Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-109-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-109-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, l'intenso lavoro svolto dal relatore Deß e dai relatori ombra, con cui ovviamente mi congratulo, giunge oggi alla sua fase finale. Una nuova PAC significa molto per l'Europa, per il futuro della sua agricoltura e per la sopravvivenza di vaste aree rurali. La nuova politica agricola comune deve consentire ai cittadini europei di poter fruire di un'adeguata produzione di alimenti di qualità, oltre a poter supportare la produzione di beni pubblici senza mercato. Per raggiungere gli obiettivi indicati vi è la necessità di nuovi strumenti più efficaci e soprattutto più semplici per gli agricoltori, unitamente a un più agile accesso alle risorse e ai minori oneri burocratici. Necessitiamo inoltre di strumenti di mercato per contrastare efficacemente le purtroppo ricorrenti crisi, ma anche di strumenti di prevenzione e di assicurazione dai rischi tipici del settore agricolo. Abbiamo la necessità di una PAC per i giovani, ai quali affidare l'agricoltura del futuro. Abbiamo scelto di promuovere la difesa della biodiversità e delle numerose specificità territoriali e produttive dell'Unione europea attraverso una politica di sviluppo rurale che permetta di valorizzare tutte le potenzialità naturali e umane delle zone rurali, ma dobbiamo al contempo mirare a rendere competitive le imprese agricole. È per questa ragione che vorrei sottolineare alla Commissione la necessità di prevedere nello sviluppo rurale misure volte al trasferimento tecnologico. In linea con quanto votato in commissione per l'agricoltura, ritengo di confermare l'importanza di sostenere l'introduzione di tetti massimi alla concessione di pagamenti diretti alle imprese di grande dimensione economica. Ritengo che l'introduzione di una degressività degli aiuti all'aumentare della dimensione aziendale sopra una certa soglia sia necessaria per evitare una sovracompensazione delle aziende di maggiore dimensione che usufruiscono già di rilevanti economie di scala. Non posso poi non sottolineare la necessità di un adeguato finanziamento della politica agricola comune. Questo Parlamento non può accettare una riduzione delle risorse per lo sviluppo rurale."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, náročná práce zpravodaje, pana poslance Desse, a stínových zpravodajů – všem jim samozřejmě blahopřeji – dnes vstupuje do závěrečné fáze. Nová společná zemědělská politika hodně znamená pro budoucnost evropského zemědělství a přežití rozsáhlých venkovských oblastí. Nová SZP musí lidem zajistit odpovídající dodávky kvalitních potravin a musí být také schopna podpořit produkci neobchodovatelných veřejných statků. K dosažení zmíněných cílů jsou třeba další, účinnější a zejména jednodušší nástroje pro zemědělce, snadnější přístup k financování a méně byrokracie. Potřebujeme rovněž tržní nástroje pro účinný boj s krizemi, které se bohužel opakovaně vracejí, a také nástroje umožňující předcházet rizikům, jež jsou se zemědělstvím spjata, a pojistit se proti nim. Potřebujeme SZP pro mladé lidi, jimž můžeme svěřit budoucí zemědělství. Rozhodli jsme se, že prostřednictvím politiky rozvoje venkova, která posílí veškerý přírodní a lidský potenciál venkovských oblastí, budeme prosazovat ochranu biologické rozmanitosti a hojných regionálních specifických rysů a forem produkce v Evropské unii. Zároveň se však musíme snažit učinit zemědělské podniky konkurenceschopné. Proto bych chtěl Komisi přesvědčit, že opatření pro přenos technologií je třeba učinit součástí rozvoje venkova. Potvrzuji, že je důležité podpořit zavedení maximálních částek pro přímé platby velkým hospodářským subjektům, jak se na tom shodl Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Domnívám se, že je nutné zavést systém degresivních plateb, jenž by se vztahoval na podniky, jejichž velikost překročí určitou stanovenou hranici, aby větší podniky, které dosahují velkých úspor již z rozsahu produkce, nedostávaly nepřiměřené kompenzace. Nemohu si odpustit zdůraznit, že SZP potřebuje odpovídající financování. Parlament nemůže přijmout škrty v oblasti financování rozvoje venkova."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Det store stykke arbejde, som ordføreren hr. Dess og skyggeordførerne har udført, og som jeg ønsker dem alle tillykke med, går i dag ind i den endelige fase. En ny fælles landbrugspolitik har stor betydning for EU, hvad angår vores landbrugs fremtid og de store landdistrikters overlevelse. Den nye politik skal sikre os tilstrækkelige forsyninger af fødevarer af høj kvalitet og oppebære produktionen af offentlige goder, som ikke er beregnet til markedsføring. For at nå de opstillede mål er der behov for yderligere, mere effektive og navnlig enklere redskaber til landbrugerne kombineret med lettere adgang til finansiering og mindre bureaukrati. Desuden har vi behov for markedsinstrumenter for effektivt at bekæmpe de kriser, som desværre gentager sig, og redskaber til at forebygge og forsikre os mod landbrugets iboende risici. Vi har behov for en fælles landbrugspolitik til gavn for de unge, som vi skal overlade fremtidens landbrug til. Vi har besluttet at fremme beskyttelsen af biodiversiteten og EU's utallige regionale og produktionsmæssige særpræg gennem en politik til udvikling af landdistrikterne, som vil styrke hele deres naturlige og menneskelige potentiale. Samtidig skal vi forsøge at gøre landbrugsvirksomhederne mere konkurrencedygtige. Derfor vil jeg gerne over for Kommissionen understrege behovet for at medtage foranstaltninger til teknologioverførsel i udviklingen af landdistrikterne. I tråd med Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikters beslutning må jeg understrege det vigtige ved at understøtte indførelsen af lofter over direkte betalinger til store økonomiske aktører. Jeg mener, at det er nødvendigt at indføre et system med degressive direkte udbetalinger af støtte til bedrifter over en vis størrelse for at undgå at overkompensere store bedrifter, der allerede nyder godt af stordriftsfordele. Jeg er nødt til at understrege behovet for tilstrækkelig finansiering af den fælles landbrugspolitik. Parlamentet må ikke acceptere nedskæringer i forhold til finansieringen af udviklingen af landdistrikterne."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Die harte Arbeit, die der Berichterstatter, Herr Deß, und die Schattenberichterstatter geleistet haben – und ich gratuliere ihnen natürlich allen dazu –, geht heute in ihre Endphase. Eine neue Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) bedeutet viel für Europa, für die Zukunft seiner Landwirtschaft und für das Überleben der ausgedehnten ländlichen Gebiete. Die neue GAP muss eine angemessene Versorgung der Menschen mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln ermöglichen und muss in der Lage sein, die Erzeugung nicht marktfähiger öffentlicher Güter aufrechtzuerhalten. Um diese Ziele zu erreichen, werden weitere, wirksamere und insbesondere einfachere Instrumente für Landwirte zusammen mit einem einfacheren Zugang zu Fördermitteln und weniger Bürokratie benötigt. Wir brauchen auch Marktinstrumente zur wirksamen Bekämpfung der leider wiederkehrenden Krisen und auch Instrumente, um den Risiken im Zusammenhang mit der Landwirtschaft vorzubeugen und uns gegen sie zu versichern. Wir brauchen eine GAP für junge Menschen, denen wir die Landwirtschaft der Zukunft anvertrauen können. Wir haben beschlossen, den Schutz der biologischen Vielfalt und der unzähligen regionalen Besonderheiten und Besonderheiten bei der Erzeugung in der Europäischen Union durch eine Politik zur ländlichen Entwicklung zu fördern, die das gesamte natürliche und menschliche Potenzial der ländlichen Gebiete stärkt. Gleichzeitig müssen wir versuchen, Landwirtschaftsbetriebe wettbewerbsfähig zu machen. Deshalb möchte ich die Kommission nachdrücklich darauf hinweisen, dass Technologietransfermaßnahmen in die ländliche Entwicklung einbezogen werden müssen. Wie im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung bestätigt wurde, möchte ich bekräftigen, wie wichtig die Unterstützung der Einführung von Obergrenzen für Direktzahlungen ist, die an große Wirtschaftsakteure vergeben werden. Ich denke, dass die Einführung eines Systems, gemäß welchem die Beihilfen schrittweise abnehmen, sobald die Größe eines Betriebs einen bestimmten Schwellenwert übersteigt, notwendig ist, um zu verhindern, dass größere Betriebe, die bereits wesentliche Größenvorteile haben, zu hohe Ausgleichszahlungen erhalten. Ich komme auch nicht umhin, zu betonen, dass die GAP eine angemessene Mittelausstattung braucht. Dieses Haus kann eine Kürzung der Mittel für die ländliche Entwicklung nicht akzeptieren."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το επίπονο έργο που έφερε εις πέρας ο εισηγητής κ. Dess και οι σκιώδεις εισηγητές –και τους συγχαίρω όλους, φυσικά– εισέρχεται σήμερα στο τελικό του στάδιο. Μια νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) σημαίνει πολλά για την Ευρώπη όσον αφορά το μέλλον της γεωργίας της και την επιβίωση μεγάλων αγροτικών περιοχών. Η νέα ΚΓΠ πρέπει να δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν επαρκή προσφορά τροφίμων υψηλής ποιότητας, καθώς επίσης και να είναι σε θέση να διατηρεί την παραγωγή μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου. Για να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρθηκαν, υπάρχει ανάγκη καθιέρωσης επιπρόσθετων, αποτελεσματικότερων και απλούστερων ειδικών μέσων για τους γεωργούς σε συνδυασμό με ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και λιγότερη γραφειοκρατία. Χρειαζόμαστε επίσης μέσα της αγοράς για την αποτελεσματική καταπολέμηση των επαναλαμβανόμενων, δυστυχώς, κρίσεων, αλλά και μέσα για την πρόληψη και την ασφάλιση έναντι κινδύνων που ενυπάρχουν στη γεωργία. Χρειαζόμαστε μια ΚΓΠ για τους νέους, στους οποίους μπορούμε να εμπιστευθούμε τη γεωργία του μέλλοντος. Έχουμε αποφασίσει να προωθήσουμε την προστασία της βιοποικιλότητας και των αμέτρητων περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων και ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από μια πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου που θα ενισχύει το σύνολο του φυσικού και ανθρώπινου δυναμικού των αγροτικών περιοχών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να επιδιώξουμε να καταστούν οι γεωργικές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να εντυπωθεί στην Επιτροπή η ανάγκη συμπερίληψης μέτρων μεταφοράς τεχνολογίας στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Όπως εγκρίθηκε και στο πλαίσιο της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, επιβεβαιώνω τη σημασία να στηριχθεί η εισαγωγή ανώτατων ορίων για τις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεγάλους οικονομικούς παράγοντες. Νομίζω ότι η εισαγωγή ενός συστήματος σταδιακής μείωσης των ενισχύσεων όσο το μέγεθος της εκμετάλλευσης αυξάνεται πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική αποζημίωση των μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων, οι οποίες διαθέτουν ήδη σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Αναπόφευκτα υπογραμμίζω την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης της ΚΓΠ. Το παρόν Σώμα δεν μπορεί να αποδεχτεί περικοπή της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της υπαίθρου."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the hard work done by the rapporteur, Mr Dess, and the shadow rapporteurs – and I congratulate them all, of course – is today entering its final stage. A new common agricultural policy (CAP) means a lot to Europe for the future of its agriculture and the survival of vast rural areas. The new CAP must enable people to enjoy an adequate supply of quality food, as well as being able to sustain the production of non-marketable public assets. To achieve the goals indicated, there is a need for further, more effective and especially simpler instruments for farmers, together with easier access to funding and less red tape. We also need market instruments to combat effectively the unfortunately recurrent crises, and also instruments to prevent and insure against the risks inherent to agriculture. We need a CAP for young people, to whom we can entrust the agriculture of the future. We have decided to promote protection of biodiversity and of the countless regional and production specificities of the European Union through a rural development policy that will enhance all the natural and human potential of rural areas. At the same time we must seek to make farming businesses competitive. That is why I would like to impress on the Commission the need to include technology transfer measures in rural development. As approved in the Committee on Agriculture and Rural Development, I confirm the importance of supporting the introduction of ceilings for direct payments awarded to large economic players. I think the introduction of a system of degressivity of aid as the size of a holding increases above a certain threshold is necessary to avoid overcompensating larger holdings that already enjoy major economies of scale. I cannot avoid underlining the need for adequate financing for the CAP. This House cannot accept a rural development funding cut."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el gran trabajo desarrollado por el ponente, Albert Dess, y los ponentes alternativos —a quienes, por supuesto, felicito— entra hoy en su etapa final. Una nueva política agrícola común (PAC) es algo muy importante para Europa, por el futuro de su agricultura y la supervivencia de las extensas zonas rurales. La nueva PAC debe asegurar a los ciudadanos un adecuado abastecimiento de alimentos de calidad, así como ser capaz de mantener la producción de bienes públicos no comercializables. Para alcanzar estos objetivos es necesario que los agricultores dispongan de instrumentos más efectivos y sobre todo más sencillos, así como un acceso más fácil a la financiación y menos burocracia. Además necesitamos instrumentos de mercado para combatir con efectividad esta crisis, por desgracia recurrente, e instrumentos para prevenir y asegurar los riesgos inherentes a la agricultura. Necesitamos una PAC para los jóvenes, en ellos podemos confiar la agricultura del futuro. Hemos optado por promover la protección de la biodiversidad y de las innumerables especificidades territoriales y productivas de la Unión Europea mediante una política de desarrollo rural que resalte el potencial natural y humano de las áreas rurales. Al mismo tiempo debemos conseguir que el negocio de la agricultura sea competitivo. Por eso me gustaría transmitir a la Comisión la necesidad de introducir medidas de transferencia tecnológica en el desarrollo rural. Tal como se aprobó en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, ratifico la importancia de apoyar la introducción de límites máximos para los pagos directos concedidos a los grandes actores económicos. Considero que la introducción de un sistema de reducción progresiva de las ayudas a medida que el tamaño de la explotación aumenta hasta superar un cierto umbral es necesario para evitar compensar en exceso a las grandes explotaciones, que ya obtienen importantes beneficios de las economías de escala. No puedo dejar de subrayar la importancia de financiar adecuadamente la PAC. Esta Cámara no puede aceptar un recorte en el desarrollo rural."@es21
"Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head kolleegid! Raportööri Albert Dessi ja variraportööride – loomulikult kiidan neid! – raske töö jõuab täna oma viimasesse faasi. Uus ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) tähendab Euroopa põllumajanduse tuleviku ja ulatuslike maapiirkondade püsimajäämise seisukohalt palju. Uus ÜPP peab laskma inimestel nautida piisavat kvaliteetse toiduga varustatust ning suutma alal hoida ka mitteturustatavate avalike hüvede tootmist. Nende eesmärkide saavutamiseks on põllumajandustootjatel tarvis edasisi, tõhusamaid ja eriti just lihtsamaid instrumente, nagu ka rahastuse paremat kättesaadavust ja vähenenud bürokraatiat. Samuti vajame turuinstrumente, et tõhusalt kahjuks korduvate kriisidega võidelda, ning instrumente, mis kaitseksid põllumajanduse loomupäraste riskide eest ning ennetaksid neid. Vajame noortele suunatud ÜPPd, et saaksime tuleviku põllumajanduse nende hoolde usaldada. Oleme otsustanud edendada bioloogilise mitmekesisuse ja lugematute piirkondlike ning tootepõhiste iseärasuste kaitset Euroopa Liidus põllumajanduspoliitika kaudu, mis parandab maapiirkondade looduslikku ja inimpotentsiaali. Samal ajal peame püüdma põllumajandusettevõtlust konkurentsivõimeliseks muuta. Seetõttu sooviksin komisjonile rõhutada vajadust kaasata maaelu arengusse tehnoloogiasiirde meetmed. Nagu põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis juba heaks kiidetud, kinnitan suurtele majandusosalistele eraldatavate otsetoetustele ülemmäärade seadmise olulisust. Ma arvan, et abi kahanevuse süsteemi rakendamine, kui maa suurus ületab teatud lävendit, on vajalik, et vältida suuremate põllumajandusmaade ülekompenseerimist, kuna neil on juba niigi suured mastaabisäästud. Ma ei saa vältida ÜPP piisava rahastatuse vajaduse rõhutamist. Täiskogu ei saa maaelu arengu rahastamiskärpega nõustuda."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, esittelijän, Albert Deßin, ja varjoesittelijöiden – ja onnittelen tietysti heitä kaikkia – tekemä ankara työ on siirtymässä tänään viimeiseen vaiheeseensa. Uusi yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) merkitsee Euroopalle paljon sen maatalouden tulevaisuuden ja sen laajojen maaseutualueiden selviämisen osalta. Ihmisten täytyy pystyä uuden YMP:n ansiosta saamaan riittävästi laadukkaita elintarvikkeita, ja sen avulla on voitava säilyttää vaikeasti markkinoitavien julkisten hyödykkeiden tuotanto. Mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan uusia, tehokkaampia ja erityisesti yksinkertaisempia välineitä viljelijöille sekä rahoituksen parempaa saatavuutta ja vähemmän byrokratiaa. Tarvitaan myös markkinavälineitä valitettavasti toistuvien kriisien torjumiseksi tehokkaasti, ja myös välineitä, joilla ehkäistään maatalouteen liittyviä riskejä ja annetaan turvaa niiden varalta. YMP:tä tarvitaan nuorille ihmisille, joille voimme uskoa tulevaisuuden maatalouden. Olemme päättäneet edistää luonnon monimuotoisuuden ja Euroopan unionin lukemattomien alueisiin ja tuotantoon liittyvien erityispiirteiden suojelua maaseudun kehittämispolitiikalla, jolla edistetään kaikkia maaseutualueiden luontoon ja ihmisiin liittyviä mahdollisuuksia. Meidän on kuitenkin samalla pyrittävä saamaan viljelytoiminnasta kilpailukykyistä. Siksi haluaisin tähdentää komissiolle, että maaseudun kehittämiseen on liitettävä tekniikan siirtoa koskevia toimenpiteitä. Maatalouden ja maaseudun kehityksen valiokunnan hyväksynnän mukaisesti vahvistan, että on tärkeää tukea suurille taloudellisille toimijoille myönnettyjen suorien tukien ylärajojen käyttöönottoa. Mielestäni tuen supistamista tilakoon perusteella tietyn rajan yläpuolella koskevan järjestelmän käyttöönotto on välttämätön, jotta voidaan estää liian suurien korvausten maksaminen tiloille, joilla on jo suuria mittakaavaetuja. En voi olla korostamatta YMP:n asianmukaisen rahoituksen tarvetta. Tämä parlamentti ei voi hyväksyä maaseudun kehityksen rahoituksen leikkaamista."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, le travail assidu du rapporteur, M. Dess, et des rapporteurs fictifs – que je félicite tous, bien sûr – entre aujourd’hui dans sa phase finale. Une nouvelle politique agricole commune (PAC) signifie beaucoup pour l’Europe, pour l’avenir de son agriculture et la survie de grandes zones rurales. La nouvelle PAC doit permettre aux personnes de disposer d’un approvisionnement approprié en denrées alimentaires de qualité. Elle doit également pouvoir soutenir la production de biens publics non négociables. Afin d’atteindre les objectifs fixés, il faut que les agriculteurs disposent de nouveaux instruments plus efficaces et surtout plus simples, ainsi que d’un accès plus aisé au financement et moins de paperasserie. Nous avons également besoin d’instruments de marché pour combattre efficacement les crises malheureusement récurrentes, ainsi que d’instruments pour prévenir et se prémunir contre les risques inhérents à l’agriculture. Il nous faut une PAC pour les jeunes, auxquels nous pouvons confier l’agriculture de demain. Nous avons décidé de promouvoir la protection de la biodiversité et des innombrables spécificités régionales, ainsi que de la production de l’Union européenne à travers une politique de développement rural qui améliore tout le potentiel naturel et humain des zones rurales. En même temps, nous devons chercher à rendre les entreprises agricoles compétitives. C’est pourquoi je voudrais faire comprendre à la Commission la nécessité d’inclure des mesures de transfert de technologie dans le développement rural. Comme cela a été approuvé à la commission de l’agriculture et du développement rural, je confirme l’importance du soutien en faveur de l’introduction de plafonds concernant les paiements directs accordés à de grands acteurs économiques. Je pense qu’il est nécessaire d’introduire un système de dégressivité de l’aide lorsque l’exploitation dépasse un certain seuil afin d’éviter de surcompenser les grandes exploitations qui bénéficient déjà d’importantes économies d’échelle. Je ne peux m’empêcher de souligner la nécessité d’un financement approprié de la PAC. Notre Assemblée ne peut accepter une réduction du financement du développement rural."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Az előadó, Dess úr, és az árnyékelőadók – akiknek természetesen mind-mind gratulálok – által végzett kemény munka ma végső szakaszába érkezik. Az új közös agrárpolitika (KAP) sokat jelent Európának mezőgazdaságának jövője, és a hatalmas kiterjedésű mezőgazdasági területek túlélése szempontjából. Az új KAP-nak lehetővé kell tennie az emberek számára, hogy megfelelő élelmiszer-ellátást kapjanak, továbbá hogy fent tudják tartani a nem piacképes közjavak előállítását. E célok eléréséhez a mezőgazdasági termelőknek további hatékonyabb és – különösen – egyszerűbb eszközökre, a finanszírozáshoz való egyszerűbb hozzáférésre és kevesebb bürokráciára van szükségük. A sajnálatos módon kiújuló válság elleni hatékony küzdelemhez piaci eszközökre, illetve olyan eszközökre is szükségünk van, amelyek megelőzésül, illetve biztosítékul alkalmazhatók a jellemző mezőgazdasági kockázatokkal szemben. Az azoknak a fiataloknak szóló KAP-ra van szükségünk, akikre a jövő mezőgazdaságát bízhatjuk. Úgy határoztunk, hogy egy olyan vidékfejlesztési politikán keresztül mozdítjuk elő a biológiai sokféleség és az Európai Unió számtalan regionális és termékbeli sajátosságainak védelmét, amely erősíti a vidéki területek valamennyi természeti és emberi potenciálját. Ugyanakkor törekednünk kell arra, hogy a mezőgazdasági üzleti vállalkozásokat versenyképessé tegyük. Ezért a Bizottság felé hangsúlyozni szeretném annak szükségességét, hogy a vidékfejlesztésbe beépítsék a technológiaátadási intézkedéseket. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jóváhagyása mellett én is megerősítem annak fontosságát, hogy támogassuk a nagy gazdasági szereplőknek folyósított közvetlen kifizetések felső határértékének bevezetését. Véleményem szerint a bizonyos mérethatárt elérő mezőgazdasági üzemek esetében a csökkenő támogatási rendszert kell bevezetni, hogy elkerülhető legyen a nagyobb méretgazdaságosságból már hasznot húzó nagyobb üzemek túlkompenzálása. Elkerülhetetlen, hogy hangsúlyozzam, mennyire szükséges a KAP megfelelő finanszírozása. A Parlament nem fogadhatja el a vidékfejlesztés költségvetésének csökkentését."@hu11
"Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, pranešėjas A. Dess ir šešėliniai pranešėjai nuveikė sunkų darbą – be abejo, visus juos sveikinu – ir šiandien žengiame į galutinį šio darbo etapą. Nauja bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) labai daug reiškia Europos žemės ūkio ateičiai ir gausių kaimo vietovių išlikimui. Nauja BŽŪP turi būti sudarytos sąlygos žmonėms tiekti tinkamą kokybišką maistą ir galėti išsaugoti ne rinkos viešųjų gėrybių gamybą. Norint pasiekti nurodytų tikslų, reikia naujų veiksmingesnių ir, svarbiausia, paprastesnių ūkininkams skirtų priemonių, lengviau prieinamų galimybių pasinaudoti finansavimu ir mažiau biurokratizmo. Mums taip pat reikia rinkos priemonių, skirtų veiksmingai kovoti su, deja, vis pasikartojančiomis krizėmis, ir priemonių, skirtų užkirsti kelią su žemės ūkiu susijusiai rizikai ir nuo jos apsidrausti. Mums reikia jauniems žmonėms skirtos BŽŪP, kad galėtume jiems patikėti žemės ūkio ateitį. Pasitelkdami kaimo plėtros politiką, kuria bus didinamos gamtinės ir žmogiškosios kaimo vietovių galimybės, nusprendėme skatinti biologinės įvairovės ir nesuskaičiuojamų Europos Sąjungos regionų ir gamybos savitumų apsaugą. Kartu privalome stengtis, kad ūkininkavimo verslas taptų konkurencingesnis. Būtent todėl norėčiau įtikinti Komisiją, kad į kaimo plėtrą reikia įtraukti technologijų perdavimo priemones. Kaip ir patvirtinta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete, pritariu, kad reikia remti dideliems ekonominės veiklos vykdytojams mokamų tiesioginių išmokų viršutinės ribos nustatymą. Manau, kad proporcingo paramos mažinimo, kai ūkis padidėja iki tam tikros ribos, sistemos įdiegimas būtinas, kad būtų išvengta pernelyg didelių kompensacijų didesniems ūkiams, kurie ir taip jau turi didelės ekonomijos naudą. Negaliu nepabrėžti, kad reikia tinkamo BŽŪP finansavimo. Šis Parlamentas negali pritarti kaimo plėtros finansavimo mažinimui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! kungs un ēnu referenti ir veikuši lielu darbu — un es, protams, viņus visus apsveicu —, kurš šodien ieiet fināla posmā. Jauna kopējās lauksaimniecības politika (KLP) ir ļoti nozīmīga Eiropas lauksaimniecības nākotnei un plašu lauku apgabalu izdzīvošanai. Jaunajai KLP jādod iespēja cilvēkiem izmantot piemērotu, kvalitatīvas pārtikas apgādi, kā arī iespēja atbalstīt nelikvīdu sabiedrisko aktīvu ražošanu. Lai sasniegtu norādītos mērķus, turpmāk lauksaimniekiem nepieciešami efektīvāki un jo īpaši vienkāršāki instrumenti, kā arī vieglāka piekļuve finansējumam un mazāka birokrātija. Mums nepieciešami arī tirgus instrumenti, lai efektīvi cīnītos ar diemžēl atkārtotām krīzēm, kā arī instrumenti, lai pasargātu no lauksaimniecībai raksturīgajiem riskiem un nodrošinātos pret tiem. Mums nepieciešama KLP jauniem cilvēkiem, kuriem mēs varam uzticēt nākotnes lauksaimniecību. Mēs esam nolēmuši atbalstīt bioloģiskās daudzveidības un neskaitāmu Eiropas Savienības reģionālo un ražošanas īpatnību aizsardzību, izmantojot lauku attīstības politiku, kas paaugstina visu dabas un cilvēku potenciālu laukos. Tomēr mums jāmēģina padarīt lauksaimniecisko uzņēmējdarbību konkurētspējīgu. Tāpēc es vēlos Komisijai uzsvērt nepieciešamību lauku attīstībā ietvert tehnoloģiju pārneses pasākumus. Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja to atzinīgi novērtējusi, un es apstiprinu to tiešo maksājumu griestu ieviešanas atbalstīšanas nozīmīgumu, kas tiek piešķirti ekonomiski spēcīgiem dalībniekiem. Es domāju, ka ir nepieciešama atbalsta degresivitātes sistēmas ieviešana, īpašumiem pārsniedzot noteiktu sliekšņa izmēru, lai izvairītos no pārmērīgām kompensācijām tādiem lielākiem īpašumiem, kuri jau tagad izmanto priekšrocības saistībā ar saviem ražošanas apjomiem. Es nevaru nepieminēt atbilstoša finansējuma nepieciešamību KLP. Parlaments nevar pieņemt lauku attīstības finansējuma samazināšanu."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, l'intenso lavoro svolto dal relatore Deß e dai relatori ombra, con cui ovviamente mi congratulo, giunge oggi alla sua fase finale. Una nuova PAC significa molto per l'Europa, per il futuro della sua agricoltura e per la sopravvivenza di vaste aree rurali. La nuova politica agricola comune deve consentire ai cittadini europei di poter fruire di un'adeguata produzione di alimenti di qualità, oltre a poter supportare la produzione di beni pubblici senza mercato. Per raggiungere gli obiettivi indicati vi è la necessità di nuovi strumenti più efficaci e soprattutto più semplici per gli agricoltori, unitamente a un più agile accesso alle risorse e ai minori oneri burocratici. Necessitiamo inoltre di strumenti di mercato per contrastare efficacemente le purtroppo ricorrenti crisi, ma anche di strumenti di prevenzione e di assicurazione dai rischi tipici del settore agricolo. Abbiamo la necessità di una PAC per i giovani, ai quali affidare l'agricoltura del futuro. Abbiamo scelto di promuovere la difesa della biodiversità e delle numerose specificità territoriali e produttive dell'Unione europea attraverso una politica di sviluppo rurale che permetta di valorizzare tutte le potenzialità naturali e umane delle zone rurali, ma dobbiamo al contempo mirare a rendere competitive le imprese agricole. È per questa ragione che vorrei sottolineare alla Commissione la necessità di prevedere nello sviluppo rurale misure volte al trasferimento tecnologico. In linea con quanto votato in commissione per l'agricoltura, ritengo di confermare l'importanza di sostenere l'introduzione di tetti massimi alla concessione di pagamenti diretti alle imprese di grande dimensione economica. Ritengo che l'introduzione di una degressività degli aiuti all'aumentare della dimensione aziendale sopra una certa soglia sia necessaria per evitare una sovracompensazione delle aziende di maggiore dimensione che usufruiscono già di rilevanti economie di scala. Non posso poi non sottolineare la necessità di un adeguato finanziamento della politica agricola comune. Questo Parlamento non può accettare una riduzione delle risorse per lo sviluppo rurale."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, het harde werk van de heer Deß en de schaduwrapporteurs, waarvoor ik mijn waardering uitspreek, is vandaag in de eindfase beland. Een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is van grote betekenis voor Europa, voor de toekomst van de Europese landbouw en voor het voortbestaan van grote plattelandsgebieden. Met het nieuwe GLB moeten de Europese burgers kunnen kiezen uit een adequaat aanbod van kwaliteitsproducten en in staat worden gesteld om de productie van collectieve goederen waar geen markt voor is, te ondersteunen. Om de doelstellingen te kunnen halen, zijn effectievere instrumenten nodig die bovenal eenvoudiger moeten zijn voor de landbouwers. Zij moeten eenvoudiger toegang krijgen tot subsidies, en de bureaucratie moet worden verminderd. We hebben daarnaast marktinstrumenten nodig waarmee de helaas steeds terugkerende crises doeltreffend kunnen worden aangepakt, alsmede preventieve en verzekeringsinstrumenten tegen de risico's die inherent zijn aan de landbouw. We hebben een GLB nodig waarin de jongeren centraal staan, zodat wij de landbouw van de toekomst aan hen kunnen overdragen. We hebben besloten om in te zetten op de bescherming van de biodiversiteit en van de talloze regionale en productieve bijzonderheden van de Europese Unie aan de hand van beleid voor plattelandsontwikkeling dat de mogelijkheid moet bieden om alle sterke punten van plattelandsgebieden te benutten. Tegelijkertijd moeten we proberen de landbouw concurrerend te maken. Daarom wil ik de Commissie erop wijzen dat het beleid voor plattelandsontwikkeling maatregelen moet bevatten op het gebied van de overdracht van technologie. Ik onderstreep het belang van de instelling van plafonds voor de toekenning van rechtstreekse betalingen aan grote economische spelers, zoals vastgesteld door de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Ik denk dat we tot een systeem moeten komen waarin de steun afneemt zodra een bedrijf een bepaalde omvang heeft bereikt, om overcompensatie van grote bedrijven, die al grote schaalvoordelen genieten, te voorkomen. Ik kan er niet omheen te benadrukken dat het GLB adequaat gefinancierd moet worden. Het Parlement kan niet accepteren dat er minder middelen beschikbaar komen voor plattelandsontwikkeling."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie i Panowie Posłowie! Dziś nastąpił finał ciężkiej pracy wykonanej przez sprawozdawcę, pana posła Dessa, i kontrsprawozdawców, którym wszystkim gratuluję. Nowa wspólna polityka rolna (WPR) oznacza bardzo wiele dla Europy pod względem przyszłości rolnictwa i perspektyw przetrwania rozległych obszarów rolnych. Nowa WPR musi zapewniać ludziom odpowiednią podaż żywności wysokiej jakości, jak również możliwość utrzymania produkcji niezbywalnych dóbr publicznych. Aby osiągnąć wskazane cele, istnieje zapotrzebowanie na dodatkowe, skuteczniejsze, a przede wszystkim prostsze instrumenty dla rolników wraz z łatwiejszym dostępem do finansowania i mniejszą biurokracją. Potrzebujemy również instrumentów rynkowych do skutecznego zwalczania nawracających niestety kryzysów, jak również instrumentów zapobiegania zagrożeniom nierozerwalnie związanym z rolnictwem. Potrzebujemy WPR dla młodych ludzi, którym powierzymy rolnictwo przyszłości. Postanowiliśmy wspierać ochronę różnorodności biologicznej oraz liczne specjalności regionalne w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, która wzmocni potencjał naturalny i ludzki tych obszarów. Jednocześnie musimy dążyć do zapewnienia, by gospodarstwa rolne były konkurencyjne. Dlatego chciałbym uświadomić Komisji potrzebę uwzględnienia środków transferu technologii w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, potwierdzam znaczenie poparcia dla wprowadzenia pułapów płatności bezpośrednich dla dużych podmiotów gospodarczych. Uważam, że wprowadzenie systemu degresywności pomocy w przypadku, gdy wielkość gospodarstwa przekroczy określony próg, jest konieczne w celu uniknięcia nadmiernego wynagradzania większych gospodarstw, które już i tak osiągają korzyści skali. Muszę podkreślić potrzebę odpowiedniego finansowania WPR. Parlament nie może zgodzić się na zmniejszenie finansowania rozwoju obszarów wiejskich."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, o trabalho árduo realizado pelo relator, senhor deputado Dess, e pelos relatores-sombra – e felicito-os a todos, evidentemente – entra hoje na sua fase final. Uma nova política agrícola comum significa muito para a Europa, para o futuro da sua agricultura e a sobrevivência de vastas zonas rurais. A nova PAC deve permitir que as pessoas beneficiem de um abastecimento adequado de alimentos de qualidade e deve ser capaz de suportar a produção de bens públicos não comercializáveis. Para alcançar os objectivos referidos, são necessários novos instrumentos mais eficazes e, acima de tudo, mais simples para os agricultores, em conjunto com um acesso mais fácil ao financiamento e uma redução da burocracia. Necessitamos também de instrumentos de mercado para combater com eficácia as crises lamentavelmente recorrentes, bem como de instrumentos para prevenir e segurar os riscos inerentes à agricultura. Necessitamos de uma PAC para os jovens, a quem podemos confiar a agricultura do futuro. Decidimos promover a protecção da biodiversidade e das inúmeras especificidades regionais e produtivas da União Europeia através de uma política de desenvolvimento regional que impulsionará o potencial natural e humano das zonas rurais. Ao mesmo tempo, é necessário procurar tornar as empresas agrícolas competitivas. Por esse motivo, quero salientar à Comissão a necessidade de incluir no desenvolvimento rural medidas em matéria de transferência de tecnologia. Como foi aprovado na Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, confirmo a importância do apoio à introdução de limites máximos para os pagamentos directos concedidos aos grandes actores económicos. Penso que a introdução de um sistema de degressividade das ajudas em função do aumento da dimensão das explorações agrícolas para além de um determinado limiar é necessária para evitar a sobrecompensação das explorações agrícolas de maiores dimensões que já beneficiam de importantes economias de escala. Não posso deixar de sublinhar a necessidade de um financiamento adequado da PAC. Este Parlamento não pode aceitar um corte no financiamento destinado ao desenvolvimento rural."@pt17
"Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, activitatea intensă depusă de raportor, dl Dess, și de raportorii alternativi – și îi felicit pe toți, desigur – intră astăzi în stadiul final. O nouă politică agricolă comună (PAC) are o importanță deosebită pentru Europa, pentru viitorul agriculturii sale și pentru supraviețuirea vastelor zone rurale. Noua PAC trebuie să le permită oamenilor să se bucure de o aprovizionare adecvată cu alimente de calitate, precum și să poată susține producția activelor publice necomercializabile. Pentru a atinge obiectivele menționate, sunt necesare instrumente suplimentare, mai eficiente și mai ales simplificate pentru agricultori, împreună cu un acces mai ușor la fonduri și mai puțină birocrație. Avem nevoie, de asemenea, de instrumente de piață pentru a combate eficient crizele periodice regretabile, precum și de instrumente care să prevină și să garanteze împotriva riscurilor inerente din agricultură. Avem nevoie de o PAC pentru tineri, cărora le încredințăm agricultura viitorului. Am decis să încurajăm protecția biodiversității și a nenumăratelor caracteristici regionale și de producție ale Uniunii Europene printr-o politică de dezvoltare rurală care va crește întregul potențial natural și uman al zonelor rurale. În același timp, trebuie să încercăm să facem competitive întreprinderile agricole. De aceea, aș dori să atrag atenția Comisiei asupra necesității de a include măsuri de transfer tehnologic în dezvoltarea rurală. Așa cum a fost aprobată în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală, confirm importanța susținerii introducerii plafoanelor pentru plățile directe acordate marilor actori economici. Cred că este necesară introducerea unui sistem bazat pe caracterul degresiv al ajutoarelor, pe măsură ce dimensiunea unei exploatații crește peste o anumită limită pentru a evita supracompensarea marilor exploatații care deja se bucură de economii de scară substanțiale. Nu pot să nu subliniez necesitatea unei finanțări adecvate pentru PAC. Această Cameră nu poate accepta reducerea fondurilor pentru dezvoltarea rurală."@ro18
"Usilovná práca, ktorú vykonáva spravodajca pán Dess a tieňoví spravodajcovia – samozrejme, všetkým im blahoželám – sa dnes dostáva do poslednej fázy. Nová spoločná poľnohospodárska politika (SPP) znamená veľa pre budúcnosť európskeho poľnohospodárstva a prežitie rozsiahlych vidieckych oblastí. Nová SPP musí umožniť ľuďom využívať dostatočné dodávky kvalitných potravín a musí byť tiež schopná zachovať výrobu neobchodovateľných verejných statkov. Ak chceme dosiahnuť uvedené ciele, potrebujeme ďalšie efektívnejšie a najmä jednoduchšie nástroje pre poľnohospodárov, ako aj jednoduchší prístup k financovaniu a menej byrokracie. Potrebujeme tiež trhové nástroje na účinný boj proti, žiaľ, opakujúcim sa krízam a tiež nástroje na predchádzanie rizikám, ktoré vyplývajú z charakteru poľnohospodárstva, ako aj záruky proti takýmto rizikám. Potrebujeme SPP pre mladých ľudí, ktorým môžeme v budúcnosti zveriť poľnohospodárstvo. Rozhodli sme sa podporovať ochranu biodiverzity a nespočetných regionálnych zvláštností výroby v Európskej únii prostredníctvom politiky rozvoja vidieka, ktorá posilní celkový prírodný a ľudský potenciál vidieckych oblastí. Zároveň sa musíme snažiť o to, aby boli poľnohospodárske podniky konkurencieschopné. Preto by som chcel presvedčiť Komisiu o potrebe zahrnúť do rozvoja vidieka aj opatrenia na prenos technológií. Ako bolo schválené vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, potvrdzujem význam podpory zavedenia stropov pre priame platby poskytované veľkým hospodárskym aktérom. Myslím si, že treba zaviesť systém degresivity pomoci pri náraste veľkosti podniku nad určitú hranicu, aby sme sa vyhli nadmernej kompenzácii veľkých podnikov, ktoré už profitujú z úspor vďaka veľkovýrobe. Nemôžem sa vyhnúť zdôrazneniu potreby dostatočného financovania SPP. Tento Parlament nemôže prijať škrty vo financovaní rozvoja vidieka."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, težko delo, ki so ga opravljali poročevalec, gospod Dess in poročevalci v senci – in seveda čestitam vsem –, je danes prispelo do zadnje stopnje. Nova skupna kmetijska politika (SKP) pomeni veliko Evropi za prihodnost njenega kmetijstva in preživetje prostranega podeželja. Nova SKP mora ljudem omogočiti, da bodo imeli zadostno preskrbo s kakovostno hrano, pa tudi da bodo lahko ohranjali proizvodnjo netržnih javnih sredstev. Za dosego navedenih ciljev so za kmete potrebni dodatni, učinkovitejši in zlasti enostavnejši instrumenti skupaj z enostavnejšim dostopom do financiranja in manj birokracije. Prav tako potrebujemo tržne instrumente za učinkovit boj proti žal ponavljajočim se krizam in tudi instrumente za preprečevanje in zaščito pred tveganji, povezanimi s kmetijstvom. Potrebujemo SKP za mlade, katerim lahko zaupamo kmetijstvo prihodnosti. Odločili smo se spodbujati zaščito biotske raznovrstnosti in številnih regijskih in proizvodnih specifičnosti Evropske unije v okviru politike za razvoj podeželja, ki bo okrepila vse naravne in človeške možnosti podeželja. Obenem si moramo prizadevati, da bi postala kmetijska podjetja konkurenčna. Zaradi tega bi rad pri Komisiji vzbudil pozornost glede potrebe po vključitvi ukrepov za prenos tehnologije v razvoj podeželja. Kakor je odobreno v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, potrjujem pomembnost podpore uvedbe meja za neposredna plačila, ki se dodeljujejo velikim gospodarskim akterjem. Mislim, da je uvedba sistema zmanjševanja pomoči z večanjem holdinga na določen prag nujna, da se izognemo prevelikim plačilom večjim holdingom, ki že imajo pomembne ekonomije obsega. Ne morem se izogniti izpostavitvi potrebe po zadostnem financiranju za SKP. Ta parlament ne sme sprejeti tega, da bi se zmanjšalo financiranje razvoja podeželja."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Föredraganden Albert Dess och skuggföredragandenas hårda arbete – och jag vill förstås tacka dem alla – går i dag in i sitt slutskede. En ny gemensam jordbrukspolitik betyder mycket för EU när det gäller jordbrukets framtid och landsbygdens överlevnad. Den nya gemensamma jordbrukspolitiken måste se till att människor har tillgång till ett tillräckligt utbud av kvalitetslivsmedel, men även stötta produktionen av kollektiva nyttigheter som inte kan köpas och säljas. För att uppnå de uppsatta målen krävs fler, effektivare och framför allt enklare instrument för jordbrukarna, samt att det blir lättare att få stöd och krävs mindre byråkrati. Vi behöver även marknadsinstrument för att effektivt kunna bekämpa de dessvärre återkommande kriserna, samt instrument för att förhindra och försäkra oss mot riskerna som är förknippade med jordbruk. Vi behöver en gemensam jordbrukspolitik för unga så att vi kan anförtro dem framtidens jordbruk. Vi har beslutat oss för att främja skyddet av den biologiska mångfalden och de oräkneliga regionala och produktionsmässiga särdragen i EU genom en politik för landsbygdsutveckling som förbättrar landsbygdsområdenas hela naturliga och mänskliga potential. Vi måste samtidigt försöka göra jordbruksföretagen konkurrenskraftiga. Jag vill därför inskärpa hos kommissionen vikten av att åtgärder för tekniköverföring ska ingå i landsbygdsutvecklingen. Jag vill, vilket även utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ställde sig bakom, framhålla vikten av att stödja införandet av tak för direktstödet till stora ekonomiska aktörer. Jag anser att införandet av ett system där stödet gradvis minskar när ett jordbruksföretag växer över ett visst gränsvärde är nödvändigt för att förhindra att större företag, som redan gynnas av betydande stordriftsfördelar, överkompenseras. Jag kan inte låta bli att understryka vikten av tillräcklig finansiering för den gemensamma jordbrukspolitiken. Parlamentet kan inte godta att finansieringen av landsbygdsutveckling skärs ned."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph