Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-097-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-097-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man die Europäerinnen und Europäer fragt, was sie von der europäischen Politik erwarten, dann ist es Lebensqualität, dann kommen Termini wie Gesundheit und Umwelt. Wir stehen mit dieser gemeinsamen Agrarpolitik genau vor der Aufgabe, diese Erwartungshaltung der Europäerinnen und Europäer in uns als Politiker, aber auch an die Politik insgesamt zu erfüllen. Der Beitrag des Ausschusses für Umwelt, Volksgesundheit und Nahrungsmittelsicherheit hat hier einen wesentlichen Beitrag zu liefern, denn wir wollen das, was die Europäerinnen und Europäer wollen. Wir wollen gesunde Lebensmittel, die produziert werden in Artenvielfalt, und zwar meine ich die Artenvielfalt hier biologisch, aber auch produktionstechnisch. Wir müssen Möglichkeiten geben, dass der Lebensraum erhalten wird. Wir müssen auf unsere Gewässer achten, auf die Luft, wir müssen auf den Boden achten. Wir müssen darauf achten, dass der Lebensraum im ländlichen Gebiet weiterentwickelt wird und nicht zum Armenhaus Europas wird. Wir müssen eine Landwirtschaftspolitik verfolgen, die alle Regionen in ihre Entwicklung einbezieht. Wir brauchen dafür Geld. Wir brauchen das Geld richtig und gerecht verteilt!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, kdybychom se zeptali evropských občanů, co očekávají od evropských politik, odpověděli by nám, že kvalitu života a zazněla by při tom slova jako zdraví a životní prostředí. U společné zemědělské politiky stojíme právě před úkolem, abychom tato očekávání evropských občanů, pokud jde o nás, politiky, ale také o politiku obecně, naplnili. Příspěvek Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin je v tomto směru důležitý, protože chceme totéž, co chtějí evropští občané. Chceme zdravé potraviny, které budou produkovány v systému vyznačujícím se rozmanitostí, a sice rozmanitostí biologickou, ale také rozmanitostí produkčních postupů. Musíme umožnit ochranu našeho životního prostředí. Musíme pečovat o naše vodstvo, vzduch a půdu. Je třeba zajistit, aby se venkovské oblasti rozvíjely a nestal se z nich evropský chudobinec. Musíme usilovat o takovou zemědělskou politiku, která podporuje rozvoj všech regionů. Na to potřebujeme peníze a tyto finanční prostředky musí být řádně a spravedlivě rozdělovány."@cs1
". Hr. formand, hr. Kommissær, mine damer og herrer! Hvis man spørger EU-borgerne om, hvad de forventer af EU-politikken, vil de først og fremmest nævne livskvalitet efterfulgt af bl.a. sundhed og miljø. Når det handler om den fælles landbrugspolitik, står vi netop over for den opgave at indfri EU-borgernes forventninger til os som politikere, men også til politikken generelt. Bidraget fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed er vigtigt i denne sammenhæng, da vi ønsker det samme som EU-borgerne. Vi ønsker sunde fødevarer, der produceres i et system præget af diversitet, og med diversitet mener jeg både biodiversitet og produktionsteknisk diversitet. Vi skal skabe muligheder for at bevare det miljø, som vi lever i. Vi må passe på vores vandområder, luften og jorden. Vi må sikre, at landdistrikterne fortsat udvikles og ikke ender som EU's fattiggård. Vi må føre en landbrugspolitik, der omfatter udvikling af alle regioner. Til dette skal vi bruge penge, og disse penge skal fordeles ordentligt og retfærdigt."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εάν ρωτούσαμε τους ευρωπαίους πολίτες τι περιμένουν από την ευρωπαϊκή πολιτική θα απαντούσαν «ποιότητα ζωής», χρησιμοποιώντας όρους όπως η υγεία και το περιβάλλον. Με την παρούσα κοινή γεωργική πολιτική επιτελούμε ακριβώς αυτό το καθήκον εκπληρώνοντας τις εν λόγω προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών από εμάς τους πολιτικούς, αλλά και από την πολιτική γενικότερα. Η συνεισφορά της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων είναι σημαντική στο πλαίσιο αυτό, επειδή επιθυμούμε τα ίδια με τους ευρωπαίους πολίτες. Θέλουμε υγιεινά τρόφιμα που παράγονται από ένα ποικίλο σύστημα, και με τον όρο ποικίλο εννοώ τη βιολογική ποικιλομορφία, αλλά και την ποικιλομορφία από την άποψη της παραγωγής. Πρέπει να καταστεί δυνατή η διατήρηση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Πρέπει να φροντίσουμε τις υδάτινες μάζες, τον αέρα και το έδαφος. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο αγροτικός οικότοπος συνεχίζει να αναπτύσσεται και δεν καθίσταται το πτωχοκομείο της Ευρώπης. Οφείλουμε να επιδιώξουμε μια γεωργική πολιτική που περιλαμβάνει την ανάπτυξη όλων των περιφερειών. Χρειαζόμαστε χρήματα για αυτό, χρήματα σωστά και δίκαια κατανεμημένα."@el10
". Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, if we were to ask European citizens what they expect from European politics they would answer quality of life, using terms like health and environment. With this common agricultural policy, we are facing precisely this task of fulfilling these expectations of European citizens in us as politicians, but also in politics in general. The contribution from the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety is an important one in this context, because we want the same things European citizens do. We want wholesome food produced in a diverse system, and by diverse I do mean biological diversity, but also diversity in terms of production. We must enable the preservation of the environment in which we live. We need to take care of our water bodies, the air and the soil. We need to ensure that the rural habitat continues to be developed and does not become the poorhouse of Europe. We need to pursue an agricultural policy that involves the development of all regions. We need money for this and we need the money to be properly and fairly distributed."@en4
". Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, si les preguntáramos a los ciudadanos europeos qué esperan de la política europea contestarían calidad de vida, empleando términos como salud y medio ambiente. Con esta política agrícola común, afrontamos precisamente esta labor de cumplir lo que los ciudadanos europeos esperan de nosotros como políticos, pero también de la política en general. La contribución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria es importante en este contexto porque queremos las mismas cosas que quieren los ciudadanos europeos. Queremos que se produzcan alimentos saludables en un sistema diverso, y con «diverso» me refiero a la diversidad biológica, pero también a la diversidad en términos de producción. Debemos facilitar la preservación del medio ambiente en que vivimos. Debemos cuidar nuestras masas de agua, el aire y la tierra. Debemos garantizar que el hábitat rural se siga desarrollando y no se convierta en el asilo para pobres de Europa. Debemos aplicar una política agrícola que implique el desarrollo de todas las regiones. Necesitamos fondos para esto y necesitamos que el dinero se distribuya de manera justa y adecuada."@es21
"Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head kolleegid! Kui küsiksime Euroopa kodanikelt, mida nad Euroopa poliitikalt ootavad, vastaksid nad „head elukvaliteeti” ning kasutaksid selliseid mõisteid nagu „tervis” ja „keskkond”. Ühise põllumajanduspoliitikaga seisab meie ees just seesama ülesanne täita Euroopa kodanike ootused meie, poliitikute, suhtes, kuid samas ka poliitika suhtes üldiselt. Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni panus on selles kontekstis oluline, kuna soovime sama, mida Euroopa kodanikudki. Tahame, et mitmekülgses süsteemis toodetaks tervislikku toitu, ning mitmekülgsuse all pean silmas bioloogilist mitmekesisust, kuid samas ka mitmekesisust tootmisprotsessis. Peame tagama ennast ümbritseva keskkonna säilimise. Peame hoolitsema oma veekogude, õhu ja pinnase eest. Peame tagama maapiirkonna elukeskkonna jätkuva arendamise, et sellest ei saaks Euroopa vaestemaja. Peame ellu viima põllumajanduspoliitika, mis hõlmab kõikide piirkondade arendamist. Selleks vajame raha ning see raha peab olema nõuetekohaselt ja õiglaselt jaotatud."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, jos kysyisimme EU:n kansalaisilta, mitä he odottavat EU:n politiikalta, he vastaisivat elämänlaatua ja käyttäisivät terveyden ja ympäristön kaltaisia käsitteitä. Tämän yhteisen maatalouspolitiikan myötä edessämme on juuri tämä tehtävä, joka koskee niiden odotusten täyttämistä, joita EU:n kansalaisilla on meille poliitikkoina mutta myös politiikalle yleisesti. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan panos on merkittävä näissä puitteissa, koska me haluamme samaa kuin EU:n kansalaiset. Haluamme kokonaisia elintarvikkeita, jotka tuotetaan moninaisissa järjestelmissä, ja moninaisella tarkoitan todellakin luonnon monimuotoisuutta mutta myös tuotantoa koskevaa moninaisuutta. Meidän on saatava aikaan elinympäristömme suojelu. Meidän on pidettävä huolta vesialueistamme, ilmasta ja maaperästä. Meidän on taattava, että maaseudun elinympäristö kehittyy edelleen, eikä siitä tulee Euroopan köyhäintaloa. Meidän on edistettävä maatalouspolitiikkaa, joka kattaa kaikkien alueiden kehittämisen. Sitä varten tarvitsemme rahaa, ja raha on jaettava asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti."@fi7
". Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, si nous devions demander aux Européens ce qu’ils attendent des politiques européennes, ils répondraient la qualité de vie, en utilisant des termes comme la santé et l’environnement. Avec cette politique agricole commune, nous visons précisément cette tâche qui consiste à satisfaire les attentes que les Européens ont placées en nous, en tant que responsables politiques, mais aussi dans la politique en général. La contribution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire est importante dans ce contexte parce que nous voulons les mêmes choses que nos concitoyens européens. Nous voulons une alimentation saine produite à l’aide d’un système différent, et par différent j’entends biologiquement différent, mais aussi différent en termes de production. Nous devons permettre que l’environnement dans lequel nous vivons soit préservé. Nous devons prendre soin de nos cours d’eau, de l’air et de la terre. Nous devons garantir que l’habitat rural continue de se développer et ne devienne pas l’hospice des pauvres de l’Europe. Nous devons poursuivre une politique agricole qui implique le développement de toutes les régions. Nous avons besoin d’argent pour cela et nous avons besoin que l’argent soit distribué de manière appropriée et équitable."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Ha megkérdeznénk az európai polgároktól, mit várnak az európai politikától, akkor az életminőséget említenék, majd például az egészséget és a környezetvédelmet. A közös agrárpolitikával pontosan az európai polgárok velünk szembeni, de általában a politikával szembeni elvárásainak való megfelelés feladata jelenik meg előttünk. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság szerepe nagyon fontos ezzel összefüggésben, mivel ugyanazt akarjuk, amit az európai polgárok is. Egy sokféle rendszerben előállított egészséges élelmiszereket kívánunk, és a sokféle alatt a biológiai sokféleséget értem, ugyanakkor gondolok itt a termelési módszerek sokféleségére is. Lehetővé kell tennünk annak a környezetnek a megőrzését, amelyben élünk. Gondját kell viselnünk vizeinknek, a levegőnek és a talajnak. Biztosítanunk kell, hogy a vidéki élőhelyek fejlődése folytatódjon, és ne váljanak Európa szegényházaivá. Olyan agrárpolitikát kell folytatnunk, amely valamennyi régió fejlesztését magában foglalja. Ehhez pénzre van szükségünk, a pénzeszközöket pedig megfelelően és tisztességesen kell szétosztanunk."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, se chiedessimo ai cittadini europei che cosa si aspettano dalla politica europea, risponderebbero qualità della vita usando termini come salute e ambiente. Con la politica agricola comune stiamo assolvendo proprio il compito di soddisfare le aspettative che i cittadini europei ripongono in noi come politici, ma anche nella politica in generale. Il contributo della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare è importante in tale contesto perché vogliamo esattamente ciò che vogliono i cittadini europei. Vogliamo cibo sano prodotto in un sistema diverso, e per diverso intendo diversità biologica, ma anche diversità in termini di produzione. Dobbiamo permettere che l’ambiente in cui viviamo venga preservato. Dobbiamo prenderci cura delle nostre acque, dell’aria e del suolo. Dobbiamo garantire che l’ rurale continui a svilupparsi e non diventi l’ospizio dell’Europa. Dobbiamo perseguire una politica agricola che comporti lo sviluppo di tutte le regioni. Per questo abbiamo bisogno di denaro e tale denaro deve essere distribuito in modo corretto ed equo."@it12
". Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, jei Europos piliečių paklaustume, ko jie tikisi iš Europos politikų, jie atsakytų, kad gyvenimo kokybės, ir kalbėtų apie tokias sąvokas kaip sveikata ir aplinka. Kurdami šią bendrą žemės ūkio politiką, turime pateisinti būtent tokius su mumis, politikais, ir apskritai politika siejamus Europos piliečių lūkesčius. Šiuo požiūriu Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto indėlis yra svarbus, nes norime to paties kaip ir Europos piliečiai. Norime sveiko maisto, gaminamo įvairiapusėje sistemoje – sakydama įvairiapusėje, turiu omenyje biologinę įvairovę, taip pat ir gamybos įvairovę. Privalome sudaryti sąlygas išsaugoti savo gyvenamąją aplinką. Turime pasirūpinti savo vandens telkiniais, oru ir žeme. Privalome užtikrinti, kad kaimo gyventojai toliau stiprėtų ir netaptų Europos vargšais. Turime vykdyti visų regionų vystymąsi apimančią žemės ūkio politiką. Tam mums reikia pinigų ir reikia, kad pinigai būtų skirstomi tinkamai ir sąžiningai."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Ja mums būtu jājautā Eiropas pilsoņiem, ko viņi gaida no Eiropas politikas, viņi atbildētu, ka dzīves kvalitāti, izmantojot tādus jēdzienus kā veselība un vide. Šajā kopējās lauksaimniecības politikā mēs sastopamies tieši ar šādu uzdevumu — Eiropas pilsoņi gaida, ka mēs, politiķi, un arī politika kopumā piepildīs šīs cerības. Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja saistībā ar to ir devusi nozīmīgu ieguldījumu, jo mēs vēlamies to pašu, ko Eiropas pilsoņi. Mēs vēlamies, lai veselīga pārtika tiktu ražota daudzveidīgā sistēmā, un ar daudzveidību es saprotu ne tikai bioloģisko daudzveidību, bet arī ražošanas daudzveidību. Mums jānodrošina tās vides aizsardzība, kurā mēs dzīvojam. Mums jārūpējas par savām ūdenskrātuvēm, gaisu un augsni. Mums jānodrošina, lai lauku dabiskā vide turpinātu attīstīties un nekļūtu par Eiropas nabagmāju. Mums jāīsteno lauksaimniecības politika, kas ietver visu reģionu attīstību. Tam ir nepieciešama nauda, un šī nauda ir pareizi un godīgi jāsadala."@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man die Europäerinnen und Europäer fragt, was sie von der europäischen Politik erwarten, dann ist es Lebensqualität, dann kommen Termini wie Gesundheit und Umwelt. Wir stehen mit dieser gemeinsamen Agrarpolitik genau vor der Aufgabe, diese Erwartungshaltung der Europäerinnen und Europäer in uns als Politiker, aber auch an die Politik insgesamt zu erfüllen. Der Beitrag des Ausschusses für Umwelt, Volksgesundheit und Nahrungsmittelsicherheit hat hier einen wesentlichen Beitrag zu liefern, denn wir wollen das, was die Europäerinnen und Europäer wollen. Wir wollen gesunde Lebensmittel, die produziert werden in Artenvielfalt, und zwar meine ich die Artenvielfalt hier biologisch, aber auch produktionstechnisch. Wir müssen Möglichkeiten geben, dass der Lebensraum erhalten wird. Wir müssen auf unsere Gewässer achten, auf die Luft, wir müssen auf den Boden achten. Wir müssen darauf achten, dass der Lebensraum im ländlichen Gebiet weiterentwickelt wird und nicht zum Armenhaus Europas wird. Wir müssen eine Landwirtschaftspolitik verfolgen, die alle Regionen in ihre Entwicklung einbezieht. Wir brauchen dafür Geld. Wir brauchen das Geld richtig und gerecht verteilt!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, beste collega's, als je de Europeanen vraagt wat zij van de politiek verwachten, dan is het levenskwaliteit, met termen als gezondheid en milieu. Met ons gemeenschappelijk landbouwbeleid hebben wij nu juist de taak aan deze verwachtingen van de Europese burgers in ons als politici, maar ook in de politiek als geheel te voldoen. De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid moet hier een essentiële bijdrage aan leveren, want wij willen hetzelfde als de Europese burgers. We willen gezonde levensmiddelen, die in een grote diversiteit worden geproduceerd, en ik bedoel hier biodiversiteit, maar ook productietechnische diversiteit. We moeten mogelijkheden scheppen voor behoud van leefruimte. We moeten onze wateren, onze lucht, onze bodem in de gaten houden. We moeten ervoor zorgen dat de leefruimte op het platteland verder wordt ontwikkeld en het platteland niet het armenhuis van Europa wordt. Ons landbouwbeleid moet de ontwikkeling van alle regio's bevorderen. Daarvoor is geld nodig. Dat geld moet juist en eerlijk worden verdeeld!"@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie i Panowie Posłowie! Gdybyśmy zapytali obywateli europejskich, czego oczekują od polityki europejskiej, odpowiedzieliby, że jakości życia, posługując się terminami takimi jak zdrowie i środowisko naturalne. Wspólna polityka rolna stawia nas przed zadaniem spełnienia oczekiwań, jakie obywatele europejscy pokładają w nas, politykach, ale i w polityce ogółem. Wkład ze strony Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności jest ważny w tym kontekście, jako że chcemy tego samego, co obywatele Europy: chcemy zdrowej żywności produkowanej w ramach różnorodnego systemu, a przez różnorodność rozumiem nie tylko różnorodność biologiczną, ale i różnorodność produkcji. Musimy umożliwić chronienie środowiska, w którym żyjemy. Musimy zatroszczyć się o wodę, powietrze i glebę. Musimy zapewnić, by obszary wiejskie rozwijały się, a nie osuwały się w biedę. Musimy prowadzić politykę rolną, która obejmuje rozwój wszystkich regionów. Do tego potrzebujemy pieniędzy, które muszą być właściwie i sprawiedliwie rozdzielane."@pl16
". Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, se perguntássemos aos cidadãos europeus o que esperam das políticas europeias, eles responderiam qualidade de vida, empregando termos como saúde e ambiente. Com a política agrícola comum, enfrentamos precisamente a tarefa de satisfazer estas expectativas dos cidadãos europeus em relação a nós, enquanto políticos, mas também em relação à política em geral. O contributo da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar é importante neste contexto, porque queremos as mesmas coisas que os cidadãos europeus. Queremos alimentos saudáveis produzidos num sistema diversificado, e quando digo "diversificado" refiro-me a diversidade biológica, mas também a diversidade em termos de produção. Cumpre-nos possibilitar a preservação do ambiente em que vivemos. Temos de cuidar das nossas massas de água, do ar e dos solos. Temos de assegurar que o habitat rural seja desenvolvido e não se torne a "casa dos pobres" da Europa. Temos de aplicar uma política agrícola que integre o desenvolvimento de todas as regiões. Para isto, é preciso dinheiro, e é preciso que o dinheiro seja distribuído de forma adequada e justa."@pt17
". Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, dacă am întreba cetățenii europeni care sunt așteptările lor de la politicile europene ar răspunde calitatea vieții, utilizând termeni, precum sănătate și mediu. Cu această politică agricolă comună, ne confruntăm exact cu sarcina de a îndeplini aceste așteptări ale cetățenilor europeni pentru noi, ca politicieni, dar și pentru politică, în general. Contribuția Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară este una importantă în acest context, deoarece dorim aceleași lucruri pe care le doresc și cetățenii europeni. Dorim alimente sănătoase, produse într-un sistem divers, iar prin „divers” mă refer la diversitate biologică, dar și la diversitate din punct de vedere al producției. Trebuie să permitem protejarea mediului în care trăim. Trebuie să protejăm sursele de apă, aerul și solul. Trebuie să ne asigurăm că habitatul rural continuă să se dezvolte și că nu se transformă în azilul pentru săraci al Europei. Trebuie să continuăm o politică agricolă care implică dezvoltarea tuturor regiunilor. Pentru aceasta avem nevoie de bani, iar banii trebuie să fie împărțiți corect și echitabil."@ro18
"Ak sa spýtame európskych občanov, čo očakávajú od európskej politiky, odpovedia, že kvalitu života, pričom použijú výrazy ako zdravie a životné prostredie. S touto spoločnou poľnohospodárskou politikou pred nami stojí práve táto úloha splniť tieto očakávania európskych občanov od nás politikov i od politiky vo všeobecnosti. Príspevok Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín je v tejto súvislosti dôležitý, pretože chceme to isté, čo európski občania. Chceme zdravé potraviny vyrábané v rozmanitom systéme, pričom rozmanitým myslím biologickú rozmanitosť, ale aj rozmanitosť výroby. Musíme umožniť ochranu životného prostredia, v ktorom žijeme. Musíme sa postarať o naše vodné plochy, vzduch a pôdu. Musíme zaistiť, aby sa krajiny s vidieckym prostredím aj naďalej rozvíjali a nestali sa chudobincom Európy. Musíme uplatňovať poľnohospodársku politiku, ktorá zahŕňa rozvoj všetkých regiónov. Na to potrebujeme peniaze, ktoré musia byť správne a spravodlivo rozdelené."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, če bi vprašali evropske državljane, kaj pričakujejo od evropske politike, bi odgovorili, da kakovost življenja, pri čemer bi uporabili izraze, kot sta zdravje in okolje. Pri tej skupni kmetijski politiki se srečujemo z natanko to nalogo izpolnjevanja teh pričakovanj evropskih državljanov od nas kot politikov, pa tudi od politike na splošno. Prispevek Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane je v tem smislu pomemben, ker želimo iste stvari kot evropski državljani. Želimo polnovredno hrano, proizvedeno v raznovrstnem sistemu, in z raznovrstnim imam res v mislih biotsko raznovrstnost, vendar pa tudi raznovrstnost v smislu proizvodnje. Omogočiti moramo ohranjevanje okolja, v katerem živimo. Poskrbeti moramo za naše vode, zrak in prst. Zagotoviti moramo, da se bo podeželski življenjski prostor še naprej razvijal in da ne bo postal ubožnica Evrope. Prizadevati si moramo za kmetijsko politiko, ki vključuje razvoj vseh regij. Za to potrebujemo denar in ta denar mora biti ustrezno in pošteno porazdeljen."@sl20
". Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Om vi skulle fråga EU-medborgarna vad de förväntar sig av EU:s politik skulle de svara livskvalitet och tala om sådant som hälsa och miljö. Det är just denna uppgift, att infria EU-medborgarnas förväntningar på oss som politiker, men även på politiken överhuvudtaget, som vi står inför med denna gemensamma jordbrukspolitik. Bidraget från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet är i detta sammanhang betydelsefullt, för vi vill samma sak som EU-medborgarna. Vi vill ha hälsosamma livsmedel producerade i ett system präglat av mångfald, och då menar jag inte bara biologisk mångfald utan även mångfald i fråga om produktion. Vi måste göra det möjligt att skydda den miljö som vi lever i. Vi måste ta hand om våra vattendrag, luften och marken. Vi måste se till att landsbygden fortsätter att utvecklas och att den inte förvandlas till Europas fattighus. Vi måste föra en jordbrukspolitik som leder till att alla regioner utvecklas. För detta krävs pengar och att pengarna fördelas rätt och riktigt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph