Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-120-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-120-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich danke dem Berichterstatter für seine ausdauernde und gute Arbeit. Für die Zukunft der Agrarpolitik nach 2013 müssen wir uns entscheiden, wohin wir wollen. Wollen wir eine Landwirtschaft, die sich den Herausforderungen stellt, indem sie innovativ, modern, mutig, selbstbewusst, selbstverantwortlich und eigenständig am Markt agiert? Oder wollen wir eine Landwirtschaft, die weiterhin am immerwährenden Tropf Europas hängt und mit jedem Schritt in die Zukunft Händchenhalten und Mammis ermahnende Worte braucht? Die Weichen dafür stellen wir jetzt. Um die Zukunftsaufgaben zu bewältigen, brauchen wir in der Landwirtschaft die Förderung moderner Technologien statt endloser Debatten über Ideologien. Um Planungssicherheit für die Betriebe zu ermöglichen, dürfen wir nicht immer wieder alle paar Jahre die Richtung ändern. Dies strapaziert die Finanzfähigkeit zu sehr. Denn jeder hier muss sich bewusst sein, dass jede politische Richtungsänderung neue Gesetze und Richtlinien zur Folge hat, die wiederum Investitionen in den Betrieben erzwingen, ohne zeitgleich die Einnahmen zu erhöhen. Uns sollte nicht interessieren, ob ein Betrieb groß oder klein ist, sondern ob er wirtschaftlich gesund aufgestellt ist. Uns sollte egal sein, ob er konventionell oder ökologisch wirtschaftet, solange er verantwortungsvoll mit seinen Ressourcen umgeht. Uns sollte auch egal sein, wie viele oder wie wenig Tiere er hält, solange es den Tieren gut geht. Wichtig muss es für uns sein, dass wir auch in Zukunft genügend Nahrungsmittel von guter Qualität zu bezahlbaren Preisen in Europa haben. Denn Europa ist nicht allein auf dieser Welt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, ráda bych poděkovala panu zpravodaji za vytrvalou a konstruktivní práci. Pokud jde o budoucnost zemědělské politiky po roce 2013, musíme rozhodnout o tom, jakým směrem se chceme vydat. Chceme zemědělství, jež čelí výzvám inovativním, moderním, odvážným, sebevědomým, zodpovědným a samostatným jednáním? Nebo chceme zemědělství, kterému bude nadále Evropa poskytovat infuze a jež při každém kroku do budoucnosti musí maminka držet za ručičku a povzbuzovat je? Právě tento směr v současnosti určujeme. Máme-li zvládnout výzvy budoucnosti, musíme místo nekonečných ideologických půtek podporovat v zemědělství moderní technologie. Aby mohly zemědělské podniky plánovat s jistotou, nemůžeme každé dva roky měnit směr. Tím zemědělce příliš finančně zatěžujeme. Každý z přítomných si musí jasně uvědomit, že každé změna politického kurzu se odrazí v nových právních předpisech a směrnicích, které pak zase vyžadují ze strany zemědělských podniků investice, aniž by se jim zároveň zvýšily příjmy. Mělo by nám být jedno, jestli je zemědělský podnik velký nebo malý, zajímat by nás naopak mělo, jestli z hospodářského hlediska funguje zdravě. Pokud určitý podnik zachází se zdroji zodpovědně, mělo by nám být jedno, jestli je jeho produkce konvenční nebo ekologická. Pokud se zemědělec o zvířata dobře stará, mělo by nám být jedno, kolik jich chová. Pro nás by mělo být důležité, abychom v budoucnosti měli v Evropě dostatek kvalitních potravin za přijatelné ceny. Konec konců, Evropa není na tomto světě sama."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke ordføreren for hans vedholdende og positive arbejdsindsats. For så vidt angår landbrugspolitikkens fremtid efter 2013 skal vi nu beslutte, hvilken kurs vi vil følge. Ønsker vi en landbrugssektor, der tager udfordringerne op ved at spille en nyskabende, moderne, modig, selvbevidst, ansvarlig og uafhængig rolle på markedet? Eller ønsker vi en landbrugssektor, som fortsat skal håndfodres af EU og behøver opmuntrende ord fra mor for hvert skridt, som den tager i fremtiden? Det er den kurs, som vi er ved at udstikke i øjeblikket. For at kunne klare fremtidens udfordringer er vi nødt til at fremme moderne teknologier i landbrugssektoren i stedet for at føre endeløse forhandlinger om ideologier. Hvis vi skal gøre det muligt for landbrugene at planlægge i vished, kan vi da ikke blive ved med at ændre kurs hvert andet år. Det belaster vores landbrugeres økonomi for hårdt. Alle her i forsamlingen må da være klar over, at enhver ændring af den politiske kurs medfører nye love og direktiver, som kræver investeringer hos landmændene uden at øge deres indkomst. Vi bør ikke gå op i, om der er tale om store eller små landbrug. I stedet skal vi fokusere på, om de drives fornuftigt rent økonomisk. Det er ikke vigtigt, om det er traditionelle eller økologiske landbrug, så længe de forvalter ressourcerne ansvarligt. Og det afgørende er heller ikke, hvor stor besætningen er, når bare dyrene behandles ordentligt. Det vigtige for os er, at vi også i fremtiden har tilstrækkeligt med fødevarer af høj kvalitet til overkommelige priser i EU. Vi er nemlig ikke alene her i verden."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την επιμονή και το θετικό του έργο. Όσον αφορά το μέλλον της γεωργικής πολιτικής μετά το 2013, πρέπει να αποφασίσουμε την κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να κινηθούμε. Θέλουμε έναν γεωργικό τομέα που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις ενεργώντας κατά τρόπο καινοτόμο, σύγχρονο, τολμηρό, συνειδητοποιημένο, υπεύθυνο και ανεξάρτητο στην αγορά; Ή θέλουμε έναν γεωργικό τομέα που συνεχίζει να τροφοδοτείται με το σταγονόμετρο από την Ευρώπη και χρειάζεται να του κρατάει το χέρι και να το ενθαρρύνει η μανούλα του σε κάθε βήμα προς το μέλλον; Αυτή είναι η πορεία που θέτουμε ετούτη τη στιγμή. Για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος πρέπει να προωθήσουμε σύγχρονες τεχνολογίες στον γεωργικό τομέα, και όχι να έχουμε ατελείωτες συζητήσεις σχετικά με ιδεολογίες. Για να μπορούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις να προγραμματίζουν με βεβαιότητα, δεν μπορούμε να αλλάζουμε συνεχώς πορεία κάθε δύο χρόνια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η πίεση στα οικονομικά των γεωργών μας. Όλοι εδώ πρέπει ασφαλώς να γνωρίζετε ότι κάθε πολιτική αλλαγή κατεύθυνσης οδηγεί σε νέους νόμους και οδηγίες, οι οποίες με τη σειρά τους απαιτούν επενδύσεις από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις χωρίς παράλληλα να αυξάνουν τα εισοδήματά τους. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει εάν η εκμετάλλευση είναι μεγάλη ή μικρή· αντ’ αυτού θα πρέπει να μας ενδιαφέρει το κατά πόσο διοικείται με τρόπο οικονομικά ορθό. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει εάν παράγει συμβατικά ή βιολογικά στον βαθμό που χειρίζεται τους πόρους υπεύθυνα. Δεν πρέπει επίσης να μας ενδιαφέρει πόσα ζώα διαθέτει εφόσον τα ζώα αυτά τυγχάνουν καλής μεταχείρισης. Το σημαντικό για εμάς πρέπει να είναι να έχουμε στο μέλλον επαρκή και καλής ποιότητας τρόφιμα σε προσιτές τιμές στην Ευρώπη. Σε τελική ανάλυση, η Ευρώπη δεν είναι μόνη της στον κόσμο."@el10
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to thank the rapporteur for his persistent and positive work. Where the future of agricultural policy after 2013 is concerned, we have to decide the direction in which we want to go. Do we want an agricultural sector that faces up to the challenges by acting in an innovative, modern, courageous, self-aware, responsible and independent way in the market? Or do we want an agricultural sector that continues to be drip-fed by Europe and which needs its hand to be held and encouraging words from Mummy with each step it takes into the future? That is the course we are currently setting. To cope with the challenges of the future we need to promote modern technologies in the agricultural sector instead of having endless debates on ideologies. If farms are to be enabled to plan with certainty then we cannot keep changing course every couple of years. It is too much of a strain on our farmers’ finances. Everyone here must surely be aware that each political change of direction results in new laws and directives, which in turn demand investment by farms without at the same time increasing their incomes. We should not care whether a farm is large or small; instead we should be concerned with whether it is run in an economically sound manner. We should not care whether it produces conventionally or organically, so long as it handles resources responsibly. We should also not care how many animals are kept, so long as those animals are treated well. The important thing for us must be that we have sufficient good quality food in the future at affordable prices in Europe. After all, Europe is not alone in the world."@en4
"Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, me gustaría dar las gracias al ponente por su perseverancia y su gran trabajo. En lo que respecta al futuro de la política agrícola después de 2013, tenemos que decidir en qué dirección queremos ir. ¿Queremos un sector agrícola que se enfrente a los desafíos de una manera innovadora, moderna, valiente, segura, responsable e independiente en los mercados?; ¿o queremos un sector agrícola que siga alimentándose del goteo continuo de Europa y que necesite que lo lleven de la mano y que mamá le diga palabras de aliento a cada paso que da hacia su futuro? Esta es la decisión a la que nos enfrentamos. Para afrontar los desafíos del futuro necesitamos fomentar las nuevas tecnologías en el sector agrícola en lugar de mantener interminables debates ideológicos. Para que las explotaciones agrícolas puedan hacer planes con seguridad, no podemos seguir cambiando de rumbo cada dos años. Es demasiado esfuerzo para las finanzas de nuestros agricultores. Todos los que estamos aquí debemos ser conscientes de que cada cambio de dirección política trae consigo nuevas leyes y directivas, que a su vez requieren inversiones por parte de las explotaciones sin obtener un aumento de sus ingresos. No debería importarnos si una explotación es grande o pequeña, sino si se gestiona de una manera económicamente viable. No debería importarnos si produce de manera convencional u ecológica, mientras utilice los recursos de manera responsable. Tampoco debería importarnos cómo se tenga a los animales, siempre que los animales estén bien tratados. Lo importante para nosotros debe ser que en el futuro dispongamos de suficientes alimentos de calidad a un precio razonable. Después de todo Europa no está sola en el mundo."@es21
"Austatud juhataja! Lugupeetud volinik, head kolleegid! Tahaksin raportööri tänada sihikindla hea töö eest. Rääkides põllumajanduspoliitika tulevikust pärast 2013. aastat, tuleb meil otsustada, millises suunas soovime minna. Kas me tahame, et põllumajandussektor tuleks ülesandega toime, tegutsedes turul uuenduslikult, ajakohaselt, julgelt, eneseteadlikult, vastutustundlikult ning sõltumatult? Või tahame sellist põllumajandussektorit, mis vajab endiselt lusikaga toitmist, pidevat käehoidmist ja emme julgustavaid sõnu iga väikesegi sammu astumiseks tuleviku suunas? Praegu on valikukoht. Tuleviku ülesannetega toimetulekuks on vaja ergutada moodsa tehnoloogia kasutuselevõttu põllumajanduses, mitte aga lõputult ideoloogia üle targutada. Põllumajandusettevõtted peavad saama teha kindlaid plaane ja me ei saa iga paari aasta tagant kurssi muuta. Nii paneme nende rahalised vahendid liiga suure löögi alla. Kõigile siinolijatele peaks olema ju täiesti selge, et igale poliitilisele suunamuutusele järgnevad uued seadused ja direktiivid, mis omakorda nõuavad investeeringuid, kuid ei suurenda samal ajal põllumeeste tulusid. Meie ei peaks hoolima sellest, kas põllumajandusettevõte on suur või väike, vaid sellest, et teda majandatakse hästi. Meie ei peaks hoolima sellest, kas tegemist on tavalise või mahetootmisega, vaid sellest, et ressursse kasutatakse vastutustundlikult. Me ei peaks hoolima sellest, kui palju loomi peetakse, vaid sellest, et igaüht neist koheldakse hästi. Meie jaoks peaks olema oluline see, et meil Euroopas oleks tulevikus piisavalt taskukohaste hindadega kvaliteetset toitu. Lõppude lõpuks ei ole Euroopa ju üksinda maailmas."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan kiittää esittelijää sinnikkäästä ja myönteisestä työstä. Meidän on päätettävä maatalouspolitiikan vuoden 2013 jälkeisen tulevaisuuden osalta, mihin suuntaan haluamme mennä. Haluammeko maatalousalan, joka vastaa haasteisiin toimimalla innovatiivisesti, nykyaikaisesti, rohkeasti, itsetietoisesti, vastuullisesti ja itsenäisesti markkinoilla? Vai haluammeko maatalousalan, jota EU pitää edelleen tiputushoidossa ja jonka kättä on pideltävä ja joka tarvitsee äidin kannustavia sanoja, jokaisella tulevaisuutta kohti ottamallaan askeleella? Sellaista kurssia olemme tällä hetkellä asettamassa. Tulevaisuuden haasteiden käsittelemiseksi meidän on edistettävä maatalousalan nykyaikaisia tekniikoita sen sijaan, että käymme loputtomia keskusteluja aatteista. Jos halutaan, että tilat voivat tehdä turvallisesti suunnitelmia, emme voi muuttaa kurssia aina muutaman vuoden välein. Se rasittaa liikaa viljelijöidemme taloutta. Kaikki täällä ovat varmasti tietoisia siitä, että kaikki poliittisen suunnan muutokset saavat aikaan uusia lakeja ja direktiivejä, mikä puolestaan edellyttää investointeja tiloilta lisäämättä kuitenkaan niiden tuloja. Meidän ei pitäisi välittää siitä, onko tila suuri vai pieni, sen sijaan meidän pitäisi huolehtia siitä, hoidetaanko sitä taloudellisesti vakaasti. Meidän ei pitäisi välittää siitä, onko sen tuotanto tavanomaista vai luonnonmukaista, kunhan se käsittelee luonnonvaroja vastuullisesti. Meidän ei pitäisi myöskään välittää siitä, miten monta eläintä tilalla on, kunhan noita eläimiä hoidetaan hyvin. Tärkein asia meille on se, että meillä on EU:ssa tulevaisuudessa riittävästi laadukkaita elintarvikkeita kohtuulliseen hintaan. EU ei kuitenkaan ole yksin koko maailma."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier le rapporteur pour son travail incessant et positif. Concernant la politique agricole après 2013, nous devons décider de la direction dans laquelle nous voulons aller. Voulons-nous un secteur agricole qui répond aux défis en agissant de manière innovante, moderne, courageuse, consciente, responsable et indépendante sur le marché? Ou voulons-nous un secteur agricole qui continue d’être sous perfusion de l’Europe, qui a besoin qu’on lui tienne la main et d’entendre les paroles encourageantes de maman à chaque nouveau pas vers l’avenir? C’est la voie que nous traçons actuellement. Pour faire face aux défis futurs, nous devons promouvoir des technologies modernes dans le secteur agricole au lieu de tenir des débats idéologies sans fin. Si nous voulons que les exploitations agricoles puissent planifier dans la certitude, alors nous ne pouvons changer continuellement de cap tous les deux ans. C’est trop pour les finances de nos agriculteurs. Chacun doit savoir que chaque changement de direction politique aboutit à de nouvelles lois et directives, qui demandent à leur tour l’investissement des exploitations agricoles sans accroissement concomitant de leurs recettes. Nous ne devrions pas nous soucier de savoir s’il s’agit d’une grande ou d’une petite exploitation agricole. Nous devrions nous concentrer par contre sur le fait de savoir si elle est gérée d’une manière économiquement saine. Nous ne devrions pas nous soucier de savoir si sa production est conventionnelle ou biologique, pour autant qu’elle gère les ressources de manière responsable. Nous ne devrions pas non plus nous soucier de savoir combien d’animaux elle compte, pour autant qu’ils soient bien traités. L’important pour nous doit être que nous disposions à l’avenir de suffisamment de denrées alimentaires de bonne qualité à des prix abordables en Europe. Après tout, l’Europe n’est pas seule au monde."@fr8
"Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani az előadónak állhatatos és kiváló munkájáért. Ami a 2013 utáni mezőgazdasági politika jövőjét illeti, meg kell határoznunk azt az irányt, amerre haladni kívánunk. Esetleg olyan mezőgazdasági ágazatot szeretnénk, amely innovatív, korszerű, bátor, öntudatos, felelős és független piaci fellépése révén szembe tud nézni a kihívásokkal? Vagy inkább olyan mezőgazdasági ágazatot szeretnénk, amelyet továbbra is Európának kell cumiztatnia, amelynek fogni kel a kezét, és amelyet az anyukájának bátorító szavakkal kell megdicsérnie minden egyes, a jövő felé megtett lépésért? Mert ez az az irány, amelyet most magunk elé tűzünk. Ahhoz, hogy leküzdhessük a jövő kihívásait, a végeláthatatlan ideológiai viták helyett elő kell mozdítanunk a korszerű technológiai megoldások mezőgazdasági alkalmazását. Ha lehetővé kívánjuk tenni a mezőgazdasági üzemek számára, hogy biztonsággal tudjanak tervezni, akkor nem váltogathatjuk az irányt évente. Pénzügyi szempontból túl nagy teher nehezedik a mezőgazdasági termelőinkre. Mindenkinek, aki itt van, tisztában kell lennie azzal, hogy minden politikai irányváltás új jogszabályokat és irányelveket eredményez, amelyek viszont beruházásokat követlenek meg a mezőgazdasági üzemektől úgy, hogy közben e beruházások nem növelik a bevételt. Nem azzal kell foglalkoznunk, hogy nagy vagy kis mezőgazdasági üzemről van-e szó, hanem azt kell figyelembe vennünk, hogy gazdaságilag ésszerű módon működik-e. Mindaddig nem kell foglalkoznunk azzal, hogy hagyományos vagy organikus módon termel-e, amíg felelős módon kezeli erőforrásait. Ameddig jól bánnak az állatokkal, azzal sem kell foglalkoznunk, hogy milyen egyedszámban tartják őket. Az kell, hogy fontos legyen számunkra, hogy a jövőben elegendő jó minőségű és megfizethető árú élelmiszer álljon rendelkezésre Európában. Végül is Európa nem egyedül van a világon."@hu11
". Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare il relatore per la perseveranza e la positività del suo lavoro. Per quel che riguarda il futuro della politica agricola dopo il 2013, abbiamo deciso l’orientamento che vogliamo seguire. Vogliamo un settore agricolo che affronti le sfide agendo sul mercato in maniera innovativa, moderna, coraggiosa, consapevole di sé, responsabile e indipendente? Oppure vogliamo un settore agricolo che continua a essere alimentato con il contagocce dall’Europa e ha bisogno che la mamma gli tenga la mano e lo incoraggi a ogni futuro passo che compie? Questo è l’orientamento che oggi stiamo definendo. Per essere all’altezza delle sfide del futuro, dobbiamo promuovere tecnologie moderne nel settore agricolo anziché tenere infiniti dibattiti ideologici. Se le aziende agricole devono poter pianificare con certezza, non possiamo cambiare rotta ogni due anni. È troppo gravoso per le finanze dei nostri coltivatori. Tutti qui devono rendersi pienamente conto del fatto che ogni cambiamento politico di rotta comporta nuove leggi e direttive, che a loro volta richiedono investimenti da parte delle aziende agricole senza aumentarne nel contempo il reddito. Non dovremmo preoccuparci delle dimensioni di un’azienda; dovremmo invece preoccuparci che sia gestita in maniera economicamente sana. Non dovremmo preoccuparci se produce in maniera convenzionale o biologica fintantoché gestisce le risorse in maniera responsabile, così come non dovremmo preoccuparci di come vengono tenuti gli animali fintantoché sono trattati bene. La cosa importante per noi in Europa deve essere disporre in futuro di cibo sufficiente di buona qualità a prezzi accessibili. Dopo tutto, l’Europa non è sola al mondo."@it12
"Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti pranešėjui už jo atkaklų ir teigiamą darbą. Svarstydami žemės ūkio politikos ateitį po 2013 m., turime pasirinkti kryptį, kuria norime eiti. Ar norime, kad žemės ūkio sektorius būtų pasirengęs išspręsti rinkos uždavinius novatoriškai, šiuolaikiškai, drąsiai, sąmoningai, atsakingai ir nepriklausomai? O gal norime, kad Europa toliau žindytų žemės ūkį, kurį tarsi kūdikį reikia laikyti už rankos ir kuriam reikalingi mamytės padrąsinami žodžiai kiekviename jo žingsnyje ateityje? Tai yra kryptis, kurią dabar nustatome. Norėdami išspręsti ateities uždavinius, užuot nuolat diskutavę dėl ideologijos, turime remti šiuolaikines žemės ūkio sektoriaus technologijas. Jeigu ūkiams bus suteikta galimybė užtikrintai planuoti, negalėsime nuolat kas kelerius metus keisti krypties. Tai per didelis krūvis mūsų ūkininkų finansams. Kiekvienas šiame Parlamente turi tiksliai žinoti, kad kiekvieną kartą pakeitus politinę kryptį sukuriami nauji įstatymai ir direktyvos, kurių įgyvendinimas reikalauja investicijų iš ūkių kartu nepadidinant jų pajamų. Neturėtume rūpintis dėl to, ar ūkis yra didelis, ar mažas; mums turėtų rūpėti, ar ūkis valdomas ekonomiškai pagrįstai. Neturėtume rūpintis dėl to, ar žemės ūkio produktai gaminami įprastu būdu, ar ekologiškai, kol ūkyje ištekliai valdomi atsakingai. Taip pat neturėtume rūpintis dėl to, kiek gyvulių laikoma, kol su tais gyvuliais tinkamai elgiamasi. Svarbiausia, kas mums turi rūpėti – tai pakankamas Europos aprūpinimas geros kokybės maistu ateityje priimtinomis kainomis. Galiausiai pasaulyje egzistuoja ne vien tik Europa."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi! Es vēlētos pateikties ziņotājam par viņa neatlaidīgo un pozitīvo darbu. Attiecībā uz lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada mums ir jāizlemj, kādā virzienā mēs vēlamies iet. Vai mēs vēlamies lauksaimniecības nozari, kas, sastopoties ar izaicinājumiem tirgū, rīkojas novatoriski, moderni, drosmīgi, pašapzinīgi, atbildīgi un neatkarīgi? Vai arī mēs vēlamies lauksaimniecības nozari, kuru Eiropa turpinātu intravenozi barot, kuras rociņa ir jātur un kurai nepieciešami mammītes iedrošinājuma vārdi, palīdzot katrā soli, ko tā turpmāk spers? Tāds ir virziens, kuru mēs šobrīd nosakām. Lai tiktu galā ar nākotnes izaicinājumiem, lauksaimniecības nozarē jāsekmē modernās tehnoloģijas, nevis nebeidzami jādebatē par ideoloģijām. Lai saimniecībām dotu iespēju plānot ar pārliecību, mēs nevaram turpināt mainīt virzienu ik pēc pāris gadiem. Mūsu lauksaimnieku finansēm tas ir pārāk liels sasprindzinājums. Visiem šeit klātesošajiem jāsaprot, ka ikviena politikas pārmaiņa attiecībā uz virzienu rada jaunus likumus un direktīvas, kuri savukārt pieprasa investīcijas no lauksaimniekiem, nepalielinot viņu ienākumus. Mums nevajadzētu pievērst uzmanību tam, vai saimniecība ir liela vai maza; tā vietā mums vajadzētu bažīties par to, vai tā tiek pārvaldīta ekonomiski pamatoti. Mums nevajadzētu pievērst uzmanību tam, vai tā ražo ar konvencionālām vai bioloģiskām metodēm, ja vien tā atbildīgi izmanto resursus. Mums nevajadzētu pievērst uzmanību arī tam, cik lopu tiek turēts, ja vien pret šiem lopiem izturas labi. Nozīme jāpievērš tam, lai Eiropā mums nākotnē būtu labas kvalitātes pārtika par pieņemamām cenām. Galu galā Eiropa pasaulē nav viena pati."@lv13
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich danke dem Berichterstatter für seine ausdauernde und gute Arbeit. Für die Zukunft der Agrarpolitik nach 2013 müssen wir uns entscheiden, wohin wir wollen. Wollen wir eine Landwirtschaft, die sich den Herausforderungen stellt, indem sie innovativ, modern, mutig, selbstbewusst, selbstverantwortlich und eigenständig am Markt agiert? Oder wollen wir eine Landwirtschaft, die weiterhin am immerwährenden Tropf Europas hängt und mit jedem Schritt in die Zukunft Händchenhalten und Mammis ermahnende Worte braucht? Die Weichen dafür stellen wir jetzt. Um die Zukunftsaufgaben zu bewältigen, brauchen wir in der Landwirtschaft die Förderung moderner Technologien statt endloser Debatten über Ideologien. Um Planungssicherheit für die Betriebe zu ermöglichen, dürfen wir nicht immer wieder alle paar Jahre die Richtung ändern. Dies strapaziert die Finanzfähigkeit zu sehr. Denn jeder hier muss sich bewusst sein, dass jede politische Richtungsänderung neue Gesetze und Richtlinien zur Folge hat, die wiederum Investitionen in den Betrieben erzwingen, ohne zeitgleich die Einnahmen zu erhöhen. Uns sollte nicht interessieren, ob ein Betrieb groß oder klein ist, sondern ob er wirtschaftlich gesund aufgestellt ist. Uns sollte egal sein, ob er konventionell oder ökologisch wirtschaftet, solange er verantwortungsvoll mit seinen Ressourcen umgeht. Uns sollte auch egal sein, wie viele oder wie wenig Tiere er hält, solange es den Tieren gut geht. Wichtig muss es für uns sein, dass wir auch in Zukunft genügend Nahrungsmittel von guter Qualität zu bezahlbaren Preisen in Europa haben. Denn Europa ist nicht allein auf dieser Welt."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, geachte collega's, mijn dank aan de rapporteur voor zijn uithoudingsvermogen en goede werk. Voor de toekomst van het landbouwbeleid na 2013 moeten we bepalen welke kant we op willen. Willen we een landbouw die de uitdagingen aangaat door innovatief, modern, moedig, zelfbewust, met eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig op de markt te opereren? Of willen we een landbouw die aan het eeuwige infuus van Europa blijft hangen en bij elke stap naar de toekomst aan het handje wil blijven lopen en door mama moet worden aangespoord? We bepalen nu welke kant het op gaat. Willen we onze toekomstige taken aankunnen, dan hebben we een landbouw nodig die moderne technologieën bevordert en niet verzandt in oeverloze ideologische debatten. Om bedrijven planningszekerheid te geven, mogen we niet om de paar jaar van richting veranderen. Dit legt een te grote druk op de financiën. Want iedereen hier moet beseffen dat elke politieke koerswijziging nieuwe wetten en richtlijnen met zich meebrengt, waardoor bedrijven op hun beurt investeringen moeten doen waar niet direct extra inkomsten tegenover staan. We moeten ons niet bezighouden met de vraag of een bedrijf groot of klein is, maar of het op een economisch gezonde manier wordt gerund. Het gaat ons niet aan of het aan conventionele of biologische landbouw doet, zolang het maar bewust met hulpbronnen omspringt. Ook het aantal dieren moet niet uitmaken, zo lang de dieren maar goed worden behandeld. Wij moeten ervoor zorgen dat we in Europa ook in de toekomst voldoende voedsel van goede kwaliteit tegen betaalbare prijzen hebben. Want Europa is niet alleen op de wereld."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Panie i Panowie Posłowie! Chciałabym podziękować sprawozdawcy za konsekwencję w wykonywaniu tej tak pozytywnej pracy. Jeśli chodzi o przyszłość polityki rolnej po 2013 r., musimy zdecydować się, w jakim kierunku chcemy podążać. Czy chcemy, aby sektor rolniczy stawił czoła wyzwaniom, działając w innowacyjny, nowoczesny, odważny, świadomy, odpowiedzialny i niezależny sposób na rynku? Czy też chcemy sektora rolnego, który wciąż trzeba karmić łyżeczką i potrzebuje słów zachęty ze strony mamusi przy każdym kolejnym kroku? Przed takim wyborem obecnie stoimy. Aby radzić sobie z wyzwaniami przyszłości, musimy propagować nowoczesne technologie w sektorze rolnym, a nie prowadzić niekończących się debat ideologicznych. Jeśli chcemy zapewnić gospodarstwom rolnym warunki do planowania, nie możemy zmieniać kursu co kilka lat. Jest to zbyt duże obciążenie dla finansów naszych rolników. Wszyscy tu obecni muszą zdawać sobie sprawę, że każda zmiana polityczna przekłada się na nowe przepisy i dyrektywy, które z kolei wymagają inwestycji ze strony gospodarstw rolnych, choć ich dochody się nie zwiększają. Nie powinniśmy zajmować się tym, czy gospodarstwo rolne jest duże czy małe; powinno nas obchodzić jedynie to, czy jest dobrze zarządzane. Nieważne, czy produkcja jest konwencjonalna czy organiczna, o ile zasoby wykorzystywane są w odpowiedzialny sposób. Nieważne, ile jest zwierząt w gospodarstwie, o ile są dobrze traktowane. Liczy się to, by w przyszłości Europa miała żywność o odpowiednio dobrej jakości i po przystępnych cenach. Europa nie jest przecież sama na świecie."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de agradecer ao relator o seu trabalho persistente e positivo. No que diz respeito ao futuro da política agrícola comum após 2013, temos de decidir a direcção que queremos seguir. Queremos um sector agrícola que faz face aos desafios ao actuar de uma forma inovadora, moderna, corajosa, consciente de si, responsável e independente no mercado? Ou queremos um sector agrícola que continua a ser alimentado a conta-gotas pela Europa e que precisa de ser levado pela mão e de ouvir palavras de incentivo da Mamã a cada passo que dá para o futuro? É esse o rumo que estamos a definir. Para enfrentar os desafios do futuro, temos de promover tecnologias modernas no sector agrícola, em vez de realizar debates intermináveis sobre ideologias. Para que as explorações agrícolas possam fazer planos com segurança, não podemos continuar a mudar de rumo de dois em dois anos. É um fardo demasiado pesado para as finanças dos nossos agricultores. Todos os presentes devem seguramente estar cientes de que cada mudança de direcção política resulta em novas leis e directivas que, por sua vez, exigem investimentos das explorações agrícolas sem propiciar um aumento concomitante dos seus rendimentos. Deve ser irrelevante se uma exploração agrícola é de grande ou de pequena dimensão; deve sim preocupar-nos se ela é gerida com racionalidade económica. Deve ser irrelevante se uma exploração agrícola produz de forma convencional ou orgânica, desde que faça uma gestão responsável dos recursos. Também deve ser irrelevante o número de animais criados, desde que esses animais sejam bem tratados. O importante para nós deve ser, no futuro, ter alimentos de qualidade suficientes a preços acessíveis na Europa. Afinal, a Europa não está sozinha no mundo."@pt17
"Dnă președintă, dle comisar, doamnelor și domnilor, aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru activitatea intensă și pozitivă pe care a desfășurat-o. În ceea ce privește viitorul politicii agricole după anul 2013, trebuie să decidem direcția spre care dorim să ne îndreptăm. Dorim un sector agricol care să facă față provocărilor prin introducerea pe piață a unui sistem inovativ, modern, curajos, conștient, responsabil și independent? Sau dorim un sector agricol care să continue să fie hrănit puțin câte puțin de Europa și care are nevoie să fie ținut de mână și să îi fie adresate cuvinte de încurajare din partea mămicii pentru fiecare pas pe care îl face în viitor? Aceasta este direcția în care ne îndreptăm în acest moment. Pentru a face față provocărilor viitorului trebuie să încurajăm tehnologiile moderne în sectorul agricol, în loc să avem discuții interminabile cu privire la ideologii. Dacă vrem ca fermele să își poată face un plan sigur, atunci nu putem să schimbăm direcția la fiecare câțiva ani. Este o presiune prea mare asupra situațiilor financiare ale agricultorilor. Toți cei de aici trebuie să înțeleagă faptul că orice schimbare politică de direcție conduce la noi legi și directive, care la rândul lor necesită investiții din partea fermelor fără o creștere simultană a veniturilor. Nu ar trebui să ne intereseze dacă o fermă este mare sau mică; în schimb, ar trebui să ne preocupe dacă este administrată într-o manieră solidă din punct de vedere economic. Nu ar trebui să ne intereseze dacă aceasta produce în mod convențional sau ecologic, atâta timp cât administrează resursele într-un mod responsabil. De asemenea, nu ar trebui să ne intereseze câte animale există, atâta timp cât acele animale sunt îngrijite cum se cuvine. Pentru noi, ar trebui să fie important să avem suficiente alimente de bună calitate, în viitor, la prețuri accesibile în Europa. La urma urmelor, Europa nu este singură în această lume."@ro18
"Chcela by som poďakovať spravodajcovi za vytrvalú a pozitívnu prácu. Čo sa týka budúcnosti poľnohospodárskej politiky po roku 2013, musíme si zvoliť smer, ktorým chceme ísť. Chceme odvetvie poľnohospodárstva, ktoré dokáže čeliť výzvam tak, že bude na trhu pôsobiť inovatívne, moderne, odvážne, sebavedome, zodpovedne a nezávisle? Alebo chceme odvetvie poľnohospodárstva, ktoré bude Európa naďalej umelo vyživovať, ktorému bude musieť mamička držať ruku a hovoriť povzbudivé slová pri každom kroku, ktorý v budúcnosti urobí? To je kurz, ktorý momentálne stanovujeme. Ak sa chceme vyrovnať s výzvami budúcnosti, musíme v odvetví poľnohospodárstva presadzovať moderné technológie a nie viesť nekonečné diskusie o ideológiách. Ak chceme, aby mohli poľnohospodárske podniky s istotou plánovať, nemôžeme aj naďalej meniť kurz každých niekoľko rokov. To je príliš veľká záťaž pre finančné prostriedky našich poľnohospodárov. Každý z nás si iste musí uvedomovať, že každá politická zmena smerovania prináša nové zákony a smernice, čo si následne vyžaduje investície poľnohospodárskych podnikov bez toho, aby sa zároveň zvýšili ich príjmy. Nemali by sme sa starať o to, či je poľnohospodársky podnik veľký alebo malý, ale malo by nám záležať na tom, či je riadený hospodársky rozumným spôsobom. Nemali by sme sa starať o to, či vyrába konvenčným alebo organickým spôsobom, pokiaľ sa správa zodpovedne k zdrojom. Nemali by sme sa starať ani o to, koľko má zvierat, pokiaľ s nimi dobre zaobchádza. Dôležité pre nás musí byť to, aby sme v Európe v budúcnosti mali dostatok potravín dobrej kvality za dostupné ceny. Napokon, Európa nie je na svete sama."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, gospe in gospodje, poročevalcu bi se rada zahvalila za njegovo vztrajno in pozitivno delo. Kar zadeva prihodnost kmetijske politike po letu 2013, se moramo odločiti, v katero smer želimo iti. Ali želimo kmetijski sektor, ki se je sposoben odzvati na izzive z inovativnim, sodobnim, pogumnim, samozavestnim, odgovornim in neodvisnim ukrepanjem na trgu? Ali želimo kmetijski sektor, ki ga še naprej po kapljicah hrani Evropa, ki jo je treba držati za roko in ki za vsak korak v prihodnost potrebuje spodbudne mamičine besede? To je pot, po kateri gremo zdaj. Da bi se spopadali z izzivi prihodnosti, moramo namesto neskončnih razprav o ideologijah v kmetijskem sektorju spodbujati sodobne tehnologije. Če želimo usposobiti kmetije, da bodo načrtovale z gotovostjo, potem ne smemo neprestano vsakih nekaj let spreminjati smer. To pomeni preveliko obremenitev za finance naših kmetov. Tu se moramo zagotovo vsi zavedati, da vsaka politična sprememba smeri pomeni nove zakone in direktive, ki v zameno zahtevajo naložbe kmetov in pri tem obenem ne povečujejo njihovih prihodkov. Ne bi nas smelo skrbeti, ali je kmetija velika ali mala; namesto tega bi nas moralo skrbeti, ali jo vodijo preudarno v gospodarskem smislu. Če z viri ravna odgovorno, nas ne bi smelo skrbeti, ali proizvaja po konvencionalnih ali ekoloških načelih. Prav tako nas ne bi smelo skrbeti, koliko živali ima, če se s temi živalmi dobro ravna. Za nas mora biti pomembno, da bomo imeli v prihodnosti v Evropi zadosti kakovostne hrane po zmernih cenah. Navsezadnje Evropa ni sama na svetu."@sl20,20
"Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag vill tacka föredraganden för hans ihärdiga och positiva arbete. När det gäller jordbrukspolitikens framtid efter 2013 måste vi besluta i vilken riktning vi vill gå. Vill vi ha en jordbrukssektor som konfronterar utmaningarna genom att agera på ett innovativt, modernt, modigt, medvetet, ansvarsfullt och självständigt sätt på marknaden? Eller vill vi ha en jordbrukssektor som fortsätter att behandlas med dropp av EU och som måste hållas i handen och få några uppmuntrande ord från mamma för varje steg det tar in i framtiden? Det är den kursen vi håller på att slå fast. För att klara av framtidens utmaningar måste vi främja modern teknik inom jordbrukssektorn i stället för att hålla ändlösa debatter om ideologi. Om jordbruksföretagen ska kunna planera kan vi inte hålla på och ändra kurs med några års mellanrum. Det tär för mycket på våra jordbrukares ekonomi. Alla här måste väl vara medvetna om att varje politisk kursändring leder till nya lagar och direktiv, som i sin tur kräver investeringar av jordbruken utan att samtidigt öka deras inkomster. Vi ska inte bry oss om huruvida ett jordbruk är stort eller litet. Vi ska i stället bry oss om huruvida det drivs på ett ekonomiskt bärkraftigt sätt. Vi ska inte bry oss om huruvida dess produktion är konventionell eller ekologisk, så länge det hanterar resurserna på ett ansvarsfullt sätt. Vi ska heller inte bry oss om hur många djur man håller, så länge djuren behandlas väl. Det viktiga för oss ska vara att vi i framtiden får livsmedel till överkomliga priser som är av tillräckligt hög kvalitet i EU. EU är när allt kommer omkring ju inte ensamt i världen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph