Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-125-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-125-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, η ανάγκη μιας ισχυρής ΚΑΠ είναι προφανής. Ο γεωργικός τομέας έχει σαφή προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή οικονομία. Διαδραματίζει πολυλειτουργικό ρόλο συμβάλλοντας στην παραγωγή δημοσίων αγαθών υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ θα πρέπει τουλάχιστον να παραμείνει στα ισχύοντα επίπεδα και να διασφαλισθεί η αντιστοιχία πόρων και στόχων της νέας ΚΑΠ. Η κατανομή των πόρων της ΚΑΠ μεταξύ των γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στο δημόσιο διάλογο, χρήζει προσοχής. Επ’ αυτού απορρίπτεται ευρέως ο καθορισμός ομοιομόρφου ύψους ενισχύσεως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο flat rate. Απαιτούνται, κατά τη γνώμη μου, αντικειμενικά κριτήρια ώστε να ληφθούν δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες του γεωργικού τομέα στα επιμέρους κράτη μέλη της Ένωσης. Θετικές είναι επίσης οι προτάσεις για θέσπιση οροφής στο ύψος των αμέσων πληρωμών, καταβολή ειδικής ενίσχυσης στους μικρούς γεωργούς και καταβολή ενισχύσεων μόνο στους ενεργούς γεωργούς. Τα μέτρα οικολογικής πλαισίωσης θα πρέπει να είναι απλά στην εφαρμογή τους, να συνοδεύονται από επαρκές αντιστάθμισμα και να μη δημιουργούν επιπρόσθετο διοικητικό άχθος. Η εντεινόμενη αστάθεια των γεωργικών αγορών καθώς και οι κλιματικοί κίνδυνοι και οι διατροφικές κρίσεις επιβάλλουν την ενεργοποίηση αποτελεσματικών εργαλείων. Τα ισχύοντα μέτρα αγοράς θα πρέπει να ενισχυθούν. Επίσης χρειάζεται ένα μόνιμο Ταμείο Διαχείρισης Κρίσεων. Θετική είναι η πρόταση για το νέο εργαλείο σταθεροποίησης γεωργικού εισοδήματος. Τέλος, υπογραμμίζω την ανάγκη αποτελεσματικών μέτρων υπέρ των νέων γεωργών. Ευχαριστίες στον εισηγητή, κύριο Albert Dess, για το δύσκολο συνθετικό έργο που επιτέλεσε. Κύριε Επίτροπε, αποδυνάμωση της ΚΑΠ θα προσκρούσει στην πολιτική εναντίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι αυτό είναι το διακομματικό μήνυμα του Σώματος και αυτό πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, bezesporu potřebujeme silnou SZP. Zemědělství poskytuje evropskému hospodářství jasnou přidanou hodnotu. Hraje mnohovrstevnatou úlohu, neboť se podílí na produkci veřejných statků a přináší tak prospěch společnosti jako celku. Rozpočet SZP musí zůstat alespoň na současné úrovni a pro novou SZP je třeba zajistit podobné zdroje a cíle. Rozdělení zdrojů SZP mezi zemědělce v Evropské unii, jež představuje prioritní otázku veřejné diskuse, vyžaduje obezřetnost. Plošné platby v jednotné výši v celé Evropské unii víceméně všichni odmítají. Podle mého názoru je třeba stanovit objektivní kritéria, která zohlední specifika zemědělského odvětví v jednotlivých členských státech EU. Návrhy zavést horní hranici plateb, vyplácet drobným zemědělcům zvláštní podporu a poskytovat podporu pouze aktivním zemědělcům jsou dobré nápady. Agroenvironmentální opatření by měla být snadno použitelná, měla by být doprovázena přiměřenou kompenzací a neměla by vytvářet dodatečnou administrativní zátěž. Kvůli vyšší nestabilitě zemědělských trhů, klimatickým rizikům a potravinové krizi je třeba aktivovat účinné nástroje. Současná tržní opatření musí být posílena. Potřebujeme také stálý fond pro řízení krizí. Návrh nového nástroje pro stabilizaci příjmu zemědělců je dobrým nápadem. Nakonec bych chtěl zdůraznit, že potřebujeme účinná opatření na podporu mladých zemědělců. Děkuji zpravodaji, panu poslanci Dessovi, za to, že dobře zvládl tuto náročnou a složitou práci. Pane komisaři, jakékoliv oslabení SZP narazí na politický odpor Evropského parlamentu. Myslím, že tento vzkaz ze strany sněmovny má podporu napříč stranami a je třeba ho vzít velmi vážně."@cs1
"Fru formand! Det er klart, at vi har behov for en stærk fælles landbrugspolitik. Landbrugssektoren tilfører helt klart merværdi til den europæiske økonomi. Den spiller en multifunktionel rolle og bidrager bl.a. til produktionen af offentlige goder til gavn for hele samfundet. Den fælles landbrugspolitiks budget skal som absolut minimum forblive på det nuværende niveau, og vi må sikre tilsvarende ressourcer og målsætninger i den nye fælles landbrugspolitik. Vi må være omhyggelige med fordelingen af den fælles landbrugspolitiks ressourcer blandt landbrugerne i EU, hvilket står øverst på dagsordenen i den offentlige dialog. Der er bred modstand mod idéen om et fast beløb i hele EU. Efter min mening har vi behov for objektive kriterier, hvor vi tager hensyn til de særlige forhold i landbrugssektoren i de enkelte EU-medlemsstater. Jeg ser positivt på forslagene om at lægge et loft over de direkte betalinger, udbetale særlig støtte til små landbrugere og kun udbetale støtte til aktive landbrugere. Foranstaltningerne vedrørende landbrugsmiljøet skal være lette at gennemføre og ledsages af passende foranstaltninger til afbalancering, og de må ikke skabe yderligere administrative byrder. I lyset af de ustabile landbrugsmarkeder, de klimamæssige risici og fødevarekrisen er vi nødt til at aktivere effektive instrumenter. De nuværende markedsmæssige foranstaltninger skal styrkes, og desuden har vi behov for en permanent krisestyringsfond. Forslaget om et nyt instrument til stabilisering af bedrifternes indkomster er en god idé. Endelig vil jeg gerne fremhæve behovet for effektive foranstaltninger til gavn for unge landbrugere. Jeg vil gerne takke ordføreren hr. Dess for at have udført et vanskeligt og kompliceret stykke arbejde med succes. Til kommissæren vil jeg sige, at enhver svækkelse af den fælles landbrugspolitik vil møde politisk modstand fra Parlamentet. I mine øjne er dette et tværpolitisk budskab fra denne forsamling, som man skal tage alvorligt hensyn til."@da2
"Frau Präsidentin! Wir brauchen eine tragfähige GAP. Der Landwirtschaftssektor schafft für die europäische Wirtschaft einen deutlichen Mehrwert. Indem er zur Erzeugung öffentlicher Güter zugunsten der Gesellschaft als Ganzes beiträgt, spielt er eine multifunktionale Rolle. Der GAP-Haushalt muss zumindest auf dem derzeitigen Niveau bleiben, und es müssen für die neue GAP ähnliche Ressourcen und Ziele gewahrt werden. Die Aufteilung der GAP-Mittel auf die Landwirte in der Europäischen Union, welche ganz oben auf der Tagesordnung des öffentlichen Dialogs steht, erfordert Sorgfalt. Es besteht ein erheblicher Widerstand gegen die Idee einer einheitlichen pauschalen Direktzahlung (flat rate) in der gesamten Europäischen Union. Meiner Ansicht nach brauchen wir objektive Kriterien, die die Besonderheiten der Landwirtschaft in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU in angemessener Weise berücksichtigen. Die Vorschläge zur Begrenzung von Direktzahlungen, der Zahlung von Sonderbeihilfen an Kleinlandwirte und der ausschließlichen Zahlung von Beihilfen an aktive Landwirte sind eine gute Idee. Agrarumweltmaßnahmen sollten einfach anzuwenden, durch angemessene Gegengewichte flankiert sein und keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand verursachen. Bei einer weitverbreiteten Instabilität auf den Agrarmärkten, Klimarisiken und einer Nahrungsmittelkrise müssen wir wirksame Instrumente einsetzen. Die derzeitigen Marktmaßnahmen müssen verstärkt werden. Ferner benötigen wir einen ständigen Krisenmanagementfonds. Der Vorschlag für ein neues Instrument zur Stabilisierung der landwirtschaftlichen Einkommen ist eine gute Idee. Schließlich möchte ich die Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen zugunsten von Junglandwirten betonen. Mein Dank gilt dem Berichterstatter, Herrn Albert Deß, für eine schwierige und komplizierte Aufgabe, die gut gelungen ist. Herr Kommissar, jegliche Schwächung der GAP wird auf den politischen Widerstand des Europäischen Parlaments stoßen. Ich denke, dass dies die parteienübergreifende Botschaft dieses Parlaments ist und sie ernsthaft in Erwägung gezogen werden muss."@de9
"Madam President, we obviously need a strong CAP. The agricultural sector provides clear added value to the European economy. It plays a multifunctional role, by contributing to the production of public goods for the benefit of society as a whole. The CAP budget must, at the very least, stay at current levels and similar resources and objectives must be safeguarded for the new CAP. The distribution of CAP resources between farmers in the European Union, which is at the top of the public dialogue agenda, requires care. The idea of a flat rate throughout the European Union is broadly opposed. In my opinion, we need objective criteria that take due account of the peculiarities of the agricultural sector in the individual EU Member States. The proposals to cap direct payments, pay special aid to small-scale farmers and only to pay aid to active farmers are a good idea. Agro-environmental measures should be easy to apply, should be flanked by adequate counterbalances and should not create any additional administrative burden. With widespread instability on agricultural markets, climate risks and a food crisis, we need to activate effective instruments. The current market measures need to be reinforced. We also need a permanent crisis management fund. The proposal for a new farm income stabilisation instrument is a good idea. Finally, I would highlight the need for effective measures for the benefit of young farmers. My thanks to the rapporteur, Mr Albert Dess, for a difficult and complicated job well done. Commissioner, any weakening of the CAP will come up against political opposition from the European Parliament. I think that this is the cross-party message of this House and serious account needs to be taken of it."@en4
"Señora Presidenta, es evidente que necesitamos una PAC fuerte. El sector agrícola ofrece un valor añadido para la economía europea y juega un papel multifuncional al contribuir a la producción de bienes públicos para el beneficio de la sociedad en su conjunto. El presupuesto de la PAC debe al menos permanecer al nivel actual y se deben garantizar recursos y objetivos similares para la nueva PAC. La distribución de los recursos de la PAC entre los agricultores de la Unión Europea es un tema que precisa atención y ocupa una posición central en la agenda de diálogo. Existe una gran oposición a la idea de un pago único para toda la Unión Europea. En mi opinión, necesitamos criterios objetivos que tengan debidamente en cuenta las peculiaridades del sector agrícola en cada Estado miembro de la UE. Las propuestas de establecer una limitación a los pagos directos, pagar una ayuda especial a los pequeños agricultores y solo pagar ayudas a los agricultores activos son buenas ideas. Las medidas agroambientales deben ser fáciles de aplicar, deben ir acompañadas de medidas compensatorias adecuadas y no deben suponer una carga administrativa adicional. Con la inestabilidad generalizada en los mercados agrícolas, los riesgos climáticos y una crisis alimentaria, necesitamos aplicar mecanismos efectivos. Hay que reforzar las actuales medidas de mercado. También necesitamos un fondo permanente para la gestión de crisis. La propuesta de un nuevo instrumento para la estabilización de las rentas agrícolas es una buena idea. Finalmente me gustaría destacar la necesidad de medidas efectivas en favor de los jóvenes agricultores. Doy las gracias al ponente, Albert Dess por un trabajo arduo y complicado pero bien realizado. Señor Comisario, cualquier debilitamiento de la PAC se enfrentará a la oposición política del Parlamento Europeo. Creo que este es el mensaje de todos los partidos de esta Cámara y que debe ser muy tenido en cuenta."@es21
"Austatud juhataja! Loomulikult on meil tarvis tugevat ÜPPd. Põllumajandussektor annab Euroopa majandusele selgelt lisandväärtust. Põllumajandus täidab mitut funktsiooni, aidates nõnda kaasa avalike hüvede loomisele, mis on kasuks kogu ühiskonnale. ÜPP eelarve peab vähemalt praegusele tasemele jääma ning uue ÜPP jaoks peavad olema tagatud samasugused vahendid ja eesmärgid. Avaliku dialoogi tähtsaima küsimusena peab ÜPP vahendite jagamine Euroopa Liidu põllumajandustootjate vahel olema ülimalt hoolikas. Kogu Euroopa Liidus läbivalt ühtse määra kasutamisele eksisteerib laialdane vastuseis. Minu arvates on meil vaja objektiivseid kriteeriume, mis võtavad õigesti arvesse iga ELi liikmesriigi põllumajandussektori eripärasid. Headeks ettepanekuteks loen otsetoetustele ülemmäära kehtestamist, väikepõllumajandustootjatele eritoetuse sisseseadmist ja toetuse maksmist vaid aktiivsetele põllumajandustootjatele. Põllumajanduslikke keskkonnameetmeid peaks olema lihtne rakendada, nendega peaksid kaasnema kohased tasakaalustavad meetmed ning need ei tohiks tekitada täiendavat halduskoormust. Põllumajandusturgudel laialdaselt leviv ebastabiilsus, kliimaga seotud riskid ning toidukriis sunnib meid käivitama tõhusaid meetmeid. Kasutuselolevaid turu reguleerimise meetmeid tuleb tugevdada. Samuti on meil tarvis alalist kriisijuhtimise fondi. Põllumajanduslike sissetulekute stabiliseerimisvahendi loomise mõte on hea. Lõpetuseks tahaksin rõhutada noortele põllumajandustootjatele suunatud tõhusate meetmete vajadust. Suur tänu raportöörile Albert Dessile hästi tehtud rakse töö eest! Lugupeetud volinik! Euroopa Parlament avaldab poliitilist vastuseisu igale katsele ÜPPd nõrgestada. Usun, et seda mõtet toetavad kõik parlamendi fraktsioonid ja seda tuleb väga tõsiselt võtta."@et5
"Arvoisa puhemies, tarvitsemme ehdottomasti vahvaa YMP:tä. Maatalousala tuo selkeää lisäarvoa eurooppalaiselle taloudelle. Sillä on monitoiminen asema, sillä se edistää julkisten hyödykkeiden tuotantoa koko yhteiskunnan eduksi. YMP:n talousarvion on, vähintään, pysyttävä nykyisellä tasolla ja uudelle YMP:lle on turvattava vastaavat resurssit ja tavoitteet. YMP:n resurssien jakaminen Euroopan unionin viljelijöiden kesken, mikä on julkisen keskustelun asialistan kärjessä, edellyttää huolellisuutta. Ajatusta kiinteästä tasosta koko Euroopan unionissa vastustetaan laajasti. Minun mielestäni me tarvitsemme puolueettomia kriteerejä, joissa otetaan asianmukaisesti huomioon EU:n yksittäisten jäsenvaltioiden maatalousalan ominaispiirteet. Ehdotukset suorien tukien leikkaamisesta, erityistuen maksamisesta pienen mittakaavan viljelijöille ja tuen maksamisesta vain aktiiviviljelijöille, ovat hyviä ajatuksia. Maatalouden ympäristötoimenpiteiden soveltamisen pitäisi olla helppoa, niihin pitäisi liittää asianmukaisia tukitoimia, eikä niillä pitäisi luoda lisää hallinnollisia rasituksia. Maatalousmarkkinoiden laajan epävakauden, ilmastoriskien ja elintarvikekriisin vuoksi meidän on otettava käyttöön tehokkaita välineitä. Nykyisiä markkinatoimenpiteitä on vahvistettava. Tarvitsemme myös pysyvän kriisinhallintarahaston. Viljelijöiden tulojen vakauttamisvälinettä koskeva ehdotus on hyvä ajatus. Lopuksi haluaisin korostaa, että nuorten viljelijöiden avuksi tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä. Kiitokseni esittelijälle, Albert Deßille, hyvin tehdystä vaikeasta ja monimutkaisesta työstä. Arvoisa komission jäsen, kaikki YMP:n heikentäminen kohtaa Euroopan parlamentissa poliittista vastustusta. Uskon, että tämä on tämän parlamentin kaikkien ryhmien yhteinen viesti, ja siihen on suhtauduttava vakavasti."@fi7
"Madame la Présidente, nous avons évidemment besoin d’une PAC forte. Le secteur agricole apporte une valeur ajoutée claire à l’économie européenne. Il joue un rôle multifonctionnel en contribuant à la production de biens publics au bénéfice de l’ensemble de la société. Le budget de la PAC doit, à tout le moins, rester aux niveaux actuels. Il faut assurer les mêmes ressources et objectifs à la nouvelle PAC. La répartition des ressources de la PAC entre les agriculteurs de l’Union européenne, qui figure en tête des priorités du dialogue public, doit s’effectuer avec soin. L’idée d’un taux forfaitaire partout dans l’Union européenne fait l’objet d’une large opposition. À mon avis, nous avons besoin de critères objectifs qui prennent dûment en considération les particularités du secteur agricole de chaque État membre de l’UE. Les propositions visant à plafonner les paiements directs, à verser une aide spéciale aux petits agriculteurs et à ne verser une aide qu’aux agriculteurs actifs sont bonnes. Les mesures agro-environnementales devraient être faciles à appliquer, devraient s’accompagner de contrepoids appropriés et ne devraient pas créer de charges administratives supplémentaires. Avec l’instabilité diffuse sur les marchés agricoles, les risques climatiques et une crise alimentaire, nous devons activer des instruments efficaces. Les mesures de marché actuelles doivent être renforcées. Nous avons également besoin d’un fonds permanent de gestion de crise. La proposition d’un nouvel instrument de stabilisation du revenu agricole est une bonne idée. Enfin, je voudrais souligner la nécessité de mesures efficaces bénéficiant aux jeunes agriculteurs. Je remercie le rapporteur, M. Albert Dess, pour le travail difficile et compliqué qu’il a bien fait. Monsieur le Commissaire, tout affaiblissement de la PAC recueillera l’opposition politique du Parlement européen. Je pense que c’est le message des partis de notre Assemblée et qu’il faut le prendre sérieusement en considération."@fr8
"Elnök asszony! Természetesen erős KPA-ra van szükségünk. A mezőgazdasági ágazat egyértelmű hozzáadott értéket teremt az európai gazdaság számára. Többfunkciós szerepet játszik azzal, hogy a társadalom egészének javára hozzájárul a közjavak előállításához. A KAP költségvetésének legalább a jelenlegi szinteken kell maradnia, és hasonló forrásokat és célkitűzéseket kell biztosítani az új KAP számára is. A KAP-ból származó források uniós mezőgazdasági termelők közötti felosztása – ami a nyilvános párbeszéd vezető témája – gondosságot igényel. Az Unió-szerte alkalmazott átalánydíj gondolatát széles körben ellenzik. Véleményem szerint objektív kritériumokra van szükségünk, amelyek megfelelőképpen figyelembe veszik az egyes uniós tagállamok mezőgazdasági ágazatának sajátosságait. A közvetlen kifizetések felső határértékének megszabására, a kistermelőknek szóló különtámogatás kifizetésére és a támogatások kizárólag aktív mezőgazdasági termelők részére történő kifizetésére irányuló javaslatok jó ötletet jelentenek. Az agrár-környezetvédelmi intézkedéseknek egyszerűen alkalmazhatóknak kell lenniük, azokat megfelelő ellensúlyoknak kell kísérniük, illetve azok nem jelenthetnek semmilyen további adminisztratív terhet. A mezőgazdasági piacok általános instabilitása, az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok és az élelmiszerválság miatt hatékony eszközöket kell bevetnünk. A hatályos piaci intézkedéseket meg kell erősíteni. Egy állandó válságkezelési alapra is szükségünk van. Jó gondolat a gazdaságok jövedelmének stabilizálására szolgáló új eszközre irányuló javaslat. Végül szeretném felhívni a figyelmet a fiatal mezőgazdasági termelőket támogató hatékony intézkedések szükségességére. Köszönetet mondok az előadónak, Albert Dess úrnak a jól végzett, nehéz és bonyolult munkáért. Biztos úr, a KAP mindennemű gyengítése az Európai Parlament politikai ellenvéleményével találkozik. Úgy vélem, ez a Parlament pártok felett átívelő üzenete, és erre komolyan oda kell figyelni."@hu11
". Signora Presidente, abbiamo ovviamente bisogno di una PAC forte. Il settore agricolo fornisce un chiaro valore aggiunto all’economia europea in quanto svolge un ruolo multifunzione contribuendo alla produzione di beni pubblici a vantaggio della società nel suo complesso. Il bilancio della PAC deve restare perlomeno agli attuali livelli, e risorse e obiettivi analoghi devono essere salvaguardati per la nuova PAC. La distribuzione delle risorse della PAC tra gli agricoltori dell’Unione europea, in cima all’agenda del dialogo pubblico, richiede attenzione. L’idea di una percentuale fissa per tutta l’Unione europea è largamente contestata. A mio parere, abbiamo bisogno di criteri oggettivi che tengano debitamente conto delle particolarità del settore agricolo nei singoli Stati membri dell’Unione. Le proposte concernenti la fissazione di un massimale per i pagamenti diretti, la corresponsione di aiuti speciali ai piccoli agricoltori e il versamento di aiuti soltanto agli agricoltori attivi sono un’idea valida. Le misure agroambientali dovrebbero essere facili da applicare, abbinate a dispositivi di controbilanciamento adeguati e non dovrebbero creare alcun onere amministrativo aggiuntivo. Visti la diffusa instabilità sui mercati agricoli, i rischi climatici e la crisi alimentare, dobbiamo attivare strumenti efficaci. Le attuali misure di mercato devono essere rafforzate. Abbiamo inoltre bisogno di un fondo permanente di gestione delle crisi. La proposta relativa a un nuovo strumento di stabilizzazione dei redditi agricoli è valida. Vorrei infine sottolineare la necessità di misure efficaci per i giovani agricoltori. Ringrazio il relatore, onorevole Dess, per aver svolto egregiamente un lavoro difficile e complesso. Signor Commissario, qualunque indebolimento della PAC si scontrerà con l’opposizione politica del Parlamento europeo. Penso che questo sia il messaggio di tutti i gruppi della Camera, un messaggio che deve essere tenuto in seria considerazione."@it12
"Ponia pirmininke, akivaizdu, kad mums reikalinga tvirta BŽŪP. Žemės ūkio sektorius sukuria aiškią pridėtinę vertę Europos ekonomikai. Jis atlieka daugialypį vaidmenį prisidėdamas prie viešųjų gėrybių, skirtų visai visuomenei, gamybos. BŽŪP biudžetas turi išlikti bent dabartinio dydžio ir panašus lėšų dydis ir uždaviniai turi būti išsaugoti naujojoje BŽŪP. BŽŪP lėšų paskirstymo Europos Sąjungos ūkininkams klausimą, kuris užima svarbiausią vietą viešo dialogo darbotvarkėje, reikia spręsti atidžiai. Vienodo tarifo visoje Europos Sąjungoje idėjai visuotinai prieštaraujama. Manau, kad mums reikia objektyvių kriterijų, pagal kuriuos pakankamas dėmesys būtų skiriamas specifiniams žemės ūkio sektoriaus bruožams atskirose valstybėse narėse. Agrarines aplinkos apsaugos priemones turėtų būti lengva taikyti, joms turėtų būti numatytos pakankamos kompensacijos ir dėl jų neturėtų padidėti administracinė našta. Atsižvelgiant į paplitusį nestabilumą žemės ūkio rinkose, klimato keliamus pavojus ir maisto krizę, turime pradėti įgyvendinti veiksmingas priemones. Dabartines rinkos priemones reikia sustiprinti. Mums taip pat reikia nuolatinio krizės valdymo fondo. Pasiūlymas dėl naujos ūkio pajamų stabilizavimo priemonės yra gera idėja. Galiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į veiksmingų priemonių, kurios būtų naudingos jauniems ūkininkams, poreikį. Dėkoju pranešėjui Albertui Dessui už puikiai atliktą sunkų ir sudėtingą darbą. Pone Komisijos nary, bet koks bandymas susilpninti BŽŪP sulauks politinio Europos Parlamento pasipriešinimo. Manau, kad tai įvairių šio Parlamento politinių partijų siunčiamas signalas ir į jį reikia rimtai atsižvelgti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Mums acīmredzami ir nepieciešama spēcīga KLP. Lauksaimniecības nozare nodrošina acīmredzamu pievienoto vērtību Eiropas ekonomikai. Tai ir daudzfunkcionāla nozīme, jo tā dod ieguldījumu sabiedrisko preču ražošanā visas sabiedrības labā. KLP budžetam vajadzētu palikt vismaz esošajā līmenī, un jaunajai KLP jānosargā līdzīgi resursi un mērķi. Jārūpējas par KLP resursu sadali starp lauksaimniekiem Eiropas Savienībā, kas ir publiskā dialoga dienas kārtības galvenais jautājums. Idejai par vienotu likmi viscaur Eiropas Savienībā ir plaša pretestība. Manuprāt, mums nepieciešami objektīvi kritēriji, kas ņem vērā lauksaimniecības nozares īpatnības atsevišķās ES dalībvalstīs. Ierosinājumi samazināt tiešos maksājumus, sniegt īpašu atbalstu maza apjoma lauksaimniekiem un maksāt tikai aktīvajiem lauksaimniekiem ir laba ideja. Lauksaimniecības un vides pasākumiem vajadzētu būt viegli piemērojamiem, adekvāti līdzsvarotiem un nevajadzētu radīt nekādus papildu administratīvos slogus. Ņemot vērā izplatīto nestabilitāti lauksaimniecības tirgos, klimata riskus un pārtikas krīzi, mums jāaktivizē efektīvi instrumenti. Esošie tirgus pasākumi jāpastiprina. Mums arī nepieciešams pastāvīgs krīzes pārvaldes fonds. Ierosinājums par jaunu lauksaimniecības ienākumu stabilizācijas instrumentu ir laba ideja. Visbeidzot es gribētu uzsvērt, ka ir nepieciešami efektīvi pasākumi jaunu lauksaimnieku atbalstam. Izsaku pateicību referentam kungam par labi paveikto sarežģīto darbu. Komisāra kungs, jebkādai KLP piekāpībai stāsies pretī Eiropas Parlamenta politiskā opozīcija. Es uzskatu, ka šo vēsti pauž visas Parlamenta partijas un tā nopietni jāņem vērā."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, η ανάγκη μιας ισχυρής ΚΑΠ είναι προφανής. Ο γεωργικός τομέας έχει σαφή προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή οικονομία. Διαδραματίζει πολυλειτουργικό ρόλο συμβάλλοντας στην παραγωγή δημοσίων αγαθών υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ θα πρέπει τουλάχιστον να παραμείνει στα ισχύοντα επίπεδα και να διασφαλισθεί η αντιστοιχία πόρων και στόχων της νέας ΚΑΠ. Η κατανομή των πόρων της ΚΑΠ μεταξύ των γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στο δημόσιο διάλογο, χρήζει προσοχής. Επ’ αυτού απορρίπτεται ευρέως ο καθορισμός ομοιομόρφου ύψους ενισχύσεως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο . Απαιτούνται, κατά τη γνώμη μου, αντικειμενικά κριτήρια ώστε να ληφθούν δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες του γεωργικού τομέα στα επιμέρους κράτη μέλη της Ένωσης. Θετικές είναι επίσης οι προτάσεις για θέσπιση οροφής στο ύψος των αμέσων πληρωμών, καταβολή ειδικής ενίσχυσης στους μικρούς γεωργούς και καταβολή ενισχύσεων μόνο στους ενεργούς γεωργούς. Τα μέτρα οικολογικής πλαισίωσης θα πρέπει να είναι απλά στην εφαρμογή τους, να συνοδεύονται από επαρκές αντιστάθμισμα και να μη δημιουργούν επιπρόσθετο διοικητικό άχθος. Η εντεινόμενη αστάθεια των γεωργικών αγορών καθώς και οι κλιματικοί κίνδυνοι και οι διατροφικές κρίσεις επιβάλλουν την ενεργοποίηση αποτελεσματικών εργαλείων. Τα ισχύοντα μέτρα αγοράς θα πρέπει να ενισχυθούν. Επίσης χρειάζεται ένα μόνιμο Ταμείο Διαχείρισης Κρίσεων. Θετική είναι η πρόταση για το νέο εργαλείο σταθεροποίησης γεωργικού εισοδήματος. Τέλος, υπογραμμίζω την ανάγκη αποτελεσματικών μέτρων υπέρ των νέων γεωργών. Ευχαριστίες στον εισηγητή, κύριο Albert Deß, για το δύσκολο συνθετικό έργο που επιτέλεσε. Κύριε Επίτροπε, αποδυνάμωση της ΚΑΠ θα προσκρούσει στην πολιτική εναντίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι αυτό είναι το διακομματικό μήνυμα του Σώματος και αυτό πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het behoeft geen betoog dat wij een sterk GLB nodig hebben. De landbouwsector creëert duidelijk meerwaarde voor de Europese economie. De landbouwsector is multifunctioneel en draagt bij aan de productie van collectieve goederen ten behoeve van de gehele maatschappij. De GLB-begroting moet ten minste op het huidige niveau worden gehandhaafd, en de afstemming van middelen en doelstellingen voor het nieuwe GLB moet worden gewaarborgd. Er dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan het vraagstuk van de verdeling van GLB-middelen over de landbouwers van de Europese Unie. Dit is een van de hoofdthema's in de openbare dialoog. Velen verzetten zich tegen de vaststelling van een gelijk, forfaitair steunniveau (flat rate) voor de hele Europese Unie. Mijns inziens moeten objectieve criteria worden vastgesteld om naar behoren rekening te kunnen houden met de bijzonderheden van de landbouwsector in elke lidstaat van de Unie. Positief zijn de voorstellen met betrekking tot de vaststelling van een plafond voor de rechtstreekse betalingen, de invoering van een specifieke steunregeling voor kleine landbouwbedrijven en het verlenen van steun aan uitsluitend actieve landbouwers. De milieumaatregelen moeten gemakkelijk toepasbaar zijn en voorzien in voldoende compensatie, maar mogen geen extra administratieve lasten met zich meebrengen. Evenals de klimaatrisico´s en de voedselcrises vereisen de steeds onstabieler wordende markten dat effectieve instrumenten worden ingezet. De huidige marktmaatregelen moeten worden versterkt. Ook is er behoefte aan een permanent fonds voor crisisbeheer. Positief is verder het voorstel inzake een nieuw instrument voor het stabiliseren van de landbouwinkomens. Tot slot wil ik erop wijzen dat het noodzakelijk is om effectieve maatregelen voor jonge landbouwers te treffen. Ik dank de rapporteur, de heer Deß, voor dit moeilijke synthesewerk. Mijnheer de commissaris, een verzwakking van het GLB zal op politieke tegenstand in het Europees Parlement stuiten. Dat is mijns inziens de partijoverschrijdende boodschap die het Parlement vandaag afgeeft, en daar moet echt heel serieus rekening mee worden gehouden."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Zdecydowanie potrzebujemy mocnej WPR. Sektor rolniczy zapewnia wyraźną wartość dodaną gospodarce europejskiej. Pełni on wielofunkcyjną role, wnosząc wkład w produkcję dóbr publicznych na rzecz całego społeczeństwa. Budżet WPR musi zostać utrzymany na przynajmniej dotychczasowym poziomie oraz należy zapewnić podobne środki i cele w odniesieniu do nowej WPR. Podział środków WPR wśród rolników w Unii Europejskiej, co jest głównym tematem dialogu publicznego, wymaga ostrożności. Pomysł stosowania stawki ryczałtowej w całej Unii Europejskiej jest powszechnie odrzucany. Uważam, że potrzebujemy obiektywnych kryteriów, które uwzględniałyby specyfikę sektora rolniczego w poszczególnych państwach członkowskich UE. Propozycja wprowadzenia pułapu płatności bezpośrednich, wypłacania specjalnej pomocy drobnym rolnikom oraz udzielania pomocy wyłącznie rolnikom prowadzącym aktywną działalność jest dobrym pomysłem. Działania rolnośrodowiskowe powinny być łatwe do realizacji, powinny być odpowiednio zrównoważone innymi środkami oraz nie powinny powodować dodatkowych obciążeń administracyjnych. W sytuacji powszechnego braku stabilności rynków rolnych, zagrożeń klimatycznych oraz kryzysu żywnościowego musimy uruchomić skuteczne instrumenty. Należy wzmocnić obecne działania rynkowe. Potrzebujemy również stałego funduszu zarządzania kryzysowego. Propozycja dotycząca nowego instrumentu stabilizacji dochodów gospodarstw rolnych jest dobrym pomysłem. Wskazałbym wreszcie na potrzebę skutecznych działań na rzecz młodych rolników. Dziękuję sprawozdawcy, panu posłowi Albertowi Dessowi, za wywiązanie się z trudnego i skomplikowanego zadania. Panie Komisarzu! Każda próba osłabienia WPR spotka się z politycznym sprzeciwem ze strony Parlamentu Europejskiego. Sądzę, że wszystkie ugrupowania polityczne w Parlamencie mogą podpisać się pod tym przesłaniem, więc należy je potraktować z pełną powagą."@pl16
"Senhora Presidente, necessitamos obviamente de uma PAC forte. O sector agrícola proporciona um valor acrescentado claro à economia europeia. Ele desempenha um papel multifuncional ao contribuir para a produção de bens públicos em benefício da sociedade no seu conjunto. O orçamento da PAC deve, no mínimo, ser mantido ao nível actual e devem ser salvaguardados recursos e objectivos similares para a nova PAC. A distribuição dos recursos da PAC entre os agricultores da União Europeia, que está no topo da agenda do diálogo público, exige cuidado. A ideia de uma taxa fixa em toda a União Europeia é alvo de uma oposição alargada. Na minha opinião, necessitamos de critérios objectivos que tenham devidamente em conta as peculiaridades do sector agrícola em cada um dos Estados­Membros da UE. As propostas no sentido de instituir um tecto máximo para os pagamentos directos, pagar auxílios especiais aos pequenos agricultores e efectuar pagamentos apenas aos agricultores activos são uma boa ideia. As medidas agro-ambientais devem ser fáceis de aplicar, devem ser acompanhadas de compensações adequadas e não devem criar encargos administrativos adicionais. Com uma instabilidade generalizada nos mercados agrícolas, riscos climáticos e uma crise alimentar, necessitamos de activar instrumentos eficazes. As actuais medidas de mercado têm de ser reforçadas. Necessitamos também de um fundo permanente de gestão de crises. A proposta de criar um instrumento de estabilização do rendimento agrícola é uma boa ideia. Por último, sublinho a necessidade de medidas eficazes em benefício dos jovens agricultores. Apresento os meus agradecimentos ao relator, senhor deputado Albert Dess, por ter realizado muitíssimo bem um trabalho difícil e complicado. Senhor Comissário, qualquer enfraquecimento da PAC enfrentará a oposição política do Parlamento Europeu. Penso que esta é a mensagem transversal aos grupos desta Assembleia, e é necessário tê-la seriamente em conta."@pt17
"Dnă președintă, este evident că avem nevoie de o PAC puternică. Sectorul agricol asigură o valoare adăugată clară economiei europene. Îndeplinește un rol multifuncțional, prin contribuția la producția de bunuri publice în beneficiul întregii societăți. Bugetul PAC trebuie, cel puțin, să rămână la nivelurile actuale, iar resursele similare și obiectivele trebuie protejate pentru noua PAC. Repartizarea resurselor PAC între agricultorii din Uniunea Europeană, care constituie prima prioritate pe agenda dialogului public, necesită atenție. Ideea unei sume forfetare pretutindeni în Uniunea Europeană este respinsă, în linii mari. În opinia mea, avem nevoie de criterii obiective care să ia în calcul caracteristicile specifice ale sectorului agricol din fiecare stat membru al UE. Propunerile de a plafona plățile directe, de a acorda un ajutor special micilor agricultori și de a acorda ajutor doar agricultorilor activi reprezintă o idee bună. Măsurile de agromediu ar trebui să fie simplu de aplicat, ar trebui să fie încadrate de măsuri de compensare adecvate și nu ar trebui să creeze nici o sarcină administrativă suplimentară. Cu o atât de mare instabilitate pe piețele agricole, cu riscuri climatice și o criză alimentară, trebuie să activăm instrumente eficiente. Măsurile de piață actuale trebuie consolidate. Avem nevoie, de asemenea, de un fond permanent de gestionare a crizei. Propunerea privind un nou instrument de stabilizare a veniturilor fermelor reprezintă o idee bună. În final, aș evidenția necesitatea luării unor măsuri eficiente în beneficiul tinerilor fermieri. Mulțumirile mele se îndreaptă către raportor, dl Albert Dess, pentru activitatea dificilă și complicată pe care a desfășurat-o. Dle comisar, orice slăbire a PAC se va confrunta cu o opoziție politică din partea Parlamentului European. Cred că acesta este mesajul partidelor din această Cameră și trebuie luat în serios."@ro18
"Jednoznačne potrebujeme silnú SPP. Odvetvie poľnohospodárstva poskytuje európskemu hospodárstvu jasnú pridanú hodnotu. Zohráva naraz viacero úloh, pretože prispieva k vytváraniu verejných statkov v prospech spoločnosti ako celku. Rozpočet SPP musí prinajmenšom zostať na súčasnej úrovni a pre novú SPP sa musia zabezpečiť podobné zdroje a ciele. Otázka rozdelenia zdrojov SPP medzi poľnohospodárov v Európskej únii, ktorá je v popredí záujmu verejného dialógu, si vyžaduje starostlivosť. Myšlienka paušálnej úrovne v celej Európskej únii má veľa kritikov. Podľa môjho názoru potrebujeme objektívne kritériá, ktoré budú primerane zohľadňovať osobitosti odvetvia poľnohospodárstva v jednotlivých členských štátoch EÚ. Návrhy na stropy pre priame platby, vyplácanie zvláštnej pomoci malým poľnohospodárom a vyplácanie pomoci len aktívnym poľnohospodárom sú dobrou myšlienkou. Agroenvironmentálne opatrenia by mali byť ľahko uplatniteľné, mali by byť sprevádzané primeranými vyvažujúcimi opatreniami a nemali by vytvárať ďalšiu administratívnu záťaž. Pre rozšírenú nestabilitu na poľnohospodárskych trhoch, klimatické riziká a potravinovú krízu musíme aktivovať účinné nástroje. Musia sa posilniť súčasné trhové opatrenia. Potrebujeme aj trvalý fond na riadenie krízy. Dobrým nápadom je návrh na nový nástroj stabilizácie príjmov poľnohospodárskych podnikov. Na záver chcem zdôrazniť potrebu účinných opatrení v prospech mladých poľnohospodárov. Ďakujem pánovi spravodajcovi Dessovi za náročnú a komplikovanú prácu, ktorú zvládol. Pán komisár, akékoľvek oslabenie SPP sa stretne s politickou opozíciou zo strany Európskeho parlamentu. Myslím si, že toto je odkaz všetkých politických strán v tomto Parlamente, ktorý treba vziať vážne do úvahy."@sk19
"Gospa predsednica, očitno potrebujemo močno SKP. Kmetijski sektor zagotavlja jasno dodano vrednost evropskemu gospodarstvu. S pripevanjem k proizvodnji javnih dobrin v korist družbe kot celote igra večfunkcionalno vlogo. Proračun SKP mora ostati najmanj na sedanji ravni in podobna sredstva ter cilje je treba zaščititi za novo SKP. Porazdelitev sredstev SKP med kmete v Evropski uniji, ki je na vrhu dnevnega reda javnega dialoga, zahteva previdnost. Zamisli povprečne stopnje po vsej Evropski uniji se široko nasprotuje. Po mojem mnenju potrebujemo objektivna merila, ki lahko ustrezno upoštevajo posebnosti kmetijskega sektorja v posameznih državah članicah EU. Predlogi za omejitev neposrednih plačil, plačevanje posebne pomoči za male kmete in plačevanje pomoči le za dejavne kmete so dobre zamisli. Kmetijsko-okoljski ukrepi morajo biti enostavni za uporabo, spremljati jih morajo ustrezne protiuteži in ne smejo ustvarjati dodatnih upravnih bremen. Pri vsesplošni nestanovitnosti na kmetijskih trgih, podnebnih tveganjih in krizi na področju hrane moramo sprožiti učinkovite instrumente. Sedanje tržne ukrepe je treba okrepiti. Prav tako potrebujemo trajni sklad za obvladovanje krize. Predlog za instrument za stabilizacijo prihodka novih kmetij je dobra zamisel. Nazadnje pa bi rad izpostavil potrebo po učinkovitih ukrepih v korist mladih kmetov. Zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Albertu Dessu, za dobro opravljeno težko in zapleteno delo. Komisar, vsaka oslabitev SKP bo naletela na politično nasprotovanje Evropskega parlamenta. Mislim, da je to medstrankarsko sporočilo tega parlamenta in treba ga je resno upoštevati."@sl20
"Fru talman! Vi behöver naturligtvis en kraftfull gemensam jordbrukspolitik. Jordbrukssektorn ger den europeiska ekonomin ett tydligt mervärde. Den spelar en multifunktionell roll genom att bidra till produktionen av kollektiva nyttigheter för samhället som helhet. Jordbruksbudgeten måste åtminstone ligga kvar på nuvarande nivå och liknande resurser och mål säkras för den nya gemensamma jordbrukspolitiken. Fördelningen av medel från den gemensamma jordbrukspolitiken mellan jordbrukare i EU, vilket står högst upp på den offentliga debattens dagordning, kräver noggrannhet. Det finns ett brett motstånd mot idén om ett schablonbelopp som ska gälla i hela EU. Jag anser att vi behöver objektiva kriterier som tar vederbörlig hänsyn till särdragen hos de enskilda medlemsstaternas jordbrukssektor. Förslagen om ett tak för direktstödet, särskilt stöd till småbrukare och att bara aktiva jordbrukare ska få stöd är bra. Miljöåtgärderna inom jordbruket måste vara lätta att tillämpa, kompletteras med tillräckliga motvikter och får inte medföra några ytterligare administrativa bördor. Med den utbredda instabiliteten på jordbruksmarknaderna, klimatrisker och en livsmedelskris måste vi aktivera effektiva instrument. De nuvarande marknadsåtgärderna måste stärkas. Vi behöver också en permanent krishanteringsfond. Förslaget om ett nytt instrument för stabilisering av jordbruksinkomsterna är bra. Jag vill slutligen framhålla att det behövs effektiva åtgärder till förmån för unga jordbrukare. Jag vill tacka föredraganden Albert Dess som klarat av denna svåra och komplicerade uppgift väl. Herr kommissionsledamot! Varje försvagning av den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att stöta på politiskt motstånd från Europaparlamentet. Det tror jag är parlamentets budskap tvärs över alla partigränser och ett budskap som måste tas på allvar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Albert Dess"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph