Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-086-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-086-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Je m’interroge sur l’issue de ce Conseil qui est censé être l’occasion de débattre des progrès réalisés dans l’application des politiques d’asile et d’immigration ainsi que sur les conséquences des révolutions arabes, aux frontières de l’Europe. Si l’option choisie est celle de saisir cette occasion pour renforcer les contrôles aux frontières extérieures, alors disons-le d’emblée, une nouvelle fois c’est se tromper de cible. Il n’est pas suffisant de s’en tenir à poursuivre une politique répressive dont on connaît l’inefficacité et les dommages humains majeurs qu’elle engendre. Rappelons que des personnes en besoin de protection sont aux portes de l’Europe, des portes qui leur restent fermées sous les prétextes fallacieux de coûts et d’abus. Au lendemain de la journée mondiale du réfugié, insistons avant tout sur les responsabilités qui sont celles des Européens et que les États membres craignent, à tort, d’assumer. Sans quoi le rendez-vous de 2012, auquel ces mêmes États se sont engagés, risquera bel et bien d’être manqué."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jsem zvědavá, jaký bude výsledek tohoto zasedání Rady. Očekává se, že na něm bude možnost prodiskutovat pokrok dosažený při provádění azylové a přistěhovalecké politiky a následky arabských revolucí na evropské hranice. Pokud jsme se rozhodli využít tuto příležitost k posílení kontrol na vnějších hranicích, pak je nutno rovnou říci, že jsme si zase vybrali špatný cíl. Nestačí provádět pouze represivní politiku, která je, jak dobře víme, neúčinná a je příčinnou velkého utrpení lidí. Nezapomínejme, že na dveře Evropy klepou lidé, kteří potřebují ochranu, a tyto dveře pro ně zůstávají zavřeny, což účelově zdůvodňujeme vysokými náklady a zneužíváním. V návaznosti na poslední Světový den uprchlíků trvejme především na naší odpovědnosti, kterou jako Evropané máme a kterou se členské státy bojí přijmout, což je chyba. Jinak se může stát, že stanovená lhůta, rok 2012, k níž se tytéž členské státy zavázaly, nebude vůbec dodržena."@cs1
"Jeg funderer over, hvad resultatet af dette rådsmøde mon bliver. Det er ment som en lejlighed til at drøfte de fremskridt, som vi har gjort med gennemførelsen af asyl- og indvandringspolitikkerne, og konsekvenserne af de arabiske revolutioner ved Europas grænser. Hvis vi vælger at benytte denne lejlighed til at skærpe kontrollen ved de ydre grænser, må jeg straks sige, at vi endnu engang har valgt det forkerte mål. Det er ikke nok bare at føre en repressiv politik vel vidende, at den er ineffektiv og forårsager megen menneskelig lidelse. Lad os huske på, at der er mennesker, der behøver beskyttelse bag Europas døre, som vi imidlertid holder lukkede for dem under falske påskud vedrørende omkostninger og misbrug. Lad os på baggrund af den nylige internationale flygtningedag først og fremmest fokusere på vores ansvar som europæere – et ansvar, som visse medlemsstater er bange for at løfte. Ellers kan vi meget nemt overskride den frist i 2012, som også disse medlemsstater har forpligtet sig til."@da2
"Ich frage mich, was bei diesem Rat herauskommen wird. Er soll eine Gelegenheit bieten, über die Fortschritte bei der Anwendung der Asyl- und Einwanderungspolitik und die Folgen der arabischen Revolutionen an den Grenzen Europas zu sprechen. Wenn unsere Entscheidung darin besteht, diese Gelegenheit zu nutzen, um die Kontrollen an den Außengrenzen zu verschärfen, dann sollte gleich gesagt werden, dass wir wieder einmal das falsche Ziel gewählt haben. Es reicht nicht aus, einfach nur eine repressive Politik zu verfolgen, die, wie wir alle wissen, wirkungslos ist und großes menschliches Leid erzeugt. Wir dürfen nicht vergessen, dass schutzbedürftige Menschen vor den Türen Europas stehen, Türen, die ihnen unter dem falschen Vorwand der Kosten und des Missbrauchs verschlossen bleiben. Nach dem Weltflüchtlingstag, der vor Kurzem stattgefunden hat, sollten wir vor allem auf unserer Verantwortung als Europäer beharren, eine Verantwortung, die die Mitgliedstaaten fälschlicherweise zu übernehmen fürchten. Andernfalls ist es gut möglich, dass die Frist bis 2012, zu der sich eben diese Mitgliedstaaten verpflichtet haben, nicht eingehalten werden kann."@de9
"Αναρωτιέμαι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτού του Συμβουλίου. Υποτίθεται ότι αποτελεί μια ευκαιρία συζήτησης της προόδου που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης, καθώς και των συνεπειών των αραβικών επαναστάσεων στα σύνορα της Ευρώπης. Αν η επιλογή μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία για να ενισχύσουμε τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, πρέπει να πούμε ευθύς εξαρχής ότι επιλέγουμε για μια ακόμη φορά λάθος στόχο. Δεν αρκεί απλώς να εφαρμόζουμε μια κατασταλτική πολιτική η οποία γνωρίζουμε ότι είναι αναποτελεσματική και προκαλεί απέραντη ανθρώπινη δυστυχία. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρήζουν προστασίας στις πύλες της Ευρώπης, πύλες οι οποίες παραμένουν κλειστές για τους ανθρώπους αυτούς, με πρόσχημα το κόστος και τις καταχρήσεις. Μετά και την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, πρέπει να επιμείνουμε, πρωτίστως, στις ευθύνες μας ως Ευρωπαίων, στις ευθύνες τις οποίες, εσφαλμένα, φοβούνται να επωμιστούν τα κράτη μέλη. Διαφορετικά, η προθεσμία του 2012, για την οποία δεσμεύτηκαν τα ίδια τα κράτη μέλη, μπορεί κάλλιστα να χαθεί."@el10
"I am wondering what the outcome of this Council will be. It is supposed to be an opportunity to debate the progress made in the application of asylum and immigration policies, and the consequences of the Arab revolutions, at Europe’s borders. If we have chosen to seize this opportunity in order to strengthen external border checks, then it should be said straight away that we have picked the wrong target again. It is not enough simply to pursue a repressive policy which we know is ineffective and causes great human suffering. Let us remember that there are people in need of protection at Europe’s doors, doors which remain closed to them under the false pretexts of cost and abuse. Following the recent World Refugee Day, let us insist, above all, on our responsibilities as Europeans, responsibilities which the Member States are, wrongly, afraid to shoulder. Otherwise the 2012 deadline, to which those same Member States have committed themselves, may well be missed."@en4
"Me pregunto cuál será el resultado de este Consejo. Se supone que es una oportunidad para debatir los progresos realizados en la aplicación de las políticas de asilo e inmigración y las consecuencias de las revoluciones árabes en las fronteras de Europa. Si hemos elegido aprovechar esta oportunidad con objeto de fortalecer los controles de las fronteras exteriores, entonces se debería decir inmediatamente que hemos escogido el objetivo equivocado otra vez. No basta simplemente con seguir aplicando una política represiva que sabemos que es ineficaz y provoca gran sufrimiento humano. Recordemos que hay personas que necesitan protección a las puertas de Europa, puertas que siguen encontrando cerradas bajo el falso pretexto del coste y el abuso. Tras el reciente Día Mundial de los Refugiados, permítanme insistir, sobre todo, en nuestras responsabilidades como europeos, responsabilidades que los Estados miembros erróneamente temen asumir. De lo contrario, es posible que no se cumpla el plazo de 2012, al que esos mismos Estados miembros se han comprometido."@es21
". Missugune selle nõukogu tulemus küll olla võiks? See peaks olema võimalus arutelda varjupaiga- ja rändepoliitika rakendamisel tehtud edusammude ning araabia maailma revolutsiooni tagajärgede üle Euroopa piiridel. Kui oleme otsustanud seda võimalust kasutada, et väliseid piirikontrolle tugevdada, siis tuleks kohe ära öelda, et oleme taas vale sihtmärgi valinud. Ei piisa sellest, et ajame repressiivset poliitikat, mis on kõigile teadaolevalt ebatõhus ja põhjustab suuri inimlikke kannatusi. Pidagem meeles, et Euroopa uste taga seisavad inimesed, kes vajavad kaitset; uste taga, mis jäävad nendele suletuks kulutuste ja kuritarvitamise vääradel ettekäänetel. Pärast hiljutist maailma pagulaste päeva kinnitagem ennekõike oma kohustusi eurooplastena, vastutust, mida liikmesriigid kardavad ekslikult enda õlule võtta. Vastasel juhul võib 2012. aasta tähtaeg, mille mõned liikmesriigid on enda kohustuseks võtnud, mööda minna."@et5
"Mietin, mikä tämän neuvoston lopputulos on. Sen on määrä olla tilaisuus keskustella turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan soveltamisessa saavutetusta edistyksestä ja arabivallankumousten seurauksista EU:n rajoilla. Jos olemme päättäneet tarttua tähän tilaisuuteen vahvistaaksemme ulkorajatarkastuksia, sitten pitäisi sanoa heti suoraan, että olemme jälleen valinneet väärän kohteen. Ei riitä, että yksinkertaisesti pyritään ajamaan sortopolitiikkaa, jonka tiedämme olevan tehotonta ja aiheuttavan valtavaa inhimillistä kärsimystä. Muistakaamme, että EU:n ovilla on suojelun tarpeessa olevia ihmisiä, ovilla, jotka pysyvät heiltä suljettuina kustannusten ja väärinkäytösten verukkeella. Korostakaamme äskettäisen maailman pakolaispäivän jälkeen ennen kaikkea vastuutamme eurooppalaisina, vastuuta, jota jäsenvaltiot aivan väärin pelkäävät kantaa. Muuten vuoden 2012 määräaika, johon nuo samat jäsenvaltiot ovat sitoutuneet, saatetaan hukata."@fi7
"Azon gondolkodom, hogy mi lesz ennek a Tanácsnak az eredménye. Várhatóan lehetőséget teremt a menekültügyi és bevándorlási politika alkalmazásában elért előrehaladás, valamint az Európa határain zajló arab forradalmak következményeinek megvitatására. Ha úgy döntünk, hogy ezt a lehetőséget a külső határellenőrzések megerősítésére használjuk, nyíltan meg kell mondani, hogy újra rossz célt tűzünk ki. Nem elég egyszerűen elnyomó politikát folytatni, amelyről tudjuk, hogy nem eredményes és óriási emberi szenvedést okoz. Ne felejtsük el, hogy Európa kapuinál védelemre szoruló emberek állnak, azoknál a kapuknál, amelyeket a költségek és a visszaélés hamis ürügyével zárva tartanak. A legutóbbi Menekültek Világnapját követően hadd emlékeztessünk mindenekelőtt európaiakként viselt felelősségünkre, arra a felelősségre, amelyet a tagállamok, bár helytelenül teszik, de félnek felvállalni. Egyébként a 2012-es határidőt, amelyre ugyanezek a tagállamok elkötelezték magukat, valószínűleg elmulasztják."@hu11
"Mi chiedo quale sarà l’esito di questo Consiglio. Ci si aspetta che sia un’occasione per discutere i progressi compiuti nell’applicazione delle politiche in materia di asilo e immigrazione, nonché le conseguenze delle rivoluzioni arabe, alle frontiere europee. Se abbiamo scelto di cogliere questa opportunità per rafforzare i controlli alle frontiere esterne, dovremmo concludere immediatamente che abbiamo di nuovo scelto l’obiettivo sbagliato. Non basta soltanto perseguire una politica repressiva che sappiamo essere inefficace e arrecare grande sofferenza umana. Ricordiamoci che vi sono persone bisognose di protezione alle porte dell’Europa, porte che resteranno loro chiuse con il fallace pretesto del costo e dell’abuso. Dopo la recente Giornata mondiale del profugo, insistiamo soprattutto sulle nostre responsabilità in quanto europei, responsabilità che gli Stati membri, sbagliando, temono di assumersi, altrimenti il termine del 2012, che gli stessi Stati membri si sono impegnati a osservare, potrebbe benissimo non essere rispettato."@it12
"Įdomu, koks bus šios Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatas. Tai turėtų būti galimybė diskutuoti dėl pažangos, padarytos taikant prieglobsčio ir imigracijos politiką, arabų šalių revoliucijų padarinių Europos sienoms. Jeigu nusprendėme pasinaudoti šia galimybe, kad sustiprintume išorės sienų kontrolę, tada reikėtų iš karto pasakyti, kad ir vėl pasirinkome ne tą tikslą. Nepakanka tiesiog represinės politikos, kuri, kaip jau žinome, neveiksminga ir sukelia žmonėms daug kančių. Nepamirškime, kad prie Europos sienų yra žmonių, kuriems reikalinga apsauga, ir ši siena jiems neatsiveria dėl tokių apsimestinių pretekstų kaip sąnaudos ir piktnaudžiavimas. Neseniai paminėję Pasaulio pabėgėlių dieną, visų pirma laikykimės savo kaip europiečių įsipareigojimų, kurių valstybės narės nepagrįstai bijo kartu laikytis. Kitaip neįvykdysime 2012 m. termino, dėl kurio įsipareigojo tos pačios valstybės narės."@lt14
"Es gribētu zināt, kādi būs šīs Eiropadomes sanāksmes rezultāti. Valda uzskats, ka tā dos iespēju debatēt par sasniegto progresu patvēruma un imigrācijas politikas īstenošanā un par arābu revolūciju radīto situāciju pie Eiropas robežām. Ja mēs esam izvēlējušies izmantot šo iespēju, lai stiprinātu ārējo robežu kontroli, tad ir jau tagad jāsaka, ka mēs atkal esam izvēlējušies nepareizo mērķi. Nedrīkst īstenot represīvu politiku, kas, kā mēs zinām, ir neefektīva un izraisa lielas cilvēku ciešanas. Atcerēsimies, ka pie Eiropas durvīm ir cilvēki, kam vajadzīga aizsardzība, bet šīs durvis viņiem ir slēgtas, jo mēs melīgi aizbildināmies ar izmaksām un ļaunprātību. Atzīmējuši Pasaules Bēgļu dienu, kā eiropieši pastāvēsim, pirmkārt, uz savu atbildību — atbildību, kuru dalībvalstis maldīgi baidās uzņemties. Tāpēc dalībvalstis, iespējams, neizpildīs savas saistības, kuras tās apņēmušas izpildīt līdz 2012. gadam."@lv13
"Je m'interroge sur l'issue de ce Conseil qui est censé être l'occasion de débattre des progrès réalisés dans l'application des politiques d'asile et d'immigration ainsi que sur les conséquences des révolutions arabes, aux frontières de l'Europe. Si l'option choisie est celle de saisir cette occasion pour renforcer les contrôles aux frontières extérieures, alors disons-le d'emblée, une nouvelle fois c'est se tromper de cible. Il n'est pas suffisant de s'en tenir à poursuivre une politique répressive dont on connaît l'inefficacité et les dommages humains majeurs qu'elle engendre. Rappelons que des personnes en besoin de protection sont aux portes de l'Europe, des portes qui leur restent fermées sous les prétextes fallacieux de coûts et d'abus. Au lendemain de la journée mondiale du réfugié, insistons avant tout sur les responsabilités qui sont celles des Européens et que les États membres craignent, à tort, d'assumer. Sans quoi le rendez-vous de 2012, auquel ces mêmes États se sont engagés, risquera bel et bien d'être manqué."@mt15
"Ik vraag me af wat de uitkomst van deze Raad zal zijn, die bedoeld is als een gelegenheid om van gedachten te wisselen over de gemaakte vorderingen bij de uitvoering van het asiel- en immigratiebeleid, en de gevolgen van de Arabische revoluties, aan de Europese grenzen. Als we deze gelegenheid aangrijpen om de controles aan de buitengrenzen uit te breiden, dan – laten we het maar gelijk zeggen – slaan we de plank opnieuw mis. We kunnen niet volstaan met voortzetting van een repressief beleid waarvan we weten dat het niet doeltreffend is en veel menselijk leed veroorzaakt. Laten we niet vergeten dat er mensen zijn die bescherming nodig hebben aan de deuren van Europa, deuren die gesloten blijven onder de valse voorwendselen van kosten en misbruik. Laten we met de recente Wereldvluchtelingendag nog vers in het geheugen bovenal het accent leggen op onze verantwoordelijkheden als Europeanen, verantwoordelijkheden waarvoor de lidstaten ten onrechte terugdeinzen. Anders zouden we de termijn van 2012, waarop dezelfde lidstaten zich hebben vastgelegd, wel eens niet kunnen halen."@nl3
"Zastanawiam się, jaki będzie wynik zbliżającego się posiedzenia Rady. Ma ono być okazją do debaty nad postępami w zakresie stosowania polityki azylowej i imigracyjnej oraz nad konsekwencjami arabskich rewolucji dla granic Europy. Gdybyśmy postanowili wykorzystać tę okazję do wzmocnienia kontroli granic zewnętrznych, to trzeba by powiedzieć otwarcie, że znów wybraliśmy zły cel. Nie można prowadzić samej polityki represyjnej, o której wiemy, że jest nieskuteczna i powoduje wielkie cierpienie ludzi. Pamiętajmy, że są ludzie, którzy potrzebują ochrony u drzwi Europy, u drzwi, które pozostają dla nich zamknięte pod fałszywym pretekstem kosztów i nadużyć. Po ostatnim Światowym Dniu Uchodźcy musimy naciskać przede wszystkim na naszą odpowiedzialność jako Europejczyków, odpowiedzialność której niesłusznie boją się państwa członkowskie. W przeciwnym razie termin 2012 roku, do którego dotrzymania zobowiązały się państwa członkowskie, nie zostanie dotrzymany."@pl16
"Interrogo-me sobre os resultados deste Conselho. Ele deveria ser uma oportunidade para debater os progressos realizados na aplicação das políticas de asilo e de imigração e as consequências das revoluções árabes nas fronteiras da Europa. Se escolhemos aproveitar esta oportunidade para reforçar os controlos nas fronteiras externas, impõe-se dizer sem rodeios que optámos novamente pelo objectivo errado. Não basta limitarmo-nos a conduzir uma política repressiva que sabemos ser ineficaz e causadora de grande sofrimento humano. Recordemos que existem pessoas necessitadas de protecção às portas da Europa, portas essas que lhes permanecem fechadas sob os falsos pretextos de custos e abusos. No seguimento do Dia Mundial do Refugiado, insistamos, acima de tudo, nas nossas responsabilidades enquanto europeus, responsabilidades que os Estados­Membros, erradamente, temem assumir. Se assim não for, o prazo de 2012, com o qual esses Estados­Membros se comprometeram, poderá facilmente ficar por cumprir."@pt17
"Mă întreb care va fi rezultatul acestui Consiliu. Ar trebui să fie o ocazie favorabilă pentru a dezbate progresul înregistrat în ceea ce privește aplicarea politicilor de azil și imigrație, precum și urmările revoluțiilor din țările arabe de la granițele Europei. Dacă am ales să folosim această oportunitate pentru a întări controalele la frontierele externe, ar trebui spus numaidecât că am ales din nou ținta greșită. Nu este suficient doar să urmăm o politică represivă care știm că este ineficientă și provoacă mari suferințe umane. Să ne amintim că există oameni care au nevoie de protecție la porțile Europei și aceste porți rămân închise pentru aceștia sub falsul pretext al costurilor și abuzurilor. După Ziua Internațională a Refugiaților pe care am sărbătorit-o recent, trebuie să insistăm, mai presus de orice, asupra responsabilităților noastre ca europeni, pe care statele membre, în mod eronat, se tem să și le asume. În caz contrar, termenul limită din 2012, pe care aceste state membre s-au angajat să îl respecte, ar putea foarte bine să fie ratat."@ro18
"Som zvedavá, aký bude výsledok tohto zasadnutia Rady. Má to byť príležitosť na diskusiu o pokroku v uplatňovaní azylových a prisťahovaleckých politík a o dôsledkoch arabských revolúcií na hraniciach Európy. Ak sme sa rozhodli využiť túto príležitosť na posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach, potom treba hneď povedať, že sme si opäť vybrali nesprávny cieľ. Nestačí sa jednoducho usilovať o represívnu politiku, o ktorej vieme, že je neúčinná a spôsobuje veľké utrpenie ľudí. Pamätajme na to, že pred bránami Európy sú ľudia, ktorí potrebujú ochranu, ale tieto brány pre nich zostávajú zatvorené pod falošnou zámienkou nákladov a zneužívania. V nadväznosti na nedávny Svetový deň utečencov trvajme predovšetkým na našej zodpovednosti Európanov, zodpovednosti, ktorú sa členské štáty neoprávnene obávajú niesť. Inak zrejme premeškáme termín roku 2012, ku ktorému sa tie isté členské štáty samy zaviazali."@sk19
"Sprašujem se, kakšen bo izid tega Sveta. To naj bi bila priložnost za razpravo o napredku, ki je bil dosežen pri uveljavljanju politik priseljevanja in azila, ter o posledicah arabskih revolucij ob evropskih mejah. Če smo se odločili izkoristiti to priložnost za krepitev nadzora zunanjih meja, potem je treba takoj povedati, da smo ponovno izbrali napačen cilj. Ni dovolj, da preprosto izvajamo represivno politiko, za katero vemo, da ni učinkovita in povzroča veliko trpljenje ljudi. Spomnimo se, da so na meji z Evropo ljudje, ki potrebujejo zaščito, in ta meja ostaja zanje zaprta pod pretvezo stroškov in zlorab. Po nedavnem svetovnem dnevu beguncev moramo vztrajati predvsem pri naših odgovornostih v vlogi Evropejcev, odgovornostih, ki se jih države članice po krivici bojijo nositi. V nasprotnem primeru lahko rok leta 2012, za katerega so se zavezale države članice, tudi zamudimo."@sl20
"Jag undrar hur utfallet av detta rådsmöte kommer att bli. Det är tänkt som ett tillfälle att diskutera vilka framsteg som görs i fråga om asyl- och migrationspolitik och de följder de arabiska revolutionerna får vid EU:s gränser. Om vi tar tillfället i akt och stärker de externa gränskontrollerna bör det sägas med en gång att vi återigen har valt fel måltavla. Det räcker inte att helt enkelt föra en repressiv politik, något vi vet är ineffektivt och orsakar stort mänskligt lidande. Vi måste komma ihåg att det är människor som behöver skydd som står vid Europas tröskel, och dörren hålls stängd på grund av svepskäl om kostnader och missbruk. Låt oss, efter den nyss firade Världsflyktingdagen, framför allt stå fast vid vårt ansvar som européer, ett ansvar som medlemsstaterna med orätt är rädda att axla. Annars kan tidsgränsen 2012, som samma medlemsstater har förbundit sig att följa, lätt missas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph