Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-094-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-094-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Vor fünfzig Jahren, 1961, habe ich meine Ausbildung als Landwirt begonnen. Seit dieser Zeit begleitet mich die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik. Sie wurde zu einer wichtigen Klammer des europäischen Einigungsprozesses. Die Aufgaben der GAP haben sich von Beginn an grundlegend verändert. Die erste Aufgabe war, die Nahrungsmittelproduktion zu erhöhen, um von Nahrungsmittelimporten unabhängiger zu werden. Einige Zeit später ergab sich die Situation, dass Europa Nahrungsmittelüberschüsse verwalten musste. Mit einer immer wieder veränderten Situation gab es auch immer wieder Reformen. Heute diskutieren wir über die nächste Reform, die Neuausrichtung der GAP nach 2013. Als Berichterstatter für die GAP-Reform bis 2020 freue ich mich über einen fraktionsübergreifenden Kompromiss. Auch wenn in einem Kompromiss nicht alle Einzelinteressen berücksichtigt werden konnten, wurde der Bericht im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung mit großer Mehrheit angenommen. Die klare Abstimmung ist ein deutliches Signal an die Kommission, wie der Agrarausschuss die Ausgestaltung der GAP bis 2020 sieht. Ich bin mir sicher, Herr Kommissar, dass die Neuausrichtung der Agrarpolitik nach 2013 auch mit die Handschrift des Europäischen Parlaments tragen wird. Die Lissabon-Verträge geben uns dazu die Möglichkeit. Mein Dank gilt heute meinen Kolleginnen und Kollegen für die Mitwirkung und Unterstützung, dem Ausschussvorsitzenden Paolo De Castro, den Koordinatoren, den Schattenberichterstattern für die gute Kooperation und die Kompromissbereitschaft. Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Agrarsekretariats, der Parlamentsfraktionen und in meinem Abgeordnetenbüro für die hervorragende Mitarbeit. Zum Bericht: Die Nahrungsmittelsicherheit und die Versorgungssicherheit für eine halbe Milliarde Menschen bleibt das Hauptziel der Gemeinsamen Agrarpolitik, nicht nur in der EU, sondern auch weltweit. Die GAP soll nachhaltig und wettbewerbsfähig sein, für Verbraucher sichere und hochqualitative Lebensmittel liefern und auch nachwachsende Energien fördern. Die Zwei-Säulen-Struktur der GAP soll erhalten bleiben, für unsere Landwirte soll für diese nächste Periode Planungssicherheit geschaffen werden. Im Bericht steht deutlich – und da unterstützen wir den Kommissar –, dass der Agrarhaushalt in der nächsten Finanzperiode auf dem jetzigen Niveau beibehalten werden soll. Ich kann die Äußerung von Präsident Barroso nicht nachvollziehen, dass die zweite Säule massiv gekürzt werden soll. Ich glaube, dass wir uns fraktionsübergreifend dagegen aussprechen werden. Wichtige Aufgabe bleibt es, dass wir eine Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik durchführen. Das ist eine zentrale Forderung unseres Kompromisses. Es wird auch eine faire Verteilung zwischen den Mitgliedstaaten gefordert. Das ist auch notwendig, damit wir Wettbewerbsgleichheit schaffen. Die Abkehr von historischen und individuellen Referenzen hin zu flächenbezogenen Prämien wird angestrebt. Die Rolle der Kleinlandwirte soll anerkannt werden, auf Grundlage der Subsidiarität sollen die Mitgliedstaaten über die Unterstützung der Kleinlandwirte selbst entscheiden. Die Bedeutung der Junglandwirte wird erwähnt. Mir war es auch wichtig, die Einführung eines neuen zusätzlichen Zahlungssystems zu vermeiden, das zusätzlich Überwachungs- und Sanktionssysteme für die Ökologisierung nach sich ziehen würde. Insgesamt gesehen haben wir einen Kompromiss gefunden, dem morgen viele Kolleginnen und Kollegen zustimmen können, damit wir für die Neuausrichtung dieser Agrarpolitik ein klares Zeichen setzen. Die EVP-Fraktion wird mit großer Mehrheit diesen Bericht unterstützen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, před 50 lety, v roce 1961, jsem započal svoji odbornou přípravu v oboru zemědělství. Od té doby mě stále provázela společná zemědělská politika. Stala se důležitým pilířem procesu evropské integrace. Od počátku SZP se její úkoly zásadně proměňovaly. Jejím prvním úkolem bylo zvýšit produkci potravin, aby se snížila naše závislost na jejich dovozu. Za určitou dobu musela Evropa řešit problém přebytku potravin. Jak se situace postupně měnila, uskutečňovaly se také nové a nové reformy. Dnes tu diskutujeme o další reformě, o nové podobě SZP po roce 2013. Jakožto zpravodaj pro reformu SZP do roku 2020 jsem rád, že se jednotlivé skupiny shodly na společném kompromisu. I když tento kompromis nemohl zohlednit všechny jednotlivé zájmy, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova přijal tuto zprávu velkou většinou. Jednoznačné hlasování je pro Komisi jasným signálem o tom, jak by se podle Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova měla utvářet podoba SZP do roku 2020. Jsem si jist, pane komisaři, že na novou podobu SZP po roce 2013 bude mít vliv také Evropský parlament. Lisabonská smlouva nám dává tuto možnost. Poděkování dnes adresuji svým kolegům a kolegyním poslancům za jejich zapojení a podporu a předsedovi výboru panu poslanci De Castrovi, koordinátorům a stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci a ochotu najít kompromis. Chtěl bych poděkovat pracovníkům sekretariátu výboru, politických skupin a zaměstnancům své kanceláře za skvělou spolupráci. Nyní k samotné zprávě: nejen v EU, ale v celém světě zůstává hlavním cílem společné zemědělské politiky bezpečnost potravin a zajišťování dodávek potravin pro půl miliardy lidí. Chceme, aby SZP byla udržitelná a konkurenceschopná, přinášela spotřebitelům bezpečné a vysoce kvalitní potraviny a podporovala také obnovitelné formy energie. Dvoupilířovou strukturu SZP je nutno zachovat, aby tak naši zemědělci měli jistotu v oblasti plánování na příští období. Zpráva jasně říká – a zde má pan komisař naši podporu –, že zemědělský rozpočet by v příštím finančním období měl zůstat na stejné úrovni. Výrok pana Barrosa, že v druhém pilíři je nutné provést značné škrty, je pro mě nepochopitelný. Jsem přesvědčen, že se setká s odporem napříč skupinami. Důležitým úkolem zůstává zjednodušení společné zemědělské politiky. To je ústředním požadavkem našeho kompromisu. Požadujeme rovněž spravedlivé rozdělení prostředků mezi členské státy, což je nezbytné také proto, aby byly vytvořeny rovné podmínky pro hospodářskou soutěž. Usilujeme o přechod od historických a individuálních referenčních hodnot k plošným platbám. Je třeba uznat úlohu drobných zemědělců a členské státy musí samy na základě subsidiarity rozhodovat o tom, jak budou tyto zemědělce podporovat. Zpráva se zmiňuje o významu mladých zemědělců. Pro mne bylo také důležité zabránit zavedení nového dodatečného systému plateb, který by vedl k mimořádným systémům kontrol a sankcí pro postup ekologizace. Celkově vzato jsme našli kompromis, pro který bude moci zítra hlasovat mnoho poslanců Evropského parlamentu, a tak vyslat jasný signál o nové podobě zemědělské politiky. Velká většina členů skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) tuto zprávu podpoří."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! For 50 år siden i 1961 påbegyndte jeg min uddannelse som landmand. Lige siden har jeg ladet mig lede af den fælles europæiske landbrugspolitik. Den er blevet en vigtig hjørnesten i den europæiske harmoniseringsproces. Den fælles landbrugspolitiks formål er blevet ændret grundlæggende lige fra starten. Det første formål var at øge fødevareproduktionen, så vi kunne blive mindre afhængige af fødevareimport. Nogen tid senere måtte Europa forvalte et fødevareoverskud. Da situationen konstant ændrede sig, gennemførte man også flere og flere reformer. I dag forhandler vi om den næste reform og en ny justering af den fælles landbrugspolitik efter 2013. Som ordfører for reformen af politikken på vej mod 2020 glæder det mig, at vi har opnået et kompromis på tværs af grupperne. Selv om der ikke kan tages hensyn til alle særinteresser ved et kompromis, blev betænkningen vedtaget med et stort flertal i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Det klare resultat er et utvetydigt signal til Kommissionen om udvalgets bud på den fælles landbrugspolitik frem mod 2020. Til kommissæren vil jeg sige, at jeg er sikker på, at den nye tilgang under den fælles landbrugspolitik efter 2013 også vil bære Parlamentets aftryk. Det giver Lissabontraktaten os mulighed for. Jeg vil gerne takke mine kolleger for deres engagement og støtte, ligesom jeg vil takke udvalgsformanden hr. De Castro, koordinatorerne og skyggeordførerne for deres gode samarbejde og vilje til kompromis. Desuden vil jeg gerne takke medarbejderne ved udvalgets sekretariat, i de politiske grupper og på mit eget kontor for deres fremragende samarbejde. Og nu lidt om betænkningen: Fødevaresikkerheden og forsyningssikkerheden for en halv mia. mennesker er fortsat de primære mål for den fælles landbrugspolitik, ikke kun i EU, men også på verdensplan. Den fælles landbrugspolitik skal sikre bæredygtighed og konkurrenceevne, forsyne forbrugerne med sikre fødevarer af høj kvalitet og fremme vedvarende energiformer. Landbrugspolitikkens opbygning med to søjler skal bibeholdes for at skabe sikkerhed for vores landbrugere, hvad angår planlægning i denne næste periode. Af betænkningen fremgår det klart, at landbrugsbudgettet i den næste finansieringsperiode skal forblive på det nuværende niveau, og her støtter vi Kommissæren. Jeg kan ikke forstå formand Barrosos erklæring om, at der skal foretages massive nedskæringer i den anden søjle. Jeg tror, at der vil være modstand mod dette på tværs af grupperne. Forenkling af den fælles landbrugspolitik er fortsat en vigtig opgave og et centralt krav i vores kompromis. Desuden efterlyser vi en retfærdig fordeling af midlerne blandt medlemsstaterne. Dette er også nødvendigt for at skabe lige konkurrencevilkår. Vi tilstræber at bevæge os væk fra historiske og individuelle referencer og hen imod områdebaserede præmier. Vi må anerkende de små landbrugeres rolle, og på basis af subsidiaritetsprincippet skal medlemsstaterne selv beslutte, hvordan de vil støtte disse små landbrugere. De unge landbrugeres store betydning nævnes også i betænkningen. I mine øjne er det vigtigt at undgå at indføre et nyt, supplerende betalingssystem, der vil føre til ekstra kontrol- og sanktionssystemer for "grønne" tiltag. Alt i alt har vi nået et kompromis, som mange medlemmer vil kunne støtte i morgen, så vi kan sende et klart signal, hvad angår den nye tilgang i denne landbrugspolitik. Et stort flertal i Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) vil støtte denne betænkning."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πριν από 50 χρόνια, το 1961, ξεκίνησα την εκπαίδευσή μου με σκοπό να γίνω γεωργός. Από τότε, καθοδηγούμαι από την κοινή ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική. Έχει αποβεί σημαντικό στήριγμα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Από την έναρξη της ΚΓΠ υπήρξαν θεμελιώδεις αλλαγές στα καθήκοντά της. Το πρώτο καθήκον ήταν η αύξηση της παραγωγής τροφίμων προκειμένου να εξαρτώμαστε λιγότερο από τις εισαγωγές τροφίμων. Κάποια στιγμή αργότερα, η Ευρώπη έφθασε να πρέπει να ασχοληθεί με τα πλεονάσματα τροφίμων. Με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, υπήρξε και αυξανόμενος αριθμός μεταρρυθμίσεων. Σήμερα, συζητούμε για την επόμενη μεταρρύθμιση, τη νέα προσέγγιση της ΚΓΠ μετά το 2013. Ως εισηγητής για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020, χαίρομαι που επιτύχαμε συμβιβασμό μεταξύ όλων των Ομάδων. Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη το σύνολο των επιμέρους συμφερόντων σε μια συμβιβαστική λύση, η έκθεση εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Το σαφές αποτέλεσμα της ψηφοφορίας συνιστά ξεκάθαρο μήνυμα προς την Επιτροπή όσον αφορά τη μορφή την οποία η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου θεωρεί ότι θα λάβει η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020. Είμαι βέβαιος, κύριε Επίτροπε, ότι η νέα προσέγγιση της ΚΓΠ μετά το 2013 θα φέρει και τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Συνθήκη της Λισαβόνας μάς δίνει τη δυνατότητα αυτή. Οφείλω να ευχαριστήσω σήμερα τους συναδέλφους βουλευτές για τη συμμετοχή και την υποστήριξή τους, καθώς και τον πρόεδρο της επιτροπής κ. De Castro, τους συντονιστές και τους σκιώδεις εισηγητές για την άψογη συνεργασία τους και την προθυμία τους για συμβιβασμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό της γραμματείας της επιτροπής, τις πολιτικές Ομάδες και το ιδιαίτερο γραφείο μου για την εξαιρετική συνεργασία τους. Όσον αφορά την έκθεση τώρα: η ασφάλεια των τροφίμων και η ασφάλεια του εφοδιασμού για μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους παραμένουν οι κύριοι στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής, όχι μόνο στην ΕΕ αλλά και παγκοσμίως. Η ΚΓΠ έχει ως στόχο να είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική, να παρέχει στους καταναλωτές ασφαλή, υψηλής ποιότητας τρόφιμα, καθώς και να προωθεί τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Η δομή των δυο πυλώνων της ΚΓΠ πρόκειται να παραμείνει, ούτως ώστε να δημιουργηθεί βεβαιότητα προγραμματισμού για τους γεωργούς μας για την λόγω επόμενη περίοδο. Η έκθεση αναφέρει σαφώς –και στο σημείο αυτό στηρίζουμε τον κ. Επίτροπο– ότι ο γεωργικός προϋπολογισμός πρέπει να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Δεν μπορώ να κατανοήσω τη δήλωση του Προέδρου κ. Barroso ότι πρόκειται να γίνουν μαζικές περικοπές στον δεύτερο πυλώνα. Πιστεύω ότι όλες οι Ομάδες θα αντιταχθούν σε αυτό. Η απλοποίηση της κοινής γεωργικής πολιτικής εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό έργο. Πρόκειται για βασική απαίτηση του συμβιβασμού μας. Ζητούμε, επίσης, δίκαιη κατανομή μεταξύ των κρατών μελών. Είναι μεταξύ άλλων απαραίτητη προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Επιδιώκουμε να ξεφύγουμε από τις ιστορικές και επιμέρους αναφορές και να μεταβούμε σε μια πριμοδότηση με βάση την έκταση. Ο ρόλος των μικρών γεωργών πρέπει να αναγνωριστεί και, επί τη βάσει της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη να αποφασίζουν τα ίδια τον τρόπο με τον οποίο θα στηρίζουν τους εν λόγω μικρούς γεωργούς. Αναφέρεται η σημασία των νέων γεωργών. Κατά την άποψή μου, ήταν σημαντικό να αποφευχθεί η εισαγωγή ενός νέου πρόσθετου συστήματος ενισχύσεων που θα οδηγούσε στην εγκαθίδρυση επιπλέον συστημάτων ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό. Συνολικά, επιτύχαμε μια συμβιβαστική λύση που πολλοί βουλευτές θα είναι σε θέση να στηρίξουν αύριο ώστε να μπορέσουμε να αποστείλουμε σαφές μήνυμα όσον αφορά τη νέα προσέγγιση της παρούσας γεωργικής πολιτικής. Μεγάλη πλειοψηφία της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) θα στηρίξει την παρούσα έκθεση."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, 50 years ago, in 1961, I began my training to be a farmer. Ever since then, I have been guided by the common European agricultural policy. It has become an important mainstay of the European unification process. Since the beginning of the CAP there have been fundamental changes to its tasks. The first task was to increase food production in order for us to be less dependent on food imports. Sometime later, Europe was in the position of having to deal with food surpluses. With an ever-changing situation, there were also more and more reforms. Today, we are debating the next reform, the new approach of the CAP after 2013. As rapporteur for the CAP reform towards 2020, I am pleased that we have achieved a cross-group compromise. Even if not all of the individual interests could be taken into account in a compromise, the report was adopted with a large majority in the Committee on Agriculture and Rural Development. The clear vote is an unambiguous signal to the Commission of the form that the Committee on Agriculture and Rural Development sees the CAP taking towards 2020. I am certain, Commissioner, that the new approach of the CAP after 2013 will also bear the stamp of the European Parliament. The Treaty of Lisbon gives us that possibility. My thanks today go to my fellow Members for their involvement and support, and to the committee chair Mr De Castro, the coordinators and the shadow rapporteurs for their excellent cooperation and willingness to compromise. I would like to thank the staff of the committee secretariat, the political groups and in my own private office for their splendid cooperation. Turning to the report now: food safety and the security of supply for half a billion people remain the main goals of the common agricultural policy, not only in the EU, but also worldwide. The CAP is intended to be sustainable and competitive, to supply consumers with safe, high-quality food and also to promote renewable forms of energy. The two-pillar structure of the CAP is to remain so as to create certainty of planning for our farmers for this next period. The report clearly states – and here we support the Commissioner – that the agricultural budget should remain at the current level in the next financial period. I cannot understand President Barroso’s statement that massive cuts are to be made in the second pillar. I believe that there will be cross-group opposition to this. The simplification of the common agricultural policy remains an important task. That is a core demand of our compromise. We are also calling for a fair distribution among the Member States. That is also necessary in order to create a level playing field in terms of competition. We are seeking to move away from historical and individual references towards area-based premiums. The role of small farmers is to be recognised and, on the basis of subsidiarity, the Member States are to decide themselves how to support these small farmers. The importance of young farmers is mentioned. From my point of view, it was important to avoid introducing a new additional payment system that would lead to extra control and sanction systems for greening. Overall, we have found a compromise that many Members will be able to support tomorrow so that we can send out a clear signal as regards the new approach of this agricultural policy. A large majority of the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) will support this report."@en4
"Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, hace 50 años, en 1961, comencé mi formación para ser agricultor. Desde entonces me he guiado por la política agrícola común europea. Esta política se ha convertido en un pilar importante del proceso de unificación europeo. Desde el comienzo de la PAC se han producido cambios fundamentales en sus competencias. La primera competencia fue incrementar la producción alimentaria para que dependiéramos menos de la importación de alimentos. Más tarde, Europa tuvo que hacer frente a los excedentes de alimentos. Con una situación de cambio constante, también se produjeron cada vez más reformas. Hoy debatimos la próxima reforma, el nuevo enfoque de la PAC después de 2013. Como ponente de la reforma de la PAC en el horizonte de 2020, me complace que hayamos logrado un acuerdo con todos los grupos. Aunque no pudieron tenerse en cuenta todos los intereses individuales en un acuerdo, el informe fue aprobado por amplia mayoría en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. La clara votación es una señal inequívoca para la Comisión de la forma en que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural percibe la adopción de la PAC en el horizonte de 2020. Estoy seguro, señor Comisario, de que el nuevo enfoque de la PAC después de 2013 también llevará la impronta del Parlamento Europeo. El Tratado de Lisboa nos brinda esa posibilidad. Doy las gracias hoy a mis colegas diputados por su participación y apoyo y al presidente de la comisión, el señor De Castro, los coordinadores y los ponentes alternativos, por su excelente cooperación y voluntad de acuerdo. Me gustaría dar las gracias al personal de la secretaría de la comisión, los grupos políticos y de mi propia oficina privada por su espléndida cooperación. Volviendo ahora al informe, la seguridad alimentaria y la seguridad del abastecimiento para 500 millones de personas siguen siendo los principales objetivos de la política agrícola común, no solo en la UE, sino en todo el mundo. La PAC está diseñada para ser sostenible y competitiva, ofrecer a los consumidores alimentos seguros y de alta calidad y también promover formas de energía renovables. Se ha de conservar la estructura de dos pilares de la PAC para ofrecer seguridad de planificación a nuestros agricultores durante este próximo periodo. El informe señala claramente —y en esto respaldamos al señor Comisario— que el presupuesto agrícola debería permanecer al nivel actual durante el próximo periodo financiero. No puedo comprender la declaración del Presidente Barroso de que los recortes a gran escala se deben hacer en el segundo pilar. Creo que todos los grupos se opondrán a esto. La simplificación de la política agrícola común continúa siendo una tarea importante. Este es un requisito fundamental de nuestro acuerdo. También pedimos una distribución justa entre los Estados Miembros. Esto también es necesario para crear igualdad de condiciones en relación con la competencia. Intentamos distanciarnos de referencias históricas e individuales hacia primas vinculadas a la superficie. Se debe reconocer el papel de los pequeños agricultores y, partiendo del principio de subsidiariedad, los Estados miembros tienen que decidir por sí mismos cómo apoyar a estos pequeños agricultores. Se menciona la importancia de los agricultores jóvenes. En mi opinión, era importante evitar la introducción de un nuevo régimen de pago adicional que conduciría a sistemas adicionales de control y sanción para la integración de consideraciones medioambientales. En general, hemos llegado a un acuerdo que muchos diputados podrán respaldar mañana para que podamos enviar una clara señal en lo que respecta al nuevo enfoque de esta política agrícola. Una amplia mayoría del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) apoyará este informe."@es21
"Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head kolleegid! 50 aastat tagasi, aastal 1961, alustasin põllumajandusettevõtjaks õppimist. Sellest ajast alates on mind suunanud Euroopa ühine põllumajanduspoliitika. Sellest on saanud Euroopa ühtlustamise protsessi oluline tugisammas. ÜPP algusest peale on selle ülesannetes toimunud fundamentaalsed muudatused. Esimene ülesanne oli suurendada toiduainete tootmist, et muutuksime toiduimpordist vähem sõltuvaks. Mõni aeg hiljem oli Euroopa olukorras, kus pidi tegelema toiduküllusega. Üha muutuvas olukorras tehti ka aina enam reforme. Täna arutame järgmist reformi, ÜPP uut lähenemisviisi pärast 2013. aastat. ÜPP 2020. aasta reformi raportöörina on mul hea meel, et oleme saavutanud fraktsioonidevahelise kompromissi. Isegi kui selles kompromissis ei olnud võimalik arvesse võtta kõiki eraldiseisvaid huvisid, võeti raport põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis vastu suure häälteenamusega. See selge hääletustulemus on komisjonile üheselt mõistetav sõnum vormist, mida põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon näeb ÜPPd enne 2020. aastat võtmas. Olen kindel, lugupeetud volinik, et ÜPP uus lähenemisviis pärast 2013. aastat kannab samuti Euroopa Parlamendi pitserit. Lissaboni leping annab meile selle võimaluse. Täna lähevad mu tänusõnad kaasparlamendiliikmetele osaluse ja toetuse eest ning komisjoni esimehele Paolo De Castrole, koordinaatoritele ja variraportööridele oivalise koostöö ning valmisoleku eest teha kompromisse. Soovin tänada komisjoni sekretariaadi töötajaid, fraktsioone ja omaenda isiklikku kontorit hiilgava koostöö eest! Nüüd aga raporti juurde: toiduohutus ja varustuskindlus poolele miljardile inimesele on jätkuvalt üks peamisi ühise põllumajanduspoliitika eesmärke, mitte ainult ELis, vaid kogu maailmas. ÜPP peab olema säästlik ja konkurentsivõimeline, et varustada tarbijaid ohutu kvaliteetse toiduga ning edendada taastuvenergiaallikate kasutamist. ÜPP kahe samba struktuur jääb samasuguseks, et põllumajandustootjatel oleks järgmisel perioodil planeerimiskindlus. Raportis märgitakse selgelt – ja siinkohal toetame volinikku –, et põllumajanduseelarve peaks järgmisel finantsperioodil jääma praegusele tasemele. Ma ei mõista president José Manuel Barroso väljaütlemist, et teises sambas tuleb teha massilisi kärpeid. Arvan, et sellele on fraktsioonideülene vastuseis. Ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine on jätkuvalt oluline ülesanne. See on meie kompromissi põhinõue. Samuti kutsume üles võrdsele jaotusele liikmesriikide vahel. See on vajalik ka selleks, et luua konkurentsi puhul võrdne mänguruum. Püüame kaugeneda ajaloolistest ja individuaalsetest viidetest piirkonnapõhistele maksetele. Väikepõllumajandustootjate rolli tuleb tunnustada ning subsidiaarsuspõhimõtete alusel peavad liikmesriigid ise otsustama, kuidas neid väikepõllumajandustootjaid toetada. Märgitakse ka noorte põllumajandustootjate tähtsust. Minu seisukoht on, et oluline on vältida uue täiendava maksesüsteemi rakendamist, mis tooks kaasa täiendava kontrolli ja keskkonnahoidlikud sanktsioonisüsteemid. Üldjoontes oleme leidnud kompromissi, mida paljud liikmesriigid saavad homme toetada, et saadaksime sellele põllumajanduspoliitikale uue lähenemisviisi kohta välja selge sõnumi. Enamik Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioonist toetab seda raportit."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, aloitin 50 vuotta sitten, vuonna 1961, viljelijän koulutukseni. Aina siitä alkaen yhteinen eurooppalainen maatalouspolitiikka on ohjannut minua. Siitä on tullut Euroopan yhdentymisprosessin merkittävä tukipilari. YMP:n alkamisesta lähtien sen tehtäviin on tehty perustavanlaatuisia muutoksia. Ensimmäisenä tehtävänä oli elintarviketuotannon lisääminen, jotta emme olisi niin riippuvaisia elintarviketuonnista. Jonkin aikaa myöhemmin EU:n piti selvitä ylijäämäelintarvikkeista. Kun tilanne muuttui jatkuvasti, myös uudistuksia oli koko ajan enemmän. Tänään keskustelemme seuraavasta uudistuksesta, YMP:n uudesta lähestymistavasta vuoden 2013 jälkeen. YMP:n uudistuksesta vuoteen 2020 laaditun mietinnön esittelijänä olen tyytyväinen, että olemme saaneet aikaan kompromissin ryhmien välillä. Vaikka kaikkia yksittäisiä etuja ei voitu kompromississa ottaa huomioon, mietintö hyväksyttiin suurella enemmistöllä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa. Selkeä äänestystulos on komissiolle yksiselitteinen viesti muodosta, jonka maatalouden ja maaseudun kehityksen valiokunta haluaa YMP:lle vuoteen 2020 asti. Olen varma, arvoisa komission jäsen, että YMP:n uudessa lähestymistavassa vuoden 2013 jälkeen näkyy myös Euroopan parlamentin kädenjälki. Lissabonin sopimus antaa meille siihen mahdollisuuden. Kiitokseni menevät tänään kollegoilleni osallistumista ja tuesta ja valiokunnan puheenjohtajalle Paolo De Castrolle, koordinaattoreille ja varjoesittelijöille erinomaisesta yhteistyöstä ja kompromissihalukkuudesta. Haluaisin kiittää valiokunnan sihteeristön henkilöstöä, poliittisia ryhmiä ja omaa toimistoani loistavasta yhteistyöstä. Sitten mietintöön: puolen miljardin ihmisen elintarvikkeiden turvallisuus ja toimitusvarmuus ovat edelleen yhteisen maatalouspolitiikan tärkeimpiä tavoitteita, EU:n lisäksi myös maailmanlaajuisesti. YMP:n halutaan olevan kestävä ja kilpailukykyinen, tuottavan kuluttajille turvallisia ja laadukkaita elintarvikkeita ja myös edistävän uusiutuvia energiamuotoja. YMP:n kaksipilarinen rakenne on määrä säilyttää, jotta viljelijöillemme voidaan taata suunnitteluvarmuus tätä seuraavaa jaksoa varten. Mietinnössä todetaan selkeästi – ja tässä tuemme komission jäsentä – että maatalouden talousarvion olisi pysyttävä nykyisellä tasolla seuraavalla rahoituskaudella. En voi ymmärtää puheenjohtaja Barroson lausuntoa, jonka mukaan toiseen pilariin tehdään valtavia leikkauksia. Uskon, että sitä ryhmät vastustavat yhdessä. Yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen on edelleen merkittävä tehtävä. Se on kompromissimme ydinvaatimus. Vaadimme myös oikeudenmukaista jakamista jäsenvaltioiden kesken. Se on välttämätöntä myös tasapuolisten kilpailuedellytysten luomiseksi. Pyrimme irtautumaan historiallisista ja tilakohtaisista viitearvoista ja siirtymään pinta-alaperusteista tukea kohti. Pienviljelijöiden asema on tunnustettava, ja toissijaisuusperiaatteen perusteella jäsenvaltioiden on päätettävä itse, miten näitä pienviljelijöitä tuetaan. Nuorten viljelijöiden merkitys on mainittu. Minun mielestäni oli tärkeää olla ottamatta käyttöön uutta täydentävää maksujärjestelmää, joka johtaisi viherryttämisen lisävalvontaan ja seuraamusjärjestelmiin. Olemme yleisesti ottaen saaneet aikaan kompromissin, jota monet jäsenet pystyvät tukemaan huomenna, jotta voimme lähettää selkeän viestin tästä maatalouspolitiikan uudesta lähestymistavasta. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän suuri enemmistö tukee tätä mietintöä."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, j’ai commencé ma formation d’agriculteur il y a 50 ans, en 1961. Depuis cette époque, j’ai été guidé par la politique agricole commune. Elle est devenue un axe important du processus d’unification européenne. Depuis les débuts de la PAC, ses tâches ont fondamentalement changé. Sa première tâche consistait à accroître la production alimentaire pour réduire notre dépendance vis-à-vis des importations. Un peu plus tard, l’Europe a été confrontée à la gestion des excédents alimentaires. Dans une situation en perpétuelle mutation, les réformes sont devenues de plus en plus nombreuses. Aujourd’hui, nous débattons de la prochaine réforme, la nouvelle approche de la PAC après 2013. En tant que rapporteur pour la réforme de la PAC à l’horizon 2020, je me réjouis du compromis entre groupes auquel nous sommes parvenus. Même si tous les intérêts particuliers n’ont pu être pris en considération dans le compromis, le rapport a été adopté à une large majorité en commission de l’agriculture et du développement rural. Ce vote clair constitue un signal sans ambiguïté pour la Commission quant à la vision de la commission de l’agriculture et du développement rural concernant la PAC à l’horizon 2020. Je suis certain, Monsieur le Commissaire, que la nouvelle approche de la PAC après 2013 portera également la marque du Parlement européen. Le traité de Lisbonne nous en donne la possibilité. J’adresse aujourd’hui mes remerciements à mes collègues pour leur implication et leur soutien, ainsi qu’au président de la commission, M. De Castro, aux coordinateurs et aux rapporteurs fictifs pour leur excellente coopération et volonté pour trouver un compromis. Je voudrais remercier le personnel du secrétariat de la commission, les groupes politiques et mes propres services pour leur superbe coopération. J’en viens à présent au rapport. La sécurité alimentaire et de l’approvisionnement d’un demi-milliard de personnes reste le but premier de la politique agricole commune, non seulement dans l’UE, mais aussi dans le monde. La PAC est conçue pour être durable et compétitive, pour approvisionner les consommateurs en denrées alimentaires sûres, de grande qualité et aussi pour promouvoir des formes d’énergie renouvelable. La structure de la PAC à deux piliers doit rester telle quelle afin d’assurer une certitude de planification à nos agriculteurs pour cette prochaine période. Le rapport prévoit clairement – et nous soutenons ici le Commissaire – que le budget agricole reste au niveau actuel lors de la prochaine période financière. Je ne comprends pas la déclaration du président Barroso qui envisage des coupes sombres dans le deuxième pilier. Je pense que cela suscitera une opposition entre groupes. La simplification de la politique agricole commune reste une tâche importante. Il s’agit d’une demande qui se trouve au cœur de notre compromis. Nous plaidons pour une répartition équitable entre les États membres. Celle-ci s’avère aussi nécessaire en vue de créer des conditions équitables en termes de concurrence. Nous essayons de nous éloigner des références historiques et individuelles pour nous rapprocher des primes par zone. Le rôle des petits agriculteurs doit être reconnu et, sur la base de la subsidiarité, les États membres doivent décider eux-mêmes comment soutenir ces petits agriculteurs. Nous avons mentionné l’importance des jeunes agriculteurs. De mon point de vue, il était important d’éviter d’introduire un nouveau régime de paiement supplémentaire qui conduirait à un contrôle supplémentaire et à des régimes de sanction pour le verdissement. Dans l’ensemble, nous avons trouvé un compromis que beaucoup de membres pourront soutenir demain afin que nous puissions envoyer un signal clair en ce qui concerne la nouvelle approche de cette politique agricole. Une large majorité du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) soutiendra ce rapport."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! 50 évvel ezelőtt, 1961-ben kezdődött meg mezőgazdai képzésem. Azóta mindvégig a közös európai agrárpolitika mutatta számomra az utat. A közös agrárpolitika az európai egységesítési folyamat fontos támaszává vált. A KAP kezdete óta annak feladatai alapvetően megváltoztak. Első feladata az élelmiszer-termelés növelése volt, hogy kevésbé függjünk az élelmiszer-behozataltól. Valamivel később Európa olyan helyzetbe került, hogy már az élelmiszer-felesleggel kellett foglalkoznia. A folyamatosan változó helyzetben egyre több és több reformra került sor. Ma az új reformot, a KAP 2013 utáni megközelítését vitatjuk meg. A KAP 2020-ig tartó reformjának előadójaként örömmel tölt el, hogy képviselőcsoportokon átnyúló kompromisszumot értünk el. Noha a kompromisszumban nem lehet valamennyi egyéni érdeket figyelembe venni, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nagy többséggel fogadta el a jelentést. Az egyhangú szavazás egyértelmű jelzésül szolgál a Bizottságnak arról a formáról, amelyet majd a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság szerint a KAP ölt majd magára 2020-ig. Biztos vagyok benne, biztos úr, hogy a 2013 utáni KAP új megközelítése szintén megkapja majd az Európai Parlament jóváhagyását. A Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi ezt számunkra. Köszönetet kell mondanom képviselőtársaimnak részvételükért és támogatásukért, valamint De Castro bizottsági elnök úrnak, a koordinátoroknak és az árnyékelőadóknak kitűnő együttműködésükért és a kompromisszumra való hajlandóságukért. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság titkárságának, a képviselőcsoportoknak és saját irodám munkatársainak nagyszerű együttműködésükért. Rátérve a jelentésre: a közös agrárpolitika fő célja az élelmiszer-biztonság és félmilliárd ember élelmezésbiztonsága marad, nem csak az EU-ban, de világszerte is. A KAP-pal kapcsolatos cél az, hogy fenntartható és versenyképes legyen, hogy biztonságos, kiváló minőségű élelmiszerekkel lássa el a fogyasztókat, és hogy előmozdítsa az energia megújuló formáit. A KAP kétpilléres szerkezete megmarad, hogy megteremtse a tervezés biztonságát mezőgazdasági termelőink számára a következő időszakra nézve. A jelentés egyértelműen leszögezi – és ebben támogatjuk a biztost –, hogy a mezőgazdasági költségvetésnek a jelenlegi szinten kell maradnia a következő pénzügyi időszakban. Nem értem Barroso elnök úrnak azt a kijelentését, hogy jelentős csökkentésekre kerül majd sor a második pillért illetően. Úgy vélem, hogy ezt a képviselőcsoportokon átnyúlóan ellenzik majd. A közös agrárpolitika egyszerűsítése fontos feladat marad. Ez kompromisszumunk központi igénye. Emellett a tagállamok közötti tisztességes elosztást is kérjük. A verseny tekintetében egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez erre is szükség van. Arra törekszünk, hogy a múltbeli és egyéni referenciaértékektől a területalapú támogatás felé mozduljunk el. A mezőgazdasági kistermelők szerepét el kell ismerni, és – a szubszidiaritás alapján – a tagállamoknak maguknak kell dönteniük arról, hogyan kívánják támogatni e kistermelőket. A jelentés megemlíti a fiatal mezőgazdasági termelők jelentőségét is. Az én nézőpontomból fontos volt a további ellenőrzési és szankciórendszerhez vezető, a kizöldítésre irányuló új kifizetési rendszer bevezetésének elkerülése. Összességében olyan kompromisszumot találtunk, amelyet sok képviselő fog tudni támogatni holnap, hogy aztán egyértelmű jelzést adhassunk az agrárpolitika új megközelítésével kapcsolatban. Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoportja nagy többséggel fogja támogatni a jelentést."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, 50 anni fa, nel 1961, ho intrapreso la mia formazione di agricoltore. Da allora sono stato guidato dalla politica agricola comune europea, che è diventata un pilastro importante del processo di unificazione dell’Europa. Sin dagli esordi, i compiti della PAC sono profondamente cambiati. La prima missione consisteva nell’aumentare la produzione alimentare per renderci meno dipendenti dalle importazioni di cibo. Successivamente, l’Europa si è trovata a dover far fronte ad eccedenze alimentari. Mutando costantemente la situazione, vi sono state anche continue riforme. Oggi stiamo discutendo la prossima riforma, il nuovo approccio della PAC dopo il 2013. Come relatore della riforma della PAC verso il 2020, sono lieto che si sia potuti giungere a un compromesso tra i gruppi. Anche se in un compromesso non è stato possibile tener conto di tutti gli interessi individuali, la relazione è stata adottata a grande maggioranza in sede di commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Il voto chiaro è stato un segnale inequivocabile alla Commissione della forma che secondo la commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale la PAC sta assumendo verso il 2020. Sono certo, signor Commissario, che il nuovo approccio della politica agricola comune dopo il 2013 recherà anche il sigillo del Parlamento europeo. Il trattato di Lisbona ci offre questa possibilità. Oggi i miei ringraziamenti vanno ai colleghi che hanno partecipato offrendo il proprio sostegno, nonché al presidente della commissione, onorevole De Castro, e ai coordinatori e ai relatori ombra per la loro eccellente collaborazione e disponibilità al compromesso. Ringrazierei altresì il personale del segretariato della commissione, i gruppi politici e il mio ufficio privato per la loro splendida cooperazione. Passando ora alla relazione, la sicurezza alimentare e la sicurezza dell’approvvigionamento per mezzo miliardo di persone restano i principali obiettivi della politica agricola comune, non soltanto nell’Unione europea, ma anche nel mondo. La PAC intende essere sostenibile e competitiva, fornire ai consumatori alimenti sicuri di alta qualità e anche promuovere forme di energia rinnovabili. La struttura a due pilastri della PAC deve rimanere immutata in modo da dare la certezza della pianificazione ai nostri agricoltori per il prossimo periodo. La relazione afferma chiaramente, e in tal senso sosteniamo il Commissario, che il bilancio agricolo deve restare all’attuale livello nel prossimo periodo finanziario. Non comprendo la dichiarazione del Presidente Barroso secondo cui vanno operati tagli nel secondo pilastro. Penso che vi sarà opposizione da parte di tutti gruppi al riguardo. La semplificazione della politica agricola comune è tuttora un compito importante ed è una richiesta fondamentale contenuta nel nostro compromesso, così come si chiede un’equa distribuzione tra gli Stati membri, che è necessaria anche per creare parità in termini di concorrenza. Stiamo cercando di allontanarci dai riferimenti storici e individuali per orientarci verso premi per superficie. Il ruolo dei piccoli agricoltori va riconosciuto e, sulla base della sussidiarietà, gli Stati membri stessi devono decidere come sostenere i piccoli coltivatori. Si parla dell’importanza dei giovani. Dal mio punto di vista, era importante evitare di introdurre un nuovo sistema di pagamenti aggiuntivi che avrebbe portato a ulteriori sistemi di controllo e sanzionamento per l’ecologizzazione. Nel complesso, siamo giunti a un compromesso che molti membri potranno appoggiare domani in maniera da poter trasmettere un segnale chiaro per quel che riguarda il nuovo approccio della politica agricola. Un’ampia maggioranza del gruppo PPE voterà a favore della relazione."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, prieš 50 metų, 1961-aisiais, pradėjau mokytis būti ūkininku. Nuo tada mano orientyras – bendra Europos žemės ūkio politika. Ši politika tapo svarbiu Europos vienijimo proceso ramsčiu. Nuo BŽŪP pradžios jos uždaviniai keitėsi iš esmės. Pirmasis uždavinys buvo padidinti maisto produktų gamybą, kad mažiau priklausytume nuo maisto importo. Vėliau Europa pasiekė tokį lygį, kad reikėjo spręsti maisto pertekliaus klausimą. Kadangi padėtis nuolat kito, vyko vis daugiau ir daugiau reformų. Šiandien diskutuojame dėl kitos reformos, naujo požiūrio į BŽŪP po 2013 m. Kaip pranešėjas dėl BŽŪP reformos artėjant 2020 m., esu patenkintas, kad tarp frakcijų pasiekėme kompromisą. Nors juo atsižvelgta ne į visus atskirus interesus, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete pranešimas buvo patvirtintas didele balsų dauguma. Aiškus balsavimo rezultatas – nedviprasmiškas ženklas Komisijai, kokio modelio BŽŪP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas mato artėjant 2020 m. Esu tikras, Komisijos nary, kad naujo požiūrio BŽŪP po 2013 m. išsaugos ir Europos Parlamento pėdsaką. Tokia galimybė mums suteikta Lisabonos sutartyje. Šiandien dėkoju savo kolegoms Parlamento nariams už dalyvavimą bei paramą, taip pat komiteto pirmininkui P. De Castro, koordinatoriams ir šešėliniams pranešėjams už jų puikų bendradarbiavimą ir norą pasiekti kompromisą. Norėčiau padėkoti komiteto sekretoriato personalui, frakcijoms ir savo paties biurui už nuostabų bendradarbiavimą. Grįžtant prie pranešimo: maisto sauga ir pusės milijardo žmonių aprūpinimo maistu saugumas ir toliau yra pagrindiniai bendros žemės ūkio politikos uždaviniai ne tik ES, bet ir pasaulyje. Siekiama, kad BŽŪP būtų tvari ir konkurencinga, kad vartotojams būtų tiekiamas saugus ir aukštos kokybės maistas, taip pat kad būtų skatinamos atsinaujinančiosios energijos rūšys. Išliks dviejų ramsčių BŽŪP sistema, kad mūsų ūkininkai per ateinantį laikotarpį turėtų aiškias planavimo galimybes. Pranešime aiškiai teigiama – šiuo klausimu pritariame Komisijos nariui, – kad per ateinantį finansinį laikotarpį žemės ūkio biudžetas liktų dabartinio lygio. Negaliu suprasti Pirmininko J.M. Barroso teiginio, kad antrojo ramsčio atžvilgiu bus daromi dideli finansiniai apkarpymai. Manau, kad tam prieštaraus visos frakcijos. Bendros žemės ūkio politikos supaprastinimas vis dar yra svarbus uždavinys. Tai kertinis mūsų kompromiso reikalavimas. Taip pat raginame, kad tarp valstybių narių vyktų sąžiningas paskirstymas. Tai taip pat būtina norint sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas. Siekiame panaikinti istorines ir atskirai nustatytas išmokas už plotą. Reikia pripažinti smulkiųjų ūkininkų vaidmenį ir valstybės narės pagal subsidiarumo principą pačios nuspręs, kaip paremti šiuos smulkiuosius ūkininkus. Paminėta jaunųjų ūkininkų svarba. Mano nuomone, svarbu vengti diegti naują papildomą išmokų sistemą, dėl kurios reikėtų papildomos kontrolės ir ekologiškumui didinti skirtos sankcijų sistemos. Apskritai pasiekėme kompromisą, kuriam rytoj galės pritarti daug Parlamento narių, ir taip parodysime savo aiškią poziciją dėl naujo požiūrio žemės ūkio politikos. Europos liaudies partijos frakcijos (krikščionių demokratų) didžioji dauguma pritars šiam pranešimui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Pirms 50 gadiem, 1961. gadā, es sāku mācīties, lai kļūtu par lauksaimnieku. Kopš tā laika mans ceļvedis ir bijusi Eiropas kopējā lauksaimniecības politika. Tā ir kļuvusi par nozīmīgu atbalstu Eiropas apvienošanas procesā. Kopš KLP izveidošanas ir pamatīgi mainīti tās uzdevumi. Pirmais uzdevums bija palielināt pārtikas ražošanu, lai mēs būtu mazāk atkarīgi no pārtikas importa. Pēc kāda laika Eiropā radās situācija, kad bija jānodarbojas ar pārtikas pārpalikumu. Situācija nemitīgi mainījās, un bija arvien vairāk reformu. Šodien mēs apspriežam nākamo reformu — KLP jauno pieeju pēc 2013. gada. Būdams referents par KLP reformu 2020. gada perspektīvā, esmu gandarīts, ka starp grupām ir panākts kompromiss. Pat ja nevarēja ņemt vērā visas individuālās intereses, lai panāktu kompromisu, Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja pieņēma ziņojumu ar balsu vairākumu. Skaidrais balsojums ir nepārprotams signāls Komisijai par veidu, kā Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja saskata KLP virzību 2020. gada perspektīvā. Esmu pārliecināts, komisāra kungs, ka jauno KLP pieeju pēc 2013. gada būs ietekmējis arī Eiropas Parlaments. Lisabonas līgums sniedz mums šādu iespēju. Es vēlos pateikties saviem kolēģiem par iesaistīšanos un atbalstu, komitejas vadītājam kungam, koordinatoriem un ēnu referentiem par izcilo sadarbību un vēlmi pieņemt kompromisus. Es vēlos pateikties komitejas sekretariāta personālam, politiskajām grupām un savam personiskajam birojam par lielisko sadarbību. Tagad pievērsīšos ziņojumam: kopējās lauksaimniecības politikas galvenie mērķi joprojām ir pārtikas nekaitīgums un piegādes drošība ne tikai pusmiljardam cilvēku ES, bet arī visā pasaulē. Paredzēts, ka KLP būs ilgtspējīga un konkurētspējīga, lai apgādātu patērētājus ar nekaitīgu, augstas kvalitātes pārtiku, kā arī veicinātu atjaunojamu energoresursu veidus. KLP divu pīlāru struktūrai jāpaliek, lai mūsu lauksaimnieki varētu droši plānot šo nākamo periodu. Ziņojums skaidri norāda — un mēs atbalstām komisāra kungu — nākamajā finanšu periodā lauksaimniecības budžetam jāpaliek pašreizējā līmenī. Es nesaprotu priekšsēdētāja kunga paziņojumu, ka otrajā pīlārā jāveic ievērojams samazinājums. Es domāju, ka starp grupām būs iebildumi pret to. Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošana joprojām ir svarīgs uzdevums. Tā ir galvenā prasība mūsu kompromisā. Mēs arī aicinām veikt taisnīgu sadali starp dalībvalstīm. Tas ir arī nepieciešams, lai izveidotu vienādus noteikumus konkurences jomā. Mēs meklējam veidu, kā pāriet no vēsturiskajām un individuālajām atsaucēm uz zonāliem maksājumiem. Jāatzīst mazo lauksaimnieku nozīme un, pamatojoties uz subsidiaritātes principu, pašām dalībvalstīm jāizlemj, kā atbalstīt mazos lauksaimniekus. Ir pieminēta jauno lauksaimnieku nozīme. Manuprāt, bija svarīgi izvairīties no jaunas papildu maksājumu sistēmas ieviešanas, kura izraisītu papildu kontroles un sankciju sistēmu atjaunošanu saistībā ar vides pasākumiem. Kopumā mēs esam atraduši kompromisu, kuru daudzi deputāti rītdien varēs atbalstīt, lai mēs varētu nosūtīt nepārprotamu signālu saistībā ar šīs lauksaimniecības politikas jauno pieeju. Lielākā daļa Eiropas Tautas partijas grupas (Kristīgie demokrāti) atbalstīs šo ziņojumu."@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Vor fünfzig Jahren, 1961, habe ich meine Ausbildung als Landwirt begonnen. Seit dieser Zeit begleitet mich die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik. Sie wurde zu einer wichtigen Klammer des europäischen Einigungsprozesses. Die Aufgaben der GAP haben sich von Beginn an grundlegend verändert. Die erste Aufgabe war, die Nahrungsmittelproduktion zu erhöhen, um von Nahrungsmittelimporten unabhängiger zu werden. Einige Zeit später ergab sich die Situation, dass Europa Nahrungsmittelüberschüsse verwalten musste. Mit einer immer wieder veränderten Situation gab es auch immer wieder Reformen. Heute diskutieren wir über die nächste Reform, die Neuausrichtung der GAP nach 2013. Als Berichterstatter für die GAP-Reform bis 2020 freue ich mich über einen fraktionsübergreifenden Kompromiss. Auch wenn in einem Kompromiss nicht alle Einzelinteressen berücksichtigt werden konnten, wurde der Bericht im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung mit großer Mehrheit angenommen. Die klare Abstimmung ist ein deutliches Signal an die Kommission, wie der Agrarausschuss die Ausgestaltung der GAP bis 2020 sieht. Ich bin mir sicher, Herr Kommissar, dass die Neuausrichtung der Agrarpolitik nach 2013 auch mit die Handschrift des Europäischen Parlaments tragen wird. Die Lissabon-Verträge geben uns dazu die Möglichkeit. Mein Dank gilt heute meinen Kolleginnen und Kollegen für die Mitwirkung und Unterstützung, dem Ausschussvorsitzenden Paolo De Castro, den Koordinatoren, den Schattenberichterstattern für die gute Kooperation und die Kompromissbereitschaft. Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Agrarsekretariats, der Parlamentsfraktionen und in meinem Abgeordnetenbüro für die hervorragende Mitarbeit. Zum Bericht: Die Nahrungsmittelsicherheit und die Versorgungssicherheit für eine halbe Milliarde Menschen bleibt das Hauptziel der Gemeinsamen Agrarpolitik, nicht nur in der EU, sondern auch weltweit. Die GAP soll nachhaltig und wettbewerbsfähig sein, für Verbraucher sichere und hochqualitative Lebensmittel liefern und auch nachwachsende Energien fördern. Die Zwei-Säulen-Struktur der GAP soll erhalten bleiben, für unsere Landwirte soll für diese nächste Periode Planungssicherheit geschaffen werden. Im Bericht steht deutlich – und da unterstützen wir den Kommissar –, dass der Agrarhaushalt in der nächsten Finanzperiode auf dem jetzigen Niveau beibehalten werden soll. Ich kann die Äußerung von Präsident Barroso nicht nachvollziehen, dass die zweite Säule massiv gekürzt werden soll. Ich glaube, dass wir uns fraktionsübergreifend dagegen aussprechen werden. Wichtige Aufgabe bleibt es, dass wir eine Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik durchführen. Das ist eine zentrale Forderung unseres Kompromisses. Es wird auch eine faire Verteilung zwischen den Mitgliedstaaten gefordert. Das ist auch notwendig, damit wir Wettbewerbsgleichheit schaffen. Die Abkehr von historischen und individuellen Referenzen hin zu flächenbezogenen Prämien wird angestrebt. Die Rolle der Kleinlandwirte soll anerkannt werden, auf Grundlage der Subsidiarität sollen die Mitgliedstaaten über die Unterstützung der Kleinlandwirte selbst entscheiden. Die Bedeutung der Junglandwirte wird erwähnt. Mir war es auch wichtig, die Einführung eines neuen zusätzlichen Zahlungssystems zu vermeiden, das zusätzlich Überwachungs- und Sanktionssysteme für die Ökologisierung nach sich ziehen würde. Insgesamt gesehen haben wir einen Kompromiss gefunden, dem morgen viele Kolleginnen und Kollegen zustimmen können, damit wir für die Neuausrichtung dieser Agrarpolitik ein klares Zeichen setzen. Die EVP-Fraktion wird mit großer Mehrheit diesen Bericht unterstützen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, waarde collega's, vijftig jaar geleden, in 1961, begon ik aan mijn opleiding tot agrariër. Sindsdien word ik begeleid door het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU. Dit beleid werd een belangrijk verbindend element van de Europese integratie. De taken van het GLB zijn sinds het werd gelanceerd ingrijpend gewijzigd. Aanvankelijk diende het GLB om de productie van voedingsmiddelen te verhogen om minder afhankelijk te worden van de import van levensmiddelen. Enige tijd daarna kampte Europa met een overschot aan voedingsmiddelen. Op de steeds veranderende situatie werd gereageerd met telkens weer nieuwe hervormingen. Nu debatteren we over de volgende hervorming, de nieuwe koers van het GLB na 2013. Als rapporteur voor de GLB-hervorming tot 2020 ben ik verheugd over een compromis tussen de verschillende fracties. Hoewel in een compromis niet met alle afzonderlijke belangen rekening kan worden gehouden, kon het verslag in de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling op een grote meerderheid rekenen. De overtuigende stemming is een duidelijk signaal aan de Commissie hoe de Commissie landbouw het GLB tot 2020 vorm wil geven. Ik ben ervan overtuigd, commissaris, dat ook het Europees Parlement zijn stempel zal drukken op de nieuwe koers van het landbouwbeleid na 2013. Het Verdrag van Lissabon biedt ons deze mogelijkheid. Ik wil vandaag mijn collega's bedanken voor de medewerking en steun, de voorzitter van de commissie, Paolo De Castro, de coördinatoren en de schaduwrapporteurs voor de goede samenwerking en bereidheid tot een compromis te komen. Mijn dank ook aan de medewerkers van het landbouwsecretariaat, de Parlementsfracties en mijn bureau voor de uitstekende medewerking. Wat het verslag betreft: de voedselveiligheid en voorzieningszekerheid voor een half miljard mensen blijft het voornaamste doel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, niet alleen in de EU, maar wereldwijd. Het GLB moet duurzaam en concurrerend zijn, voor consumenten veilige en kwalitatief goede levensmiddelen produceren en ook hernieuwbare energiebronnen promoten. De tweepijlerstructuur van het GLB moet blijven bestaan; onze landbouwers moeten voor deze volgende periode weten waar zij aan toe zijn. In het verslag staat duidelijk – en op dit punt staan wij achter de commissaris – dat de landbouwbegroting in de volgende financieringsperiode op het huidige niveau moet worden gehandhaafd. Ik kan mij niet vinden in de uitspraak van voorzitter Barroso dat flink gesnoeid moet worden in de tweede pijler. Volgens mij zullen de verschillende fracties zich daar gezamenlijk tegen uitspreken. Het blijft belangrijk het gemeenschappelijk landbouwbeleid te vereenvoudigen. Dat is een hoofdeis in ons compromis. Daarnaast vragen we om een eerlijke verdeling tussen de lidstaten. Dat is mede nodig om gelijke mededingingsvoorwaarden te creëren. We streven naar areaalvergoedingen in plaats van historische en individuele referentiewaarden. De rol van kleine boeren moet worden erkend; lidstaten moeten op basis van subsidiariteit zelf bepalen welke steun aan kleine boeren wordt gegeven. Er wordt gewezen op het belang van jonge boeren. Ik wilde vooral ook voorkomen dat er een nieuw extra betalingssysteem zou worden ingevoerd, aangezien hiervoor aanvullende toezicht- en sanctiesystemen nodig zouden zijn om de landbouw milieuvriendelijker te maken. Over het geheel genomen hebben we een compromis bereikt dat morgen door een groot aantal collega's kan worden gesteund, opdat we voor de nieuwe koers van dit landbouwbeleid een duidelijk signaal kunnen afgeven. De PPE-Fractie zal met grote meerderheid voor dit verslag stemmen."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie i Panowie Posłowie! Pięćdziesiąt lat temu, w 1961 roku, podjąłem naukę zawodu rolnika. Od tamtego czasu zawsze kierowałem się wspólną polityką rolną, która stała się ważnym filarem procesu zjednoczenia Europy. Cele WPR uległy gruntownej zmianie od czasu jej powstania. Pierwszy cel polegał na zwiększeniu produkcji żywności, aby w większym stopniu uniezależnić się od importu. Później Europa musiała poradzić sobie z nadwyżkami żywności. Z uwagi na stale zmieniającą się sytuację przeprowadzane były również coraz to nowe reformy. Dziś debatujemy nad kolejną reformą dotyczącą nowego kierunku WPR po 2013 roku. Jako sprawozdawca odpowiedzialny za reformę WPR do 2020 roku cieszę się, że udało nam się osiągnąć kompromis między wszystkimi frakcjami. Sprawozdanie zostało przyjęte zdecydowaną większością głosów w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, choć nie wszystkie poszczególne interesy mogły być wzięte pod uwagę. Wynik głosowania jest jasnym sygnałem dla Komisji, w jaki sposób Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi postrzega kształt WPR do 2020 roku. Jestem przekonany, Panie Komisarzu, że Parlament Europejski odciśnie własne piętno na kierunku WPR po 2013 roku. Traktat lizboński daje nam tę możliwość. Dziś chciałbym podziękować koleżankom i kolegom posłom za zaangażowanie i wsparcie oraz przewodniczącemu komisji panu De Castro, koordynatorom i kontrsprawozdawcom za doskonałą współpracę i chęć osiągnięcia kompromisu. Dziękuję personelowi sekretariatu komisji, grupom politycznym oraz personelowi mojego biura za wspaniałą współpracę. Przechodząc zaś do sprawozdania: bezpieczeństwo żywności i dostaw żywności dla 500 milionów ludzi pozostaje głównym celem wspólnej polityki rolnej nie tylko w UE, ale i na całym świecie. WPR ma być zrównoważona i konkurencyjna, zapewniać konsumentom bezpieczną i wysokiej jakości żywność oraz propagować energię w odnawialnej postaci. WPR ma zachować dwufilarową strukturę, aby zapewnić naszym rolnikom pewność planowania na kolejny okres. W sprawozdaniu stwierdza się wyraźnie, że budżet na rolnictwo powinien pozostać w kolejnym okresie finansowym utrzymany na obecnym poziomie – w kwestii tej zgadzamy się z panem komisarzem. Nie rozumiem oświadczenia przewodniczącego Barroso o potężnych cięciach, jakie mają być przeprowadzone w drugim filarze. Uważam, że pomysł ten spotka się z ponadpartyjnym sprzeciwem. Uproszczenie wspólnej polityki rolnej pozostaje ważnym zadaniem. Jest to podstawowy postulat, na którym opiera się nasz kompromis. Domagamy się również sprawiedliwego podziału środków wśród państw członkowskich, co jest kolejnym czynnikiem mającym zapewnić równe warunki konkurencji. Chcemy zrezygnować z historycznych i indywidualnych wartości referencyjnych na rzecz płatności obszarowych. Należy uznać rolę drobnych rolników, a państwa członkowskie powinny we własnym zakresie, w oparciu o zasadę pomocniczości, decydować o formie wsparcia tej grupy. Wspomina się o znaczeniu młodych rolników. Z mojego punktu widzenia ważne było, by nie wprowadzać nowego, dodatkowego systemu płatności, który prowadziłby do kolejnych systemów kontroli i sankcji z zakresu ekologizacji. Ogólnie rzecz biorąc, osiągnęliśmy kompromis, pod którym dziś podpisze się wielu posłów, abyśmy mogli wysłać wyraźny sygnał w sprawie nowego kierunku polityki rolnej. Zdecydowana większość Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) poprze przedmiotowe sprawozdanie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, há 50 anos, em 1961, iniciei a minha formação para ser agricultor. Desde então, fui sempre guiado pela política agrícola comum europeia. Ela tornou-se uma importante pedra angular do processo de unificação europeia. Desde o seu início, a PAC sofreu alterações fundamentais nos seus objectivos. O primeiro objectivo era aumentar a produção alimentar para nos tornarmos menos dependentes das importações de alimentos. Algum tempo depois, a Europa viu-se a braços com excedentes alimentares. Num cenário em constante mudança, foram sendo introduzidas reformas sucessivas. Hoje debatemos a próxima reforma, a nova abordagem da PAC após 2013. Enquanto relator para a reforma da PAC no horizonte 2020, regozijo-me por termos alcançado um compromisso transversal aos grupos. Ainda que nem todos os interesses individuais possam ter sido tidos em consideração no compromisso, o relatório foi aprovado por uma grande maioria na Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural. O resultado claro da votação é um sinal inequívoco para a Comissão sobre a forma que a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural pretende que a PAC assuma no horizonte 2020. Estou certo, Senhor Comissário, de que a nova abordagem da PAC após 2013 terá também a chancela do Parlamento Europeu. O Tratado de Lisboa confere-nos essa possibilidade. Hoje, dirijo os meus agradecimentos aos meus colegas pelo seu empenho e apoio e ao presidente da comissão, senhor deputado Paolo De Castro, aos coordenadores e aos relatores-sombra pela excelente cooperação e disponibilidade para alcançar um compromisso. Quero agradecer ao pessoal do secretariado da comissão, dos grupos políticos e do meu gabinete a sua esplêndida cooperação. Passando ao relatório: a segurança alimentar e a segurança do abastecimento para 500 milhões de pessoas continuam a ser os principais objectivos da política agrícola comum, não só na UE, mas também em todo o mundo. A PAC deve ser sustentável e competitiva, abastecer os consumidores com alimentos seguros e de qualidade e promover formas de energia renováveis. A estrutura de dois pilares da PAC deverá ser mantida, de modo a criar segurança de planeamento para os agricultores europeus no próximo período. O relatório afirma claramente – e neste ponto apoiamos o senhor Comissário – que o orçamento agrícola deve ser mantido ao nível actual no próximo período financeiro. Não compreendo a declaração do senhor Presidente Barroso de que deverão ser efectuados cortes substanciais no segundo pilar. Estou convicto de que esta intenção enfrentará uma oposição transversal aos grupos políticos. A simplificação da política agrícola comum continua a ser uma tarefa importante. Essa é uma exigência fundamental do nosso compromisso. Solicitamos também uma distribuição justa entre os Estados­Membros. Isso é necessário para criar condições de concorrência equitativas. Estamos a procurar abandonar os valores de referência históricos e individuais e transitar para prémios baseados na superfície. O papel dos pequenos agricultores deve ser reconhecido e, com base na subsidiariedade, os Estados­Membros devem decidir eles próprios sobre como apoiar estes pequenos agricultores. A importância dos jovens agricultores é mencionada. Do meu ponto de vista, era importante evitar instituir um novo sistema de pagamentos adicionais que conduzisse a mais controlo e a sistemas de sanção para a dimensão ecológica. Em termos gerais, encontrámos um compromisso que muitos deputados poderão apoiar amanhã, de modo a enviarmos um sinal claro no que diz respeito à nova abordagem desta política agrícola. A grande maioria dos membros do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) apoiará este relatório."@pt17
"Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, acum 50 de ani, în anul 1961, mi-am început cariera ca agricultor. Din acel moment, m-am călăuzit după politica agricolă comună europeană. Aceasta a devenit un reper important al procesului de unificare europeană. De la începutul politicii agricole comune, au existat schimbări majore ale sarcinilor acesteia. Prima sarcină a fost aceea de a crește producția de alimente pentru a fi mai puțin dependenți de importuri. Ceva mai târziu, Europa era în poziția în care trebuia să gestioneze surplusurile de alimente. Cu o situație în continuă schimbare, au existat din ce în ce mai multe reforme. Astăzi, dezbatem următoarea reformă, noua abordare a PAC după anul 2013. Ca raportor pentru reforma PAC în perspectiva anului 2020, sunt încântat că am realizat un compromis între grupuri. Chiar dacă într-un compromis nu pot fi luate în calcul toate interesele individuale, raportul a fost adoptat cu o largă majoritate în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Acest vot clar reprezintă un semnal neechivoc adresat Comisiei referitor la forma în care Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală vede PAC evoluând în perspectiva anului 2020. Sunt sigur, dle comisar, că noua abordare a CAP după anul 2013 va purta și amprenta Parlamentului European. Tratatul de la Lisabona ne oferă această posibilitate. Mulțumirile mele se îndreaptă astăzi către colegii mei deputați pentru implicarea și sprijinul lor și către președintele comisiei, dl De Castro, coordonatorii și raportorii alternativi pentru excelenta lor cooperare și disponibilitatea de a face compromisuri. Aș dori să mulțumesc personalului de la secretariatul comisiei, din grupurile politice și din biroul meu privat pentru cooperarea lor extraordinară. Revenind acum la raport: siguranța alimentară și securitatea aprovizionării cu alimente pentru o jumătate de miliard de oameni rămân obiectivele principale ale politicii agricole comune, nu doar în UE, ci și la nivel mondial. PAC este proiectată pentru a fi durabilă și competitivă, pentru a aproviziona consumatorii cu alimente sigure, de înaltă calitate și, de asemenea, pentru a promova forme de energie regenerabile. Structura cu doi piloni a PAC trebuie să rămână aceeași pentru a crea siguranța planificării pentru agricultorii noștri în perioada următoare. Raportul arată clar – și aici suntem de acord cu dl comisar – că bugetul agriculturii ar trebui să rămână la nivelul actual în următoarea perioadă financiară. Nu pot înțelege declarația președintelui Barroso referitoare la reducerile masive care se vor realiza în cadrul celui de-al doilea pilon. Cred că aceasta va întâmpina o opoziție la nivelul grupurilor. Simplificarea politicii agricole comune rămâne o sarcină importantă. Aceasta este o solicitare esențială în cadrul compromisului nostru. Cerem, de asemenea, o repartizare echitabilă a fondurilor între statele membre. Acest lucru este necesar pentru a crea condiții echitabile de concurență. Încercăm să ne depărtăm de referințele istorice și individuale spre prime acordate în funcție de suprafață. Rolul micilor fermieri este acela de a fi recunoscuți și, având la bază subsidiaritatea, statele membre trebuie să decidă modul în care îi vor sprijini pe aceștia. Este menționată importanța tinerilor agricultori. Din punctul meu de vedere, era important să evităm introducerea unui nou sistem suplimentar de plăți care ar fi putut conduce la încă un control și la sisteme de sancțiuni pentru ecologizare. În general, am găsit o cale de mijloc pe care mulți deputați o vor putea susține mâine, astfel încât să reușim să transmitem un semnal clar în ceea ce privește noua abordare a acestei politici agricole. O largă majoritate din Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) va sprijini acest raport."@ro18
"Pred 50 rokmi, v roku 1961, som sa začal učiť za poľnohospodára. Od tej chvíle ma sprevádza spoločná európska poľnohospodárska politika. Stala sa dôležitým pilierom procesu európskeho zjednocovania. Od počiatku spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) sa jej úlohy zásadne menili. Prvou úlohou bolo zvýšiť výrobu potravín, aby sme boli menej závislí od ich dovozu. O niečo neskôr sa Európa ocitla v situácii, keď musela riešiť prebytok potravín. S neustále sa meniacou situáciou stále pribúdalo aj reforiem. Dnes diskutujeme o ďalšej reforme, novom prístupe k SPP po roku 2013. Ako spravodajcu pre reformu SPP do roku 2020 ma teší, že sme dosiahli kompromis medzi jednotlivými politickými skupinami. Hoci v kompromise nebolo možné zohľadniť všetky jednotlivé záujmy, Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prijal správu veľkou väčšinou. Jasné hlasovanie je jednoznačným signálom Komisii, pokiaľ ide o formu, ktorú by podľa Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka mala SPP nadobudnúť do roku 2020. Som si istý, pán komisár, že pod nový prístup k SPP po roku 2013 sa podpíše aj Európsky parlament. Lisabonská zmluva nám dáva túto možnosť. Moja dnešná vďaka patrí kolegom poslancom za účasť a podporu a predsedovi výboru pánovi De Castrovi, koordinátorom a tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu a vôľu dosiahnuť kompromis. Chcem poďakovať zamestnancom sekretariátu výboru, politických skupín a môjho vlastného úradu za úžasnú spoluprácu. Teraz prejdem k správe. Bezpečnosť potravín a bezpečnosť dodávok pre pol miliardy ľudí zostávajú hlavnými cieľmi spoločnej poľnohospodárskej politiky nielen v EÚ, ale aj na celom svete. SPP má byť udržateľná a konkurencieschopná, má poskytovať spotrebiteľom bezpečné, vysokokvalitné potraviny a tiež podporovať obnoviteľné formy energie. Má sa zachovať dvojpilierová štruktúra SPP, aby mali naši poľnohospodári istotu plánovania na toto ďalšie obdobie. Správa jasne hovorí – a tu podporujeme pána komisára –, že poľnohospodársky rozpočet by mal v budúcom finančnom období zostať na súčasnej úrovni. Nedokážem pochopiť vyhlásenie pána predsedu Barrosa, že v druhom pilieri sa majú urobiť obrovské škrty. Som presvedčený, že voči tomu vznikne opozícia vo všetkých politických skupinách. Dôležitou úlohou zostáva zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky. To je kľúčová požiadavka nášho kompromisu. Žiadame tiež spravodlivé rozdelenie medzi členskými štátmi. To je tiež dôležité na vytvorenie rovnakých podmienok z hľadiska konkurencieschopnosti. Chceme prejsť od historických a individuálnych referenčných hodnôt k príspevkom podľa plochy. Treba oceniť úlohu malých poľnohospodárov, pričom na základe subsidiarity sa členské štáty samy rozhodnú, ako ich podporiť. Zmieňuje sa význam mladých poľnohospodárov. Z môjho pohľadu bolo dôležité vyhnúť sa zavádzaniu nového systému dodatočných platieb, ktorý by znamenal ďalšiu kontrolu a systém sankcií pre ekologizáciu. Celkovo sa nám podarilo dosiahnuť kompromis, ktorý budú môcť zajtra podporiť mnohí poslanci, čím vyšleme jasný signál v súvislosti s novým prístupom tejto poľnohospodárskej politiky. Veľká väčšina Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) túto správu podporí."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, pred petdesetimi leti, leta 1961, se je začelo moje usposabljanje za kmeta. Vse od takrat me je vodila skupna evropska kmetijska politika. Postala je pomemben temelj postopka evropskega združevanja. Od začetka skupne kmetijske politike so se njene naloge bistveno spremenile. Prva naloga je bila povečati proizvodnjo hrane, da bi bili manj odvisni od njenega uvoza. Čez nekaj časa se je morala Evropa spopadati s presežki hrane. S spreminjanjem razmer je prihajalo do vedno večjega števila reform. Danes razpravljamo o naslednji reformi, o novemu pristopu SKP po letu 2013. Kot poročevalec za reformo SKP proti letu 2020 sem vesel, da smo med skupinami dosegli kompromis. Čeprav v kompromisu nismo mogli upoštevati vseh posameznih interesov, je bilo poročilo v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja sprejeto z veliko večino. Jasno glasovanje je nedvoumen znak Komisiji glede oblike SKP proti letu 2020, ki jo vidi Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Komisar, prepričan sem, da bo novi pristop SKP po letu 2013 prav tako nosil pečat Evropskega parlamenta. Lizbonska pogodba nam to omogoča. Danes se zahvaljujem kolegom poslancem za njihovo udeležbo in podporo, pa tudi predsedniku odbora, gospodu De Castru, koordinatorjem in poročevalcem v senci za njihovo odločno sodelovanje in pripravljenost sprejemati kompromise. Rad bi se zahvalil uslužbencem sekretariata odbora, političnim skupinam ter moji zasebni pisarni za njihovo izvrstno sodelovanje. Če se zdaj vrnem k poročilu: varnost hrane in zanesljiva preskrba za pol milijarde ljudi ostajata glavna cilja skupne kmetijske politike, ne le v EU, ampak po celem svetu. SKP naj bi bila trajnostna in konkurenčna, da bi zagotovila potrošnikom varno, visokokakovostno hrano in tudi spodbujala obnovljive oblike energije. Struktura SKP z dvema stebroma mora ostati takšna, da bo ustvarjala zanesljivo načrtovanje za naše kmete za to naslednje obdobje. V poročilu je jasno navedeno – in tu podpiramo komisarja –, da bi moral kmetijski proračun v naslednjem finančnem obdobju ostati na sedanji ravni. Ne morem razumeti izjave predsednika Barrosa, da je treba v drugem stebru izvesti obsežna zmanjšanja. Menim, da bodo temu nasprotovale vse skupine. Poenostavitev skupne kmetijske politike ostaja pomembna naloga. To je temeljna zahteva našega kompromisa. Prav tako pozivamo k pošteni porazdelitvi med državami članicami. To je nujno tudi zaradi ustvarjanja enakopravnih pogojev v smislu konkurence. Prizadevamo si za odmik od zgodovinskih in individualnih referenc k premijam, vezanim na površino. Vlogo malih kmetov je treba priznati in na osnovi subsidiarnosti se morajo države članice odločiti, kako podpirati te male kmete. Omenjena je pomembnost mladih kmetov. Iz mojega stališča se je bilo pomembno izogniti uvedbi novega sistema dodatnih plačil, ki pomeni dodatne sisteme nadzora in sankcij za ekologizacijo. V celoti smo našli kompromis, ki ga bodo lahko jutri podprli mnogi poslanci, da bomo lahko poslali jasen signal glede novega pristopa te kmetijske politike. Velika večina Poslanske skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) bo to poročilo podprla."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag började arbeta som jordbrukare 1961, det vill säga för 50 år sedan. Alltsedan dess har jag vägletts av den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken. Den har blivit en viktig stöttepelare i det europeiska harmoniseringsarbetet. Den gemensamma jordbrukspolitikens uppdrag har sedan starten förändrats i grunden. Det första uppdraget var att öka livsmedelsproduktionen för att vi skulle bli mindre beroende av livsmedelsimport. Lite senare måste Europa hantera ett livsmedelsöverskott. Reformerna blev allt fler i takt med den ständigt föränderliga situationen. I dag diskuterar vi nästa reform, den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. Som föredragande för den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020 är jag glad över att kunna säga att vi lyckats nå en kompromiss över gruppgränserna. Även om inte varje individuellt intresse kunnat tillgodoses i en kompromiss antogs betänkandet med stor majoritet i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Det tydliga utfallet är en otvetydig signal till kommissionen om hur utskottet ser på utvecklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020. Jag är säker på, Dacian Cioloş, att den nya inriktningen för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2012 också kommer att ha parlamentets prägel. Lissabonfördraget ger oss den möjligheten. Jag vill i dag gärna tacka mina ledamotskolleger för deras engagemang och stöd, liksom utskottets ordförande Paolo De Castro, samordnarna och skuggföredragandena för deras utmärkta samarbete och kompromissvilja. Jag vill tacka personalen vid utskottets sekretariat, de politiska grupperna och vid mitt eget kansli för deras utmärkta samarbete. Nu till betänkandet: livsmedelssäkerhet och försörjning för en halv miljard människor är alltjämt målet för den gemensamma jordbrukspolitiken, inte bara inom EU, utan även globalt. Den gemensamma jordbrukspolitiken ska vara hållbar och konkurrenskraftig, den ska förse konsumenterna med säkra, högkvalitativa livsmedel och även gynna förnyelsebara energikällor. Jordbrukspolitikens struktur med två pelare fortsätter att gälla för att underlätta för våra jordbrukare att planera inför nästa period. I betänkandet anges tydligt – och här håller vi med kommissionsledamoten – att jordbruksbudgeten bör ligga kvar på samma nivå under nästa budgetperiod. Jag kan inte förstå uttalandet av kommissionens ordförande José Manuel Barroso om att stora nedskärningar ska göras i den andra pelaren. Jag tror att det skulle mötas av motstånd över gruppgränserna. Förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken förblir en viktig uppgift. Den är ett av de viktigaste kraven i vår kompromiss. Vi uppmanar även till en rättvis fördelning mellan medlemsstaterna. Det är nödvändigt också för att åstadkomma lika villkor i konkurrenshänseende. Vi strävar efter att röra oss bort från historiskt betingade och individuella referensvärden och mot arealbaserade bidrag. Småjordbruk ska uppmärksammas, och enligt subsidiaritetsprincipen ska medlemsstaterna själva besluta om hur småjordbrukare ska stöttas. Unga jordbrukares betydelse nämns. Ur min synvinkel var det viktigt att undvika ett införande av ytterligare ett nytt stödsystem som skulle leda till utökad kontroll och sanktionssystem för ett grönare jordbruk. I det stora hela har vi kommit fram till en kompromiss som många ledamöter kommer att kunna ge sitt stöd i morgon, så att vi kan sända en tydlig signal om det nya synsättet i jordbrukspolitiken. En stor majoritet av Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) kommer att rösta för detta betänkande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph