Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-081-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-081-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, today’s lively and animated debate is clear proof that the agenda of the European Council is highly relevant and critically important for the future of Europe. We also need a common European Asylum System that is more efficient and more protective. We will do our utmost to ensure that the system is up and running by 2012. This is the Commission’s approach and I hope that it will be supported by the European Parliament and by the Member States. Please allow me a few short words on economic governance and the ‘six pack’. You have already heard the position of the Commission President and you will have a chance to discuss this issue in greater detail with my fellow Commissioner, Olli Rehn. I would underline only one element and that is the importance of having an agreement sooner rather than later, because time is pressing and we need our new tools in order to govern European economies in better and more reliable ways in the future. A concluding remark on Croatia. I think that it is time and it is appropriate to congratulate Croatia, because it is approaching a historical moment and I believe that this should give a very positive signal, not only for all Croatians, but for all the peoples of the western Balkans. I would also like to congratulate the European Parliament and its rapporteur, Mr Swoboda, and also the Hungarian Presidency, which did an excellent job of pushing this so far forward, enabling us to have these very good results at this time. The last word of thanks goes to Ms Enikő Győri. She said many times that she wanted to lead a parliament-friendly Presidency. I think she has proved it with her frequent presence in this House. I would also like to thank her for her excellent cooperation with the Commission. Greece was very much present in most of our interventions. We know that the situation in Greece is very difficult and that there are no easy solutions. I agree with all of you who said that it is very important to demonstrate to the Greek people that it is not only about cuts and austerity, but that there is also light at the end of the tunnel and that we can actually help Greece to get back onto the path of growth. Austerity must therefore be accompanied by pro-growth policies and measures. I am absolutely sure that the European Union and the Commission can do that. We can help Greece to increase administrative capacity. We can help Greece to absorb structural funds better and put them in strategic pro-growth sectors, and we can help the Greek authorities to improve the quality of their tax collection. We know how to help countries improve their educational systems. I think we can all do it now, and the Commission is ready to proceed in that way. We are prepared to put together technical assistance programmes which will accompany the difficult austerity measures the Greek authorities have to go through. By this, we would like to show clearly that Europe cares; Europe is solidarity and Europe can help if the country is in such distress. However, the same message needs to come from the Greek political establishment. We can do our best, but what we need from the Greek authorities is a clear show of unity, and a clear show of resolve to tackle the difficult issues in that country. This would be my appeal and the appeal of the Commission to the Greek political representatives: cooperate, show us unity, show us a united approach to the very difficult issues. The time is right and this would be a highly responsible gesture. Not many of you touched upon the very important element of the conclusion of the European semester. However, I will mention it here because we need the help of the members of the European Parliament to go back to their constituencies and explain that the European semester is over and national semesters are starting. I think we know what to do; we have country-specific recommendations which are very fair, very honest and very detailed for each Member State, but now we need the cooperation of the national authorities and of the national governments to actually deliver and to carry out the reforms in the Member States. Only by this will we change the quality and competitiveness of the European economy for the better and put the European economy on new wheels. I would like to confirm once again that a financial transaction tax will be proposed by the European Commission. We needed to carry out a very thorough impact assessment and that is about to be concluded. This will be one of our proposals, and one of our inputs into the global debate on these very important issues. Again, Europe will provide leadership on this issue and we hope that our global partners will follow. Several of you referred to the Schengen area and to the importance of having high quality immigration policies in place. I would like to assure you that we are absolutely aware of the fact that freedom and the rights of persons to free movement within Europe is one of the most important achievements, and we should treasure it. The Commission will act as the guardian of the treaties and would be ready to act if the basic foundations of these projects are called into question. After recent developments, we also have to acknowledge that we need a complex solution for all aspects of migration and that we need to consolidate trust in the system. Therefore, the Commission is convinced that only a coordinated and Community-based process is adequate as opposed to unilateral initiatives by Member States to re-introduce internal border controls."@en4
lpv:translated text
". Pane předsedající, dnešní živá a vzrušená diskuse je jasným důkazem toho, že program zasedání Evropské rady je významný a zásadně důležitý pro budoucnost Evropy. Potřebujeme také účinnější společný evropský azylový systém, jenž zajistí větší míru ochrany. Uděláme maximum pro to, aby tento systém byl nejpozději v roce 2012 uveden do chodu. Takový je přístup Komise a doufám, že nalezne podporu Evropského parlamentu a členských států. Dovolte, abych se stručně vyjádřil ke správě ekonomických záležitostí a „šestici návrhů“. Slyšeli jste již stanovisko předsedy Komise a budete mít možnost podrobněji toto téma prodiskutovat s mým kolegou, komisařem Olli Rehnem. Chtěl bych zdůraznit pouze jednu věc, a sice že je důležité, aby došlo k dohodě co nejdříve, protože nás tlačí čas a potřebujeme nové nástroje, abychom v budoucnosti mohli řídit evropské ekonomiky lepším a spolehlivějším způsobem. Závěrečná poznámka se týká Chorvatska. Myslím, že je pravý čas a je na místě Chorvatsku poblahopřát, protože se blíží jeho historická chvíle. Domnívám se, že toto by nemělo být velmi pozitivním signálem pouze pro Chorvaty, ale také pro všechny západní balkánské země. Rád bych poblahopřál rovněž Evropskému parlamentu a jeho zpravodaji, panu poslanci Swobodovi, a také maďarskému předsednictví, jež svojí vynikající prací posunulo tuto záležitost o velký kus dopředu, díky čemuž právě nyní máme tyto velmi dobré výsledky. Na závěr děkuji paní ministryni Enikő Győriové. Mnohokrát opakovala, že chce vykonávat předsednictví, jež bude vstřícné k Parlamentu. Myslím, že svojí častou přítomností zde ve sněmovně to potvrdila. Chtěl bych jí rovněž poděkovat za vynikající spolupráci s Komisí. Při většině svých kroků jsme měli na zřeteli Řecko. Víme, že situace v Řecku je velmi složitá a že neexistují jednoduchá řešení. Souhlasím se všemi, kdo tu uvedli, že je velmi důležité ukázat řeckým občanům, že ve hře nejsou jen škrty a úsporná opatření, ale že na konci tunelu zase uvidí světlo a že opravdu můžeme Řekům pomoci vrátit se zpět na cestu růstu. Úsporná opatření proto musí být doprovázena politikami a opatřeními podporujícími růst. Naprosto nepochybuji o tom, že Evropská unie a Komise to dokážou. Můžeme pomoci Řecku posílit administrativní kapacitu. Můžeme pomoci Řecku lépe čerpat prostředky ze strukturálních fondů a použít je ve strategických odvětvích podporujících růst a můžeme jeho orgánům pomoci zlepšit výběr daní. Víme, jak nejrůznějším zemím pomoci zlepšit vzdělávací systémy. Myslím, že to vše můžeme udělat hned a Komise je připravena takto postupovat. Jsme připraveni vytvořit programy technické pomoci, které doplní obtížná úsporná opatření, jež musí řecké orgány provést. Tímto bychom chtěli jasně ukázat, že Evropě na Řecku záleží. Evropa je založena na solidaritě a může pomoci zemi, která se dostane do takto těžké situace. Stejný signál však musí vzejít od řeckých politiků. Můžeme se snažit ze všech sil, ale je třeba, aby řecké orgány jasně ukázaly jednotu, aby projevily jasné odhodlání řešit složité problémy své země. Já i Komise se na řecké politické představitele obracíme s touto naléhavou žádostí: spolupracujte, předveďte nám jednotu, ukažte, že se shodnete v přístupu k velmi obtížným otázkám. Teď je vhodný čas a bylo by to velmi zodpovědné gesto. K velmi důležitému bodu, totiž závěru evropského semestru, se mnoho z vás nevyjádřilo. Přesto se ho dotknu, protože potřebujeme, aby nám poslanci Evropského parlamentu pomohli tím, že se obrátí na své voliče a vysvětlí jim, že evropský semestr skončil, ale že právě začínají vnitrostátní semestry. Myslím, že víme, musíme dělat. Pro každý členský stát jsme připravili velmi adekvátní, otevřená a konkrétní doporučení, ale nyní je zapotřebí, aby orgány a vlády jednotlivých členských států skutečně předložily a provedly reformy. Jenom tak zlepšíme kvalitu a konkurenceschopnost evropského hospodářství a vdechneme mu nový život. Rád bych znovu potvrdil, že Evropská komise navrhne daň z finančních transakcí. Museli jsme provést velmi důkladné posouzení dopadů, které se již blíží k závěru. Bude to jeden z našich návrhů a našich příspěvků do celosvětové diskuse o těchto velmi důležitých otázkách. Evropa v této záležitosti opět půjde v čele a doufáme, že naši světoví partneři se k nám přidají. Někteří z vás hovořili o schengenském prostoru a o tom, jak je důležité, abychom zavedli vysoce kvalitní přistěhovalecké politiky. Chtěl bych vás ujistit, že jsme si velice dobře vědomi toho, že svoboda a právo osob na volný pohyb v rámci Evropy jsou jedním z nejdůležitějších výdobytků, který bychom měli opatrovat. Komise bude jednat jako strážce Smluv, a pokud budou zpochybňovány základy těchto projektů, bude připravena zasáhnout. S ohledem na nedávný vývoj musíme také uznat, že potřebujeme komplexní řešení všech aspektů migrace a musíme upevnit důvěru v systém. Komise je proto přesvědčena, že spíše než jednostranné iniciativy členských států s cílem obnovit kontroly na vnitřních hranicích je adekvátním řešením pouze koordinovaný postup Společenství."@cs1
". Hr. formand! Dagens livlige og animerede forhandling er et klart bevis på, at Det Europæiske Råds dagsorden er særdeles relevant og har afgørende betydning for Europas fremtid. Vi har også behov for et fælles europæisk asylsystem, som er mere effektivt og mere beskyttende. Vi vil gøre vores yderste for at sikre, at systemet er oppe at køre i 2012. Dette er Kommissionens tilgang, og jeg håber, at den vil møde opbakning i Parlamentet og medlemsstaterne. Lad mig sige et par ord om økonomisk styring og "six-pack'en". De har allerede hørt Kommissionsformandens holdning, og De får mulighed for at drøfte dette emne nærmere med min kollega, kommissær Rehn. Jeg vil blot fremhæve et enkelt element, nemlig det vigtige ved hurtigst muligt at opnå en aftale, da tiden er knap, og vi har behov for vores nye værktøjer for at kunne styre de europæiske økonomier bedre og mere pålideligt i fremtiden. Endelig en afsluttende bemærkning om Kroatien. Jeg mener, at tiden er inde til at ønske Kroatien tillykke, da landet nærmer sig et historisk øjeblik, og efter min mening sendes der herved et meget positivt signal, ikke kun til alle kroater, men til alle folkeslag i Vestbalkan. Jeg vil også gerne lykønske Parlamentet og dets ordfører, hr. Swoboda, og også det ungarske formandskab, som har gjort et fremragende stykke arbejde med at nå så vidt, så vi i dag står med disse meget gode resultater. Til sidst vil jeg gerne takke fru Enikő Győri. Hun har flere gange sagt, at hun ønskede at føre et parlamentsvenligt formandskab. Det mener jeg, at hun har bevist gennem sin hyppige tilstedeværelse her i Parlamentet. Jeg vil også gerne takke hende for hendes fremragende samarbejde med Kommissionen. Grækenland har i høj grad præget de fleste af indlæggene. Vi ved, at situationen i Grækenland er meget vanskelig, og at der ikke findes nogen nemme løsninger. Jeg er enig i, at det er meget vigtigt at vise det græske folk, at det ikke kun handler om nedskæringer og stramninger, men at der også er lys for enden af tunnelen, og at vi faktisk kan hjælpe Grækenland tilbage på vejen mod vækst. Stramningerne skal derfor ledsages af politikker og foranstaltninger, der sætter gang i væksten. Jeg er helt sikker på, at EU og Kommissionen kan gøre dette. Vi kan hjælpe Grækenland med at øge den administrative kapacitet. Vi kan hjælpe Grækenland med at absorbere strukturfondene bedre og anvende dem i strategiske sektorer, der øger væksten, og vi kan hjælpe de græske myndigheder med at forbedre kvaliteten af deres skatteopkrævning. Vi ved, hvordan man hjælper lande med at forbedre deres uddannelsessystemer. Jeg tror, at vi alle kan gøre det nu, og Kommissionen er klar til at gå videre i den retning. Vi er klar til at sammensætte tekniske hjælpeprogrammer, der skal ledsage de svære kriseforanstaltninger, som de græske myndigheder må gennemføre. Herved vil vi gerne vise meget tydeligt, at Europa føler med grækerne. Europa står for solidaritet, og Europa kan hjælpe, hvis landet er i så store vanskeligheder. Det er imidlertid nødvendigt, at det samme budskab kommer fra det græske politiske establishment. Vi kan gøre vores bedste, men vi har behov for hos de græske myndigheder at se et klart bevis på enhed og beslutsomhed med hensyn til at tackle de store problemer i landet. Min og Kommissionens appel til de græske politikere lyder således: Indgå i et samarbejde, vis os enhed, vis os en forenet tilgang til de meget store problemer. Tiden er inde, og dette ville være en særdeles ansvarlig handlemåde. Kun få af jer har berørt det meget vigtige spørgsmål om afslutningen på det europæiske halvår. Jeg vil imidlertid fremhæve det her, fordi vi behøver hjælp fra Parlamentets medlemmer, som må forklare deres vælgere, at det europæiske halvår er omme, mens vi nu indleder det nationale halvår. Jeg tror, at vi ved, hvad vi skal gøre. Vi har landespecifikke henstillinger for hver enkelt medlemsstat, som er meget rimelige, ærlige og detaljerede, men nu har vi behov for samarbejde hos de nationale myndigheder og regeringer, som må levere resultater og gennemføre reformer i medlemsstaterne. Kun på denne måde kan vi forbedre europæisk økonomis kvalitet og konkurrenceevne og sætte gang i økonomien igen. Jeg vil gerne endnu en gang bekræfte, at Kommissionen vil foreslå en skat på finansielle transaktioner. Det har været nødvendigt for os at foretage en meget grundig konsekvensvurdering, og den er ved at være tilendebragt. Dette vil være et af vores forslag og et af vores input til den globale debat om disse meget vigtige spørgsmål. Igen vil Europa udvise lederskab i forhold til dette emne, og vi håber, at vores samarbejdspartnere på verdensplan vil følge efter. Flere af jer har nævnt Schengenområdet og det vigtige ved at have indvandringspolitikker af høj kvalitet på plads. Jeg vil gerne forsikre jer om, at vi er meget bevidste om, at frihed og personers ret til fri bevægelighed inden for Europa er en af de vigtigste ting, som vi har opnået, og den skal vi værne om. Kommissionen vil være traktaternes vogter og stå klar til at handle, hvis der sås tvivl om fundamentet for disse projekter. I lyset af den seneste udvikling må vi desuden erkende, at vi har behov for at finde en løsning på alle komplekse aspekter ved indvandring, og at vi må sikre tillid til systemet. Derfor er Kommissionen overbevist om, at kun en koordineret og fællesskabsbaseret proces vil være tilstrækkelig i modsætning til unilaterale initiativer hos medlemsstaterne, der rettes mod at genindføre kontrol ved de indre grænser."@da2
". Herr Präsident! Die heutige lebhafte und angeregte Debatte ist der klare Beweis dafür, dass die Agenda des Europäischen Rates für die Zukunft Europas überaus wichtig und von entscheidender Bedeutung ist. Wir brauchen auch ein gemeinsames europäisches Asylsystem, das effizienter ist und mehr Schutz bietet. Wir werden unser Möglichstes tun, um zu gewährleisten, dass das System bis 2012 startklar ist und läuft. Dies ist der Ansatz der Kommission, und ich hoffe, dass er vom Europäischen Parlament und von den Mitgliedstaaten unterstützt wird. Bitte erlauben Sie mir einige kurze Worte über die wirtschaftspolitische Steuerung und das „Sixpack“. Sie haben bereits den Standpunkt des Präsidenten der Kommission gehört, und Sie werden eine Gelegenheit erhalten, diese Frage mit meinem Kollegen Herrn Kommissar Olli Rehn ausführlicher zu diskutieren. Ich möchte nur einen Aspekt unterstreichen, nämlich dass es wichtig ist, so schnell wie möglich zu einer Einigung zu gelangen, da die Zeit drängt und wir unsere neuen Instrumente brauchen, um die europäischen Volkswirtschaften in Zukunft besser und zuverlässiger zu steuern. Noch eine abschließende Bemerkung zu Kroatien. Ich denke, dass es an der Zeit und angemessen ist, Kroatien zu gratulieren, weil sich dieses Land einem historischen Moment nähert, und ich glaube, dass dies ein sehr positives Signal setzen sollte, und zwar nicht nur für alle Kroaten, sondern für alle Völker des westlichen Balkans. Ich möchte auch dem Europäischen Parlament und seinem Berichterstatter Herrn Swoboda und auch dem ungarischen Ratsvorsitz gratulieren, der bei der Erzielung derartiger Fortschritte in dieser Sache hervorragende Arbeit geleistet hat, sodass uns zu diesem Zeitpunkt diese sehr guten Ergebnisse vorliegen. Das letzte Wort des Dankes geht an Frau Enikő Győri. Sie hat oftmals gesagt, dass sie einen parlamentsfreundlichen Vorsitz führen wolle. Ich denke, sie hat dies mit ihrer häufigen Anwesenheit in diesem Parlament bewiesen. Ich möchte ihr auch für ihre ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Kommission danken. Griechenland war in einem Großteil unserer Äußerungen überaus präsent. Wir wissen, dass die Lage in Griechenland sehr schwierig ist und dass es keine einfachen Lösungen gibt. Ich stimme Ihnen allen zu, die sagen, dass wir dem griechischen Volk beweisen müssen, dass es nicht nur um Kürzungen und Einsparungen geht, sondern dass auch Licht am Ende des Tunnels ist und dass wir Griechenland wirklich dabei helfen können, zurück auf den Weg des Wachstums zu finden. Sparsamkeit muss daher durch wachstumsfördernde Strategien und Maßnahmen ergänzt werden. Ich bin mir absolut sicher, dass die Europäische Union und die Kommission dazu in der Lage sind. Wir können Griechenland helfen, seine Verwaltungskapazität zu erhöhen. Wir können Griechenland dabei helfen, Strukturfonds besser abzurufen und sie in strategischen wachstumsfördernden Sektoren zu nutzen, und wir können den griechischen Behörden bei der Verbesserung der Qualität ihrer Steuererhebung helfen. Wir wissen, wie man Ländern bei der Verbesserung ihrer Bildungssysteme helfen kann. Ich denke, dass wir alle jetzt dazu in der Lage sind, und die Kommission ist bereit, in dieser Weise zu verfahren. Wir sind darauf vorbereitet, technische Hilfsprogramme zusammenzustellen, die die schwierigen Sparmaßnahmen ergänzen werden, die die griechischen Behörden ergreifen müssen. Dadurch möchten wir ganz deutlich zeigen, dass sich Europa engagiert; Europa ist Solidarität, und Europa kann helfen, wenn sich das Land in einer solchen Notlage befindet. Allerdings muss die gleiche Botschaft vom politischen Establishment Griechenlands kommen. Wir können unser Bestes geben, aber wir brauchen ein klares Zeichen der Einigkeit seitens der griechischen Behörden und ein klares Zeichen der Entschlossenheit, die schwierigen Fragen in diesem Land in Angriff zu nehmen. Mein Appell und der Appell der Kommission an die politischen Vertreter Griechenlands lautet: Kooperieren Sie, zeigen Sie uns Einigkeit, zeigen Sie uns einen gemeinsamen Ansatz im Hinblick auf die sehr schwierigen Fragen. Dies ist der richtige Zeitpunkt, und es wäre eine überaus verantwortungsvolle Geste. Nicht viele von Ihnen haben das überaus wichtige Element des Abschlusses des Europäischen Semesters angesprochen. Ich werde es jedoch erwähnen, weil wir die Hilfe der Mitglieder des Europäischen Parlaments brauchen, damit sie zurück in ihre Wahlkreise gehen und erklären, dass das Europäische Semester vorbei ist und nun nationale Semester beginnen. Ich denke, wir wissen, was zu tun ist; wir haben länderspezifische Empfehlungen, die sehr fair, sehr ehrlich und sehr ausführlich für jeden Mitgliedstaat sind, aber jetzt brauchen wir die Zusammenarbeit der nationalen Behörden und der nationalen Regierungen, um die Reformen in den Mitgliedstaaten tatsächlich durchzusetzen und auszuführen. Nur dadurch werden wir die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft verbessern und die europäische Wirtschaft wieder in Gang bringen. Ich möchte noch einmal bestätigen, dass eine Finanztransaktionssteuer von der Europäischen Kommission vorgeschlagen werden wird. Wir mussten eine überaus gründliche Folgenabschätzung ausführen, die kurz vor dem Abschluss steht. Dies wird einer unserer Vorschläge und einer unserer Beiträge zur globalen Debatte über diese sehr wichtigen Fragen sein. Noch einmal: Europa wird in dieser Frage Führungsstärke zeigen, und wir hoffen, dass unsere globalen Partner folgen werden. Einige von Ihnen haben auf den Schengen-Raum und die Bedeutung einer hochwertigen Einwanderungspolitik Bezug genommen. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir uns der Tatsache absolut bewusst sind, dass Freiheit und die Rechte auf den freien Personenverkehr innerhalb Europas zu den wichtigsten Errungenschaften gehören, und das sollten wir zu schätzen wissen. Die Kommission wird als Hüterin der Verträge auftreten und wäre bereit, zu handeln, wenn die Grundlagen dieser Projekte infrage gestellt werden. Nach den jüngsten Entwicklungen müssen wir auch anerkennen, dass wir eine komplexe Lösung für alle Migrationsaspekte benötigen und dass wir das Vertrauen in das System festigen müssen. Daher ist die Kommission überzeugt, dass nur ein koordinierter und gemeinschaftsbasierter Prozess geeignet ist, im Gegensatz zu den einseitigen Initiativen der Mitgliedstaaten zur Wiedereinführung von Kontrollen an ihren Binnengrenzen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή φορτισμένη και ζωηρή συζήτηση αναδεικνύει με σαφή τρόπο τον καίριο χαρακτήρα και την κρίσιμη σπουδαιότητα της ημερήσιας διάταξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το μέλλον της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε επίσης ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου το οποίο θα είναι πιο αποτελεσματικό και θα παρέχει αυξημένη προστασία. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση και η πλήρης εφαρμογή αυτού του συστήματος έως το 2012. Αυτή είναι η θέση της Επιτροπής και ευελπιστώ ότι θα υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη. Επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη αναφορά στην οικονομική διακυβέρνηση και τη λεγόμενη «εξάδα». Ακούσατε ήδη την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής και θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε λεπτομερέστερα το θέμα αυτό με τον συνάδελφό μου, κ. Olli Rehn. Θέλω να υπογραμμίσω ένα μόνο στοιχείο και αυτό είναι η σημασία της επίτευξης συμφωνίας το συντομότερο, διότι ο χρόνος πιέζει και πρέπει να είναι εγκαίρως έτοιμα τα νέα μέσα που θα εφαρμόσουμε για τη μελλοντική διαχείριση των ευρωπαϊκών οικονομιών με καλύτερο και πιο αξιόπιστο τρόπο. Ένα καταληκτικό σχόλιο σχετικά με την Κροατία. Νομίζω ότι είναι καιρός και πρέπει να συγχαρούμε την Κροατία, διότι βρίσκεται κοντά σε μια ιστορική στιγμή και πιστεύω ότι έτσι θα δώσουμε ένα πολύ θετικό μήνυμα, όχι μόνον για το σύνολο των Κροατών, αλλά και για όλους τους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον εισηγητή του, κ. Swoboda, καθώς και την ουγγρική Προεδρία, η οποία προώθησε με εξαιρετικό τρόπο την υπόθεση της κροατικής προσχώρησης, επιτρέποντάς μας να έχουμε αυτά τα πολύ καλά αποτελέσματα αυτήν τη στιγμή. Τις τελευταίες ευχαριστίες μου θέλω να τις απευθύνω στην κ. Enikő Győri. Δήλωσε επανειλημμένως ότι ήθελε να ηγηθεί μιας φιλικής προς το Κοινοβούλιο Προεδρίας. Νομίζω ότι το έχει αποδείξει με τη συχνή παρουσία της σε τούτο το Σώμα. Θέλω επίσης να την ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία της με την Επιτροπή. Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε σε μεγάλο βαθμό στην πλειονότητα των παρεμβάσεών μας. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολη και ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Συμφωνώ με όσες και όσους υποστηρίξατε ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε στον ελληνικό λαό ότι δεν του ζητούνται μόνο περικοπές και λιτότητα, αλλά ότι υπάρχει και φως στην άκρη του τούνελ και ότι μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά την Ελλάδα να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Η λιτότητα πρέπει, συνεπώς, να συνοδεύεται από την προώθηση πολιτικών και μέτρων υπέρ της ανάπτυξης. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα να βελτιώσει τις διοικητικές της ικανότητες. Μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα να απορροφήσει καλύτερα τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων και να τους διοχετεύσει σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη, ενώ μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε τις ελληνικές αρχές να βελτιώσουν την ποιότητα των φοροεισπρακτικών τους μηχανισμών. Ξέρουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε χώρες να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το πράξουμε τώρα και η Επιτροπή είναι έτοιμη να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Είμαστε πρόθυμοι να καταρτίσουμε προγράμματα τεχνικής βοήθειας που θα συνοδεύουν τα δύσκολα μέτρα λιτότητας τα οποία θα υποχρεωθούν να εφαρμόσουν οι ελληνικές αρχές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να δείξουμε ξεκάθαρα το ενδιαφέρον της Ευρώπης· η Ευρώπη επιδεικνύει αλληλεγγύη και μπορεί να προσφέρει βοήθεια όταν μια χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες τέτοιας έκτασης. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα πρέπει να στείλει και το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Μπορούμε να καταβάλουμε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες, αλλά και οι ελληνικές αρχές οφείλουν να επιδείξουν σαφώς πολιτική ενότητα καθώς και αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση των δύσκολων προβλημάτων που μαστίζουν τη χώρα. Αυτή είναι η προσωπική μου έκκληση και η έκκληση της Επιτροπής προς τους πολιτικούς στην Ελλάδα: συνεργαστείτε, δείξτε μας ότι είστε ενωμένοι, δείξτε μας ότι προσεγγίζετε με ενιαίο τρόπο αυτά τα πολύ δύσκολα θέματα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη και μια τέτοια χειρονομία θα ήταν εξαιρετικό δείγμα υπευθυνότητας. Λίγοι ήταν οι ομιλητές που έθιξαν το πολύ σημαντικό στοιχείο της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Ωστόσο, εγώ θα το αναφέρω εδώ διότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι μπορούν να επιστρέψουν στις εκλογικές τους περιφέρειες και να εξηγήσουν στους πολίτες ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο έχει ολοκληρωθεί οπότε ξεκινούν πλέον τα εθνικά εξάμηνα. Νομίζω ότι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε· υπάρχουν συστάσεις ανά χώρα οι οποίες είναι πολύ δίκαιες, ειλικρινείς και λεπτομερείς για καθένα από τα κράτη μέλη, αλλά τώρα απαιτείται η συνεργασία των εθνικών αρχών και των εθνικών κυβερνήσεων προκειμένου να υλοποιηθούν πρακτικά οι μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη. Μόνο έτσι θα αλλάξουμε προς το καλύτερο την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα δώσουμε νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Θέλω να επιβεβαιώσω για μια ακόμη φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Οφείλαμε προηγουμένως να διεξαγάγουμε μια πολύ διεξοδική μελέτη επιπτώσεων, η οποία όμως αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί. Αυτή θα είναι μία από τις προτάσεις μας και μία από τις συνεισφορές μας στον παγκόσμιο διάλογο για τα πολύ σημαντικά αυτά θέματα. Και πάλι, η Ευρώπη θα αναλάβει ηγετικό ρόλο ως προς το θέμα αυτό, ευελπιστούμε δε ότι οι διεθνείς εταίροι μας θα ακολουθήσουν το παράδειγμά μας. Αρκετοί από τους ομιλητές αναφέρθηκαν στη ζώνη Σένγκεν και στη σημασία της εφαρμογής μεταναστευτικών πολιτικών υψηλής ποιότητας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η ελευθερία και τα δικαιώματα των προσώπων για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρώπης είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ένωσης και πρέπει να διαφυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού. Η Επιτροπή θα ενεργήσει ως θεματοφύλακας των Συνθηκών και θα είναι έτοιμη να αναλάβει δράση αν τεθούν υπό αμφισβήτηση τα βασικά θεμέλια αυτών των αρχών. Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι χρειαζόμαστε μια σύνθετη λύση που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της μετανάστευσης και ότι πρέπει να εδραιώσουμε την εμπιστοσύνη στο σύστημα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι μόνο μια συντονισμένη και κοινοτικού χαρακτήρα διαδικασία είναι ενδεδειγμένη, σε αντίθεση με μονομερείς πρωτοβουλίες των κρατών μελών για επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα."@el10
"Señor Presidente, el animado debate de hoy demuestra claramente que la orden del día del Consejo Europeo es de suma y vital importancia para el futuro de Europa. Asimismo, necesitamos un sistema europeo común de asilo que sea más eficaz y más protector. Nos esforzaremos al máximo por asegurar que el sistema esté funcionando para 2012. Este es el planteamiento de la Comisión y espero que reciba el apoyo del Parlamento Europeo y de los Estados miembros. Permítanme unas palabras sobre la gobernanza económica y el «paquete de seis». Ustedes ya han escuchado la posición del señor Presidente de la Comisión y tendrán la ocasión de discutir esta cuestión con mayor profundidad con mi colega Comisario, Olli Rehn. Quisiera señalar solo un elemento y es la importancia de tener un acuerdo cuanto antes mejor, porque el tiempo apremia y necesitamos nuestros nuevos instrumentos a fin de gobernar las economías europeas de una forma más fiable y mejor en el futuro. Una observación final sobre Croacia. Pienso que ya es hora y resulta apropiado felicitar a Croacia, porque se acerca un momento histórico y creo que esto debería transmitir una señal muy positiva, no solo para todos los croatas, sino para todos los pueblos de los Balcanes Occidentales. También quisiera felicitar al Parlamento Europeo y su ponente, el señor Swoboda, y también a la Presidencia húngara, que ha realizado un trabajo excelente al seguir adelante con esto hasta hoy, lo que nos permite tener estos buenísimos resultados en este momento. Mis últimas palabras de agradecimiento son para la señora Győri. Ella ha dicho en muchas ocasiones que quería dirigir una Presidencia respetuosa con el Parlamento. Creo que así lo ha demostrado con su frecuente presencia en esta Cámara. Además, me gustaría darle las gracias por su excelente cooperación con la Comisión. Grecia está muy presente en la mayoría de nuestras intervenciones. Sabemos que la situación en Grecia es muy difícil y que no existen soluciones fáciles. Estoy de acuerdo con aquellos de ustedes que han dicho que es muy importante demostrar al pueblo griego que no solo se trata de recortes y austeridad, sino que también hay luz al final del túnel y que en realidad podemos ayudar a Grecia a que regrese al camino del crecimiento. La austeridad, por tanto, debe ir acompañada de políticas y medidas que favorezcan el crecimiento. Estoy completamente seguro de que la Unión Europea y la Comisión pueden hacerlo. Podemos ayudar a Grecia a incrementar la capacidad administrativa. Podemos ayudar a Grecia a absorber mejor los Fondos Estructurales y destinarlos a sectores estratégicos que favorezcan el crecimiento y podemos ayudar a las autoridades griegas a mejorar la calidad de su recaudación de impuestos. Sabemos cómo ayudar a los países a mejorar sus sistemas educativos. Creo que podemos hacerlo ahora y la Comisión está preparada para proceder de esa manera. Estamos preparados para organizar programas de asistencia técnica que acompañen las difíciles medidas de austeridad que han de aplicar las autoridades griegas. Con esto, nos gustaría demostrar claramente que Europa se preocupa; Europa es solidaridad y Europa puede ayudar si el país corre este peligro. No obstante, el mismo mensaje debe provenir del Gobierno griego. Podemos hacer cuanto podamos, pero lo que necesitamos de las autoridades griegas es una clara muestra de unidad y una clara muestra de resolución para enfrentarse a las dificultades que atraviesa ese país. Esta sería mi petición y la petición de la Comisión a los representantes políticos griegos: cooperen, demuéstrennos unidad, demuéstrennos un enfoque unido de los problemas difíciles. El momento es apropiado y este sería un gesto muy responsable. Pocos de ustedes se han referido al importante elemento de la conclusión del Semestre Europeo. Sin embargo, lo mencionaré porque necesitamos la ayuda de los diputados al Parlamento Europeo para que vuelvan a sus circunscripciones y expliquen que el Semestre Europeo ha terminado y empiezan los semestres nacionales. Creo que sabemos qué hacer; tenemos recomendaciones específicas para cada país que son muy justas, muy honestas y muy detalladas para cada Estado miembro, pero ahora necesitamos la cooperación de las autoridades nacionales y de los gobiernos nacionales para cumplir y llevar a cabo de verdad las reformas en los Estados miembros. Solo con esto cambiaremos la calidad y la competitividad de la economía europea para bien y pondremos la economía europea sobre nuevas ruedas. Me gustaría confirmar de nuevo que la Comisión Europea propondrá un impuesto sobre las transacciones financieras. Necesitábamos llevar a cabo una evaluación muy minuciosa de las repercusiones y eso está a punto de finalizarse. Esta será una de nuestras propuestas y una de nuestras contribuciones al debate global sobre estos asuntos tan importantes. De nuevo, Europa ofrecerá liderazgo en esta cuestión y esperamos que nuestros socios mundiales nos sigan. Algunos de ustedes se han referido al espacio Schengen y a la importancia de aplicar políticas de inmigración de alta calidad. Quisiera asegurarles que somos plenamente conscientes de que la libertad y los derechos de las personas a la libre circulación dentro de Europa es uno de los logros más importantes y deberíamos guardarlo como un tesoro. La Comisión actuará como guardiana de los tratados y estaría preparada para actuar si los cimientos básicos de estos proyectos se pusieran en duda. Tras los recientes acontecimientos, también tenemos que reconocer que necesitamos una solución compleja para todos los aspectos de la migración y que debemos consolidar la confianza en el sistema. Por lo tanto, la Comisión está convencida de que solo un proceso coordinado y comunitario es adecuado, en lugar de iniciativas unilaterales por parte de los Estados miembros, para reintroducir controles fronterizos interiores."@es21
". Austatud juhataja! Tänane elav ja innukas arutelu on selge tõend sellest, et Euroopa Ülemkogu tegevuskava on väga oluline ja Euroopa tuleviku seisukohalt kriitilise tähtsusega. Samuti vajame tõhusamat ja kaitsvamat ühist Euroopa varjupaigasüsteemi. Anname endast parima, et tagada süsteemi olemasolu ja toimimine 2012. aastaks. Niisugune on komisjoni lähenemisviis ning ma loodan, et Euroopa Parlament ja liikmesriigid seda toetavad. Lubage mul öelda ka paar sõna majandusjuhtimise ja kuue meetme paketi kohta. Olete juba kuulnud komisjoni presidendi seisukohta ning saate võimaluse seda üksikasjalikumalt arutada minu kaasvoliniku Olli Rehniga. Tooksin välja vaid ühe punkti ja selleks on pigem varem kui hiljem kokkuleppe sõlmimise tähtsus, kuna aeg surub peale ja vajame uusi tööriistu, et Euroopa majandusi tulevikus paremini ning usaldusväärsemalt juhtida. Veel üks kokkuvõttev märkus Horvaatia kohta. Arvan, et on aeg ja sobiv hetk Horvaatiat õnnitleda, kuna see on lähenemas ajaloolisele hetkele ning usun, et see peaks olema väga positiivne märguanne mitte ainult kõikidele Horvaatia elanikele, vaid ka kõikidele teistele Lääne-Balkani inimestele. Samuti sooviksin kiita Euroopa Parlamenti ja selle raportööri Hannes Swobodat ning ka Ungari eesistumist, mis tegi seda edasi surudes suurepärast tööd ja tänu millele on meil praeguseks hetkeks ette näidata väga head tulemused! Viimased tänusõnad lähevad Enikő Győrile. Ta on palju kordi öelnud, et soovib juhatada parlamendisõbralikku eesistumist. Arvan, et ta on seda oma sagedase kohalolekuga siin täiskogul ka tõestanud. Samuti soovin teda tänada oivalise koostöö eest komisjoniga. Kreeka osales enamikus meie sekkumistes aktiivselt. Me teame, et olukord Kreekas on raske ja lihtsaid lahendusi ei ole. Nõustun kõikide teiega, kes ütlesid, et on väga oluline Kreeka inimestele näidata, et asi ei seisne vaid kärbetes või kasinuses, vaid tunneli lõpus on ka valgus ning saame aidata Kreekal minna tagasi kasvuteele. Kasinust peavad seega täiendama kasvu soodustav poliitika ja meetmed. Ma olen täiesti kindel, et Euroopa Liit ja komisjon suudavad seda teha. Saame aidata Kreeka haldussuutlikkust parandada. Saame aidata Kreekal struktuurifonde paremini kasutada ja neid strateegilistesse kasvu soodustavatesse sektoritesse suunata ning peale selle aidata Kreeka võimudel parandada ka maksukogumise kvaliteeti. Me teame, kuidas aidata riikidel oma haridussüsteeme parandada. Arvan, et oskame nüüd kõik seda teha, ning komisjon on valmis selles suunas tegutsema. Oleme valmis koostama tehnilise toe programme, mis täiendaksid raskeid kasinusmeetmeid, mille Kreeka võimud peavad üle elama. Sellega soovime selgelt näidata, et Euroopa hoolib, Euroopa on solidaarne ja saab aidata, kui riik on raskesse olukorda sattunud. Siiski peab Kreeka poliitikutelt tulema samasugune sõnum. Võime anda oma parima, kuid vajame Kreeka võimudelt selge ühtsuse näitamist, selget sõnumit, et nad on kindlalt otsustanud enda riigi keerulised probleemid lahendada. See oleks minu ja komisjoni palve Kreeka poliitilistele esindajatele: tehke koostööd, näidake meile oma ühtsust, näidake meile ühtset lähenemisviisi väga rasketele probleemidele. Aeg on õige ja see oleks äärmiselt vastutustundlik žest. Vähesed teist käsitlesid Euroopa semestri lõpetamise väga olulist teemat. Siiski mainin seda siinkohal, kuna vajame Euroopa Parlamendi liikmete abi, et nad läheksid oma valimisringkondadesse tagasi ja selgitaksid, et Euroopa semester on lõppenud ja riiklikud semestrid algamas. Arvan, et teame, mida teha; meil on iga liikmesriigi kohta riigipõhised soovitused, mis on väga õiglased, väga ausad ja väga üksikasjalikud, kuid nüüd vajame riiklike ametiasutuste ning valitsuste koostööd, et need reformid liikmesriikides ka reaalselt ellu viia. Ainult niiviisi muudame Euroopa majanduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet paremuse poole ning seame Euroopa majanduse uuesti jalgele. Ma sooviksin uuesti kinnitada, et Euroopa Komisjon kavatseb kehtestada finantstehingute maksu. Pidime tegema väga põhjaliku mõjuhinnangu, mis on peagi lõpule jõudmas. See on üks neljast ettepanekust ja üks meie panus globaalsesse arutellu nendel väga olulistel teemadel. Euroopa võtab selles küsimuses taas juhirolli ning loodame, et meie globaalsed partnerid järgnevad sellele. Paljud teist viitasid Schengeni alale ja sellele, kui oluline on, et meil oleks kvaliteetne rändepoliitika. Soovin teile kinnitada, et oleme täiesti teadlikud tõsiasjast, et vabadus ja inimeste Euroopa-sisese vaba liikumise õigus on üks olulisimatest saavutustest, mida peaksime väärtustama. Komisjon tegutseb asutamislepingute kaitsjana ning oleks valmis tegutsema, kui nende projektide aluspõhimõtted kahtluse alla seataks. Pärast viimaseid arengusuundi peame ka tunnistama, et tarvis on kompleksset lahedust kõikidele rändeteguritele ning usalduse tugevdamist selle süsteemi vastu. Seetõttu on komisjon veendunud, et piisav on vaid koordineeritud ja ühendusepõhine menetlus, vastukaaluks liikmesriikide ühepoolsetele algatustele rakendada sisemisi piirikontrolle."@et5
". Arvoisa puhemies, tämän päivän vilkas ja kiihkeä keskustelu on selkeä osoitus siitä, että Eurooppa-neuvoston asialista on erittäin merkityksellinen ja olennaisen tärkeä EU:n tulevaisuudelle. Tarvitsemme myös yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän, joka on aiempaa tehokkaampi ja suojaavampi. Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että järjestelmä on valmis ja toiminnassa vuoteen 2012 mennessä. Tämä on komission lähestymistapa, ja toivon, että Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot tukevat sitä. Haluaisin sanoa lyhyesti muutaman sanan talouden ohjausjärjestelmästä ja siihen liittyvästä kuudesta säädöksestä. Olette jo kuulleet komission puheenjohtajan kannan, ja teillä on tilaisuus keskustella tästä asiasta yksityiskohtaisemmin kollegani, komission jäsenen Olli Rehnin kanssa. Haluaisin vain korostaa yhtä seikkaa, ja se on se, että sopimuksen saaminen pikemmin ennemmin kuin myöhemmin on tärkeää, koska aika rientää, ja tarvitsemme uudet välineemme ohjataksemme EU:n taloutta paremmin ja luotettavammin tulevaisuudessa. Loppuhuomautus Kroatiasta. Minun mielestäni on oikea aika ja asianmukaista onnitella Kroatiaa, koska se on lähestymässä historiallista hetkeä, ja uskon, että tämän pitäisi välittää erittäin myönteinen merkki kaikkien kroatialaisten lisäksi kaikille Länsi-Balkanin kansoille. Haluaisin myös onnitella Euroopan parlamenttia ja sen esittelijää, Hannes Swobodaa, ja myös puheenjohtajavaltio Unkaria, joka teki erinomaista työtä saadessaan tämän näin pitkälle, minkä ansiosta pystyimme saamaan nämä erittäin hyvät tulokset ajoissa. Viimeiset kiitoksen sanat menevät Enikő Győrille. Hän sanoi monesti halunneensa johtaa parlamenttiin myötämielisesti suhtautuvaa puheenjohtajavaltiota. Mielestäni hän on todistanut sen lukuisilla käynneillään tässä parlamentissa. Haluaisin myös kiittää häntä erinomaisesta yhteistyöstä komission kanssa. Kreikkaa käsiteltiin erittäin paljon useimmissa puheenvuoroissamme. Tiedämme, että tilanne Kreikassa on vaikea ja että helppoja ratkaisuja ei ole. Olen samaa mieltä kaikkien teidän kanssa, jotka sanoitte, että Kreikan kansalle on erittäin tärkeää osoittaa, että kyse ei ole vain leikkauksista ja säästöistä vaan että tunnelin päässä on myös valoa ja että me voimme todella auttaa Kreikkaa pääsemään takaisin kasvun tielle. Säästöihin on siksi liitettävä kasvua edistäviä toimia ja toimenpiteitä. Olen ehdottoman varma siitä, että Euroopan unioni ja komissio voivat tehdä sen. Voimme auttaa Kreikkaa lisäämään hallinnollisia valmiuksia. Voimme auttaa Kreikkaa käyttämään rakennerahastoja paremmin ja käyttämään niitä strategisilla kasvua edistävillä aloilla, ja voimme auttaa Kreikan viranomaisia parantamaan verojen keräämisen laatua. Tiedämme, miten maita autetaan kehittämään opetusjärjestelmiään. Luulen, että me kaikki voimme tehdä sen nyt, ja komissio on valmis etenemään sillä tavoin. Olemme valmiita kokoamaan yhteen teknisen avun ohjelmat, jotka liitetään vaikeisiin säästötoimenpiteisiin, jotka Kreikan viranomaisten on toteutettava. Tällä haluamme osoittaa selkeästi, että EU välittää; EU on solidaarinen ja EU voi auttaa, jos maa on tällaisessa ahdingossa. Sama viesti on kuitenkin saatava myös Kreikan poliittiselta järjestelmältä. Voimme tehdä parhaamme, mutta tarvitsemme Kreikan viranomaisilta selkeän yhtenäisyyden osoituksen, selkeän osoituksen päättäväisyydestä puuttua vaikeisiin asioihin tuossa maassa. Tämä on minun vetoomukseni ja komission vetoomus Kreikan poliittisille edustajille: tehkää yhteistyötä, osoittakaa meille yhtenäisyyttä, osoittakaa meille yhtenäinen lähestymistapa erittäin vaikeisiin kysymyksiin. Nyt on oikea aika, ja se olisi erittäin vastuullinen ele. Vain harvat teistä käsittelivät erittäin tärkeää aihetta, joka koskee talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson päättymistä. Mainitsen sen kuitenkin nyt, koska tarvitsemme Euroopan parlamentin jäsenten apua, jotta he menevät omiin vaalipiireihinsä ja selittävät, että talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso on ohi ja että kansalliset ohjausjaksot alkavat. Luulen, että tiedämme, mitä on tehtävä; meillä on maakohtaiset suositukset, jotka ovat erittäin oikeudenmukaisia, erittäin rehellisiä ja erittäin yksityiskohtaisia, kunkin jäsenvaltion osalta, mutta nyt tarvitsemme kansallisten viranomaisten ja kansallisten hallitusten yhteistyötä, jotta jäsenvaltioissa voidaan todella panna täytäntöön ja toteuttaa uudistuksia. Vain siten pystymme muuttamaan EU:n talouden laatua ja kilpailukykyä paremmaksi ja saamaan EU:n talouden uusille raiteille. Haluaisin vahvistaa vielä kerran, että Euroopan komissio ehdottaa rahoitustoimiveroa. Meidän piti tehdä erittäin perusteellinen vaikutustenarviointi, ja nyt se on melkein päätöksessä. Tämä on yksi ehdotuksistamme ja yksi panoksistamme näitä erittäin tärkeitä kysymyksiä koskevaan maailmanlaajuiseen keskusteluun. EU osoittaa jälleen johtajuutta tässä asiassa, ja toivomme, että kumppanimme maailmalla seuraavat. Monet teistä viittasivat Schengen-alueeseen ja siihen, että laadukas maahanmuuttopolitiikka on tärkeää. Haluan vakuuttaa teille, että olemme ehdottoman tietoisia siitä, että vapaus ja henkilöiden oikeus vapaaseen liikkumiseen EU:ssa ovat tärkeimpiä saavutuksiamme, ja meidän pitäisi vaalia niitä. Komissio toimii perussopimusten valvojana, ja se on valmis toimimaan, jos näiden hankkeiden perustat kyseenalaistetaan. Viimeaikaisten tapahtumien jälkeen meidän on myös tunnustettava, että tarvitsemme monimuotoista ratkaisua kaikkiin siirtolaisuuden näkökulmiin ja että meidän on vahvistettava luottamusta järjestelmässä. Komissio on siksi vakuuttunut, että vain koordinoitu ja yhteisöön perustuva prosessi on asianmukainen, eivät jäsenvaltioiden yksipuoliset aloitteet sisäisten rajatarkastusten ottamiseksi uudelleen käyttöön."@fi7
"Monsieur le Président, ce débat animé montre clairement que l’ordre du jour du Conseil européen est d’une importance capitale pour l’avenir de l’Europe. Nous avons également besoin d’un régime d’asile européen commun plus efficace et offrant une meilleure protection. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce système fonctionne dès 2012. Telle est l’approche de la Commission, et j’espère qu’elle bénéficiera du soutien du Parlement européen et des États membres. Permettez-moi de dire quelques mots concernant la gouvernance économique et le «paquet de six». Vous avez déjà entendu la position du président de la Commission, et vous aurez l’occasion de discuter de ce sujet plus en détail avec mon collègue, le commissaire Olli Rehn. Je voudrais simplement souligner un élément en particulier, à savoir l’importance d’arriver rapidement à un accord. En effet, le temps presse et nous avons besoin de nos nouveaux outils pour assurer à l’avenir une gestion plus fiable et meilleure des économies européennes. Je terminerai par la Croatie. Je pense que l’heure est venue de féliciter la Croatie, parce qu’elle approche d’un moment historique. Je pense que son adhésion devrait envoyer un message très positif, non seulement pour les Croates, mais aussi pour tous les peuples des Balkans occidentaux. Je voudrais également féliciter le Parlement européen et son rapporteur, M. Swoboda, ainsi que la Présidence hongroise, qui a fait un travail excellent pour avancer aussi loin et pour obtenir aujourd’hui ces excellents résultats. Mes derniers mots de remerciement sont pour Mme Enikő Győri. Elle a dit à de nombreuses reprises qu’elle souhaitait mener une Présidence favorable au Parlement. Je pense qu’elle l’a prouvé par ses visites fréquentes à cette Assemblée. Je la remercie également pour son excellente coopération avec la Commission. La plupart des interventions ont évoqué la Grèce. Nous savons que la situation en Grèce est très difficile et qu’il n’existe pas de solutions simples. Je suis d’accord avec tous ceux d’entre vous qui ont insisté sur l’importance de montrer au peuple grec qu’il ne s’agit pas uniquement d’austérité et de réductions, mais qu’il y a une lumière au bout du tunnel et que nous pouvons réellement aider la Grèce à retrouver le chemin de la croissance. L’austérité doit donc aller de pair avec des politiques et des mesures favorables à la croissance. Je suis absolument convaincu que l’Union européenne et la Commission en sont capables. Nous pouvons aider la Grèce à améliorer ses capacités administratives. Nous pouvons aider la Grèce à mieux absorber les fonds structurels et à les investir dans des secteurs stratégiques porteurs de croissance, et nous pouvons aider les autorités grecques à améliorer la collecte des impôts. Nous savons comment aider les pays à améliorer leurs systèmes éducatifs. Je pense que nous pouvons faire tout cela maintenant, et la Commission est prête à avancer dans cette voie. Nous sommes prêts à concevoir des programmes d’assistance technique pour accompagner les difficiles mesures d’austérité que les autorités grecques doivent prendre. Ce faisant, nous voulons montrer clairement que l’Europe se soucie de la Grèce, qu’elle est solidaire et qu’elle peut apporter son aide si le pays éprouve de telles difficultés. Mais nous attendons aussi le même message de la part de la classe politique grecque. Nous pouvons faire de notre mieux, mais il faut que les autorités grecques fassent clairement preuve d’unité et de détermination à régler les problèmes difficiles auxquels le pays est confronté. Tel est l’appel que la Commission et moi-même lançons aux représentants politiques grecs: coopérez, faites preuve d’unité, montrez-nous une approche unie face à ces problèmes très difficiles. C’est le bon moment, et il s’agirait d’un geste très responsable. Quelques-uns seulement d’entre vous ont abordé l’élément important de la conclusion du semestre européen. Je tiens toutefois à le mentionner ici, parce que nous avons besoin de l’aide des députés européens. Il faut que vous expliquiez aux habitants de vos circonscriptions que le semestre européen est terminé et que les semestres nationaux commencent. Je pense que nous savons quoi faire. Nous avons des recommandations par pays qui sont équitables, honnêtes et très détaillées pour chaque État membre, mais nous avons maintenant besoin de la coopération des autorités nationales et des gouvernements nationaux pour obtenir réellement des résultats et pour mener les réformes nécessaires dans les États membres. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons faire évoluer positivement la qualité et la compétitivité de l’économie européenne et que nous pourrons la relancer. Je voudrais confirmer une fois encore que la Commission européenne va proposer une taxe sur les transactions financières. Il a fallu procéder à une analyse d’impact minutieuse, et cette analyse touche à sa fin. Ce sera l’une de nos propositions et l’une de nos contributions au débat mondial sur ces questions importantes. L’Europe jouera à nouveau un rôle moteur dans ce domaine, et nous espérons que nos partenaires au niveau mondial nous suivront. Plusieurs d’entre vous ont évoqué l’espace Schengen et l’importance de posséder des politiques de qualité en matière d’immigration. Je tiens à vous assurer que nous avons parfaitement conscience du fait que le droit à la libre circulation des personnes en Europe est l’une des principales réalisations de l’Europe, et que nous devons chérir cette liberté. La Commission jouera son rôle de gardienne des traités et sera prête à agir au cas où les fondements de ces projets seraient remis en cause. Après les événements récents, nous devons également admettre qu’il nous faut une solution complexe à tous les aspects de l’immigration et que nous devons renforcer la confiance dans le système. C’est pourquoi la Commission est convaincue que seule une approche coordonnée et communautaire est adéquate, au contraire des initiatives unilatérales de certains États membres visant à rétablir des contrôles aux frontières intérieures."@fr8
"Elnök úr! A mai élénk és lelkes vita egyértelműen bizonyítja, hogy az Európai Tanács napirendje igen lényegbevágó és döntő fontosságú Európa jövője szempontjából. Hatékonyabb és nagyobb védelmet biztosító közös európai menekültügyi rendszerre van továbbá szükségünk. Minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a rendszer 2012-ig létrejöjjön és működjön. Ez a Bizottság megközelítése, amely remélem, számíthat az Európai Parlament és a tagállamok támogatására. Kérem, engedjék meg, hogy röviden szóljak a gazdasági kormányzásról és a „hatos csomagról”. Hallhatták a Bizottság elnökének álláspontját, és lehetőségük lesz arra, hogy ezt a kérdést bizottsági kollégámmal, Olli Rehnnel részletesen megvitassák. Mindössze egyetlen elemet szeretnék kiemelni, ez pedig az, hogy a megállapodásra a lehető leghamarabb szükségünk van, mert az idő sürget, és új eszközökre van szükségünk az európai gazdaságok jövőbeni jobb és megbízhatóbb kormányzásához. Egy záró megjegyzés Horvátországgal kapcsolatban. Véleményem szerint eljött az ideje és helyénvaló, hogy gratuláljunk Horvátországnak, mert közeledik a történelmi pillanat, és úgy gondolom, hogy ennek nagyon pozitív jelzésnek kell lennie nemcsak minden horvát, hanem minden nyugat-balkáni ember felé is. Szeretnék gratulálni továbbá az Európai Parlamentnek és előadójának, Swoboda úrnak, valamint a magyar elnökségnek, amely kiváló munkát végzett, e kérdést annyira előrevitte, hogy most ezekkel a nagyon jó eredményekkel rendelkezünk. Az utolsó köszönet Győri Enikőt illeti. Számtalanszor mondta, hogy parlamentbarát elnökséget akar vezetni. Úgy gondolom, hogy a tisztelt Házban való gyakori jelenlétével ezt bizonyította. Szeretnék köszönetet mondani neki a Bizottsággal való kiváló együttműködéséért is. Görögország felszólalásaink többségében nagy mértékben jelen volt. Tudjuk, hogy a görögországi helyzet nagyon nehéz, és hogy nincsenek könnyű megoldások. Egyetértek mindazokkal, akik szerint nagyon fontos, hogy megmutassuk a görög embereknek, hogy nemcsak csökkentésekről és megszorításokról van szó, hanem az alagút végén látszik a fény is, és hogy ténylegesen segíteni tudunk Görögországnak, hogy visszatérjen a növekedés útjára. A megszorítást ezért növekedést előmozdító politikáknak és intézkedéseknek kell kísérniük. Teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy az Európai Unió és a Bizottság képes erre. Segíteni tudunk Görögországnak abban, hogy növelje igazgatási kapacitását. Segíteni tudunk Görögországnak abban, hogy jobban igénybe vegye a strukturális alapokat, és e pénzeszközöket stratégiai, növekedést szolgáló ágazatokba helyezze, és segíteni tudunk a görög hatóságoknak, hogy javítsák az adóbeszedés minőségét. Tudjuk, hogyan segítsünk az országoknak oktatási rendszereik javításában. Úgy gondolom, hogy ma ezt mind meg tudjuk tenni, a Bizottság pedig kész arra, hogy elinduljon ebbe az irányba. Készek vagyunk arra, hogy összeállítsuk a görög hatóságok által bevezetendő nehéz megszorító intézkedéseket kísérő technikai segítségnyújtási programokat. Ezzel egyértelműen bizonyítani akarjuk, hogy Európa odafigyel; Európa szolidáris és Európa segíteni tud, ha az ország ilyen bajban van. Ugyanilyen üzenetnek kell azonban érkeznie a görög politikai rendszer oldaláról is. Megtehetjük a tőlünk telhetőt, de arra van szükségünk, hogy a görög hatóságok egyértelmű egységet és egyértelmű eltökéltséget mutassanak abban, hogy megküzdenek az ország nehézségeivel. Felhívásom és a Bizottság felhívása a görög politika képviselői felé a következő: működjenek együtt, mutassanak felénk egységet, mutassanak felénk egységes megközelítést a nagyon nehéz kérdésekkel szemben. Eljött az idő és ez egy igen felelős gesztus lenne. Önök közül nem sokan érintették az európai szemeszter befejezésének igen fontos elemét. Én azonban meg szeretném itt említeni, mert szükségünk van az Európai Parlament képviselőinek segítségére, hogy visszamenjenek választóikhoz és megmagyarázzák nekik, hogy az európai szemeszternek vége és nemzeti szemeszterek kezdődnek. Úgy vélem, hogy tudjuk, mit kell tennünk; országspecifikus ajánlásokkal rendelkezünk, amelyek az egyes tagállamokra vonatkozóan nagyon méltányosak, nagyon tisztességesek és nagyon részletesek, de a nemzeti hatóságok és a nemzeti kormányok együttműködésére van szükségünk ahhoz, hogy a tagállamokban ténylegesen bevezessük és végrehajtsuk a reformokat. Csak ezáltal tudjuk javítani az európai gazdaság minőségét és versenyképességét, és állíthatjuk az európai gazdaságot új pályára. Szeretném ismételten megerősíteni, hogy az Európai Bizottság egy pénzügyi tranzakciós adót fog javasolni. Nagyon alapos hatásvizsgálatot kellett végeznünk, és ez befejezésénél tart. Ez lesz az egyik javaslatunk, és az e nagyon fontos kérdésekről szóló globális vitához való egyik hozzájárulásunk. Megismétlem, Európa vezető szerepet fog játszani e kérdésben, és remélem, hogy globális partnereink követni fogják. Önök közül többen említették a schengeni térséget és annak fontosságát, hogy magas minőségű bevándorlási politikákra van szükség. Szeretném biztosítani önöket, hogy teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy a szabadság és a személyek Európán belüli szabad mozgáshoz való joga az egyik legfontosabb eredmény, amelyet nagy becsben kell tartanunk. A Bizottság a Szerződések őreként akar cselekedni, és kész lenne a fellépésre, ha e projektek alapjait megkérdőjeleznék. A közelmúltbeli fejleményeket követően azt is el kell ismernünk, hogy a bevándorlás kérdésében minden szempontból egy komplex megoldásra van szükségünk, és hogy a rendszerbe vetett bizalmat meg kell erősítenünk. Ezért a Bizottság meggyőződése, hogy a belső határellenőrzések visszaállítására irányuló egyoldalú tagállami kezdeményezésekkel szemben csak egy összehangolt és közösségi alapú folyamat megfelelő."@hu11
"Signor Presidente, l’odierno dibattito, animato e vivace, è una chiara dimostrazione del fatto che l’agenda del Consiglio europeo è estremamente rilevante e fondamentalmente importante per il futuro dell’Europa. Ci occorre inoltre un sistema di asilo europeo comune più efficiente e protettivo. Faremo del nostro meglio per garantire che il sistema sia perfettamente funzionante entro il 2012. Questo è l’approccio della Commissione, che spero sia sostenuto dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. Consentitemi di dire qualche parola sulla governance economica e il “pacchetto dei sei”. Avete già udito la posizione del Presidente della Commissione e avrete modo di discutere la questione più dettagliatamente con il collega Rehn. Vorrei sottolineare soltanto un elemento, ossia l’importanza di poter contare quanto prima su un accordo perché il tempo stringe e abbiamo bisogno di nuovi strumenti per governare, in futuro, le economie europee in maniera migliore e più affidabile. Un’ultima osservazione sulla Croazia. Penso che sia il momento di complimentarsi con la Croazia e tali complimenti siano meritati perché un momento storico si sta avvicinando e credo che ciò debba dare un segnale estremamente positivo, non soltanto per tutti i croati, bensì per tutti i popoli dei Balcani occidentali. Vorrei altresì complimentarmi con il Parlamento europeo e il suo relatore, onorevole Swoboda, come anche con la Presidenza ungherese, che ha svolto un ottimo lavoro promuovendo questa causa in maniera esemplare, il che ora ci ha permesso di giungere a questi eccellenti risultati. Le ultime parole di ringraziamento vanno al ministro Győri. La signora ministro ha affermato molte volte di volere una Presidenza rispettosa del Parlamento. Penso che con la sua frequente presenza in Aula l’abbia dimostrato. Vorrei inoltre ringraziarla per la sua eccellente cooperazione con la Commissione. La Grecia è stata molto presente nella maggior parte dei nostri interventi. Sappiamo che la situazione nel paese è estremamente difficile e non esistono soluzioni facili. Concordo con tutti coloro che hanno detto che è molto importante dimostrare al popolo greco che non si tratta soltanto di tagli e austerity, ma si profila anche una luce alla fine del tunnel e possiamo effettivamente aiutare la Grecia a ritornare sulla via della crescita. L’austerity deve dunque accompagnarsi a misure e politiche favorevoli alla crescita. Sono assolutamente certo che l’Unione europea e la Commissione possano farlo. Possiamo aiutare la Grecia a potenziare la propria capacità amministrativa. Possiamo aiutare la Grecia ad assorbire meglio i fondi strutturali e utilizzarli per i settori strategici favorevoli alla crescita. Possiamo aiutare le autorità greche a migliorare la qualità dell’esazione delle tasse. Sappiamo come aiutare i paesi a migliorare i loro sistemi di istruzione. Penso che tutto questo possa essere fatto adesso e la Commissione è pronta a procedere in tal senso. Siamo disposti a affiancarvi programmi di assistenza tecnica che accompagnino le difficili misure di austerity che le autorità greche sono chiamate ad attuare. Così facendo, vorremmo dimostrare chiaramente che l’Europa si preoccupa, l’Europa è solidarietà e l’Europa può aiutare quando un paese versa in una condizione di estrema difficoltà. Lo stesso messaggio deve però provenire dall’establishment politico greco. Noi possiamo adoperarci al meglio, ma è necessario che le autorità greche manifestino chiaramente unità e determinazione ad affrontare i difficili problemi che affliggono il paese. Questo sarebbe il mio personale appello e l’appello della Commissione ai rappresentanti politici greci: collaborate, dimostrateci unità, dateci prova di un approccio unito nei confronti di questa situazione estremamente complessa. È giunto il tempo e sarebbe un gesto di grande responsabilità. Non molti di voi si sono soffermati su un elemento estremamente importante che è la conclusione del semestre europeo. Lo citerò invece in questa sede perché ci serve l’aiuto dei membri del Parlamento europeo affinché tornino nelle loro circoscrizioni e spieghino che il semestre europeo è concluso e inizieranno i semestri nazionali. Penso che sappiamo che cosa fare; abbiamo raccomandazioni specifiche per paese che sono molto eque, oneste e dettagliate per ogni Stato membro, ma ora occorre la cooperazione delle autorità nazionali e dei governi nazionali per giungere effettivamente a risultati e attuare le riforme negli Stati membri. Soltanto così cambieremo per il meglio la qualità e la competitività dell’economia europea ponendola su un nuovo binario. Vorrei nuovamente confermare che la Commissione europea proporrà una tassa sulle transazioni finanziarie. Avevamo bisogno di svolgere una valutazione di impatto molto approfondita che sta per concludersi. Questa sarà una delle nostre proposte, uno dei nostri apporti alla discussione globale su tali temi estremamente importanti. Anche in questo caso, l’Europa sarà leader in tale ambito e speriamo che i nostri partner nel mondo ci seguano. Diversi di voi hanno fatto riferimento allo spazio Schengen e all’importanza di avere in essere politiche di alta qualità in materia di immigrazione. Vorrei assicurarvi che siamo assolutamente consapevoli del fatto che la libertà e il diritto dei cittadini alla libera circolazione in Europa sono uno dei conseguimenti più importanti che andrebbe capitalizzato. La Commissione agirà da custode dei trattati e sarebbe pronta ad agire se le fondamenta di tali progetti dovessero essere rimesse in discussione. Dopo i recenti sviluppi, dobbiamo altresì riconoscere che abbiamo bisogno di una soluzione complessa che tenga conto di tutti gli aspetti della migrazione, così come dobbiamo consolidare la fiducia nel sistema. La Commissione è quindi persuasa che soltanto un processo coordinato comunitario possa essere contrapposto alle iniziative unilaterali assunte dagli Stati membri per reintrodurre i controlli alle frontiere interne."@it12
". Pone pirmininke, šiandienos įdomios ir aktyvios diskusijos aiškiai įrodo, kad Europos Vadovų Tarybos darbotvarkė labai reikšminga ir gyvybiškai svarbi Europos ateičiai. Mums taip pat reikia bendros, veiksmingesnės ir labiau apsaugančios Europos prieglobsčio sistemos. Padarysime viską, ką galime, kad užtikrintume, jog sistema būtų sukurta ir veiktų iki 2012 m. Toks yra Komisijos požiūris ir tikiuosi, kad Europos Parlamentas ir valstybės narės jam pritars. Leiskite trumpai tarti kelis žodžius dėl ekonomikos valdysenos ir šešių priemonių paketo. Jau girdėjote Komisijos pirmininko poziciją ir turėsite galimybę šį klausimą išsamiau aptarti su mano kolega Komisijos nariu Olli Rehnu. Norėčiau pabrėžti tik vieną dalyką, t. y. svarbu, jog susitarimą sudarytume anksčiau, o ne vėliau, nes turime mažai laiko ir mums reikia naujų priemonių, kad ateityje galėtume geriau ir patikimiau valdyti Europos ekonomiką. Ir baigdamas pasakysiu pastabą, susijusią su Kroatija. Manau, atėjo laikas pasveikinti Kroatiją, nes ji artėja prie istoriškai svarbaus momento, taip pat manau, kad tai turėtų būti labai teigiamas ženklas ne tik visiems kroatams, bet ir visoms Vakarų Balkanų tautoms. Be to, norėčiau pasveikinti Europos Parlamentą bei jo pranešėją H. Swobodą ir Tarybai pirmininkaujančią Vengriją, kuri atliko puikų darbą nuėjusi taip toli ir suteikusi mums galimybę dabar pasiekti tokius gerus rezultatus. Paskutinis padėkos žodis skiriamas Enikő Győri. Ji daug kartų sakė, kad nori, jog Tarybai būtų pirmininkaujama draugiškai nusiteikus Europos Parlamento atžvilgiu. Manau, ji tai įrodė dažnai dalyvaudama Europos Parlamento posėdžiuose. Taip pat norėčiau jai padėkoti už puikų bendradarbiavimą su Komisija. Daugelis mūsų intervencinių priemonių susijusios Graikija. Žinome, kad padėtis Graikijoje labai sudėtinga ir kad lengvų sprendimų nėra. Sutinku su visais sakiusiais, jog labai svarbu Graikijos žmonėms įrodyti, kad kalbama ne vien apie karpymus ir griežtas taupymo priemones, bet ir kad tunelio gale yra šviesa ir kad iš tikrųjų galime padėti Graikijai vėl sugrįžti prie augimo. Todėl kartu su griežtomis taupymo priemonėmis reikėtų vykdyti augimui palankią politiką ir priemones. Esu visiškai tikras, kad Europos Sąjunga ir Komisija gali tai padaryti. Galime padėti Graikijai gerinti administracinius gebėjimus. Galime padėti Graikijai geriau įsisavinti struktūrinių fondų lėšas ir jas skirti strategiškai augimui svarbiems sektoriams, o Graikijos valdžios institucijoms – pagerinti mokesčių surinkimo kokybę. Žinome, kaip padėti šalims pagerinti savo švietimo sistemas. Manau, galime visa tai padaryti dabar, ir Komisija pasirengusi imtis tokių veiksmų. Esame pasirengę sujungti techninės paramos programas, kurios būtų taikomos kartu su sunkiomis, griežtomis taupymo priemonėmis, kurias Graikijos valdžios institucijoms teks taikyti. Taip norime aiškiai parodyti, kad Europai rūpi; Europa – tai solidarumas ir Europa gali padėti, jeigu šalis atsidūrė tokioje nelaimėje. Tačiau tokią pačią žinią turi siųsti ir Graikijos politikai. Galime padaryti viską, kas įmanoma, tačiau mums reikia, kad Graikijos valdžios institucijos aiškiai parodytų vienybę ir akivaizdų norą spręsti sunkius šios šalies klausimus. Mano ir Komisijos kreipimasis į Graikijos politikus būtų toks: bendradarbiaukite, parodykite mums, kad esate vieningi, parodykite mums vieningą požiūrį į labai sudėtingus dalykus. Dabar tam tinkamas laikas ir šis žingsnis būtų labai pagrįstas. Nedaug iš jūsų užsiminė apie labai svarbų Europos semestro pabaigos klausimą. Tačiau dabar jį paminėsiu, nes mums reikia Europos Parlamento narių pagalbos, kad jie, grįžę į savo parlamentus, paaiškintų, kad Europos semestras pasibaigė ir prasideda nacionaliniai semestrai. Manau, žinome, ką reikia daryti; parengėme kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas, kurios kiekvienai valstybei narei labai teisingos, labai sąžiningos ir labai išsamios, tačiau dabar mums reikia nacionalinių valdžios institucijų ir nacionalinių vyriausybių bendradarbiavimo, kad valstybėse narėse būtų iš tikrųjų įgyvendintos ir įvykdytos reformos. Tik taip pagerinsime Europos ūkio kokybę ir konkurencingumą į gerąją pusę ir Europos ekonomiką pakreipsime nauja linkme. Norėčiau dar kartą patvirtinti, kad Europos Komisija siūlys finansinių operacijų mokestį. Mums reikia atlikti labai išsamų poveikio vertinimą, ir jis jau netrukus bus baigtas. Tai bus vienas iš mūsų pasiūlymų ir indėlių į bendras diskusijas šiais labai svarbiais klausimais. Europa vėl lyderiaus šiuo klausimu ir tikimės, kad nuo jos neatsiliks mūsų partneriai pasaulyje. Keli iš jūsų minėjo Šengeno erdvę ir svarbą vykdyti aukštos kokybės imigracijos politiką. Norėčiau jus patikinti, jog mums visiškai žinoma tai, kad laisvė ir asmenų teisės į laisvą judėjimą Europoje yra vienas iš svarbiausių laimėjimų, ir turėtume jį branginti. Komisija bus sutarčių sergėtoja ir bus pasirengusi veikti, jeigu imtų svyruoti pagrindiniai šių projektų pamatai. Po pastarojo laikotarpio įvykių taip pat turime pripažinti, kad mums reikia priimti kompleksinį sprendimą dėl visų migracijos aspektų ir užtikrinti pasitikėjimą sistema. Todėl Komisija įsitikinusi, kad tinka tik koordinuotas ir Bendrijos procesas, o ne vienašalės valstybių narių iniciatyvos, kuriomis siekiama atkurti vidaus sienų kontrolę."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Šodienas dzīvās un dinamiskās debates liecina par to, ka Eiropas nākotnes dēļ Eiropadomes sanāksmes darba kārtība ir būtiska un ļoti svarīga. Mums ir vajadzīga arī efektīvāka un lielāku aizsardzību garantējoša vienota Eiropas patvēruma sistēma. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu šādas sistēmas ieviešanu līdz 2012. gadam. Tāda ir Komisijas pieeja, un es ceru, ka Eiropas Parlaments un dalībvalstis to atbalstīs. Lūdzu, ļaujiet man teikt dažus vārdus par ekonomikas pārvaldību un sešu tiesību aktu kopumu. Jūs jau esat dzirdējuši Komisijas priekšsēdētāja viedokli, un jums būs iespēja apspriest šo jautājumu sīkāk ar manu kolēģi komisāru . Es vēlos uzsvērt tikai vienu jautājumu, proti, cik svarīgi ir vienoties pēc iespējas ātrāk, jo laiks mūs steidzina un mums ir vajadzīgi jauni instrumenti, lai turpmāk labāk un drošāk pārvaldītu Eiropas ekonomiku. Noslēdzot savu runu, vēlos izteikt vienu komentāru par Horvātiju. Es uzskatu, ka ir īstais laiks apsveikt Horvātiju, jo tā tuvojas vēsturiskam brīdim, un, manuprāt, tas raidīs ļoti pozitīvu vēsti ne tikai Horvātijas iedzīvotājiem, bet visiem Rietumbalkānu iedzīvotājiem. Es vēlos apsveikt arī Eiropas Parlamentu un tā referentu kungu, kā arī Ungārijas prezidentūru, kas veica lielisku darbu, tik tālu pavirzot uz priekšu šos jautājumus un nodrošinot mums pašreizējos labos rezultātus. Pēdējie pateicības vārdi tiek veltīti kundzei. Viņa ir daudzkārt teikusi, ka vēlas vadīt prezidentūru, kuras attiecības ar Parlamentu būtu draudzīgas. Man šķiet, viņa to ir sasniegusi, bieži būdama klāt Parlamenta sēdēs. Es vēlos viņai pateikties arī par lielisko sadarbību ar Komisiju. Grieķijai bija veltīti gandrīz visi mūsu intervences pasākumi. Mēs zinām, ka situācija Grieķijā ir ļoti grūta un ka mūs negaida viegli risinājumi. Es piekrītu visam, ko jūs teicāt par to, ka ir svarīgi parādīt Grieķijas iedzīvotājiem, ka viņus gaida ne tikai samazinājumi un taupības pasākumi, bet ka tuneļa galā ir gaisma un ka mēs spējam reāli palīdzēt Grieķijai atkal nostāties uz izaugsmes ceļa. Taupība tāpēc ir jāsaista ar izaugsmes politiku un izaugsmes pasākumiem Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Eiropas Savienība un Komisija spēj to sasniegt. Mēs varam palīdzēt Grieķijai palielināt administratīvo veiktspēju. Mēs varam palīdzēt Grieķijai labāk apgūt struktūrfondus un ieguldīt tos stratēģiski izaugsmes spējīgās nozarēs, kā arī palīdzēt Grieķijas iestādēm uzlabot nodokļu iekasēšanas kvalitāti. Mēs zinām, kā palīdzēt valstīm uzlabot izglītības sistēmas. Es uzskatu, ka mēs spējam to darīt jau tagad, un Komisija ir gatava to darīt. Mēs esam gatavi izstrādāt tehniskās palīdzības programmas, kas pavadīs grūtos taupības pasākumus, kuri būs jāveic Grieķijas iestādēm. Tādējādi mēs gribam parādīt, ka Eiropai nav vienalga, ka tā solidarizējas ar Grieķiju un ka tā spēj palīdzēt šai valstij, kas ir iekļuvusi tādā nelaimē. Taču tādai pašai vēstij ir jānāk arī no Grieķijas politisko aprindu puses. Mēs varam darīt visu, ko spējam, bet Grieķijas iestādēm ir skaidri jāapliecina, ka tās ir vienotas un apņēmušās risināt valsts grūtās problēmas. Tāds ir mans aicinājums un Komisijas aicinājums Grieķijas politiskajiem pārstāvjiem — sadarbojieties, esiet vienoti, parādiet mums vienotu pieeju ļoti grūtajiem jautājumiem. Ir īstais laiks, un tas būs ļoti atbildīgs žests. Ne visai daudzi no jums pieskārās ļoti svarīgajam Eiropas pusgada noslēgumam. Taču es par to runāšu, jo mums ir vajadzīga Eiropas Parlamenta deputātu palīdzība — lai viņi dodas uz saviem vēlēšanu apgabaliem un izskaidro, ka Eiropas pusgads ir beidzies un ka sākas dalībvalstu pusgadi. Manuprāt, mēs zinām, ko darīt — mums ir ieteikumi katrai valstij, kas ir ļoti taisnīgi, ļoti godīgi un ļoti sīki aprakstīti, bet tagad mums ir vajadzīga dalībvalstu iestāžu un valdību sadarbība, lai īstenotu reformas dalībvalstīs. Tikai tā mēs spēsim uzlabot Eiropas ekonomikas kvalitāti un konkurētspēju un nostādīt Eiropas ekonomiku uz jauniem pamatiem. Es vēlos vēlreiz apliecināt, ka finanšu darījumu nodokli ieteiks Eiropas Komisija. Mums bija jāveic ļoti rūpīgs ietekmes novērtējums, kas drīz tiks pabeigts. Tas būs viens no mūsu priekšlikumiem un mūsu ieguldījums globālajās debatēs par šiem svarīgajiem jautājumiem. Arī šoreiz Eiropa rādīs piemēru, un mēs ceram, ka mūsu globālie partneri mums sekos. Vairāki no jums pieminēja Šengenas zonu un to, cik svarīgi ir īstenot augstas kvalitātes imigrācijas politiku. Es vēlos jums apliecināt, ka mēs labi apzināmies, ka brīvība un cilvēku tiesības uz brīvu pārvietošanos Eiropā ir viens no vislielākajiem sasniegumiem un ka mums tas ir jāglabā kā dārgums. Komisija darbosies kā līgumu uzraudzītāja un būs gatava veikt attiecīgus pasākumus, ja šo projektu pamatvērtības tiks apšaubītas. Pēc nesenajiem notikumiem mums ir jāatzīst, ka mums ir vajadzīgs sīki izstrādāts risinājums visiem migrācijas aspektiem un ka mums jānostiprina uzticēšanās šai sistēmai. Tāpēc Komisija ir pārliecināta, ka pareizs ir tikai saskaņots un Kopienas pamatots process pretstatā vienpusējām dalībvalstu iniciatīvām atjaunot iekšējo robežkontroli."@lv13
"Mr President, today’s lively and animated debate is clear proof that the agenda of the European Council is highly relevant and critically important for the future of Europe. We also need a common European Asylum System that is more efficient and more protective. We will do our utmost to ensure that the system is up and running by 2012. This is the Commission’s approach and I hope that it will be supported by the European Parliament and by the Member States. Please allow me a few short words on economic governance and the ‘six pack’. You have already heard the position of the Commission President and you will have a chance to discuss this issue in greater detail with my fellow Commissioner, Olli Rehn. I would underline only one element and that is the importance of having an agreement sooner rather than later, because time is pressing and we need our new tools in order to govern European economies in better and more reliable ways in the future. A concluding remark on Croatia. I think that it is time and it is appropriate to congratulate Croatia, because it is approaching a historical moment and I believe that this should give a very positive signal, not only for all Croatians, but for all the peoples of the western Balkans. I would also like to congratulate the European Parliament and its rapporteur, Mr Swoboda, and also the Hungarian Presidency, which did an excellent job of pushing this so far forward, enabling us to have these very good results at this time. The last word of thanks goes to Ms Enikő Győri. She said many times that she wanted to lead a parliament-friendly Presidency. I think she has proved it with her frequent presence in this House. I would also like to thank her for her excellent cooperation with the Commission. Greece was very much present in most of our interventions. We know that the situation in Greece is very difficult and that there are no easy solutions. I agree with all of you who said that it is very important to demonstrate to the Greek people that it is not only about cuts and austerity, but that there is also light at the end of the tunnel and that we can actually help Greece to get back onto the path of growth. Austerity must therefore be accompanied by pro-growth policies and measures. I am absolutely sure that the European Union and the Commission can do that. We can help Greece to increase administrative capacity. We can help Greece to absorb structural funds better and put them in strategic pro-growth sectors, and we can help the Greek authorities to improve the quality of their tax collection. We know how to help countries improve their educational systems. I think we can all do it now, and the Commission is ready to proceed in that way. We are prepared to put together technical assistance programmes which will accompany the difficult austerity measures the Greek authorities have to go through. By this, we would like to show clearly that Europe cares; Europe is solidarity and Europe can help if the country is in such distress. However, the same message needs to come from the Greek political establishment. We can do our best, but what we need from the Greek authorities is a clear show of unity, and a clear show of resolve to tackle the difficult issues in that country. This would be my appeal and the appeal of the Commission to the Greek political representatives: cooperate, show us unity, show us a united approach to the very difficult issues. The time is right and this would be a highly responsible gesture. Not many of you touched upon the very important element of the conclusion of the European semester. However, I will mention it here because we need the help of the members of the European Parliament to go back to their constituencies and explain that the European semester is over and national semesters are starting. I think we know what to do; we have country-specific recommendations which are very fair, very honest and very detailed for each Member State, but now we need the cooperation of the national authorities and of the national governments to actually deliver and to carry out the reforms in the Member States. Only by this will we change the quality and competitiveness of the European economy for the better and put the European economy on new wheels. I would like to confirm once again that a financial transaction tax will be proposed by the European Commission. We needed to carry out a very thorough impact assessment and that is about to be concluded. This will be one of our proposals, and one of our inputs into the global debate on these very important issues. Again, Europe will provide leadership on this issue and we hope that our global partners will follow. Several of you referred to the Schengen area and to the importance of having high quality immigration policies in place. I would like to assure you that we are absolutely aware of the fact that freedom and the rights of persons to free movement within Europe is one of the most important achievements, and we should treasure it. The Commission will act as the guardian of the treaties and would be ready to act if the basic foundations of these projects are called into question. After recent developments, we also have to acknowledge that we need a complex solution for all aspects of migration and that we need to consolidate trust in the system. Therefore, the Commission is convinced that only a coordinated and Community-based process is adequate as opposed to unilateral initiatives by Member States to re-introduce internal border controls."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het levendige, geanimeerde debat van vandaag bewijst duidelijk hoe belangrijk en kritiek de agenda van de Europese Raad voor de toekomst van Europa is. We hebben ook een gemeenschappelijk Europees asielstelsel nodig, dat efficiënter is en beter beschermt. Wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat het systeem in 2012 in werking is. Dat is de aanpak van de Commissie en ik hoop dat die door het Europees Parlement en de lidstaten zal worden ondersteund. Staat u mij nog een paar korte woorden over de economische governance en het 'sixpack' toe. U hebt kennis genomen van het standpunt van de voorzitter van de Commissie en u krijgt de kans om deze kwestie nader te bespreken met mijn collega, Olli Rehn. Ik wil slechts één element onderstrepen en dat is het belang om zo snel mogelijk tot een overeenkomst te komen, want de tijd dringt en we hebben onze nieuwe instrumenten nodig om de Europese economieën in de toekomst beter en betrouwbaarder te besturen. Dan nog een afsluitende opmerking over Kroatië. Ik denk dat het tijd wordt en dat er reden is om Kroatië te feliciteren, want dat land stevent af op een historisch moment en ik geloof dat dit een zeer positief signaal geeft, niet alleen aan alle Kroaten, maar aan alle volkeren van de Westelijke Balkan. Ik wil ook het Europees Parlement en de rapporteur, de heer Swoboda, feliciteren, evenals het Hongaarse voorzitterschap, dat uitstekend werk heeft geleverd door deze kwestie zo krachtig aan de orde te stellen, waardoor we nu deze zeer goede resultaten hebben bereikt. Een laatste woord van dank gaat uit naar mevrouw Enikõ Győri. Zij heeft vaak gezegd dat ze een Parlementvriendelijk voorzitterschap wilde. Ik denk dat ze dat heeft bewezen met haar veelvuldige aanwezigheid in dit Parlement. Ook wil ik haar bedanken voor haar uitstekende samenwerking met de Commissie. Griekenland was sterk aanwezig in de meeste van onze interventies. We weten dat de situatie in Griekenland zeer moeilijk is en dat er geen eenvoudige oplossingen zijn. Ik ben het eens met al degenen die zeiden dat het van groot belang is het Griekse volk te laten zien dat het niet alleen om bezuinigingen en begrotingsdiscipline gaat, maar dat er ook licht is aan het eind van de tunnel en dat wij Griekenland daadwerkelijk terug op de weg naar groei kunnen helpen. Begrotingsdiscipline moet daarom vergezeld gaan van een beleid en maatregelen die de groei bevorderen. Ik ben er heel zeker van dat de Europese Unie en de Commissie dat kunnen. Wij kunnen Griekenland helpen zijn bestuurlijke capaciteit te vergroten. Wij kunnen Griekenland helpen structuurfondsen beter op te nemen en aan te wenden voor strategische, groeibevorderende sectoren en we kunnen de Griekse overheid helpen de kwaliteit van haar belastinginning te verbeteren. We weten hoe we landen kunnen helpen hun onderwijsstelsels te verbeteren. Ik denk dat we dat nu allemaal kunnen en de Commissie is klaar om aldus te werk te gaan. We zijn bereid om programma's voor technische bijstand samen te stellen die aansluiten op de moeilijke bezuinigingsmaatregelen die de Griekse overheid moet toepassen. Daarmee willen we duidelijk laten zien dat Europa met hen begaan is; Europa betekent solidariteit en Europa kan helpen als het land zodanig in nood is. Dezelfde boodschap moet echter komen van het Griekse politieke establishment. Wij kunnen ons best doen, maar wat we nodig hebben van de Griekse autoriteiten is een duidelijk blijk van eenheid en van de wil om de moeilijke kwesties in het land op te lossen. Dit is mijn oproep en die van de Commissie aan de Griekse politieke vertegenwoordigers: werk samen, toon ons eenheid, laat ons een gezamenlijke aanpak zien van de zeer moeilijke kwesties. Dit is het juiste moment en het zou een zeer verantwoordelijk gebaar zijn. Weinigen onder u noemden het zeer belangrijke element van de afsluiting van het Europees semester. Ik zal het hier echter noemen, want wij hebben de hulp van de leden van het Europees Parlement nodig: zij moeten terugkeren naar hun kiesdistricten, uitleggen dat het Europees semester voorbij is en dat nu het nationale semester begint. Ik denk dat we weten wat ons te doen staat. We hebben landspecifieke aanbevelingen voor elke lidstaat, die zeer billijk, zeer eerlijk en zeer gedetailleerd zijn, maar nu hebben we de medewerking van de nationale autoriteiten en de nationale regeringen nodig om over de brug te komen en de hervormingen in de lidstaten daadwerkelijk uit te voeren. Alleen zo kunnen we de kwaliteit en het concurrentievermogen van de Europese economie ten goede veranderen en de Europese economie opnieuw op de rails zetten. Ik wil graag nogmaals bevestigen dat de Europese Commissie een belasting op financiële transacties zal voorstellen. We moesten een zeer grondige effectbeoordeling uitvoeren en die staat op het punt te worden afgesloten. Dit is een van onze voorstellen, en een onderdeel van onze inbreng in het mondiale debat over deze zeer belangrijke kwesties. Europa zal nogmaals het voortouw nemen in deze kwestie en we hopen dat onze partners wereldwijd ons zullen volgen. Een aantal van u verwees naar het Schengengebied en het belang van een zeer goed immigratiebeleid. Ik kan u verzekeren dat we ons er absoluut van bewust zijn dat vrijheid en de rechten van personen op vrij verkeer binnen Europa een van onze belangrijkste verworvenheden is, en dat we die moeten koesteren. De Commissie treedt op als de hoedster van de Verdragen en is bereid om op te treden als aan de fundamenten van deze projecten wordt getornd. Na de recente ontwikkelingen moeten we echter ook erkennen dat er een complexe oplossing voor alle aspecten van migratie nodig is en dat we het vertrouwen in het systeem moeten consolideren. Daarom is de Commissie ervan overtuigd dat alleen een gecoördineerd, in de Gemeenschap verankerd proces toereikend is, in tegenstelling tot eenzijdige initiatieven van de lidstaten om controles aan de binnengrenzen opnieuw in te voeren."@nl3
"Panie Przewodniczący! Dzisiejsza ożywiona debata dowodzi wyraźnie, że porządek dzienny posiedzenia Rady Europejskiej jest bardzo ważny dla przyszłości Europy. Potrzebny nam także skuteczniejszy i zapewniający lepszą ochronę wspólny europejski system azylowy. Zrobimy, co w naszej mocy, by system ten był gotowy do 2012 roku. Tak wygląda podejście Komisji. Mam nadzieję, że poprze je Parlament Europejski i państwa członkowskie. Pragnę powiedzieć parę słów o zarządzaniu gospodarką i o „sześciopaku”. Słyszeli już Państwo stanowisko przewodniczącego Komisji. Będziecie też mieć okazję przedyskutować tę kwestię bardziej szczegółowo z komisarzem Olli Rehnem. Podkreślę tylko jedną rzecz, a mianowicie potrzebę szybkiego osiągnięcia porozumienia, ponieważ czas nas goni i potrzebne nam nowe narzędzia do lepszego i wiarygodniejszego zarządzania europejskimi gospodarkami w przyszłości. Kończąc, wspomnę o Chorwacji. Uważam, że czas pogratulować Chorwacji, ponieważ nadchodzi dla niej historyczna chwila, która może mieć bardzo pozytywny oddźwięk zarówno dla wszystkich Chorwatów, jak i dla wszystkich narodów Bałkanów Zachodnich. Pragnę także pogratulować Parlamentowi Europejskiemu i jego sprawozdawcy, panu posłowi Swobodzie, a także węgierskiej prezydencji, która wykonała znakomitą pracę, parła do przodu i zapewniła nam tak dobre wyniki. Na końcu pragnę podziękować pani Enikő Győri. Mówiła ona wiele razy, że chce być szefową prezydencji przyjaznej Parlamentowi. Dowiodła też tego swą częstą obecnością w PE. Dziękuję jej także za znakomitą współpracę z Komisją. Grecja stanowi znaczną część naszych interwencji. Wiemy, że sytuacja w Grecji jest bardzo trudna, i że nie ma dla niej łatwych rozwiązań. Zgadzam się z tymi wszystkimi, którzy stwierdzili, że trzeba pokazać Grekom, że nie chodzi tylko o cięcia i oszczędności, ale także o nadzieję wyjścia z tej sytuacji oraz o to, że możemy pomóc Grecji wrócić na drogę rozwoju. Oszczędnościom musi więc towarzyszyć polityka i działania sprzyjające wzrostowi. Jestem pewien, że Unia Europejska i Komisja mogą to zapewnić. Możemy pomóc Grecji zwiększyć jej potencjał administracyjny. Możemy pomóc jej lepiej absorbować fundusze strukturalne i wykorzystywać je w strategicznych sektorach sprzyjających wzrostowi. Możemy też pomóc greckim władzom poprawić jakość poboru podatków. Wiemy, jak pomóc państwom w poprawie ich systemów edukacji. Myślę, że możemy to wszyscy uczynić teraz. Komisja jest gotowa iść w tym kierunku. Jesteśmy gotowi opracować programy pomocy technicznej, które będą towarzyszyć trudnym środkom związanym z oszczędnościami, które muszą zastosować greckie władze. W ten sposób pokażemy, że Europie zależy. Europa to solidarność. Europa może więc pomóc krajowi, który znalazł się w takich opałach. Ten sam komunikat musi jednak dobiegać ze strony greckiego politycznego establishmentu. My możemy się starać, ale greckie władze muszą zademonstrować jedność i determinację w rozwiązywaniu trudności, z jakimi boryka się ich kraj. Tak brzmi mój apel i apel Komisji do politycznych przedstawicieli Grecji: współpracujcie, pokażcie nam jedność, pokażcie nam jednomyślne podejście do trudnych spraw. Nadszedł czas, by wykonać ten bardzo odpowiedzialny gest. Niewielu posłów odniosło się tu do bardzo ważnej sprawy zakończenia europejskiego okresu oceny. Wspomnę o tym jednak, gdyż musimy pomóc posłom do Parlamentu Europejskiego, by mogli wyjaśnić swym wyborcom, że europejski okres oceny dobiegł końca i zaczynają się semestry krajowe. Myślę, że wiemy, co robić. Dla poszczególnych krajów mamy zalecenia, które są bardzo uczciwe, bardzo sprawiedliwe i bardzo szczegółowe. Teraz jednak potrzebna nam współpraca ze strony władz i rządów krajowych, abyśmy mogli naprawdę działać i przeprowadzić reformy w państwach członkowskich. Tylko w taki sposób poprawimy bowiem jakość i konkurencyjność europejskiej gospodarki i nadamy jej nowy impet. Pragnę raz jeszcze podkreślić, że Komisja zaproponuje podatek od transakcji finansowych. Musimy dokonać bardzo dokładnej oceny wpływu, która niedługo ma się zakończyć. Będzie to jeden z naszych wniosków i część naszego wkładu w światową debatę o tych bardzo ważnych kwestiach. Europa ponownie zapewni przywództwo w tych sprawach i mamy nadzieję, że nasi światowi partnerzy pójdą w ślad za nami. Kilku posłów nawiązywało do strefy Schengen i do tego, że musimy mieć dobrą politykę imigracji. Chcę Państwa zapewnić, że mamy świadomość faktu, iż wolność i prawo osób do swobodnego poruszania się po Europie to jedno z najważniejszych osiągnięć, którego będziemy strzec. Komisja będzie strażnikiem traktatów gotowym do działania w przypadku kwestionowania podstaw tych projektów. Po ostatnich wydarzeniach musimy też przyznać, że potrzebne nam kompleksowe rozwiązanie wszystkich aspektów migracji i odbudowa zaufania do naszego systemu. Dlatego Komisja jest przekonana, że w tej sytuacji sprawdzi się tylko skoordynowany proces oparty na zasadach wspólnotowych, a nie jednostronne inicjatywy państw członkowskich w zakresie przywracania granic wewnętrznych."@pl16
"Senhor Presidente, o debate vivo e animado a que assistimos hoje é prova evidente de que a agenda do Conselho Europeu é altamente relevante e de importância crítica para o futuro da Europa. Precisamos ainda de um Sistema Europeu de Asilo que seja mais eficaz e contenha mais medidas de protecção. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que o sistema esteja pronto e em funcionamento em 2012. Esta é a estratégia da Comissão, e eu espero que ela venha a ser apoiada pelo Parlamento Europeu e pelos Estados­Membros. Permitam-me ainda umas breves palavras sobre a governação económica e o “pacote de seis diplomas legislativos”. Os Senhores Deputados estão já ao corrente da posição do senhor Presidente da Comissão e terão a oportunidade de debater este assunto de forma mais profunda com o meu colega Comissário Olli Rehn. Gostaria de sublinhar apenas a importância de alcançarmos um acordo quanto antes, já que o tempo escasseia, e precisamos de ter novos instrumentos à nossa disposição para podermos exercer no futuro uma governação mais eficaz e fiável sobre as economias da Europa. Para concluir, uma observação sobre a Croácia. Penso que é oportuno e adequado felicitar a Croácia pelo momento histórico que está prestes a viver e estou convicto de que isso seria um sinal muito positivo para todos os croatas e para todos os povos dos Balcãs Ocidentais. Gostaria também de felicitar o Parlamento Europeu na pessoa do seu relator, senhor deputado Swoboda, e a Presidência húngara, que desenvolveram um trabalho de excelência no adiantamento do processo de adesão daquele país, razão pela qual podemos agora dispor destes resultados tão positivos. A última palavra de agradecimento vai para a senhora Presidente em exercício do Conselho, Enikő Győri. Afirmou por diversas vezes que queria desenvolver uma presidência amiga do Parlamento. As suas frequentes presenças neste Hemiciclo mostram que cumpriu. Gostaria de agradecer-lhe também a excelente cooperação que manteve com a Comissão. A Grécia esteve presente na maior parte das nossas intervenções. Sabemos que a situação da Grécia é muito difícil e que não há soluções fáceis. Concordo com todos os senhores deputados que referiram a enorme importância de demonstrarmos ao povo grego que não propomos apenas cortes e austeridade, mas que há uma luz ao fundo do túnel e que podemos efectivamente ajudar a Grécia a regressar ao caminho do crescimento. A austeridade tem de ser acompanhada, por isso, de políticas e medidas em prol do crescimento. Tenho a certeza absoluta de que a União Europeia e a Comissão são capazes de o fazer. Podemos ajudar a Grécia a aumentar a sua capacidade administrativa. Podemos ajudar a Grécia a fazer um melhor aproveitamento dos Fundos Estruturais, afectando-os a sectores que contribuam para o crescimento e podemos ajudar as autoridades gregas a melhorarem a eficiência da colecta de impostos. Sabemos como ajudar os países a melhorarem os respectivos sistemas de ensino. Penso que actualmente estamos todos aptos a fazê-lo, e a Comissão está pronta a seguir por essa via. Estamos preparados para elaborar programas de assistência técnica para acompanhamento das difíceis medidas de austeridade que as autoridades gregas têm de aplicar. Com estas medidas, estaríamos a mostrar claramente que a Europa se empenha; a Europa é solidariedade e a Europa pode ajudar quando um país se encontra numa situação tão angustiante. No entanto, temos de receber um sinal idêntico da classe política grega. Podemos dar o nosso melhor, mas precisamos de receber das autoridades gregas uma demonstração clara de unidade e de determinação para enfrentar os problemas difíceis que aquele país atravessa. Eu e a Comissão gostaríamos de fazer o seguinte apelo aos representantes políticos gregos: colaborem, mostrem-nos união, mostrem-nos uma estratégia coesa para resolver os problemas muito difíceis com que se debatem. Este é o momento certo e isso seria um gesto altamente responsável. Poucos foram os senhores deputados que aludiram à importância da conclusão do semestre europeu. No entanto, vou abordar aqui esse aspecto porque precisamos que os senhores deputados do Parlamento Europeu nos ajudem a explicar junto dos respectivos eleitores que o semestre europeu terminou e vão começar os semestres nacionais. Penso que sabemos o que temos a fazer; emitimos recomendações específicas, justas, honestas e muito pormenorizadas para cada Estado-Membro, mas precisamos da colaboração das diferentes autoridades e governos nacionais para a apresentação e execução das reformas a nível dos Estados­Membros. Só assim poderemos mudar para melhor a qualidade e a competitividade da economia europeia e dar-lhe um novo impulso. Gostaria de voltar a confirmar que a Comissão Europeia vai propor a introdução de um imposto sobre as transacções financeiras. Tivemos de realizar uma avaliação de impacto exaustiva, que está prestes a ficar concluída. Esta será uma das nossas propostas e um dos nossos contributos para o debate global sobre estes aspectos tão importantes. A Europa irá voltar a liderar nesta matéria e esperamos que os nossos parceiros a nível global nos sigam. Alguns senhores deputados referiram-se ao espaço Schengen e à importância da qualidade das políticas de imigração em vigor. Gostaria de assegurar-lhes que estamos absolutamente cientes de que a liberdade e o direito dos indivíduos à liberdade de circulação no espaço europeu são das conquistas mais importantes, que devemos preservar. A Comissão será a guardiã dos Tratados e está pronta a actuar se os princípios fundamentais destes projectos forem postos em causa. Na sequência dos recentes acontecimentos, temos de admitir que precisamos de uma solução complexa para todos os aspectos da migração e que é necessário aprofundar a confiança no sistema. Assim, a Comissão está convicta de que a única via adequada é a condução do processo a nível comunitário, em oposição às iniciativas unilaterais de alguns Estados­Membros de reintrodução de controlos nas fronteiras internas."@pt17
". Dle președinte, dezbaterea energică și animată de astăzi este o dovadă clară că agenda Consiliului European este deosebit de importantă și crucială pentru viitorul Europei. Avem, de asemenea, nevoie de un sistem comun european de azil care să fie mai eficient și mai protector. Vom face tot posibilul să asigurăm o bună funcționare a sistemului până în anul 2012. Aceasta este abordarea Comisiei și sper că va fi sprijinită de către Parlamentul European și statele membre. Vă rog să îmi permiteți să spun câteva cuvinte despre guvernanța economică și „pachetul celor șase”. Ați ascultat deja poziția președintelui Comisiei și veți avea ocazia să discutați mai amănunțit despre această problemă cu colegul meu, comisarul Olli Rehn. Aș dori să subliniez doar un singur element, și anume importanța de a avea un acord mai devreme decât mai târziu, deoarece timpul ne presează și avem nevoie de noi instrumente pentru a guverna economiile europene într-un mod mai sigur și mai bun în viitor. O concluzie legată de Croația. Cred că este timpul și momentul potrivit să felicităm Croația pentru că se apropie de un moment istoric și cred că acest lucru ar trebui să transmită un semnal foarte bun, nu doar pentru toți croații, ci și pentru toți cetățenii din Balcanii de Vest. Aș dori, de asemenea, să felicit Parlamentul European și pe raportorul acestuia, dl Swoboda, precum și Președinția maghiară, care a realizat un lucru excelent avansând această chestiune atât de mult și permițându-ne să avem rezultate foarte bune în acest moment. Ultimul cuvânt de mulțumire se îndreaptă către dna Enikő Győri. Dânsa a afirmat în nenumărate rânduri că și-a dorit să conducă o președinție favorabilă Parlamentului. Cred că a dovedit-o prin prezența constantă în această Cameră. Aș dori, de asemenea, să îi mulțumesc pentru excelenta cooperare cu Comisia. Grecia a fost foarte prezentă în majoritatea intervențiilor noastre. Știm că situația din Grecia este foarte dificilă și că nu există soluții simple. Sunt de acord cu toți cei care au afirmat că este foarte important să îi demonstrăm poporului elen că nu este vorba numai de reduceri și austeritate, ci și că există lumină la capătul tunelului și că putem ajuta cu adevărat Grecia să revină pe calea prosperității. Austeritatea trebuie însoțită, așadar, de politici și măsuri care să stimuleze creșterea economică. Sunt pe deplin convins că Uniunea Europeană și Comisia pot realiza acest lucru. Putem ajuta Grecia să își intensifice capacitatea administrativă. Putem ajuta Grecia să absoarbă mai bine fondurile structurale și să le investească în sectoarele strategice care stimulează creșterea economică și putem ajuta autoritățile elene la îmbunătățirea calității colectării taxelor. Știm cum să ajutăm țările să își îmbunătățească sistemele de educație. Cred că acum putem cu toții să realizăm acest lucru, iar Comisia este pregătită să acționeze în acest sens. Suntem pregătiți să elaborăm programe de asistență tehnică pentru a însoți măsurile dificile de austeritate pe care autoritățile din Grecia trebuie să le adopte. Astfel, dorim să demonstrăm clar că Europei îi pasă; Europa reprezintă solidaritate și Europa oferă o mână de ajutor dacă o țară se află într-o astfel de suferință. Cu toate acestea, un mesaj similar trebuie să vină din partea clasei politice din Grecia. Putem să facem tot posibilul, însă avem nevoie din partea autorităților elene de un semn clar de unitate și de un semn clar de determinare pentru rezolvarea problemelor dificile din această țară. Acesta ar fi apelul meu și apelul Comisiei către reprezentanții clasei politice din Grecia: cooperați, dovediți-ne că sunteți uniți, arătați-ne o abordare unită la problemele foarte dificile. Este momentul potrivit și ar fi un gest de mare responsabilitate. Nu mulți dintre dvs. au amintit elementul foarte important al concluziei acestui semestru european. Totuși îl voi menționa aici deoarece avem nevoie de ajutorul deputaților din Parlamentul European să se întoarcă în circumscripțiile lor și să le explice alegătorilor că semestrul european a luat sfârșit și încep semestrele naționale. Cred că știm ce trebuie făcut; avem recomandări specifice pentru fiecare țară, care sunt corecte, foarte oneste și foarte detaliate pentru fiecare stat membru, dar în acest moment avem nevoie de cooperarea autorităților naționale și a guvernelor naționale pentru a lansa efectiv și a pune în aplicare reformele din statele membre. Numai în acest fel vom îmbunătăți calitatea și competitivitatea economiei europene și vom repune economia europeană pe picioare. Aș dori să confirm încă o dată faptul că va exista o propunere din partea Comisiei Europene privind o taxă pe tranzacțiile financiare. A fost necesar să efectuăm o evaluare de impact foarte detaliată și aceasta este aproape finalizată. Va fi una dintre propunerile noastre și una dintre contribuțiile noastre în cadrul dezbaterii globale despre aceste probleme foarte importante. Încă o dată, Europa va asigura coordonarea acestei probleme și sperăm că și partenerii noștri internaționali ne vor urma exemplul. Câțiva dintre dvs. s-au referit la spațiul Schengen și la importanța de a avea politici de înaltă calitate în domeniul imigrației. Aș dori să vă asigur că suntem perfect conștienți de faptul că libertatea și drepturile cetățenilor la liberă circulație în Europa reprezintă una dintre realizările cele mai importante și ar trebui să o prețuim foarte mult. Comisia va acționa ca un gardian al tratatelor și ar fi gata să acționeze dacă fundamentele de bază ale acestor proiecte sunt puse la îndoială. După evenimentele recente, trebuie, de asemenea, să recunoaștem că avem nevoie de o soluție complexă pentru toate aspectele migrației și că trebuie să ne întărim încrederea în sistem. Așadar, Comisia este convinsă că numai un proces coordonat și realizat la nivelul Comunității este adecvat, spre deosebire de inițiativele unilaterale ale statelor membre de a reintroduce controale la frontierele interne."@ro18
"− Dnešná živá a oduševnená rozprava je jasným dôkazom toho, že program zasadnutia Európskej rady je veľmi dôležitý a má rozhodujúci význam pre budúcnosť Európy. Potrebujeme tiež spoločný európsky azylový systém, ktorý zabezpečí väčšiu účinnosť a väčšiu ochranu. Urobíme všetko pre to, aby tento systém fungoval do roku 2012. To je prístup Komisie a dúfam, že si získa podporu Európskeho parlamentu a členských štátov. Dovoľte mi povedať niekoľko slov na tému hospodárskeho riadenia a balíka šiestich legislatívnych návrhov. Vypočuli ste si už stanovisko predsedu Komisie a o tejto otázke budete môcť podrobnejšie diskutovať s mojím kolegom pánom komisárom Rehnom. Chcem zdôrazniť len jednu vec. Dôležité je, aby sme dohodu dosiahli čím skôr, pretože čas beží a my potrebujeme nové nástroje, aby sme v budúcnosti mohli riadiť európske hospodárstva lepšie a spoľahlivejšie. Na záver poznámka o Chorvátsku. Myslím si, že nastal čas a príležitosť zablahoželať Chorvátsku, pretože sa blíži k historickému okamihu, a som presvedčený, že to bude veľmi pozitívny signál nielen pre všetkých Chorvátov, ale aj pre všetky národy na západnom Balkáne. Chcel by som tiež zablahoželať Európskemu parlamentu a jeho spravodajcovi pánovi Swobodovi, ako aj maďarskému predsedníctvu za vynikajúcu prácu, vďaka ktorej sme pokročili natoľko, že už sme dosiahli tieto veľmi dobré výsledky. Moje posledné slová vďaky patria pani Győriovej. Často opakovala, že chce viesť predsedníctvo, ktoré bude ústretové voči Parlamentu. Myslím si, že to dokázala svojou častou prítomnosťou v Parlamente. Chcel by som jej poďakovať aj za vynikajúcu spoluprácu s Komisiou. Predmetom väčšiny našich vystúpení bolo Grécko. Vieme, že situácia v Grécku je veľmi zložitá a že neexistujú jednoduché riešenia. Súhlasím so všetkými, podľa ktorých je veľmi dôležité, aby sme Grékom ukázali, že nejde len o škrty a úsporné opatrenia, ale že existuje aj svetlo na konci tunela a že v skutočnosti môžeme Grécku pomôcť v návrate na cestu rastu. Úsporné opatrenia preto musia byť sprevádzané politikami a opatreniami na podporu rastu. Som si absolútne istý, že Európska únia a Komisia to dokážu. Môžeme Grécku pomôcť zvýšiť administratívne kapacity. Môžeme Grécku pomôcť lepšie využívať štrukturálne fondy a nasmerovať ich do strategických odvetví, ktoré podporia rast, a gréckym orgánom môžeme pomôcť zlepšiť kvalitu výberu daní. Vieme, ako krajinám pomôcť zlepšiť ich vzdelávacie systémy. Myslím si, že to všetko môžeme urobiť hneď a Komisia je na to pripravená. Sme pripravení zostaviť programy technickej pomoci, ktorými budú sprevádzané zložité úsporné opatrenia, ktoré musia uskutočniť grécke orgány. Chceli by sme tým jasne ukázať, že Európa sa zaujíma, že Európa predstavuje solidaritu a že keď sa krajina dostane do takýchto problémov, Európa môže pomôcť. Rovnaký odkaz však musí vyslať aj grécka politická špička. Urobíme všetko, čo je v našich silách, ale chceme, aby grécke orgány preukázali jasnú jednotu a jasné odhodlanie riešiť zložité otázky v tejto krajine. Toto by bola moja výzva a výzva Komisie určená gréckym politickým predstaviteľom: spolupracujte, ukážte nám jednotu, ukážte nám jednotný prístup k týmto veľmi zložitým otázkam. Teraz je na to ten správny čas a bolo by to veľmi zodpovedné gesto. Len nemnohí z vás sa dotkli veľmi dôležitej témy dokončenia európskeho semestra. Ja sa tu však o ňom zmienim, pretože potrebujeme, aby nám poslanci Európskeho parlamentu pomohli a vo svojich volebných obvodoch vysvetlili, že európsky semester sa skončil a začínajú sa vnútroštátne semestre. Myslím si, že vieme, čo treba robiť. Pre každú krajinu máme osobitné odporúčania, ktoré sú pre jednotlivé členské štáty veľmi spravodlivé, veľmi čestné a veľmi podrobné. Teraz však potrebujeme spoluprácu vnútroštátnych orgánov a národných vlád, aby v členských štátoch skutočne zaviedli a uskutočnili reformy. Iba tak zmeníme kvalitu a konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva k lepšiemu a dodáme európskemu hospodárstvu novú energiu. Chcel by som ešte raz potvrdiť, že Európska komisia navrhne daň z finančných transakcií. Museli sme vykonať veľmi dôkladné hodnotenie vplyvu, ktoré sa práve končí. Bude to jeden z našich návrhov a jeden z našich príspevkov k celosvetovej diskusii o týchto veľmi dôležitých otázkach. Európa bude v tejto otázke opäť zohrávať vedúcu úlohu a dúfame, že naši globálni partneri budú nasledovať. Viacerí z vás sa zmienili o schengenskom priestore a o význame kvalitných politík pre prisťahovalectvo. Chcel by som vás ubezpečiť, že si plne uvedomujeme, že sloboda a právo ľudí na voľný pohyb v rámci Európy je jedným z najdôležitejších úspechov a mali by sme si ho vážiť. Komisia bude pôsobiť ako ochrankyňa zmlúv, a keď sa spochybnia vlastné základy týchto projektov, bude pripravená konať. Vzhľadom na nedávny vývoj musíme tiež uznať, že potrebujeme komplexné riešenie všetkých hľadísk migrácie a že musíme konsolidovať dôveru v systéme. Komisia je preto presvedčená, že primeraný je iba koordinovaný proces Spoločenstva a nie jednostranné iniciatívy členských štátov na obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach."@sk19
". Gospod predsednik, današnja živahna razprava je jasen dokaz, da je dnevni red Evropskega sveta zelo pomemben in bistven za prihodnost Evrope. Potrebujemo tudi skupni evropski azilni sistem, ki je učinkovitejši in bolj zaščitniški. Naredili bomo čim več, da zagotovimo, da bo sistem vzpostavljen in delujoč do leta 2012. To je pristop Komisije in upam, da ga bodo podprli Evropski parlament in države članice. Dovolite mi nekaj besed o gospodarskem upravljanju in „šesterčku“. Slišali ste stališče predsednika Komisije in imeli boste možnost podrobneje razpravljati o tem vprašanju z mojim kolegom komisarjem Ollijem Rehnom. Poudaril bi le en element, in to je pomen tega, da čim prej sklenemo dogovor, ker čas nas priganja in potrebujemo nova orodja za boljše in zanesljivejše upravljanje evropskih gospodarstev v prihodnosti. Zaključna pripomba o Hrvaški. Mislim, da je čas in da je ustrezno čestitati Hrvaški, ker se približuje zgodovinskemu trenutku, in menim, da bi to moralo pomeniti pozitivno sporočilo ne le za vse Hrvate, pač pa tudi za vse narode zahodnega Balkana. Čestital bi tudi rad Evropskemu parlamentu in njegovemu poročevalcu gospodu Swobodi ter madžarskemu predsedstvu, ki je opravilo izvrstno delo, ko je stvari pripeljalo tako daleč, in nam omogočilo, da imamo danes te zelo dobre rezultate. Zadnje besede zahvale so namenjene gospe Enikő Győri. Velikokrat je dejala, da želi voditi parlamentu prijazno predsedovanje. Mislim, da je to dokazala s svojo pogosto prisotnostjo v tem parlamentu. Želel bi se ji zahvaliti za njeno odlično sodelovanje s Komisijo. Grčija je bila v večini naših posredovanj precej prisotna. Vemo, da je položaj v Grčiji zelo težak in da ni lahkih rešitev. Strinjam se z vsemi vami, ki ste dejali, da je zelo pomembno pokazati Grkom, da ne gre le za znižanja in varčevanje, pač pa da je tudi luč na koncu tunela in da lahko dejansko pomagamo Grčiji, da se vrne k rasti. Varčevanje morajo torej spremljati politike in ukrepi za rast. Popolnoma sem prepričan, da Evropska unija in Komisija to zmoreta. Grčiji lahko pomagamo povečati upravne zmogljivosti. Grčiji lahko pomagamo, da bolje črpa strukturne sklade in da vložimo sredstva v strateške sektorje rasti ter pomagamo grškim oblastem, da izboljšajo kakovost pobiranja davkov. Vemo, kako pomagati državam izboljšati njihove sisteme izobraževanja. Mislim, da to lahko vsi storimo zdaj in da je Komisija pripravljena nadaljevati v tej smeri. Pripravljeni smo sestaviti programe tehnične pomoči, ki bodo spremljali težke varčevalne ukrepe, ki jih morajo uvesti grške oblasti. S tem bi radi jasno pokazali, da Evropi ni vseeno; Evropa je solidarnost in Evropa lahko pomaga, če je država v taki stiski. Toda isto sporočilo mora priti od grških političnih ustanov. Lahko se kar najbolje potrudimo, toda od grških oblasti potrebujemo jasen dokaz enotnosti in jasen dokaz odločnosti za rešitev težkih vprašanj v državi. To bi bil moj poziv in poziv Komisije grškim političnim predstavnikom: sodelujte, pokažite nam enotnost, pokažite nam enotni pristop do zelo težkih vprašanj. Čas je pravi in to bi bila zelo odgovorna poteza. Ni se vas veliko dotaknilo zelo pomembne sestavine zaključka evropskega semestra. Toda tukaj ga bom omenil, ker potrebujemo pomoč poslancev Evropskega parlamenta, da se vrnejo k svojim volivcem in razložijo, da je evropski semester zaključen in da se začenjajo nacionalni semestri. Mislim, da vem, kaj storiti; imamo posebna priporočila za posamezno državo, ki so zelo poštena, iskrena in podrobna za vsako državo članico, toda zdaj potrebujemo sodelovanje nacionalnih organov in nacionalnih vlad, da dejansko izpolnijo in izpeljejo reforme v državah članicah. Samo s to voljo bomo spremenili kakovost in konkurenčnost evropskega gospodarstva na bolje in postavili evropsko gospodarstvo na nova kolesa. Še enkrat bi rad potrdil, da bo Evropska komisija predlagala davek na finančne transakcije. Opraviti moramo zelo natančno oceno učinka in to bo zaključeno. To bo eden naših predlogov in naših vložkov v globalno razpravo o teh zelo pomembnih vprašanjih. Evropa bo ponovno zagotovila vodenje pri tem vprašanju in upamo, da bodo naši globalni partnerji sledili. Več vas je govorilo schengenskem območju in pomenu tega, da je vzpostavljena visokokakovostna politika priseljevanja. Zagotavljam vam, da se popolnoma zavedamo dejstva, da sta svoboda in pravice oseb do prostega pretoka v Evropi eden izmed najpomembnejših dosežkov in morali bi ga čuvati. Komisija bo delovala kot varuh pogodb in bo pripravljena ukrepati, če bi osnovni temelji teh projektov postali vprašljivi. Po nedavnih dogodkih moramo tudi priznati, da potrebujemo večplastno rešitev za vse vidike migracije in da moramo utrditi zaupanje v sistem. Zato je Komisija prepričana, da je primeren le usklajen postopek, ki temelji na Skupnosti, v nasprotju z enostranskimi pobudami držav članic za ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah."@sl20
". Herr talman! Dagens livliga debatt är ett tydligt bevis på att Europeiska rådets dagordning är ytterst relevant och viktig för EU:s framtid. Vi behöver även ett gemensamt asylsystem för EU som är effektivare och ger bättre skydd. Vi kommer att göra vårt yttersta för att se till att ett sådant system införs senast 2012. Det är kommissionens strategi och jag hoppas att den kommer att få Europaparlamentets och medlemsstaternas stöd. Jag vill bara säga några korta ord om ekonomisk styrning och paketet med sex lagstiftningsförslag. Ni har redan hört kommissionsordförandens ståndpunkt i frågan, och ni kommer att få tillfälle att diskutera den här frågan närmare med min kollega kommissionsledamot Olli Rehn. Jag vill bara lyfta fram en aspekt, och det är att det är viktigt att vi får en överenskommelse snarare förr än senare, eftersom tiden är knapp och vi behöver våra nya verktyg för att kunna styra EU-ekonomierna på ett bättre och mer tillförlitligt sätt i framtiden. En avslutande kommentar om Kroatien. Jag anser att det både är lägligt och lämpligt att gratulera Kroatien eftersom landet närmar sig ett historiskt ögonblick, och detta bör sända en mycket positiv signal, inte bara till alla kroater, utan till alla folk på västra Balkan. Jag vill också gratulera Europaparlamentet och dess föredragande Hannes Swoboda samt det ungerska ordförandeskapet, som gjort ett utmärkt arbete genom att komma så långt med den här frågan. Det har gjort att vi har kunnat få dessa mycket goda resultat vid den här tidpunkten. Mina sista tackord går till Enikő Győri. Hon sade vid upprepade tillfällen att hon ville leda ett parlamentsvänligt ordförandeskap. Jag anser att hon har visat detta i och med att hon har varit här i parlamentet så ofta. Jag vill även tacka henne för det utmärkta samarbetet med kommissionen. Grekland var i allra högsta grad en aktuell fråga i de flesta av inläggen. Vi vet att situationen i Grekland är mycket svår och att det inte finns några enkla lösningar. Jag håller med alla er som sade att det är mycket viktigt att visa det grekiska folket att det inte bara handlar om nedskärningar och åtstramningar, utan att det även finns ljus i slutet av tunneln och att vi faktiskt kan hjälpa Grekland att åter slå in på vägen mot tillväxt. Åtstramningarna måste därför åtföljas av tillväxtfrämjande politik och åtgärder. Jag är fullständigt övertygad om att EU och kommissionen kan göra detta. Vi kan hjälpa Grekland att öka sin administrativa kapacitet. Vi kan hjälpa Grekland att tillgodogöra sig medlen från strukturfonderna på ett bättre sätt och rikta dem mot tillväxtsektorer, och vi kan hjälpa de grekiska myndigheterna att förbättra kvaliteten på skatteuppbörden. Vi vet hur man kan hjälpa länder att förbättra sina utbildningssystem. Jag anser att vi kan göra allt detta nu, och kommissionen står beredd att gå den vägen. Vi är beredda att sätta ihop program för tekniskt stöd som ska komplettera de plågsamma åtstramningsåtgärder som de grekiska myndigheterna måste vidta. På så sätt vill vi tydligt visa att EU bryr sig, att EU står för solidaritet och att vi kan hjälpa till om landet befinner sig i sådana trångmål. Samma budskap måste dock komma från Greklands politiska etablissemang. Vi kommer att göra vårt bästa, men det vi behöver från de grekiska myndigheterna är en tydlig signal om enighet och beslutsamhet att lösa de svåra problemen i landet. Det är kommissionens och min vädjan till de grekiska politiska företrädarna: samarbeta, visa oss att ni är eniga, visa en enad ståndpunkt om de mycket komplicerade problem som finns. Tidpunkten är rätt och det skulle vara en ytterst ansvarsfull gest. Det var inte så många av er som tog upp den mycket viktiga frågan om slutförandet av den europeiska planeringsterminen. Jag vill emellertid ta upp den frågan här eftersom vi behöver hjälp från er ledamöter i Europaparlamentet genom att ni reser tillbaka till era valkretsar och förklarar att den europeiska planeringsterminen är över och att de nationella terminerna nu inleds. Jag anser att vi vet vad vi bör göra, vi har mycket rättvisa, uppriktiga och detaljerade landsspecifika rekommendationer för varje medlemsstat, men nu behöver vi de nationella myndigheternas och regeringarnas samarbete för att verkligen kunna visa resultat och genomföra reformerna i medlemsstaterna. Endast på så sätt kommer vi att kunna förbättra EU-ekonomins kvalitet och konkurrenskraft och få i gång den igen. Jag vill återigen bekräfta att kommissionen kommer att lägga fram ett förslag om en skatt på finansiella transaktioner. Det krävdes en mycket grundlig konsekvensbedömning, och den håller nu på att slutföras. Detta kommer att vara ett av våra förslag, ett av våra bidrag till den globala diskussionen om dessa mycket viktiga frågor. EU kommer återigen att visa ledarskap i denna fråga, och vi hoppas att våra globala partner kommer att följa vårt exempel. Flera av er nämnde Schengenområdet och att det är viktigt att vi har en bra invandringspolitik. Jag vill försäkra er om att vi är fullständigt medvetna om att frihet och fri rörlighet för personer inom EU är en av våra största landvinningar, och att vi måste värdesätta det. Kommissionen kommer att agera som fördragens väktare och är redo att vidta åtgärder om grundstenarna för dessa projekt ifrågasätts. Efter den senaste tidens utveckling måste vi även inse att vi behöver en sammansatt lösning för alla migrationsaspekter och att vi måste befästa förtroendet för systemet. Kommissionen är därför övertygad om att det enda lämpliga alternativet är en samordnad och EU-baserad process i stället för ensidiga initiativ från medlemsstaternas sida för att återinföra inre gränskontroller."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Maroš Šefčovič,"18,20,15,1,19,14,16,11,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph