Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-079-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-079-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! W czasie dzisiejszej debaty z dużą satysfakcją odnotowywałem te dwa obozy, które się rysowały co do genezy stanu i rekomendacji. Z jednej strony neoliberalny, z drugiej strony lewicowy. Widzę, że po tych miesiącach, takich długich miesiącach, od kiedy debatujemy na temat sytuacji w Europie, pierwsze – doszliśmy do wniosku, że jest bardzo duży stopień zagrożenia, dwa – doszliśmy do wniosku, że potrzebne jest współdziałanie. W związku z tym z satysfakcją przyjmuję dzisiejszą deklarację pana przewodniczącego Barroso: będzie propozycja w sprawie podatku od transakcji finansowych. Tak, cieszę się, że to jest. Szkoda, że nie pracujemy już nad gotowym projektem, ale bardzo dobrze, że jest. I niech mi będzie wolno jeszcze jedną rzecz podkreślić: na razie jesteśmy skoncentrowani na strefie euro, ale w Unii Europejskiej mamy także strefę „nie-euro” i oby tam nie było problemów."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, bylo pro mne velkým uspokojením sledovat dva tábory, jež v dnešní rozpravě vykrystalizovaly, pokud jde o příčiny současného stavu a doporučení, co s tím: na jedné straně neoliberálové a na druhé straně levicoví poslanci. Je zřejmé, že po tolika měsících diskusí o situaci v Evropě jsme došli k závěru, za prvé, že hrozba je příliš velká, a za druhé, že spolupráce je nezbytná. V souvislosti s tím mne potěšilo, když pan Barroso dnes řekl, že Komise předloží návrh daně z finančních transakcí. Jsem rád, že to udělá. Je ostuda, že ještě nemáme v rukou finální návrh, ale to, že existuje alespoň nějaký návrh, velmi vítám. Dovolíte-li, zdůraznil bych ještě jednu věc: v současnosti se zaměřujeme na eurozónu, ale v Evropské unii existuje také „zóna bez eura“ a měli bychom zajistit, aby se také nedostala do potíží."@cs1
"Hr. formand! Det har under dagens forhandling givet mig stor tilfredshed at se de to lejre, der er dukket frem i forhold til årsagerne bag tingenes tilstand og henstillingerne, nemlig på den ene side de neoliberale og på den anden side medlemmerne på venstrefløjen. Det står helt klart, at vi efter disse mange måneders forhandlinger om situationen i Europa er kommet frem til den konklusion, at der for det første er et meget højt trusselsniveau, og at det for det andet er nødvendigt at samarbejde. I denne forbindelse glædede det mig i dag at høre hr. Barroso sige, at der vil blive fremlagt et forslag vedrørende en skat på finansielle transaktioner. Det glæder mig virkelig. Det er en skam, at vi ikke allerede arbejder på et endeligt udkast, men vi må glæde os over, at der overhovedet findes et udkast. I øvrigt vil jeg gerne understrege endnu en ting: I øjeblikket fokuserer vi på euroområdet, men i EU har vi også en række lande uden for euroområdet, og vi bør sikre, at disse lande heller ikke får problemer."@da2
"Herr Präsident! Es erfüllt mich mit großer Befriedigung, in der heutigen Debatte die zwei Lager zu sehen, die sich in Bezug auf die Gründe herauskristallisiert haben, die hinter dieser Sachlage und den Empfehlungen stehen; die Neoliberalen auf der einen Seite und die linken Abgeordneten auf der anderen. Es ist offensichtlich, dass wir nach so vielen Monaten der Debatten über die Lage in Europa zu dem Schluss gelangt sind, dass erstens eine starke Bedrohung besteht und zweitens Zusammenarbeit notwendig ist. Diesbezüglich war ich erfreut, heute von Herrn Barroso zu hören, dass ein Vorschlag im Hinblick auf eine Steuer auf Finanztransaktionen vorgelegt werden wird. Ich freue mich, dass dies so ist. Es ist bedauerlich, dass wir noch nicht mit einem endgültigen Entwurf arbeiten können, aber allein die Tatsache, dass ein Entwurf vorhanden ist, ist sehr zu begrüßen. Wenn ich darf, möchte ich eine weitere Angelegenheit hervorheben: Derzeit konzentrieren wir uns auf den Euroraum, aber wir haben auch einen „Nicht-Euroraum“ in der Europäischen Union, und wir sollten gewährleisten, dass in diesem auch keine Probleme auftreten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης είδα με μεγάλη ικανοποίηση ποια είναι τα δύο στρατόπεδα που έχουν διαμορφωθεί όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους έχουμε περιέλθει στη σημερινή κατάσταση, καθώς και τις αντίστοιχες προτάσεις: οι νεοφιλελεύθεροι από τη μία πλευρά, και οι βουλευτές της Αριστεράς από την άλλη. Είναι προφανές ότι, μετά από πολύμηνες συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση στην Ευρώπη, καταλήξαμε στο συμπέρασμα, πρώτον, ότι οι κίνδυνοι που μας απειλούν είναι πολύ σοβαροί και, δεύτερον, ότι η συνεργασία είναι αναγκαία. Σε σχέση με αυτό το θέμα, επικροτώ επίσης τη σημερινή δήλωση του κ. Barroso ότι θα κατατεθεί πρόταση για την επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτή η εξέλιξη. Είναι κρίμα που δεν επεξεργαζόμαστε ήδη ένα τελικό σχέδιο, γεγονός όμως είναι ότι υπάρχει σχέδιο και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να υπογραμμίσω ένα ακόμη ζήτημα: προς το παρόν επικεντρωνόμαστε στην ευρωζώνη, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και μια «ζώνη εκτός του ευρώ», και πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην αντιμετωπίσει ούτε αυτή προβλήματα."@el10
"Mr President, it has given me great satisfaction during today’s debate to see the two camps which have emerged in respect of the reasons behind this state of affairs and the recommendations; the neo-liberals on one side, and the left-wing Members on the other. It is apparent that after so many months of debates on the situation in Europe, we have come to the conclusion firstly that there is a very high level of threat, and secondly that cooperation is necessary. In connection with this, I was happy to hear Mr Barroso say today that a proposal will be submitted regarding a tax on financial transactions. I am pleased that this is the case. It is a shame that we are not already working with a final draft, but the fact that a draft exists is very much to be welcomed. If I may, I should like to emphasise one more matter: for the time being we are focusing on the euro area, but we also have a ‘non-euro area’ in the European Union, and we should ensure that this does not experience problems either."@en4
"Señor Presidente, me produce gran satisfacción ver durante el debate de hoy los dos bandos que han surgido con respecto a las razones que motivan esta situación y las recomendaciones; los neoliberales por un lado y los diputados de la izquierda por otro. Es evidente que tras muchos meses de debates sobre la situación en Europa, hemos llegado a la conclusión, en primer lugar, de que existe un nivel muy alto de amenaza y, en segundo lugar, que la cooperación es necesaria. En relación con esto, me he alegrado de que el señor Barroso hoy dijera que se presentará una propuesta acerca de un impuesto sobre las transacciones financieras. Me complace que así sea. Es una vergüenza que no estemos ya trabajando con un proyecto final, pero el hecho de que exista un proyecto es muy de agradecer. Si me permiten, me gustaría destacar una cuestión más: por ahora nos estamos centrando en la zona del euro, pero también tenemos una «zona fuera del euro» en la Unión Europea y deberíamos asegurarnos de que en esta tampoco haya problemas."@es21
"Austatud juhataja! Mulle on tänasel arutelul palju rahulolu pakkunud näha kahte leeri, mis on moodustunud arusaama alusel praeguse olukorra tekkepõhjuste kohta ning antavate soovituste põhjal – ühelt poolt neoliberaalid ja teiselt poolt vasakpoolsed parlamendiliikmed. On selge, et pärast nii pikki arutluskuid Euroopa olukorra kohta oleme esmalt jõudnud järeldusele, et valitseb väga suur oht, ning teiseks, et vajalik on koostöö. Seega oli mul hea meel kuulda José Manuel Barrosot täna ütlemas, et peagi esitatakse finantstehingute maksu käsitlev ettepanek. Mul on hea meel, et see nii on. On kahetsusväärne, et me juba lõppettepanekuga ei tööta, kuid tõsiasi, et see ettepanek on olemas, on väga teretulnud. Kui tohin, rõhutaksin veel üht punkti: hetkel keskendume euroalale, kuid meil on Euroopa Liidus ka eurovälised riigid ning peaksime tagama, et ka seal probleeme ei tekiks."@et5
"Arvoisa puhemies, minulle on tämän päivän keskustelussa tuottanut suurta tyydytystä nähdä kaksi leiriä, jotka ovat ilmaantuneet tämän asiaintilan ja suositusten taustalla olevien syiden osalta: toisella puolella uusliberaalit ja toisella puolella vasemmiston jäsenet. Selväksi käy, että kun olemme käyneet niin monta kuukautta keskusteluja EU:n tilanteesta, olemme päässeet johtopäätökseen, jonka mukaan ensinnäkin uhan taso on erittäin korkea ja toiseksi yhteistyö on välttämätöntä. Tämän osalta ilahduin kuullessani puheenjohtaja Barroson sanovat tänään, että rahoitustoimia koskevasta verosta toimitetaan ehdotus. Olen siitä tyytyväinen. On häpeällistä, ettemme jo työstä lopullista luonnosta, mutta jo luonnoksen olemassaolo on hyvin myönteistä. Haluaisin vielä korostaa yhtä asiaa: tällä hetkellä keskitymme euroalueeseen, mutta meillä on Euroopan unionissa myös "ei-euroalue", ja meidän pitäisi varmistaa, että siinäkään ei ilmene ongelmia."@fi7
"Monsieur le Président, j’ai pris beaucoup de plaisir, au cours du débat d’aujourd’hui, à voir apparaître les deux camps qui présentent des raisons différentes pour expliquer cette situation et qui font des recommandations différentes: il y a les néolibéraux d’un côté, et les députés de gauche de l’autre. Il est clair qu’après de nombreux mois de discussions concernant la situation de l’Europe, nous sommes arrivés à la conclusion que la menace est très grave et qu’il faut absolument coopérer. À cet égard, j’ai été ravi d’entendre M. Barroso annoncer une proposition prochaine concernant une taxe sur les transactions financières. Je m’en réjouis. Il est dommage que nous ne soyons pas déjà en train de travailler sur un projet final, mais il faut se réjouir de l’existence d’un premier projet. Si vous me le permettez, je voudrais insister encore sur un point. Nous nous focalisons actuellement sur la zone euro, mais l’Union européenne possède aussi une «zone non-euro», et nous devrions veiller à ce que cette partie de l’Europe ne rencontre pas, elle aussi, des problèmes."@fr8
"Elnök úr! A mai vita során nagy megelégedéssel láttam, hogy e helyzet és az ajánlások mögötti okok tekintetében két tábor körvonalazódik. Az egyik oldalon a neoliberálisok, a másik oldalon pedig a baloldali képviselők állnak. Nyilvánvaló, hogy az európai helyzetről folytatott, több hónapig tartó vita után arra a következtetésre kell jutnunk, hogy először is igen nagy a veszély, másodszor pedig együttműködésre van szükség. Ezzel kapcsolatban örömmel hallottam Barroso úr kijelentését, miszerint egy pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozó javaslatot fognak benyújtani. Örülök, hogy így van. Szégyen, hogy máris nem a végleges tervezeten dolgozunk, de nagyon üdvözlendő, hogy van egy tervezet. Hadd hangsúlyozzak még egy kérdést: pillanatnyilag az euróövezetre összpontosítunk, de az Európai Unióban rendelkezünk egy „euróövezeten kívüli övezettel” is, és biztosítanunk kell, hogy ebben az övezetben se legyenek problémák."@hu11
". – ( Signor Presidente, è stato per me motivo di grande soddisfazione durante l’odierno dibattito osservare i due campi emersi rispetto alle ragioni che si celano dietro questa situazione e le raccomandazioni, ossia i neoliberali da un lato, la sinistra dall’altro. È evidente che dopo tanti mesi di dibattiti sulla situazione in Europa, siamo giunti alla conclusione, in primo luogo, che la minaccia è notevole e, in secondo luogo, che è indispensabile collaborare. In relazione a ciò, sono stato lieto di sentire il Presidente Barroso affermare oggi che sarà presentata una proposta concernente una tassa sulle transazioni finanziarie. Mi compiaccio per tale decisione. È un peccato che non stiamo già lavorando su un progetto definitivo, ma il fatto che tale progetto esista non può non essere accolto con estremo favore. Se mi è consentito, vorrei sottolineare un ulteriore aspetto: al momento ci stiamo concentrando sulla zona euro, ma abbiamo anche una “zona non euro” nell’Unione europea e dovremmo fare in modo che neanche tale zona abbia problemi."@it12
"Pone pirmininke, vykstant šiandienos diskusijoms man buvo labai smagu matyti dvi stovyklas, į kurias pasidalyta dėl priežasčių, susijusių su dabartine padėtimi ir rekomendacijomis. Vienoje stovyklos pusėje – neoliberalai, kitoje – kairiųjų pažiūrų EP nariai. Akivaizdu, kad po tiek mėnesių trukusių diskusijų dėl padėties Europoje pirmiausia priėjome prie išvados, kad, pirma, yra labai didelė grėsmė ir, antra, kad būtinas bendradarbiavimas. Šiuo atžvilgiu džiaugiausi girdėdamas šiandien pasakytus J. M. Barroso žodžius, kad bus pateiktas pasiūlymas dėl finansinių operacijų mokesčio. Man malonu, kad taip bus. Gaila, kad dar nesvarstome galutinio projekto, tačiau pats faktas, kad toks projektas yra, labai sveikintinas. Jeigu galima, norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką – šiuo metu daugiausia dėmesio skiriame euro zonai, tačiau Europos Sąjungoje yra ir ne euro zona, tad turėtume užtikrinti, kad šioje srityje irgi nekiltų problemų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šodienas debates ir sniegušas man lielu apmierinājumu, jo es redzu, ka ir izveidojušās divas nometnes ar atšķirīgiem uzskatiem par krīzes iemesliem un atšķirīgiem ieteikumiem — neoliberāļi vienā pusē un kreisā spārna deputāti — otrajā. Ir skaidrs, ka pēc mēnešiem ilgām debatēm par situāciju Eiropā mēs esam nonākuši pie secinājuma, pirmkārt, ka pastāv augsts apdraudējuma līmenis un, otrkārt, ka ir vajadzīga sadarbība. Šajā saistībā es jutos apmierināts, dzirdot kungu šodien sakām, ka tiks iesniegts priekšlikums par finanšu darījumu nodokļa ieviešanu. Es par to priecājos. Žēl, ka mēs jau nestrādājam pie galīgā varianta, taču tas, ka projekts ir izstrādāts, ir vērtējams atzinīgi. Ja drīkstu, es vēlos uzsvērt vēl vienu jautājumu — pašlaik mēs esam pievērsušies eiro zonai, bet Eiropas Savienībā ir arī valstis, kas nepieder pie eiro zonas, un mums ir jānodrošina, lai arī tām nerastos problēmas."@lv13
"Panie Przewodniczący! W czasie dzisiejszej debaty z dużą satysfakcją odnotowywałem te dwa obozy, które się rysowały co do genezy stanu i rekomendacji. Z jednej strony neoliberalny, z drugiej strony lewicowy. Widzę, że po tych miesiącach, takich długich miesiącach, od kiedy debatujemy na temat sytuacji w Europie, pierwsze – doszliśmy do wniosku, że jest bardzo duży stopień zagrożenia, dwa – doszliśmy do wniosku, że potrzebne jest współdziałanie. W związku z tym z satysfakcją przyjmuję dzisiejszą deklarację pana przewodniczącego Barroso: będzie propozycja w sprawie podatku od transakcji finansowych. Tak, cieszę się, że to jest. Szkoda, że nie pracujemy już nad gotowym projektem, ale bardzo dobrze, że jest. I niech mi będzie wolno jeszcze jedną rzecz podkreślić: na razie jesteśmy skoncentrowani na strefie euro, ale w Unii Europejskiej mamy także strefę „nie-euro” i oby tam nie było problemów."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, met groot genoegen heb ik tijdens dit debat waargenomen dat zich twee kampen aftekenen met betrekking tot het ontstaan van de situatie en de aanbevelingen, namelijk het neoliberale kamp enerzijds en het linkse kamp anderzijds. Ik constateer dat we na maandenlang debatteren over de situatie in Europa ten eerste tot de conclusie zijn gekomen dat het gevaar bijzonder groot is, en ten tweede dat samenwerking noodzakelijk is. Ik ben daarom blij dat de heer Barroso vandaag heeft verklaard dat er een voorstel komt voor belasting over financiële transacties. Het is alleen jammer dat we nog niet aan een definitief ontwerp kunnen werken, maar het is goed dat het voorstel er is. Ik neem de vrijheid om de aandacht te vestigen op nog een andere kwestie. Tot nu toe hebben we ons geconcentreerd op de eurozone, maar we hebben in de Europese Unie ook nog een 'niet-eurozone'. Laten we hopen dat die geen problemen krijgt."@nl3
"Senhor Presidente, durante o debate de hoje, deu-me um imenso prazer observar os dois campos que se formaram em torno das razões que estão por trás do actual estado de coisas e das recomendações que foram feitas a esse respeito; de um lado, os deputados neo-liberais; do outro, os da ala esquerda. Ao fim de tantos meses de debates sobre a situação na Europa, tornou-se evidente que chegámos à conclusão, primeiro, de que existe um alto nível de ameaça e, segundo, de que é necessária cooperação. Fiquei igualmente satisfeito por ter ouvido o Presidente Barroso afirmar hoje que vai ser apresentada uma proposta de tributação das transacções financeiras. Congratulo-me com isto. É pena que ainda não estejamos a trabalhar sobre uma proposta final, mas o facto de existir uma proposta é motivo de regozijo. Se me permite, gostaria de salientar outro aspecto: por enquanto, estamos concentrados na área do euro, mas na União Europeia também existe uma "área fora do euro"; e é nosso dever garantir que esta não tenha de enfrentar as mesmas dificuldades."@pt17
"Dle președinte, am avut o mare satisfacție în timpul dezbaterii de astăzi să observ cele două tabere care s-au format cu privire la cauzele acestei situații și la recomandările formulate; neoliberalii, pe de o parte, și deputații de stânga, pe de altă parte. Este evident faptul că după atâtea luni de dezbateri despre situația din Europa, am ajuns la concluzia că, în primul rând, există o amenințare foarte puternică și, în al doilea rând, este necesară o cooperare. În legătură cu acest lucru, m-am bucurat să îl ascult pe dl Barroso spunând astăzi că va fi prezentată o propunere cu privire la o taxă pe tranzacțiile financiare. Sunt încântat că lucrurile stau astfel. Este o rușine că nu lucrăm deja cu un proiect final, dar faptul că există un astfel de proiect este un lucru demn de salutat. Dacă îmi permiteți, aș dori să subliniez încă un aspect: pentru moment ne concentrăm asupra zonei euro, dar, avem, de asemenea, o „zonă non-euro” în Uniunea Europeană și ar trebui să ne asigurăm că aceasta nu se confruntă cu probleme."@ro18
"Počas dnešnej rozpravy ma veľmi uspokojilo, keď som videl dva tábory, ktoré vznikli v súvislosti s dôvodmi v pozadí tejto situácie a týchto odporúčaní – neoliberálov na jednej strane a ľavicových poslancov na druhej strane. Po toľkých mesiacoch diskusií o situácii v Európe sme očividne dospeli k záveru, že hrozí veľmi vysoká miera rizika a že je potrebná spolupráca. V tejto súvislosti ma potešil pán Barroso, ktorý dnes povedal, že bude predložený návrh o dani z finančných transakcií. Som rád, že je to tak. Škoda, že už nepracujeme s konečným návrhom, ale treba veľmi privítať skutočnosť, že nejaký návrh existuje. Dovoľte mi zdôrazniť ešte jednu vec: v súčasnosti sa sústreďujeme na eurozónu, ale v Európskej únii máme aj krajiny mimo eurozóny a mali by sme zabezpečiť, aby sa ani tie nedostali do problémov."@sk19
"Gospod predsednik, v veliko zadovoljstvo mi je, da med današnjo razpravo vidim dva tabora, ki sta nastala glede razlogov za to stanje in priporočil; neoliberalce na eni strani in levičarje na drugi. Očitno je, da smo po tolikih mesecih razprav o položaju v Evropi prišli do sklepa, prvič, da obstaja visoka raven groženj in drugič, da je sodelovanje potrebno. V zvezi s tem sem bil zadovoljen, ko je gospod Barroso danes dejal, da bo vložen predlog glede davka na finančne transakcije. Veseli me, da je tako. Sramota je, da še ne delamo s končnim osnutkom, toda dejstvo, da osnutek obstaja, je za pozdraviti. Če smem, bi rad poudaril še eno stvar: zdaj se osredotočamo na območje evra, toda v Evropski uniji imamo tudi „neevrsko območje“ in zagotoviti moramo, da tudi to ne bo imelo težav."@sl20
"Herr talman! Jag tycker att det är mycket glädjande att under dagens debatt se att de två läger som har uppstått är eniga om orsakerna till det rådande läget och rekommendationerna om vad vi bör göra: nyliberalerna å ena sidan och vänsterledamöterna å den andra. Det är uppenbart att vi efter så många månaders diskussioner om situationen i EU för det första har dragit slutsatsen att hotet är mycket stort, och för det andra att det krävs samarbete. I detta sammanhang blev jag också väldigt glad över att höra José Manuel Barroso säga i dag att kommissionen kommer att lägga fram ett förslag om en skatt på finansiella transaktioner. Det gläder mig verkligen. Det är en skam att vi inte redan arbetar med ett slutförslag, men det är hur som helst mycket välkommet att det åtminstone finns ett förslag. Jag vill gärna lyfta fram ännu en fråga. För närvarande inriktar vi oss på euroområdet, men vi har också EU-medlemsstater som inte är med i eurosamarbetet, och vi måste försäkra oss om att dessa länder inte heller får problem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph