Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-101-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-101-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I think the world-renowned Scottish poet Rabbie Burns might have described this report as a bit of a ‘cow’rin, tim’rous beastie’ in its original form. Thankfully, through the good work that Albert Dess and all the other shadow rapporteurs have put in over the last months of negotiations, we now have a report that has some real substance and one that has many areas that we can support. I believe, however, that it falls short in one important area, in that it fails to answer the fundamental question asked by our taxpayers and our consumers who pay for the common agricultural policy: what are the direct decoupled payments for? That is a fundamental question that we all need to face up to. There is no longer any linkage with food production because they are decoupled. There is a link to public goods through cross-compliance, but I do not think this fundamentally answers that question. I believe that the report should perhaps have gone a little further in responding to that question by backing the idea of a more targeted direct payment, containing a major incentive to develop a more sustainable and competitive model of agriculture, and giving the possibility of a targeting of payments at LFA areas – the so-called greening of the direct payments, which I believe the Commissioner is very much favour of. If we move down that road, I believe it gives us the ability to respond to that question and explain to the public exactly what direct payments are for. It also negates the call for caps and ceilings to be put on aids because, if there are public goods attached to the direct payments across all the direct payments, then the bigger the farmer, the more public goods that farmer will deliver. So there is no need to cap them. I believe that the report hints at that direction and I welcome the move towards that type of model. I hope we can improve the report tomorrow. If we do so, our group will certainly be happy to support it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, domnívám se, že světoznámý skotský básník Robert Burns by původní verzi této zprávy asi býval přirovnal ke „skrčenému, ustrašenému tvorečku“. Naštěstí díky dobré práci, kterou Albert Dess a všichni ostatní stínoví zpravodajové odvedli během jednání v uplynulých měsících, máme nyní před sebou zprávu, která je skutečně důležitá a obsahuje mnoho oblastí, v nichž ji můžeme podpořit. Domnívám se však, že v jedné důležité oblasti selhává, a sice v tom, že nepřináší odpověď na zásadní otázku našich daňových poplatníků a spotřebitelů, kteří platí společnou zemědělskou politiku: Na co budou nevázané přímé platby poskytovány? To je zásadní otázka, které se nesmíme vyhýbat. Tyto platby již nebudou mít žádnou souvislost s produkcí, protože na ni nejsou vázány. Prostřednictvím podmíněnosti mají určitou vazbu k veřejným statkům, ale tím podle mého názoru není zmíněná otázka uspokojivě zodpovězena. Myslím si, že zpráva se možná měla odvážit zajít o něco dále a odpovědět na zmíněnou otázku tím, že by podpořila myšlenku cílenějšího zaměření přímých plateb, které by v sobě zahrnovalo pobídku k rozvoji udržitelnějšího a konkurenceschopnějšího modelu zemědělství a umožňovalo by směřovat platby do znevýhodněných regionů – tedy ekologizaci přímých plateb, jejíž je pan komisař podle mého názoru velkým zastáncem. Uděláme-li tento krok, jsem přesvědčen, že nám to umožní odpovědět na tuto otázku a jasně vysvětlit veřejnosti, k čemu jsou přímé platby. Stává se tím také zbytečný požadavek zavést horní hranice a maximální částky podpory, protože budou-li na všechny přímé platby vázány veřejné statky, pak čím větší zemědělec, tím více veřejných statků přinese. Proto není třeba pro tyto platby stanovit limity. Myslím si, že zpráva ukazuje tímto směrem a vítám posun k tomuto modelu. Doufám, že zítra bude možné tuto zprávu zlepšit. Pokud se to podaří, naše skupina ji určitě ráda podpoří."@cs1
". Hr. formand! Jeg tror, at den verdensberømte skotske poet Robert Burns måske ville have beskrevet denne betænkning som lidt af et sammenkrøbet, forskræmt dyr i dens oprindelige form. Takket være det fine arbejde, som Albert Dess og alle de øvrige skyggeordførere har ydet ved de seneste måneders forhandlinger, har vi nu heldigvis en betænkning med reel substans, som vi kan støtte på mange områder. Jeg mener dog, at den mangler noget på ét vigtigt område, da den ikke rummer svaret på det grundlæggende spørgsmål fra vores skatteydere og vores forbrugere, som betaler for den fælles landbrugspolitik, nemlig hvad er formålet med de afkoblede direkte betalinger? Det er et grundlæggende spørgsmål, som vi alle må overveje. Der er ikke længere nogen sammenhæng med fødevareproduktionen, idet betalingerne er afkoblede. Der er en kobling til leveringen af offentlige goder gennem krydsoverensstemmelse, men jeg mener ikke, at dette rummer svaret på spørgsmålet. Efter min mening burde man i betænkningen måske være gået lidt længere med hensyn til at besvare spørgsmålet ved at bakke op om idéen om mere målrettede direkte betalinger, som rummer et vigtigt incitament til at udvikle en mere bæredygtig og konkurrencedygtig landbrugsmodel og åbner mulighed for at målrette betalingerne mod ugunstigt stillede områder, idet man gør de direkte betalinger "grønnere", hvilket kommissæren, så vidt jeg ved, går meget ind for. Hvis vi går i den retning, kan vi efter min mening svare på spørgsmålet og forklare offentligheden, præcis hvad formålet med de direkte betalinger er. Det vil også fjerne behovet for lofter over støtten, for hvis der følger offentlige goder med alle de direkte betalinger, så gælder det, at jo større landbrugeren er, desto flere offentlige goder vil vedkommende levere. Og så er der ikke behov for noget loft. Jeg mener, at betænkningen giver et fingerpeg i den retning, og det glæder mig, at vi bevæger os hen imod den slags model. Jeg håber, at vi kan forbedre betænkningen i morgen. Hvis vi gør det, vil vores gruppe bestemt gerne støtte den."@da2
". Herr Präsident! Ich denke, der weltberühmte schottische Dichter Rabbie Burns hätte diesen Bericht in seiner ursprünglichen Fassung vielleicht als ein Stück weit „kauerndes ängstliches Tierchen“ beschrieben. Glücklicherweise haben wir dank der guten Arbeit, die Albert Deß und alle anderen Schattenberichterstatter in den letzten Monaten der Verhandlungen geleistet haben, nun einen Bericht, der wirklich Substanz hat, und einen Bericht, den wir in vielen Punkten unterstützen können. Ich glaube jedoch, dass er in einem wichtigen Bereich zu kurz greift, ein Bereich, mit Blick auf welchen er die grundsätzliche Frage unserer Steuerzahler und Verbraucher, die für die Gemeinsame Agrarpolitik zahlen, nicht beantwortet: Wozu dienen die entkoppelten Direktzahlungen? Das ist eine grundsätzliche Frage, mit der wir uns alle auseinandersetzen müssen. Es gibt keine Verbindung mehr zur Lebensmittelproduktion, weil sie entkoppelt sind. Durch die Cross-Compliance gibt eine Verbindung zu öffentlichen Gütern, aber ich denke nicht, dass diese Frage damit grundsätzlich beantwortet ist. Ich glaube, dass der Bericht bei der Beantwortung dieser Frage vielleicht ein wenig weiter hätte gehen sollen, indem er die Idee von besser zielgerichteten Direktzahlungen unterstützt, die einen großen Anreiz beinhalten, ein nachhaltigeres und wettbewerbsfähigeres Landwirtschaftsmodell zu entwickeln und die Möglichkeit bieten, zielgerichtete Zahlungen an benachteiligte Gebiete zu leisten – also die sogenannte Ökologisierung der Direktzahlungen, die der Kommissar, so glaube ich, sehr befürwortet. Wenn wir diesen Weg gehen, dann glaube ich können wir diese Frage beantworten und der Öffentlichkeit genau erklären, wozu Direktzahlungen dienen. Damit werden auch die Forderungen nach Deckelungen und Obergrenzen für die Beihilfen verneint, denn wenn bei allen Direktzahlungen öffentliche Güter an die Direktzahlungen gekoppelt sind, dann gilt: Je größer der Landwirt desto mehr öffentliche Güter wird dieser Landwirt liefern. Es ist also nicht notwendig, sie zu deckeln. Ich glaube, dass der Bericht in diese Richtung deutet, und ich begrüße den Schritt hin zu dieser Art des Modells. Ich hoffe, dass wir den Bericht morgen noch verbessern können. Wenn wir das tun, wird ihn unsere Fraktion sicherlich gerne unterstützen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ο παγκοσμίου φήμης σκώτος ποιητής Robert Burns θα μπορούσε να περιγράψει την αρχική μορφή της παρούσας έκθεσης ως «μαζεμένο, τρεμάμενο ζωάκι». Ευτυχώς, χάρη στο άρτιο έργο που επιτέλεσαν ο Albert Dess και όλοι οι άλλοι σκιώδεις εισηγητές τους τελευταίους μήνες των διαπραγματεύσεων, διαθέτουμε πλέον μια έκθεση που διαθέτει κάποιο ουσιαστικό περιεχόμενο και πολλούς τομείς που μπορούμε να υποστηρίξουμε. Πιστεύω, ωστόσο, ότι υστερεί σε έναν σημαντικό τομέα, υπό την έννοια ότι αδυνατεί να απαντήσει στο θεμελιώδες ερώτημα που τίθεται από τους φορολογούμενους και τους καταναλωτές μας οι οποίοι πληρώνουν για την κοινή γεωργική πολιτική: σε τι αποσκοπούν οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις; Πρόκειται για θεμελιώδες ερώτημα που όλοι πρέπει να εξετάσουμε. Δεν υπάρχει πλέον καμία σύνδεση με την παραγωγή τροφίμων, επειδή είναι αποσυνδεδεμένες. Υπάρχει σύνδεση με τα δημόσια αγαθά μέσω της πολλαπλής συμμόρφωσης, όμως δεν νομίζω ότι αυτό απαντά ουσιαστικά το εν λόγω ερώτημα. Πιστεύω ότι η έκθεση θα έπρεπε ίσως να έχει προχωρήσει λίγο περισσότερο και να έχει απαντήσει στο ερώτημα αυτό στηρίζοντας την ιδέα μιας περισσότερο στοχευμένης άμεσης ενίσχυσης, περιλαμβάνοντας σημαντικά κίνητρα για την ανάπτυξη ενός περισσότερο βιώσιμου και ανταγωνιστικού μοντέλου γεωργίας και δίνοντας τη δυνατότητα στόχευσης των ενισχύσεων σε μειονεκτούσες περιοχές – τον λεγόμενο περιβαλλοντικό προσανατολισμό των άμεσων ενισχύσεων, υπέρ του οποίου πιστεύω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό ο κ. Επίτροπος. Εάν κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή, πιστεύω ότι μας δίνει τη δυνατότητα να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερώτημα και να εξηγήσουμε στους πολίτες σε τι ακριβώς αποσκοπούν οι άμεσες ενισχύσεις. Αρνείται επίσης να ικανοποιήσει την έκκληση να τεθούν φραγμοί και ανώτατα όρια στις ενισχύσεις διότι, εάν υπάρχουν δημόσια αγαθά που συνδέονται με τις άμεσες ενισχύσεις σε όλο το φάσμα των τελευταίων αυτών, τότε όσο μεγαλύτερος είναι ο γεωργός τόσο περισσότερα δημόσια αγαθά θα παράγει ο εν λόγω γεωργός. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία ανάγκη να τεθούν ανώτατα όρια. Πιστεύω ότι υπάρχουν υπαινιγμοί στην έκθεση προς την κατεύθυνση αυτή και επικροτώ την κίνηση προς το συγκεκριμένο είδος μοντέλου. Ελπίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την έκθεση αύριο. Εάν γίνει αυτό, η Ομάδα μας θα είναι σίγουρα στην ευχάριστη θέση να την υποστηρίξει."@el10
". Señor Presidente, creo que Rabbie Burns, el poeta escocés mundialmente conocido, habría descrito la redacción original de este informe un poco como un «acobardado, temeroso animalillo». Afortunadamente, gracias al buen trabajo realizado por Albert Dess y el resto de ponentes alternativos durante las negociaciones de los últimos meses, actualmente tenemos un informe bien fundamentado y con muchas áreas que podemos apoyar. Sin embargo considero que se queda corto en un tema importante, ya que no consigue contestar a la pregunta principal de nuestros contribuyentes y consumidores, quienes pagan la política agrícola común: ¿para qué sirven los pagos directos disociados? Esta es la cuestión principal que tenemos que afrontar. Ya no están vinculados con la producción de alimentos porque están disociados. Están relacionados con los bienes públicos a través de la condicionalidad pero no creo que esto responda completamente a la pregunta. Considero que el informe debería haber ido un poco más lejos para responder a esta cuestión mediante el apoyo a la idea de pagos directos mejor dirigidos, incentivos para desarrollar un modelo de agricultura más sostenible y competitivo, y la posibilidad de dirigir los pagos a las zonas menos favorecidas (ZMF) —la llamada orientación ecológica de los pagos directos—, a favor de la cual creo que está el señor Comisario. Si vamos por ese camino creo que seremos capaces de responder a esa pregunta y explicar a los ciudadanos para qué sirven exactamente los pagos directos. El informe también rechaza la petición de establecer límites mínimos y máximos sobre las ayudas, ya que si hay bienes públicos asociados a los pagos directos en todos los pagos directos, entonces cuanto mayor sea el agricultor, más bienes públicos producirá. Por tanto no hay necesidad de aplicar límites. Considero que el informe apunta en esta dirección y celebro el paso dado hacia este tipo de modelo. Espero que mañana podamos mejorar el informe. Si lo conseguimos nuestro Grupo estará encantado de apoyarlo."@es21
". – Austatud juhataja! Arvan, et maailmakuulus Šoti luuletaja Rabbie Burns oleks seda raportit originaalkujul kirjeldanud kui veidi kössitavat hirmunud hiirekest (ingl ). Õnneks on Albert Dessi ja teiste variraportööride hea töö viimaste läbirääkimiskuude vältel andnud meile raporti, millel on tõelist sisu ja palju valdkondi, mida võime toetada. Siiski usun, et raport annab ühes olulises valdkonnas soovida, nimelt ei vasta see ühise põllumajanduspoliitika eest tasuvate maksumaksjate ja tarbijate esitatavale põhiküsimusele: mille jaoks on eraldatud otsetoetused vajalikud? See on põhiküsimus, mille peame kõik käsile võtma. Sellel puudub eraldatuse tõttu seos toidutootmisega. See on küll nõuetele vastavuse kaudu seotud avalike hüvedega, kuid minu arvates ei vasta see siiski küsimusele. Arvan, et raport oleks ehk pidanud sellele küsimusele vastamisega minema pisut kaugemale, toetades suunatumate otsetoetuste ideed, milles on oluline stiimul töötada välja säästvam ja konkurentsivõimelisem põllumajandusmudel, ning luues võimaluse maksete suunamiseks vähemsoodsatesse piirkondadesse – nn otsetoetuste keskkonnasõbralikumaks muutmiseks, mida volinik minu arvamuse kohaselt väga pooldab. Kui läheme seda teed, siis usun, et see annab meile võimaluse sellele küsimusele vastata ja avalikkusele selgitada, milleks täpselt otsetoetused mõeldud on. Samuti eitab see üleskutset seada abimaksetele ülempiirid, sest kui otsetoetustega on kõikide otsetoetuste ulatuses seotud avalikud hüved, siis mida suurem on põllumajandusettevõtja, seda enam avalikke hüvesid ta pakub. Nii et ülempiiri pole tarvis. Usun, et raport vihjab selles suunas ning toetan seda tüüpi mudeli poole liikumist. Loodan, et saame homme raportit paremaks muuta. Kui seda teeme, toetab minu fraktsioon seda kahtlemata hea meelega."@et5
". Arvoisa puhemies, luulen, että maailmankuulu skotlantilainen runoilija Rabbie Burns olisi saattanut kuvata tämän mietinnön alkuperäistä muotoa kyyristeleväksi ja säikyksi pikku pedoksi. Onneksi Albert Deßin ja kaikkien muiden varjoesittelijöiden neuvottelujen viime kuukausina tekemän hyvän työn ansiosta meillä on nyt mietintö, jossa on todellista sisältöä ja jossa on monia aloja, joita voimme tukea. Katson kuitenkin, että siinä on puutteita yhdellä tärkeällä alalla, koska siinä ei vastata yhteisen maatalouspolitiikkamme maksavien veronmaksajiemme ja kuluttajiemme peruskysymykseen: mitä varten on olemassa suoria tuotannosta irrotettuja tukia? Se on peruskysymys, johon meidän kaikkien on vastattava. Elintarviketuotantoon ei ole enää mitään yhteyttä, koska ne on irrotettu toisistaan. Julkisiin hyödykkeisiin on yhteys täydentävien ehtojen kautta, mutta minun mielestäni se ei todella vastaa tähän kysymykseen. Minun mielestäni mietinnössä olisi ehkä pitänyt mennä hiukan pidemmälle tuohon kysymykseen vastatessa tukemalla ajatusta aiempaa kohdennetummasta suorasta tuesta, jossa olisi ollut suuri kannustin kehittää aiempaa kestävämpi ja kilpailukykyisempi maatalousmalli ja joka olisi antanut mahdollisuuden kohdentaa tukia epäsuotuisille alueille – niin sanottu suorien tukien viherryttäminen, jota komission jäsen uskoakseni kannattaa lujasti. Jos lähdemme tuolle tielle, uskon, että sen myötä pystymme vastaamaan tuohon kysymykseen ja selittämään kansalaisille tarkasti, mitä varten suorat tuet ovat olemassa. Sillä tehdään myös tyhjiksi kehotukset asettaa tuille ylärajoja ja kattoja, koska jos julkiset hyödykkeet liitetään suoriin tukiin kaikissa suorissa tuissa, silloin käy niin, että mitä suurempi viljelijä on, sitä enemmän hän tuottaa julkisia hyödykkeitä. Niitä ei siis tarvitse rajoittaa. Minun mielestäni tällä mietinnöllä viitataan tuohon suuntaan, ja suhtaudun myönteisesti tällaiseen malliin. Toivon, että pystymme parantamaan mietintöä huomenna. Jos teemme niin, ryhmämme tukee sitä ehdottomasti mielellään."@fi7
". Monsieur le Président, le très célèbre poète écossais Rabbie Burns aurait peut-être qualifié ce rapport initial de «créature apeurée et craintive». Heureusement, grâce au bon travail qu’Albert Dess et tous les autres rapporteurs fictifs ont accompli au cours des derniers mois de négociations, nous disposons à présent d’un rapport qui possède une réelle substance et de nombreux domaines que nous pouvons soutenir. Je pense toutefois qu’il laisse à désirer dans un domaine important, dans la mesure où il ne répond pas à la question fondamentale que se posent nos contribuables et nos consommateurs qui paient pour la politique agricole commune: à quoi servent les paiements directs découplés? Il s’agit d’une question fondamentale que nous devons tous affronter. Il n’y a plus de lien avec la production alimentaire parce que ces paiements sont découplés. Il y a un lien avec les biens publics à travers la conditionnalité, mais je ne pense pas que cela réponde fondamentalement à la question. Je pense que le rapport devait peut-être aller un peu plus loin dans la réponse à cette question en soutenant l’idée d’un paiement direct plus ciblé, contenant une plus grande incitation à développer un modèle d’agriculture plus durable et compétitif, et offrant la possibilité d’un ciblage des paiements sur les zones défavorisées – ce que l’on appelle le verdissement des paiements directs, auquel le commissaire me semble très favorable. Si nous allons dans cette direction, je pense que cela nous permettra de répondre à cette question et d’expliquer au public exactement à quoi servent les paiements directs. Cela nie également l’appel en faveur du plafonnement des aides, car si des biens publics sont attachés aux paiements directs à travers tous les paiements directs, alors plus l’agriculteur est important, plus il fournira de biens publics. Inutile donc de les limiter. Je pense que le rapport pointe dans cette direction et je me réjouis de l’évolution vers ce type de modèle. J’espère que nous pourrons améliorer le rapport demain. Si nous le faisons, notre groupe sera certainement heureux de le soutenir."@fr8
"Elnök úr! Úgy vélem, a világszerte elismert skót költő, Rabbie Burns eredeti formájában talán „félénk, rejtező kis bohó”-nak írhatta volna le ezt a jelentést. Az Albert Dess és a valamennyi többi árnyékelőadó által a tárgyalások utolsó hónapjai során elvégzett kitűnő munkának köszönhetően most olyan jelentés van előttünk, amelynek velős a tartalma, és amelynek számos olyan eleme van, amelyet támogatni tudunk. Úgy vélem azonban, hogy egy fontos területen hiányosságai vannak, tudniillik elmulaszt választ adni a közös agrárpolitikát finanszírozó adófizetőink és fogyasztóink által feltett alapvető kérdésre: mire jók a termeléstől függetlenített közvetlen kifizetések? Olyan alapvető kérdés ez, amellyel mindnyájunknak szembe kell néznie. Már semmilyen kapcsolatban nem áll az élelmiszer-termeléssel, mivel azokat függetlenítették egymástól. A kölcsönös megfeleltetés révén van kapcsolat a közjavakkal, de nem gondolom azt, hogy ez alapjaiban véve adna választ a kérdésre. Úgy vélem, a jelentés talán egy kicsit messzebb is mehetett volna a kérdés megválaszolásával kapcsolatban azzal, hogy támogatja a célzottabb közvetlen kifizetés gondolatát, magába foglalva egy nagyobb ösztönzőt a mezőgazdaság fenntarthatóbb és versenyképesebb modelljének kidolgozására, és biztosítva a kifizetések kedvezőtlen helyzetű térségekbe való irányításának lehetőségét – azaz a közvetlen kifizetések környezetbarátabbá tételét, amellyel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a biztos nagyon támogatja. Ha végigmegyünk az úton, úgy vélem, az lehetővé teszi számunkra a kérdés megválaszolását, és hogy elmagyarázzuk a nyilvánosságnak, hogy a közvetlen kifizetések pontosan mire is jók. Elveti azt a javaslatot, hogy kvótákat és felső határértékeket alkalmazzanak a támogatásokra, mert ha az összes közvetlen kifizetést érintően vannak közvetlen kifizetésekhez kapcsolódó közjavak, akkor minél nagyobb a mezőgazdasági termelő, annál nagyobb közszolgáltatást nyújt. Ezért nincs szükség arra, hogy felső határértéket szabjanak meg számukra. Úgy vélem, hogy a jelentés ebbe az irányba mutat, én pedig üdvözlöm az e modell felé való elmozdulást. Remélem, holnap javítani tudunk a jelentésen. Ha így teszünk, akkor képviselőcsoportunk természetesen örömmel támogatja majd."@hu11
"Signor Presidente, penso che l’internazionalmente noto poeta scozzese Rabbie Burns avrebbe definito la relazione, nella sua formulazione originale, esitante e insignificante come la sua piccola creatura del verso “ ”. Per fortuna, grazie all’eccellente lavoro condotto dall’onorevole Dess e da tutti gli altri relatori ombra negli ultimi mesi di negoziazione, ora abbiamo una relazione che ha una certa sostanza concreta, una relazione della quale possiamo appoggiare molti passaggi. Penso tuttavia che sia carente su un punto importante, ossia non risponde alla domanda fondamentale posta dai nostri contribuenti e consumatori che pagano per la politica agricola comune: a che cosa servono i pagamenti diretti disaccoppiati? Questo è un quesito fondamentale con il quale tutti dobbiamo confrontarci. Non esiste più alcun nesso con la produzione alimentare perché sono disaccoppiati. Esiste un legame con i beni pubblici attraverso la condizionalità incrociata, ma non penso che questo fondamentalmente risponda alla domanda. Credo che la relazione avrebbe dovuto forse spingersi un po’ oltre in risposta alla domanda, sostenendo l’idea di un pagamento diretto più mirato, che contenga un importante incentivo allo sviluppo di un modello agricolo più sostenibile e competitivo e dando la possibilità di incanalare i pagamenti verso le zone svantaggiate, la cosiddetta ecologizzazione dei pagamenti diretti, in merito alla quale penso che il Commissario sia estremamente favorevole. Se proseguiremo in tale direzione, ritengo che riusciremo a rispondere alla domanda e spiegare al pubblico esattamente a che cosa servono i pagamenti diretti. Si respinge anche la richiesta di soglie e massimali agli aiuti perché se ai pagamenti diretti sono collegati i beni pubblici, e ciò vale per tutti i pagamenti diretti, quanto più grande è l’azienda agricola, tanti più beni pubblici produrrà. Non vi dunque alcuna necessità di massimali. Penso che la relazione suggerisca tale direzione e appoggio l’orientamento verso questo tipo di modello. Spero che domani riusciremo a migliorare la relazione. Se così fosse, il nostro gruppo sarà sicuramente lieto di sostenerla."@it12
". Pone pirmininke, manau, kad pasaulinio garso Škotijos poetas Rabbie Burns pradinę šio pranešimo versiją galėtų apibūdinti kaip „susigūžusį, baikštų žvėrelį“. Laimei, per pastaruosius derybų mėnesius gerai padirbėjus Albertui Dessui ir prisidėjus visiems kitiems šešėliniams pranešėjams, dabar svarstome tam tikros geros medžiagos turintį pranešimą, kurio daugeliui dalių galime pritarti. Vis dėlto manau, kad pranešime yra su viena svarbia sritimi susijęs trūkumas – nepateikiamas atsakymas į vieną esminį mūsų mokesčių mokėtojų ir vartotojų, kurie moka už bendrą žemės ūkio politiką, klausimą: kam reikalingos atsietos tiesioginės išmokos? Tai esminis klausimas, į kurį turėtume visi atsakyti. Nebėra jokio sąryšio su maisto produktų gamyba, nes išmokos atsietos. Esama sąsajų su viešosiomis gėrybėmis per kompleksinį paramos susiejimą, tačiau nemanau, kad tai iš esmės atsako į klausimą. Manau, kad pranešime galbūt reikėjo išsamiau atsakyti į šį klausimą: pritarti minčiai dėl tikslingesnių tiesioginių išmokų, iš esmės skatinti plėtoti tvaresnio ir konkurencingesnio žemės ūkio modelį ir suteikti galimybę tikslingai taikyti mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms skirtas išmokas, kitaip tariant, tiesioginėmis išmokomis didinti ekologiškumą, kuriam, manau, Komisijos narys labai pritaria. Manau, jei eisime šiuo keliu, turėsime galimybę atsakyti į minėtą klausimą ir visuomenei tiksliai paaiškinti, kam skiriamos tiesioginės išmokos. Tai taip pat paneigia raginimą pagalbai taikyti viršutines ribas, nes jei viešosios gėrybės susietos su visomis tiesioginėmis išmokomis, tai stambesnis ūkininkas pagamins daugiau viešųjų gėrybių. Taigi nėra reikalo nustatyti išmokų viršutines ribas. Manau, kad pranešime daroma užuomina šia kryptimi, ir aš palankiai vertinu ėjimą tokio modelio link. Tikiuosi, rytoj galėsime pataisyti pranešimą. Jei tai padarysime, mūsų frakcija, be jokios abejonės, su džiaugsmu jam pritars."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Es domāju, ka pasaulē pazīstamais skotu dzejnieks Roberts Bērnss būtu varējis šo ziņojumu tā sākotnējā veidā raksturot kā „sarāvies, nobijies mazs zvēriņš”. Pateicoties lieliskajam darbam, ko tajā pēc pēdējo mēnešu sarunām ir ieguldījis un visi citi ēnu referenti, tagad mums ir ziņojums ar īstu saturu un daudzām jomām, ko mēs varam atbalstīt. Tomēr es uzskatu, ka tas ir nepilnīgs vienā svarīgā jomā, jo tas neatbild uz pamatjautājumu, ko uzdod mūsu nodokļu maksātāji un patērētāji, kuri maksā par kopējo lauksaimniecības politiku, — kam domāti tiešie atsaistītie maksājumi? Tas ir pamatjautājums, ar kuru jāsaskaras mums visiem. Šeit vairs nav nekādas saistības ar pārtikas ražošanu, jo tie ir atsaistīti. Pastāv saistība ar sabiedriskajām precēm savstarpējās atbilstības prasību dēļ, tomēr es nedomāju, ka tas pēc būtības atbild uz šo jautājumu. Es uzskatu, ka ziņojums, iespējams, ir aizgājis vēl tālāk, atbildot uz šo jautājumu, atbalstot ideju par mērķtiecīgākiem tiešajiem maksājumiem un ietverot galveno stimulu attīstīt ilgtspējīgu un konkurētspējīgu lauksaimniecības modeli, kā arī sniedzot iespēju mērķtiecīgi novirzīt maksājumus uz mazāk labvēlīgajiem apgabaliem — tā saucamie videi draudzīgāki tiešie maksājumi, kuri, manuprāt, Komisijai ļoti patīk. Es domāju, ka ja mēs turpināsim iet pa šo ceļu, tas mums sniegs iespēju atbildēt uz šo jautājumu un paskaidrot sabiedrībai, kam tieši domāti tiešie maksājumi. Tas arī noraida aicinājumu noteikt ierobežojumus un griestus atbalstam, jo, ja sabiedriskās preces ir saistītas ar tiešajiem maksājumiem visos tiešajos maksājumos, tad, jo lielāks ir lauksaimnieks, jo vairāk sabiedrisko preču tas piegādās. Tāpēc nav vajadzības tos apgriezt. Es domāju, ka ziņojums norāda uz šo virzienu, un es atbalstu virzīšanos uz šādu modeli. Es ceru, ka rītdien mēs varēsim ziņojumu uzlabot. Ja mēs to izdarīsim, mūsu grupa noteikti ar prieku to atbalstīs."@lv13
"Mr President, I think the world-renowned Scottish poet Rabbie Burns might have described this report as a bit of a ‘cow’rin, tim’rous beastie’ in its original form. Thankfully, through the good work that Albert Deß and all the other shadow rapporteurs have put in over the last months of negotiations, we now have a report that has some real substance and one that has many areas that we can support. I believe, however, that it falls short in one important area, in that it fails to answer the fundamental question asked by our taxpayers and our consumers who pay for the common agricultural policy: what are the direct decoupled payments for? That is a fundamental question that we all need to face up to. There is no longer any linkage with food production because they are decoupled. There is a link to public goods through cross-compliance, but I do not think this fundamentally answers that question. I believe that the report should perhaps have gone a little further in responding to that question by backing the idea of a more targeted direct payment, containing a major incentive to develop a more sustainable and competitive model of agriculture, and giving the possibility of a targeting of payments at LFA areas – the so-called greening of the direct payments, which I believe the Commissioner is very much favour of. If we move down that road, I believe it gives us the ability to respond to that question and explain to the public exactly what direct payments are for. It also negates the call for caps and ceilings to be put on aids because, if there are public goods attached to the direct payments across all the direct payments, then the bigger the farmer, the more public goods that farmer will deliver. So there is no need to cap them. I believe that the report hints at that direction and I welcome the move towards that type of model. I hope we can improve the report tomorrow. If we do so, our group will certainly be happy to support it."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat de wereldberoemde Schotse dichter Rabbie Burns de oorspronkelijke versie van dit verslag zou hebben beschreven als een 'angstig, verlegen beestje'. Gelukkig hebben we nu, dankzij het goede werk van Albert Deß en alle andere schaduwrapporteurs van de afgelopen maanden, een verslag waar werkelijk wat in staat en dat veel elementen bevat waar we het mee eens kunnen zijn. Ik denk echter dat het tekortschiet op één belangrijk punt. Het geeft namelijk geen antwoord op de fundamentele vraag van onze belastingbetalers en onze consumenten, die voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid betalen: waarvoor dient de ontkoppelde rechtstreekse steunverlening? Dat is een fundamentele vraag die we allemaal onder ogen moeten zien. Er is niet langer een verband met voedselproductie, want de betalingen zijn ontkoppeld. Er is een link naar collectieve voorzieningen via de randvoorwaarden, maar ik geloof niet dat dit de vraag werkelijk beantwoordt. Ik denk dat het verslag wellicht wat verder had moeten inspelen op de beantwoording van deze vraag door het idee van een meer gerichte rechtstreekse betaling te steunen, die een belangrijke stimulans is om een duurzamer en concurrerender landbouwmodel te ontwikkelen en de mogelijkheid te bieden de steun te bestemmen voor probleemgebieden, de zogeheten vergroening van de rechtstreekse steunverlening, waar de commissaris naar ik meen een groot voorstander van is. Als we die weg verder volgen, hebben we denk ik de mogelijkheid om die vraag te beantwoorden en het publiek uit te leggen waar de rechtstreekse steunverlening voor dient. Ook de roep om aftopping en plafonds voor steun wordt ermee weggenomen, als er, bij alle rechtstreekse steunverlening, aan de rechtstreekse steunverlening collectieve goederen worden gekoppeld. Immers: hoe groter de boer, hoe meer collectieve voorzieningen hij zal leveren. Dan is aftopping dus niet nodig. Ik geloof dat het verslag in die richting wijst en ik zal blij zijn met een stap in de richting van dat type model. Ik hoop dat we het verslag morgen kunnen verbeteren. Als wij dat doen, zal onze fractie het zeker graag steunen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Sądzę, że światowej sławy szkocki poeta Robert Burns mógłby określić przedmiotowe sprawozdanie w jego pierwotnej postaci słowami „maleńkie, ciche, bojaźliwe stworzenie”. Na szczęście dzięki pracy wykonanej przez pana posła Dessa i innych kontrsprawozdawców w ostatnich miesiącach negocjacji otrzymaliśmy sprawozdanie, które zawiera realną treść i które możemy pod wieloma względami poprzeć. Sądzę jednak, że brakuje w nim odpowiedzi na podstawowe pytanie zadawane przez podatników i konsumentów finansujących wspólną politykę rolną: czemu służą płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji? Jest to zasadnicza kwestia, z którą musimy się zmierzyć. Nie ma już powiązania z produkcją żywności, jako że płatności zostały uniezależnione od wielkości produkcji. Związek z dobrami publicznymi istnieje dzięki zasadzie wzajemnej zgodności, ale wątpię, by była to odpowiedź na powyższe pytanie. Uważam, że w sprawozdaniu należało w większym stopniu zająć się tą kwestią, popierając pomysł bardziej ukierunkowanych płatności bezpośrednich, zapewniając bodźce dla opracowania bardziej stabilnego i konkurencyjnego modelu rolnictwa oraz umożliwiając skierowanie płatności na obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Chodzi tu o tzw. ekologizację płatności bezpośrednich, za czym - jak sądzę – tak bardzo opowiada się pan komisarz. Jeśli podążymy tą drogą, sądzę, że będziemy mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie i wyjaśnienia opinii publicznej, czemu służą płatności bezpośrednie. Utracą również sens postulaty wprowadzenia limitów i pułapów pomocy, jako że w przypadku gdy wszystkie płatności bezpośrednie będą powiązane z dobrami publicznymi, im większe będzie gospodarstwo, tym większa będzie produkcja. Nie ma zatem potrzeby wprowadzania limitów. Uważam, że w sprawozdaniu sugeruje się przejście w kierunku tego rodzaju modelu, co przyjmuję z zadowoleniem. Mam nadzieję, że jutro uda nam się udoskonalić przedmiotowe sprawozdanie. Jeśli tak się stanie, nasza grupa z całą pewnością udzieli swojego poparcia."@pl16
". Senhor Presidente, penso que o poeta escocês de renome mundial Rabbie Burns poderia ter descrito este relatório, na sua versão original, como uma "pequena besta arredia e temerosa". Felizmente, graças ao bom trabalho realizado pelo senhor deputado Albert Dess e por todos os relatores-sombra ao longo dos últimos meses de negociações, temos agora um relatório com verdadeiro conteúdo e com muitos domínios que podemos apoiar. Considero, contudo, que o relatório é insuficiente num domínio importante, na medida em que não responde à pergunta fundamental colocada pelos nossos contribuintes e pelos nossos consumidores que pagam a política agrícola comum: para que servem os pagamentos directos dissociados? Essa é uma pergunta fundamental que todos temos de encarar. Já não existe qualquer ligação com a produção de alimentos, porque os pagamentos directos estão dissociados. Existe uma ligação com os bens públicos através da condicionalidade, mas creio que isto não responde ao essencial da pergunta. Penso que o relatório deveria ter ido um pouco mais longe na resposta a essa pergunta ao apoiar a ideia de um pagamento directo mais orientado, ao incluir um incentivo substancial ao desenvolvimento de um modelo de agricultura mais sustentável e competitivo e ao prever a possibilidade de orientar os pagamentos para as zonas desfavorecidas – a chamada ecologização dos pagamentos directos, que penso ser fortemente apoiada pelo senhor Comissário. Se seguirmos esse caminho, penso que ficaremos habilitados a responder a essa pergunta e a explicar ao público para que servem exactamente os pagamentos directos. Além disso, esse caminho esvazia de sentido o apelo à aplicação de limites máximos às ajudas porque, se houver bens públicos associados a todos os pagamentos directos, quanto maior for o agricultor, mais bens públicos ele produzirá. Assim, não existe necessidade de aplicar limites máximos aos pagamentos directos. Penso que o relatório aponta nessa direcção e congratulo-me com a evolução para esse modelo. Espero que possamos melhorar o relatório amanhã. Se o fizermos, o nosso grupo terá todo o prazer em apoiá-lo."@pt17
". Dle președinte, cred că renumitul poet scoțian Rabbie Burns ar descrie acest raport ca un fel de mică bestie timorată, în forma sa originală. Sunt recunoscător că, datorită muncii de calitate pe care au depus-o Albert Dess și toți ceilalți raportori alternativi în ultimele luni de negocieri, avem acum un raport care are substanță și conține multe fragmente pe care le putem susține. Cred totuși că acesta eșuează la un capitol important, și anume nu reușește să ofere un răspuns la întrebarea fundamentală adresată de către contribuabilii și consumatorii noștri care plătesc pentru politica agricolă comună: la ce folosesc plățile directe decuplate? Aceasta este o întrebare fundamentală căreia trebuie să îi răspundem cu toții. Nu mai există nicio legătură cu producția de alimente pentru că sunt decuplate. Există o legătură cu bunurile publice prin intermediul ecocondiționalității, dar nu cred că acesta este răspunsul la întrebare. Cred că raportul ar trebui, poate, să meargă puțin mai departe cu răspunsul la această întrebare, susținând ideea unor plăți directe mai bine orientate, incluzând un stimulent major pentru a dezvolta un model de agricultură mai durabil și competitiv și oferind posibilitatea de a direcționa plățile în zonele defavorizate – așa-numita ecologizare a plăților directe, pe care cred că dl comisar o susține cu tărie. Dacă mergem și mai departe, cred că raportul va fi în măsură să răspundă la întrebare și să explice publicului exact la ce folosesc plățile directe. De asemenea, raportul respinge solicitarea de a crea plafoane pentru ajutoare deoarece, dacă există bunuri publice asociate cu plățile directe pentru toate plățile directe, atunci cu cât este mai bogat un fermier, cu atât va produce mai multe bunuri publice. Așadar, nu este nevoie să le plafonăm. Cred că raportul indică această direcție și salut pasul parcurs spre acest tip de model. Sper ca mâine să putem îmbunătăți raportul. Dacă reușim, grupul nostru va fi cu siguranță de acord să îl susțină."@ro18
"Myslím si, že svetoznámy škótsky básnik Rabbie Burns by možno túto správu v jej pôvodnej forme opísal ako „zhrbené, plaché malé zvieratko“. Našťastie, vďaka dobrej práci Alberta Dessa a všetkých ostatných tieňových spravodajcov počas uplynulých mesiacov rokovaní teraz máme správu, ktorá má skutočný obsah a mnoho oblastí, ktoré môžeme podporiť. Domnievam sa však, že zlyháva v jednej dôležitej oblasti, pretože nenašla odpoveď na zásadnú otázku, ktorú kladú naši daňoví poplatníci a naši spotrebitelia, ktorí platia za spoločnú poľnohospodársku politiku: načo sú priame neviazané platby? To je zásadná otázka, na ktorú všetci musíme odpovedať. Neexistuje už žiadne spojenie s výrobou potravín, pretože platby sú neviazané. Je tu spojenie s verejným statkami prostredníctvom krížového plnenia, ale nemyslím si, že by to zásadne riešilo túto otázku. Domnievam sa, že správa možno mohla ísť trocha ďalej z hľadiska odpovede na túto otázku a mohla podporiť myšlienku cielenejších priamych platieb, ktoré obsahujú podstatný stimul na rozvoj udržateľnejšieho a konkurencieschopnejšieho modelu poľnohospodárstva a ktoré vytvárajú možnosť zacieliť platby na znevýhodnené oblasti – takzvaná ekologizácia priamych platieb, ktorej sa podľa mňa pán komisár veľmi zastáva. Ak sa vydáme touto cestou, domnievam sa, že nám to poskytne príležitosť odpovedať na túto otázku a vysvetliť verejnosti, načo presne sú priame platby. Tiež to neguje výzvy na zavedenie limitov a stropov pre pomoc, pretože ak budú so všetkými priamymi platbami prepojené verejné statky, potom bude platiť, že čím väčší je poľnohospodár, tým viac verejných statkov vytvorí. Takže neexistuje potreba vytvárať stropy. Domnievam sa, že správa ukazuje cestu týmto smerom, a vítam posun k modelu tohto typu. Dúfam, že zajtra sa nám podarí túto správu vylepšiť. Ak áno, naša skupina ju určite rada podporí."@sk19
"Gospod predsednik, mislim, da bi lahko škotski pesnik svetovnega slovesa Rabbie Burns to poročilo v prvotni obliki opisal kot „cow’rin, tim’rous beastie“ (sključeno, bojazljivo malo zver, op. prev.). Na srečo imamo zdaj zaradi dobrega dela, ki so ga Albert Dess in vsi drugi poročevalci v senci vložili vanj v zadnjih mesecih pogajanj, poročilo, ki ima pravo vsebino in mnogo področij, ki jih lahko podpremo. Vendar pa menim, da ima pomanjkljivosti na enem pomembnem področju, namreč, da ne uspe odgovoriti na temeljno vprašanje, ki ga postavljajo davkoplačevalci in naši potrošniki, ki plačujejo za skupno kmetijsko politiko: čemu so namenjena nevezana neposredna plačila? To je temeljno vprašanje, s katerim se moramo vsi spopasti. Povezave s proizvodnjo hrane ni več, ker sta ločena. Povezava z javnimi dobrinami obstaja preko navzkrižne skladnosti, a mislim, da to v osnovi ne pomeni odgovora na to vprašanje. Menim, da bi moralo poročilo malo bolj odgovoriti na to vprašanje s podporo zamisli o bolj ciljno usmerjenih neposrednih plačilih, ki vsebujejo pomembno spodbudo za razvoj bolj trajnostnega in konkurenčnega modela kmetijstva in dajejo možnost ciljnega usmerjanja plačil za območja z omejenimi možnostmi – tako imenovana ekologizacija neposrednih plačil, za katero menim, da ji je komisar zelo naklonjen. Če gremo naprej, menim, da nam omogoča odgovor na to vprašanje in da javnosti pojasnimo točno, čemu so neposredna plačila namenjena. Prav tako zanika poziv, da se za pomoči določijo limiti in meje, ker če bodo z neposrednimi plačili v okviru vseh neposrednih plačil povezane javne dobrine, potem bodo večji kmetje ustvarjali več javnih dobrin. Zato ni potrebe, da se jih omeji. Menim, da poročilo namiguje v to smer in pozdravljam potezo v smeri takšnega modela. Upam, da bomo lahko jutri izboljšali poročilo. Če bomo to storili, bo naša skupina poročilo vsekakor z veseljem podprla."@sl20
". Herr talman! Den världsberömde skotske poeten Rabbie Burns skulle kanske ha beskrivit detta betänkande som något slags ”cow’rin, tim’rous beastie” i sin ursprungliga form. Tack vare Albert Dess och alla skuggföredragandenas stora ansträngningar under den sista månaden av förhandlingar har vi nu tack och lov ett betänkande med lite verkligt innehåll och med många områden som vi kan stödja. I ett viktigt avseende anser jag dock att det inte når ända fram, eftersom det misslyckas med att svara på den grundläggande fråga som ställs av de skattebetalare och konsumenter som bekostar den gemensamma jordbrukspolitiken: vad är det direkta frikopplade stödet till för? Det är en grundläggande fråga som vi alla måste ställa. Någon koppling till livsmedelsproduktionen finns inte längre eftersom stödet är frikopplat. Det finns en koppling till kollektiva nyttigheter genom uppfyllandet av tvärvillkor, men detta besvarar enligt min mening egentligen inte denna fråga. Jag anser att betänkandet kanske borde ha gått lite längre för att besvara denna fråga genom att ställa sig bakom idén om ett mer riktat direktstöd, som ger ett betydande incitament att utveckla en mer hållbar och konkurrenskraftig jordbruksmodell och gör det möjligt att rikta stödet till de minst gynnade områdena – det s.k. grönare direktstödet som jag tror att kommissionsledamoten är en stark anhängare av. Om vi slår in på den vägen menar jag att vi kan besvara på denna fråga och förklara för allmänheten exakt vad direktstödet är till för. Då behövs det dessutom inga övre gränser eller tak för stödet, för om allt direktstöd är kopplat till kollektiva nyttigheter betyder det att ju större jordbruk, desto fler kollektiva nyttigheter. Då finns det alltså inget behov av någon övre gräns. Jag anser att betänkandet lutar åt det hållet och välkomnar utvecklingen mot en sådan modell. Jag hoppas att vi kan förbättra betänkandet i morgon. Lyckas vi med det kommer vår grupp gärna att stödja det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"George Lyon,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,9,21
"cow’rin, tim’rous beastie"5
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph