Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-103-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-103-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unserer Meinung nach geht der Bericht eindeutig in die richtige Richtung. Europäische Agrarpolitik muss gerechter werden, sie muss umweltgerechter werden. Ich glaube, diese Ziele haben wir mit dem Bericht erreicht. Die europäische Agrarpolitik muss den Klima- und Diversitätszielen letztendlich entsprechen. Auch das ist in dem Bericht festgehalten. Europäische Agrarpolitik muss Umweltleistung erbringen. Dann ist der Steuerzahler auch bereit, dafür Geld auszugeben. Wir brauchen eine faire Verteilung zwischen den Betrieben, aber auch zwischen den Mitgliedstaaten, und wir müssen eine faire Handelspolitik gegenüber den weniger entwickelten Ländern betreiben. Auch das ist im Bericht. Es war ein mühevoller Prozess, fast 1 300 Änderungsanträge zu bearbeiten, aber langfristig haben wir das Ziel erreicht, einen großen gemeinsamen Kompromiss mit klar definierten Zielen hinzubekommen. Das Parlament hat bewiesen, dass es an dem Punkt politikfähig ist. Viele Punkte hätten aus unserer Sicht klarer formuliert werden können, was beispielsweise die Bedingungen für die Zahlungen im Rahmen der ersten Säule beinhaltet – Fruchtfolgen, Grünlandschutz – aber gut, das liegt jetzt an der Kommission, das mit Leben zu füllen, letztendlich bei der Ausgestaltung. Wichtig ist auch, dass die Degression enthalten ist. Großbetriebe müssen mehr Leistung in Sachen Arbeitsplätze und Umwelt erbringen. Das ist im Ausschuss mit großer Mehrheit beschlossen worden. Wichtig ist auch, dass die Rolle der Landwirte im Handel gestärkt wird und wichtig ist auch, dass das Thema Eiweißdefizit angesprochen wird. Wir können es uns langfristig nicht leisten, Eiweißpflanzen, die 30 Millionen Hektar Futtermittelfläche entsprechen, aus anderen Ländern zu importieren. Da müssen wir letztendlich ansetzen. Ganz wichtig ist nochmal, da sind wir uns einig, eine starke zweite Säule. Ländliche Entwicklung, Maßnahmen für die Umwelt und benachteiligte Regionen – darauf müssen wir ganz klar einen Schwerpunkt legen. Wenn ausgerechnet an diesem Punkt Herr Barroso die Axt anlegen will, wird er auf massiven Widerstand des Parlaments stoßen. Gerade da liegen die Chancen für die ländliche Entwicklung, und die benachteiligten Regionen dürfen wir nicht im Stich lassen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, dámy a pánové, podle našeho názoru jde zpráva jednoznačně správným směrem. Evropská zemědělská politika musí být spravedlivější a musí být ohleduplnější k životnímu prostředí. Domnívám se, že těchto cílů jsme touto zprávou dosáhli. Evropská zemědělská politika musí konec konců být v souladu s našimi cíli v oblasti změny klimatu a biologické rozmanitosti. Také to je ve zprávě zahrnuto. Evropská zemědělská politika musí poskytovat environmentální služby. Daňoví poplatníci pak budou ochotni ji platit. Mezi zemědělce, ale také mezi členské státy je třeba spravedlivěji rozdělovat prostředky a také vůči méně rozvinutým zemím musíme uplatňovat politiku spravedlivého obchodování. Rovněž to je ve zprávě obsaženo. Zapracovat bezmála 1 300 pozměňovacích návrhů bylo namáhavé, ale z dlouhodobého hlediska se nám podařilo dosáhnout cíle nalézt široký společný kompromis s jasně stanovenými cíli. Parlament dokázal, že je schopen vytvářet takovou politiku. Mnoho věcí mohlo být podle našeho názoru formulováno jasněji, například podmínky plateb v prvním pilíři – střídání plodin, ochrana luk –, ale budiž, nyní je na Komisi, aby dotvořila výsledné formulace. Důležité také je, že obsahuje degresivitu. Velké zemědělské podniky musí vykonat více pro zaměstnanost a životní prostředí. Toto na výboru podpořila velká většina. Důležité také je, že byla posílena úloha zemědělců v oblasti obchodu a že byla věnována pozornost otázce bílkovinných plodin. Z dlouhodobého hlediska si nemůžeme dovolit dovážet z jiných zemí bílkovinné plodiny odpovídající 30 milionům hektarů krmné plochy. Je nejvyšší čas začít s tím něco dělat. Všichni jsme se shodli, že silný druhý pilíř je důležitý. Rozvoj venkova, environmentální opatření a opatření pro znevýhodněné regiony – na tyto věci je nutno položit zřetelný důraz. Chce-li pan Barroso toto zrušit, narazí na silný odpor Parlamentu. Právě zde jsou šance pro rozvoj venkova a nemůžeme se k znevýhodněným regionům obrátit zády."@cs1
". Hr. formand, mine damer og herrer! Efter vores mening fører betænkningen os klart i den rigtige retning. EU's landbrugspolitik skal gøres mere retfærdig og mere miljøvenlig, og jeg mener, at vi når disse mål med denne betænkning. I sidste ende skal EU's landbrugspolitik opfylde vores målsætninger vedrørende klima og diversitet. Dette har man også indarbejdet i betænkningen. EU's landbrugspolitik skal levere miljøtjenester. Så vil skatteyderne være indstillet på at betale for det. Vi har behov for en retfærdig fordeling blandt landbrugene, men også blandt medlemsstaterne, og vi må føre en fair handelspolitik over for de mindre udviklede lande. Denne nævnes også i betænkningen. Det har været en omstændelig proces at arbejde sig gennem næsten 1 300 ændringsforslag, men i det store perspektiv har vi nået vores mål om at opnå et vigtigt, fælles kompromis med klart definerede målsætninger. Parlamentet har vist sig at være i stand til at udforme en sådan politik. På mange punkter kunne ordlyden efter vores mening have været mere tydelig, bl.a. med hensyn til betingelserne for betalinger under den første søjle – vekseldrift, beskyttelse af engarealer – men det er nu op til Kommissionen at konkretisere de endelige ordninger. Det er også vigtigt, at man har medtaget degressive direkte betalinger. De store bedrifter skal levere mere, når det handler om jobskabelse og miljøet. Dette støttede et stort flertal i udvalget. Desuden er det vigtigt, at landmændene spiller en større rolle i forhold til samhandel, og at vi tager hånd om problemet vedrørende proteinunderskuddet. På længere sigt har vi ikke råd til at importere proteinafgrøder svarende til udbyttet fra et dyrkningsareal på 30 mio. hektar fra andre lande. Det er på høje tid, at vi kommer i gang på dette område. Vi er alle enige om, at en stærk anden søjle er vigtig. Vi må klart lægge vægt på udvikling af landdistrikterne, miljøforanstaltninger og foranstaltninger til gavn for ugunstigt stillede områder. Hvis hr. Barroso ønsker at bruge sparekniven i denne henseende, vil han møde meget stor modstand fra Parlamentet. Mulighederne for udvikling af landdistrikterne ligger lige netop her, og vi må ikke vende de ugunstigt stillede områder ryggen."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατά τη γνώμη μας η έκθεση μάς οδηγεί σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική πρέπει να είναι δικαιότερη, δικαιότερη και προς το περιβάλλον. Πιστεύω ότι έχουμε επιτύχει τους στόχους αυτούς με την έκθεση. Σε τελική ανάλυση, η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική πρέπει να πληροί τους στόχους μας για το κλίμα και την ποικιλομορφία. Ενσωματώνεται και αυτό στην έκθεση. Η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική οφείλει να προσφέρει περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Τότε οι φορολογούμενοι θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για αυτή. Χρειαζόμαστε δίκαιη κατανομή μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει δε να ασκούμε δίκαιη πολιτική εμπορίου προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Περιλαμβάνεται και αυτό στην έκθεση. Η επεξεργασία σχεδόν 1.300 τροπολογιών ήταν μια επίπονη διαδικασία, όμως σε βάθος χρόνου επετεύχθη ο σκοπός μας να εξευρεθεί μια σημαντική κοινή συμβιβαστική λύση με σαφώς καθορισμένους στόχους. Το Κοινοβούλιο αποδείχθηκε ικανό να εκπονήσει μια τέτοια πολιτική. Πολλά σημεία θα μπορούσαν να είχαν διατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια κατά την άποψή μας, όπως οι όροι για τις ενισχύσεις στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα –η εναλλαγή καλλιεργειών, η προστασία των λειμώνων– όμως ας είναι, εναπόκειται πλέον στην Επιτροπή να διευκρινίσει τις τελικές ρυθμίσεις. Είναι επίσης σημαντικό ότι συμπεριλαμβάνεται η σταδιακή μείωση. Οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να αποδίδουν περισσότερο όσον αφορά την απασχόληση και το περιβάλλον. Το ζήτημα αυτό υποστηρίχθηκε από μεγάλη πλειοψηφία στην επιτροπή. Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος των γεωργών στο εμπόριο, αλλά και να αντιμετωπιστεί το θέμα του ελλείμματος πρωτεϊνούχων καλλιεργειών. Μακροπρόθεσμα, δεν έχουμε την πολυτέλεια να εισάγουμε από άλλες χώρες πρωτεϊνούχες καλλιέργειες που ισοδυναμούν με 30 εκατομμύρια εκτάρια εκτάσεων για ζωοτροφές. Είναι πλέον καιρός να γίνει η αρχή σε αυτό. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι σημαντικός ο ισχυρός δεύτερος πυλώνας. Ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβαλλοντικά μέτρα και μέτρα για τις μειονεκτούσες περιοχές – πρέπει να υπάρξει σαφής έμφαση στα θέματα αυτά. Εάν ο κ. Barroso επιθυμεί να μειώσει τη χρηματοδότηση στο σημείο αυτό, θα αντιμετωπίσει πολύ μεγάλη αντίδραση από το Κοινοβούλιο. Εδώ ακριβώς έγκεινται οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη της υπαίθρου και δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε για τις μειονεκτούσες περιοχές."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, in our opinion, the report takes us clearly in the right direction. European agricultural policy needs to be fairer, and it needs to be fairer to the environment. I believe that we have achieved these objectives with the report. At the end of the day, European agricultural policy must meet our objectives on climate and diversity. This, too, is incorporated into the report. European agricultural policy needs to deliver environmental services. Then taxpayers will be prepared to pay for it. We need a fair distribution between farms, but also between the Member States, and we need to practise a fair trade policy towards less developed countries. This, too, is in the report. Working through nearly 1 300 amendments has been a laborious process, but in the long term we have achieved our aim of reaching a major common compromise with clearly defined objectives. Parliament has proved itself capable of making such policy. Many points could have been worded more clearly in our view, such as the terms for payments under the first pillar – crop rotation, protection of meadow land – but fine, it is now down to the Commission to flesh out the final arrangements. It is also important that degressivity is included. Large farms need to deliver more when it comes to jobs and the environment. This was supported by a large majority in committee. It is also important that the role of farmers in trade is enhanced, and it is also important that the matter of the protein deficit is addressed. In the long term we cannot afford to import from other countries protein crops equivalent to 30 million hectares of feed area. It is high time that we made a start on this. We are all agreed that a strong second pillar is important. Rural development, environmental measures and measures for less-favoured regions – there must be a clear emphasis on these. If Mr Barroso wishes to axe this point he will face huge opposition from Parliament. It is precisely here that the opportunities for rural development lie, and we cannot turn our backs on the less-favoured regions."@en4
". Señor Presidente, Señorías, en nuestra opinión el informe nos lleva en la buena dirección. La política agrícola europea tiene que ser más equitativa y debe ser más justa con el medio ambiente. Creo que con el informe hemos alcanzado estos propósitos. A fin de cuentas, la política agrícola europea debe cumplir nuestros objetivos sobre el clima y la diversidad. Esto también está incluido en el informe. La política agrícola europea debe ofrecer servicios medioambientales, y entonces los contribuyentes estarán dispuestos a pagar por ella. Necesitamos una distribución justa entre las explotaciones agrícolas, pero también entre los Estados miembros, y tenemos que practicar una política de comercio justo con los países menos desarrollados. Esto también aparece en el informe. La revisión de aproximadamente 1 300 enmiendas ha sido un proceso laborioso, pero a largo plazo hemos alcanzado nuestro objetivo de lograr un mayor compromiso común con unos objetivos bien definidos. El Parlamento ha demostrado ser capaz de elaborar esta política. Desde nuestro punto de vista, se podría haber redactado de manera más clara algunos puntos, por ejemplo las condiciones para los pagos bajo el primer pilar —rotación de cultivos, protección de las praderas— pero bueno, ahora le toca a la Comisión desarrollar las disposiciones definitivas. También es importante que se incluya la reducción progresiva de las ayudas. Las grandes explotaciones tienen que dar más en lo que respecta al trabajo y el medio ambiente, lo que ha sido apoyado por una amplia mayoría en comisión. Pero también es importante que se mejore el papel de los agricultores y que se aborde el problema del déficit de proteínas. A largo plazo no podemos permitirnos importar de otros países proteaginosas equivalentes a 30 millones de hectáreas de cultivo de pienso. Ya es hora de que empecemos a trabajar en esto. Todos estamos de acuerdo en que un segundo pilar fuerte es importante. El desarrollo rural, las medidas medioambientales y las medidas para las zonas menos favorecidas —en las que se debe hacer un especial hincapié—. Si el señor Barroso desea eliminar este punto se enfrentará a una gran oposición por parte del Parlamento. Es precisamente aquí donde se encuentran las oportunidades para el desarrollo rural y no podemos dar la espalda a las zonas menos favorecidas."@es21
". Austatud juhataja! Head kolleegid! Meie arvates juhib raport meid selgelt õiges suunas. Euroopa põllumajanduspoliitika peab olema õiglasem – muu hulgas ka keskkonna vastu. Usun, et oleme raportiga need eesmärgid saavutanud. Lõppude lõpuks peab Euroopa põllumajanduspoliitika täitma meie kliima- ja liigilise mitmekesisuse eesmärgid. Ka see on raportisse kaasatud. Euroopa põllumajanduspoliitika peab osutama keskkonnateenuseid. Siis oleksid maksumaksjad valmis selle eest maksma. Vajame ühtlast jaotust nii põllumajandusettevõtete kui ka liikmesriikide vahel ning peame vähemarenenud riikide suhtes rakendama õiglase kaubanduse poliitikat. Ka see on raportis välja toodud. Ligi 1300 muudatusettepaneku läbitöötamine on olnud töömahukas protsess, kuid pikas perspektiivis oleme saavutanud oma sihi jõuda olulise ühise kompromissini, millel on selgelt määratletud eesmärgid. Parlament on näidanud, et suudab niisugust poliitikat ellu viia. Meie arvates oleks saanud paljusid punkte selgemalt sõnastada, näiteks esimese samba toetustingimusi – külvikord, heinamaade kaitse –, kuid see selleks, nüüd on komisjoni ülesanne viimaseid ettevalmistusi lihvida. Samuti on oluline kaasata kahanevuse mõiste. Suured põllumajandusettevõtted peavad töökohtadesse ja keskkonda rohkem panustama. Komisjon toetas seda suure häälteenamusega. Samuti on oluline parandada põllumajandustootjate rolli kaubanduses ning tegeleda valgupuuduse probleemiga. Pikas perspektiivis ei saa me endale lubada valgurikaste taimede importimist teistest riikidest ulatuses, mis on võrdne 30 miljoni hektari söödamaaga. On viimane aeg sellega algust teha! Oleme kõik nõus, et tugev teine sammas on oluline. Maaelu areng, keskkonnameetmed ja vähemsoodsate alade meetmed – neid tuleb selgelt rõhutada. Kui José Manuel Barroso soovib selle punkti välja jätta, ootab teda parlamendis suur vastuseis. Just täpselt selles peituvad maaelu arengu võimalused ning me ei saa vähemsoodsatele piirkondadele selga keerata."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, meidän mielestämme mietintö vie meitä selkeästi oikeaan suuntaan. EU:n maatalouspolitiikan on oltava entistä oikeudenmukaisempaa, ja sen on oltava entistä oikeudenmukaisempaa ympäristölle. Minun mielestäni tässä mietinnössä on saavutettu nämä tavoitteet. EU:n maatalouspolitiikan on joka tapauksessa täytettävä ilmastoa ja monimuotoisuutta koskevat tavoitteemme. Myös se sisältyy mietintöön. EU:n maatalouspolitiikan on tarjottava ympäristöpalveluja. Silloin veronmaksajat ovat valmiita maksamaan siitä. Tilojen kesken tarvitaan oikeudenmukaista jakoa, mutta myös jäsenvaltioiden kesken, ja vähemmän kehittyneiden maiden osalta on harjoitettava oikeudenmukaista kauppapolitiikkaa. Myös tämä on mietinnössä. Miltei 1 300 tarkistuksen käsittely on ollut työläs prosessi, mutta pitkällä aikavälillä olemme saavuttaneet tavoitteemme ja saaneet aikaan merkittävän yhteisen kompromissin, jossa on selkeästi määritetyt tavoitteet. Parlamentti on todistanut pystyvänsä tekemään sellaista politiikkaa. Monien kohtien sanamuoto olisi mielestämme voinut olla selkeämpi, esimerkiksi ensimmäiseen pilariin kuuluvien maksujen ehdot – viljelykierto, laidunmaan suojelu – mutta se on nyt tehty, ja nyt on komission tehtävä täydentää lopullisia järjestelyjä. Tärkeää on myös, että tukien supistaminen tilakoon mukaan on otettu mukaan. Suurten tilojen on saatava enemmän aikaan työpaikkojen ja ympäristön osalta. Valiokunnassa tätä tuki suuri enemmistö. On myös tärkeää, että viljelijöiden asemaa kaupankäynnissä edistetään, ja myös proteiinivajeen käsittely on tärkeää. Meillä ei pitkällä aikavälillä ole varaa tuoda muista maista proteiinikasveja, joiden osuus rehupinta-alasta on 30 prosenttia. On korkea aika panna tämä alkuun. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että vahva toinen pilari on tärkeä. Maaseudun kehittäminen, ympäristötoimenpiteet ja epäsuotuisia alueita koskevat toimenpiteet – näitä on painotettava selkeästi. Jos puheenjohtaja Barroso haluaa karsia tätä kohtaa, hän saa vastaansa parlamentin valtavan vastustuksen. Juuri tässä ovat maaseudun kehityksen mahdollisuudet, emmekä voi kääntää selkäämme epäsuotuisille alueille."@fi7
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à notre avis, le rapport nous mène clairement dans la bonne direction. La politique agricole européenne doit être plus juste et elle doit être plus juste pour l’environnement. Je pense que nous avons atteint ces objectifs avec le rapport. Au bout du compte, la politique agricole européenne doit remplir nos objectifs en matière de climat et de diversité. Cela figure aussi dans le rapport. La politique agricole européenne doit fournir des services environnementaux. Alors les contribuables seront prêts à payer pour elle. Nous avons besoin d’une répartition équitable entre les exploitations, mais aussi entre les États membres et nous devons pratiquer une politique de commerce équitable envers les pays moins développés. Cela figure aussi dans le rapport. Il a été laborieux de gérer les quelque 1 300 amendements, mais en fin de compte, nous sommes parvenus à un grand compromis commun avec des objectifs clairement définis, ce qui était notre but. Le Parlement a été capable de forger une telle politique. De nombreux points auraient pu être formulés plus clairement selon nous, comme les conditions des paiements dans le cadre du premier pilier – la rotation des cultures, la protection des prairies – mais bon, il revient à présent à la Commission d’étoffer les arrangements finaux. Il importe aussi à présent d’inclure la dégressivité. Les grandes exploitations doivent être plus à la hauteur en ce qui concerne les emplois et l’environnement. La commission a soutenu cela à une large majorité. Il importe aussi d’améliorer le rôle des agriculteurs dans le commerce et il importe aussi d’aborder la question du manque de protides. À long terme, nous ne pouvons pas nous permettre d’importer d’autres pays des protéagineux qui équivalent à 30 millions d’hectares de superficie fourragère. Il est grand temps d’avancer dans ce domaine. Nous convenons tous qu’il importe de disposer d’un deuxième pilier vigoureux. Le développement rural, les mesures environnementales et les mesures en faveur des régions défavorisées – cela doit être clairement souligné. Si M. Barroso souhaite couper dans ce domaine, il sera confronté à une forte opposition du Parlement. C’est précisément ici que résident les occasions de développement rural et nous ne pouvons pas tourner le dos aux régions défavorisées."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Véleményünk szerint a jelentés pontosan a megfelelő irányba visz bennünket. Az európai agrárpolitikának igazságosabbnak és környezetbarátabbnak kell lennie. Úgy vélem, a jelentéssel elértük ezeket a célkitűzéseket. Végtére is az európai agrárpolitikának meg kell felelnie az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos célkitűzéseinknek. A jelentésben ez is szerepel. Az európai agrárpolitikának környezetvédelmi szolgáltatásokat kell nyújtania. Az adófizetők hajlandóak lesznek ezért fizetni. A mezőgazdasági üzemek közötti, de egyúttal a tagállamok közötti igazságosabb elosztásra is szükség van, a kevésbé fejlett országokkal szemben pedig tisztességes kereskedelempolitikát kell gyakorolnunk. A jelentésben ez is szerepel. A közel 1300 módosítás feldolgozása fáradságos folyamat volt, de hosszú távon sikerült elérni azt a célunkat, hogy egyértelműen meghatározott célkitűzéseket felmutató, jelentős közös kompromisszumra jussunk. A Parlament megmutatta, hogy képes az ilyen politika folytatására. Véleményünk szerint több pontban is lehetett volna egyértelműbben fogalmazni, például az első pillér szerinti kifizetések fogalmai – a vetésforgó, a rétek védelme – esetében, de végül is rendben vagyunk, már csak a Bizottságon múlik, hogy kialakítsa a végleges megállapodásokat. Fontos, hogy a csökkentés is szerepel a javaslatban. A nagy mezőgazdasági üzemeknek a munkahelyek és a környezet vonatkozásában nagyobb feladatokat kell ellátniuk. A szakbizottságban a nagy többség támogatta ezt. Fontos az is, hogy nagyobb szerepet kapjanak a kereskedelemben a mezőgazdasági termelők, és az is fontos, hogy foglalkozzunk a fehérjedeficit kérdésével. Hosszú távon nem engedhetjük meg, hogy más országokból importáljunk 30 millió hektárnyi termőterületnek megfelelő mennyiségű fehérjetakarmányt. Már régen eljött az ideje, hogy lépjünk ezzel kapcsolatban. Valamennyien egyetértettünk azzal kapcsolatban, hogy erős második pillérre van szükség. Határozott hangsúlyt kell fektetnünk a vidékfejlesztési és környezetvédelmi intézkedésekre és a kedvezőtlen helyzetű térségekkel kapcsolatos intézkedésekre. Ha Barroso úr ki kívánja venni ezeket a pontokat, akkor a Parlament nagy ellenállásával találkozik majd. Pontosan ebben rejlenek a vidékfejlesztés lehetőségei, mi pedig nem fordíthatunk hátat a kedvezőtlen helyzetű térségeknek."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nostro parere la relazione ci porta chiaramente nella giusta direzione. La politica agricola europea deve essere più equa, e deve esserlo nei confronti dell’ambiente. Penso che con la relazione si siano conseguiti tali obiettivi. In fin dei conti, la politica agricola europea deve rispondere ai nostri obiettivi in materia di clima e diversità, aspetto anch’esso contenuto nella relazione. La politica agricola europea deve offrire servizi ambientali. Soltanto allora il contribuente sarà pronto a pagare per tale politica. Abbiamo bisogno di una distribuzione equa tra aziende agricole, ma anche tra Stati membri, così come dobbiamo esercitare una politica commerciale equa nei confronti dei paesi meno sviluppati. Tale aspetto emerge anch’esso dalla relazione. Esaminare quasi 1 300 emendamenti è stato un processo laborioso, ma a lungo termine abbiamo realizzato l’obiettivo di raggiungere un importante compromesso comune con obiettivi chiaramente definiti. Il Parlamento si è dimostrato in grado di formulare una siffatta politica. Alcuni passaggi avrebbero potuto essere formulati in maniera più chiara a nostro parere, come i termini per i pagamenti nell’ambito del primo pilastro, rotazione delle colture, protezione dei pascoli permanenti, ma comunque è ora compito della Commissione rimpolpare la versione finale. È anche importante che si sia inclusa la degressività. Le grandi aziende agricole devono dare di più in termini di occupazione e ambiente, elemento sostenuto da un’ampia maggioranza in commissione. Parimenti importante è che si rafforzi il ruolo dei coltivatori nel commercio, così come è importante affrontare la questione del deficit proteico. A lungo termine, non possiamo permetterci di importare da altri paesi colture proteiche pari a 30 milioni di ettari di superficie destinata a coltivazioni foraggiere. È tempo di iniziare a fare qualcosa al riguardo. Tutti concordiamo sull’importanza di un secondo pilastro forte. Sviluppo rurale, misure ambientali e misure per le regioni svantaggiate: sono tutti aspetti sui quali va posto un chiaro accento. Se il Presidente Barroso dovesse liquidare tale punto, l’opposizione del Parlamento sarà notevole. Proprio questo schiude opportunità di sviluppo rurale e non possiamo voltare le spalle alle regioni svantaggiate."@it12
". Pone pirmininke, ponios ir ponai, mūsų nuomone, šis pranešimas mus veda tikrai teisinga kryptimi. Reikia, kad Europos žemės ūkio politika būtų sąžiningesnė, reikia, kad ji būtų sąžiningesnė aplinkai. Manau, kad pranešime pasiekėme šių tikslų. Galiausiai Europos žemės ūkio politika turi atitikti mūsų tikslus dėl klimato ir įvairovės. Šie dalykai irgi įtraukti į pranešimą. Reikia, kad Europos žemės ūkio politika atitiktų aplinkosauginį veiksmingumą. Tuomet mokesčių mokėtojai bus pasirengę už ją mokėti. Mums reikia sąžiningo paskirstymo ūkiams bei valstybėms narėms ir turime vykdyti sąžiningos prekybos politiką mažiau išsivysčiusių valstybių atžvilgiu. Tai irgi yra pranešime. Dirbti, kai pateikta beveik 1 300 pakeitimų, buvo labai sunku, tačiau, žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, pasiekėme savo tikslą – priėjome svarbų bendrą kompromisą su aiškiai nustatytais tikslais. Parlamentas įrodė, kad gali kurti tokią politiką. Mūsų nuomone, daugelis punktų galėjo būti pateikta aiškiau, pvz., dėl mokėjimų pagal pirmąjį ramstį – už pasėlių rotaciją, pievų apsaugą – sąlygų, tačiau tiek to, dabar Komisija turi sukonkretinti galutinius susitarimus. Taip pat svarbu, kad įtrauktas proporcingas mažinimas. Vertinant darbo vietų ir aplinkos požiūriu, dideli ūkiai turi duoti daugiau. Tam komitete pritarė didžioji dauguma. Be to, svarbu, kad padidintas ūkininkų vaidmuo prekyboje, ir svarbu, kad nagrinėjamas baltymų trūkumo klausimas. Ilgainiui negalime leisti importuoti iš kitų šalių baltyminių augalų, kuriems užauginti reikia 30 mln. hektarų pašarų ploto. Atėjo laikas pradėti tai daryti. Visi sutarėme, kad svarbus tvirtas antrasis ramstis. Būtina aiškiai apibrėžti kaimo plėtros, aplinkos apsaugos priemones ir mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms skirtas priemones. Jei J.M. Barroso nori nukirpti pastarąją dalį, jis susidurs su dideliu Parlamento pasipriešinimu. Būtent čia slypi kaimo plėtros galimybės ir negalime nusisukti nuo mažiau palankių regionų."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Mūsuprāt, ziņojums mūs skaidri ved pareizajā virzienā. Eiropas lauksaimniecības politikai jābūt godīgākai, un tai jābūt godīgākai arī pret vidi. Es domāju, ka ar ziņojumu mēs esam sasnieguši šos mērķus. Gala rezultātā Eiropas lauksaimniecības politikai jāsasniedz mūsu mērķi saistībā ar klimatu un daudzveidību. Tas arī ir iekļauts šajā ziņojumā. Eiropas lauksaimniecības politikai jāsniedz vides pakalpojumi. Tad nodokļu maksātāji būs gatavi par to maksāt. Mums nepieciešama ne tikai godīga sadale starp saimniecībām, bet arī starp dalībvalstīm, un mums jāīsteno godīga tirdzniecības politika attiecībā pret mazāk attīstītajām valstīm. Arī tas ir ziņojumā. Darbs ar gandrīz 1300 grozījumiem ir bijis darbietilpīgs process, bet ilgtermiņā mēs esam panākuši savu mērķi, sasniedzot nozīmīgu kopēju kompromisu ar skaidri noteiktiem mērķiem. Parlaments ir pierādījis, ka tas var īstenot šādu politiku. Mūsuprāt, daudzus punktus varēja noformulēt skaidrāk, piemēram, pirmajā pīlārā maksājumu terminus — augu seka, pļavu zeme, — tomēr lieliski, ka tas tagad ir izdarīts, lai Komisija varētu sīki izstrādāt galīgos pasākumus. Svarīgi arī tas, ka ir iekļauta degresivitāte. No lielajām saimniecībām mums jāiegūst vairāk attiecībā uz nodarbinātību un vidi. To atbalstīja lielākā daļa komitejā. Ir arī svarīgi stiprināt lauksaimnieku nozīmi tirdzniecībā, un ir arī svarīgi, lai tiktu risināts olbaltumvielu deficīta jautājums. Ilgtermiņā mēs nevaram atļauties no citām valstīm importēt olbaltumvielas saturošas lauksaimniecības kultūras, kas līdzinās 30 miljonu hektāru lauksaimniecības zemes ražai. Ir pienācis laiks, lai mēs sāktu rīkoties. Mēs visi piekrītam, ka svarīgs ir spēcīgs otrais pīlārs. Lauku attīstība, vides pasākumi un pasākumi mazāk labvēlīgajiem apgabaliem — skaidri jāakcentē šie jautājumi. Ja kungs vēlas izslēgt šo punktu, mēs sastapsimies ar milzīgu opozīciju Parlamentā. Tieši šeit ir lauku attīstības iespējas, un mēs nevaram pagriezt muguru mazāk labvēlīgajiem apgabaliem."@lv13
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unserer Meinung nach geht der Bericht eindeutig in die richtige Richtung. Europäische Agrarpolitik muss gerechter werden, sie muss umweltgerechter werden. Ich glaube, diese Ziele haben wir mit dem Bericht erreicht. Die europäische Agrarpolitik muss den Klima- und Diversitätszielen letztendlich entsprechen. Auch das ist in dem Bericht festgehalten. Europäische Agrarpolitik muss Umweltleistung erbringen. Dann ist der Steuerzahler auch bereit, dafür Geld auszugeben. Wir brauchen eine faire Verteilung zwischen den Betrieben, aber auch zwischen den Mitgliedstaaten, und wir müssen eine faire Handelspolitik gegenüber den weniger entwickelten Ländern betreiben. Auch das ist im Bericht. Es war ein mühevoller Prozess, fast 1 300 Änderungsanträge zu bearbeiten, aber langfristig haben wir das Ziel erreicht, einen großen gemeinsamen Kompromiss mit klar definierten Zielen hinzubekommen. Das Parlament hat bewiesen, dass es an dem Punkt politikfähig ist. Viele Punkte hätten aus unserer Sicht klarer formuliert werden können, was beispielsweise die Bedingungen für die Zahlungen im Rahmen der ersten Säule beinhaltet – Fruchtfolgen, Grünlandschutz – aber gut, das liegt jetzt an der Kommission, das mit Leben zu füllen, letztendlich bei der Ausgestaltung. Wichtig ist auch, dass die Degression enthalten ist. Großbetriebe müssen mehr Leistung in Sachen Arbeitsplätze und Umwelt erbringen. Das ist im Ausschuss mit großer Mehrheit beschlossen worden. Wichtig ist auch, dass die Rolle der Landwirte im Handel gestärkt wird und wichtig ist auch, dass das Thema Eiweißdefizit angesprochen wird. Wir können es uns langfristig nicht leisten, Eiweißpflanzen, die 30 Millionen Hektar Futtermittelfläche entsprechen, aus anderen Ländern zu importieren. Da müssen wir letztendlich ansetzen. Ganz wichtig ist nochmal, da sind wir uns einig, eine starke zweite Säule. Ländliche Entwicklung, Maßnahmen für die Umwelt und benachteiligte Regionen – darauf müssen wir ganz klar einen Schwerpunkt legen. Wenn ausgerechnet an diesem Punkt Herr Barroso die Axt anlegen will, wird er auf massiven Widerstand des Parlaments stoßen. Gerade da liegen die Chancen für die ländliche Entwicklung, und die benachteiligten Regionen dürfen wir nicht im Stich lassen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, wij zijn van mening dat het verslag absoluut de goede richting heeft gekozen. Het Europese landbouwbeleid moet eerlijker en milieuvriendelijker worden. Volgens mij hebben we deze doelen met dit verslag bereikt. Het Europese landbouwbeleid moet uiteindelijk voldoen aan de klimaat- en diversiteitsdoelstellingen. Ook dat is in het verslag vastgelegd. Het Europese landbouwbeleid moet milieuprestaties laten zien. Dan is de belastingbetaler ook bereid daaraan bij te dragen. We hebben behoefte aan een eerlijke verdeling tussen bedrijven, maar ook tussen lidstaten, en ons handelsbeleid tegenover de minder ontwikkelde landen moet eerlijk zijn. Ook dat staat in het verslag. De bewerking van bijna 1 300 amendementen was een moeizaam proces, maar voor de lange termijn hebben we een groot gezamenlijk compromis met duidelijk omschreven doelen voor elkaar gekregen. Het Parlement heeft bewezen dat het op dat punt beleid kan maken. Veel punten hadden onzes inziens helderder kunnen worden geformuleerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de voorwaarden voor de betalingen in het kader van de eerste pijler – vruchtwisselingen, bescherming van grasland – maar goed, het is nu aan de Commissie daar invulling aan te geven, tenminste bij de vormgeving. Belangrijk is ook dat de degressie is opgenomen. Grote bedrijven moeten meer presteren op het gebied van werkgelegenheid en milieu. Een grote meerderheid in de commissie heeft dat besloten. Daarnaast moet de rol van boeren in de handel worden versterkt en moet het onderwerp eiwittekort op de agenda komen te staan. We kunnen het ons op de lange termijn niet veroorloven eiwithoudende gewassen, die staan voor 30 miljoen hectare voedergewas, uit andere landen te importeren. Het wordt tijd daar wat aan te doen. Nogmaals: een sterke tweede pijler is erg belangrijk, daar zijn we het over eens. Plattelandsontwikkeling, maatregelen voor milieu en achtergestelde regio's – daar moeten we onze aandacht op richten. Als de heer Barroso juist hierin het mes wil zetten, kan hij op massief verzet in het Parlement rekenen. Juist hier liggen de kansen voor de plattelandsontwikkeling; we mogen de achtergestelde regio's niet in de steek laten."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Posłowie! Uważamy, że sprawozdanie kieruje nas na właściwą drogę. Europejska polityka rolna musi być sprawiedliwsza i bardziej sprzyjać środowisku naturalnemu. Uważam, że w sprawozdaniu uwzględnia się te postulaty. W ostatecznym rozrachunku europejska polityka rolna musi spełniać nasze cele z zakresu klimatu i różnorodności; to również zostało uwzględnione w sprawozdaniu. Europejska polityka rolna musi zapewniać usługi środowiskowe, tylko wtedy bowiem podatnicy będą gotowi ją finansować. Potrzebny jest sprawiedliwszy podział środków wśród gospodarstw rolnych, ale i wśród państw członkowskich, musimy też przestrzegać zasad uczciwego handlu wobec krajów mniej rozwiniętych. Kwestie te również zostały uwzględnione w sprawozdaniu. Praca nad prawie 1 300 poprawek była żmudnym procesem, ale ostatecznie udało nam się osiągnąć kompromis w oparciu o jasno określone cele. Parlament dowiódł, że jest zdolny do stworzenia takiej polityki. Naszym zdaniem można było jaśniej sformułować wiele punktów, na przykład dotyczących warunków płatności w ramach pierwszego filaru, takich jak płodozmian czy ochrona łąk, ale niech będzie, jak jest – teraz do Komisji należy wypracowanie ostatecznych ustaleń. Ważne jest również uwzględnienie kwestii degresywności. Duże gospodarstwa rolne muszą wykazywać się większymi osiągnięciami, jeśli chodzi o miejsca pracy i środowisko. Takie stanowisko zostało poparte przez zdecydowaną większość w komisji. Kolejną ważną sprawą jest wzmocnienie roli, jaką odgrywają rolnicy w handlu, a także zajęcie się kwestią deficytu białka. W dłuższym horyzoncie czasowym nie możemy pozwolić sobie na importowanie z innych krajów roślin wysokobiałkowych w ilości odpowiadającej 30 milionom powierzchni paszowej. Najwyższy czas zająć się tą kwestią. Wszyscy zgadzamy się co do znaczenia mocnego drugiego filaru. Rozwój wsi, środki w zakresie środowiska naturalnego oraz działania wobec mniej uprzywilejowanych regionów – na te właśnie kwestie należy położyć nacisk. Pan przewodniczący Barroso spotka się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony Parlamentu, jeśli będzie chciał pominąć tę kwestię. To właśnie tu leżą możliwości rozwoju wsi i nie możemy odwrócić się od mniej uprzywilejowanych regionów."@pl16
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em nossa opinião, o relatório leva-nos claramente na direcção certa. A política agrícola europeia tem de ser mais justa, e tem de ser mais justa para o ambiente. Acredito que atingimos estes objectivos com o relatório. Em última análise, a política agrícola europeia tem de cumprir os nossos objectivos em matéria de clima e de diversidade. Também este aspecto está incorporado no relatório. A política agrícola europeia tem de fornecer serviços ambientais. Então, os contribuintes estarão preparados para pagar o seu preço. Necessitamos de uma distribuição justa entre as explorações agrícolas, mas também entre os Estados­Membros, e temos de praticar uma política de comércio justo face aos países menos desenvolvidos. Também isto consta do relatório. Avançar por entre quase 1 300 alterações foi um processo laborioso, mas, a longo prazo, alcançámos o nosso objectivo de lograr um importante compromisso comum com objectivos claramente definidos. O Parlamento provou ser capaz de elaborar uma tal política. Em nossa opinião, muitos pontos podiam ter sido redigidos com maior clareza, como os termos utilizados para os pagamentos no âmbito do primeiro pilar – rotação de culturas, protecção dos prados –, mas cabe agora à Comissão dar corpo às disposições finais. É também importante que a degressividade seja incluída. As grandes explorações agrícolas têm de produzir mais resultados no que diz respeito ao emprego e ao ambiente. Este princípio foi apoiado por uma grande maioria na comissão. Importa também que o papel dos agricultores no comércio seja reforçado e que a questão do défice de proteínas seja abordada. A longo prazo, não dispomos de meios para importar de outros países o equivalente a 30 milhões de hectares de pastagem em culturas proteaginosas. Está na hora de começarmos a procurar uma solução. Todos concordamos que um segundo pilar forte é importante. Desenvolvimento rural, medidas ambientais e medidas orientadas para as regiões desfavorecidas – deve colocar-se uma tónica clara nestas matérias. Se o senhor Presidente Barroso pretende suprimir este ponto, enfrentará uma fortíssima oposição do Parlamento. É precisamente aqui que residem as oportunidades para o desenvolvimento rural, e não podemos voltar as costas às regiões desfavorecidas."@pt17
". Dle președinte, doamnelor și domnilor, în opinia noastră, raportul ne duce clar în direcția corectă. Politica agricolă europeană trebuie să fie mai echitabilă și trebuie să fie mai echitabilă față de mediu. Cred că am atins aceste obiective în cadrul raportului. Până la urmă, politica agricolă europeană trebuie să îndeplinească obiectivele noastre legate de schimbările climatice și diversitate. Și acest lucru este inclus în raport. Politica agricolă europeană trebuie să furnizeze servicii de mediu. Atunci, contribuabilii vor fi pregătiți să plătească pentru aceasta. Avem nevoie de o repartizare echitabilă între ferme, dar și între statele membre, și trebuie să practicăm o politică comercială corectă față de țările mai puțin dezvoltate. Și acest lucru se află în raport. Lucrul continuu la aproape 1 300 de amendamente a reprezentat un proces laborios, dar pe termen lung ne-am atins scopul, acela de a realiza un compromis comun major cu obiective bine definite. Parlamentul s-a dovedit capabil de a realiza o astfel de politică. În opinia noastră, numeroase puncte ar fi putut fi formulate mai clar, cum ar fi condițiile de plată în cadrul primului pilon – rotația culturilor, protecția pajiștilor – dar fie, depinde acum de Comisie să aprofundeze modificările finale. Este, de asemenea, important că degresivitatea este inclusă. Marile exploatații trebuie să facă mai mult când vine vorba de locuri de muncă și de mediu. Acest lucru a fost susținut de o largă majoritate în comisie. Este, de asemenea, important că rolul fermierilor în schimburile comerciale este sporit și este important, de asemenea, că este abordat deficitul de proteaginoase. Pe termen lung, nu ne putem permite să importăm din alte țări culturi de plante proteaginoase echivalente cu 30 de milioane de hectare de suprafețe de furaje. A venit timpul să creăm un început. Cu toții am fost de acord că un al doilea pilon puternic este important. Dezvoltarea rurală, măsurile de protecție a mediului și măsurile pentru regiunile mai puțin favorizate trebuie să fie toate clar evidențiate. Dacă dl Barroso dorește să șteargă acest punct va înfrunta o uriașă opoziție din partea Parlamentului. Exact în aceasta constau oportunitățile pentru dezvoltarea rurală și nu putem să întoarcem spatele regiunilor mai puțin favorizate."@ro18
"Podľa nášho názoru nás správa jednoznačne vedie správnym smerom. Európska poľnohospodárska politika musí byť spravodlivejšia, a to aj k životnému prostrediu. Domnievam sa, že s touto správou sme tieto ciele dosiahli. Európska poľnohospodárska politika musí nakoniec splniť naše ciele v oblasti klímy a rozmanitosti. Aj toto je súčasťou správy. Európska poľnohospodárska politika musí poskytovať služby v oblasti životného prostredia. Potom budú daňoví poplatníci ochotní platiť za ňu. Potrebujeme spravodlivé rozdelenie medzi poľnohospodárskymi podnikmi, ale aj medzi členskými štátmi, a musíme uplatňovať politiku spravodlivého obchodovania s menej rozvinutými krajinami. Aj toto správa obsahuje. Prejsť takmer 1300 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bol namáhavý proces, ale z dlhodobého hľadiska sme dosiahli svoj cieľ dopracovať sa k veľkému spoločnému kompromisu s jasne definovanými cieľmi. Parlament ukázal, že dokáže vytvoriť takúto politiku. Mnohé body mohli byť podľa nášho názoru formulované jasnejšie, napríklad podmienky platieb v rámci prvého piliera – rotácia plodín, ochrana lúk –, ale v poriadku, teraz je na Komisii, aby načrtla konečné opatrenia. Dôležité je aj začlenenie degresivity. Veľké poľnohospodárske podniky musia poskytnúť viac, čo sa týka pracovných miest a životného prostredia. Toto podporila veľká väčšina výboru. Tiež je dôležité, že sa posilňuje úloha poľnohospodárov v obchode a že sa rieši otázka deficitu bielkovín. Z dlhodobého hľadiska si nemôžeme dovoliť dovážať z iných krajín bielkovinové plodiny, ktoré zodpovedajú 30 miliónom hektárov potravinovej plochy. Je najvyšší čas, aby sme s tým začali. Všetci sa zhodujeme na tom, že silný druhý pilier je dôležitý. Rozvoj vidieka, opatrenia na ochranu životného prostredia a opatrenia pre znevýhodnené regióny – tieto veci musíme jasne zdôrazniť. Ak chce pán Barroso tento bod osekať, stretne sa s veľkou opozíciou Parlamentu. Práve tu ležia príležitosti na rozvoj vidieka a týmto znevýhodneným regiónom sa nemôžeme otočiť chrbtom."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, po mojem mnenju nas to poročilo očitno pelje v pravo smer. Evropska kmetijska politika mora biti bolj poštena in bolj poštena mora biti do okolja. Menim, da smo s tem poročilom dosegli te cilje. Na koncu mora evropska kmetijska politika izpolnjevati naše cilje v zvezi s podnebjem in raznovrstnostjo. Tudi to je vključeno v poročilo. Evropska kmetijska politika mora opravljati okoljske storitve. Potem bodo davkoplačevalci pripravljeni za njo plačati. Potrebujemo pošteno razdelitev med kmetije, pa tudi med države članice, in izvajati moramo pošteno trgovinsko politiko do manj razvitih držav. Tudi to je v poročilu. Obravnava skoraj 1300 predlogov sprememb je bila naporen postopek, a dolgoročno smo dosegli naš cilj dosege pomembnega skupnega kompromisa z jasno opredeljenimi cilji. Parlament se je izkazal za sposobnega ustvarjanja takšne politike. Po našem mnenju bi lahko bilo mnogo točk jasneje oblikovanih, kot so pojmi za plačila v okviru prvega stebra – kolobarjenje posevkov, zaščita travnikov –, ampak v redu, zdaj je na vrsti Komisija, da razširi končne rešitve. Prav tako je pomembno, da je vključeno zniževanje. Velike kmetije morajo ustvarjati več, ko gre za delovna mesta in okolje. To je podprla velika večina odbora. Prav tako je pomembno, da se okrepi vloga kmetov, in pomembno je tudi, da se obravnava pomanjkanje beljakovin. Dolgoročno si ne moremo privoščiti, da bi iz drugih držav uvažali stročnice, ki ustrezajo 30 milijonom hektarjev krmnega območja. Skrajni čas je, da začnemo v zvezi s tem ukrepati. Vsi se strinjamo, da je drugi steber pomemben. Razvoj podeželja, okoljski ukrepi in ukrepi za območja z omejenimi možnostmi – pri teh je potreben jasen poudarek. Če želi gospod Barroso oklestiti to točko, se bo srečal z velikim nasprotovanjem Parlamenta. Ravno tu ležijo priložnosti za razvoj podeželja in ne smemo obrniti hrbta območjem z omejenimi možnostmi."@sl20
". Herr talman, mina damer och herrar! Vi anser att betänkandet definitivt styr oss i rätt riktning. EU:s jordbrukspolitik måste vara rättvisare och den måste vara rättvisare för miljön. Jag anser att dessa mål uppnås med betänkandet. EU:s jordbrukspolitik måste när allt kommer omkring uppnå våra mål när det gäller klimat och mångfald. Även detta har integrerats i betänkandet. EU:s jordbrukspolitik ska leverera miljötjänster. Det här är något skattebetalarna kommer att vara beredda att betala för. Det måste finnas en rättvis fördelning mellan jordbruk, men även mellan medlemsstater, och vi måste föra en rättvis handelspolitik gentemot mindre utvecklade länder. Även detta finns med i betänkandet. Det var en arbetsam process att gå igenom nästan 1 300 ändringsförslag, men vi uppnådde det långsiktiga målet att träffa en bred kompromiss med tydligt definierade mål. Parlamentet visade sig kunna utforma en sådan politik. Vi anser att många punkter kunde ha uttryckts tydligare, t.ex. villkoren för stöd från den första pelaren – förbättrad växtföljd, skydd av ängsmark – men all right, nu är det kommissionens sak att ge de slutliga bestämmelserna mer kött på benen. Det är också viktigt att ett system med gradvis minskat stöd har inkluderats. Stora jordbruk måste leverera mer i fråga om sysselsättning och miljö. Denna tanke stöddes av en stor majoritet i utskottet. Det är också viktigt att jordbrukarnas roll inom handeln utökas och att frågan om proteinbristen tas upp. Vi har på sikt inte råd att importera proteingrödor som motsvarar 30 miljoner hektar foderareal från andra länder. Det är hög tid att vi tar itu med detta. Vi var alla överens om att det är viktigt med en stark andra pelare. Landsbygdsutveckling, miljöåtgärder och åtgärder för mindre gynnade regioner – det måste finnas en tydlig tonvikt på detta. Om José Manuel Barroso vill stryka denna punkt kommer han att möta ett enormt motstånd från parlamentet. Det är just här som det finns möjligheter till landsbygdsutveckling och vi kan inte vända de mindre gynnade områdena ryggen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph