Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-115-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-115-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Paldies, priekšsēdētāj! Ir padarīts liels darbs, un tomēr sagatavotais ziņojums ir ļoti vispārējs. Ziņojumā ir skaidri iezīmēts jauns virziens — lauksaimniecības „zaļināšana” ( ). Tas varētu būt sava veida glābšanas riņķis neražojošiem zemniekiem, lai izvairītos no lauksaimnieciskās ražošanas, bet saņemtu platību maksājumus. Manuprāt, tālāk strādājot pie šī ziņojuma ieviešanas dzīvē, jāievēro tas, kas ir pazudis. Ir pazudusi proteīna problēma, nav iestrādāts jautājums par importa pārtikas preču kvalitāti, nav atspoguļoti ĢMO jautājumi, nepietiekami aktivizēts zemes degradācijas jautājums. Arvien vēl nav skaidri formulēti tādi jēdzieni kā „aktīvais zemnieks”, „jaunais zemnieks”, „taisnīgi platību maksājumi”, „ģimenes saimniecības”. Diemžēl šajā ziņojumā ļoti daudzi zemnieki neatradīs atbildes uz savām problēmām un saviem jautājumiem. Tas nākotnē jāpilnveido."@lv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, udělalo se hodně práce, ale výsledná zpráva hovoří ve velice obecných pojmech. Zpráva jasně nastiňuje nový směr: ekologizaci zemědělství. Ta by mohla představovat svého druhu záchranný kruh pro zemědělce, kteří nic neprodukují, kteří by se nemuseli podílet na produkci, a přesto by dostávali platby na plochu. Podle mého názoru bychom při praktickém uplatňování této zprávy neměli zapomínat na to, co v ní chybí. Neřeší otázku bílkovinných plodin, nebyla do ní zahrnuta otázka kvality dovážených potravin, nevěnuje se problému geneticky modifikovaných plodin a rovněž problematika znehodnocování půdy nebyla dostatečně zpracována. Nenabízí žádnou jasnou definic pojmů jako „aktivní zemědělec“, „nový zemědělec“, spravedlivé platby na plochu“ a „rodinné zemědělské podniky“. Bohužel velmi mnoho zemědělců v této zprávě nenajde odpovědi na své problémy a otázky. V budoucnosti to musíme napravit."@cs1
"Fru formand! Man har udført et meget fint stykke arbejde, men den færdige betænkning er holdt i meget generelle vendinger. I betænkningen skitserer man klart en ny kurs i retning af et grønnere landbrug. Dette kan blive en slags redningskrans for ikkeproduktive landbrugere, som kan undgå at skulle beskæftige sig med landbrugsproduktion og alligevel kan modtage arealbetaling. Når vi gennemfører denne betænkning i praksis, bør vi efter min mening huske på, hvad der mangler. Proteinproblemet nævnes ikke, spørgsmålet om de importerede fødevarers kvalitet er ikke blevet indarbejdet, man berører ikke problemet med genetisk modificerede afgrøder, og spørgsmålene vedrørende jordforringelse behandles ikke i tilstrækkeligt omfang. Der er stadig ingen klar definition af begreber som "aktiv landbruger", "ny landbruger", "rimelig arealbetaling" og "familielandbrug". Desværre vil rigtig mange landbrugere ikke kunne finde løsninger og svar på deres problemer og spørgsmål i denne betænkning. Vi må forbedre den på et senere tidspunkt."@da2
"Frau Präsidentin! Es wurde eine hervorragende Arbeit geleistet, aber der fertige Bericht ist in sehr allgemeiner Form abgefasst. Der Bericht skizziert deutlich eine neue Richtung – die der landwirtschaftlichen Ökologisierung. Dies könnte eine Art Rettungsring für die nicht auf Ertrag ausgerichteten Landwirte sein, die es vermeiden könnten, der Agrarproduktion nachgehen zu müssen und trotzdem Flächenprämien erhalten. Meiner Ansicht nach sollten wir bei der praktischen Anwendung dieses Berichts die fehlenden Aspekte berücksichtigen. Das Proteinthema fehlt, die Frage der Qualität von Lebensmitteleinfuhren ist nicht aufgenommen worden, es gibt keine Hinweise auf das Problem der gentechnisch veränderten Pflanzen und man hat die Belange der Bodenverschlechterung unzureichend angesprochen. Es gibt immer noch keine klare Definition von Begriffen wie „aktiver Landwirt“, „neuer Landwirt“, „gerechte Flächenzahlung“ und „landwirtschaftliche Familienbetriebe“. Leider werden viele Landwirte in diesem Bericht keine Lösungen für ihre Probleme und Fragen finden. Künftig müssen wir ihn verbessern."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, αλλά η ολοκληρωμένη μορφή της έκθεσης είναι διατυπωμένη με πολύ γενικούς όρους. Η έκθεση περιγράφει με σαφήνεια μια νέα κατεύθυνση – τον γεωργικό περιβαλλοντικό προσανατολισμό. Αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει μια μορφή σωσιβίου για τους μη παραγωγικούς γεωργούς, οι οποίοι δεν θα χρειάζεται ενδεχομένως να προβαίνουν σε γεωργική παραγωγή και ωστόσο θα λαμβάνουν ενισχύσεις βάσει της έκτασης. Άποψή μου είναι ότι θα πρέπει, κατά την εφαρμογή της παρούσας έκθεσης στην πράξη, να έχουμε κατά νου το τι λείπει. Λείπει το πρόβλημα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, το θέμα της ποιότητας των εισαγόμενων τροφίμων δεν έχει ενσωματωθεί, δεν υπάρχει καμία αναφορά στο πρόβλημα των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών και τα ζητήματα της υποβάθμισης του εδάφους έχουν μελετηθεί ανεπαρκώς. Εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής ορισμός όρων όπως «ενεργός γεωργός», «νέος γεωργός», «δίκαιες στρεμματικές ενισχύσεις» και «οικογενειακές εκμεταλλεύσεις». Δυστυχώς, πάρα πολλοί γεωργοί δεν θα βρουν καμία απάντηση στα προβλήματα και τα ερωτήματά τους στην παρούσα έκθεση. Στο μέλλον πρέπει να τη βελτιώσουμε."@el10
"Madam President, a great job has been done, but the completed report is couched in very general terms. The report clearly outlines a new direction – agricultural greening. This could be a form of lifebelt for non-productive farmers, who could avoid having to engage in agricultural production and yet receive area payments. In my view, we should, when applying this report in practice, bear in mind what is missing. The protein problem is missing, the issue of the quality of imported food has not been incorporated, there is no mention of the problem of genetically modified crops, and land degradation issues have been insufficiently addressed. There is still no clear definition of such terms as ‘active farmer’, ‘new farmer’, ‘fair area payments’, and ‘family farms’. Unfortunately, a great many farmers will find no answers to their problems and their questions in this report. In the future we must improve it."@en4
"Señora Presidenta, se ha realizado un gran trabajo, pero el informe completo se expresa en términos muy generales. El informe destaca claramente una nueva dirección —la orientación ecológica de la agricultura—. Esto podría convertirse en una especie de salvavidas para los agricultores no productivos, que podrían evitar dedicarse a producción agrícola y aún así recibir pagos por superficie. En mi opinión, al poner en práctica este informe deberemos ser conscientes de lo que le falta. El problema de las proteínas no aparece, el tema de la calidad de los alimentos importados no se ha incorporado, no se menciona el problema de los cultivos modificados genéticamente, los problemas de la degradación de los suelos no se han tratado suficientemente. No hay una definición clara de conceptos como «agricultor activo», «nuevo agricultor», «pagos por superficie justos» y «explotaciones agrícolas familiares». Lamentablemente muchos agricultores no encontrarán respuestas a sus problemas en este informe. En el futuro deberemos mejorarlo."@es21
"Austatud juhataja! Suur töö on ära tehtud, aga valmis raport on ikka väga üldine. Raportis sõnastatakse selgesti uus suund – põllumajanduse keskkonnahoidlikumaks muutumine. Sellest võiks saada tootmisega mittetegelevate põllumeeste päästerõngas, kellele vaatamata tootmisest hoidumisele ikkagi pindalatoetusi makstakse. Leian, et peaksime raportit rakendades pidama silmas ka seda, mis sealt puudub. Ei räägita valgurikaste kultuuridega seotud probleemidest, välja on jäetud imporditud toidu kvaliteedi teema, geneetiliselt muundatud kultuure ei mainita ja ebapiisavalt käsitletakse pinnase degradatsiooni küsimusi. Endiselt on puudu selged määratlused mõistetele „aktiivne põllumajandustootja”, „alustav põllumajandustootja”, „õiglane pindalatoetus”, „põllumajanduslik pereettevõte”. Kahjuks ei leia paljud põllumajandustootjad raportist vastuseid oma probleemidele ja küsimustele. Seda asja tuleb edaspidi parandada."@et5
"Arvoisa puhemies, on tehty suuri työ, mutta loppuunsaatettu mietintö on laadittu hyvin yleisesti. Mietinnössä hahmotellaan selkeästi uusi suunta – maatalouden viherryttäminen. Se voisi olla eräänlainen pelastusrengas tuottamattomille viljelijöille, joiden ei tarvitsisi sitoutua maataloustuotantoon mutta jotka kuitenkin saisivat pinta-alatukia. Minun mielestäni meidän pitäisi tätä mietintöä täytäntöön pannessamme pitää mielessä, mitä siinä ei ole. Siinä ei ole proteiiniongelmaa, siihen ei ole sisällytetty kysymystä tuontielintarvikkeiden laadusta, siinä ei ole mainintaa muuntogeenisiä kasveja koskevasta ongelmasta, eikä maaperän pilaantumista ole käsitelty riittävästi. Siinä ei edelleenkään ole selkeää määritelmä sellaisista käsitteistä kuin "aktiiviviljelijä", "uusi viljelijä", "oikeudenmukaiset tilatuet" ja "perheviljelmät". Erittäin monet viljelijät eivät valitettavasti löydä vastauksia ongelmiinsa ja kysymyksiinsä tästä mietinnöstä. Meidän on parannettava sitä jatkossa."@fi7
"Madame la Présidente, on a fait du bon boulot, mais le rapport complété est rédigé en termes très généraux. Il insiste clairement sur une nouvelle direction – le verdissement agricole. Ce pourrait être une forme de bouée de sauvetage pour les agriculteurs non productifs, qui pourraient éviter de se lancer dans la production agricole et recevoir pourtant des paiements à la superficie. À mon sens, au moment d’appliquer ce rapport dans la pratique, nous devrions garder à l’esprit ce qui est absent. Le problème des protéines est absent, la question de la qualité des denrées alimentaires importées n’a pas été reprise, il n’est pas fait mention du problème des cultures génétiquement modifiées et les questions de la dégradation des sols n’ont pas été suffisamment traitées. Il n’existe toujours pas de définition claire de termes comme «agriculteur actif», «nouvel agriculteur», «paiement équitable à la superficie» et «fermes familiales». Malheureusement, de nombreux agriculteurs ne trouveront pas de réponses à leurs problèmes et à leurs questions dans ce rapport. Nous devons améliorer cela à l’avenir."@fr8
"Elnök asszony! Nagyszerű munkát végeztek, de a kész jelentés csak nagy általánosságokban van megfogalmazva. A jelentés egyértelműen új irányt határoz meg: a mezőgazdaság környezetbarátabbá tételét. Ez egyfajta mentőöv lehet azoknak az improduktív mezőgazdasági termelőknek, akik elkerülhetik azt, hogy mezőgazdasági termeléssel kelljen foglalkozniuk, és mégis területalapú kifizetésben részesülnek. Véleményem szerint a jelentés gyakorlati alkalmazásakor észben kell tartanunk, hogy mi hiányzik. Hiányzik a fehérjeprobléma, a behozott élelmiszerek minőségének kérdése nem szerepel benne, nem említi a géntechnológiával módosított termények problémáját, a termőföld pusztulásával pedig nem kielégítő módon foglalkozik. Továbbra is hiányzik az olyan kifejezések egyértelmű meghatározása, mint az „aktív mezőgazdasági termelő”, „új mezőgazdasági termelő”, „tisztességes területalapú támogatás” és „családi gazdaság”. Sajnos nagyon sok mezőgazdasági termelő nem talál majd választ a jelentésben a problémáira és a kérdéseire. A jövőben javítanunk kell a jelentésen."@hu11
". Signora Presidente, è stato svolto un lavoro eccellente, ma la relazione definitiva è formulata in termini molto generali. La relazione indica chiaramente un nuovo orientamento, l’ecologizzazione dell’agricoltura, che potrebbe essere una sorta di salvagente per gli agricoltori non produttivi, che potrebbero evitare di doversi impegnare nella produzione agricola ricevendo comunque pagamenti per superficie. A mio parere, nell’applicare concretamente la relazione, dovremmo rammentare ciò che manca. Manca il problema delle proteine, così come manca la questione della qualità dei prodotti alimentari importati e non vi è menzione del problema delle colture geneticamente modificate e dei problemi di degrado dei terreni, affrontati in maniera lacunosa. Non vi è ancora una chiara definizione di espressioni quali “agricoltore attivo”, “nuovo agricoltore”, “pagamenti per superficie equi” e “aziende a conduzione familiare”. Purtroppo, moltissimi coltivatori non troveranno risposte nella relazione ai loro problemi e ai loro interrogativi. In futuro dobbiamo migliorarla."@it12
"Ponia pirmininke, atliktas puikus darbas, tačiau galutinis pranešimo tekstas yra labai bendro pobūdžio. Pranešime aiškiai nurodoma nauja kryptis – žemės ūkio ekologiškumo didinimas. Tai galėtų būti gelbėjimosi ratas neproduktyviems ūkininkams, kurie galėtų išvengti žemės ūkio produktų gamybos veiklos ir vis dar gauti išmokas už plotus. Manau, kad taikydami šį pranešimą praktikoje turėtume atsižvelgti į tai, ko trūksta. Trūksta baltymų problemos aptarimo, importuoto maisto kokybės klausimas nebuvo įtrauktas, neužsimenama apie genetiškai modifikuotų kultūrų problemą ir dirvožemio blogėjimo klausimai nėra pakankamai išsamiai sprendžiami. Vis dar neaiškios tokių sąvokų kaip „aktyvus ūkininkas“, „naujas ūkininkas“, „sąžiningos išmokos už plotus“ ir „šeimos ūkiai“ apibrėžtys. Deja, dauguma ūkininkų šiame pranešime neras jokių atsakymų į savo problemas ir jiems rūpimus klausimus. Ateityje turime jį patobulinti."@lt14
"Paldies, priekšsēdētāj! Ir padarīts liels darbs, un tomēr sagatavotais ziņojums ir ļoti vispārējs. Ziņojumā ir skaidri iezīmēts jauns virziens — lauksaimniecības „zaļināšana” (greening). Tas varētu būt sava veida glābšanas riņķis neražojošiem zemniekiem, lai izvairītos no lauksaimnieciskās ražošanas, bet saņemtu platību maksājumus. Manuprāt, tālāk strādājot pie šī ziņojuma ieviešanas dzīvē, jāievēro tas, kas ir pazudis. Ir pazudusi proteīna problēma, nav iestrādāts jautājums par importa pārtikas preču kvalitāti, nav atspoguļoti ĢMO jautājumi, nepietiekami aktivizēts zemes degradācijas jautājums. Arvien vēl nav skaidri formulēti tādi jēdzieni kā „aktīvais zemnieks”, „jaunais zemnieks”, „taisnīgi platību maksājumi”, „ģimenes saimniecības”. Diemžēl šajā ziņojumā ļoti daudzi zemnieki neatradīs atbildes uz savām problēmām un saviem jautājumiem. Tas nākotnē jāpilnveido."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, er is uitstekend werk verricht, maar het uiteindelijke verslag is in bijzonder algemene bewoordingen opgesteld. Het verslag geeft duidelijk een nieuwe richting aan - agrarische vergroening. Dat zou wellicht een soort reddingsboei voor niet-productieve boeren kunnen zijn, die zich op die manier zouden kunnen onttrekken aan het leveren van agrarische productie en toch areaalbetalingen ontvangen. Mijns inziens moeten wij bij de tenuitvoerlegging van dit verslag stilstaan bij hetgeen erin ontbreekt. Het probleem met betrekking tot proteïnen wordt niet behandeld, de kwestie van de kwaliteit van geïmporteerde levensmiddelen is er niet in opgenomen, er wordt evenmin gesproken over het probleem ten aanzien van genetisch gemodificeerde gewassen, en het probleem van de bodemdegradatie wordt onvoldoende aangesproken. Er is nog steeds geen duidelijke definitie van termen als "actieve landbouwer", "nieuwe landbouwer", "billijke areaalbetalingen" en "familiebedrijven". Helaas krijgen vele landbouwers in dit verslag geen antwoord op hun vragen en problemen. Daar moeten we in de toekomst verbetering in brengen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Wykonano świetną robotę, ale sprawozdanie zostało sformułowane bardzo ogólnikowo. Sprawozdanie wyraźnie wytycza nowy kierunek: ekologizację rolnictwa. To może być koło ratunkowe dla rolników nieprowadzących działalności produkcyjnej, którzy nie będą musieli podejmować produkcji rolnej, a mimo to będą otrzymywali płatności obszarowe. Uważam, że przekładając przedmiotowe sprawozdanie na praktykę, powinniśmy pamiętać, czego w nim brakuje. Nie poruszono w nim problemu upraw wysokobiałkowych, jakości importowanej żywności, zagadnienia modyfikacji genetycznej roślin i w niewystarczającym stopniu zajęto się kwestią degradacji gleby. Wciąż brakuje jasnych definicji terminów takich jak „rolnik prowadzący aktywną działalność”, „nowy rolnik”, „godziwe płatności obszarowe” czy „rodzinne gospodarstwa rolne”. Niestety wielu rolników nie znajdzie w przedmiotowym sprawozdaniu odpowiedzi na swoje problemy i pytania. W przyszłości musimy to poprawić."@pl16
"Senhora Presidente, foi realizado um belíssimo trabalho, mas o relatório completo está formulado em termos muitos gerais. O relatório define claramente uma nova direcção – a ecologização da agricultura. Esta pode ser uma forma de tábua de salvação para os agricultores não produtivos, que podem evitar ter de realizar actividades de produção agrícola e, mesmo assim, receber pagamentos por superfície. A meu ver, quando aplicarmos este relatório na prática, devemos ter presente o que está em falta. Está em falta o problema das proteaginosas, a questão da qualidade dos alimentos importados não foi incorporada, não é feita referência ao problema das culturas geneticamente modificadas, e as questões relacionadas com a degradação dos solos foram insuficientemente abordadas. Continua a não existir uma definição clara para termos como "agricultor activo", "novo agricultor", "pagamentos por superfície equitativos" e "explorações agrícolas familiares". Infelizmente, muitos agricultores não encontrarão respostas para os seus problemas e para as suas perguntas neste relatório. Temos de melhorá-lo no futuro."@pt17
"Dnă președintă, s-a realizat un lucru foarte bun, dar întreg raportul este formulat în termeni foarte generali. Raportul subliniază clar o nouă direcție – ecologizarea agriculturii. Aceasta ar putea fi un fel de colac de salvare pentru agricultorii neproductivi, care ar putea să evite angajarea în producția agricolă și să primească în continuare plăți pe suprafață. În opinia mea, atunci când punem în practică acest raport, ar trebui să știm ce lipsește. Lipsește problema proteinelor, nu a fost inclusă problema calității alimentelor importate, nu se menționează nimic despre problema culturilor modificate genetic, iar problemele legate de degradarea terenurilor nu au fost abordate suficient. Încă nu există o definiție clară a unor termeni, precum „agricultor activ”, „agricultor nou”, „plăți echitabile pe suprafață” și „exploatații familiale”. Din păcate, un număr mare de agricultori nu vor găsi în acest raport răspunsuri la problemele și la întrebările lor. În viitor, trebuie să îl îmbunătățim."@ro18
"Bola vykonaná skvelá práca, ale dokončená správa je zaobalená do veľmi všeobecných pojmov. Správa jasne vyznačuje nový smer – ekologizáciu poľnohospodárstva. Tá by mohla byť istou formou záchranného kolesa pre neproduktívnych poľnohospodárov, ktorí by sa tak mohli vyhnúť nutnosti podieľať sa na poľnohospodárskej výrobe, ale stále by dostávali platby podľa plochy. Podľa mňa by sme pri realizácii tejto správy v praxi mali mať na pamäti to, čo jej chýba. Chýba problematika bielkovín, nebola zapracovaná otázka kvality dovážaných potravín, nespomína sa problém geneticky modifikovaných plodín a nedostatočne sa hovorí o otázkach zhoršovania kvality krajiny. Stále neexistuje jasná definícia pojmov „aktívny poľnohospodár“, „nový poľnohospodár“ „spravodlivé platby podľa plochy“ či „rodinné poľnohospodárske podniky“. Žiaľ, veľké množstvo poľnohospodárov nenájde v tejto správe žiadne odpovede na svoje problémy a otázky. V budúcnosti ju musíme zlepšiť."@sk19
"Gospa predsednica, opravljeno je bilo pomembno delo, a končano poročilo je oblikovano zelo splošno. Poročilo jasno označuje novo smer – ekologizacijo kmetijstva. To bi lahko bil nekakšen rešilni pas za neproduktivne kmete, ki bi se lahko izognili kmetijski proizvodnji in kljub temu prejeli plačila na površino. Po mojem mnenju bi morali pri uporabi tega poročila v praksi upoštevati, kaj manjka. Manjka problem beljakovin, vprašanje kakovosti uvožene hrane ni bilo vključeno, problem genetsko spremenjenih pridelkov ni omenjen in vprašanja propadanja zemlje niso bila zadosti obravnavana. Še vedno ni jasne opredelitve pojmov, kot so „dejaven kmet“, „novi kmet“, „poštena plačila na površino“ in „družinske kmetije“. Žal mnogo kmetov v tem poročilu ne bo našlo odgovora na probleme in vprašanja, ki jih imajo. V prihodnosti ga moramo izboljšati."@sl20
"Fru talman! Man har gjort ett enastående arbete, men det färdiga betänkandet är formulerat i mycket allmänna ordalag. Betänkandet stakar tydligt ut en ny färdriktning – ett grönare jordbruk. Detta kan bli ett slags räddningslina för icke-producerande jordbrukare, som kan slippa att ägna sig åt jordbruksproduktion men ändå få arealersättning. Som jag ser det måste vi när vi tillämpar detta betänkande i praktiken komma ihåg vad som saknas. Proteinproblemet saknas, frågan om kvaliteten på importerade livsmedel har inte tagits med, problemet med genmodifierade grödor nämns inte och markförstöringsfrågorna behandlas inte tillräckligt. Det finns fortfarande ingen tydlig definition av termer som ”aktiv jordbrukare”, ”ny jordbrukare”, ”rättvis arealersättning” och ”familjedrivna jordbruk”. Väldigt många jordbrukare kommer dessvärre inte att finna svar på sina problem och frågor i detta betänkande. Vi kommer att behöva förbättra det framöver."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph