Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-084-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-084-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"O próximo Conselho Europeu reveste-se de uma importância especial, em que os dois grandes marcos da construção europeia estarão no cerne das discussões: - a integração económica, nomeadamente o pacote de governação económica, que deverá permitir encontrar as melhores respostas para sairmos da crise económica e financeira; bem como medidas concretas para os países em situação económica mais difícil, devendo ser enviada uma mensagem clara de solidariedade e responsabilidade. - o período conturbado e de grandes pressões migratórias que atravessamos não pode servir de desculpa para fragilizar a grande conquista que é Schengen, sinónimo de liberdade de circulação. Esta realidade não pode ser revertida, mas sim protegida, reforçada e desenvolvida. Espero que este Conselho envie uma mensagem forte e clara nesse sentido, salientando a necessidade dos Estados­Membros respeitarem e implementarem de forma correcta e efectiva as regras de Schengen, chamando a atenção para a necessidade de uma maior solidariedade e partilha de responsabilidades entre os Estados­Membros, um reforço das competências da Frontex e dos seus meios e a necessidade de se criar um verdadeiro mecanismo de avaliação de Schengen que verifique o cumprimento das regras e os controlos nas fronteiras e que permita identificar problemas, ajudar a resolvê-los e em último recurso sancionar os Estados­Membros em caso de continuado incumprimento."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Nadcházející zasedání Evropské rady bude obzvláště důležité, protože hlavní náplní diskuse budou dva velmi významné aspekty evropské integrace. Tím prvním je ekonomická integrace zastoupená balíčkem opatření pro správu ekonomických záležitostí, jenž by měl umožnit najít nejlepší řešení jak se dostat z hospodářské a finanční krize a také konkrétní opatření pro země, jež se nacházejí ve zvláště obtížné hospodářské situaci. Za tímto účelem by Rada měla vyslat jasný signál o solidaritě a odpovědnosti. Za druhé, problémy a velké migrační tlaky, které v této době zažíváme, nemohou sloužit jako záminka pro oslabování velmi úspěšného Schengenu, jenž se stal synonymem volného pohybu. Nemůžeme u takto úspěšného podniku provést obrat o sto osmdesát stupňů, nýbrž ho musíme chránit, posilovat a rozvíjet. Doufám, že Rada na nadcházejícím zasedání v tomto smyslu vyšle jasný a hlasitý signál a zdůrazní, že je třeba, aby členské státy dodržovaly a řádně a účinně prováděly schengenská pravidla. Musí věnovat pozornost tomu, že je třeba zlepšit solidaritu a sdílení povinností mezi členskými státy a posílit pravomoci agentury Frontex a navýšit její zdroje. Musí rovněž zdůraznit, že je třeba vytvořit skutečný schengenský hodnotící mechanismus, jenž bude kontrolovat dodržování pravidel a hraničních kontrol, zjišťovat problémy, pomáhat je řešit a v krajním případě trestat členské státy, které chronicky neplní své povinnosti."@cs1
"Det kommende rådsmøde har særlig stor betydning, fordi de to vigtigste facetter ved europæisk integration vil være centrale elementer ved forhandlingerne. For det første er der dels den økonomiske integration i form af pakken for økonomisk styring, som bør gøre det muligt at finde de bedste løsninger i forhold til at komme ud af den økonomiske og finansielle krise, og dels de konkrete foranstaltninger rettet mod lande i en særlig vanskelig økonomisk situation. I denne henseende bør Rådet sende et klart budskab om solidaritet og ansvarlighed. For det andet må de aktuelle problemer og det store migrationspres ikke bruges som en undskyldning for at svække det meget vellykkede Schengensystem, som er et synonym for fri bevægelighed. Vi må ikke foretage en kovending i forhold til denne succes, men derimod beskytte, styrke og udvikle systemet. Jeg håber, at man ved rådsmødet vil sende et stærkt og klart budskab om dette, idet man understreger, at medlemsstaterne skal respektere og gennemføre Schengenreglerne korrekt og effektivt. Man må henlede opmærksomheden på behovet for at fremme den indbyrdes solidaritet og ansvarlighed blandt medlemsstater og øge Frontex' beføjelser og ressourcer. Desuden må man understrege behovet for at etablere en egentlig mekanisme til evaluering af Schengensystemet, hvor man efterprøver overholdelsen af reglerne og grænsekontrollerne, identificerer eventuelle problemer, hjælper med at løse dem og – som en sidste udvej – straffer medlemsstaterne, hvis de bliver ved med at bryde reglerne."@da2
"Der bevorstehende Europäische Rat ist von besonderer Bedeutung, da die beiden großen Aspekte europäischer Integration im Mittelpunkt der Debatten stehen werden. Der erste Aspekt ist die wirtschaftliche Integration in Form des Maßnahmenpakets zur wirtschaftspolitischen Steuerung, durch das es möglich werden sollte, die besten Lösungen zur Überwindung der Wirtschafts- und Finanzkrise sowie konkrete Maßnahmen für die Länder, die sich in einer besonders schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden, zu finden; zu diesem Zweck sollte vom Rat eine klare Botschaft der Solidarität und Verantwortung ausgehen. Zweitens darf die Zeit der Schwierigkeiten und des Migrationsdrucks, die wir erleben, nicht als Ausrede für eine Schwächung des großen Erfolgs von Schengen, einem Synonym für die Freizügigkeit, dienen. Wir dürfen diesem Erfolg nicht den Rücken zukehren, sondern müssen ihn vielmehr schützen, stärken und weiterentwickeln. Ich hoffe, dass der Rat zu diesem Zweck eine starke, klare Botschaft aussendet und dabei betont, dass sich die Mitgliedstaaten an die Schengen-Bestimmungen halten und richtig und wirksam umsetzen müssen. Ich weise darauf hin, dass die Solidarität und gemeinsame Übernahme von Verantwortung zwischen den Mitgliedstaaten verbessert und die Befugnisse und Mittel von Frontex aufgestockt werden müssen. Er muss ebenfalls betonen, dass ein echter Bewertungsmechanismus für Schengen eingeführt werden muss, mit dem die Einhaltung der Bestimmungen und Grenzkontrollen überprüft wird, Probleme ausgemacht und gelöst werden und Mitgliedstaaten als letztes Mittel bestraft werden, wenn sie sich weiterhin nicht an die Bestimmungen halten."@de9
"Το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα διότι στο επίκεντρο των συζητήσεων θα τεθούν οι δύο μεγάλες πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η πρώτη είναι η οικονομική ολοκλήρωση, με τη μορφή της δέσμης μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση, η οποία αναμένεται να επιτρέψει την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων για την έξοδο από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων στις περιπτώσεις χωρών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα έντονα οικονομικά προβλήματα· προς τον σκοπό αυτόν, το Συμβούλιο πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης και υπευθυνότητας. Δεύτερον, η περίοδος προβλημάτων και έντονων μεταναστευτικών πιέσεων την οποία διερχόμαστε δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρόφαση για να υπονομευθεί η μεγάλη επιτυχία της ζώνης Σένγκεν, η οποία είναι συνώνυμη της ελεύθερης κυκλοφορίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών σε σχέση με την επιτυχημένη αυτή πολιτική· απεναντίας, πρέπει να τη διαφυλάξουμε, να την ενισχύσουμε και να την αναπτύξουμε περαιτέρω. Ευελπιστώ ότι αυτό το Συμβούλιο θα απευθύνει ένα ισχυρό, σαφές μήνυμα προς αυτήν την κατεύθυνση, τονίζοντας ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τους κανόνες που διέπουν το σύστημα Σένγκεν, σωστά και αποτελεσματικά. Πρέπει δε να επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη βελτίωσης της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και αύξησης των αρμοδιοτήτων και των πόρων του Frontex. Πρέπει να τονίσει επίσης την ανάγκη θέσπισης ενός πραγματικού μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν, ο οποίος θα ελέγχει τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τους ελέγχους στα σύνορα, θα εντοπίζει τυχόν προβλήματα, θα συμβάλλει στην επίλυσή τους και, ως έσχατο μέσο, θα επιβάλλει κυρώσεις σε κράτη μέλη τα οποία επιμένουν να μην συμμορφώνονται."@el10
"The forthcoming European Council is of particular importance because the two great facets of European integration will be at the heart of the debates. The first is economic integration in the shape of the economic governance package, which should make it possible to find the best solutions for getting out of the economic and financial crisis, as well as concrete measures for the countries in especially difficult economic situations; to this end the Council should send out a clear message of solidarity and responsibility. Secondly, this period of troubles and great migratory pressures that we are experiencing cannot serve as an excuse for weakening the great success of Schengen, a synonym for freedom of movement. We cannot do a U-turn on this success, but instead we must protect, strengthen and develop it. I hope this Council sends out a strong, clear message to this effect, emphasising that the Member States need to respect and implement the Schengen rules properly and effectively. It must draw attention to the need to improve solidarity and the sharing of responsibilities among Member States, and to increase the powers and resources of Frontex. It must also stress the need to set up a real evaluation mechanism for Schengen that will check compliance with the rules and border controls, identify problems, help solve them and, as a last resort, penalise Member States if they persist in not complying."@en4
"El próximo Consejo Europeo es de especial importancia porque los debates se centrarán en los dos grandes aspectos de la integración europea. El primero es la integración económica en la forma del paquete de gobernanza económica, que debería permitir que se encuentren las mejores soluciones para salir de la crisis económica y financiera, así como medidas concretas para los países en situaciones económicas especialmente difíciles; para este fin, el Consejo debería transmitir un claro mensaje de solidaridad y responsabilidad. En segundo lugar, este periodo de problemas y grandes presiones migratorias que estamos viviendo no puede servir de excusa para debilitar el gran éxito de Schengen, sinónimo de la libre circulación. No podemos dar vuelta atrás en este logro, sino que debemos protegerlo, fortalecerlo y desarrollarlo. Espero que este Consejo envíe un mensaje firme y claro en este sentido, que destaque que los Estados miembros deben respetar y aplicar las normas de Schengen de forma correcta y eficaz. Se ha de prestar atención a la necesidad de mejorar la solidaridad y el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros y de aumentar las competencias y los recursos de Frontex. Asimismo, cabe destacar la necesidad de establecer un verdadero mecanismo de evaluación para Schengen que compruebe el cumplimiento de las normas y los controles de las fronteras, identifique los problemas y ayude a resolverlos y, como último recurso, penalice a los Estados miembros si insisten en no cumplirlas."@es21
"Eelseisev Euroopa Ülemkogu on erilise tähtsusega, kuna arutelude keskmes on kaks suurt Euroopa integratsiooni tahku. Esimene on majanduslik integratsioon majandusjuhtimise paketi kujul, mis peaks võimaldama parimate lahenduste leidmist majandus- ja finantskriisist pääsemiseks ning konkreetseid meetmeid eriti rasketes majandusoludes olevatele riikidele; siinkohal peaks nõukogu saatma välja selge solidaarsuse ja vastutustunde sõnumi. Teiseks ei tohi probleemide ja suure rändesurve periood, mida praegu üle elame, olla põhjenduseks vaba liikumise sünonüümi Schengeni suure edu nõrgestamiseks. Me ei saa selle edu suhtes teha kannapööret, vaid peame seda hoopis kaitsma, tugevdama ja arendama. Loodan, et nõukogu saadab jõulise selge sõnumi, milles rõhutab liikmesriikide vajadust Schengeni reegleid nõuetekohaselt ja tõhusalt austada ja rakendada. See peab juhtima tähelepanu solidaarsuse tugevdamise ja vastutuse jagamise vajadusele liikmesriikide vahel, et suurendada Frontexi võimu ja vahendeid. Samuti peab see tõhustama vajadust luua Schengenile tõeline järelevalvemehhanism, mis kontrollib reeglitest ja piirkontrollidest kinni pidamist, aitab neid lahendada ja viimase võimalusena karistab liikmesriike, kui need ei soovi järjekindlalt reeglitele alluda."@et5
"Tuleva Eurooppa-neuvosto on erityisen tärkeä, koska keskustelujen ytimessä on kaksi merkittävää Euroopan yhdentymisen puolta. Ensimmäinen on taloudellinen yhdentyminen talouspolitiikan ohjauspakettina, jonka avulla pitäisi olla mahdollista löytää parhaat ratkaisut talous- ja rahoituskriisistä selviämiseen sekä konkreettisia toimenpiteitä erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia maita varten. Sitä varten neuvoston pitäisi antaa selkeä solidaarisuuden ja vastuullisuuden viesti. Toiseksi, tämänhetkistä ongelmien ja suurten siirtolaispaineiden aikaa ei voida käyttää tekosyynä heikentää valtavaa menestystä, joka Schengen, vapaan liikkumisen synonyymi, on. Emme voi tehdä täyskäännöstä tämä menestyksen osalta, vaan sen sijaan meidän on suojeltava, vahvistettava ja kehitettävä sitä. Toivon, että tästä neuvostosta lähetetään sen osalta voimakas ja selkeä viesti, jossa korostetaan, että jäsenvaltioiden on kunnioitettava Schengenin sääntöjä ja pantava ne täytäntöön asianmukaisesti ja tehokkaasti. Sen on kiinnitettävä huomiota siihen, että jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta ja vastuunjakoa on parannettava ja että Frontexin valtuuksia ja resursseja on lisättävä. Sen on myös korostettava, että Schengeniä varten on perustettava todellinen arviointimekanismi, jossa tarkastetaan sääntöjen ja rajatarkastusten noudattaminen, määritetään ongelmat, autetaan ratkaisemaan ne ja, viimeisenä keinona, rangaistaan jäsenvaltioita, jos ne eivät edelleenkään noudata sääntöjä."@fi7
"Le prochain Conseil européen revêt une importance particulière parce que deux grandes facettes de l’intégration européenne seront au cœur des débats. Il y a, tout d’abord, l’intégration économique, sous la forme du paquet de gouvernance économique, qui devrait permettre de trouver les meilleures solutions pour sortir de la crise économique et financière et d’adopter des mesures concrètes pour les pays dont la situation économique est particulièrement difficile. Pour y arriver, le Conseil devrait envoyer un message clair de solidarité et de responsabilité. Deuxièmement, cette période de troubles et de fortes pressions migratoires que nous traversons ne doit pas servir d’excuse pour fragiliser la grande réussite qu’est Schengen, un synonyme de la liberté de mouvement. Nous ne pouvons pas tourner le dos à cette réussite, nous devons au contraire la protéger, la renforcer et la développer. J’espère que le Conseil nous enverra un message fort et clair sur ce point, et qu’il insistera pour que les États membres respectent et appliquent correctement et efficacement les règles de Schengen. Il doit attirer l’attention sur la nécessité de renforcer la responsabilité et le partage des responsabilités entre les États membres et d’augmenter les compétences de Frontex et les moyens mis à sa disposition. Il doit également souligner la nécessité de mettre en place un véritable mécanisme d’évaluation pour Schengen, un mécanisme qui vérifie le respect des règles et les contrôles aux frontières, qui recense les problèmes, qui contribue à les résoudre et qui, en dernier ressort, sanctionne les États membres qui persistent à ne pas se conformer aux règles."@fr8
"Az Európai Tanács közelgő ülése különös jelentőségű, mert az európai integráció két fontos eleme áll a viták középpontjában. Az első a gazdasági kormányzási csomag keretében megvalósítandó gazdasági integráció, amelynek lehetővé kell tennie, hogy megtaláljuk a gazdasági és pénzügyi válságból kivezető legjobb megoldásokat, valamint a különösen nehéz helyzetben lévő országoknak szóló konkrét intézkedéseket; ennek érdekében a Tanácsnak szolidaritást és felelősséget tükröző világos üzenetet kell küldenie. Másodszor, a jelenlegi zavaros és nagy bevándorlási nyomást jelentő időszak nem szolgálhat ürügyül a mozgás szabadságának szinonimáját jelentő Schengen óriási eredményének gyengítésére. Nem fordíthatjuk vissza ezt az eredményt, hanem védenünk, erősítenünk és fejlesztenünk kell azt. Remélem, hogy a mostani tanácsi ülés erre irányuló határozott, világos üzenetet küld, hangsúlyozva, hogy a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk, valamint megfelelően és eredményesen végre kell hajtaniuk a schengeni szabályokat. Fel kell hívnia a figyelmet arra, hogy szükség van a tagállamok közötti szolidaritás és a felelősség megosztásának javítására, valamint a Frontex hatáskörének és forrásainak növelésére. Hangsúlyoznia kell továbbá, hogy Schengen tekintetében valódi értékelési mechanizmust kell létrehozni, amely ellenőrzi a szabályoknak való megfelelést és a határellenőrzéseket, azonosítja a problémákat, segít azok megoldásában és végső megoldásként szankcionálja a tagállamokat, amennyiben továbbra is fennáll a meg nem felelés."@hu11
"L’imminente Consiglio europeo riveste particolare importanza perché saranno al centro dei dibattiti le due grandi facce dell’integrazione europea. La prima è l’integrazione economica sotto forma di pacchetto sulla governance economica, che dovrebbe consentire di trovare le migliori soluzioni per affrancarsi dalla crisi economica e finanziaria, nonché misure concrete per i paesi che versano in situazioni economiche particolarmente difficili; a tal fine, il Consiglio dovrebbe trasmettere un messaggio chiaro di responsabilità e solidarietà. In secondo luogo, il periodo di sommovimenti e grandi pressioni migratorie che stiamo vivendo non può fungere da pretesto per indebolire il grande successo di Schengen, sinonimo di libera circolazione. Non possiamo fare un’inversione a U rispetto a questo grande conseguimento; dobbiamo invece proteggerlo, rafforzarlo e svilupparlo. Spero che questo Consiglio trasmetta un messaggio forte e chiaro in tal senso sottolineando che gli Stati membri devono rispettare e applicare le norme di Schengen in maniera corretta ed efficace. Non posso non richiamare l’attenzione sulla necessità di migliorare la solidarietà e la condivisione di responsabilità tra gli Stati membri aumentando poteri e risorse di Frontex, così come non si può non sottolineare anche l’esigenza di introdurre un reale meccanismo di valutazione per Schengen che verifichi il rispetto delle norme e i controlli di frontiera, identificare i problemi, contribuire a risolverli e, come ultima risorsa, penalizzare gli Stati membri se continuano a non attenersi alle regole."@it12
"Būsima Europos Vadovų Taryba turi ypatingą reikšmę, nes bus diskutuojama dėl dviejų esminių Europos integracijos aspektų. Pirmasis – ekonominė integracija atsižvelgiant į ekonomikos valdysenos paketą, pagal kurį turėtų būti galima rasti geriausius sprendimus įveikti ekonomikos ir finansų krizę, ir konkrečias priemones labai sudėtingoje ekonominėje padėtyje esančioms šalims; šiuo tikslu Taryba turėtų aiškiai parodyti solidarumą ir atsakomybę. Antra, dėl šio sunkumų ir didelio migracijos spaudimo laiko, kurį dabar išgyvename, negalima žlugdyti didžiulės Šengeno sistemos, tapusios judėjimo laisvės sinonimu, sėkmės. Negalime radikaliai nukrypti nuo šios sėkmės ir, užuot tai darę, turime šią sistemą apsaugoti, stiprinti ir plėtoti. Tikiuosi, kad ši Taryba tvirtai, aiškiai pareikš ir pabrėš, kad valstybės narės turi paisyti ir tinkamai bei veiksmingai įgyvendinti Šengeno taisykles. Ji privalo atkreipti dėmesį į būtinybę gerinti valstybių narių solidarumą ir dalytis atsakomybe bei didinti FRONTEX įgaliojimus ir išteklius. Be to, ji turi pabrėžti poreikį sukurti tikrą Šengeno vertinimo mechanizmą, kurį taikant būtų tikrinama, ar laikomasi taisyklių ir sienų kontrolės, nustatomos problemos, padedama jas spręsti ir, kaip kraštutinė priemonė, valstybės narės baudžiamos už nuolatinį reikalavimų nevykdymą."@lt14
"Gaidāmā Eiropadomes sanāksme ir īpaši svarīga, jo debašu centrā būs divi Eiropas integrācijas aspekti. Pirmais ir ekonomiskā integrācija, uz ko attieksies ekonomikas pārvaldības tiesību aktu kopums, kurš mums dos iespēju rast vislabākos risinājumus, lai pārvarētu ekonomikas un finanšu krīzi, kā arī konkrēti pasākumi, kas paredzēti valstīm, kuras atrodas īpaši grūtā ekonomiskā situācijā — un šajā nolūkā Padomei jāsūta valstīm skaidra solidaritātes un atbildības vēsts. Otrkārt, šo grūtību un lielas migrācijas spiediena periodu, ko pašlaik piedzīvojam, nedrīkst izmantot kā aizbildinājumu Šengenas panākumu vājināšanai un pārvietošanās brīvības ierobežošanai. Mēs nedrīkstam tik krasi mainīt savu stratēģiju — mums tā ir jāaizsargā, jāstiprina un jāattīsta. Es ceru, ka šī Padome paudīs nepārprotamu nostāju šajā jautājumā, uzsverot, ka dalībvalstīm jāievēro un pienācīgi un efektīvi jāīsteno Šengenas noteikumi Man jāpievērš jūsu uzmanība vajadzībai uzlabot solidaritāti un pienākumu sadali starp dalībvalstīm, kā arī palielināt pilnvaras un resursus. Man jāuzsver arī vajadzība izveidot reālu Šengenas novērtējuma mehānismu, kam jāpalīdz pārbaudīt atbilstību noteikumiem un robežkontroli, atklāt problēmas, veicināt to risināšanu un ļaunākajā gadījumā piemērot sankcijas dalībvalstīm, ja tās nepakļaujas noteikumiem."@lv13
"O próximo Conselho Europeu reveste-se de uma importância especial, em que os dois grandes marcos da construção europeia estarão no cerne das discussões: - a integração económica, nomeadamente o pacote de governação económica, que deverá permitir encontrar as melhores respostas para sairmos da crise económica e financeira; bem como medidas concretas para os países em situação económica mais difícil, devendo ser enviada uma mensagem clara de solidariedade e responsabilidade. - o período conturbado e de grandes pressões migratórias que atravessamos não pode servir de desculpa para fragilizar a grande conquista que é Schengen, sinónimo de liberdade de circulação. Esta realidade não pode ser revertida, mas sim protegida, reforçada e desenvolvida. Espero que este Conselho envie uma mensagem forte e clara nesse sentido, salientando a necessidade dos Estados-Membros respeitarem e implementarem de forma correcta e efectiva as regras de Schengen, chamando a atenção para a necessidade de uma maior solidariedade e partilha de responsabilidades entre os Estados-Membros, um reforço das competências da Frontex e dos seus meios e a necessidade de se criar um verdadeiro mecanismo de avaliação de Schengen que verifique o cumprimento das regras e os controlos nas fronteiras e que permita identificar problemas, ajudar a resolvê-los e em último recurso sancionar os Estados-Membros em caso de continuado incumprimento."@mt15
"De nu volgende Europese Raad heeft een bijzondere betekenis, aangezien in de daar te voeren discussie twee kernbegrippen van de Europese integratie centraal staan. Om te beginnen de economische integratie en – vooral – het pakket maatregelen voor economische governance. Die moeten het gemakkelijker maken een uitweg te vinden uit de financiële crisis. Er zijn bovendien concrete maatregelen genomen om de landen die in een moeilijke economische situatie verkeren te steunen. Daarmee moeten de Raad een boodschap van solidariteit en verantwoordelijkheid uitdragen. Dat we nu een moeilijke periode doormaken en er grote migratiedruk op Europa wordt uitgeoefend mag niet als excuus worden gebruikt om de enorme prestatie die Schengen – hét symbool voor vrij verkeer – vertegenwoordigt te ontmantelen. Schengen is een realiteit en een verworvenheid die niet mag worden teruggedraaid. Integendeel: we moeten Schengen nu juist beschermen, versterken en verder uitwerken. Ik hoop dat deze Raad in dit opzicht een duidelijk signaal zal uitdragen en erop zal aandringen dat de lidstaten de Schengen-regels eerbiedigen en doeltreffend en correct toepassen. De Raad zal er ook op moeten wijzen dat de lidstaten meer solidariteit moeten tonen en dat de verantwoordelijkheden beter moeten worden verdeeld. Frontex moet meer bevoegdheden en meer middelen krijgen, en er moet een beoordelingsmechanisme voor Schengen worden ontwikkeld om te kunnen controleren of de regels en controles bij de grenzen naar behoren ten uitvoer worden gelegd. Dat mechanisme moet problemen kunnen vaststellen en hulp bieden bij de oplossing ervan. In het uiterste geval moeten lidstaten bij voortdurende schending van de regels sancties opgelegd krijgen."@nl3
"Zbliżające się posiedzenie Rady Europejskiej jest szczególnie ważne z powodu dwóch istotnych aspektów integracji europejskiej, które będą sednem jej debat. Pierwszy aspekt to integracja gospodarcza w postaci pakietu zarządzania gospodarką, który powinien umożliwić znalezienie najlepszych rozwiązań i pozwolić na wyjście z kryzysu gospodarczego i finansowego, oraz w postaci konkretnych środków przewidzianych dla krajów, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji gospodarczej. Rada powinna dać wyraźny sygnał solidarności i odpowiedzialności. Po drugie, trudności i wielka presja migracyjna, jakiej doświadczamy, nie mogą być wymówką umniejszającą wielki sukces strefy Schengen, będącej synonimem swobody przemieszczania się. Nie możemy zawrócić z tej drogi sukcesu. Przeciwnie, musimy go chronić, wzmacniać i rozwijać. Mam nadzieję, że Rada wyśle mocny, wyraźny komunikat w tej sprawie, podkreślając, że państwa członkowskie muszą przestrzegać zasad dotyczących strefy Schengen oraz prawidłowo i skutecznie je wdrażać. Rada musi zwrócić uwagę na potrzebę zwiększenia solidarności i współodpowiedzialności państw członkowskich, oraz zwiększyć uprawnienia i zasoby agencji Frontex. Rada musi też podkreślać potrzebę opracowania prawdziwego mechanizmu oceny strefy Schengen, dzięki któremu będzie można sprawdzać przestrzeganie zasad i kontroli granicznych, identyfikować problemy, pomagać w ich rozwiązaniu, a ostatecznie także karać państwa członkowskie w sytuacjach uporczywego nieprzestrzegania tych zasad."@pl16
"Următorul Consiliu European este de o importanță deosebită, deoarece în centrul dezbaterilor se vor afla cele două componente majore ale integrării europene. Prima reprezintă integrarea economică sub forma unui program de guvernanță economică, care ar trebui să permită găsirea celor mai bune soluții pentru a ieși din criza economică și financiară, precum și măsuri concrete pentru țările aflate în situații economice deosebit de dificile; în acest scop, Consiliul ar trebui să transmită un mesaj clar de solidaritate și responsabilitate. În al doilea rând, această perioadă de tensiuni și presiuni puternice datorate migrației cu care ne confruntăm nu poate servi ca o scuză pentru reducerea marelui succes al spațiului Schengen, un sinonim pentru libertatea de circulație. Nu putem să mai schimbăm acest succes, ci, mai degrabă, trebuie să îl protejăm, consolidăm și dezvoltăm. Sper ca acest Consiliu să transmită un mesaj puternic și clar în acest sens, evidențiind faptul că statele membre trebuie să respecte și să pună în aplicare în mod corespunzător și eficient normele spațiului Schengen. Trebuie să atragă atenția asupra necesității de a îmbunătăți solidaritatea și împărțirea responsabilităților între statele membre și de a spori competențele și resursele Frontex. Trebuie, de asemenea, să sublinieze necesitatea constituirii unui adevărat mecanism de evaluare pentru Schengen care să verifice conformitatea cu normele și controalele la frontieră, să identifice problemele, să contribuie la rezolvarea acestora și, în ultimă instanță, să penalizeze statele membre dacă acestea persistă în a nu se conforma."@ro18
"Nadchádzajúce zasadnutie Európskej rady bude mať osobitný význam, pretože ústrednou témou diskusií budú dve dôležité hľadiská európskej integrácie. Prvým je hospodárska integrácia v podobe balíka hospodárskeho riadenia, ktorý by mal umožniť nájdenie najlepších riešení na vymanenie sa z hospodárskej a finančnej krízy a tiež konkrétnych opatrení pre krajiny v osobitne zložitej hospodárskej situácii, pričom v tejto súvislosti by mala Rada vyslať jasný signál solidarity a zodpovednosti. Po druhé, toto zložité obdobie s veľkými migračnými tlakmi, ktoré zažívame, nesmie slúžiť ako zámienka na oslabenie veľkého úspechu Schengenu, ktorý je synonymom slobody pohybu. V súvislosti s týmto úspechom nemôžeme vykonať obrat späť. Naopak, musíme ho chrániť, posilňovať a rozvíjať. Dúfam, že Rada v tomto zmysle vyšle rozhodný a jasný odkaz a zdôrazní, že členské štáty musia riadne a účinne dodržiavať a vykonávať pravidlá Schengenu. Musí upozorniť na to, že treba zlepšiť solidaritu a rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi a zvýšiť právomoci a prostriedky agentúry Frontex. Musí tiež zdôrazniť potrebu vytvorenia skutočného mechanizmu hodnotenia Schengenu, ktorý bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel a hraničné kontroly, zisťovať problémy, pomáhať pri ich riešení a v krajnom prípade trestať členské štáty, ktoré ich budú sústavne porušovať."@sk19
"Prihodnji Evropski svet je zlasti pomemben zato, ker bosta v središču razprav dva pomembna vidika evropskega združevanja. Prvi je gospodarsko združevanje v obliki svežnja ukrepov na področju gospodarskega upravljanja, ki bi moral omogočiti dosego najboljših rešitev za izhod iz gospodarske in finančne krize, pa tudi oprijemljive ukrepe za države v posebno težkih gospodarskih razmerah; za ta namen bi moral Svet poslati jasno sporočilo o solidarnosti in odgovornosti. Drugič, to obdobje težav in velikih migracijskih pritiskov, ki jih doživljamo, ne more služiti kot izgovor za oslabitev velikega uspeha Schengena, ki je sopomenka za svobodo gibanja. Ne smemo preobrniti tega uspeha, ampak ga moramo zaščititi, okrepiti in razviti. Upam, da bo ta svet v ta namen poslal močno in jasno sporočilo, v katerem je poudarjeno, da morajo države članice ustrezno in učinkovito spoštovati in izvajati schengenska pravila. Pozornost mora pritegniti k potrebi po izboljšanju solidarnosti in delitvi odgovornosti med državami članicami in po povečanju pristojnosti in sredstev agencije Frontex. Poudariti mora tudi potrebo po vzpostavitvi pravega schengenskega ocenjevalnega mehanizma, ki bo preverjal skladnost s pravili in mejnim nadzorom, prepoznal probleme, jih pomagal reševati in kot zadnjo možnost kaznoval države članice, če jih še naprej ne bodo upoštevale."@sl20
"Det kommande mötet i Europeiska rådet är särskilt viktigt eftersom två grundläggande aspekter av den europeiska integrationen kommer att stå i centrum för diskussionerna. Den första aspekten är ekonomisk integration i form av paketet om ekonomisk styrning, som bör göra det möjligt för oss att finna de bästa lösningarna för att ta oss ur den ekonomiska och finansiella krisen, och även omfattar konkreta åtgärder för de länder som befinner sig i en särskilt svår ekonomisk situation. I det avseendet bör rådet sända ett tydligt budskap om solidaritet och ansvarskänsla. För det andra får dessa problematiska tider och det starka migrationstrycket inte utnyttjas som en ursäkt för att försvaga de stora framgångarna med Schengenområdet, som är en synonym för fri rörlighet. Vi kan inte göra en helomvändning när det gäller denna framgång, utan vi måste i stället skydda, stärka och förbättra Schengenområdet. Jag hoppas att man vid detta möte i Europeiska rådet sänder ett starkt och tydligt budskap i den riktningen, och betonar att medlemsstaterna måste respektera och genomföra Schengenreglerna på ett lämpligt och effektivt sätt. Europeiska rådet måste även uppmärksamma behovet av att öka solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna, och även öka Frontex befogenheter och resurser. Euroepiska rådet måste dessutom lyfta fram behovet av att inrätta en verklig utvärderingsmekanism för Schengen, där man kontrollerar att reglerna följs och att gränskontrollerna respekteras, kartlägger problem och bidrar till att lösa dem, och som en sista utväg straffar medlemsstater om de envisas med att inte följa reglerna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph