Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-108-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-108-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to thank Mr Dess for a comprehensive report. Like other speakers, I would like to emphasise the importance of an adequate budget for the new CAP. I believe that it is hugely important to base our budget on the arguments around food security. It is estimated that, by 2050, we will need a 70% increase in global agricultural production. I would argue that the new CAP should aid this and keep that production within Europe. We should not be doing anything to hamper the food production base that we already have. I welcome the clear support for the two-pillar structure and I also welcome today’s affirmation from the Commissioner of his support for that as well. However, I would have to add that I do not want to see the support for greening in Pillar One imposing further burdens and costs on our farmers. For that reason I would like to see flexibility at national and regional level, given the wide diversity of farm structures and land bases across the EU."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěla bych panu poslanci Dessovi poděkovat za vyčerpávající zprávu. Tak jako další řečníci bych chtěla zdůraznit, že je důležité, aby nová SZP měla pořádný rozpočet. Jsem přesvědčena, že je důležité postavit náš rozpočet na argumentech týkajících se zajištění potravin. Odhaduje se, že do roku 2050 bude třeba zvýšit světovou zemědělskou produkci o 70 %. Podle mne by nová SZP k tomu měla přispět a měla by tuto produkci udržet v Evropě. Neměli bychom tuto naši stávající základnu potravinové produkce žádnými opatřeními omezovat. Vítám jasnou podporu dvoupilířové struktuře a vítám také, že pan komisař dnes potvrdil, že tuto strukturu také podporuje. Dodala bych nicméně, že nechci, aby podpora ekologizace v rámci prvního pilíře znamenala pro naše zemědělce další zátěž a náklady. Proto bych si přála, aby vzhledem k velké rozmanitosti zemědělských struktur a krajinné základny v celé EU byla na vnitrostátní a regionální úrovni zajištěna flexibilita."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Dess for hans omfattende betænkning. I lighed med andre talere vil jeg gerne understrege, hvor stor betydning et tilstrækkeligt budget har for den nye fælles landbrugspolitik. Jeg mener, at det er enormt vigtigt at basere vores budget på argumenterne vedrørende fødevaresikkerhed. Det anslås, at vi i 2050 vil have behov for en forøgelse af den globale landbrugsproduktion på 70 %. Jeg vil hævde, at vi med den nye fælles landbrugspolitik skal bidrage til dette og holde produktionen inden for EU. Vi må ikke gøre noget, der hæmmer det grundlag for fødevareproduktion, som vi allerede har. Jeg glæder mig over den klare støtte til strukturen med to søjler, og det glæder mig også, at kommissæren i dag ligeledes har bekræftet sin støtte i denne henseende. Jeg må dog tilføje, at jeg ikke ønsker, at støtten til "grønne" tiltag under den første søjle pålægger vores landbrugere flere byrder og omkostninger. Derfor efterlyser jeg fleksibilitet på nationalt og regionalt plan i lyset af de mange forskellige former for landbrug og landbrugsområder, der findes i EU."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte Herrn Deß für einen umfassenden Bericht danken. Wie einige meiner Vorredner möchte auch ich betonen, wie wichtig eine angemessene Mittelausstattung für die neue GAP ist. Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass unser Agrarhaushalt auf den Argumenten rund um die Ernährungssicherheit basiert. Es wird geschätzt, dass wir bis 2050 eine Steigerung der globalen landwirtschaftlichen Produktion um 70 % brauchen. Ich würde sagen, dass die neue GAP dazu beitragen und diese Produktion in Europa halten sollte. Wir sollten nichts tun, was die Produktionsbasis für Lebensmittel, über die wir bereits verfügen, behindert. Ich begrüße die klare Unterstützung der Zwei-Säulen-Struktur, und ich begrüße ebenfalls, dass der Kommissar seine Unterstützung dieser Struktur heute bekräftigt hat. Dennoch muss ich hinzufügen, dass ich nicht möchte, dass eine Unterstützung der Ökologisierung in Säule Eins weitere Lasten und Kosten für unsere Landwirte verursacht. Aus diesem Grund wünsche ich mir angesichts der großen Vielfalt der Struktur und des Flächenumfangs landwirtschaftlicher Betriebe in der EU sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene Flexibilität."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Dess για την περιεκτική του έκθεση. Όπως και άλλοι ομιλητές, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του κατάλληλου προϋπολογισμού για τη νέα ΚΓΠ. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο προϋπολογισμός μας να βασίζεται στα επιχειρήματα τα οποία περιστρέφονται γύρω από την επισιτιστική ασφάλεια. Εκτιμάται ότι, μέχρι το 2050, θα χρειαστούμε αύξηση της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής κατά 70%. Θα έλεγα ότι η νέα ΚΓΠ θα πρέπει να τη βοηθήσει και να κρατήσει την εν λόγω παραγωγή εντός της Ευρώπης. Δεν πρέπει να πράττουμε τίποτε που να παρακωλύει την παραγωγική βάση τροφίμων την οποία ήδη διαθέτουμε. Επικροτώ τη σαφή στήριξη της δομής των δύο πυλώνων και εκφράζω επίσης την ικανοποίησή μου για τη σημερινή επιβεβαίωση από τον κ. Επίτροπο όσον αφορά τη στήριξή του και ως προς αυτό. Ωστόσο, θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν θέλω η στήριξη του περιβαλλοντικού προσανατολισμού στον πρώτο πυλώνα να επιβάλει περαιτέρω φόρτο και κόστος στους γεωργούς μας. Για τον λόγο αυτόν θα ήθελα να υπάρχει ευελιξία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με δεδομένη την ευρεία ποικιλία γεωργικών διαρθρώσεων και βάσεων γης σε ολόκληρη την ΕΕ."@el10
"Señor Presidente, quisiera agradecer a Albert Dess su informe tan completo. Al igual que otros oradores, me gustaría hacer hincapié en la necesidad de un presupuesto adecuado para la nueva PAC. Considero que es de enorme importancia basar nuestro presupuesto en los argumentos relacionados con la seguridad alimentaria. Se estima que para 2050 necesitaremos un incremento del 70 % en la producción agrícola global. Yo diría que la nueva PAC debe ayudar en este sentido y mantener esta producción dentro de Europa. No deberíamos hacer nada que pueda obstaculizar la base de producción de alimentos que ya tenemos. Acojo con satisfacción el claro apoyo a la estructura de dos pilares, así como el mensaje de apoyo de hoy por parte del señor Comisario. Sin embargo tengo que añadir que no me gustaría que el respaldo a la orientación ecológica del primer pilar acabara imponiendo cargas y costes adicionales a nuestros agricultores. Por este motivo desearía que hubiera flexibilidad a nivel nacional y regional dada la gran diversidad de estructuras agrícolas y características territoriales dentro de la UE."@es21
"Austatud juhataja! Soovin tänada Albert Dessi põhjaliku raporti eest! Sarnaselt teiste sõnavõtjatega sooviksin rõhutada uue ÜPP piisava eelarve tähtsust. Leian, et on väga oluline rajada oma eelarve toiduga kindlustatust käsitlevatele argumentidele. Hinnanguliselt vajame 2050. aastaks 70% suuremat ülemaailmset põllumajandustootmist. Väidan, et uus ÜPP aitab sellele kaasa ja hoiab tootmise Euroopas. Me ei tohiks teha midagi, mis kahjustaks meil juba olemas olevat toidutootmise baasi. Kiidan heaks kahe samba struktuuri selge toe ning ka voliniku tänase kinnituse, et ka tema toetab seda. Siiski soovin lisada, et ma ei soovi näha, et esimese samba keskkonnasõbralikumaks muutmine sunniks põllumajandustootjatele peale uusi kohustusi ja kulutusi. Sel põhjusel soovin näha paindlikkust nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasemel, arvestades põllumajandusettevõtete struktuuride ja pinnaste mitmekesisust ELis."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Albert Deßiä kattavasta mietinnöstä. Muiden puhujien tavoin haluaisin korostaa uuden YMP:n asianmukaisten määrärahojen merkitystä. Minun mielestäni on valtavan tärkeää perustaa talousarviomme elintarviketurvaa koskeviin perusteisiin. Arvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä maailmanlaajuisen maataloustuotannon on lisäännyttävä 70 prosenttia. Olen sitä mieltä, että uudella YMP:llä olisi edistettävä sitä ja säilytettävä tuo tuotanto Euroopassa. Meidän ei pitäisi tehdä mitään, mikä voisi haitata meillä jo olevaa elintarviketuotannon perustaa. Suhtaudun myönteisesti selkeään tukeen kahden pilarin rakenteelle ja suhtaudun myös myönteisesti komission jäseneltä tänään saatuun vahvistukseen myös hänen tuestaan sille. Haluaisin kuitenkin lisästä, että en halua, että viherryttämisen tuki ensimmäisessä pilarissa johtaa uusiin rasituksiin ja kustannuksiin viljelijöillemme. Siksi haluaisin kansalliselle ja alueelliselle tasolle joustavuutta EU:n tilarakenteiden ja maa-alojen moninaisuuden vuoksi."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais remercier M. Dess pour son rapport exhaustif. Comme d’autres orateurs, je voudrais souligner l’importance d’un budget approprié pour la nouvelle PAC. Je pense qu’il est extrêmement important de baser notre budget sur les arguments concernant la sécurité alimentaire. On estime que d’ici à 2050 la production agricole devrait augmenter de 70 %. Je dirais que la nouvelle PAC devrait y contribuer et maintenir cette production en Europe. Nous ne devrions rien faire qui gêne la base de la production alimentaire dont nous disposons déjà. Je salue le soutien clair en faveur de la structure à deux piliers et je me réjouis aussi que le commissaire ait affirmé aujourd’hui son soutien dans ce sens également. Néanmoins, je voudrais ajouter que je ne veux pas voir le soutien pour le verdissement du premier pilier imposer de nouvelles charges et de nouveaux coûts à nos agriculteurs. C’est pourquoi je voudrais voir de la flexibilité au niveau national et régional, étant donné la grande diversité des structures agricoles et des terres dans l’UE."@fr8
"Elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani Dess úrnak az átfogó jelentésért. Más felszólalókhoz hasonlóan én is szeretném hangsúlyozni az új KAP megfelelő költségvetésének fontosságát. Nagyon fontosnak tartom, hogy költségvetésünket az élelmezésbiztonsággal kapcsolatos érvek támasszák alá. A becslések szerint 2050-re 70%-kal kell növelnünk a globális mezőgazdasági termelést. Véleményem szerint a KAP-nak ezt elő kell mozdítania, a termelést pedig Európán belül kell tartania. Semmi olyat nem szabad tennünk, ami gátat szabhatna a jelenleg rendelkezésünkre álló élelmiszer-termelési alapnak. Üdvözlöm a kétpilléres szerkezet egyértelmű támogatását és azt is, hogy a biztos ma megerősítette, ő is azt támogatja. Hozzátenném azonban, hogy nem szeretném azt látni, hogy az iparág környezetbarátabbá tételének első pillérben szereplő támogatása többletterheket és -költségeket ró mezőgazdasági termelőinkre. Ezért nemzeti és regionális szintű rugalmasságot szeretnék, tekintettel a mezőgazdasági üzemek szerkezetének és a birtokstruktúra EU-szerte meglévő sokféleségére."@hu11
". Signor Presidente, vorrei ringraziare l’onorevole Dess per la sua esauriente relazione. Come altri colleghi, vorrei ribadire l’importanza di un bilancio adeguato per la nuova PAC. Credo che sia fondamentale basare il nostro bilancio sulle argomentazioni che ruotano attorno alla sicurezza alimentare. Si stima che, entro il 2050, avremo bisogno di un aumento del 70 per cento della produzione agricola globale. Risponderei che la nuova PAC dovrebbe contribuire in tale situazione a mantenere tale produzione in Europa. Non dovremmo far nulla che possa compromettere la base produttiva alimentare di cui già disponiamo. Apprezzo il chiaro sostegno espresso a favore della struttura a due pilastri, così come apprezzo l’odierna dichiarazione di sostegno del Commissario al riguardo. Dovrei tuttavia aggiungere che non vorrei che il sostegno all’ecologizzazione del primo pilastro imponga ulteriori oneri e costi ai nostri agricoltori. Per questo vorrei che vi fosse maggiore flessibilità a livello nazionale e regionale, vista la notevole diversità delle strutture agricole e dei terreni dell’Unione."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau padėkoti A. Dessui už išsamų pranešimą. Kaip ir kiti kalbėtojai, norėčiau pabrėžti tinkamo naujos BŽŪP biudžeto svarbą. Manau, kad labai svarbu mūsų biudžetą pagrįsti argumentais, susijusiais su aprūpinimu maistu. Skaičiuojama, kad iki 2050 m. mums reikės 70 proc. padidinti pasaulinę žemės ūkio produktų gamybą. Norėčiau pasakyti, kad naujoji BŽŪP tam turėtų pagelbėti, šia politika turėtų būtų užtikrinama, kad tokia gamyba Europoje išliks. Neturėtume imtis ko nors, kas galėtų pakenkti mūsų jau turimai maisto gamybos bazei. Teigiamai vertinu aiškų pritarimą dviejų ramsčių struktūrai ir palankiai vertinu šios dienos Komisijos nario patvirtinimą, kad ir jis tam pritaria. Vis dėlto norėčiau pasakyti, kad nenoriu pamatyti, kaip dėl ekologiškumui didinti skirtos paramos pirmajame ramstyje mūsų ūkininkams bus užkrauta papildoma našta ir išlaidos. Dėl šios priežasties norėčiau, kad nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, atsižvelgiant į didelius ES ūkių struktūros ir žemės naudmenų skirtumus, būtų nustatyta lankstumo galimybė."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos pateikties kungam par vispusīgo ziņojumu. Līdzīgi kā citi runātāji, es vēlētos uzsvērt atbilstoša budžeta nozīmi jaunajā KLP. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi pamatot mūsu budžetu ar argumentiem, kuri saistīti ar pārtikas nodrošinājumu. Ir aprēķināts, ka līdz 2050. gadam mums būs nepieciešams 70 % globālās lauksaimnieciskās produkcijas pieaugums. Es vēlos iebilst pret to, ka jaunajai KLP būtu tas jāsekmē un jātur šī produkcija Eiropā. Mums nebūtu jādara nekas, lai radītu šķēršļus tai pārtikas ražošanas bāzei, kura mums jau ir. Es atzinīgi vērtēju nepārprotamo atbalstu divu pīlāru struktūrai un atzinīgi vērtēju arī komisāra kunga atbalsta apstiprinājumu šodien. Tomēr es vēlos piebilst, ka nevēlos redzēt atbalstu vides pasākumiem pirmajā pīlārā, uzspiežot turpmākos apgrūtinājumus un izmaksas mūsu lauksaimniekiem. Šā iemesla dēļ es vēlētos redzēt elastīgumu valstu un reģionālajā līmenī, ņemot vērā plašo saimniecību struktūru un zemes daudzveidību ES."@lv13
"Mr President, I would like to thank Mr Deß for a comprehensive report. Like other speakers, I would like to emphasise the importance of an adequate budget for the new CAP. I believe that it is hugely important to base our budget on the arguments around food security. It is estimated that, by 2050, we will need a 70% increase in global agricultural production. I would argue that the new CAP should aid this and keep that production within Europe. We should not be doing anything to hamper the food production base that we already have. I welcome the clear support for the two-pillar structure and I also welcome today’s affirmation from the Commissioner of his support for that as well. However, I would have to add that I do not want to see the support for greening in Pillar One imposing further burdens and costs on our farmers. For that reason I would like to see flexibility at national and regional level, given the wide diversity of farm structures and land bases across the EU."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Deß bedanken voor zijn uitgebreide verslag. Net als andere sprekers wil ik het belang onderstrepen van een adequate begroting voor het nieuwe GLB. Ik geloof dat het erg belangrijk is onze begroting te baseren op de argumenten rond voedselzekerheid. Er wordt geschat dat er in 2050 een toename van 70% van de landbouwproductie in de wereld nodig is. Ik zou zeggen dat het nieuwe GLB dit moet steunen en die productie binnen Europa moet houden. We mogen niets doen dat de voedselproductie die we al hebben, belemmert. Ik ben blij met de duidelijke steun voor de tweepijlerstructuur alsmede met de bevestiging van de commissaris vandaag dat ook hij deze steunt. Toch wil ik daaraan toevoegen dat ik niet wens dat het draagvlak voor vergroening in de eerste pijler verdere lasten en kosten voor onze boeren meebrengt. Daarom zie ik graag flexibiliteit op nationaal en regionaal niveau, gezien de grote diversiteit van de landbouwstructuren en grondbezit in de hele EU."@nl3
"Panie Przewodniczący! Chciałam podziękować panu posłowi Dessowi za wyczerpujące sprawozdanie. Podobnie jak inni mówcy, chciałam podkreślić znaczenie odpowiedniego budżetu dla nowej WPR. Uważam za ogromnie ważne, by oprzeć nasz budżet na argumentach dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego. Prognozuje się, że światowa produkcja rolna będzie musiała wzrosnąć o 70 % do 2050 roku. Uważam, że nowa WPR powinna przyczyniać się do realizacji tego celu i sprawić, by produkcja ta odbywała się w Europie. Nie możemy podejmować żadnych działań, które szkodziłyby istniejącej bazie produkcji żywności. Cieszy mnie wyraźne poparcie dla dwufilarowej struktury, jak również z zadowoleniem odnotowuję dzisiejsze potwierdzenie ze strony pana komisarza, że także opowiada się za taką strukturą. Muszę jednak dodać, że nie chciałabym, aby poparcie dla ekologizacji w ramach pierwszego filaru oznaczało nałożenie dodatkowych obciążeń i kosztów na naszych rolników. Z tego względu, mając na uwadze zróżnicowanie struktury gospodarstw rolnych i uwarunkowań terenowych w UE, oczekiwałabym elastyczności na szczeblu krajowym i regionalnym."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao senhor deputado Dess um relatório muito completo. À semelhança de outros oradores, quero sublinhar a importância de um orçamento adequado para a nova PAC. Considero que é extremamente importante basear o nosso orçamento nos argumentos em torno da segurança alimentar. Estima-se que, em 2050, necessitaremos de um aumento de 70 % na produção agrícola mundial. A meu ver, a nova PAC deve contribuir para este objectivo e manter essa produção na Europa. Devemos abster-nos de tomar medidas que prejudiquem a base de produção alimentar de que já dispomos. Congratulo-me com o apoio claro à estrutura de dois pilares e congratulo-me também com o facto de o senhor Comissário ter hoje afirmado o seu apoio a essa estrutura. Contudo, devo acrescentar que não quero ver o apoio à ecologização no âmbito do primeiro pilar impor mais encargos e custos aos nossos agricultores. Por esse motivo, gostaria que houvesse flexibilidade a nível nacional e regional, dada a imensa diversidade das estruturas das explorações agrícolas e das terras na UE."@pt17
"Dle președinte, aș dori să îi mulțumesc dlui Dess pentru un raport cuprinzător. La fel ca alți interlocutori, aș dori să subliniez importanța unui buget adecvat pentru noua PAC. Cred că este extrem de important să susținem bugetul cu argumente legate de securitatea alimentară. Se estimează că, până în 2050, vom avea nevoie de o creștere cu 70 % a producției agricole. Aș susține că noua PAC ar trebui să contribuie la acest lucru și să mențină această producție în Europa. Nu ar trebui să facem nimic pentru a afecta baza producției alimentare pe care o avem deja. Apreciez suportul puternic pentru structura cu doi piloni și salut, de asemenea, afirmația de astăzi a dlui comisar privind sprijinul acestuia. Aș dori să adaug totuși că nu doresc ca sprijinul pentru ecologizare din primul pilon să creeze presiuni și costuri suplimentare asupra agricultorilor. Din acest motiv, aș dori să existe flexibilitate la nivel național și regional, având în vedere larga diversitate a structurilor agricole și a terenurilor din Europa."@ro18
"Chcela by som pánovi Dessovi poďakovať za rozsiahlu správu. Tak ako ostatní rečníci, aj ja by som chcela zdôrazniť význam primeraného rozpočtu pre novú SPP. Domnievam sa, že je naliehavo potrebné vychádzať pri tvorbe rozpočtu z argumentov týkajúcich sa potravinovej bezpečnosti. Odhaduje sa, že do roku 2050 budeme potrebovať nárast globálnej poľnohospodárskej výroby o 70 %. Tvrdím, že nová SPP tomu musí pomôcť a zachovať túto výrobu v Európe. Nemali by sme robiť nič, čo by obmedzilo základňu potravinárskej výroby, ktorú už máme. Vítam jednoznačnú podporu dvojpilierovej štruktúry a vítam tiež dnešné vyhlásenie pána komisára, v ktorom podporil aj tento bod. Chcela by som však dodať, že nechcem, aby podpora ekologizácie v rámci prvého piliera ešte viac zaťažila našich poľnohospodárov a zvyšovala ich náklady. Z tohto dôvodu by som rada videla pružnosť na vnútroštátnej i regionálnej úrovni vzhľadom na veľkú rozmanitosť poľnohospodárskych štruktúr a pôdnych základní naprieč EÚ."@sk19
"Gospod predsednik, rada bi se zahvalila gospodu Dessu za izčrpno poročilo. Kot drugi govorniki bi rada poudarila pomembnost ustreznega proračuna za novo SKP. Menim, da je izredno pomembno, da naš proračun temelji na utemeljitvah v zvezi z zanesljivo preskrbo s hrano. Ocenjuje se, da bomo do leta 2050 potrebovali 70-odstotno povečanje svetovne kmetijske proizvodnje. Trdim, da bi morala nova SKP pri tem pomagati in ohraniti to proizvodnjo v Evropi. Ne smemo početi stvari, ki bi ogrožale osnovo proizvodnje hrane, ki jo že imamo. Pozdravljam jasno podporo strukture dveh stebrov in pozdravljam tudi današnjo izjavo komisarja glede njegove podpore temu. Vendar pa bi morala dodati, da ne želim, da bi podpora za ekologizacijo v prvem stebru uveljavljala dodatna bremena in stroške za naše kmete. Zaradi tega bi rada bila glede na veliko raznovrstnost kmetijskih struktur in zemljišč po EU priča prožnosti na nacionalni in regionalni ravni."@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka Albert Dess för hans uttömmande betänkande. Jag vill i likhet med övriga talare framhålla hur viktigt det är för den nya gemensamma jordbrukspolitiken att det finns en tillräcklig budget. Jag anser att det är oerhört viktigt att vi baserar budgeten på argumenten om en tryggad livsmedelsförsörjning. Man räknar med att den globala jordbruksproduktionen kommer att behöva öka med 70 procent fram till 2050. Jag menar att den nya gemensamma jordbrukspolitiken måste underlätta detta och hålla produktionen inom Europa. Vi får inte göra något som hämmar den livsmedelsproduktionsbas som vi redan har. Jag välkomnar det tydliga stödet för strukturen med två pelare och välkomnar att kommissionsledamoten i dag bekräftade att även han stöder den. Jag vill dock tillägga att jag inte vill att stödet för en grönare politik inom den första pelaren ska leda till några ytterligare bördor och kostnader för våra jordbrukare. Jag vill därför se flexibilitet på nationell och regional nivå, med tanke på hur många olika jordbruksstrukturer och markförutsättningar det finns i EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI ). -"18,20,15,1,14,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph