Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-131-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dnă președintă, dle comisar, doamnelor și domnilor, în primul rând, așa cum ați procedat cu toții, trebuie să îi mulțumim călduros raportorului nostru pentru angajamentul asumat în acest raport și, de asemenea, pentru puterea de care a dat dovadă în realizarea acestor compromisuri. Sunt sigură că nu a fost ușor, dar am realizat compromisuri importante. Susținem agricultura competitivă și durabilă în Europa. Acest lucru înseamnă că agricultorii noștri produc alimente de calitate superioară. Totuși, construim și un peisaj cultural evident care asigură locuri de recreare pentru dvs., pentru fiecare dintre noi, pentru societatea noastră, care oferă locuri de muncă nu doar în agricultură, dar și în turism, precum și în multe alte domenii. Acesta este un serviciu pe care agricultura îl asigură pentru societate, dar este respectat mult prea puțin de către societate – și uneori chiar și de către noi. Reprezintă un serviciu vast și unui astfel de serviciu nu merită să îi fie redus bugetul pentru agricultură, dacă acest lucru este posibil. Dle comisar, vă susținem în efortul dvs. de a include mai multă ecologie și ecologizare în cadrul primului pilon. Totuși, acest lucru nu trebuie să conducă la o discriminare față de această nouă abordare în acele țări și în rândul acelor agricultori care deja au programe de mediu foarte ambițioase în cadrul celui de-al doilea pilon. Trebuie găsită o soluție care să fie echitabilă pentru ambele părți. Programele de mediu sunt costisitoare. Iar când citesc în ziare – așa cum au menționat deja mulți deputați – că reducerile se vor aplica în cadrul celui de-al doilea pilon, resping categoric acest lucru. Avem nevoie de un prim pilon puternic. Avem nevoie, de asemenea – și am vorbit deja în favoarea acestui lucru – de un al doilea pilon puternic. De aceea, dle comisar, vă vom susține în aceste eforturi."@ro18
lpv:translated text
"Austatud juhataja! Lugupeetud volinik, head kolleegid! Nagu kõik eelmised sõnavõtjad, alustaksin minagi tänusõnadega raportööri aadressil: ta on pühendunult seda tööd teinud ning otsustavalt kompromisside nimel tegutsenud. Olen kindel, et see polnud lihtne, kuid oleme saavutanud head kompromissid. Me toetame konkurentsivõimelist ja säästlikku Euroopa põllumajandust. See tähendab, et meie põllumehed toodavad kõrgeima kvaliteediga toitu. Lisaks aga kujundame meile ja teile ehk kogu ühiskonnale nähtavaid ning puhkuseks kasutatavaid kultuurmaastikke, mille kaudu luuakse töökohti mitte ainult põllumajanduses, vaid ka turismi alal ja paljudes muudes valdkondades. See on teenus, mida põllumajandus ühiskonnale osutab, kuid mida ühiskond, vahel ka meie ise, liiga vähe hindame. See on laiaulatuslik teenus ja selline laiaulatuslik teenus ei ole küll ära teeninud põllumajanduse eelarve vähendamist; kui vähegi võimalik, tuleks seda vältida. Lugupeetud volinik! Me toetame teie lähenemisviisi, mis toob esimesse sambasse rohkem ökoloogiat ja keskkonnahoidlikkust. See lähenemisviis ei tohi aga põhjustada nende riikide ja põllumajandusettevõtjate diskrimineerimist, kel juba on põhjalikud keskkonnaprogrammid teise samba raames. Tuleb leida kummagi poole suhtes õiglane lahendus. Keskkonnaprogrammid on kulukad. Olen tungivalt teise samba kärpeplaanide vastu, millest ajalehtedes kirjutatakse ja mida mitu kolleegi on maininud. Meil on vaja tugevat esimest sammast. Meil on vaja ka tugevat teist sammast, mille toetuseks oleme sõna võtnud. Lugupeetud volinik! Toetame teie sellesuunalisi jõupingutusi."@et5
lpv:translated text
"Gospa predsednica, komisar, gospe in gospodje, najprej, kakor ste že vsi storili, se moramo toplo zahvaliti našemu poročevalcu za predanost, ki jo je vložil v to poročilo in tudi za njegovo vztrajnost pri doseganju teh kompromisov. Prepričana sem, da ni bilo enostavno, a dosegli smo dobre kompromise. Zagovarjamo konkurenčno in trajnostno kmetijstvo v Evropi. To pomeni, da naši kmetje proizvajajo hrano najvišje kakovosti. Vendar pa proizvajamo tudi kulturno pokrajino, ki jo je mogoče videti in zagotavlja rekreacijske prostore za vse vas, za vse nas, za našo družbo, ki zagotavlja delovna mesta ne le v kmetijstvu, ampak tudi v turizmu in na mnogih drugih področjih. To je storitev, ki jo kmetijstvo zagotavlja za družbo, a jo družba mnogo premalo spoštuje – in včasih tudi mi. Je obsežna storitev in tako obsežna storitev si ne zasluži zmanjšanja proračuna za kmetijstvo, če je to sploh mogoče. Komisar, podpiramo vas pri vašem pristopu vnosa večje količine ekologije in več ekologizacije v prvi steber. Vendar pa posledica tega ne sme biti, da bodo tiste države in tisti kmetje, ki že imajo zelo velikopotezne okoljske programe v drugem stebru, diskriminirani zaradi tega novega pristopa. Tu je treba najti rešitev, ki je poštena do obeh strani. Okoljski programi so dragi. Ko berem časopise – kakor so že omenili mnogi poslanci –, da naj bi prišlo do zmanjšanj v drugem stebru, to odločno zavračam. Potrebujemo močan prvi steber. Prav tako potrebujemo – in spregovorili smo v prid temu – močan drugi steber. Komisar, pri teh prizadevanjih vas bomo podprli."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zu allererst gilt es – und das haben Sie auch alle schon getan –, unserem Berichterstatter herzlich für sein Engagement zu danken, das er in diesen Bericht gelegt hat und auch für seinen langen Atem, den er gehabt hat, um zu diesen Kompromissen zu gelangen. Es war sicherlich nicht einfach, aber wir haben gute Kompromisse. Wir stehen für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige europäische Landwirtschaft. Das heißt, unsere Landwirte produzieren Nahrungsmittel von höchster Qualität. Wir produzieren aber auch eine Kulturlandschaft, die sich sehen lassen kann, die Naherholungsraum ist für Sie alle, für uns alle, für unsere Gesellschaft, die Arbeitsplätze bietet, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch im Tourismus und in vielen anderen Bereichen. Das ist eine Leistung, die die Landwirtschaft für die Gesellschaft erbringt, die aber von der Gesellschaft – und manchmal auch von uns – viel zu wenig beachtet wird. Es ist eine umfassende Leistung, und diese umfassende Leistung hat es verdient, dass der gesamte Agrarhaushalt, wenn irgend möglich, nicht gekürzt wird. Herr Kommissar, wir unterstützen Sie in Ihrem Ansatz, mehr Ökologie und mehr in die erste Säule zu bringen. Das darf aber nicht dazu führen, dass die Länder und die Landwirte, die schon jetzt im Rahmen der zweiten Säule sehr ambitionierte Umweltprogramme machen, durch diesen neuen Ansatz diskriminiert werden. Hier muss eine Lösung gefunden werden, dass man beiden Seiten auch gerecht werden kann. Umweltprogramme sind teuer. Wenn ich in den Zeitungen lese – viele Kollegen haben das angesprochen –, dass im Rahmen der zweiten Säule gekürzt werden soll, so lehne ich das vehement ab! Wir brauchen eine starke erste Säule. Wir brauchen – und wir haben uns dafür ausgesprochen – auch eine starke zweite Säule. Wir werden Sie, Herr Kommissar, in diesem Ihrem Bemühen unterstützen!"@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, nejprve musíme, jak jste již zde všichni učinili, srdečně poděkovat našemu zpravodaji za to, jak se angažoval pro tuto zprávu, a také za jeho vytrvalost při hledání těchto kompromisů. Jsem přesvědčena, že to nebylo snadné, ale nalezli jsme dobré kompromisy. Zasazujeme za konkurenceschopné a udržitelné zemědělství v Evropě. To znamená, aby naši zemědělci produkovali potraviny nejvyšší kvality. Vytváříme však také kulturní krajinu, která je vidět, která vám všem, nám všem, celé společnosti poskytuje prostor pro rekreaci, kulturní krajinu, která přináší pracovní místa nejen v zemědělství, ale také v cestovním ruchu a mnohých dalších odvětvích. Zemědělství poskytuje společnosti tuto službu, ale společnost na to příliš nebere zřetel – a mnohdy ani my. Je to služba značného rozsahu a služba takto velkého rozsahu si nezaslouží, aby byl zemědělský rozpočet, pokud to vůbec je možné, snížen. Pane komisaři, podporujeme váš záměr zavést do prvního pilíře více ekologie a větší ekologizaci. To však nesmí vést k tomu, aby země a zemědělci, kteří již realizují velmi ambiciózní environmentální programy v rámci druhého pilíře, byli tímto novým přístupem diskriminováni. Zde je třeba najít takové řešení, jež bude spravedlivé vůči oběma stranám. Ekologické programy jsou velmi nákladné. Dozvídám-li se z novin – jak tu již zmínili mnozí poslanci –, že v druhém pilíři se mají provést škrty, jsem zásadně proti tomu. Potřebujeme silný první pilíř. Potřebujeme také – a vyslovili jsme se již pro to – silný druhý pilíř. V tomto úsilí vás, pane komisaři, budeme podporovat."@cs1
lpv:translated text
"V prvom rade, ako ste už všetci urobili, musíme úprimne poďakovať nášmu spravodajcovi za odhodlanie, ktoré dal do tejto správy, a tiež za vytrvalosť pri dosahovaní týchto kompromisov. Som si istá, že to nebolo ľahké, ale dosiahli sme dobré kompromisy. Sme za konkurencieschopné a udržateľné poľnohospodárstvo v Európe. To znamená, že naši poľnohospodári budú vyrábať potraviny najvyššej kvality. Vytvárame však aj kultúrnu krajinu, ktorú vidieť, ktorá poskytuje rekreačné priestory vám všetkým, nám všetkým, našej spoločnosti, ktorá poskytuje pracovné miesta nielen v poľnohospodárstve, ale aj v cestovnom ruchu a mnohých ďalších oblastiach. To je služba, ktorú poľnohospodárstvo poskytuje spoločnosti, ale spoločnosť a niekedy ani my si túto skutočnosť dostatočne nevážime. Je to rozsiahla služba a takáto rozsiahla služba si nezaslúži zníženie poľnohospodárskeho rozpočtu, ak je to čo len trochu možné. Pán komisár, podporujeme vás vo vašom prístupe, ktorý prináša viac ekológie a ekologizácie do prvého piliera. Nesmie to však viesť k tomu, že krajiny a poľnohospodári, ktorí už majú veľmi ambiciózne programy na ochranu životného prostredia v rámci druhého piliera, budú týmto novým prístupom diskriminovaní. Treba tu nájsť riešenie, ktoré bude spravodlivé pre obe strany. Environmentálne programy sú drahé. Keď čítam v novinách – ako už povedali viacerí poslanci –, že v druhom pilieri sa majú robiť škrty, vehementne to odmietam. Potrebujeme silný prvý pilier. Potrebujeme aj silný druhý pilier a túto myšlienku sme podporili. V tomto úsilí vás budeme podporovať, pán komisár."@sk19
lpv:translated text
"Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, ponios ir ponai, pirmiausia, kaip jau jūs visi padarėte, turiu nuoširdžiai padėkoti mūsų pranešėjui už pastangas, kurias jis įdėjo rengdamas šį pranešimą, ir taip pat už jo ištvermę siekiant šių kompromisų. Esu įsitikinusi, kad tai nebuvo lengva, tačiau pasiekėme gerų kompromisų. Pasisakome už konkurencingą ir tvarų žemės ūkį Europoje. Tai reiškia, kad mūsų ūkininkai gamina aukščiausios kokybės maistą. Tačiau mes taip pat kuriame kultūrinį kraštovaizdį, kurį galima matyti ir kuris užtikrina rekreacinę erdvę jums visiems, mums visiems, mūsų visuomenei, kuris padeda sukurti darbo vietas ne tik žemės ūkyje, bet taip pat turizmo ir daugybėje kitų sektorių. Tai yra žemės ūkio teikiama paslauga visuomenei, tačiau visuomenė – ir kartais mes taip pat – per menkai ją vertiname. Tai įvairiapusė paslauga ir tokiai įvairiapusei paslaugai negalima mažinti žemės ūkio biudžeto, jeigu tai apskritai įmanoma. Pone Komisijos nary, mes remiame jūsų požiūrį skatinti ir didinti pirmojo ramsčio ekologiškumą. Tačiau dėl šio naujo požiūrio neturi būti diskriminuojamos tos šalys ir ūkininkai, kurie jau yra parengę itin plataus užmojo aplinkosaugos programas pagal antrąjį ramstį. Šiuo atveju reikia rasti sprendimą, kuris būtų sąžiningas abiem šalims. Aplinkosaugos programos yra brangios. Kai laikraščiuose skaitau – kaip jau minėjo dauguma Parlamento narių – kad bus sumažintas antrojo ramsčio finansavimas, iš karto atmetu pranešimą. Mums reikalingas tvirtas pirmasis ramstis. Mums taip pat reikalingas – ir atvirai tam pritariau – tvirtas antrasis ramstis. Pone Komisijos nary, mes jus remsime siekiant šių tikslų."@lt14
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Panie i Panowie! Przede wszystkim musimy gorąco podziękować sprawozdawcy za zaangażowanie w pracę nad sprawozdaniem, a także za wytrwałość w osiąganiu kompromisów. Jestem przekonana, że nie było to łatwe zadanie, ale osiągnięty kompromis jest dobry. Opowiadamy się za konkurencyjnym i zrównoważonym rolnictwem w Europie. Oznacza to, że nasi rolnicy produkują żywność najwyższej jakości. Jednocześnie jednak tworzymy krajobraz kulturowy, który można podziwiać, który dostarcza nam wszystkim, naszemu społeczeństwu możliwości rekreacji, który wreszcie zapewnia miejsca pracy nie tylko w rolnictwie, ale i w turystyce oraz w wielu innych branżach. Jest to usługa, jaką rolnictwo świadczy na rzecz społeczeństwa, co jednak jest niedostatecznie doceniane przez społeczeństwo – a czasami również przez nas. Jest to wszechstronna usługa, która sprawia, że nie można zmniejszać budżetu rolnego, jeżeli tylko jest taka możliwość. Panie Komisarzu! Wspieramy Pana w wysiłkach na rzecz uwzględnienia w większym stopniu ochrony środowiska i ekologizacji w ramach pierwszego filaru. Takie podejście nie może jednak oznaczać dyskryminowania krajów i gospodarstw rolnych, które już prowadzą bardzo ambitne programy ochrony środowiska w ramach drugiego filaru. Należy znaleźć rozwiązanie, które będzie sprawiedliwe dla obu stron. Programy środowiskowe są kosztowne. Gdy czytam w prasie o cięciach w drugim filarze – o czym wspomniało już wielu posłów – zdecydowanie się im sprzeciwiam. Potrzebujemy mocnego pierwszego filaru. Potrzebujemy również – co już deklarowaliśmy – mocnego drugiego filaru. Poprzemy Pana, Panie Komisarzu, w tych wysiłkach."@pl16
lpv:translated text
"Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Mindenekelőtt – ahogyan azt önök is mind tették – köszönetet kell mondanunk előadónknak azért az elkötelezettségért, amellyel a jelentéssel foglalkozott, és a kitartásáért, amellyel el tudta érni ezt a kompromisszumot. Biztos vagyok abban, hogy nem volt könnyű, de jó kompromisszumot értünk el. Kiállunk a versenyképes és fenntartható európai mezőgazdaság mellett. Ez azt jelenti, hogy mezőgazdasági termelőink a legjobb minőségű élelmiszereket termelik. Emellett azonban egy olyan kultúrtájat is előállítunk, amely látható, amely szabadidő eltöltésére alkalmas teret biztosít mindannyiunk, társadalmunk egésze számára, amely nem csak a mezőgazdaságban, de az idegenforgalomban és más területeken is munkahelyeket biztosít. Olyan szolgáltatás ez, amelyet a mezőgazdaság nyújt a társadalomnak, de amelyet a társadalom – és néha mi is – csak nagyon kevéssé ismer el. Átfogó szolgáltatásról van szó, és egy ilyen átfogó szolgáltatás nem érdemli meg azt, hogy a mezőgazdasági költségvetés csökkenjen, ha lehetséges ez egyáltalán. Biztos úr, támogatjuk önt az azzal kapcsolatos törekvésében, hogy több ökológiai és környezetvédelmi szempontot építsen be az első pillérbe. Ez azonban nem eredményezheti azt, hogy azok az országok és azok a mezőgazdasági termelők, amelyek már nagyon nagyratörő programokkal rendelkeznek a második pillérben, hátrányos megkülönböztetést szenvedjenek el az új megközelítés miatt. Olyan megoldást kell találni, amely mindkét fél számára igazságos. A környezetvédelmi programok költségesek. Amikor azt olvasom az újságokban, hogy – miként azt több képviselőtársam is említette már – a második pillért illetően csökkentésre készülnek, akkor azt én hevesen ellenzem. Erős első pillérre van szükségünk. Szükségünk van egy erős második pillérre is – és már fel is szólaltunk mellette. Ezekkel az erőfeszítésekkel kapcsolatban támogatni fogjuk önt, biztos úr."@hu11
lpv:translated text
"Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Allerførst vil jeg ligesom de øvrige talere rette en hjertelig tak til vores ordfører for det store engagement, som han har lagt i denne betænkning, og også for hans udholdenhed med hensyn til at opnå disse kompromiser. Jeg er sikker på, at det ikke har været nemt, men vi har opnået gode kompromiser. Vi går ind for et konkurrencedygtigt og bæredygtigt landbrug i EU. Det indebærer, at vores landbrugere producerer fødevarer af højeste kvalitet. Vi frembringer imidlertid også et kulturlandskab, som kan ses, som udgør rekreative områder for os alle, og som sikrer job – ikke blot i landbruget, men også inden for turismen og på mange andre områder. Dette er en service, som landbruget yder samfundet, men som samfundet udviser alt for lidt respekt for. Denne service er omfattende, og landbruget fortjener ikke at få sit budget beskåret, hvis det overhovedet er muligt at undgå det. Vi støtter kommissærens hensigter om at tilføre den første søjle mere økologi og flere grønne initiativer. Denne nye tilgang må dog ikke medføre diskrimination mod de lande og landbrugere, som allerede har meget ambitiøse miljøprogrammer under den anden søjle. Her må vi finde en løsning, som er retfærdig for begge parter. Miljøprogrammer er dyre. Når jeg læser i avisen, at der – som allerede nævnt af flere medlemmer – skal foretages nedskæringer i den anden søjle, må jeg blankt afvise det. Vi behøver en stærk første søjle. Vi behøver også en stærk anden søjle, hvilket vi også har gjort os til talsmænd for. Vi vil støtte kommissæren i disse bestræbelser."@da2
lpv:translated text
"Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vi måste först och främst, som ni alla redan har gjort, rikta ett varmt tack till vår föredragande för det engagemang han har visat med detta betänkande och även för hans uthållighet när det gäller att uppnå dessa kompromisser. Det var säkert inte lätt, men vi har uppnått bra kompromisser. Vi står för ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk. Det betyder att våra jordbrukare producerar livsmedel av högsta kvalitet. Vi producerar emellertid också ett kulturlandskap som kan ses, som erbjuder rekreation för er alla, för oss alla, för vårt samhälle, som skapar arbetstillfällen inte bara inom jordbruket utan även inom turism och på många andra områden. Det är en tjänst som jordbruket erbjuder samhället, men som samhället – och ibland även vi – respekterar alldeles för lite. Det är en betydande tjänst och en sådan betydande tjänst förtjänar inte att jordbruksbudgeten skärs ned om det överhuvudtaget går att undvika. Herr kommissionsledamot! Vi stöder dig i din strävan att göra den första pelaren mer ekologisk och grön. Detta får emellertid inte leda till att länder och jordbrukare som redan har mycket ambitiösa miljöprogram inom den andra pelaren diskrimineras i denna nya strategi. Här måste man hitta en lösning som är rättvis för båda sidor. Miljöprogram är dyra. När jag läser i tidningarna – som många ledamöter redan har nämnt – att nedskärningar ska göras i den andra pelaren – protesterar jag våldsamt. Vi behöver en stark första pelare. Vi behöver också – och jag har uttalat mig till förmån för detta – en stark andra pelare. Herr kommissionsledamot! Vi kommer att stödja dig i dessa ansträngningar."@sv22
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, aivan ensiksi, kuten te kaikki olette jo tehneet, meidän on kiitettävä lämpimästi esittelijäämme sitoumuksen tasosta, jolla hän on laatinut tämän mietinnön, ja myös hänen sisustaan näiden kompromissien aikaansaamisessa. Olen varma, että se ei ollut helppoa, mutta olemme saaneet aikaan hyvät kompromissit. Me puolustamme kilpailukykyistä ja kestävää Euroopan maataloutta. Se tarkoittaa, että viljelijämme tuottavat laadukkaimpia elintarvikkeita. Tuotamme kuitenkin myös kulttuurimaisemaa, joka voidaan nähdä, joka tarjoaa alueita virkistymistä varten teille kaikille, meille kaikille, yhteiskunnallemme, joka tarjoaa työpaikkoja maatalouden lisäksi matkailussa ja monilla muilla aloilla. Se on palvelu, jonka maatalous tekee yhteiskunnalle, mutta yhteiskunta – joskus myös me – ei kunnioita sitä tarpeeksi. Se on kattava palvelu, ja senkaltainen kattava palvelu ei ansaitse maatalouden talousarvion leikkaamista, jos se vain on mahdollista. Arvoisa komission jäsen, me tuemme teitä lähestymistavassanne, jonka mukaan ensimmäisessä pilarissa lisätään ekologiaa ja viherryttämistä. Se ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että tällä uudella lähestymistavalla syrjitään niitä maita ja niitä viljelijöitä, joilla jo on erittäin kunnianhimoisia ympäristöohjelmia toisessa pilarissa. On löydettävä ratkaisu, joka on oikeudenmukainen kummankin puolen kannalta. Ympäristöohjelmat ovat kalliita. Luin lehdistä – kuten jo monet jäsenet mainitsivat – että toiseen pilariin aiotaan tehdä leikkauksia, ja vastustan sitä voimakkaasti. Tarvitsemme vahvan ensimmäisen pilarin. Tarvitsemme myös – ja olen puhunut sen puolesta – vahvan toisen pilarin. Me tuemme teitä, arvoisa komission jäsen, näissä ponnistuksissa."@fi7
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, geachte collega's, allereerst wil ik – net als de eerdere sprekers – onze rapporteur hartelijk danken voor zijn inzet voor dit verslag en ook voor zijn lange adem om deze compromissen te bereiken. Het was vast niet gemakkelijk, maar we hebben goede compromissen. Wij zijn voorstander van een concurrerende en duurzame Europese landbouw. Dat wil zeggen dat onze boeren voedsel van de hoogste kwaliteit produceren. We produceren echter ook een cultuurlandschap dat er mag zijn, dat een recreatiegebied om de hoek is voor u allen, voor onze maatschappij, dat werkgelegenheid schept, niet alleen in de landbouw, maar ook in het toerisme en in veel andere sectoren. Dat levert de landbouw aan de maatschappij; de maatschappij heeft daar – net als wij soms – echter veel te weinig oog voor. De landbouw bewijst ons daarmee een grote dienst, en verdient daarom dat er, als dat ook maar enigszins mogelijk is, niet bezuinigd wordt op de totale landbouwbegroting. Commissaris, we staan achter uw voorstel om meer milieu en meer naar de eerste pijler over te hevelen. Dat mag er echter niet toe leiden dat landen en boeren die nu al in het kader van de tweede pijler erg ambitieuze milieuprogramma's uitvoeren, door deze nieuwe aanpak worden gediscrimineerd. We moeten een oplossing vinden die rechtvaardig is voor beide zijden. Milieuprogramma's zijn duur. Als ik in de krant lees – heel wat collega's kwamen erover te spreken – dat men van plan is in het kader van de tweede pijler bezuinigingen door te voeren, dan wijs ik dat ten zeerste af! We hebben een sterke eerste pijler nodig. We hebben ook een sterke tweede pijler nodig – dat hebben we verklaard. We zullen u, mijnheer de commissaris, in uw inspanningen ter zake steunen!"@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, όπως έχετε ήδη κάνει όλοι, πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά τον εισηγητή μας για τη δέσμευση που επέδειξε στην έκθεση αυτή, αλλά και για την αντοχή του όσον αφορά την επίτευξη των συμβιβασμών. Είμαι σίγουρη ότι δεν ήταν εύκολο, επιτύχαμε όμως καλούς συμβιβασμούς. Υποστηρίζουμε την ανταγωνιστική και αειφόρο γεωργία στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οι γεωργοί μας παράγουν τρόφιμα υψηλότατης ποιότητας. Ωστόσο, παράγουμε επίσης ένα πολιτιστικό τοπίο που είναι ορατό, που προσφέρει χώρους αναψυχής για όλους εσάς, για όλους εμάς, για την κοινωνία μας, το οποίο παρέχει θέσεις εργασίας όχι μόνο στη γεωργία αλλά και στον τουρισμό και σε πολλούς άλλους τομείς. Είναι μια υπηρεσία που παρέχει η γεωργία στην κοινωνία, αλλά που γίνεται πολύ λίγο σεβαστή από την κοινωνία – και μερικές φορές και από εμάς. Πρόκειται για μια ευρύτατη υπηρεσία, για μια υπηρεσία τόσο ευρεία που δεν αξίζει την περικοπή του γεωργικού προϋπολογισμού, εάν αυτό είναι δυνατόν. Κύριε Επίτροπε, σας στηρίζουμε στην προσέγγισή σας για περισσότερο οικολογικό και περιβαλλοντικό προσανατολισμό στον πρώτο πυλώνα. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα οι χώρες και οι γεωργοί που έχουν ήδη πολύ φιλόδοξα περιβαλλοντικά προγράμματα στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα να υφίστανται διακρίσεις από τη νέα αυτή προσέγγιση. Πρέπει να βρεθεί λύση στο σημείο αυτό, δίκαιη και για τις δύο πλευρές. Τα περιβαλλοντικά προγράμματα είναι δαπανηρά. Όταν διαβάζω στις εφημερίδες –όπως έχει ήδη αναφερθεί από πολλούς βουλευτές– ότι πρόκειται να γίνουν περικοπές στον δεύτερο πυλώνα, το απορρίπτω κατηγορηματικά. Χρειαζόμαστε έναν ισχυρό πρώτο πυλώνα. Χρειαζόμαστε επίσης –και εκφραστήκαμε υπέρ αυτού– έναν ισχυρό δεύτερο πυλώνα. Θα σας στηρίξουμε, κύριε Επίτροπε, σε αυτές τις προσπάθειες."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētājas kundze, komisār, dāmas un kungi! Vispirms, kā jau jūs visi esat darījuši, mums jāpateicas referentam par darbu, ko viņš ieguldījis ziņojuma izstrādē, un par izturību kompromisu rašanā. Esmu pārliecināta, ka tas nebija viegli, taču esam panākuši labus kompromisus. Mēs atbalstām konkurētspējīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību Eiropā. Tas nozīmē, ka mūsu lauksaimnieki ražo augstākās kvalitātes pārtiku. Taču mēs veidojam arī redzamu kultūras ainavu, kas sniedz mums visiem, sabiedrībai, atpūtas telpu un nodrošina darbu ne tikai lauksaimniecībā, bet arī tūrismā un daudzās citās jomās. Šādu pakalpojumu sabiedrībai sniedz lauksaimniecība, bet sabiedrība un dažkārt arī mēs tam izrādām pārāk maz cieņas. Tas ir plašs pakalpojums, un tāds plašs pakalpojums nav pelnījis, ka lauksaimniecības budžets tiek samazināts, ja tas vispār ir iespējams. Komisār, mēs atbalstām jūsu pieeju pirmā pīlārā „apzaļumošanai“ un ekoloģiskā komponenta vairošanai. Taču jaunā pieeja nedrīkst diskriminēt valstis un lauksaimniekus, kas jau īsteno vērienīgas vides programmas saskaņā ar otro pīlāru. Jārod risinājums, kas ir godīgs pret abām pusēm. Vides programmas ir dārgas. Lasot laikrakstos — kā jau mani kolēģi minēja —, ka otrajā pīlārā tiks īstenoti samazinājumi, es to kaismīgi noraidīju. Mums vajadzīgs stiprs pirmais pīlārs. Mums vajadzīgs, un mēs esam pauduši tam atbalstu, arī spēcīgs otrais pīlārs. Mēs atbalstīsim jūs, komisār, šajos centienos."@lv13
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zu allererst gilt es – und das haben Sie auch alle schon getan –, unserem Berichterstatter herzlich für sein Engagement zu danken, das er in diesen Bericht gelegt hat und auch für seinen langen Atem, den er gehabt hat, um zu diesen Kompromissen zu gelangen. Es war sicherlich nicht einfach, aber wir haben gute Kompromisse. Wir stehen für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige europäische Landwirtschaft. Das heißt, unsere Landwirte produzieren Nahrungsmittel von höchster Qualität. Wir produzieren aber auch eine Kulturlandschaft, die sich sehen lassen kann, die Naherholungsraum ist für Sie alle, für uns alle, für unsere Gesellschaft, die Arbeitsplätze bietet, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch im Tourismus und in vielen anderen Bereichen. Das ist eine Leistung, die die Landwirtschaft für die Gesellschaft erbringt, die aber von der Gesellschaft – und manchmal auch von uns – viel zu wenig beachtet wird. Es ist eine umfassende Leistung, und diese umfassende Leistung hat es verdient, dass der gesamte Agrarhaushalt, wenn irgend möglich, nicht gekürzt wird. Herr Kommissar, wir unterstützen Sie in Ihrem Ansatz, mehr Ökologie und mehr in die erste Säule zu bringen. Das darf aber nicht dazu führen, dass die Länder und die Landwirte, die schon jetzt im Rahmen der zweiten Säule sehr ambitionierte Umweltprogramme machen, durch diesen neuen Ansatz diskriminiert werden. Hier muss eine Lösung gefunden werden, dass man beiden Seiten auch gerecht werden kann. Umweltprogramme sind teuer. Wenn ich in den Zeitungen lese – viele Kollegen haben das angesprochen –, dass im Rahmen der zweiten Säule gekürzt werden soll, so lehne ich das vehement ab! Wir brauchen eine starke erste Säule. Wir brauchen – und wir haben uns dafür ausgesprochen – auch eine starke zweite Säule. Wir werden Sie, Herr Kommissar, in diesem Ihrem Bemühen unterstützen!"@de9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, first of all, as you have all done already, we must warmly thank our rapporteur for the commitment he has put into this report and also for his stamina in achieving these compromises. I am sure it was not easy, but we have achieved good compromises. We stand for competitive and sustainable agriculture in Europe. That means that our farmers produce food of the highest quality. However, we are also producing a cultural landscape that can be seen, that provides recreational spaces for you all, for all of us, for our society, that provides jobs not just in agriculture but also in tourism and in many other areas. That is a service that agriculture provides for society, but this is respected far too little by society – and sometimes also by us. It is an extensive service, and such an extensive service does not deserve to have the agricultural budget cut if it is at all possible. Commissioner, we support you in your approach of bringing more ecology and more greening into the first pillar. However, this must not result in those countries and those farmers which already have very ambitious environmental programmes in the second pillar being discriminated against by this new approach. A solution needs to be found here that is fair to both sides. Environmental programmes are expensive. When I read in the newspapers – as has been mentioned already by many Members – that cuts are to be made in the second pillar, I reject it vehemently. We need a strong first pillar. We also need – and have spoken out in favour of this – a strong second pillar. We will support you, Commissioner, in these efforts."@en4
lpv:translated text
"Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, como ya han hecho todos ustedes, me gustaría agradecer afectuosamente al ponente la dedicación que ha puesto en este informe y también su perseverancia para alcanzar estos acuerdos. Estoy segura de que no ha sido fácil, sin embargo hemos alcanzado buenos compromisos. Defendemos una agricultura competitiva y sostenible en Europa, lo que implica que nuestros agricultores produzcan alimentos de la más alta calidad. Sin embargo también estamos creando un paisaje cultural que es visible, que ofrece espacios recreativos para todos ustedes, para todos nosotros, para nuestra sociedad, que crea empleo no solo en la agricultura sino también en el turismo y en otras muchas áreas. Este es un servicio que la agricultura ofrece a la sociedad, pero que la sociedad apenas respeta —y a veces nosotros tampoco—. Se trata de un servicio de un gran alcance y, siempre que sea posible, un servicio tan amplio no merece el recorte del presupuesto agrícola. Señor Comisario, apoyamos su planteamiento de introducir una orientación más ecológica en el primer pilar. Sin embargo, esto no debe tener como consecuencia que aquellos países y agricultores que ya disponen de ambiciosos programas medioambientales en el segundo pilar sean discriminados por este nuevo planteamiento. Debe encontrarse una solución que sea justa para ambas partes. Los programas medioambientales son caros. Cuando leo en los periódicos —como ya han mencionado muchos diputados— que se van a hacer recortes en el segundo pilar, los rechazo con vehemencia. Necesitamos un primer pilar sólido. También necesitamos —y ya nos hemos posicionado a favor de ello— un segundo pilar fuerte. Señor Comisario, tiene nuestro apoyo en esta labor."@es21
lpv:translated text
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, gostaria de juntar-me aos oradores anteriores e expressar o meu sincero agradecimento ao relator pelo seu empenho neste relatório e pela energia e determinação com que trabalhou para conseguir estes compromissos. Tenho a certeza de que não foi fácil, mas alcançámos bons compromissos. O Grupo do Partido Popular Europeu defende uma agricultura competitiva e sustentável para a Europa. Defendemos a produção de alimentos da mais elevada qualidade pelos nossos agricultores. No entanto, estamos também a produzir uma paisagem cultural cujos benefícios são visíveis, que proporciona espaços de lazer para todos nós, para a nossa sociedade, e que proporciona emprego não só na agricultura, mas também no turismo e em muitas outras áreas. É um serviço que a agricultura presta à sociedade, mas que é muito pouco reconhecido pelos cidadãos, e, por vezes, também por nós, políticos. É um serviço extensivo, e um serviço desta natureza não merece, enquanto houver alternativa possível, ser afectado por cortes no orçamento para a agricultura. Senhor Comissário, apoiamo-lo na sua abordagem de ecologização do primeiro pilar. No entanto, há que salvaguardar que os países e os agricultores que já têm em curso programas ambientais muito ambiciosos ao abrigo do segundo pilar não sejam discriminados por esta abordagem. É necessário encontrar uma solução que seja justa para uns e outros. Os programas ambientais têm custos elevados. Tenho lido notícias nos jornais sobre eventuais cortes no segundo pilar, situação que já aqui foi referida por vários colegas, e oponho-me veementemente a essa ideia. Necessitamos de um primeiro pilar forte. O mesmo se aplica – e temo-lo defendido – ao segundo pilar. Senhor Comissário, tem o nosso apoio nesses esforços."@pt17
lpv:translated text
". Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, in primo luogo, come tutti avete già fatto, dobbiamo ringraziare sentitamente il nostro relatore per l’impegno profuso nella preparazione dell’odierna relazione e la sua determinazione nel raggiungere questi compromessi. Sono certa che non è stato facile, ma i compromessi raggiunti sono validi. Siamo a favore di un’agricoltura competitiva e sostenibile in Europa. Ciò significa che i nostri agricoltori producono cibo della massima qualità. Stiamo però anche producendo un paesaggio culturale visibile, un paesaggio che offre spazi ricreativi a tutti voi, a tutti noi, alla nostra società, un paesaggio che garantisce posti di lavoro non soltanto nell’agricoltura, bensì anche nel turismo e in molti altri settori. Questo è un servizio che l’agricoltura presta alla società, ma la società lo rispetta ben poco, così come talvolta anche noi stessi. È un servizio a tutto campo e in quanto tale non merita che il bilancio agricolo sia tagliato, sempre che ciò sia possibile. Signor Commissario, la sosteniamo nel suo approccio volto a introdurre una maggiore ecologizzazione, un approccio più verde, nel primo pilastro. Questo nuovo approccio, però, non deve portare a discriminare i paesi e gli agricoltori che già hanno programmi ambientali molto ambiziosi nel secondo pilastro. Al riguardo, occorre trovare una soluzione che sia giusta per ambedue le parti. I programmi ambientali sono costosi. Quando leggo sui giornali, come molti colleghi hanno già rammentato, che occorrono tagli nel secondo pilastro, la mia reazione è di forte opposizione. Abbiamo bisogno di un primo pilastro forte, ma abbiamo anche bisogno, e mi sono espressa favorevolmente in tal senso, di un secondo pilastro forte. La appoggeremo, signor Commissario, in tale impegno."@it12
lpv:translated text
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, tout d’abord, comme vous l’avez tous déjà fait, nous devons remercier chaleureusement notre rapporteur pour son engagement dans ce rapport et aussi pour son endurance à obtenir ces compromis. Je suis sûre que cela n’a pas été facile, mais nous avons obtenu de bons compromis. Nous sommes pour une agriculture compétitive et durable en Europe. Cela suppose que nos agriculteurs produisent des denrées alimentaires de la plus haute qualité. Toutefois, nous produisons également un paysage culturel que l’on peut voir, qui fournit des espaces récréatifs à tout le monde, à nous tous, à notre société, qui fournit des emplois non seulement dans l’agriculture, mais aussi dans le tourisme et dans de nombreux autres domaines. C’est un service que l’agriculture fournit à la société, mais la société - et parfois nous aussi - respecte trop peu cela. C’est un service considérable et un tel service ne mérite pas de voir le budget agricole réduit, si c’est possible. Monsieur le Commissaire, nous vous soutenons dans votre approche visant à introduire plus d’écologie et plus de verdissement dans le premier pilier. Toutefois, il ne faut pas que cette nouvelle approche discrimine les pays et les agriculteurs qui ont déjà des programmes environnementaux très ambitieux dans le deuxième pilier. Il faut trouver ici une solution qui soit juste pour tout le monde. Les programmes environnementaux sont chers. Quand je lis dans les journaux – comme de nombreux collègues l’ont déjà mentionné – qu’il faut pratiquer des coupes dans le deuxième pilier, je m’insurge avec véhémence. Nous avons besoin d’un premier pilier fort. Nous avons également besoin – et nous nous sommes prononcés en faveur – d’un deuxième pilier fort. Nous vous soutiendrons dans ces efforts, Monsieur le Commissaire."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-131-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph