Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-130-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-130-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, thank you to Mr Dess for a very interesting and informative report. Inevitably, on an issue of this complexity, there are bits you agree with and bits you do not. With 42% of our European expenditure going on the CAP, it is vital that we provide complete accountability to our citizens. Most people, in the face of rising food prices – sharply rising food prices – and dire warnings about lack of supply, will be expecting to see a CAP which focuses clearly on increasing productivity and efficiency. Yes, we have to take care of the environment – I am a member of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and we know that – but we are in real danger here of creating a report with a rhetoric moving into things like ‘greening Pillar One’; we are talking about moving away from the real focus, which is efficiency. On that basis, I do not support the capping of payments to large farms. This move will be institutionalising inefficiency and there is no justification for it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, děkuji panu poslance Dessovi za velmi zajímavou a informativní zprávu. V takto komplexních otázkách se však vždy nutně najdou jak věci, se kterými souhlasíte, tak věci se kterými nesouhlasíte. Jelikož na SZP směřuje 42 % evropských výdajů, je naprosto nezbytné, abychom v této oblasti plně dostáli své zodpovědnosti vůči občanům. Vzhledem k rostoucím cenám potravin – a to prudce rostoucím – a vážné hrozbě, že nebudou zajištěny dostatečné dodávky, většina lidí očekává takovou SZP, která se jasně zaměří na zvýšení produktivity a efektivity. Ano, o životní prostředí musíme pečovat – jsem členkou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a jsme si toho plně vědomi –, ale skutečně nám hrozí, že vytvoříme zprávu, která bude oplývat planými řečmi o „ekologizaci prvního pilíře“, čímž chci říci, že odbíháme od skutečného těžiště, jímž je účinnost. Proto nepodporuji stanovení horní hranice plateb pro velké zemědělské podniky. Tímto krokem institucionalizujeme neefektivitu a neexistuje pro něj žádný důvod."@cs1
"Fru formand! Tak til hr. Dess for en meget interessant og informativ betænkning. I en sag så kompleks som denne vil der uundgåeligt være dele, som man er enig i, og andre, som man er uenig i. Da 42 % af vores europæiske udgifter går til den fælles landbrugspolitik, er det afgørende, at vi udviser ubetinget ansvarlighed over for vores medborgere. I lyset af de kraftigt stigende fødevarepriser og de alvorlige advarsler om manglende forsyninger vil de fleste mennesker forvente at se en fælles landbrugspolitik med et klart fokus på øget produktivitet og effektivitet. Vi skal ganske rigtigt passe på miljøet – det ved vi også i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som jeg er medlem af – men her er vi i reel fare for at udforme en betænkning med en retorik, hvor fokus rettes mod bl.a. "en grønnere første søjle". Vi taler om at fjerne os fra det egentlige fokusområde, som er effektivitet. På det grundlag kan jeg ikke støtte begrænsningen af udbetalingerne til store bedrifter. Dette ville svare til at institutionalisere ineffektivitet, og det har ingen berettigelse."@da2
"Frau Präsidentin! Ich richte meinen Dank an Herrn Deß für einen sehr interessanten und informativen Bericht. Zwangsläufig gibt es bei einer Angelegenheit von dieser Komplexität Teile, mit denen man einverstanden ist, und Teile, mit denen man nicht einverstanden ist. 42 % unserer europäischen Ausgaben werden für die GAP aufgebracht, daher ist eine vollständige Rechenschaftspflicht gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern unerlässlich. Die meisten Menschen werden angesichts eines Anstiegs der Nahrungsmittelpreise – eines starken Anstiegs der Nahrungsmittelpreise – und dringender Warnungen über eine Angebotsverknappung eine GAP erwarten, welche den Schwerpunkt klar auf eine Erhöhung der Produktivität und der Effizienz legt. Ja, wir müssen uns für die Umwelt einsetzen – ich bin Mitglied des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, und wir wissen das –, aber es besteht hier wirklich die Gefahr, einen Bericht mit einer rhetorischen Hinwendung zu etwas wie der „Ökologisierung von Säule I“ zu erstellen; wir sprechen über eine Abwendung vom wirklichen Schwerpunkt, welcher die Effizienz ist. Auf dieser Grundlage unterstütze ich die Kappung von Zahlungen an landwirtschaftliche Großbetriebe nicht. Dieses Vorgehen wird die Ineffizienz institutionalisieren, wofür keinerlei Rechtfertigung besteht."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Dess για την πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική έκθεση. Αναπόφευκτα, σε ένα τόσο σύνθετο ζήτημα, υπάρχουν σημεία με τα οποία συμφωνεί κανείς, και άλλα με τα οποία δεν συμφωνεί. Εφόσον το 42% των ευρωπαϊκών δαπανών κατευθύνεται προς την ΚΓΠ, είναι ζωτικής σημασίας να παρέχεται πλήρης λογοδοσία προς τους πολίτες μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι, στο πλαίσιο της αύξησης των τιμών των τροφίμων –της ραγδαίας αύξησης των τιμών των τροφίμων– και των φοβερών προειδοποιήσεων για έλλειψη προσφοράς, αναμένουν μια ΚΓΠ που επικεντρώνεται σαφώς στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας. Ναι, πρέπει να φροντίσουμε το περιβάλλον –είμαι μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και το γνωρίζουμε αυτό– όμως κινδυνεύουμε πραγματικά να δημιουργηθεί μια έκθεση με ρητορική που κινείται προς θέματα όπως «ο περιβαλλοντικός προσανατολισμός του πρώτου πυλώνα»· συζητούμε για την απομάκρυνση από την αληθινή εστίαση, που είναι η αποτελεσματικότητα. Στη βάση αυτή, δεν υποστηρίζω τον καθορισμό ανώτατων ορίων για τις ενισχύσεις προς τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Με την κίνηση αυτή θα θεσμοθετηθεί η αναποτελεσματικότητα και δεν υπάρχει καμία αιτιολογία για αυτό."@el10
"Señora Presidenta, doy las gracias a Albert Dess por un informe muy interesante e informativo. Inevitablemente en un tema de esta complejidad, hay partes con las que se está de acuerdo y otras con las que no. Con un 42 % del gasto europeo destinado a la PAC, es esencial que rindamos cuentas ante nuestros ciudadanos. Frente al aumento del precio de los alimentos —una fuerte subida de precios— y las serias advertencias sobre la falta de abastecimiento, la mayoría de personas esperarán ver una PAC centrada especialmente en aumentar la productividad y la eficiencia. En efecto, debemos cuidar el medioambiente —yo soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y lo sabemos bien— pero existe el riesgo real de crear un informe utilizando una retórica que entra en conceptos como «la orientación ecológica del primer pilar» y alejarnos del principal centro de atención, que es la eficiencia. Por este motivo no estoy de acuerdo con la limitación de los pagos a las grandes explotaciones agrícolas. Esta iniciativa significará institucionalizar la ineficiencia y eso es algo que no tiene justificación."@es21
"Austatud juhataja! Tänan Albert Dessi väga huvitava ja sisuka raporti eest! Nii keerulise teema puhul on vältimatu, et mõnede asjadega ollakse nõus ja teistega mitte. Euroopa kulutustest läheb 42% ÜPP rahastamiseks, mistõttu peame kodanikele selle raha kasutamisest kindlasti põhjalikult aru andma. Arvestades kasvavaid, lausa järsult kasvavaid toiduhindu ja murelikke hoiatusi varustuskriisi kohta, eeldab enamik, et ÜPP põhirõhk peab olema tootlikkuse ja tõhususe suurendamisel. Muidugi tuleb keskkonna eest hoolitseda, olen ise keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni liige ning tean seda väga hästi, aga praegu valitseb suur oht, et meil valmib raport, kus tehakse suuri sõnu „esimese samba keskkonnahoidlikumaks muutmisest”, kuid samas eemaldume tähtsaimast – tõhususest. Just selle loogika põhjal ei toeta ma suurte põllumajandusettevõtete toetustele ülempiiri seadmist. Selle sammuga põlistaksime ametlikult ebatõhususe ja see ei ole kuidagi põhjendatud."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitos Albert Deßille erittäin mielenkiintoisesta ja informatiivisesta mietinnöstä. Näin monimutkaisessa kysymyksessä on väistämättä osia, joista on samaa mieltä, ja osia, joista ei ole. Kun YMP:n osuus EU:n menoista on 42 prosenttia, on olennaisen tärkeää, että olemme täysin tilivelvollisia kansalaisillemme. Kun elintarvikkeiden hinnat nousevat – nousevat jyrkästi – ja toimituksen puutteista annetaan suoria varoituksia, useimmat ihmiset odottavat, että YMP:ssä keskitytään selkeästi tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseen. Kyllä, meidän on pidettävä huolta ympäristöstä – olen ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäsen ja me tiedämme sen – mutta meillä on tässä todellinen vaara, että saamme aikaan mietinnön, jossa siirrytään retorisesti "ensimmäisen pilarin viherryttämisen" kaltaisiin asioihin; kyse on siirtymisestä poispäin todellisesta tavoitteesta, joka on tehokkuus. Sen perusteella en tue suurten tilojen tukien rajoittamista. Kyseisellä liikkeellä vakiinnutetaan tehottomuus, ja sille ei ole perusteita."@fi7
"Madame la Présidente, je remercie M. Dess pour son rapport très intéressant et instructif. Inévitablement, dans une question de cette complexité, on est d’accord sur certains points et pas sur d’autres. Comme 42 % de nos dépenses européennes vont à la PAC, il est essentiel que nous rendions compte à nos concitoyens de manière complète. Face à la hausse des prix des denrées alimentaires – à la brusque hausse des prix des denrées alimentaires – et aux sombres avertissements concernant une pénurie la plupart des personnes s’attendrait à voir la PAC se concentrer clairement sur l’accroissement de la productivité et de l’efficacité. Oui, nous devons prendre soin de l’environnement – je suis membre de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et nous savons cela – mais nous courons ici un véritable danger de créer un rapport rhétorique allant vers des choses comme le «verdissement du premier pilier»; nous parlons de nous écarter du vrai point essentiel, à savoir l’efficacité. Sur cette base, je ne soutiens pas le plafonnement des paiements aux grandes exploitations. Cette décision institutionnalisera l’inefficacité et cela n’est nullement justifié."@fr8
"Elnök asszony! Köszönöm Dess úrnak a nagyon érdekes és információkban gazdag jelentést. Elkerülhetetlen, hogy egy ennyire összetett téma esetében ne legyenek olyan részletek, amelyekkel egyetértünk, és olyanok, amelyekkel nem. Mivel az uniós kiadások 42%-át fordítjuk a KAP-ra, ezért alapvető fontosságú, hogy teljes elszámoltathatóságról biztosítsuk polgárainkat. Az emelkedő – egyre meredekebben emelkedő – élelmiszerárakkal és az ellátás hiányaival kapcsolatos súlyos figyelmeztetésekkel találkozva a legtöbb ember olyan KAP-ot szeretne látni, amely egyértelműen a termelékenység és a hatékonyság növelésére összpontosít. Igen, oda kell figyelnünk a környezetre – a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság tagja vagyok, és tisztában vagyunk ezzel –, de annak a valós veszélye fenyeget bennünket, hogy a szólamok szintjén „az első pillér környezetbarátabbá tétele” felé elmozduló jelentést állítunk össze; a tényleges probléma, azaz a hatékonyság szem elől tévesztéséről beszélünk. Ezen az alapon nem támogatom a nagy mezőgazdasági üzemeknek való kifizetések felső határértékének meghatározását. Ez a lépés intézményesítené a hatékonyság hiányát, ez pedig nem indokolt."@hu11
". Signora Presidente, vorrei ringraziare l’onorevole Dess per una relazione estremamente interessante e informativa. Inevitabilmente, vista la complessità del tema, alcuni elementi sono condivisibili, altri no. Dato che alla PAC va il 42 per cento della nostra spesa europea, è fondamentale che tale spesa sia assolutamente trasparente per nostri cittadini. La maggior parte della gente, di fronte all’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, e i drammatici avvertimenti in merito alla penuria di approvvigionamenti, si aspetterà di vedere una PAC chiaramente concentrata sull’aumento della produttività e dell’efficienza. Indubbiamente dobbiamo preoccuparci dell’ambiente. Personalmente sono membro della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e questo lo sappiamo. Tuttavia, stiamo realmente rischiando di produrre una relazione retorica che si addentra in cose come l’“ecologizzazione del primo pilastro”; stiamo parlando di allontanarci dal vero elemento fondamentale, l’efficienza. Su tale base, non appoggio l’idea di un massimale per i pagamenti alle grandi aziende agricole. Una scelta del genere comporterebbe l’istituzionalizzazione dell’efficienza e non vi è giustificazione per farlo."@it12
"Ponia pirmininke, dėkoju A. Dessui už labai įdomų ir informatyvų pranešimą. Žinoma, kai nagrinėjamas toks sudėtingas klausimas, yra aspektų, kuriems pritari, ir yra aspektų, kuriems nepritari. Kai 42 proc. Europos išlaidų skiriama BŽŪP, labai svarbu, kad užtikrintume visišką atskaitomybę savo piliečiams. Dauguma žmonių, susidūrę su didėjančiomis maisto kainomis – staigiai didėjančiomis maisto kainomis – ir skaudžiais įspėjimais apie tiekimo trūkumą, tikėsis matyti tokią BŽŪP, kurioje akivaizdžiai didžiausias dėmesys skiriamas produktyvumui ir veiksmingumui didinti. Taip, turime rūpintis aplinka – esu Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto narė –tačiau šiuo atveju susiduriame su tikru pavojumi sukurti pranešimą, kurio retorika būtų susijusi su tokiais dalykais kaip „pirmojo ramsčio ekologiškumo didinimas“; kalbame apie nukrypimą nuo tikrojo klausimo, t. y. veiksmingumo. Atsižvelgdama į tai, nepritariu išmokų dideliems ūkiams ribojimui. Šis žingsnis instituciškai įtvirtins neveiksmingumą ir tam nėra jokio pateisinimo."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Paldies kungam par ļoti interesanto un informatīvo ziņojumu. Bez šaubām, runājot par tik sarežģītu jautājumu, ir lietas, kam var piekrist, un lietas, kam nevar piekrist. Tā kā 42 % Eiropas izdevumu nonāk KLP, svarīgi pilsoņiem garantēt pilnīgu atbildību. Lielākā daļa cilvēku, saskaroties ar strauji pieaugošām pārtikas cenām un briesmīgiem brīdinājumiem par krājumu trūkumu, cerēs, ka KLP skaidri pievērsīsies produktivitātes un efektivitātes paaugstināšanai. Jā, mums jārūpējas par vidi, mēs to zinām (es esmu Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas locekle), taču pastāv reāli draudi, ka tiek izveidots ziņojums, kas retoriski pievēršas tam, kā padarīt pirmo pīlāru ekoloģiskāku; mēs runājam par novirzīšanos no patiesā fokusa — efektivitātes. Ņemot to vērā, es neatbalstu maksājumu „griestu“ noteikšanu lielām saimniecībām. Ar šādu soli neefektivitātei tiktu piešķirts likumīgs statuss, un tam nav attaisnojuma."@lv13
"Madam President, thank you to Mr Deß for a very interesting and informative report. Inevitably, on an issue of this complexity, there are bits you agree with and bits you do not. With 42% of our European expenditure going on the CAP, it is vital that we provide complete accountability to our citizens. Most people, in the face of rising food prices – sharply rising food prices – and dire warnings about lack of supply, will be expecting to see a CAP which focuses clearly on increasing productivity and efficiency. Yes, we have to take care of the environment – I am a member of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and we know that – but we are in real danger here of creating a report with a rhetoric moving into things like ‘greening Pillar One’; we are talking about moving away from the real focus, which is efficiency. On that basis, I do not support the capping of payments to large farms. This move will be institutionalising inefficiency and there is no justification for it."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dank aan de heer Deß voor een zeer interessant en informatief verslag. Het is onvermijdelijk dat er bij een kwestie die zo complex is stukken zijn waarmee je het eens bent en stukken waarmee je het niet eens bent. Omdat 42 procent van onze Europese uitgaven naar het GLB gaat, is het van essentieel belang dat we volledig rekenschap aan onze burgers afleggen. De meeste mensen verwachten, gezien de stijgende voedselprijzen – de sterk stijgende voedselprijzen – en onheilspellende waarschuwingen over voedseltekorten, een GLB te zien dat zich duidelijk richt op het vergroten van de productiviteit en de efficiëntie. Ja, we moeten zorg dragen voor het milieu – ik ben lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en we weten dat – maar we lopen echt het gevaar dat we hier een verslag opstellen met een retoriek die het heeft over dingen als een 'vergroenende eerste pijler'; we hebben het over een beweging weg van het echte aandachtspunt, namelijk efficiëntie. Op grond daarvan steun ik het stellen van een maximum aan de betalingen aan grote boerenbedrijven niet. Deze stap zal inefficiëntie institutionaliseren, en dat valt niet te rechtvaardigen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Dziękuję panu posłowi Dessowi za bardzo interesujące i treściwe sprawozdanie. Tak, jak zazwyczaj dzieje się w przypadku złożonych kwestii, zawiera ono fragmenty, z którymi można się zgodzić, i takie, które budzą sprzeciw. W sytuacji, gdy WPR pochłania 42 % wydatków europejskich, pełna odpowiedzialność wobec naszych obywateli jest sprawą zasadniczej wagi. W obliczu wzrostu cen żywności – ostrego wzrostu cen żywności – oraz ostrzeżeń w sprawie niedoborów zaopatrzenia większość ludzi życzy sobie polityki rolnej, która byłaby wyraźnie skupiona na wzroście wydajności produkcji i efektywności. Tak, musimy zatroszczyć się o środowisko naturalne – jestem członkinią Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, więc doskonalę zdaję sobie z tego sprawę – natomiast zachodzi realne ryzyko, że sprawozdanie będzie się uciekało do retoryki w stylu „ekologizacji pierwszego filaru”, a to oznacza odejście od kwestii zasadniczej, czyli wydajności. Nie popieram zatem wprowadzenia pułapu płatności dla dużych gospodarstw rolnych. Byłby to ruch w kierunku instytucjonalizacji niewydolności, a tego nie da się uzasadnić."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de agradecer ao senhor deputado Dess pelo relatório extremamente interessante e informativo que elaborou. No entanto, numa matéria desta complexidade, é inevitável que estejamos de acordo em determinados pontos e que discordemos noutros. Atendendo a que a PAC absorve 42% das despesas da UE, é fundamental que actuemos com toda a responsabilidade perante os nossos os cidadãos. Face a um cenário de aumento dos preços dos alimentos – de acentuado aumento dos preços dos alimentos – e de ameaças graves à segurança alimentar, a maioria das pessoas estará à espera de uma PAC claramente centrada no aumento da produtividade e da eficiência. Sim, temos de cuidar do ambiente; sou membro da Comissão do Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, e temos consciência disso, mas corremos o risco de criar um relatório com um enfoque retórico em considerações como a “ecologização do primeiro pilar”; estamos a afastar-nos do verdadeiro objectivo, que é a eficiência. Nessa perspectiva, não estou de acordo com a imposição de um limite superior para os pagamentos directos às grandes explorações agrícolas. Com essa medida estaremos a institucionalizar a ineficiência e não há justificação para isso."@pt17
"Dnă președintă, îi mulțumesc dlui Dess pentru raportul deosebit de interesant și bogat în informații. Inevitabil, la o problemă atât de complexă, există lucruri cu care ești de acord și lucruri cu care nu ești de acord. Având 42 % din cheltuielile europene destinate politicii agricole comune, este vital să ne asumăm răspunderea totală față de cetățenii noștri. Majoritatea oamenilor, în fața creșterii prețurilor la alimente – o creștere bruscă a prețurilor la alimente – și în fața avertismentelor sumbre privind lipsa fondurilor, vor aștepta din partea PAC un accent clar pe creșterea productivității și a eficienței. Da, trebuie să avem grijă de mediu – sunt deputat în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și cunoaștem acest lucru – dar suntem într-un mare pericol de a crea un raport care conține vorbe goale cum ar fi „ecologizarea primului pilon”; de fapt vorbim despre o îndepărtare de la subiectul real, care este eficiența. Așadar, nu sprijin plafonarea plăților pentru fermele mari. Astfel se va instituționaliza ineficiența și este o măsură fără nicio justificare."@ro18
"Ďakujem pánovi Dessovi za veľmi zaujímavú a poučnú správu. V takejto zložitej otázke nevyhnutne existujú body, s ktorými súhlasíte, a body, s ktorými nesúhlasíte. Keďže 42 % európskych výdavkov ide na SPP, je dôležité, aby sme o nich našim občanom poskytli všetky potrebné informácie. Väčšina ľudí bude tvárou v tvár rastúcim cenám potravín – rýchlo rastúcim cenám – a katastrofálnym varovaniam pred nedostatkom dodávok očakávať, že SPP sa bude jednoznačne sústreďovať na zvyšovanie produktivity a účinnosti. Áno, musíme sa starať o životné prostredie – som členkou Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, takže to vieme –, ale hrozí nám tu reálne riziko, že vytvoríme správu, ktorá bude rétoricky zachádzať do vecí ako „ekologizácia prvého piliera“, pričom stratíme zo zreteľa skutočný cieľ, ktorým je účinnosť. Z tohto dôvodu nepodporujem stropy pre platby veľkým poľnohospodárskym podnikom. Týmto krokom sa inštitucionalizuje neefektívnosť a to nemá žiadne odôvodnenie."@sk19
"Gospa predsednica, hvala gospodu Dessu za izredno zanimivo in informativno poročilo. Neizogibno obstajajo o tako zapletenem vprašanju zadeve, s katerimi se strinjate in s katerimi se ne. Glede na to, da gre 42 % naše evropske potrošnje za SKP, je nujno, da zagotovimo našim državljanom popolno preglednost. Večina ljudi bo spričo rastočih cen hrane – hitro rastočih cen hrane – in vznemirjajočih opozoril glede pomanjkanja oskrbe pričakovalo SKP, ki se jasno osredotoča na povečanje produktivnosti in učinkovitosti. Da, skrbeti moramo za okolje – sem članica Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in to vemo –, ampak smo v resni nevarnosti, da ustvarimo poročilo, v katerem se retorika giblje v smeri zadev, kot je „ekologizacija prvega stebra“; govorimo o odmiku od žarišča, ki je učinkovitost. Na podlagi tega ne podpiram omejevanja plačil za velike kmetije. Ta poteza bo pomenila institucionalizacijo neučinkovitosti in za to ni opravičila."@sl20
"Fru talman! Tack, Albert Dess, för ett mycket intressant och informativt betänkande. I en så komplicerad fråga som denna är det ofrånkomligt att man instämmer på vissa punkter, men inte på andra. Med tanke på att 42 procent av EU:s utgifter går till den gemensamma jordbrukspolitiken är det livsviktigt att vi ser till att det finns en fullständig ansvarighet inför våra medborgare. De flesta människor kommer i ett läge med stigande livsmedelspriser – kraftigt stigande livsmedelskriser – och dystra signaler om ett bristande utbud, att förvänta sig att den gemensamma jordbrukspolitiken ska fokusera tydligare på ökad produktivitet och effektivitet. Ja, vi måste ta hand om miljön – jag är själv ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och det vet vi – men det finns en verklig risk här att vi får ett betänkande med en retorik som halkar in på saker som ”en grönare första pelare”, där det handlar om att vi avlägsnar oss från det som borde stå i fokus, dvs. effektivitet. Det är av dessa skäl som jag inte stöder en övre gräns för stödet till stora jordbruk. En sådan åtgärd skulle institutionalisera ineffektivitet och det finns inget som rättfärdigar detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Julie Girling (ECR ) -"16
"Julie Girling (ECR ). -"18,20,15,1,14,13,9,4,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph