Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-122-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-122-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would echo group colleagues and other colleagues in adding my own congratulations to our rapporteur. This has not been an easy job for him – or indeed any of us – and the report before us has been much improved through joint working and has much to admire within it. I particularly like the idea of the continuation of direct payments and the explicit removal of the historical reference values in paragraph 15 and the fairer distribution between Member States, and within Member States in the regions and nations within them, in paragraph 16. Coming from Scotland, I am particularly glad to see a strong statement in favour of less favoured areas in paragraph 82. I know that farmers in Scotland – and everywhere else too – will be glad to see paragraph 44, which contains an explicit statement that cross-compliance should be risk-based and proportional. Commissioner, perhaps you could mention that paragraph in particular to some of your auditor colleagues. While there is much to admire in this report, let us be honest with ourselves and with our voters. Unless we have paragraph 1, all of this is pointless – and paragraph 1, where we call for a strong and sustainable CAP with a budget commensurate with the ambitious objectives, will be pointless too. Like other colleagues, I wish to express my own concern, not least at today’s rumours that President Barroso is looking to make swingeing cuts to the budget and Pillar Two in particular. Commissioner, you are going to need all the allies you can get in these discussions within the Commission and with the Member States. We must have a CAP that is properly funded and properly ambitious for our farmers and our citizens. European agriculture has a great story to tell. Now is not the time to fall out over minutiae."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ráda bych se přidala ke kolegům ze skupiny a k ostatním poslancům a také poblahopřála našemu zpravodaji. Nebyl to pro něj lehký úkol – ostatně ani pro nikoho z nás. Zprávu, kterou projednáváme, jsme společnými silami velmi zlepšili a je na ní mnoho chvályhodného. Zvláště se mi líbí požadavek, aby se nadále pokračovalo v přímých platbách, aby byly zrušeny historické referenční hodnoty, jak se výslovně uvádí v odstavci 15, a aby se prostředky spravedlivěji rozdělovaly mezi členské státy a v členských státech mezi jednotlivé regiony a celky, jak se uvádí v odstavci 16. Jelikož pocházím ze Skotska, velmi mne potěšilo důrazné vyjádření ve prospěch znevýhodněných regionů v odstavci 82. Jsem si jista, že skotské zemědělce – ale také zemědělce kdekoliv jinde – velmi potěší odstavec 44, jenž výslovně prohlašuje, že podmíněnost musí být úměrná riziku. Pane komisaři, možná byste mohl zejména tento odstavec ocitovat některým svým kolegům účetním kontrolorům. Přestože je na této zprávě mnoho chvályhodného, buďme k sobě i voličům upřímní. Pokud nebude splněn odstavec 1, bude to všechno k ničemu – a odstavec 1, v němž požadujeme zachování silné a udržitelné SZP, jejíž rozpočet bude úměrný ambiciózním cílům, bude také k ničemu. Tak jako ostatní kolegové chci říci, že jsem znepokojena, v neposlední řadě dnešními zvěstmi, že předseda Barroso uvažuje o drastických škrtech v rozpočtu a zejména v druhém pilíři. Pane komisaři, v příslušných diskusích v Komisi a se členskými státy budete potřebovat všechny spojence, které můžete získat. Musíme mít SZP, která bude dostatečně financována a pro naše zemědělce a občany bude dostatečně ambiciózní. Evropské zemědělství má důležité poslání. Nyní není vhodný čas přít se o maličkosti."@cs1
"Fru formand! I lighed med kollegerne i min gruppe og andre vil jeg gerne lykønske vores ordfører. Dette har ikke været nogen nem opgave ham – eller for os andre – og den foreliggende betænkning er blevet forbedret meget gennem vores fælles indsats, så den rummer mange prisværdige elementer. Jeg går navnlig ind for at beholde de direkte betalinger, ligesom jeg støtter fjernelsen af de historiske referenceværdier under punkt 15 og bakker op om den mere retfærdige fordeling blandt medlemsstaterne og inden for dem under punkt 16. Da jeg kommer fra Skotland, er jeg navnlig glad for den stærke erklæring til fordel for ugunstigt stillede områder under punkt 82. Jeg ved, at landbrugerne i Skotland – og i alle andre områder – vil blive glade over at læse punkt 44, som indeholder en udtrykkelig erklæring om, at krydsoverensstemmelse skal være risikobaseret og forholdsmæssig. Måske kan jeg overtale kommissæren til at fremhæve dette punkt over for nogle af hans kolleger. Der er mange gode elementer i denne betænkning, men lad os være ærlige over for os selv og vores vælgere. Medmindre vi får punkt 1, er alt dette nytteløst – og punkt 1, hvori vi efterlyser en stærk og bæredygtig fælles landbrugspolitik med et budget, der står i et rimeligt forhold til de ambitiøse målsætninger, vil også være nytteløst. Ligesom andre kolleger ønsker jeg at udtrykke min bekymring, ikke mindst over dagens rygter om, at formand Barroso agter at foretage omfattende nedskæringer i budgettet, navnlig hvad angår anden søjle. Kommissæren får brug for alle de allierede, som han kan mønstre, ved disse drøftelser i Kommissionen og med medlemsstaterne. Vi er nødt til at have en fælles landbrugspolitik, der finansieres tilstrækkeligt, og som er ambitiøs nok for vores landbrugere og vores borgere. EU's landbrug har et kæmpestort potentiale. Netop nu er det vigtigt, at vi ikke bliver uenige om bagateller."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte mich meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion und anderen anschließen und ebenfalls unseren Berichterstatter beglückwünschen. Dies ist keine einfache Aufgabe für ihn – eigentlich für niemanden von uns – gewesen. Der uns vorliegende Bericht ist durch die gemeinsame Arbeit sehr verbessert worden und beinhaltet viel Bewundernswertes. Mir gefällt besonders die Idee der Fortsetzung von Direktzahlungen, die ausdrückliche Entfernung der historischen Referenzwerte im Absatz 15 sowie die gerechtere Verteilung zwischen den Mitgliedstaaten, und innerhalb der Mitgliedstaaten zwischen den Regionen und Nationen im Absatz 16. Da ich aus Schottland stamme, freut mich ausdrücklich, im Absatz 82 eine klare Aussage für benachteiligte Gebiete vorzufinden. Ich weiß, dass sich die Landwirte in Schottland – und auch überall sonst – über Absatz 44 freuen werden, welcher eine ausdrückliche Erklärung enthält, wonach Cross-Compliance risikoorientiert und verhältnismäßig sein sollte. Herr Kommissar, vielleicht könnten Sie diesen Absatz insbesondere gegenüber einigen Ihrer Kolleginnen und Kollegen von der Rechnungsprüfung erwähnen. Seien wir doch uns und unseren Wählern gegenüber ehrlich, obwohl es viel in diesem Bericht zu bewundern gibt. Solange es keinen Absatz 1 gibt, ist all dies sinnlos – und Absatz 1, in dem wir eine starke und nachhaltige GAP mit einer Mittelausstattung fordern, die den hochgesteckten Zielen angemessen ist, wird auch sinnlos sein. Wie andere Kolleginnen und Kollegen möchte ich meine Besorgnis zum Ausdruck bringen – nicht zuletzt wegen der heutigen Gerüchte, dass Präsident Barroso drastische Kürzungen des Haushaltsplans und insbesondere von Säule II anstrebt. Herr Kommissar, Sie werden alle Verbündeten, die Sie bekommen können, in diesen Aussprachen innerhalb der Kommission und mit den Mitgliedstaaten benötigen. Wir müssen eine für unsere Landwirte und Bürgerinnen und Bürger angemessen ausgestattete und ehrgeizige GAP haben. Die europäische Landwirtschaft hat eine großartige Geschichte zu erzählen. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, sich über Einzelheiten auseinanderzusetzen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ακολουθήσω το παράδειγμα τόσο των συναδέλφων βουλευτών από την Ομάδα μου όσο και άλλων συναδέλφων βουλευτών, προσθέτοντας και τα δικά μου συγχαρητήρια προς τον εισηγητή μας. Δεν ήταν εύκολη η δουλειά για αυτόν –ούτε και για κανέναν από εμάς– και η έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας έχει βελτιωθεί σημαντικά με τη συνεργασία και περιέχει πολλά που μπορεί να θαυμάσει κανείς. Μου αρέσει ιδιαίτερα η ιδέα της συνέχισης των άμεσων ενισχύσεων και η ρητή κατάργηση των ιστορικών τιμών αναφοράς στην παράγραφο 15, καθώς και η δικαιότερη κατανομή μεταξύ των κρατών μελών, και εντός των κρατών μελών στις περιφέρειες και τα έθνη στο εσωτερικό τους, στην παράγραφο 16. Προερχόμενος από τη Σκωτία, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής διαπιστώνοντας την ισχυρή δήλωση υπέρ των μειονεκτουσών περιοχών στην παράγραφο 82. Γνωρίζω ότι οι γεωργοί στη Σκωτία –όπως και οπουδήποτε αλλού– θα ευχαριστηθούν πολύ με την παράγραφο 44, η οποία περιέχει τη ρητή δήλωση ότι η πολλαπλή συμμόρφωση πρέπει να είναι συναρτώμενη με τον κίνδυνο και αναλογική. Κύριε Επίτροπε, ίσως θα μπορούσατε να παραθέτετε την παράγραφο αυτή, ιδίως σε ορισμένους από τους συναδέλφους σας ελεγκτές. Ενώ υπάρχουν πολλά που μπορεί να θαυμάσει κανείς στην έκθεση , ας είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας και με τους ψηφοφόρους μας. Χωρίς την παράγραφο 1, όλα αυτά δεν έχουν νόημα –και η παράγραφος 1, όπου ζητούμε μια ισχυρή και βιώσιμη ΚΓΠ με έναν προϋπολογισμό ανάλογο των προς επίτευξη φιλόδοξων στόχων, θα είναι άσκοπη επίσης. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να εκφράσω και τη δική μου ανησυχία, αν μη τι άλλο για τις σημερινές φήμες σύμφωνα με τις οποίες ο Πρόεδρος κ. Barroso επιχειρεί να προβεί σε δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό, και ειδικότερα στον δεύτερο πυλώνα. Κύριε Επίτροπε, θα χρειαστείτε όλους τους συμμάχους που μπορείτε να αποκτήσετε στις εν λόγω συζητήσεις εντός της Επιτροπής και με τα κράτη μέλη. Πρέπει να έχουμε μια ΚΓΠ που διαθέτει τη δέουσα χρηματοδότηση και φιλοδοξία για τους γεωργούς και τους πολίτες μας. Η ευρωπαϊκή γεωργία έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Δεν είναι τώρα καιρός να ασχολούμαστε με μικρολεπτομέρειες."@el10
"Señora Presidenta, quisiera unirme a mis colegas de grupo y a otros colegas en la felicitación al ponente. No ha sido un trabajo fácil para él —ni para ninguno de nosotros— y el informe, antes de llegar a nosotros, ha mejorado mucho gracias a un trabajo conjunto que merece ser admirado. Particularmente me gusta la idea de la continuación de los pagos directos y la eliminación explícita de los valores de referencia históricos en el apartado 15, así como la distribución más equitativa entre los Estados miembros y dentro de los Estados miembros, entre las regiones y naciones que los componen, en el apartado 16. Al ser escocés me complace especialmente ver una sólida declaración en favor de las zonas menos favorecidas en el apartado 82. Sé que los agricultores en Escocia —y en todas partes— estarán contentos de ver el apartado 44, que contiene la declaración explícita de que la condicionalidad se ha de basar en el riesgo y ha de ser proporcional. Señor Comisario, quizá podría mencionar este apartado en particular a alguno de sus colegas auditores. Aunque en este informe hay muchas cosas admirables, seamos honestos con nosotros mismos y con nuestros votantes. Si no tenemos el apartado 1, el resto no tiene sentido y el apartado 1, en el que pedimos una PAC más fuerte y sostenible con una dotación financiera a la altura de los ambiciosos objetivos, tampoco tendrá sentido. Al igual que otros colegas, me gustaría expresar mi preocupación, especialmente tras los rumores de hoy de que el Presidente Barroso está tratando de aplicar recortes drásticos al presupuesto, en especial al segundo pilar. Señor Comisario, usted va a necesitar todos los aliados posibles en estos debates con la Comisión y los Estados miembros. Necesitamos una PAC debidamente financiada y ambiciosa para nuestros agricultores y nuestros ciudadanos. La agricultura europea tiene mucho que decir. Ahora no es el momento de discutir por los pequeños detalles."@es21
"Austatud juhataja! Nagu kolleegid minu fraktsioonist ja teised parlamendiliikmed, soovin minagi kiita raportööri. See töö ei olnud lihtne ei talle ega kellelegi meist ning meie ees täna olev raport sai ühistöö käigus palju paremaks ning sisaldab mõndagi imetlusväärset. Eriti meeldib mulle otsetoetustega jätkamise idee ning see, et punktis 15 nimetatakse sõnaselgelt loobumist ajalooliste võrdlusaluste kasutamisest ning punktis 16 õiglasemat jaotust liikmesriikide vahel ning liikmesriikide piirkondade ja rahvaste vahel. Olen pärit Šotimaalt ning seetõttu on mul eriti hea meel vähemsoodsatele piirkondadele punktis 82 avaldatava tugeva toetuse üle. Tean ka seda, et nii Šotimaa kui ka muude piirkondade põllumajandusettevõtjad on rahul punktiga 44, kus rõhutatakse, et nõuetele vastavus peab olema riskipõhine ja proportsionaalne. Lugupeetud volinik! Ehk mainiksite eriti seda punkti mõnele oma audiitorist kolleegile. Kuigi raportis on paljugi imetlusväärset, olgem siiski ausad iseendi ja oma valijatega. Kõik see on mõttetu, kui välja jäetakse punkt 1, kus nõutakse tugevat ja säästlikku ÜPPd, mille eelarve on vastavuses seatud kaugeleulatuvate eesmärkidega. Nagu teisedki kolleegid, olen ka mina mures tänaste kuulduste tõttu, nagu kavatseks president Barroso suuri eelarvekärpeid, eriti teise samba puhul. Lugupeetud volinik! Teil on vaja iga võimalikku liitlast neis aruteludes komisjoni ja liikmesriikidega. Meie põllumajandustootjatele ja kodanikele on tarvis korralikult rahastatud ning ambitsioonikat ÜPPd. Euroopa põllumajanduse edulugu on vaja veel kirjutada. Praegu ei ole aeg pisiasjade üle tülitseda."@et5
"Arvoisa puhemies, toistan ryhmäni kollegoiden ja muiden kollegojen onnittelut ja lisään omani esittelijällemme. Tämä ei ollut hänelle – tai kenellekään meistä – helppo tehtävä, ja käsiteltävänämme oleva mietintö on parantunut huomattavasti yhteisen työn ansiosta ja siinä on paljon ihailtavaa. Pidän erityisesti 15 kohdan ajatuksesta, jonka mukaan suoria tukia jatketaan ja historiallisista viitearvoista luovutaan yksiselitteisesti ja 16 kohdan ajatuksesta, jonka mukaan tuet jaetaan aiempaa oikeudenmukaisemmin jäsenvaltioiden kesken ja jäsenvaltioissa alueiden ja kansojen kesken. Koska olen Skotlannista, ilahduin erityisesti 82 kohdan vahvasta lausunnosta epäsuotuisien alueiden puolesta. Tiedän, että viljelijät Skotlannissa – ja kaikkialla muuallakin – ilahtuvat 44 kohdasta, jossa todetaan yksiselitteisesti, että täydentävien ehtojen pitäisi olla riskipohjaisia ja suhteellisia. Arvoisa komission jäsen, voisitte ehkä mainita erityisesti tuon kohdan joillekuille tarkastajakollegoistanne. Vaikka tässä mietinnössä onkin paljon ihailtavaa, ollaan kuitenkin rehellisiä itsellemme ja äänestäjillemme. Ellei meillä ole 1 kohtaa, tämä kaikki on hyödytöntä – ja 1 kohta, jossa vaadimme vahvaa ja kestävää YMP:tä, jonka määrärahat vastaavat kunnianhimoisia tavoitteita, on myös hyödytön. Muiden kollegojen tavoin haluan ilmaista oman huoleni, ei vähiten tämän päivän huhuista, joiden mukaan puheenjohtaja Barroso pyrkii tekemään rajuja leikkauksia talousarvioon ja erityisesti toiseen pilariin. Arvoisa komission jäsen, te tarvitsette kaikki mahdolliset liittolaiset näissä keskusteluissa komissiossa ja jäsenvaltioiden kanssa. Me tarvitsemme viljelijöitämme ja kansalaisiamme varten YMP:n, jota rahoitetaan asianmukaisesti ja joka on riittävän kunnianhimoinen. Eurooppalaisella maataloudella on kerrottavanaan loistava tarina. Nyt ei ole aika kaatua pikkuseikkoihin."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais me joindre aux collègues de mon groupe et à d’autres collègues pour féliciter moi aussi notre rapporteur. Le travail n’a pas été facile pour lui – ou pour n’importe lequel d’entre nous. Le rapport qui nous est soumis a été grandement amélioré grâce au travail commun et il est en grande partie admirable. J’apprécie particulièrement l’idée de la poursuite des paiements directs et de la suppression explicite des références historiques au paragraphe 15, ainsi que la répartition plus équitable entre États membres et à l’intérieur des États membres dans leurs régions et nations, au paragraphe 16. Comme je viens d’Écosse, je suis particulièrement heureux de relever, dans le paragraphe 82, la déclaration vigoureuse en faveur des régions défavorisées. Je sais que les agriculteurs en Écosse – et partout ailleurs – seront heureux de lire le paragraphe 44, qui contient une déclaration explicite selon laquelle la conditionnalité doit être fondée sur les risques et proportionnée. Monsieur le Commissaire, peut-être pourriez-vous mentionner ce paragraphe en particulier à certains de vos collègues auditeurs. Bien que ce rapport contienne de nombreux points admirables, il convient d’être honnête avec nous-mêmes et avec nos électeurs. Sans le paragraphe 1, tout cela est inutile – et le paragraphe 1, dans lequel nous plaidons pour une PAC forte et durable avec une dotation budgétaire à la hauteur des objectifs ambitieux, sera lui aussi inutile. Comme d’autres collègues, je voudrais exprimer ma propre inquiétude, notamment face aux rumeurs d’aujourd’hui selon lesquelles le Président Barroso envisage de procéder à des coupes sombres dans le budget et dans le deuxième pilier en particulier. Monsieur le Commissaire, vous allez avoir besoin de tous les alliés que vous pouvez rassembler dans ces discussions au sein de la Commission et avec les États membres. Nous devons avoir une PAC dûment financée et ambitieuse pour nos agriculteurs et nos concitoyens. L’agriculture européenne peut être fière. Ce n’est pas le moment de se perdre dans les détails."@fr8
"Elnök asszony! Képviselőcsoportomba tartozó kollégáimhoz és többi képviselőtársamhoz hasonlóan én is gratulálok az előadónknak. Nem volt könnyű munkája – tulajdonképpen egyikünknek sem volt az –, és az előttünk lévő jelentés sokat javult az együttműködésnek köszönhetően, és sok figyelemreméltó dolog szerepel benne. Különösen tetszik a közvetlen kifizetések folytatásának és a múltbeli referenciaértékek egyértelmű eltávolításának 15. bekezdésben foglalt gondolata, valamint a tagállamok közötti, illetve a tagállamokon belüli régiók és nemzetek közötti igazságosabb elosztásnak 16. bekezdésben foglalt gondolata. Mivel skót vagyok, különös örömmel tölt el, hogy a 82. bekezdésben határozott állásfoglalás található a kedvezőtlen helyzetű térségek mellett. Tudom, hogy a skóciai – és a más országbeli – mezőgazdasági termelők örömmel fogadják majd a 44. bekezdést, amely határozottan hangsúlyozza, hogy a kölcsönös megfeleltetésnek kockázatalapúnak és arányosnak kell lennie. Biztos úr, talán némelyik számvevő kollégájának különösen a figyelmébe ajánlhatná ezt a bekezdést. Noha a jelentésnek sok figyelemreméltó eleme van, azért legyünk őszinték magunkhoz és választóinkhoz. Ha az 1. bekezdés nincs meg, akkor az egész értelmetlen, és az 1. bekezdés, amelyben erős és fenntartható KAP-ot kérünk – a nagyratörő céloknak megfelelő költségvetési forrásokkal együtt –, szintén értelmetlen lesz. A többi képviselőtársamhoz hasonlóan én is szeretnék hangot adni aggodalmamnak, nem utolsósorban az azzal kapcsolatos mai szóbeszéddel kapcsolatban, amely szerint Barroso elnök úr a költségvetés és különösen a második pillér szigorú kurtítását tervezi. Biztos úr, önnek valamennyi lehetséges szövetségesére szüksége lesz a Bizottságban és a tagállamokkal folytatott megbeszélések során. Olyan KAP-ra van szükségünk, amely megfelelő finanszírozással rendelkezik és kellőképpen ambiciózus mezőgazdasági termelőink és polgáraink számára. Az európai mezőgazdaság előtt nagy jövő áll. Nem szabad pont most a részleteken összekapnunk."@hu11
". Signora Presidente, mi unirei al coro dei colleghi del mio gruppo e altri nel porgere i miei complimenti al nostro relatore. Non è stato un compito facile per lui, così come per nessuno di noi, e la relazione sottopostaci, molto migliorata grazie al lavoro congiunto, contiene tanti elementi apprezzabili. Accolgo con favore in particolare l’idea della prosecuzione dei pagamenti diretti e l’esplicita abolizione dei valori di riferimento storici di cui al paragrafo 15, come anche la più equa distribuzione tra Stati membri e, al loro interno, tra regioni e nazioni di cui al paragrafo 16. Provenendo dalla Scozia, sono particolarmente felice di leggere una dichiarazione forte a favore delle zone svantaggiate nel paragrafo 82. So che gli agricoltori in Scozia, come ovunque altrove, saranno lieti di leggere il paragrafo 44 contenente una dichiarazione esplicita quanto al fatto che la condizionalità incrociata debba essere basata sul rischio e proporzionale. Signor Commissario, forse lei potrebbe citare quel paragrafo in particolare ad alcuni suoi colleghi. Sebbene vi sia molto di apprezzabile nella relazione, siamo onesti con noi stessi e gli elettori. A meno che non si realizzi il paragrafo 1, tutto questo è inutile e il paragrafo 1, in cui si chiede una PAC forte e sostenibile con un bilancio commisurato agli obiettivi ambiziosi, sarà inutile anch’esso. Come altri colleghi, desidero manifestare preoccupazione, non da ultimo rispetto alle voci circolate oggi in merito al fatto che il Presidente Barroso stia ipotizzando duri tagli al bilancio e al secondo pilastro in particolare. Signor Commissario, lei avrà bisogno di tutti gli alleati possibili in queste discussioni con la Commissione e gli Stati membri. Dobbiamo avere una PAC adeguatamente finanziata e giustamente ambiziosa per i nostri agricoltori e cittadini. L’agricoltura europea ha una grande storia da raccontare. Ora non è tempo di scontrarsi sulle quisquilie."@it12
"Ponia pirmininke, pritariu frakcijos kolegoms ir kitiems kolegoms Parlamento nariams ir prisidedu prie padėkos mūsų pranešėjui. Jam – ir, tiesą sakant, kiekvienam mūsų – tai nebuvo lengvas darbas, tačiau mums pateiktas pranešimas yra daug tobulesnis dėl bendro darbo ir jame daug teigiamų dalykų. Man ypač patinka idėja toliau mokėti tiesiogines išmokas ir aiškus istorinių orientacinių dydžių atsisakymas 15-oje pastraipoje ir sąžiningesnis pasiskirstymas tarp valstybių narių ir valstybių narių regionų, ir tų regionų tautų, kaip nustatyta 16-oje pastraipoje. Kadangi esu kilęs iš Škotijos, man ypač malonu matyti tvirtą teigiamą nuostatą dėl mažiau ūkininkavimui palankių vietovių 82-oje pastraipoje. Žinau, kad Škotijos ūkininkai – ir taip pat visi kiti ūkininkai – džiaugsis dėl 44-os pastraipos, kurioje įtvirtinta aiški nuostata, kad kompleksinis paramos susiejimas turi būti grindžiamas rizikos vertinimu ir proporcingas. Pone Komisijos nary, galbūt galėtumėte užsiminti apie tą dalį visų pirma kai kuriems savo kolegoms auditoriams. Nors šiame pranešime yra daug teigiamų dalykų, būkime sąžiningi sau ir savo rinkėjams. Jeigu neturėsime 1-osios pastraipos, visa tai bus beprasmiška, o 1-oje pastraipoje įtvirtintas siekis turėti tvirtą ir tvarią BŽŪP, turinčią plataus užmojo tikslus atitinkantį biudžetą, taip pat bus beprasmiška. Kaip ir kiti kolegos Parlamento nariai, noriu išreikšti savo asmenišką susirūpinimą visų pirma dėl šiandien pasigirdusių gandų, kad Pirmininkas J. M. Barroso ketina radikaliai sumažinti biudžetą, o ypač antrojo ramsčio finansavimą. Pone Komisijos nary, jums reikės visų sąjungininkų, kuriuos galite rasti per šias diskusijas Komisijoje ir su valstybėmis narėmis. Turime turėti tinkamai finansuojamą BŽŪP, kurios plataus masto užmojai atitiktų mūsų ūkininkų ir piliečių interesus. Europos žemės ūkio istorija yra didinga. Dabar netinkamas laikas pradėti pyktis dėl smulkmenų."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es vēlētos pievienoties grupas kolēģiem un arī citiem kolēģiem savos apsveikumos mūsu referentam. Tas viņam nav bijis viegls uzdevums — un tik tiešām nevienam no mums —, un ziņojums mūsu priekšā ir daudzkārt uzlabots kopīga darba rezultātā, un tajā ir daudz kas, ko apbrīnot. Man īpaši patīk ideja 15. punktā par tiešo maksājumu turpināšanos un tradicionālo atsauču vērtību pakāpenisku aizstāšanu, kā arī par taisnīgāku sadali starp dalībvalstīm un starp pašas dalībvalsts reģioniem un tajā dzīvojošajām tautām, kā minēts 16. punktā. Tā kā esmu no Skotijas, esmu īpaši iepriecināts redzēt 82. punkta stingro formulējumu, kas atbalsta mazāk priviliģētos apgabalus. Es zinu, ka lauksaimnieki Skotijā — un arī visur citur — būs iepriecināti redzēt 44. punktu, kurā precīzi formulēts, ka savstarpējai atbilstībai jābūt saistītai ar riska novērtējumu un tai jābūt proporcionālai. Komisāra kungs, iespējams, jūs varētu īpaši pieminēt šo punktu dažiem saviem kolēģiem revidentiem. Lai gan šajā ziņojumā ir tik daudz, ko apbrīnot, būsim godīgi pret sevi un mūsu vēlētājiem. Ja vien mums ir 1. punkts, viss šeit ir bezjēdzīgs — un 1. punkts, kurā mēs aicinām turpināt stingru un ilgtspējīgu KLP, piešķirot vērienīgu mērķu īstenošanai atbilstīgu budžetu, arī būs bezjēdzīgs. Tāpat kā citi kolēģi, es vēlētos paust savas bažas attiecībā uz šodienas baumām par to, ka priekšsēdētājs kungs plāno veikt milzīgus samazinājumus budžetā, jo īpaši otrajam pīlāram. Komisāra kungs, jums būs nepieciešami visi iespējamie sabiedrotie šajās diskusijās Komisijā un ar dalībvalstīm. Mums nepieciešama KLP, kas ir pietiekami finansēta un pietiekami vērienīga mūsu lauksaimniekiem un mūsu pilsoņiem. Eiropas lauksaimniecība ir varens stāsts. Tagad nav īstais laiks, lai strīdētos par mazsvarīgiem sīkumiem."@lv13
"Madam President, I would echo group colleagues and other colleagues in adding my own congratulations to our rapporteur. This has not been an easy job for him – or indeed any of us – and the report before us has been much improved through joint working and has much to admire within it. I particularly like the idea of the continuation of direct payments and the explicit removal of the historical reference values in paragraph 15 and the fairer distribution between Member States, and within Member States in the regions and nations within them, in paragraph 16. Coming from Scotland, I am particularly glad to see a strong statement in favour of less favoured areas in paragraph 82. I know that farmers in Scotland – and everywhere else too – will be glad to see paragraph 44, which contains an explicit statement that cross-compliance should be risk-based and proportional. Commissioner, perhaps you could mention that paragraph in particular to some of your auditor colleagues. While there is much to admire in this report, let us be honest with ourselves and with our voters. Unless we have paragraph 1, all of this is pointless – and paragraph 1, where we call for a strong and sustainable CAP with a budget commensurate with the ambitious objectives, will be pointless too. Like other colleagues, I wish to express my own concern, not least at today’s rumours that President Barroso is looking to make swingeing cuts to the budget and Pillar Two in particular. Commissioner, you are going to need all the allies you can get in these discussions within the Commission and with the Member States. We must have a CAP that is properly funded and properly ambitious for our farmers and our citizens. European agriculture has a great story to tell. Now is not the time to fall out over minutiae."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil me aansluiten bij de collega's van mijn fractie en andere collega's met mijn felicitaties aan onze rapporteur. Dit was geen gemakkelijke taak voor hem – noch voor ieder van ons trouwens –, en het verslag dat voor ons ligt, is door ons gezamenlijke werk veel verbeterd, en er staat veel bewonderenswaardigs in. Ik verheug me vooral over de voortzetting van de rechtstreekse betalingen en de expliciete verwijdering van de historische referentiewaarden in paragraaf 15, en de eerlijker verdeling tussen de lidstaten en binnen de lidstaten in hun regio's en autonome gebieden, in paragraaf 16. Ik ben afkomstig uit Schotland en daarom ben ik bijzonder blij in paragraaf 82 een duidelijke verklaring te zien ten gunste van probleemgebieden. Ik weet dat de boeren in Schotland – en overal elders – blij zullen zijn met paragraaf 44, waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat de randvoorwaarden op risico gebaseerd en proportioneel moeten zijn. Mijnheer de commissaris, misschien kunt u sommige van uw 'accountant-collega's' speciaal op die paragraaf wijzen. Hoewel er veel bewonderenswaardigs in dit rapport staat, moeten we eerlijk zijn tegenover onszelf en onze kiezers. Dit alles is zinloos als we paragraaf 1 niet bereiken – en paragraaf 1, waarin we vragen om een sterk en duurzaam GLB met een begroting die in verhouding staat tot de ambitieuze doelstellingen, is dan ook zinloos. Net als andere collega's wil ook ik mijn bezorgdheid uitspreken, zeker bij de geruchten van vandaag dat voorzitter Barroso drastisch wil bezuinigen op de begroting en op de tweede pijler in het bijzonder. Mijnheer de commissaris, u zult alle bondgenoten die u kunt krijgen nodig hebben in deze discussies binnen de Commissie en met de lidstaten. We moeten een degelijk gefinancierd landbouwbeleid hebben dat ambitieus is voor onze boeren en onze burgers. De Europese landbouw heeft een geweldig verhaal te vertellen. Het is niet het moment om over kleinigheden te vallen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Podobnie jako koledzy z mojego ugrupowania i innych grup politycznych chciałbym pogratulować sprawozdawcy. Nie było to dla niego – i żadnego z nas – łatwe zadanie, a leżące przed nami sprawozdanie zostało w dużej mierze udoskonalone dzięki naszym wspólnym wysiłkom i zawiera wiele godnych pochwały rozwiązań. W szczególności podoba mi się pomysł utrzymania płatności bezpośrednich oraz rezygnacja z historycznych wartości referencyjnych w ust. 15, jak również przewidziany w ust. 16 sprawiedliwy podział środków pomiędzy państwami członkowskimi, a w ich obrębie – pomiędzy regionami i narodami. Jako że pochodzę ze Szkocji, ucieszyło mnie w szczególności zdecydowane poparcie w ust. 82 dla obszarów o mniej korzystnych warunkach gospodarowania. Wiem, że rolnicy w Szkocji – jak i w innych krajach – z zadowoleniem przyjmą ust. 44, w którym wyraźnie stwierdza się, że zasady wzajemnej zgodności powinny być oparte na ryzyku i proporcjonalne. Panie Komisarzu! Być może mógłby Pan wspomnieć o tym ustępie swoim kolegom rewidentom. Choć sprawozdanie jest pod wieloma względami godne podziwu, bądźmy uczciwi wobec siebie i naszych wyborców. Bez ustępu 1 wszystko to nie ma sensu – a ustęp 1, w którym domagamy się silnej i zrównoważonej WPR, dysponującej środkami budżetowymi na miarę ambitnych celów, też nie będzie miał sensu. Podzielam obawy kolegów, wywołane chociażby dzisiejszymi doniesieniami, że przewodniczący Barroso chce przeprowadzić drastyczne cięcia w budżecie, a zwłaszcza w drugim filarze. Panie Komisarzu! Będzie Pan potrzebował wszystkich sojuszników, jakich tylko może Pan pozyskać, przy prowadzeniu rozmów zarówno w ramach Komisji, jak i z państwami członkowskimi. W interesie naszych rolników i obywateli potrzebujemy WPR, która jest odpowiednio finansowana i ambitna. Rolnictwo europejskie czeka wspaniała przyszłość. Nie czas, by spierać się o drobiazgi."@pl16
"Senhora Presidente, associo-me aos meus colegas de grupo e a outros colegas ao apresentar também eu as minhas felicitações ao nosso relator. Este não foi um trabalho fácil para ele – nem para qualquer um de nós, aliás –, e o relatório que temos em cima da mesa foi substancialmente melhorado através de um trabalho conjunto e contém muitos pontos que merecem a nossa admiração. Agrada-me particularmente a ideia da continuação dos pagamentos directos e a supressão explícita dos valores de referência históricos no n.º 15, bem como a distribuição mais justa entre os Estados­Membros e, no seio dos Estados­Membros, entre as regiões e as nações que os compõem, no n.º 16. Sendo originário da Escócia, estou particularmente satisfeito com a declaração vigorosa a favor das regiões desfavorecidas no n.º 82. Sei que os agricultores da Escócia – e também de toda a UE – ficarão satisfeitos com o n.º 44, que contém a afirmação explícita de que a condicionalidade deve basear-se no risco e na proporcionalidade. Senhor Comissário, talvez pudesse mencionar esse número em particular a alguns dos seus colegas auditores. Embora haja muitos aspectos neste relatório que merecem a nossa admiração, sejamos honestos connosco próprios e com os nossos eleitores. A menos que tenhamos o n.º 1, tudo isto é inútil – e o n.º 1, no qual solicitamos uma PAC forte e sustentável com uma dotação orçamental à altura dos objectivos ambiciosos, será inútil também. À semelhança de outros colegas, quero expressar a minha preocupação, nomeadamente com os rumores de hoje de que o senhor Presidente Barroso tenciona fazer cortes brutais no orçamento e, em especial, no segundo pilar. Senhor Comissário, o senhor precisará do máximo número possível de aliados nestes debates no seio da Comissão e com os Estados­Membros. É preciso que tenhamos uma PAC adequadamente financiada e suficientemente ambiciosa para os nossos agricultores e os nossos cidadãos. A agricultura europeia tem uma grande história para contar. Agora não é o momento certo para discutir sobre minudências."@pt17
"Dnă președintă, aș dori să repet spusele colegilor din grupul meu și ale altor colegi și să transmit felicitările mele raportorului nostru. Nu a fost o muncă ușoară pentru el – sau pentru oricare din noi – iar raportul supus dezbaterii a fost mult îmbunătățit datorită cooperării și conține multe elemente demne de admirat. Îmi place în special ideea de continuare a plăților directe și eliminarea clară a valorilor de referință istorice de la punctul 15, precum și repartizarea mai echitabilă dintre statele membre și din interiorul statelor membre în cadrul regiunilor și națiunilor, de la punctul 16. Venind din Scoția, sunt încântat în special să observ o declarație fermă în favoarea zonelor defavorizate, la punctul 82. Știu că agricultorii scoțieni – și de peste tot – vor fi încântați să citească punctul 44, care conține o declarație explicită conform căreia ecocondiționalitatea ar trebui să se bazeze pe riscuri și să fie proporțională. Dle comisar, poate puteți aminti acest punct, în special, unora dintre colegii dvs. auditori. În timp ce există multe elemente de admirat în acest raport, trebuie să fim onești cu noi înșine și cu alegătorii noștri. Dacă nu există punctul 1, totul este inutil – iar punctul 1, unde solicităm o politică agricolă comună puternică și durabilă, cu un buget proporțional cu obiectivele ambițioase, va fi, de asemenea, inutil. La fel ca alți colegi, doresc să îmi exprim îngrijorarea personală, nu în ultimul rând cu privire la zvonurile de astăzi conform cărora președintele Barroso intenționează să reducă drastic bugetul și în pilonul al doilea, în special. Dle comisar, în aceste discuții din cadrul Comisiei și cu statele membre veți avea nevoie de toți aliații pe care îi puteți atrage de partea dvs. Trebuie să avem o politică agricolă comună cu mijloace financiare adecvate și ambiții corespunzătoare pentru agricultorii și cetățenii noștri. Agricultura europeană are o poveste incredibilă de spus. Acum nu este momentul să ne certăm din cauza unor detalii neînsemnate."@ro18
"Chcem sa pridať ku kolegom z našej skupiny a k ďalším kolegom a zablahoželať nášmu spravodajcovi. Nemal ľahkú úlohu – a vlastne ani my ostatní – a správa, ktorá je pred nami, sa vďaka spolupráci výrazne zlepšila, takže je veľa vecí, ktoré na nej možno obdivovať. Páči sa mi predovšetkým myšlienka pokračovania priamych platieb, výslovné odstránenie historických referenčných hodnôt v odseku 15 a spravodlivejšie rozdeľovanie medzi členské štáty, ako aj medzi regióny a národy v rámci členských štátov v odseku 16. Keďže pochádzam zo Škótska, som zvlášť rád, že správa obsahuje silné vyhlásenie v prospech znevýhodnených oblastí v odseku 82. Viem, že poľnohospodárov v Škótsku – i všade inde – poteší odsek 44, ktorý obsahuje výslovné vyhlásenie, že krížové plnenie by sa malo zakladať na posúdení rizika a malo by byť primerané. Pán komisár, možno by ste tento odsek mohli zvlášť spomenúť niektorým vašim kolegom audítorom. Hoci na tejto správe môžeme veľa obdivovať, buďme úprimní sami k sebe i k našim voličom. Pokiaľ nebude platiť odsek 1, všetko toto bude bezvýznamné – a bezvýznamný bude aj samotný odsek 1, v ktorom žiadame silnú a udržateľnú SPP s rozpočtom, ktorý je úmerný ambicióznym cieľom. Tak ako ostatní kolegovia, aj ja chcem vyjadriť obavy, a to nielen v súvislosti s dnešnými chýrmi, že pán predseda Barroso chce urobiť drastické škrty v rozpočte a najmä v druhom pilieri. Pán komisár, v týchto diskusiách v rámci Komisie a s členskými štátmi budete potrebovať všetkých spojencov, ktorých dokážete získať. Musíme mať SPP, ktorá bude riadne financovaná a dostatočne ambiciózna pre našich poľnohospodárov a našich občanov. Európske poľnohospodárstvo má pred sebou veľkú úlohu. Teraz nie je čas hádať sa o detailoch."@sk19,19
"Gospa predsednica, rad bi ponovil besede kolegov iz skupine in drugih kolegov ter tudi sam čestital našemu poročevalcu. To zanj ni bilo enostavno delo – ali za kogar koli izmed nas – in poročilo pred nami je bilo močno izboljšano s skupnim delom in vsebuje mnogo stvari, ki so vredne občudovanja. Zlasti mi je všeč zamisel o nadaljevanju neposrednih plačil in očitnem umiku zgodovinskih referenčnih vrednosti v odstavku 15 ter o bolj pravični porazdelitvi med državami članicami in znotraj držav članic v regijah in narodih v odstavku 16. Glede na to, da prihajam iz Škotske, sem zlasti vesel močne izjave v prid območjem z omejenimi možnostmi v odstavku 82. Vem, da bodo kmetje na Škotskem – in tudi povsod drugod – veseli odstavka 44, ki vsebuje nedvoumno izjavo, da mora navzkrižna skladnost temeljiti na tveganjih in da mora biti sorazmerna. Komisar, morda bi lahko zlasti ta odstavek omenili nekaterim vašim kolegom revizorjem. Medtem ko lahko v tem poročilu občudujemo precej stvari, pa bodimo iskreni s sabo in svojimi volivci. Brez odstavka 1 je vse to nesmiselno – in odstavek 1, kjer pozivamo k močni in trajnostni SKP s proračunom, ki ustreza velikopoteznim ciljem, bo prav tako nesmiseln. Kot drugi kolegi bi tudi jaz rad izrazil svojo skrb, zlasti glede današnjih govoric, da namerava predsednik Barroso izvesti drastično zmanjšanje proračuna in zlasti za drugi steber. Komisar, v teh razpravah v Komisiji in z državami članicami boste potrebovali vse zaveznike, ki si jih lahko pridobite Imeti moramo SKP, ki je ustrezno financirana in dovolj velikopotezna za naše kmete in naše državljane. Evropsko kmetijstvo ima pomembno zgodbo. Zdaj ni čas za prepiranje o podrobnostih."@sl20
"Fru talman! Jag sällar mig till mina kolleger i partigruppen och övriga kolleger och riktar ett tack till föredraganden. Han har inte haft ett lätt arbete – det har ingen av oss – och det betänkande som ligger framför oss har förbättrats avsevärt av de gemensamma ansträngningarna och innehåller mycket som man kan beundra. Jag gillar särskilt tanken på ett fortsatt direktstöd och det uttryckliga avskaffandet av de historiska referensvärdena i punkt 15 och en rättvisare fördelning mellan medlemsstaterna och inom medlemsstaterna i deras regioner och nationer, i punkt 16. Som skotte är jag särskilt glad över det starka uttalandet till förmån för mindre gynnade områden i punkt 82. Jag vet att jordbrukare i Skottland – och överallt annars också – kommer att vara glada över att se punkt 44, som innehåller ett uttryckligt uttalande om att tvärvillkoren ska vara riskbaserade och proportionerliga. Herr kommissionsledamot! Du kunde kanske framhålla just den punkten för några av dina revisorskolleger. Även om det finns mycket att beundra i betänkandet måste vi vara ärliga mot oss själva och våra väljare. Utan punkt 1 är alltihop meningslöst – och punkt 1, där vi kräver en kraftfull och hållbar jordbrukspolitik med en budget som motsvarar de ambitiösa målen, kommer också att vara meningslös. Jag vill precis som mina kolleger uttrycka min oro, inte minst över dagens rykten om att José Manuel Barroso försöker genomföra svidande nedskärningar av budgeten och framför allt av den andra pelaren. Herr kommissionsledamot! Du kommer att behöva alla bundsförvanter du kan få i dessa diskussioner med kommissionen och med medlemsstaterna. Vi behöver en gemensam jordbrukspolitik med en ändamålsenlig finansiering och ändamålsenliga ambitioner för våra jordbrukare och medborgare. Europas jordbruk har en fantastisk historia att berätta. Det är inte läge att låta detta stupa på detaljer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Alyn Smith (Verts/ALE ). -"18,20,20,15,1,1,14,13,4,9,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph