Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-099-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-099-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, permettez-moi tout d’abord de saluer le travail réalisé par notre rapporteur Albert Dess, par ses collaborateurs et par les rapporteurs fictifs, pour parvenir à ce texte qui me paraît à la fois équilibré et ambitieux et que nous voterons demain. Près de six mois après le rapport de George Lyon, qui avait fixé les orientations du Parlement européen pour la PAC d’après 2013, la Commission européenne a décidé de s’appuyer sur ce travail, en reprenant largement ses orientations dans sa communication du 18 novembre dernier. Ce nouveau rapport, que la commission de l’agriculture et du développement rural a adopté à la quasi-unanimité, confirme quant à lui le virage que nous souhaitons voir pris par la politique agricole commune dans les années à venir. Nos paysans n’ont pas vocation à produire de simples marchandises, c’est-à-dire de simples produits de marché. Ils ont avant tout vocation à produire de l’alimentation destinée à nos 500 millions de concitoyens européens, mais qui doit aussi pouvoir contribuer à l’alimentation du reste du monde. L’affirmer aussi clairement, ce n’est pas simplement un choix sémantique, c’est un choix philosophique que nous faisons. Le rapport d’Albert Dess valide une approche positive de la contribution que l’agriculture apporte à l’environnement et à l’écologie et appelle en conséquence à une levée des contraintes administratives souvent lourdes, qui sont fixées par les règlements européens et les textes nationaux. En se prononçant à la fois pour une dégressivité des aides directes, et un renouvellement des outils de régulation, il marque également une vision nouvelle vis-à-vis de la perception sociétale de la PAC, mais aussi de la mondialisation des échanges. Notre débat de ce jour se déroule au moment même où s’ouvre à Paris le débat du G20 agricole consacré à la régulation des marchés mondiaux des matières premières et, en particulier, des matières premières agricoles. Notre démarche n’est donc pas celle d’un Parlement isolé et coupé du monde, mais elle est tout au contraire inscrite au cœur d’une réflexion qui doit nous permettre d’apporter une réponse globale à un défi planétaire. Comme il y a un an dans le rapport de George Lyon, comme il y a un mois dans le rapport Garriga sur les perspectives financières, nous nous prononcerons demain pour le maintien du budget agricole au cours de la période de programmation 2014-2020. Sans doute revenons-nous de loin sur ce point, mais, pour autant, il sera nécessaire d’arbitrer et de faire des choix car nous n’aurons pas les moyens de tout..."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, dovolte mi úvodem blahopřát našemu zpravodaji, panu poslanci Dessovi, stínovým zpravodajům a dalším osobám, které se podílely svojí prací na přípravě této zprávy. Podle mého názoru je tento text vyrovnaný i ambiciózní. Hlasovat o něm budeme zítra. Zhruba šest měsíců poté, co pan poslanec Lyon vypracoval zprávu vysvětlující stanoviska Evropského parlamentu k budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013, se Komise rozhodla, že bude z této zprávy čerpat a začlenila mnoho jejích myšlenek do svého sdělení, které zveřejnila dne 18. listopadu 2010. Nová zpráva, kterou Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova přijal takřka jednomyslně, potvrzuje nový směr, kterým bychom chtěli, aby se společná zemědělská politika vydala v následujících letech. Zemědělci tu nejsou pro to, aby produkovali pouhé zboží nebo prodejní komodity. Jsou tu především pro to, aby produkovali potraviny pro 500 milionů evropských občanů, ale také aby pomohli živit ostatní svět. Formulovat to takto není jen sémantická záležitost: činíme tím filozofickou volbu. Zpráva poslance Desse podporuje pozitivní přístup k přínosu zemědělství pro životní prostředí a ekologii, a vyzývá tudíž ke zjednodušení často složitých administrativních postupů, které zavádí evropské a vnitrostátní právní předpisy. Obhajobou odstupňování přímých plateb a přezkumu právních nástrojů zpráva nabízí nový pohled na sociální vnímání SZP a globálního obchodu. Souběžně s naší rozpravou začíná skupina G20 v Paříži diskutovat o globálních trzích s komoditami, a zvláště se zemědělskými komoditami. Přístup Evropského parlamentu tudíž nekrystalizoval ve vakuu, odtrženě od světa, nýbrž je naopak součástí širších úvah o tom, jak globálně reagovat na globální problém. Tak jako před rokem při hlasování o zprávě poslance Lyona a minulý měsíc při hlasování o zprávě poslance Garriga Polleda o finančním výhledu budeme také zítra hlasovat pro zachování zemědělského rozpočtu v programovém období 2014–2020. Jsem si jit, že půjde o velmi těsné hlasování, ale musíme se vyjádřit a učinit rozhodnutí, protože nebudeme mít peníze na všechno…"@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Lad mig først lykønske vores ordfører hr. Dess, skyggeordførerne og de øvrige bidragydere med det arbejde, som de har lagt i at udarbejde denne tekst, som vi stemmer om i morgen. Efter min mening er den både afbalanceret og ambitiøs. Næsten et halvt år efter, at hr. Lyon udarbejdede sin betænkning, som fastlægger Parlamentets holdning til den fælles landbrugspolitik efter 2013, har Kommissionen besluttet at trække på betænkningen ved at medtage mange af dens idéer i den meddelelse, som blev offentliggjort den 18. november 2010. I den nye betænkning, som blev vedtaget næsten enstemmigt i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, bekræfter man den nye kurs, som vi gerne vil udstikke i den fælles landbrugspolitik i de kommende år. Vores landbrugere er ikke sat i verden for at producere flere varer, der kan sælges. De er primært sat i verden for at producere fødevarer til Europas 500 mio. borgere, men også for at hjælpe med at brødføde resten af verden. Når jeg udtrykker det i så klare vendinger, handler det ikke kun om semantik. Det er et filosofisk valg, som vi træffer. I hr. Dess' betænkning støtter man en positiv tilgang til landbrugets miljømæssige og økologiske bidrag, og man appellerer således om at mindske de ofte belastende administrative procedurer, der er fastlagt i både EU- lovgivningen og den nationale lovgivning. Ved at argumentere for degressive direkte betalinger og en gennemgang af reguleringsmekanismerne anlægger man i betænkningen desuden et nyt perspektiv i forhold til samfundets syn på den fælles landbrugspolitik og verdenshandelen. Netop nu indleder G20-landene i Paris drøftelser om regulering af verdens råvaremarkeder med særligt fokus på landbrugsvarer. Parlamentet træffer således ikke isolerede foranstaltninger i en situation, hvor vi er afskåret fra omverdenen. Vi indgår snarere i de mere generelle overvejelser om, hvordan vi finder et globalt svar på en global udfordring. Ligesom det var tilfældet med hr. Lyons betænkning for et år siden og hr. Garriga Polledos betænkning om de finansielle overslag i sidste måned, vil vi i morgen stemme for at fastholde landbrugsbudgettet for programmeringsperioden 2014-2020. Jeg er sikker på, at det bliver et tæt opløb, men vi er nødt til at tage stilling og træffe nogle valg, for vi har ikke pengene til at gøre alting..."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst unserem Berichterstatter, Herrn Deß, den Schattenberichterstattern und anderen Beteiligten zu der Arbeit gratulieren, die sie mit der Ausarbeitung dieses Textes geleistet haben. Meiner Meinung nach ist dies ein ausgewogener und gleichzeitig ehrgeiziger Text. Morgen werden wir über den Bericht abstimmen. Fast sechs Monate nachdem Herr Lyon seinen Bericht vorgelegt hat, in dem die Haltung des Europäischen Parlaments zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2013 dargelegt wurde, hat die Europäische Kommission beschlossen, sich auf diesen Bericht zu stützen, indem sie viele der darin enthaltenen Ideen in die am 18. November 2010 herausgegebene Mitteilung hat einfließen lassen. Mit dem neuen Bericht, der vom Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung fast einstimmig angenommen wurde, wird die neue Richtung untermauert, die die Gemeinsame Agrarpolitik in den kommenden Jahren unserer Meinung nach einschlagen soll. Unsere Landwirte sind nicht dazu da, einfach nur Güter oder Waren zum Verkauf zu produzieren. Ihre Aufgabe ist es vor allem, Lebensmittel für die 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger Europas herzustellen, aber auch dabei zu helfen, den Rest der Welt zu ernähren. Dies so klar zu sagen, sind nicht einfach nur leere Worte: Es ist eine philosophische Wahl, die wir treffen. Der Bericht von Herrn Deß bestätigt eine positive Haltung gegenüber dem Beitrag, den die Landwirtschaft für die Umwelt und Ökologie leistet, und fordert daher eine Verringerung der oft sehr umständlichen Verwaltungsverfahren, die europäische und nationale Rechtsvorschriften vorsehen. Dadurch, dass er sich für eine Staffelung der Direktzahlungen und eine Überarbeitung der Regulierungsinstrumente ausspricht, liefert der Bericht auch eine neue Sichtweise auf die gesellschaftliche Wahrnehmung der GAP und den globalen Handel. Während wir hier reden, beginnt die G20 in Paris mit den Diskussionen über die Regulierung der globalen Rohstoffmärkte und insbesondere der Agrarrohstoffmärkte. Der Ansatz des Parlaments wurde also nicht in einem luftleeren Raum, isoliert von der Welt festgelegt. Er ist vielmehr Teil der weitergehenden Überlegungen, wie wir eine globale Antwort auf eine globale Herausforderung finden. Wie vor einem Jahr mit dem Bericht von Herrn Lyon und wie im letzten Monat mit dem Bericht von Herrn Garriga Polledo über die finanzielle Vorausschau stimmen wir morgen für die Aufrechterhaltung des Agrarhaushalts für den Programmplanungszeitraum 2014-2020. Ich bin sicher, dass es ein knappes Ergebnis werden wird, aber wir müssen Stellung beziehen und Entscheidungen treffen, weil wir nicht das Geld haben werden, alles zu machen ..."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή μας κύριο Dess, τους σκιώδεις εισηγητές και όσους άλλους συνέβαλαν στο έργο που έχει επιτελεστεί για την εκπόνηση του παρόντος κειμένου. Κατά τη γνώμη μου, είναι και ισορροπημένο και φιλόδοξο. Θα ψηφίσουμε για την έκθεση αύριο. Σχεδόν έξι μήνες αφότου ο κ. Lyon συνέταξε την έκθεσή του με την οποία εκτίθενται οι απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αντλήσει από την έκθεση, συμπεριλαμβάνοντας πολλές από τις ιδέες της στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 18 Νοεμβρίου 2010. Η νέα έκθεση, η οποία εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, επιβεβαιώνει τη νέα κατεύθυνση που θα θέλαμε να λάβει η κοινή γεωργική πολιτική κατά τα επόμενα χρόνια. Οι γεωργοί μας δεν παράγουν απλά βασικά προϊόντα, ή εμπορεύματα προς πώληση. Παράγουν, πάνω απ’ όλα, τρόφιμα για τα 500 εκατομμύρια πολίτες της Ευρώπης, αλλά και συμβάλλουν στον επισιτισμό και του υπόλοιπου κόσμου. Η αναφορά του γεγονότος αυτού με τους εν λόγω όρους δεν είναι απλώς και μόνο θέμα σημασιολογίας: πρόκειται για φιλοσοφική επιλογή που κάνουμε. Η έκθεση του κ. Dess υιοθετεί θετική προσέγγιση όσον αφορά την περιβαλλοντική και οικολογική συμβολή της γεωργίας, και, ως εκ τούτου, απευθύνει έκκληση για μείωση των συχνά επαχθών διοικητικών διαδικασιών που δημιουργούνται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Επιχειρηματολογώντας υπέρ των βαθμιαίων άμεσων ενισχύσεων και της αναθεώρησης των ρυθμιστικών μέσων, η έκθεση παρέχει επίσης μια νέα προοπτική για την κοινωνική αντίληψη της ΚΓΠ και του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτήν τη στιγμή, η ομάδα G20 στο Παρίσι ξεκινά συζητήσεις σχετικά με τη ρύθμιση των παγκόσμιων αγορών βασικών προϊόντων, με ιδιαίτερη αναφορά στα βασικά γεωργικά προϊόντα. Η προσέγγιση του Κοινοβουλίου, συνεπώς, δεν καθορίζεται στο κενό, σαν να είμαστε αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Αντιθέτως, αποτελεί μέρος των ευρύτερων συζητήσεων για το πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε μια παγκόσμια απάντηση για μια παγκόσμια πρόκληση. Όπως και με την έκθεση του κ. Lyon πριν από ένα χρόνο και την έκθεση του κ. Garriga Polledo σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές τον περασμένο μήνα, αύριο θα ψηφίσουμε υπέρ της διατήρησης του γεωργικού προϋπολογισμού για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα κριθεί με μικρή διαφορά, όμως πρέπει να λάβουμε θέση και να κάνουμε επιλογές διότι δεν θα έχουμε τα χρήματα να πράξουμε τα πάντα ..."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, let me begin by congratulating our rapporteur, Mr Dess, the shadow rapporteurs and other contributors on the work that they have done to draft this text. In my opinion, it is both balanced and ambitious. We will be voting on the report tomorrow. Almost six months after Mr Lyon drafted his report setting out the European Parliament’s views on the common agricultural policy (CAP) post-2013, the European Commission decided to draw on the report by including many of its ideas in the communication issued on 18 November 2010. The new report, which was adopted almost unanimously by the Committee on Agriculture and Rural Development, affirms the new direction that we would like the common agricultural policy to take in the coming years. Our farmers are not there to produce mere commodities, or wares to sell. They are there, above all, to produce food for Europe’s 500 million citizens, but also to help to feed the rest of the world. Stating it in these terms is not just semantics: it is a philosophical choice that we are making. Mr Dess’s report endorses a positive approach to agriculture’s environmental and ecological contribution and therefore appeals for a reduction of the often onerous administrative procedures generated by European and national legislation. By arguing in favour of graduated direct payments and a review of the regulatory instruments, the report also provides a new perspective on social perception of the CAP and of global trade. As we speak, the G20 in Paris is beginning discussions on regulating the global commodities markets, with particular reference to agricultural commodities. Parliament’s approach, then, has not been defined in a vacuum, where we are cut off from the world. Rather, it is part of the wider deliberations on how to come up with a global response to a global challenge. As with Mr Lyon’s report one year ago and Mr Garriga Polledo’s report on the financial perspectives last month, tomorrow we will be voting in favour of maintaining the agricultural budget for the 2014-2020 programming period. I am sure that it will be a close-run thing, but we do need to take a stand and to make choices, because we will not have the money to do everything ..."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, permítanme empezar felicitando a nuestro ponente, Albert Dess, a los ponentes alternativos y al resto de colaboradores por el trabajo realizado para la redacción de este informe que mañana votaremos, y que, en mi opinión, es un texto equilibrado y ambicioso. Casi seis meses después de que George Lyon redactara el informe en el que se recogían los puntos de vista del Parlamento Europeo sobre la política agrícola común (PAC) después de 2013, la Comisión Europea decidió basarse en este informe e incluir muchas de sus ideas en la comunicación presentada el 18 de noviembre de 2010. El nuevo informe, que fue adoptado casi unánimemente por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, confirma la nueva dirección que nos gustaría que tomara la política agrícola común en los próximos años. Nuestros agricultores no están ahí para producir simples mercancías o productos de mercado. Principalmente están para producir alimentos para los 500 millones de ciudadanos europeos, pero también para ayudar a alimentar al resto del mundo. Hablar en estos términos no es una simple cuestión semántica, se trata de una opción filosófica por la que apostamos. El informe de Albert Dess ofrece una visión positiva de la contribución que realiza la agricultura al medio ambiente y a la ecología, y por tanto solicita la reducción de los procedimientos administrativos derivados de las legislaciones europea y nacionales, que a menudo son muy costosos. Al pronunciarse a favor de la reducción progresiva de los pagos directos y la revisión de los instrumentos de regulación, el informe aporta también una nueva perspectiva a la percepción social de la PAC y del comercio mundial. Mientras hablamos, el G-20 ha comenzado a debatir en París la regulación de los mercados globales de materias primas, en particular de los productos agrícolas básicos. Por tanto, la posición del Parlamento no se ha definido de manera aislada, como si estuviéramos separados del mundo, sino más bien al contrario ya que forma parte de reflexiones más amplias que pretenden encontrar una respuesta global a un desafío global. Al igual que hace un año con el informe de George Lyon y hace un mes con el informe de Salvador Garriga Polledo sobre las perspectivas financieras, mañana votaremos a favor de mantener el presupuesto agrícola para el periodo de programación 2014-2020. Estoy seguro de que será una votación reñida, pero necesitamos adoptar una postura firme y tomar decisiones, porque no vamos a tener dinero para hacerlo todo..."@es21
". Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head kolleegid! Lubage mul alustada meie raportööri Albert Dessi, variraportööride ja kõikide teiste sellesse teksti panustajate tänamisega. Minu arvates on see raport ühtlasi nii tasakaalustatud kui ka põhjalik. Homme läheb see hääletusele. Peaaegu kuus kuud pärast seda, kui George Lyon koostas raporti, milles ta visandas Euroopa Parlamendi seisukohad ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kohta pärast 2013. aastat, otsustas Euroopa Komisjon sellele raportile tugineda, kui lisas paljud selle ideed teatisse, mis avaldati 18. novembril 2010. Uus raport, mis võeti põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis vastu peaaegu ühehäälselt, kinnitab uut suunda, mille ühine põllumajanduspoliitika järgnevatel aastatel võtta võiks. Meie põllumajandustootjad ei eksisteeri vaid selleks, et pelgalt kaupa või müüdavaid tooteid valmistada. Eelkõige on nende ülesanne toota toitu Euroopa 500 miljonile elanikule, kuid ka ülejäänud maailma toitmisele kaasa aidata. See väljendusviis on midagi enamat kui pelgalt semantika: see on meie filosoofiline valik. Albert Dessi raport toetab positiivset lähenemisviisi põllumajanduse keskkondlikule ja majanduslikule panusele ning kutsub seetõttu üles sageli koormavate haldusmenetluste vähendamisele, mille on loonud Euroopa ja vastava riigi õigusaktid. Astmeliste otsetoetuste ja regulatiivinstrumentide läbivaatamise poolt argumenteerides esitab raport ka uue vaatenurga ÜPP ja globaalse kaubanduse sotsiaalse arusaama kohta. Just praegu alustab G20 Pariisis globaalsete kaubaturgude reguleerimise arutelusid, omistades erilist tähtsust põllumajandussaadustele. Seega ei ole parlamendi lähenemisviisi määratletud vaakumis, ülejäänud maailmast ära lõigatult. Pigem on see osa laialdasematest kaalutlustest, kuidas leida globaalsele katsumusele globaalne lahendus. Nii nagu George Lyoni raporti puhul aasta tagasi ja Garriga Polledo eelmisel kuul esitatud finantsperspektiive käsitleva raporti puhul, hääletame homme põllumajanduseelarve säilitamise poolt 2014. – 2020. aasta programmiperioodiks. Ma olen kindel, et see on juba otsustatud asi, kuid peame tõepoolest võtma seisukoha ja tegema valikud, kuna meil ei ole raha teha kõike..."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan aloittaa onnittelemalla esittelijää, Albert Deßiä, varjoesittelijöitä ja muita osallistujia, työstä, jonka he ovat tehneet tämän tekstin laatimiseksi. Minun mielestäni se on sekä tasapainoinen että kunnianhimoinen. Äänestämme mietinnöstä huomenna. Miltei kuusi kuukautta sen jälkeen, kun George Lyon laati mietintönsä, jossa esitetään Euroopan parlamentin näkemykset yhteisestä maatalouspolitiikasta (YMP) vuoden 2013 jälkeen, Euroopan komissio päätti hyödyntää mietintöä sisällyttämällä monia sen ajatuksia 18. marraskuuta 2010 annettuun tiedonantoon. Uudessa mietinnössä, joka hyväksyttiin miltei yksimielisesti maatalouden ja maaseudun kehityksen valiokunnassa, vahvistetaan uusi suunta, johon haluaisimme yhteisen maatalouspolitiikan menevän tulevina vuosina. Viljelijämme eivät vain tuota hyödykkeitä tai tavaroita myytäväksi. Ennen kaikkea he tuottavat elintarvikkeita EU:n 500 miljoonalle kansalaiselle ja sen lisäksi auttavat ruokkimaan muuta maailmaa. Näiden käsitteiden esittäminen ei ole pelkkää semantiikkaa: se on aatteellinen valinta, jonka teemme. Albert Deßin mietinnössä tuetaan myönteistä lähestymistapaa maatalouden panokseen ympäristölle ja ekologialle, ja kehotetaan siksi vähentämään EU:n ja kansallisen lainsäädännön aikaansaamia usein raskaita hallinnollisia menettelyjä. Mietinnössä esitetään perusteluja asteittaisten suorien tukien ja sääntelyvälineiden tarkistamisen puolesta, ja annetaan uusi näkökulma yhteiskunnalliseen käsitykseen YMP:stä ja maailmankaupasta. Nyt puhuessamme G20-ryhmä aloittelee Pariisissa keskusteluja maailmanlaajuisista hyödykemarkkinoista ja erityisesti maataloushyödykkeistä. Parlamentin lähestymistapaa ei siis ole määritelty tyhjiössä ja erillään muusta maailmasta. Se on pikemminkin osa laajempia päätöksiä siitä, miten maailmanlaajuiseen haasteeseen voidaan vastata maailmanlaajuisesti. Kuten George Lyonin mietinnöstä vuosi sitten ja Salvador Garriga Polledon rahoitusnäkymiä koskevasta mietinnöstä viime kuussa, äänestämme huomenna maatalousmäärärahojen säilyttämisen puolesta ohjelmakaudella 2014–2020. Olen varma, että siitä tulee täpärää, mutta meidän on valittava puolemme ja tehtävä päätöksiä, koska meillä ei ole rahaa kaikkeen…"@fi7
"Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok előadónknak, Dess úrnak, az árnyékelőadóknak és a többi közreműködőnek ahhoz a munkához, amelyet e szöveg megfogalmazásával kapcsolatban végeztek. A szöveg véleményem szerint kiegyensúlyozott és nagyratörő. A jelentésről holnap szavazunk. Majdnem fél évvel azt követően, hogy Lyon úr előterjesztette az Európai Parlamentnek a 2013 utáni közös agrárpolitikával kapcsolatos véleményét tartalmazó jelentését, az Európai Bizottság úgy határozott, hogy ezt a jelentést olyan módon használja fel, hogy belefoglalja több felvetését is a 2010. november 18-án kiadott közleménybe. Az új jelentés – amelyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság majdnem egyhangúlag fogadott el – megerősíti azt az új irányvonalat, amelyet kívánatosnak tartunk a közös agrárpolitika számára az elkövetkező évek vonatkozásában. Mezőgazdasági termelőink nem csak azért vannak, hogy puszta árucikkeket vagy piaci termékeket állítsanak elő. Azért vannak – mindenekelőtt –, hogy élelmiszert termeljenek Európa több mint 500 millió polgára számára, valamint hogy segítséget nyújtsanak a világ többi részének élelmezéséhez. Ha ezt így fogalmazzuk meg, ez nem puszta szemantika, hanem egy általunk meghozott filozófiai döntésről van szó. Dess úr jelentése egy pozitív megközelítést tesz magáévá a mezőgazdaság környezetvédelmi és ökológiai szerepét illetően, és ennélfogva az európai és nemzeti jogszabályok által előidézett, gyakran terhes adminisztratív eljárások csökkentésére törekszik. Miközben a progresszív közvetlen kifizetések és a szabályozási eszközök felülvizsgálata mellett foglal állást, a jelentés egyben új perspektívát ad a KAP és a globális kereskedelem társadalmi elfogadását illetően. Miközben itt vitázunk, a G20 országai Párizsban megbeszéléseket tartanak a globális nyersanyagpiacok szabályozásáról, különös tekintettel a mezőgazdasági alapanyagokra. A Parlament megközelítése nem vákuumban alakult ki, amelyben el lennének szigetelve a világtól. Sokkal inkább az azzal kapcsolatos, szélesebb megfontolások részét képezi, hogy miként adható globális válasz a globális kihívásokra. Ahogyan Lyon úr egy évvel ezelőtti jelentése és Garriga Polledo úr egy hónappal ezelőtti, pénzügyi kilátásokról szóló jelentése esetében is, holnap a 2014–2020-as programozási időszakra szóló mezőgazdasági költségvetés fenntartása mellett szavazunk majd. Biztos vagyok benne, hogy szoros lesz majd az eredmény, de állást kell foglalnunk, és döntenünk kell, mivel nem lesz arra pénzünk, hogy mindent megtegyünk ..."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, vorrei esordire complimentandomi con il nostro relatore, onorevole Dess, i relatori ombra e tutti coloro che hanno contribuito per il lavoro svolto al fine di predisporre l’odierno testo, un testo che, a mio parere, è al tempo stesso equilibrato e ambizioso. Voteremo sulla relazione domani. A distanza di quasi sei mesi dalla relazione elaborata dall’onorevole Lyon concernente le posizioni del Parlamento europeo in merito alla politica agricola comune (PAC) dopo il 2013, la Commissione europea ha deciso di attingere dalla relazione molte idee che sono state inserite nella comunicazione pubblicata il 18 novembre 2010. La nuova relazione, adottata pressoché all’unanimità dalla commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, afferma il nuovo orientamento che vorremmo far assumere alla politica agricola comune nei prossimi anni. I nostri agricoltori non producono semplici merci, prodotti di mercato. Producono essenzialmente cibo per 500 milioni di cittadini europei, contribuendo peraltro a sfamare anche il resto del mondo. Parlare in questi termini non è un mero esercizio semantico: stiamo operando una scelta filosofica. La relazione dell’onorevole Dess avalla un approccio positivo al contributo ambientale ed ecologico dell’agricoltura e, pertanto, chiede una riduzione delle procedure amministrative, spesso onerose, generate dalla legislazione europea e nazionale. Argomentando a favore dei pagamenti diretti degressivi e di una revisione degli strumenti normativi, la relazione fornisce anche una nuova prospettiva della percezione sociale della PAC e degli scambi globali. Mentre parliamo, il G20 a Parigi sta aprendo le discussioni sulla regolamentazione dei mercati mondiali delle con particolare riferimento ai prodotti agricoli. L’approccio del Parlamento, allora, non è stato definito in una situazione totalmente avulsa dal mondo. È invece parte delle più ampie deliberazioni sulle modalità per fornire una risposta globale a una sfida globale. Come nel caso della relazione Lyon un anno fa e della relazione Garriga Polledo sulle prospettive finanziarie il mese scorso, domani voteremo a favore del mantenimento del bilancio agricolo per il periodo di programmazione 2014-2020. Indubbiamente la questione dovrebbe essere ormai assodata, ma comunque dovremmo assumere una posizione e operare scelte perché non avremo denaro per tutto..."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, pirmiausia leiskite pasveikinti mūsų pranešėją A. Dessą, šešėlinius pranešėjus ir kitus asmenis, prisidėjusius prie darbo rengiant šio teksto projektą. Mano nuomone, tai suderintas ir plataus užmojo tekstas. Rytoj mes balsuosime už pranešimą. Praėjus beveik šešiems mėnesiams, kai G. Lyon parengė savo pranešimą, kuriame pateikiamas Europos Parlamento požiūris į bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) po 2013 m., Europos Komisija nusprendė pasinaudoti pranešimu ir daug jo minčių įtraukė į savo 2010 m. lapkričio 18 d. komunikatą. Naujajame beveik vienbalsiai Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto patvirtintame pranešime reiškiama nauja kryptis, kuria norėtume per ateinančius metus plėtoti bendrą žemės ūkio politiką. Mūsų ūkininkai gamina ne šiaip parduoti skirtas prekes ar gaminius. Pirmiausia, jie gamina maisto produktus 500 mln. Europos piliečių, antra, padeda pamaitinti likusią pasaulio dalį. Taip kalbu ne tik dėl semantikos – tai filosofinis mūsų daromas pasirinkimas. A. Desso pranešime remiamas aiškus požiūris – žemės ūkis prisideda prie aplinkosaugos ir ekologijos, todėl raginama sutrumpinti dažnai varginančias Europos ir nacionaliniais teisės aktais nustatytas administracines procedūras. Pasisakant už skirtingas tiesiogines išmokas ir reguliavimo priemonių persvarstymą, pranešime taip pat teikiamos naujos BŽŪP ir pasaulinės prekybos socialinio suvokimo perspektyvos. Kol čia diskutuojame, G20 šalys Paryžiuje pradeda diskusijas dėl pasaulinių prekių rinkų, ypač dėl žemės ūkio produktų prekių. Taigi Parlamento požiūris nėra suformuotas atsiribojus nuo pasaulio. Tai platesnių svarstymų, kaip rasti pasaulinį atsaką į pasaulio iššūkius, dalis. Kaip ir prieš metus dėl G. Lyono pranešimo, ir praėjusį mėnesį dėl S. Garrigos Polledo pranešimo dėl finansinės perspektyvos, rytoj balsuosime, kad išlaikytume 2014-2020 m. programavimo laikotarpio žemės ūkio biudžetą. Esu tikras, kad persvara bus nedidelė, tačiau turime apsispręsti ir rinktis, nes neturėsime pinigų padaryti viską..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Ļaujiet man sākumā apsveikt referentu kungu, ēnu referentus un citus līdzstrādniekus ar paveikto darbu, sagatavojot šā teksta projektu. Manuprāt, tas ir gan līdzsvarots, gan ambiciozs. Rīt mēs balsosim par ziņojumu. Gandrīz sešus mēnešus pēc kunga ziņojuma projekta, kurā tika izklāstīts Eiropas Parlamenta viedoklis par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2013. gada, Eiropas Komisija nolēma izveidot ziņojumu, tajā ietverot daudzas 2010. gada 18. novembrī izdotā paziņojuma idejas. Jaunais ziņojums, ko Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja pieņēma gandrīz vienbalsīgi, apstiprina jauno virzienu, kurā mēs vēlētos redzēt lauksaimniecības politiku virzāmies turpmākajos gados. Mūsu lauksaimniekiem nav jāražo tikai patēriņa priekšmeti un preces pārdošanai. Pirmkārt, viņiem jāražo pārtika Eiropas 500 miljoniem pilsoņu, tomēr arī jāpalīdz pabarot pārējo pasauli. Šāda izklāsta formulēšana nav tikai semantika: tas ir filozofisks lēmums, kuru mēs pieņemam. kunga ziņojums apstiprina pozitīvu pieeju lauksaimniecības vides un ekoloģiskajam devumam un tāpēc aicina samazināt bieži vien apgrūtinošas procedūras, kuras izveidojuši Eiropas un valstu tiesību akti. Pārliecinot, ka jāatbalsta pakāpeniski tiešie maksājumi un jāpārskata reglamentējošie instrumenti, ziņojumā piedāvāta arī jaunu perspektīvu saistībā ar KLP un globālās tirdzniecības sociālo uztveri. Kamēr mēs šeit spriežam, G20 Parīzē sāk diskusijas par globālo preču tirgu regulēšanu, jo īpaši attiecībā uz lauksaimniecības precēm. Tātad Parlamenta pieeju nav noteicis vakuums, kurā mēs esam atgriezti no pasaules. Drīzāk tā ir plašāku pārdomu daļa par to, kā sniegt globālu atbildi uz globālām problēmām. Tāpat kā attiecībā uz kunga ziņojumu pirms viena gada un kunga ziņojumu par finanšu perspektīvu pagājušajā mēnesī, rītdien mēs balsosim par lauksaimniecības budžeta saglabāšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Esmu pārliecināts, ka tas būs riskants pasākums, tomēr mums jāizsaka sava pozīcija un jāpieņem lēmums, jo mums nepietiks naudas, lai izdarītu visu..."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer le travail réalisé par notre rapporteur Albert Deß, par ses collaborateurs et par les rapporteurs fictifs, pour parvenir à ce texte qui me paraît à la fois équilibré et ambitieux et que nous voterons demain. Près de six mois après le rapport de George Lyon, qui avait fixé les orientations du Parlement européen pour la PAC d'après 2013, la Commission européenne a décidé de s'appuyer sur ce travail, en reprenant largement ses orientations dans sa communication du 18 novembre dernier. Ce nouveau rapport, que la commission de l'agriculture et du développement rural a adopté à la quasi-unanimité, confirme quant à lui le virage que nous souhaitons voir pris par la politique agricole commune dans les années à venir. Nos paysans n'ont pas vocation à produire de simples marchandises, c'est-à-dire de simples produits de marché. Ils ont avant tout vocation à produire de l'alimentation destinée à nos 500 millions de concitoyens européens, mais qui doit aussi pouvoir contribuer à l'alimentation du reste du monde. L'affirmer aussi clairement, ce n'est pas simplement un choix sémantique, c'est un choix philosophique que nous faisons. Le rapport d'Albert Deß valide une approche positive de la contribution que l'agriculture apporte à l'environnement et à l'écologie et appelle en conséquence à une levée des contraintes administratives souvent lourdes, qui sont fixées par les règlements européens et les textes nationaux. En se prononçant à la fois pour une dégressivité des aides directes, et un renouvellement des outils de régulation, il marque également une vision nouvelle vis-à-vis de la perception sociétale de la PAC, mais aussi de la mondialisation des échanges. Notre débat de ce jour se déroule au moment même où s'ouvre à Paris le débat du G20 agricole consacré à la régulation des marchés mondiaux des matières premières et, en particulier, des matières premières agricoles. Notre démarche n'est donc pas celle d'un Parlement isolé et coupé du monde, mais elle est tout au contraire inscrite au cœur d'une réflexion qui doit nous permettre d'apporter une réponse globale à un défi planétaire. Comme il y a un an dans le rapport de George Lyon, comme il y a un mois dans le rapport Garriga sur les perspectives financières, nous nous prononcerons demain pour le maintien du budget agricole au cours de la période de programmation 2014-2020. Sans doute revenons-nous de loin sur ce point, mais, pour autant, il sera nécessaire d'arbitrer et de faire des choix car nous n'aurons pas les moyens de tout..."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, om te beginnen wil ik onze rapporteur, de heer Deß, de schaduwrapporteurs en anderen die hebben bijgedragen aan het opstellen van deze tekst feliciteren. Naar mijn idee gaan we morgen stemmen over een evenwichtig en ambitieus verslag. Bijna zes maanden nadat de heer Lyon zijn verslag opstelde waarin het Europees Parlement zijn beleidslijnen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2013 uiteenzette, besloot de Europese Commissie voort te bouwen op het verslag door veel van de daarin genoemde ideeën op te nemen in de op 18 november 2010 gepubliceerde mededeling. In het nieuwe verslag, dat vrijwel unaniem werd aangenomen door de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, wordt de nieuwe koers die we de komende jaren voor ogen hebben met het gemeenschappelijk landbouwbeleid bekrachtigd. Onze boeren zijn er niet alleen om grondstoffen te produceren of goederen op de markt te brengen. Ze zijn er vooral om voedsel te produceren voor de 500 miljoen Europese burgers, maar ook om de rest van de wereld te voeden. Het is niet enkel retoriek om het zo duidelijk te stellen: het is een filosofische keuze die we maken. In het verslag van de heer Deß wordt een positieve benadering van de bijdrage die de landbouw levert aan het milieu en de ecologie gesteund en wordt derhalve opgeroepen tot een beperking van de vaak kostbare administratieve procedures die voortkomen uit Europese verordeningen en nationale wetsteksten. Door te pleiten voor degressieve rechtstreekse betalingen en een herziening van de reguleringsinstrumenten wordt in het verslag daarnaast ook nieuw licht geworpen op de sociale perceptie van het GLB en op de mondialisering van de handel. Op dit moment begint de G20 in Parijs de beraadslagingen over regulering van de wereldwijde grondstoffenmarkten, in het bijzonder landbouwgrondstoffen. De benadering van het Parlement is dan ook niet in een ivoren toren tot stand gekomen, waar we afgesloten zijn van de rest van de wereld. Integendeel: ze past in de bredere discussie over hoe we een mondiaal antwoord op een mondiale uitdaging kunnen formuleren. Evenals bij het verslag van de heer Lyon een jaar geleden en het verslag van de heer Garriga Polledo over de financiële vooruitzichten vorige maand, zullen we morgen stemmen over het op peil houden van de landbouwbegroting voor de programmeringsperiode 2014-2020. Het zal er waarschijnlijk om spannen, maar desalniettemin moeten we knopen doorhakken en keuzes maken, omdat we niet de middelen zullen hebben om alles te doen …"@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie i Panowie Posłowie! Pozwolę sobie zacząć od pogratulowania panu posłowi Dessowi, kontrsprawozdawcom i wszystkim tym, którzy mieli udział w opracowaniu sprawozdania. Uważam, że jest to zarówno wyważony, jak i ambitny dokument. Będziemy nad nim głosowali jutro. Prawie sześć miesięcy po opracowaniu przez pana posła Lyona sprawozdania wyrażającego poglądy Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2013 roku, Komisja Europejska zdecydowała się wykorzystać wiele z przedstawionych w nim pomysłów, uwzględniając je w komunikacie z 18 listopada 2010 r. Nowe sprawozdanie, przyjęte niemal jednogłośnie przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, potwierdza nowy kierunek, jaki chcielibyśmy nadać wspólnej polityce rolnej w nadchodzących latach. Nasi rolnicy nie są po to, by produkować towary na sprzedaż. Ich zadanie polega przede wszystkim na produkowaniu żywności dla 500 milionów obywateli Europy, ale i również na pomocy w wyżywieniu reszty świata. Takie ujęcie sprawy to nie tylko semantyka: to wybór filozoficzny, jakiego dokonujemy. W sprawozdaniu pana posła Dessa popiera się wkład rolnictwa w wymiarze środowiskowym i ekologicznym, i z tego względu apeluje się o zmniejszenie często uciążliwych procedur administracyjnych nakładanych przez prawodawstwo europejskie i krajowe. Zawierając zaś postulat stosowania degresywnych płatności bezpośrednich oraz przeprowadzenia przeglądu instrumentów regulacyjnych, sprawozdanie zapewnia również nową perspektywę w zakresie społecznego postrzegania WPR i handlu światowego. W Paryżu grupa G-20 rozpoczyna obecnie rozmowy w sprawie regulacji światowych rynków towarowych ze szczególnym uwzględnieniem towarów rolniczych. Określając swoje podejście, Parlament nie działał zatem w próżni, w odcięciu od świata. Działania Parlamentu wpisują się w szerszą debatę na temat możliwości globalnej reakcji na globalny problem. Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku zeszłorocznego sprawozdania pana posła Lyona oraz zeszłomiesięcznego sprawozdania pana posła Garrigi Polledo w sprawie perspektyw finansowych, jutro będziemy głosowali w sprawie utrzymania budżetu rolnego w okresie programowania 2014-2020. Jestem przekonany, że będzie to zacięty pojedynek, ale musimy dokonać wyboru, jako że nie stać nas na sfinansowanie wszystkiego… ( )"@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, permitam-me que comece por felicitar o nosso relator, senhor deputado Dess, os relatores-sombra e restantes colaboradores pelo trabalho que realizaram para elaborar este texto. Na minha opinião, é um texto simultaneamente equilibrado e ambicioso. Votaremos o relatório amanhã. Quase seis meses depois de o senhor deputado Lyon ter elaborado o relatório que apresenta os pontos de vista do Parlamento Europeu sobre a política agrícola comum pós-2013, a Comissão Europeia decidiu apoiar-se nesse relatório ao incluir muitas das suas ideias na comunicação emitida em 18 de Novembro de 2010. O novo relatório, que foi aprovado quase por unanimidade na Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, confirma a nova direcção que gostaríamos que a política agrícola comum seguisse nos próximos anos. A função dos nossos agricultores não é produzir simples mercadorias, simples produtos de mercado. A função deles é, acima de tudo, produzir alimentos para os 500 milhões de cidadãos da Europa, mas é também ajudar a alimentar o resto do mundo. Afirmá-lo nestes termos não é apenas uma escolha semântica: é uma escolha filosófica que fazemos. O relatório do senhor deputado Dess defende uma abordagem positiva ao contributo ambiental e ecológico da agricultura e, por conseguinte, apela a uma redução dos procedimentos administrativos, frequentemente onerosos, gerados pela legislação europeia e nacional. Ao pronunciar-se a favor da degressividade dos pagamentos directos e de uma revisão dos instrumentos de regulação, o relatório fornece também uma nova perspectiva da percepção social da PAC e do comércio mundial. Neste preciso momento, inicia-se em Paris o debate do G20 consagrado à regulação dos mercados mundiais de matérias-primas, em particular das matérias-primas agrícolas. A abordagem do Parlamento não foi, portanto, definida num vácuo, como se estivéssemos isolados do mundo. Ela integra as deliberações mais amplas que visam encontrar uma resposta global para um desafio global. Como aconteceu há um ano com o relatório do senhor deputado Lyon e no mês transacto com o relatório do senhor deputado Garriga Polledo sobre as perspectivas financeiras, iremos votar amanhã a favor da manutenção do orçamento agrícola no período de programação 2014-2020. Estou certo de que será uma votação muito próxima, mas necessitamos de facto de assumir uma posição e de fazer escolhas, porque não teremos dinheiro para fazer tudo…"@pt17
"Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să încep prin a adresa felicitări raportorului nostru, dl Dess, raportorilor alternativi și tuturor celor care au contribuit la elaborarea acestui text. În opinia mea, este un text și echilibrat, și ambițios, iar mâine vom vota raportul. La aproape șase luni după ce dl Lyon, în raportul său, a prezentat opiniile Parlamentului European privind politica agricolă comună (PAC) după anul 2013, Comisia Europeană a decis să utilizeze raportul, preluând multe din ideile acestuia în comunicarea emisă la data de 18 noiembrie 2010. Noul raport, care a fost adoptat aproape în unanimitate de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală, susține noua direcție spre care am dori să se îndrepte politica agricolă comună, în anii care urmează. Rolul fermierilor noștri nu este acela de a produce bunuri sau de a vinde simple mărfuri. Rolul lor este, mai întâi de toate, să producă alimente pentru 500 de milioane de cetățeni ai Europei, dar și să contribuie la alimentația restului lumii. Prezentarea în acești termeni nu este doar o chestiune de semantică: facem o alegere filozofică. Raportul dlui Dess susține o abordare pozitivă față de contribuția agriculturii la mediu și la ecologie și solicită, în consecință, o reducere a procedurilor administrative deseori împovărătoare, generate de legislația europeană și națională. Argumentând în favoarea unor plăți directe degresive și a unei revizuiri a instrumentelor de reglementare, raportul oferă, de asemenea, o nouă perspectivă legată de percepția socială a PAC și a schimburilor comerciale mondiale. Acum noi când discutăm, la Paris începe summitul G20 cu o dezbatere legată de reglementarea piețelor mondiale de mărfuri, cu accent deosebit pe materiile prime agricole. Astfel, abordarea Parlamentului nu are loc în gol, izolat de restul lumii, ci face parte dintr-o dezbatere mai largă despre cum să intervenim cu un răspuns global la o provocare globală. Ca în cazul raportului dlui Lyon de acum un an și al raportului dlui Garriga Polledo referitor la perspectivele financiare, mâine vom vota în favoarea menținerii bugetului agriculturii pentru perioada de programare 2014-2020. Sunt sigur că nu vom reuși decât la limită, dar trebuie să luăm atitudine și să alegem, deoarece nu vom avea banii necesari să facem totul...."@ro18
"Dovoľte mi začať blahoželaním nášmu spravodajcovi pánovi Dessovi, tieňovým spravodajcom a ďalším, ktorí prispeli k práci na príprave tohto textu. Podľa môjho názoru je zároveň vyvážený i ambiciózny. O správe budeme hlasovať zajtra. Takmer šesť mesiacov po tom, ako pán Lyon vypracoval správu, ktorá obsahovala názory Európskeho parlamentu na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) po roku 2013, sa Európska komisia rozhodla čerpať z tejto správy a mnohé z jej myšlienok zahrnúť do oznámenia, ktoré vydala 18. novembra 2010. Nová správa, ktorú Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prijal takmer jednohlasne, potvrdzuje nové smerovanie, ktorým by sa podľa nás mala spoločná poľnohospodárska politika uberať v nasledujúcich rokoch. Naši poľnohospodári tu nie sú len na to, aby vyrábali komodity či výrobky na predaj. Sú tu predovšetkým na to, aby vyrábali potraviny pre 500 miliónov občanov Európy, ale tiež aby pomohli nakŕmiť zvyšok sveta. Keď používam tieto výrazy, nejde len o hru so slovíčkami: ide o filozofickú voľbu, ktorá je pred nami. Správa pána Dessa podporuje pozitívny prístup k príspevku poľnohospodárstva z hľadiska životného prostredia a ekológie, preto žiada obmedzenie často náročných administratívnych postupov vytváraných európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Tým, že sa správa zasadzuje o odstupňované priame platby a revíziu regulačných nástrojov, predstavuje tiež nový pohľad na sociálne vnímanie SPP a globálneho obchodu. Kým sa tu rozprávame, skupina G20 začína v Paríži rokovať o regulácii globálnych trhov s komoditami, pričom zvlášť sa zaoberá poľnohospodárskymi komoditami. Prístup Parlamentu teda nebol definovaný vo vákuu, v ktorom sme odrezaní od zvyšku sveta. Naopak, je súčasťou širších úvah o tom, ako nájsť globálnu odpoveď na globálny problém. Tak ako v prípade správy pána Lyona pred rokom a správy pána Garrigu Polleda o finančných výhľadoch minulý mesiac, zajtra budeme hlasovať za zachovanie poľnohospodárskeho rozpočtu na programové obdobie 2014 – 2020. Som si istý, že to bude tesné, ale musíme zaujať stanovisko a rozhodnúť sa, pretože nebudeme mať peniaze na všetko..."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, dovolite mi, da najprej čestitam našemu poročevalcu, gospodu Dessu, poročevalcem v senci in drugim, ki so prispevali pri delu, ki je bilo opravljeno v zvezi s tem osnutkom. Po mojem mnenju je uravnotežen in velikopotezen. O tem poročilu bomo glasovali jutri. Skoraj šest mesecev po tem, ko je gospod Lyon izdelal osnutek svojega poročila, v katerem je navedel stališča Evropskega parlamenta o skupni kmetijski politiki (SKP) po letu 2013, se je Evropska komisija odločila, da bo črpala iz tega poročila in vključila mnoge zamisli iz njega v sporočilo, ki je bilo izdano 18. novembra 2010. Novo poročilo, ki ga je skoraj soglasno sprejel Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, potrjuje novo smer, v katero bi radi, da gre skupna kmetijska politika v prihodnjih letih. Naši kmetje niso le proizvajalci golih dobrin ali prodajalci blaga. Tu so zlasti zaradi pridelave hrane za 500 milijonov evropskih državljanov, pa tudi za to, da pomagajo nahraniti preostali svet. Takšno izražanje ni le semantika: to je naša psihološka izbira. Poročilo gospoda Dessa potrjuje pozitiven pristop k okoljskemu in ekološkemu prispevku in zato poziva k zmanjšanju pogosto težavnih upravnih postopkov, ki jih ustvarjata evropska in nacionalna zakonodaja. Z zagovarjanjem stopenjskih neposrednih plačil in s pregledom regulativnih instrumentov poročilo zagotavlja tudi novo perspektivo o družbenem dojemanju SKP in svetovne trgovine. Ravno zdaj G20 v Parizu začenjajo razpravljati o pravni ureditvi svetovnih blagovnih trgov, pri čemer se zlasti navaja kmetijsko blago. Pristop Parlamenta tako ni bil opredeljen v vakuumu, kjer smo odrezani od sveta. Ravno nasprotno, je del širših razprav o tem, kako najti svetovni odziv na svetovni izziv. Tako kot pri poročilu gospoda Lyona pred enim letom in pri poročilu gospoda Garrige Pollede o finančnih vidikih prejšnji mesec bomo jutri glasovali za ohranitev kmetijskega proračuna za programsko obdobje 2014–2020. Prepričan sem, da bo enakovredna zadeva, a zavzeti moramo stališče in izbirati, ker ne bomo imeli denarja, da bi storili vse ..."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Låt mig börja med att tacka föredraganden Albert Dess, skuggföredragandena och andra för deras arbete med denna text. Den är enligt min uppfattning både väl avvägd och ambitiös. Vi kommer att rösta om betänkandet i morgon. Nästan sex månader efter det att George Lyon i sitt betänkande redogjorde för Europaparlamentets syn på den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 beslutade kommissionen att inkludera många av idéerna i betänkandet i sitt meddelande, som utfärdades den 18 november 2010. I det nya betänkandet, som antogs nästan enhälligt av utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, bekräftas den nya färdriktning som vi vill att den gemensamma jordbrukspolitiken ska ha framöver. Våra jordbrukare ska inte bara producera handelsvaror, dvs. sådant som går att sälja. De ska framför allt producera livsmedel för EU:s 500 miljoner invånare, men också för att hjälpa till att förse resten av världen med mat. Att formulera det på detta sätt är inte bara en fråga om semantik, utan handlar om ett filosofiskt val. Albert Dess betänkande förespråkar en positiv syn på jordbrukets miljömässiga och ekologiska bidrag och vädjar därför om en minskning av de ofta betungande administrativa förfaranden som är en följd av EU:s och ländernas lagstiftning. Genom att argumentera för ett graderat direktstöd och en översyn av de rättsliga instrumenten sätter betänkandet även samhällssynen på den gemensamma jordbrukspolitiken och den globala handeln i ett nytt perspektiv. Samtidigt som vi diskuterar detta inleder G20-länderna i Paris sina diskussioner om regleringar av de globala råvarumarknaderna, med särskild tonvikt på jordbruksråvaror. Parlamentets hållning har alltså inte uppstått ur ett vakuum, avskilt från omvärlden, utan är tvärtom en del av de mer allmänna funderingarna kring hur man ska komma fram till en global respons på en global utmaning. Precis som med George Lyons betänkande för ett år sedan och Salvador Garriga Polledos betänkande om budgetplanen förra månaden kommer vi i morgon att rösta för en oförändrad jordbruksbudget för programperioden 2014–2020. Det kommer säkert att bli ett jämnt lopp, men vi måste faktiskt ta ställning och göra vissa val, för vi kommer inte att ha pengar att göra allt..."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph