Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-102-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-102-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, can I also take the opportunity to congratulate the rapporteur. He certainly proved during the time that negotiations were going on that he had a very big back indeed, because there were a lot of people throwing knives at him during that period. So he proved to be very resilient in his task, and he got there. The first thing I want to do is to welcome the fact that it is going to be a Pillar Two structure, because I think that is what we are all agreed on. I listened to the talk about greening. When you speak about greening it means different things to different people in different countries, including how it is applied. We have got to get our heads around this somehow. It is not a simple throw-away line that you can use in some way or other, because it is going to have a tremendous effect down the line. Mr Le Foll is right. If the money is not there at the end of the day, there is little we can do in many of these areas. We have got to be responsible, and we have got to be responsible as a Parliament as we move towards the legal text that the Commissioner will bring forward in the late autumn of this year. That is going to be a tremendous challenge for us in this Parliament. For the first time we are going to have a responsibility, a say, and be part of the final decision-making process. So from that point of view, I am opposed to the present text when it talks about capping. I will be supporting the amendments that have been put forward to reduce the degree. This is something that we have got to talk about more but, as I said, it will all be no good if the budget is not there. We have got to look at how we spend the money. Are we spending our money as wisely as we can? Is there not too much of it going on administration? Is there not too much going on bureaucracy and red tape? And is not enough being given towards food security? Again like greening, people talk about food security as a throw-away line. What are we doing to achieve food security? We could be facing a crisis in the next nine or ten years. There are fewer farmers, fewer people working; this is where I think we have to concentrate in the future."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, dovolte, abych také při této příležitosti poblahopřál zpravodaji. Za celou dobu, po kterou probíhala jednání, jasně prokázal, že má opravdu železnou vůli, protože si poradil s mnoha nespokojenci. Při plnění svého úkolu tedy dokázal, že je velmi houževnatý, a dosáhl cíle. Nejprve chci přivítat, že SZP bude mít dvoupilířovou strukturu, protože to je věc, na níž jsme se, myslím, všichni shodli. Poslouchal jsem, co tu zaznělo o ekologizaci. Když se hovoří o ekologizaci, téměř každý si pod tím představuje něco trochu jiného, a to i pokud jde o praktickou stránku. Musíme si v tom ještě udělat jasno. Tady se nejedná o podružnou záležitost, která se může provést jakkoliv, protože to v budoucnu bude mít obrovské následky. Pan poslanec Le Foll má pravdu. Vždyť pokud nebudou peníze, nebudeme toho moci v řadě těchto oblastí mnoho udělat. Musíme se chovat zodpovědně a jako Parlament musíme dostát své odpovědnosti za přípravu legislativního dokumentu, jenž komisař předloží koncem letošního podzimu. To bude pro nás, poslance, obrovská výzva. Poprvé budeme mít odpovědnost, poprvé do toho budeme moc mluvit a budeme zapojeni do závěrečného rozhodování. Takže z tohoto hlediska jsem proti tomu, když se ve stávající zprávě hovoří o omezování výdajů. Podpořím předložené pozměňovací návrhy, které navrhují snížit jeho míru. Toto je věc, kterou ještě budeme muset prodiskutovat, ale jak jsem řekl, nebylo by dobré, kdybychom neměli rozpočet. Musíme se blíže podívat na to, jakým způsobem utrácíme peníze. Utrácíme je co možná nejrozumněji? Nevydáváme příliš velkou část na správu? Nestojí nás příliš mnoho byrokracie a administrativa? Nedáváme dost peněz na zajišťování potravin? Jako v případě ekologizace také o zajišťování potravin se hovoří jen tak jakoby mimochodem. Co děláme pro zajištění dodávek potravin? Během devíti nebo desíti let by nás mohla potkat krize. Počet zemědělců klesá, pracuje zde méně lidí a na toto bychom se podle mě měli v budoucnosti zaměřit."@cs1
". Hr. formand! Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at lykønske ordføreren. Han har bestemt bevist under forhandlingerne, at han har meget brede skuldre, for der var mange mennesker, der kastede knive efter ham i den periode. Han har således vist sig at være ukuelig i forhold til sin opgave, og han har nået målet. Først vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at der bliver tale om en struktur med to søjler, fordi det efter min mening er det, som vi alle er enedes om. Jeg har lyttet til al snakken om miljøvenlighed. Dette begreb har imidlertid forskellig betydning for forskellige mennesker i forskellige lande, også med hensyn til hvordan det anvendes. Det er vi nødt til at forstå. Det er ikke blot et smart udtryk, som man bare kan bruge efter behov, for det får en meget stor effekt senere hen. Hr. Le Foll har helt ret. Hvis pengene ikke er der i sidste ende, er der ikke ret meget, som vi kan gøre på mange af disse områder. Vi må vise os som ansvarlige parlamentsmedlemmer, når vi behandler den lovtekst, som kommissæren fremlægger til efteråret. Det bliver en meget stor udfordring for os her i Parlamentet. For første gang vil vi stå med et ansvar, få indflydelse og indgå i den endelige beslutningsproces. Så ud fra den synsvinkel er jeg imod den foreliggende tekst, når der tales om lofter. Jeg vil støtte de ændringsforslag, der er fremsat med hensyn til at mindske deres omfang. Dette er noget, som vi skal tale meget mere om, men som sagt nytter det hele ikke noget, hvis budgettet ikke er der. Vi er nødt til at se på, hvordan vi bruger pengene. Bruger vi dem så fornuftigt, som vi kan? Går der for meget til administration? Bruger vi ikke for meget på bureaukrati? Og bruger vi ikke nok på fødevaresikkerhed? Lige som det gælder miljøvenlighed, bruger folk ordet fødevaresikkerhed i smarte vendinger. Hvad gør vi for at opnå fødevaresikkerhed? Vi risikerer at stå over for en krise i de næste ni eller ti år. Der er færre landbrugere, færre mennesker i arbejde, og det er dette, som vi efter min mening må fokusere på fremover."@da2
". Herr Präsident! Auch ich möchte die Gelegenheit nutzen, dem Berichterstatter zu gratulieren. Er hat in der Zeit, in der die Verhandlungen andauerten, allemal bewiesen, dass er wirklich ein starkes Rückgrat hat, denn es gab viele Leute, die ihm in dieser Zeit Steine in den Weg gelegt haben. Er hat sich von seiner Aufgabe nicht abbringen lassen, und er hat es geschafft. Zunächst einmal möchte ich die Tatsache begrüßen, dass es eine Säule-Zwei-Struktur geben wird, denn ich denke, das ist es, worüber wir uns alle einig sind. Ich habe mir genau angehört, was zur Ökologisierung gesagt wurde. Wenn man über die Ökologisierung spricht, dann bedeutet das für verschiedene Menschen in verschiedenen Ländern verschiedene Dinge, auch bei der Frage, wie sie anzuwenden ist. Wir müssen das irgendwie in unsere Köpfe bekommen. Es ist nicht einfach irgendetwas Triviales, das man so oder so sehen kann, denn am Ende wird dies enorme Auswirkungen haben. Herr Le Foll hat recht. Wenn am Ende das Geld nicht da ist, können wir in vielen dieser Bereiche nur wenig tun. Wir müssen Verantwortung zeigen, und wir müssen Verantwortung als Parlament zeigen, wenn wir uns auf den Gesetzestext zubewegen, den der Kommissar im Spätherbst dieses Jahres vorlegen wird. Das wird eine enorme Herausforderung für uns in diesem Parlament sein. Zum ersten Mal werden wir eine entsprechende Verantwortung haben, ein Wort mitreden können und am abschließenden Entscheidungsprozess beteiligt sein. Insofern bin ich gegen den derzeit vorliegenden Text, wenn es um die Deckelung geht. Ich werde die Änderungsanträge unterstützen, die vorgelegt wurden, um das Ausmaß zu verringern. Das ist etwas, worüber wir mehr sprechen müssen, aber wie ich schon sagte, wird das alles nichts nützen, wenn die Haushaltsmittel nicht da sind. Wir müssen uns anschauen, wie wir das Geld ausgeben. Geben wir unser Geld so vernünftig wie möglich aus? Fließt nicht zu viel Geld in die Verwaltung? Fließt nicht zu viel Geld in Bürokratie? Und wird genug für die Ernährungssicherheit ausgegeben? Wie bei der Ökologisierung sprechen die Leute von der Ernährungssicherheit ebenfalls wie von einer trivialen Sache. Was tun wir, um die Ernährungssicherheit zu erreichen? In den nächsten neun oder zehn Jahren könnte eine Krise auf uns zukommen. Es gibt weniger Landwirte, weniger Menschen, die arbeiten; darauf denke ich müssen wir uns in Zukunft konzentrieren."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να συγχαρώ τον εισηγητή. Αποδείχθηκε σίγουρα κατά τη διάρκεια του χρόνου που ήταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις ότι είχε πραγματικά πολύ μεγάλες αντοχές, διότι υπήρξαν πολλοί που πρόβαλλαν προσκόμματα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αποδείχθηκε λοιπόν άτρωτος στην αποστολή του, και τα κατάφερε. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι πρόκειται να δημιουργηθεί δομή πυλώνα υπ’ αριθμόν δύο, διότι πιστεύω ότι είναι κάτι επί του οποίου συμφωνούμε όλοι. Άκουσα την ομιλία σχετικά με τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό. Όταν μιλάτε για περιβαλλοντικό προσανατολισμό, αυτός σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται. Πρέπει να συμφωνήσουμε κατά κάποιον τρόπο. Δεν πρόκειται για απλή, απερίσκεπτη κουβέντα που μπορείτε να χρησιμοποιείτε κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο, διότι αναμένεται να έχει τεράστια επίδραση σε όλους τους τομείς. Ο κ. Le Foll έχει δίκιο. Εάν σε τελική ανάλυση δεν υπάρχουν χρήματα, λίγα μπορούμε να πράξουμε σε πολλούς από αυτούς τους τομείς. Οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι, και οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι ως Κοινοβούλιο καθώς βαίνουμε προς το νομικό κείμενο που θα υποβάλει ο κ. Επίτροπος στα τέλη του φθινοπώρου του τρέχοντος έτους. Θα είναι μια τεράστια πρόκληση για το Σώμα. Για πρώτη φορά πρόκειται να έχουμε ευθύνη και λόγο και να αποτελούμε μέρος της τελικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Από αυτήν, λοιπόν, την άποψη εκφράζω την αντίθεσή μου για το παρόν κείμενο όσον αφορά τον καθορισμό ανώτατου ορίου. Θα υποστηρίξω τις τροπολογίες που έχουν προταθεί για τη μείωση του βαθμού καθορισμού. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο, όμως, όπως ανέφερα, τίποτε δεν θα είναι καλό εάν δεν υπάρχει προϋπολογισμός. Πρέπει να εξετάσουμε πώς δαπανούμε τα χρήματα. Δαπανούμε τα χρήματά μας όσο πιο συνετά μπορούμε; Μήπως ξοδεύουμε πάρα πολλά στη διοίκηση; Μήπως ξοδεύουμε πάρα πολλά στη γραφειοκρατία; Μήπως ξοδεύουμε πάρα πολλά και στην επισιτιστική ασφάλεια; Όπως και για τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό, οι άνθρωποι μιλούν για την επισιτιστική ασφάλεια σαν να είναι μια απλή, απερίσκεπτη κουβέντα. Τι πράττουμε για την επίτευξη της επισιτιστικής ασφάλειας; Θα μπορούσαμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια κρίση μέσα στα επόμενα εννέα-δέκα έτη. Υπάρχουν λιγότεροι γεωργοί, λιγότεροι εργαζόμενοι· σε αυτό το σημείο νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο μέλλον."@el10
". Señor Presidente, yo también quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al ponente, que ha demostrado tener una gran fortaleza para resistir las puñaladas recibidas durante las negociaciones por parte de muchas personas. Sin duda ha demostrado su capacidad de superar las adversidades y ha conseguido llegar hasta aquí. Lo primero que quiero hacer es expresar mi satisfacción por el hecho de que vaya a ser una estructura de dos pilares, porque creo que todos estamos de acuerdo en esto. He escuchado el discurso sobre la ecología. Cuando se habla de orientación ecológica el significado es diferente para distintas personas en distintos países, incluso la forma en que se aplica. Pero de alguna manera tenemos que meternos en la cabeza que la orientación ecológica no es un simple comentario retórico que se pueda utilizar de cualquier manera porque más adelante va a tener consecuencias tremendas. Stéphane Le Foll tiene razón. En definitiva, sin dinero no hay mucho que podamos hacer en estas áreas. Debemos ser responsables, y debemos ser responsables como Parlamento a medida que avanzamos hacia el texto legal que el Señor Comisario nos presentará este año a finales de otoño. Será un gran reto para nosotros en el Parlamento. Por primera vez tendremos una responsabilidad, un voto y la posibilidad de formar parte del proceso final de toma de decisiones. Por tanto, desde ese punto de vista, me opongo al texto actual cuando habla de establecer límites. Apoyaré las enmiendas que se han propuesto para reducir su alcance. Esto es algo que tenemos que seguir debatiendo pero como ya he dicho, no servirá de nada si no hay presupuesto. Tenemos que analizar cómo gastamos el dinero. ¿Estamos gastando el dinero de la manera más inteligente posible? ¿No se gasta demasiado en administración? ¿No se gasta demasiado en burocracia y trámites administrativos y se dedica poco a la seguridad alimentaria? Al igual que para la orientación ecológica, se habla demasiado de la seguridad alimentaria como si fuera un simple comentario sin grandes pretensiones. ¿Qué estamos haciendo para conseguir la seguridad alimentaria? En los próximos nueve o diez años podríamos enfrentarnos a una crisis. Hay menos agricultores, menos gente trabajando; creo que en el futuro tendremos que centrarnos en esta cuestión."@es21
". – Austatud juhataja! Kasutaksin samuti võimalust raportööri kiita! Ta tõestas kahtlemata läbirääkimiste toimumise ajal, et tal on väga lai selg, kuna paljud inimesed loopisid selle pihta sellel perioodil nuge. Ta oli oma ülesandes väga paindlik ja jõudis eesmärgini. Esiteks on mul hea meel, et tegemist on kahe samba struktuuriga, kuna minu arvates leppisime kõik selles kokku. Kuulasin juttu keskkonnasõbralikumaks muutmise kohta. Kui räägite keskkonnasõbralikumaks muutmisest, tähendab see eri riikide eri inimestele erinevaid asju, kaasa arvatud ka rakendusmeetodite puhul. Peame selle kuidagi välja nuputama. Tegemist ei ole lihtsa juhuslikult kasutatava väljendiga, mida saab ühel või teisel moel kasutada, kuna sellel on aja jooksul tohutu mõju. Stéphane Le Follil on õigus. Kui raha ei ole, ei saa me paljudes nimetatud valdkondades suurt midagi ette võtta. Peame hakkama vastutustundlikuks ja seda ka parlamendina, liikudes õigusliku teksti poole, mille volinik esitab selle aasta hilissügisel. Sellest saab meile siin parlamendis tohutu katsumus. Esimest korda on meil vastutus, sõnaõigus ja roll lõplikus otsustusprotsessis. Seega olen sellest vaatenurgast praegusele ülempiiride seadmisest kõnelevale tekstile vastu. Toetan muudatusettepanekuid, milles soovitatakse määra vähendada. Peame sel teemal põhjalikumalt arutlema, kuid – nagu ma juba ütlesin – sellest ei ole mingit kasu, kui eelarvet ei ole. Peame vaatama, kuidas me raha kulutame. Kas teeme seda võimalikult arukalt? Kas mitte liiga palju sellest ei kulu haldamisele? Kas mitte liiga palju ei kulu bürokraatiale? Ja kas toiduga kindlustatusele ei anta mitte liiga vähe? Jälle, nagu keskkonnasõbralikumaks muutmisegagi, räägivad inimesed toiduga kindlustatusest kui juhuslikust väljendist. Mida me teeme, et toiduga kindlustatus tagada? Järgmise üheksa või kümne aasta pärast võib meid tabada kriis. Põllumajandustootjaid on vähem, töötegijaid on vähem; just sellele peame minu arvates tulevikus keskenduma."@et5
". Arvoisa puhemies, myös minä haluan käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni onnitellakseni esittelijää. Hän todisti neuvottelujen aikana ehdottomasti, että hänellä on todellakin hyvin laaja selkä, koska monet ihmiset puukottivat häntä selkään tuona aikana. Hän siis todisti olevan pätevä työssään ja hän sai sen tehtyä. Ensimmäinen asia, jonka haluan tehdä, on ilmoittaa, että suhtaudun myönteisesti siihen, että toisen pilarin rakenne säilyy, koska mielestäni me kaikki olimme siitä samaa mieltä. Kuuntelin puhetta viherryttämisestä. Kun puhutaan viherryttämisestä, se tarkoittaa eri asioita eri ihmisille eri maissa, myös se, miten sitä sovelletaan. Meidän on selvitettävä tämä jotenkin. Se ei ole pelkkä huolettomasti ilmaan heitetty ohje, että sitä voidaan käyttää näin tai noin, koska sillä on valtavat vaikutukset myöhemmin. Stéphane Le Foll is oikeassa. Jos rahaa ei viime kädessä ole, emme voi tehdä monilla aloilla kovinkaan paljon. Meidän on tunnettava vastuumme ja meidän on tunnettava vastuumme parlamenttina, kun etenemme kohti lainsäädäntötekstiä, jonka komission jäsen esittää tämän vuoden myöhäissyksyllä. Se on meille valtava haaste tässä parlamentissa. Ensimmäisen kerran meillä on vastuu, meillä on sanamme sanottavana, ja olemme osa lopullista päätöksentekoprosessia. Siksi siis vastustan nykyistä tekstiä, kun siinä puhutaan ylärajoista. Tuen tarkistuksia, jotka on esitetty asteen pienentämiseksi. Tästä meidän on puhuttava enemmän, mutta kuten sanoin, mikään ei onnistu, jos määrärahoja ei ole. Meidän on tarkasteltava, miten käytämme rahaa. Käytämmekö rahojamme niin viisaasti kuin pystymme? Eikö niistä mene liikaa hallintoon? Eikö niistä mene liikaa byrokratiaan? Ja annetaanko niitä riittävästi elintarviketurvaan? Aivan kuten viherryttämisestä, ihmiset puhuvat elintarviketurvasta huolettomasti. Mitä me teemme saadaksemme elintarviketurvan aikaan? Saatamme joutua kriisiin seuraavan yhdeksän tai kymmenen vuoden aikana. Viljelijöitä on vähemmän, työtä tekeviä ihmisiä on vähemmän, juuri sen osalta meidän on mielestäni keskityttävä tulevaisuuteen."@fi7
". Monsieur le Président, permettez-moi de féliciter moi aussi le rapporteur. Tout au long des négociations, il a certainement prouvé sa carrure, car beaucoup de personnes lui ont mis des bâtons dans les roues durant cette période. Il a donc fait preuve de résistance dans sa tâche et il est arrivé là. La première chose que je voudrais faire, c’est me réjouir du fait qu’il s’agira d’une structure du deuxième pilier, car je pense que c’est sur quoi nous sommes tous d’accord. J’ai écouté le discours sur le verdissement. Quand vous parlez de verdissement, cela signifie différentes choses pour différentes personnes dans différents pays, y compris la façon de l’appliquer. Nous devons le comprendre d’une manière ou d’une autre. Ce n’est pas un simple poste à jeter que l’on peut utiliser indifféremment, car il aura un effet extraordinaire partout. M. Le Foll a raison. Si l’argent n’est pas là au bout du compte, nous ne pourrons pas faire grand-chose dans bon nombre de ces domaines. Nous devons être responsables et nous devons être responsables en tant que Parlement sur le texte juridique que le commissaire proposera vers la fin de l’automne de cette année. Ce sera un énorme défi pour nous dans ce Parlement. Pour la première fois, nous allons avoir une responsabilité, notre mot à dire, et nous ferons partie du processus décisionnel final. Donc, de ce point de vue, je suis opposé à ce texte quand il parle de plafonnement. Je soutiendrai les amendements qui ont été déposés pour réduire son degré. Nous devons parler plus de cela, mais, comme je l’ai dit, tout cela ne servira à rien si le budget n’y est pas. Nous devons voir comment nous dépensons l’argent. Dépensons-nous notre argent avec toute la sagesse dont nous pouvons faire preuve? La part qui va à l’administration n’est-elle pas trop grande? La bureaucratie et la paperasserie n’en accaparent-elles pas une trop grosse partie? La sécurité alimentaire reçoit-elle assez? Une nouvelle fois, comme pour le verdissement, on parle de la sécurité alimentaire comme d’un poste à jeter. Que faisons-nous pour parvenir à la sécurité alimentaire? Nous pourrions être confrontés à une crise dans les neuf ou dix prochaines années. Il y a moins d’agriculteurs, moins de gens actifs; c’est là que nous devons nous concentrer à l’avenir."@fr8
"Elnök úr! Szeretném én is megragadni az alkalmat arra, hogy gratuláljak az előadónak. El kell ismerni, hogy a tárgyalások során bebizonyította, igen széles háta van, hiszen ez idő alatt rengetegen próbálták hátba szúrni. Az előadó nagyon rugalmasnak bizonyult feladatával kapcsolatban, amelyet sikerrel el is végzett. Legelőször szeretném üdvözölni, hogy lesz a második pillér szerinti struktúra, mivel – úgy vélem – ebben valamennyien egyetértettünk. Figyelemmel kísértem a környezetbarátabbá tételről elhangzottakat. Amikor a környezetbarátabbá tételről van szó, akkor ez mást és mást jelent a különböző országokban élő különféle embereknek, ideértve azt is, hogy miként kerül sor az elv alkalmazására. Ezt meg kell értenünk valahogy. Nem egy egyszerű, univerzális, valamiféleképpen minden helyzetben felhasználható dologról van szó, mivel ennek óriási hatása lenne a jövőre nézve. Le Foll úrnak igaza van. Ha a nap végére nem lesz meg a pénz, akkor az említettek közül több területen is csak keveset tudunk tenni. Felelősnek kell lennünk, ugyanakkor Parlamentként is felelősnek kell lennünk, amikor a biztos által ez év késő őszén előterjesztendő jogszabálytervezet felé haladunk. Ez óriási kihívást jelent majd a Parlament számára. Első alkalommal vállalunk majd felelősséget, első alkalommal lesz beleszólásunk és első alkalommal leszünk majd a végső döntéshozatali folyamat részesei. Ezért ebből a szempontból ellenzem a jelenlegi tervezet felső határértékkel kapcsolatos részét. Támogatni fogom a határérték mértékének csökkentése érdekében előterjesztett módosításokat. Olyan kérdés ez, amelyről többet kell beszélnünk, de – mint említettem – ennek semmi értelme nem lesz, ha nem áll rendelkezésre a költségvetés. Meg kell vizsgálnunk, hogyan költjük el a pénzt. Valóban a lehető legbölcsebb módon költjük el pénzünket? Nem fordítjuk túlságosan is nagy részét adminisztrációra? Nem költünk belőle túl sokat a felesleges bürokráciára? Nem foglalkozunk eleget az élelmezésbiztonsággal? A környezetbarátabbá tételhez hasonlóan az emberek az élelmezésbiztonság kifejezést is a banalitások szintjén kezelik. Mit teszünk az élelmezésbiztonság megteremtése érdekében? Válsághelyzet elé nézhetünk a következő kilenc-tíz évben. Kevesebb mezőgazdasági termelő van, kevesebb dolgozó: ez az, amire véleményem szerint a jövőben oda kell figyelnünk."@hu11
"Signor Presidente, vorrei cogliere anch’io l’occasione per complimentarmi con il relatore, che ha sicuramente dimostrato durante i negoziati di avere le spalle molto larghe, visto che tanti lo hanno assalito durante quel periodo. Ha dunque dimostrato grande elasticità nel suo incarico, elasticità che gli ha permesso di conseguire i risultati auspicati. Innanzi tutto, desidero esprimere apprezzamento per il fatto che sarà una struttura a due pilastri perché penso che sia ciò su cui tutti abbiamo convenuto. Ho ascoltato il discorso sull’ecologizzazione. Quando si parla di ecologizzazione, la parola assume un significato diverso a seconda delle persone e dei paesi, anche nei modi in cui viene applicata. In qualche modo dobbiamo fare chiarezza. Non si tratta soltanto di uno sproloquio utilizzabile in un modo o nell’altro, perché alla fine gli effetti saranno notevoli. L’onorevole Le Foll ha ragione. Se non avremo denaro, ben poco potremo fare in molto ambiti. Dobbiamo essere responsabili, e dobbiamo esserlo come Parlamento muovendoci il testo legislativo che il Commissario presenterà alla fine dell’autunno di quest’anno. Sarà una sfida molto impegnativa per noi in Parlamento. Per la prima volta avremo una responsabilità, potremo esprimerci, saremo parte del processo decisionale finale. Da questo punto di vista sono dunque contrario all’attuale testo quando parla di massimali. Appoggerò gli emendamenti formulati per ridurre il grado. È un aspetto del quale dovremo parlare di più. Tuttavia, come ho detto, la situazione sarà tutt’altro che rosea se non avremo un bilancio. Dobbiamo valutare come spendiamo il denaro. Spendiamo il denaro oculatamente come potremmo? Forse troppo va in amministrazione? Non va forse troppo in burocrazia? Forse poco va invece in sicurezza alimentare? Come nel caso dell’ecologizzazione, si parla di sicurezza alimentare sproloquiando. Che cosa stiamo facendo per ottenere la sicurezza alimentare? Nell’arco di nove o dieci anni potrebbe manifestarsi una crisi. Gli agricoltori sono diminuiti; è diminuita la popolazione attiva; questo è ciò su cui penso che in futuro dovremmo concentrarci."@it12
". Pone pirmininke, norėčiau ir aš pasinaudoti galimybe pasveikinti pranešėją. Per vykusias derybas jis neabejotinai įrodė, kad yra labai sumanus, nes daug kas per derybas jam į ratus kaišiojo pagalius. Taigi, atlikdamas šią užduotį, jis įrodė, kad yra lankstus, ir pateikė pranešimą. Pirmas dalykas, kurį noriu padaryti, tai pasidžiaugti, jog bus dviejų ramsčių sistema, nes manau, kad dėl to visi susitarėme. Klausiausi kalbų apie ekologiškumo didinimą. Kalbos apie ekologiškumo didinimą skirtingiems žmonėms skirtingose šalyse reiškia skirtingus dalykus, įskaitant ir tai, kaip jis taikomas. Turime kažkaip tai suprasti. Tai nėra paprastas reklaminis šūkis, kuriuo galima naudotis vienokiu ar kitokiu būdu, nes tai vėliau turės milžiniškų padarinių. S. Le Foll teisus. Jei galų gale nebus pinigų, daugelyje šių sričių mažai ką galėsime padaryti. Turime būti atsakingi ir, kaip Parlamentas, veikti atsakingai, kai pradėsime dirbti su teisės akto tekstu, kurį Komisijos narys pateiks vėlyvą šių metų rudenį. Mums Parlamente tai taps dideliu iššūkiu. Pirmą kartą turėsime atsakomybę, galimybę spręsti ir dalyvauti galutinio sprendimo priėmimo procese. Taigi šiuo požiūriu nepritariu dabartiniam tekstui, kur kalbama apie viršutines ribas. Pritarsiu pateiktiems pakeitimams, kuriais norima sumažinti jų mastą. Tai dalykas, apie kurį turime pakalbėti išsamiau, tačiau, kaip sakiau, nebus nieko gero, jei nebus biudžeto. Turime išnagrinėti, kaip leidžiame pinigus. Ar pinigus leidžiame kuo protingiau? Ar ne per daug pinigų tenka administravimui? Ar ne per daug tenka biurokratijai ir kanceliarizmui. Ir ar ne per daug duodama apsirūpinimo maistu saugumui? Vėlgi, kaip ir ekologiškumo didinimo atveju, žmonės apie apsirūpinimą maistu kalba kaip apie reklaminį šūkį. Ką darome, kad užtikrintume apsirūpinimą maistu? Po devynerių ar dešimt metų galime susidurti su krize. Mažiau žmonių ūkininkauja; mažiau dirba; būtent į tai, mano nuomone, ateityje reikia sutelkti dėmesį."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Es arī vēlētos izmantot iespēju apsveikt referentu. Sarunu laikā viņš pārliecinoši pierādīja, ka viņam ir ļoti stingra nostāja, jo šajā laikā viņam bija jāatvaira daudzu cilvēku uzbrukumi. Viņš pierādīja, ka var ļoti elastīgi veikt šo uzdevumu, un viņam tas izdevās. Pirmais, ko es vēlos izdarīt, ir apsveikt ar faktu, ka tā būs otrā pīlāra struktūra, jo, manuprāt, par to mēs visi esam vienojušies. Es klausījos sarunas par vides pasākumiem. Vides pasākumus dažādi cilvēki dažādās valstīs izprot atšķirīgi, tostarp arī attiecībā uz to, kā šie pasākumi tiek veikti. Kaut kā mums tas ir jāsaprot. Tā nav vienkārši aizmetama pozīcija, kuru var izmantot tā vai citādi, jo tai ir milzīga ietekme. kungam ir taisnība. Ja beigu beigās naudas nebūs, daudzās no šīm jomām mēs maz ko varēsim darīt. Mums jābūt atbildīgiem, un mums jābūt atbildīgiem kā Parlamentam, jo mēs izstrādājam juridisku tekstu, kuru komisārs iesniegs šā gada vēlā rudenī. Tas mums šajā Parlamentā būs milzīgs izaicinājums. Pirmo reizi mums būs atbildība, ietekme un mēs būsim gala lēmuma pieņemšanas procesa daļa. Tāpēc no šāda aspekta es iebilstu pret pašreizējo tekstu, runājot par līdzekļu ierobežošanu. Es atbalstīšu izvirzītos grozījumus, lai samazinātu to pakāpi. Par to būtu jārunā vairāk, bet, kā jau es teicu, no tā nebūs nekāda labuma, ja nebūs atbilstoša budžeta. Mums ir jāskatās, kā mēs tērējam naudu. Vai mēs tērējam naudu tik gudri, cik vien iespējams? Vai pārāk daudz naudas netiek tērēts administrēšanai? Vai pārāk daudz naudas netiek tērēts birokrātijai? Un vai nav pietiekami daudz dots saistībā ar pārtikas nodrošinājumu? Līdzīgi kā par vides pasākumiem, cilvēki runā par pārtikas nodrošinājumu kā par aizmetamu pozīciju. Ko mēs darām, lai panāktu pārtikas nodrošinājumu? Mēs varētu sastapties ar krīzi nākamajos deviņos vai desmit gados. Ir mazāk lauksaimnieku, mazāk cilvēku strādā; es domāju, ka turpmāk mums uz to jākoncentrējas."@lv13
"Mr President, can I also take the opportunity to congratulate the rapporteur. He certainly proved during the time that negotiations were going on that he had a very big back indeed, because there were a lot of people throwing knives at him during that period. So he proved to be very resilient in his task, and he got there. The first thing I want to do is to welcome the fact that it is going to be a Pillar Two structure, because I think that is what we are all agreed on. I listened to the talk about greening. When you speak about greening it means different things to different people in different countries, including how it is applied. We have got to get our heads around this somehow. It is not a simple throw-away line that you can use in some way or other, because it is going to have a tremendous effect down the line. Mr Le Foll is right. If the money is not there at the end of the day, there is little we can do in many of these areas. We have got to be responsible, and we have got to be responsible as a Parliament as we move towards the legal text that the Commissioner will bring forward in the late autumn of this year. That is going to be a tremendous challenge for us in this Parliament. For the first time we are going to have a responsibility, a say, and be part of the final decision-making process. So from that point of view, I am opposed to the present text when it talks about capping. I will be supporting the amendments that have been put forward to reduce the degree. This is something that we have got to talk about more but, as I said, it will all be no good if the budget is not there. We have got to look at how we spend the money. Are we spending our money as wisely as we can? Is there not too much of it going on administration? Is there not too much going on bureaucracy and red tape? And is not enough being given towards food security? Again like greening, people talk about food security as a throw-away line. What are we doing to achieve food security? We could be facing a crisis in the next nine or ten years. There are fewer farmers, fewer people working; this is where I think we have to concentrate in the future."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om de rapporteur te feliciteren. Hij heeft tijdens de onderhandelingen beslist bewezen dat hij stevig in zijn schoenen staat, want hij werd door velen met stenen bekogeld. Hij bleek dus zeer veerkrachtig te zijn en slaagde in zijn taak. In de eerste plaats verheug ik mij over het feit dat het een tweedepijlerstructuur wordt, want ik denk dat we het daarover allemaal eens zijn. Ik heb geluisterd naar de discussies over vergroening. Vergroening en hoe deze wordt toegepast, betekent echter iets anders voor verschillende mensen in verschillende landen. We moeten daar op de een of andere manier uit zien te komen. Het is geen balletje dat je zomaar even kunt opgooien, want het zal later een enorm effect hebben. De heer Le Foll heeft gelijk. Als het geld er uiteindelijk niet komt, kunnen we op veel van deze gebieden weinig doen. We moeten verantwoordelijk zijn, en we moeten verantwoordelijk zijn als Parlement in de aanloop naar de wettekst die de commissaris in de late herfst van dit jaar zal uitbrengen. Dat wordt een enorme uitdaging voor ons in dit Parlement. Voor het eerst zullen we verantwoordelijkheid dragen, een stem hebben en deel uitmaken van de uiteindelijke besluitvorming. Vanuit dat oogpunt ben ik dus tegen de huidige tekst als er gesproken wordt over aftopping. Ik steun de amendementen die zijn ingediend om de mate van aftopping te verminderen. Dat is iets waar we nog verder op in moeten gaan, maar, zoals ik al zei, het heeft allemaal geen zin als er geen geld voor is. We moeten bekijken hoe we het geld uitgeven. Besteden we ons geld op de verstandigste manier? Gaat er niet te veel op aan administratie? Gaat er niet te veel op aan bureaucratie en administratieve rompslomp? En gaat er te weinig naar voedselzekerheid? Net als bij vergroening praten mensen wel heel erg makkelijk over voedselzekerheid. Wat doen we om voedselzekerheid te bereiken? We kunnen de komende negen of tien jaar met een crisis geconfronteerd worden. Er zijn minder boeren en minder mensen aan het werk. Ik denk dat we ons in de toekomst hierop moeten concentreren."@nl3
"Panie Przewodniczący! Również chciałbym skorzystać z okazji, aby pogratulować sprawozdawcy, który niewątpliwie dowiódł podczas negocjacji, że jest człowiekiem ze stali, skoro oparł się tylu wymierzonym w niego ciosom. Był bardzo wytrwały w swoim dziele. Po pierwsze, chciałbym wyrazić zadowolenie z faktu, że będziemy dysponowali dwufilarową strukturą, jako że moim zdaniem taka właśnie struktura odpowiada naszym uzgodnieniom. Wysłuchaliśmy wypowiedzi na temat ekologizacji. Ekologizacja ma różne znaczenie dla różnych ludzi w różnych krajach, co dotyczy również sposobu jej przeprowadzenia. Musimy znaleźć wyjście z tej sytuacji. Nie jest to kwestia, którą można potraktować zdawkowo, bo jej reperkusje mogą być poważne. Pan poseł Le Foll ma rację: niewiele da się zrobić, jeśli będzie brakowało pieniędzy. Musimy być odpowiedzialni jako Parlament, przygotowując się do przyjęcia tekstu prawnego, jaki pan komisarz ma przedstawić późną jesienią tego roku. Będzie to ogromne wyzwanie dla nas w Parlamencie. Po raz pierwszy będziemy mieli odpowiedzialność, głos i udział w podjęciu ostatecznej decyzji. Mając to na uwadze, sprzeciwiam się fragmentom obecnego tekstu dotyczącym pułapów. Poprę poprawki zgłoszone w celu ich ograniczenia. Kwestii tej musimy poświęcić więcej uwagi, ale jak już wspomniałem, na nic się to nie zda, jeśli nie będzie odpowiedniego budżetu. Musimy zastanowić się, w jaki sposób wydajemy pieniądze. Czy robimy to mądrze? Czy nie przeznaczamy zbyt wiele na administrację? Czy nie marnotrawimy pieniędzy na biurokrację? I czy wreszcie przeznaczamy odpowiednie środki na bezpieczeństwo żywnościowe? O bezpieczeństwie żywnościowym – podobnie jako o ekologizacji – mówi się, jakby była to uboczna kwestia. Co robimy, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? Za kolejne dziewięć czy dziesięć lat czekać może nas kryzys. Jest mniej rolników, mniej ludzi pracuje. Uważam, że na tej właśnie kwestii powinniśmy się skupić w przyszłości."@pl16
". Senhor Presidente, permitam-me que também eu aproveite a oportunidade para felicitar o relator. Ele provou ser muito tenaz durante as negociações, porque muitas pessoas lhe dirigiram duras críticas durante esse período. Provou ser determinado na sua missão e atingiu o seu objectivo. Em primeiro lugar, quero saudar o facto de haver uma estrutura de dois pilares, porque penso que isso é consensual. Escutei o que foi dito acerca da ecologização. A ecologização possui diferentes significados para diferentes pessoas em diferentes países, incluindo no que diz respeito à forma como é aplicada. É necessário que nos ocupemos desta matéria. A ecologização não é um simples chavão que possamos utilizar de forma leviana, porque ela terá consequências tremendas para todos. O senhor deputado Le Foll tem razão. Se não dispusermos dos fundos necessários, pouco poderemos fazer em muitos destes domínios. Temos de ser responsáveis, e temos de ser responsáveis enquanto Parlamento ao avançarmos para o texto jurídico que o senhor Comissário irá apresentar no final do Outono do corrente ano. Esse irá ser um enorme desafio para os membros deste Parlamento. Pela primeira vez, vamos ter uma responsabilidade, uma palavra a dizer, e participar no processo de tomada de decisão final. Portanto, desse ponto de vista, oponho-me ao texto actual no que se refere ao plafonamento. Irei apoiar as alterações que foram apresentadas para reduzir o alcance desse ponto. Este assunto tem de ser mais amplamente debatido, mas, como disse, tudo será em vão se o orçamento for insuficiente. É necessário analisar a forma como gastamos o dinheiro. Estamos a gastar o nosso dinheiro da forma mais judiciosa possível? Não há demasiado dinheiro a ser gasto com a administração? Não há demasiado dinheiro a ser gasto com formalidades e burocracias? Estamos a canalizar dinheiro suficiente para a segurança alimentar? À semelhança do que acontece com a ecologização, as pessoas falam da segurança alimentar como se de um chavão se tratasse. O que estamos a fazer para alcançar a segurança alimentar? Poderemos ver-nos a braços com uma crise nos próximos nove ou dez anos. Existem menos agricultores, menos pessoas a trabalhar; é nisto que temos de nos concentrar no futuro."@pt17
". Dle președinte, aș dori să folosesc și eu acest prilej să îl felicit pe raportor. Cu siguranță, pe parcursul negocierilor a dat dovadă de o foarte mare rezistență, într-adevăr, deoarece au fost mulți cei care l-au atacat în toată această perioadă. Așadar, a dovedit că este foarte perseverent în atingerea obiectivului stabilit și a reușit să și-l îndeplinească. Primul lucru pe care doresc să îl fac este să salut faptul că va exista o structură cu doi piloni, deoarece cred că aceasta am convenit cu toții. Am ascultat comentariile despre ecologizare. Când se vorbește despre ecologizare, aceasta înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți, în țări diferite, inclusiv modul în care se aplică. Trebuie să găsim cumva o soluție pentru acest lucru. Nu este o simplă vorbă pe care poți să o folosești într-un fel sau altul, deoarece va avea un efect uriaș din toate punctele de vedere. Dl Le Foll are dreptate. Dacă, în final, nu există finanțare, nu putem face prea multe în niciunul dintre aceste domenii. Trebuie să fim responsabili și trebuie să ne asumăm responsabilitatea ca Parlament pe măsură ce avansăm spre textul juridic pe care dl comisar îl va înainta în toamna acestui an. Aceasta va fi o provocare uriașă pentru noi în Parlament. Pentru prima dată avem o responsabilitate, un cuvânt hotărâtor, și participăm la procesul final de luare a deciziilor. Deci, din acest punct de vedere, mă opun prezentului text când vine vorba despre plafonare. Voi susține amendamentele înaintate pentru a reduce proporția. Este un lucru despre care trebuie să mai discutăm, dar, așa cum am afirmat, nu va fi bine pentru nimeni dacă nu vom avea buget. Trebuie să analizăm cum cheltuim banii. Îi cheltuim cât mai chibzuit cu putință? Nu se cheltuiesc prea mulți bani pe administrație? Nu se cheltuiesc prea mulți bani pe birocrație și rutină administrativă? Și nu se oferă suficient pentru securitatea alimentară? Ca și despre ecologizare, oamenii vorbesc despre securitatea alimentară ca despre ceva banal. Ce facem pentru a obține securitatea alimentară? Am putea să ne confruntăm cu o criză în următorii nouă sau zece ani. Există mai puțini fermieri, mai puțini oameni care lucrează; acesta este lucrul asupra căruia cred că trebuie să ne concentrăm în viitor."@ro18
"Aj ja chcem využiť príležitosť a zablahoželať spravodajcovi. Rozhodne počas rokovaní ukázal, že má naozaj veľmi veľký chrbát, pretože veľa ľudí do neho v tomto období hádzalo nože. Takže dokázal, že vo svojej úlohe je veľmi odolný, a uspel. Na úvod chcem privítať skutočnosť, že budeme mať štruktúru s dvomi piliermi, pretože si myslím, že práve na tom sme sa všetci dohodli. Vypočul som si reči o ekologizácii. Keď sa hovorí o ekologizácii, pre rôznych ľudí v rôznych krajinách to znamená rôzne veci, a to aj pokiaľ ide o jej uplatňovanie. Musíme to nejakým spôsobom premyslieť. Nie je to len tak nejaký výraz, ktorý môžete používať tak či onak, pretože neskôr bude mať obrovské dôsledky. Pán Le Foll má pravdu. Ak nakoniec nebudeme mať peniaze, v mnohých z týchto oblastí budeme môcť urobiť len málo. Musíme byť zodpovední a musíme byť zodpovední ako Parlament, keď sa dostaneme k právnemu textu, ktorý pán komisár predloží koncom jesene tohto roku. Pre nás v tomto Parlamente to bude obrovská výzva. Po prvýkrát budeme mať zodpovednosť, slovo a budeme súčasťou konečného rozhodovacieho procesu. Takže z tohto hľadiska som proti súčasnému textu, keď hovorí o stropoch. Podporím predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na zníženie ich rozsahu. Toto je niečo, o čom musíme hovoriť viac, ale ako som povedal, vôbec by nebolo dobré, keby sme nemali rozpočet. Musíme sa pozrieť na to, ako míňame peniaze. Míňame naše peniaze čo najrozumnejšie? Nejde príliš veľa z nich na administratívu? Nejde príliš veľa na byrokraciu? A nedáva sa príliš málo na potravinovú bezpečnosť? Podobne ako v prípade ekologizácie, aj o potravinovej bezpečnosti ľudia hovoria, akoby o nič nešlo. Čo robíme na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti? V priebehu nasledujúcich deviatich či desiatich rokov možno budeme čeliť kríze. Je menej poľnohospodárov, menej ľudí pracuje a práve na to sa, myslím si, musíme sústrediť v budúcnosti."@sk19
"Gospod predsednik, dovolite mi, da izkoristim priložnost in čestitam poročevalcu. Med pogajanji je vsekakor dokazal, da ima močno hrbtenico, ker ga je takrat napadalo mnogo ljudi. Tako se je izkazal za zelo trdoživega pri svoji nalogi in prispel je do konca. Najprej bi rad pozdravil dejstvo, da bo to struktura dveh stebrov, ker menim, da smo se o tem vsi strinjali. Poslušal sem govorjenje o ekologizaciji. Ko govorite o ekologizaciji, to za različne ljudi v različnih državah pomeni različno, vključno s tem, kako se uporablja. To moramo nekako poskušati razumeti. To ni preprosta bežna vrstica, ki jo lahko uporabljate tako ali drugače, ker bo imela s časom ogromen učinek. Gospod Le Foll ima prav. Če na koncu ni denarja, na mnogih od teh področij ne moremo kaj dosti narediti. Biti moramo odgovorni in odgovorni moramo biti kot Parlament, ko se pomikamo v smeri pravnega besedila, ki ga bo komisar predložil pozno jeseni tega leta. To bo za nas v tem parlamentu velik izziv. Prvič bomo imeli odgovornost, besedo, in prvič bomo del končnega postopka sprejemanja odločitev. S tega stališča torej nasprotujem temu besedilu, ko govori o omejevanju. Podprl bom predloge sprememb, ki so bili predloženi za znižanje stopnje. To je nekaj, o čemer moramo več govoriti, a kakor sem dejal, vse skupaj bo zaman, če ne bo proračuna. Preveriti moramo, kako trošimo denar. Ali ga trošimo, kolikor je mogoče pametno? Ali ga ne gre preveč za upravo? Ali ga ne gre preveč za birokracijo? In ali ga dajemo premalo za zanesljivo preskrbo s hrano? Ponovno, tako kot pri ekologizaciji, ljudje govorijo o zanesljivi preskrbi s hrano kot o nečem bežnem. Kaj počnemo, da bi dosegli zanesljivo preskrbo s hrano? V naslednjih devetih ali desetih letih nam morda preti kriza. Manj je kmetov, manj ljudi dela; tu mislim, da se moramo osredotočiti na prihodnost."@sl20
". Herr talman! Får även jag ta tillfället i akt och tacka föredraganden? Han visade verkligen sin styrka under förhandlingarna, då han bombarderades från alla håll. Han lyckades stå pall och klarade av sitt uppdrag. Det första jag vill göra är att välkomna att det kommer att finnas en struktur med en andra pelare för det menar jag var det vi alla kom överens om. Jag lyssnade på det som sades om att politiken ska bli ”grönare”. När man talar om att politiken ska bli ”grönare” betyder det olika saker för olika människor i olika länder, även i fråga om hur den ska tillämpas. Vi måste på något sätt få klarhet i detta. Det får inte vara något man bara kan slänga ur sig i det ena eller andra syftet, för det kan få enorma effekter längre fram. Stéphane Le Foll har rätt. Om det i slutändan inte finns några pengar är det inte mycket vi kan göra på många av dessa områden. Vi måste vara ansvarsfulla och vi måste vara ansvarsfulla som parlament när vi närmar oss den rättsakt som kommissionsledamoten ska lägga fram på senhösten i år. Det kommer att bli en enorm utmaning för oss här i parlamentet. För första gången kommer vi att ha ett ansvar, en talan, och vara del av den slutliga beslutsprocessen. Ur den synvinkeln är jag därför emot den nuvarande texten när den talar om att sätta tak. Jag kommer att stödja de ändringsförslag som har lagts fram för att minska graden. Det här är något som vi måste tala mer om, men det är som sagt ingen poäng om det inte finns någon budget. Vi måste titta på hur vi använder pengarna. Använder vi pengarna så klokt vi kan? Går det inte för mycket pengar till administration? Går det inte för mycket pengar till byråkrati? Och går det inte tillräckligt med pengar till att trygga livsmedelsförsörjningen? Precis som när man talar om att politiken ska bli ”grönare” är ”en tryggad livsmedelsförsörjning” något folk slänger ur sig alldeles för lättvindigt. Vad gör vi för att trygga livsmedelsförsörjningen? Vi kan stå inför en kris om nio-tio år. Det finns färre jordbrukare, färre människor som arbetar. Det är detta jag anser att vi måste koncentrera oss på i framtiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"James Nicholson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph