Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-078-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-078-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Większość czasu rozmawialiśmy o kryzysie w Grecji i słusznie, bo to jest ogromny problem. Ale pan przewodniczący Barroso prosił też o wsparcie w jutrzejszych debatach na temat strefy Schengen. Jeśli nas – Parlament – prosi o wsparcie, to znaczy, że spodziewa się bardzo trudnej sytuacji, trudnych rozmów z szefami różnych rządów. Chcę powiedzieć, że dla mnie, jako dla Polki, i dla Polaków właśnie strefa Schengen – to, że można swobodnie podróżować po Europie – była symbolem wolności, symbolem Unii Europejskiej i jednym z największych atutów i zalet Unii Europejskiej. Nie możemy pozwolić, aby to ograniczyć, aby to się rozpadło, bo Unia jest właśnie przez tego typu decyzje i polityki postrzegana. Dlatego też proszę nie tylko o obronę systemu Schengen, ale też o jak najszybsze włączenie, a właściwie wciągnięcie, Rumunii i Bułgarii do tego systemu."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, většinu času jsme strávili diskusí o krizi v Řecku, a to plným právem, neboť se jedná o problém obrovských rozměrů. Avšak během včerejší diskuse nás pan Barroso požádal také o podporu ve věci Schengenu. To, že pan Barroso požádal Parlament o podporu, určitě znamená, že předpokládá velmi obtížnou situaci a náročná jednání s předsedy některých vlád. Chtěla bych připomenout, že schengenský prostor a volné cestování po Evropě, které přinesl, byly symbolem svobody a Evropské unie a pro mne osobně jako Polku a pro všechny polské občany byly jedním z hlavních pozitiv a největších předností Evropské unie. Nemůžeme připustit, aby tato svoboda byla omezena nebo aby se schengenský prostor rozpadl, protože právě takováto rozhodnutí a politiky rozhodují o tom, jak je EU vnímána. Proto bych chtěla vyzvat nejen k tomu, abychom schengenský systém bránili, ale také, aby se Rumunsko a Bulharsko staly jeho součástí, nebo spíše do něj co nejdříve zapojily."@cs1
"Hr. formand! Vi har med rette brugt det meste af vores tid på at drøfte krisen i Grækenland, for den er et kæmpestort problem. Men under gårsdagens forhandling bad hr. Barroso os også om vores støtte vedrørende Schengenspørgsmålet. Når hr. Barroso har anmodet om Parlamentets støtte, må han forvente en meget vanskelig situation og svære forhandlinger med de forskellige regeringsledere. Jeg vil gerne sige, at Schengenområdet og den frihed, som det giver med hensyn til at rejse rundt i Europa, er et symbol på frihed i EU og en af Unionens største aktiver og fortjenester for mig personligt som polak og for alle polakker generelt. Vi må ikke tillade, at denne frihed indskrænkes, eller at Schengenområdet går i opløsning, for det er netop beslutninger og politikker af denne art, der er afgørende for, hvordan EU opfattes. Derfor vil jeg opfordre til, at vi forsvarer Schengensystemet, og til, at Rumænien og Bulgarien optages – eller rettere inddrages – i dette system hurtigst mulig."@da2
"Herr Präsident! Wir haben den Großteil unserer Zeit darauf verwendet, die Krise in Griechenland zu diskutieren, was auch richtig ist, weil sie ein enormes Problem darstellt. Trotzdem hat Herr Barroso in der gestrigen Debatte auch um unsere Unterstützung in der Schengen-Frage gebeten. Die Tatsache, dass Herr Barroso uns im Parlament um unsere Unterstützung gebeten hat, bedeutet, dass wir einer sehr schwierigen Lage entgegensehen und dass schwierige Gespräche mit den verschiedenen Regierungschefs bevorstehen. Ich möchte sagen, dass der Schengen-Raum und die damit verbundene Reisefreiheit in ganz Europa für mich persönlich als Polin und für das ganze polnische Volk ein Symbol der Freiheit und der Europäischen Union und eine der wichtigsten Stärken und größten Verdienste der Europäischen Union waren. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Freiheit begrenzt wird oder der Schengen-Raum auseinanderbricht, denn genau diese Entscheidungen und Politiken bestimmen, wie die EU wahrgenommen wird. Daher möchte ich nicht nur die Verteidigung des Schengen-Systems fordern, sondern auch die schnellstmögliche Aufnahme oder vielmehr die Teilnahme Rumäniens und Bulgariens an diesem System."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αφιερώσαμε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της συζήτησης στο ζήτημα της ελληνικής κρίσης, και πολύ σωστά, δεδομένου ότι πρόκειται για μείζονος σημασίας πρόβλημα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης, ο κ. Barroso ζήτησε την υποστήριξή μας και για το θέμα της ζώνης Σένγκεν. Το γεγονός ότι ο κ. Barroso ζήτησε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου μας σημαίνει ότι μάλλον προβλέπει πολύ δύσκολες καταστάσεις και δύσκολες συνομιλίες με τους αρχηγούς των διαφόρων κυβερνήσεων. Θέλω να επισημάνω ότι η ζώνη Σένγκεν, και η ελευθερία μετακινήσεων την οποία εξασφαλίζει στο εσωτερικό της Ευρώπης, υπήρξε, για εμένα προσωπικά, ως Πολωνή, αλλά και για το σύνολο του πολωνικού λαού, σύμβολο ελευθερίας καθώς και της ίδιας της Ένωσης, και ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα και τις σπουδαιότερες αρετές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε τον περιορισμό αυτής της ελευθερίας ή την αποσύνθεση της ζώνης Σένγκεν, διότι αυτού ακριβώς του είδους οι αποφάσεις και πολιτικές καθορίζουν την εικόνα που έχουν οι πολίτες για την ΕΕ. Συνεπώς, απευθύνω έκκληση υπέρ της προάσπισης όχι μόνο του συστήματος Σένγκεν, αλλά και της ένταξης σε αυτό της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, ή μάλλον της συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο σύστημα όσο το δυνατόν συντομότερα."@el10
"Mr President, we have spent most of our time discussing the crisis in Greece, and quite rightly so, for it is an enormous problem. Yet during yesterday’s debate, Mr Barroso also asked us for our support on the Schengen issue. The fact that Mr Barroso has asked us in Parliament for our support means that he must be anticipating a very difficult situation, and difficult talks with the heads of the various governments. I would like to say that the Schengen area, and the freedom it brings to travel around Europe, was a symbol of freedom and of the European Union, and one of the chief assets and greatest merits of the European Union, for me personally, as a Pole, and for all Polish people. We cannot allow this freedom to be limited, or for the Schengen area to disintegrate, for it is precisely decisions and policies of this kind that determine how the EU is perceived. Therefore I would call not only for the Schengen system to be defended, but also for Romania and Bulgaria to be included, or rather involved in this system as soon as possible."@en4
"Señor Presidente, hemos pasado la mayoría de nuestro tiempo discutiendo la crisis en Grecia y con razón, porque es un problema enorme. Sin embargo, durante el debate de ayer, el señor Barroso también nos pidió nuestro apoyo en la cuestión de Schengen. El hecho de que el señor Barroso nos haya pedido apoyo al Parlamento significa que debe prever una situación muy difícil y negociaciones muy difíciles con los diversos Jefes de Gobierno. Me gustaría decir que el espacio Schengen y la libertad que aporta viajar por toda Europa, ha sido un símbolo de libertad y de la Unión Europea y una de las principales ventajas y mayores méritos de la Unión Europea, para mí personalmente, como polaca, y para todo el pueblo polaco. No podemos permitir que esta libertad se limite, ni que el espacio Schengen se desintegre, porque son precisamente las decisiones y políticas de este tipo lo que determinan cómo se percibe a la UE. Por consiguiente, quisiera pedir no solo que se defienda el sistema Schengen sino también que Rumanía y Bulgaria sean incluidos o mejor dicho que participen en este sistema lo antes posible."@es21
"Austatud juhataja! Oleme kulutanud suurema osa ajast Kreeka kriisi arutades. See on ka üpris põhjendatav, kuna tegemist on tohutu probleemiga. Ent eilsel arutelul palus José Manuel Barroso meil toetada ka Schengeni küsimust. Tõsiasi, et José Manuel Barroso palus meilt parlamendis toetust, tähendab, et ilmselt ootab ta väga rasket olukorda ja keerulisi kõnelusi eri valitsusjuhtidega. Tahaksin öelda, et Schengeni ala ja vabadus, mille see loob Euroopas reisimisel, oli minu jaoks isiklikult poolakana ning kõikidele teistele Poola inimestele vabaduse ja Euroopa Liidu sümbol ning üks Euroopa Liidu põhivarasid ja suurimaid plusse. Me ei saa lasta seda vabadust piirata ega Schengeni alal laguneda, kuna just täpselt niisugused otsused ja selline poliitika määravad, kuidas ELi mujal maailmas nähakse. Seetõttu kutsun üles mitte ainult Schengeni süsteemi kaitsma, vaid kaasama ka Rumeeniat ja Bulgaariat või pigem neid esimesel võimalusel süsteemiga liitma."@et5
"Arvoisa puhemies, olemme käyttäneet suurimman osan ajastamme Kreikan kriisistä keskustelemiseen, mikä on aivan oikein, sillä se on valtava ongelma. Eilisen keskustelussa puheenjohtaja Barroso kuitenkin pyysi meiltä tukeamme Schengen-kysymyksessä. Se, että puheenjohtaja Barroso on pyytänyt parlamentissa tukeamme, tarkoittaa, että hänen täytyy odottaa erittäin vaikeaa tilannetta ja vaikeita keskusteluja eri hallitusten johtajien kanssa. Haluaisin sanoa, että Schengen-alue ja sen tuoma vapaus matkustaa ympäri Eurooppaa ovat vapauden ja Euroopan unionin symboli ja yksi Euroopan unionin suurimmista voimavaroista ja tärkeimmistä ansioista minulle itselleni, puolalaisena, ja koko Puolan kansalle. Emme voi sallia tämän vapauden rajoittamista tai Schengen-alueen hajoamista, koska juuri tällaisilla päätöksillä ja toimilla määritetään, miten EU:hun suhtaudutaan. Siksi pyydän teitä puolustamaan Schengenin järjestelmää ja sen lisäksi sisällyttämään Romanian ja Bulgarian tai pikemminkin ottamaan ne tähän järjestelmään mukaan mahdollisimman pian."@fi7
"Monsieur le Président, nous avons consacré la majeure partie de notre temps à discuter de la crise en Grèce, et à juste titre, parce qu’il s’agit d’un énorme problème. Cependant, au cours du débat d’hier, M. Barroso nous a également demandé notre soutien concernant Schengen. Le fait que M. Barroso nous ait demandé notre soutien au Parlement signifie qu’il s’attend à une situation très difficile face aux chefs des différents gouvernements. Je voudrais dire que l’espace Schengen, avec la liberté de déplacement dans toute l’Europe qui l’accompagne, est un symbole de la liberté et de l’Union européenne et l’un des principaux atouts et des plus grands mérites de l’Union européenne, pour moi à titre personnel, en tant que Polonaise, et pour tous les Polonais. Nous ne pouvons pas accepter de restreindre cette liberté, nous ne pouvons pas accepter la désintégration de l’espace Schengen, parce que ce sont précisément les décisions et les politiques de ce genre qui déterminent l’image de l’Union européenne. Je demande donc non seulement à ce que l’on défende le système Schengen, mais aussi à ce que l’on inclue, ou plutôt que l’on implique le plus rapidement possible la Roumanie et la Bulgarie dans ce système."@fr8
"Elnök úr! Időnk nagy részét a görögországi válság megvitatásával töltöttük, eléggé helyesen, hiszen ez egy óriási probléma. A tegnapi vita során Barroso úr a schengeni kérdés támogatását is kérte tőlünk. Az, hogy Barroso úr a Parlamentben támogatásunkat kérte, azt jelenti, hogy nagyon nehéz helyzetre és a különböző kormányok vezetőivel folytatott kemény beszélgetésekre számít. Azt szeretném mondani, hogy a schengeni térség és az Európában való utazás tekintetében ennek révén megvalósuló szabadság a szabadság és az Európai Unió szimbóluma, valamint az Európai Unió egyik legfőbb értéke és legnagyobb érdeme volt személy szerint nekem mint lengyelnek, illetve minden lengyel ember számára. Nem engedhetjük meg e szabadság korlátozását vagy a schengeni térség felbomlását, hiszen az ilyen döntések és politikák határozzák meg, hogyan ítélik meg az EU-t. Ezért nemcsak az schengeni rendszer védelmére szólítok fel, hanem arra is, hogy Romániát és Bulgáriát is be kell vonni, méghozzá a lehető leghamarabb be kell vonni ebbe a rendszerbe."@hu11
". – ( Signor Presidente, abbiamo dedicato quasi tutto il tempo alla discussione sulla crisi della Grecia, e giustamente così è stato perché il problema è enorme. Eppure, durante il dibattito di ieri, il Presidente Barroso ci ha anche chiesto appoggio sulla questione di Schengen. Il fatto che il Presidente Barroso ci abbia chiesto in Parlamento il nostro sostegno significa che prevede una situazione estremamente difficile e negoziati complessi con i capi dei vari governi. Vorrei dire che lo spazio Schengen con la libertà di movimento in Europa che ci offre è stato un simbolo di libertà e dell’Unione europea, nonché uno dei beni più preziosi e dei maggiori meriti dell’Unione europea per me personalmente, come polacco, così come per tutto il popolo del mio paese. Non possiamo permettere che questa libertà sia limitata né che lo spazio Schengen sia smantellato perché sono proprio decisioni e politiche di questo genere che determinano il modo in cui l’Unione viene percepita. Chiederei dunque non soltanto che il sistema Schengen sia difeso, ma anche che Romania e Bulgaria vi vengano inserite, o meglio coinvolte, quanto prima."@it12
"Pone pirmininke, daugiausia laiko skyrėme diskusijoms apie krizę Graikijoje ir teisingai darėme, nes tai didžiulė problema. Tačiau vykstant vakarykštėms diskusijoms J. M. Barroso taip pat paprašė mūsų paremti Šengeno klausimą. Tai, kad J. M. Barroso paprašė mūsų Europos Parlamento paramos, reiškia, jog jis tikisi labai sunkios padėties ir sunkių pokalbių su įvairių vyriausybių vadovais. Norėčiau pasakyti, kad man pačiai kaip lenkei ir visiems Lenkijos žmonėms Šengeno erdvė ir laisvė, kurią ji suteikia keliauti po Europą, buvo laisvės ir Europos Sąjungos simbolis, vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos pranašumų ir didžiausių nuopelnų. Negalime leisti, kad ši laisvė būtų apribota arba Šengeno erdvė iširtų, nes būtent tokie sprendimai ir politika lemia suvokimą apie ES. Todėl paraginčiau ne tik ginti Šengeno sistemą, bet į ją kuo greičiau įtraukti Bulgariją ir Rumuniją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Mēs esam veltījuši gandrīz visu savu laiku Grieķijas krīzes apspriešanai un esam darījuši to pamatoti, jo tā ir milzīga problēma. Taču vakardienas debatēs kungs lūdza mūsu atbalstu Šengenas jautājumam. Tas, ka kungs lūdza Parlamenta atbalstu, nozīmē, ka viņš paredz ļoti grūtu situāciju un grūtas sarunas ar dažādu valstu valdību vadītājiem. Es vēlos teikt, ka Šengenas zona un ceļošanas brīvība visā Eiropā bija Eiropas Savienības brīvības simbols un viena no Eiropas Savienības galvenajām vērtībām, un viens no lielākajiem nopelniem man personīgi kā polietei un visai Polijas tautai. Mēs nedrīkstam ļaut ierobežot šo brīvību un veicināt Šengenas zonas sairumu, jo tieši šādi lēmumi un šāda politika nosaka to, kā ES tiek uztverta pasaulē. Tāpēc es aicinu ne tikai aizstāvēt Šengenas sistēmu, bet, cik drīz vien iespējams, iekļaut tajā arī Rumāniju un Bulgāriju."@lv13
"Większość czasu rozmawialiśmy o kryzysie w Grecji i słusznie, bo to jest ogromny problem. Ale pan przewodniczący Barroso prosił też o wsparcie w jutrzejszych debatach na temat strefy Schengen. Jeśli nas – Parlament – prosi o wsparcie, to znaczy, że spodziewa się bardzo trudnej sytuacji, trudnych rozmów z szefami różnych rządów. Chcę powiedzieć, że dla mnie, jako dla Polki, i dla Polaków właśnie strefa Schengen – to, że można swobodnie podróżować po Europie – była symbolem wolności, symbolem Unii Europejskiej i jednym z największych atutów i zalet Unii Europejskiej. Nie możemy pozwolić, aby to ograniczyć, aby to się rozpadło, bo Unia jest właśnie przez tego typu decyzje i polityki postrzegana. Dlatego też proszę nie tylko o obronę systemu Schengen, ale też o jak najszybsze włączenie, a właściwie wciągnięcie, Rumunii i Bułgarii do tego systemu."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het grootste gedeelte van de tijd we hebben gesproken over de crisis in Griekenland. Terecht, het is namelijk een enorm probleem. De heer Barroso heeft echter ook gevraagd om steun in de debatten over Schengen die morgen zullen plaatsvinden. Wanneer hij het Parlement om steun vraagt, betekent dit dat hij rekening houdt met een bijzonder moeilijke situatie lastige gesprekken met de verschillende regeringshoofden. Het Schengengebied en het feit dat vrij gereisd kan worden door Europa, stond voor mij persoonlijk en voor alle Polen symbool voor vrijheid en de Europese Unie. Het is een van de grootste voordelen van de EU. Dit type besluiten en beleid bepalen de manier waarop naar de Europese Unie wordt gekeken, daarom mogen we niet toelaten dat deze vrijheid wordt beperkt of dat het gebied uiteenvalt. Ik vraag daarom niet alleen om verdediging van het Schengensysteem, maar ook om Roemenië en Bulgarije zo snel mogelijk op te nemen in dit systeem."@nl3
"Senhor Presidente, passámos grande parte do nosso tempo a debater a crise na Grécia, e muito bem, pois trata-se de um problema grave. No entanto, durante o debate de ontem, o Presidente Barroso pediu o nosso apoio para o problema de Schengen. O facto de o Presidente Barroso ter pedido o apoio do Parlamento implica que podemos prever uma situação complicada e uma ronda de conversações difícil com os Chefes dos Governos. Gostaria de dizer que o espaço Schengen, graças à liberdade de circulação na Europa que permite, foi um símbolo da liberdade e da União Europeia, um dos principais activos e um dos principais méritos da União Europeia, tanto para mim a nível pessoal, enquanto polaca, como para todo o povo da Polónia. Não podemos consentir na limitação desta liberdade nem na desintegração do espaço Schengen, já que este tipo de decisões e políticas determinam a forma como a UE é percebida no exterior. Assim, gostaria de apelar para que o sistema Schengen seja defendido e para que a Roménia e a Bulgária sejam incluídas, ou melhor, se envolvam neste sistema no mais breve prazo possível."@pt17
"Dle președinte, ne-am petrecut o mare parte din timp discutând, pe bună dreptate, despre criza din Grecia, deoarece aceasta reprezintă o problemă uriașă. Încă din timpul dezbaterii de ieri, dl Barroso ne-a cerut sprijinul în legătură cu problema privind spațiul Schengen. Faptul că dl Barroso ne-a cerut sprijinul în Parlament înseamnă că anticipează o situație foarte dificilă și discuții complicate cu șefii diverselor guverne. Aș dori să afirm faptul că spațiul Schengen și libertatea de a călători în Europa oferită de acesta au reprezentat un simbol al libertății și al Uniunii Europene, precum și una dintre principalele realizări și cele mai mari valori ale Uniunii Europene, pentru mine personal, ca polonez, și pentru întreg poporul polonez. Nu putem permite îngrădirea acestei libertăți sau dezintegrarea spațiului Schengen, întrucât exact acest tip de decizii și politici determină modul în care UE este percepută. Așadar, aș solicita nu doar protejarea sistemului Schengen, dar și includerea României și a Bulgariei sau măcar implicarea acestora în acest sistem, cât mai curând posibil."@ro18
"Väčšinu času našej diskusie sme celkom oprávnene venovali kríze v Grécku, pretože ide o obrovský problém. Počas včerajšej rozpravy nás však pán Barroso požiadal aj o podporu v schengenskej otázke. To, že nás pán Barroso v Parlamente požiadal o podporu, znamená, že určite očakáva veľmi zložitú situáciu a zložité rozhovory s predsedami jednotlivých vlád. Chcela by som povedať, že pre mňa osobne ako pre Poľku, ako aj pre všetkých Poliakov bol schengenský priestor a sloboda cestovať po Európe, ktorú prináša, symbolom slobody a Európskej únie a jednou z hlavných výhod a najväčších zásluh Európskej únie. Nemôžeme dopustiť obmedzenie tejto slobody ani rozpad schengenského priestoru, pretože práve takéto rozhodnutia a politiky určujú, ako je EÚ vnímaná. Chcela by som preto požiadať nielen o ochranu schengenského systému, ale aj o to, aby bolo do tohto systému čo najskôr začlenené, či skôr zapojené aj Rumunsko a Bulharsko."@sk19
"Gospod predsednik, večino časa smo porabili za razpravo o krizi v Grčiji, in to upravičeno, saj gre za veliko težavo. Toda med včerajšnjo razpravo nas je gospod Barroso prosil za podporo glede schengenskega vprašanja. Dejstvo, da nas je gospod Barroso prosil v Parlamentu za podporo, pomeni, da predvideva težko situacijo in težavne pogovore s šefi različnih vlad. Želel bi reči, da je bilo schengensko območje in svoboda, ki jo to prinaša glede potovanja po Evropi, simbol svobode in Evropske unije ter ena glavnih značilnosti in največja pridobitev Evropske unije, zame kot Poljakinjo osebno in za vse Poljake. Ne moremo dovoliti, da bi se ta svoboda omejevala ali da bi schengensko območje razpadlo, saj ravno odločitve in politike te vrste določajo, kako ljudje zaznavajo EU. Zato ne pozivam le k obrambi schengenskega sistema, ampak tudi k temu, da se v ta sistem čim prej vključita ali raje pritegneta Romunija in Bolgarija."@sl20
"Herr talman! Vi har ägnat det mesta av vår tid åt att diskutera krisen i Grekland, och det är naturligtvis helt riktigt eftersom den är ett enormt problem. Under gårdagens debatt bad dock José Manuel Barroso om vårt stöd även i Schengenfrågan. Det faktum att han bad parlamentet om vårt stöd innebär att han måste förutse en mycket komplicerad situation och svåra förhandlingar med stats- och regeringscheferna. Jag anser att Schengenområdet, och i och med det friheten att resa runt i EU, är en symbol för frihet och för EU. Det är en av EU:s största tillgångar och förtjänster, för mig personligen som polack och för alla polacker. Vi kan inte tillåta att denna frihet begränsas eller att Schengenområdet upplöses, eftersom det just är beslut och politik av det här slaget som avgör hur EU uppfattas. Därför vill jag inte bara begära att Schengensystemet försvaras, utan även att Rumänien och Bulgarien tas med, eller snarare involveras, i Schengensystemet så snart som möjligt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph