Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-077-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-077-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Die bisherige Migrationspolitik der EU ist fehlgeschlagen. So etwa die Pläne der Kommission für sogenannte Mobilitätspartnerschaften, um dem Massenansturm aus Nordafrika auch noch einen legalen Anstrich zu geben. Malmström beteuert ja mehrfach, dass Europa auf die Zuwanderung aus Nordafrika angeblich angewiesen sei. Bewusst wird allerdings ignoriert, dass viele Mitgliedstaaten mit hoher Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben, und gerade bei Jugendlichen ist dies der Fall. In Libyen hat sich die Bevölkerung in den letzten zwanzig Jahren verdoppelt. Sollten die Tore nach Nordafrika also geöffnet werden, wird der Druck auf den europäischen Arbeitsmarkt weiter zunehmen. Wir brauchen daher nicht mehr Zuwanderung aus Nordafrika, sondern einen Zuwanderungsstopp. Unsere Bürger wollen hier keine Mobilitätspartnerschaften, sondern Rücknahmepartnerschaften. Unsere Mitbürger wollen keine offenen Grenzen, sondern Wiedereinführung der Kontrollen und eine Stärkung von Frontex. Dies sollte auch beim kommenden Ratsgipfel bedacht werden, wenn über die sogenannten Fortschritte der Immigrationspolitik beraten wird."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, současná migrační politika EU selhala. Dokladem toho jsou plány Komise na zavedení takzvaných partnerství mobility, která mají dodat hromadnému přílivu osob ze severní Afriky zdání legálnosti. Paní komisařka Malmströmová vícekrát prohlásila, že Evropa je prý závislá na přistěhovalectví ze severní Afriky. Avšak záměrně se přehlíží, že mnohé členské státy musí řešit vysokou míru nezaměstnanosti, zejména mezi mladými lidmi. V Libyi se za posledních dvacet let počet obyvatel zdvojnásobil. Kdybychom do severní Afriky nechali otevřené dveře, tlak na trhu práce by ještě zesílil. Nepotřebujeme tedy více přistěhovalců ze severní Afriky, nýbrž přistěhovalectví je třeba úplně zastavit. Naši občané si v tomto ohledu nepřejí žádná partnerství mobility, nýbrž partnerství v oblasti zpětného přebírání osob. Naši spoluobčané nechtějí otevřené hranice, nýbrž si přejí znovuzavedení kontrol a posílení agentury Frontex. Když se bude na nadcházejícím zasedání Rady debatovat o „pokroku“ v přistěhovalecké politice, měla by Rada uvážit i tyto věci."@cs1
"Hr. formand! EU's nuværende immigrationspolitik har fejlet. Blandt eksempler herpå kan nævnes Kommissionens planer om såkaldte mobilitetspartnerskaber, som skal give massetilstrømningen af mennesker fra Nordafrika en antydning af lovlighed. Fru Malmström har flere gange hævdet, at Europa er afhængig af indvandring fra Nordafrika. Imidlertid ser man helt bevidst bort fra, at mange medlemsstater må slås med høj arbejdsløshed, navnlig blandt unge mennesker. I Libyen er befolkningstallet blevet fordoblet inden for de seneste 20 år. Presset på det europæiske arbejdsmarked ville således blive øget yderligere, hvis vi åbnede portene til Nordafrika. Vi har ikke behov for at øge indvandringen fra Nordafrika, men snarere for helt at sætte en stopper for immigrationen. Vores medborgere ønsker ikke mobilitetspartnerskaber i denne henseende, men derimod aftaler om tilbagetagelse. Borgerne ønsker ikke åbne grænser, men snarere genindførelse af grænsekontrol og styrkelse af Frontex. Dette bør man også overveje ved det kommende rådsmøde, når man drøfter "fremskridt" i immigrationspolitikken."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ έχει αποτύχει. Ένα παράδειγμα είναι τα σχέδια της Επιτροπής για τις λεγόμενες εταιρικές σχέσεις κινητικότητας, σκοπός των οποίων είναι να δοθεί επίφαση νομιμότητας στη μαζική εισροή μεταναστών από τη βόρεια Αφρική. Η κ. Malmström έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι η Ευρώπη εξαρτάται, δήθεν, από τη μετανάστευση από τη Βόρεια Αφρική. Ωστόσο, αγνοείται εσκεμμένα το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων. Στη Λιβύη, ο πληθυσμός διπλασιάστηκε τα τελευταία 20 έτη. Έτσι, αν ανοίγονταν οι πύλες στη Βόρεια Αφρική, οι ασκούμενες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας θα αυξάνονταν ακόμη περισσότερο. Επομένως, δεν χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερη μετανάστευση από τη Βόρεια Αφρική, αλλά μάλλον τον συνολικό τερματισμό της μετανάστευσης. Οι πολίτες μας δεν επιθυμούν τη σύναψη εταιρικών σχέσεων κινητικότητας σε αυτόν τον τομέα· απεναντίας, τάσσονται υπέρ των συμφωνιών επανεισδοχής. Οι συμπολίτες μας δεν επιθυμούν ανοικτά σύνορα, αλλά επαναφορά των ελέγχων και ενίσχυση του Frontex. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη συζήτηση της «προόδου» ως προς την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου."@el10
"Mr President, the EU’s current migration policy has failed. An example of this is the Commission’s plans for so-called mobility partnerships in order to give the mass influx of people from North Africa a semblance of legality. Mrs Malmström has declared many times that Europe is allegedly dependent on immigration from North Africa. However, the fact that many Member States are having to deal with high levels of unemployment, particularly among young people, is deliberately ignored. In Libya, the population has doubled in the last 20 years. Thus, if the gates to North Africa were opened, the pressure on the European labour market would increase further. Therefore, we do not need more immigration from North Africa, but rather a stop to immigration altogether. Our citizens do not want mobility partnerships in this regard; instead they want readmission partnerships. Our fellow citizens do not want open borders, but rather the reintroduction of controls and a strengthening of Frontex. This also ought to be considered at the forthcoming Council meeting when ‘progress’ in immigration policy is discussed."@en4
"Señor Presidente, la actual política de migración de la UE ha fracasado. Un ejemplo de ello son los planes de la Comisión para las llamadas asociaciones de movilidad con el fin de dar a la afluencia masiva de personas procedentes del Norte de África una apariencia de legalidad. La señora Malmström ha declarado muchas veces que Europa al parecer depende de la inmigración del Norte de África. Sin embargo, se ignora deliberadamente el hecho de que muchos Estados miembros tengan que hacer frente a tasas elevadas de desempleo, especialmente entre los jóvenes. En Libia, la población se ha duplicado durante los últimos 20 años. Así pues, si las puertas al Norte de África estuvieran abiertas, la presión sobre el mercado laboral europeo aumentaría aún más. Por lo tanto, no necesitamos más inmigración procedente del Norte de África, sino más bien poner fin a la inmigración completamente. Nuestros ciudadanos no quieren asociaciones de movilidad en este sentido; más bien quieren asociaciones de readmisión. Nuestros conciudadanos no quieren fronteras abiertas, sino más bien la reintroducción de controles y un fortalecimiento de Frontex. Esto también se debería considerar en la próxima reunión del Consejo cuando se discutan los «progresos» en la política de inmigración."@es21
"Austatud juhataja! ELi kehtiv rändepoliitika on läbi kukkunud. Üks näide sellest on komisjoni kava võtta kasutusele nn rändepartnerlus, mis annaks Põhja-Aafrikast tulevate inimeste massilisele sissevoolule näilise õiguspärasuse. Cecilia Malmström on palju kordi kuulutanud, et Euroopa on väidetavalt Põhja-Aafrika immigratsioonist sõltuv. Ent tõsiasja, et paljud liikmesriigid peavad toime tulema kõrge töötuse tasemega, eriti noorte inimeste seas, eiratakse tahtlikult. Liibüas on rahvastik viimase 20 aasta jooksul kahekordistunud. Seega, kui väravad Põhja-Aafrikasse peaks avatama, suureneks surve Euroopa tööturule veelgi. Seetõttu ei vaja me rohkem sisserännet Põhja-Aafrikast, vaid peaksime sellele üldse lõpu tegema. Meie kodanikud ei soovi rändepartnerlust; nad tahavad hoopis tagasivõtmispartnerlust. Meie kaaskodanikud ei taha lahtiseid piire, vaid pigem piirkontrolli taastamist ja Frontexi tugevdamist. Ka seda tuleks arutada eelseisval nõukogu kohtumisel, kus arutatakse „edusamme” immigratsioonipoliitikas."@et5
"Arvoisa puhemies, EU:n nykyinen siirtolaispolitiikka on epäonnistunut. Tästä voidaan mainita esimerkkinä komission niin sanottuja liikkuvuuskumppanuuksia koskevat suunnitelmat, joilla Pohjois-Afrikan ihmisten joukottainen maahantulo saadaan näyttämään lailliselta. Komission jäsen Malmström on ilmoittanut monta kertaa, että EU on muka riippuvainen Pohjois-Afrikasta peräisin olevasta maahanmuutosta. Sitä vastoin jätetään tarkoituksella huomiotta, että monien jäsenvaltioiden on selvittävä korkeista työttömyystasoista, erityisesti nuorten keskuudessa. Libyassa väestömäärä on kaksinkertaistunut 20:n viime vuoden aikana. Jos siis Pohjois-Afrikan portit avattaisiin, paine eurooppalaisilla työmarkkinoilla kasvaisi entisestään. Emme siis tarvitse lisää maahanmuuttoa Pohjois-Afrikasta, vaan pikemminkin maahanmuutto on pysäytettävä kokonaan. Kansalaisemme eivät halua tämän osalta liikkuvuuskumppanuuksia, sen sijaan he haluavat takaisinottokumppanuuksia. Kansalaisemme eivät halua avoimia rajoja vaan tarkastusten käyttöönottoa uudelleen ja Frontexin vahvistamista. Myös tätä pitäisi käsitellä tulevassa neuvoston kokouksessa, kun keskustellaan "edistymisestä" maahanmuuttopolitiikassa."@fi7
"Monsieur le Président, la politique actuelle de l’Union européenne en matière d’immigration a échoué. Je pense par exemple aux projets de «partenariats pour la mobilité» de la Commission, censés donner un semblant de légalité à l’afflux massif de personnes en provenance d’Afrique du Nord. Mme Malmström a déclaré à de nombreuses reprises que l’Europe était tributaire, selon elle, de l’immigration en provenance d’Afrique du Nord. Mais on ignore délibérément le fait que de nombreux États membres sont confrontés à un chômage élevé, en particulier chez les jeunes. En Libye, la population a doublé ces vingt dernières années. Si nous ouvrons les portes de l’Afrique du Nord, nous allons augmenter encore plus la pression sur le marché du travail. Nous n’avons donc pas besoin de plus d’immigration depuis l’Afrique du Nord. Nous devons au contraire arrêter complètement l’immigration. Nos concitoyens ne veulent pas de partenariats pour la mobilité, mais bien des partenariats de réadmission. Nos concitoyens ne veulent pas de frontières ouvertes, mais plutôt le rétablissement des contrôles et le renforcement de Frontex. Ces souhaits devraient également être pris en considération lors de la prochaine réunion du Conseil, au moment de discuter des «progrès» de la politique migratoire."@fr8
"Elnök úr! Az EU jelenlegi bevándorlási politikája megbukott. Ennek egyik példája a Bizottság úgynevezett mobilitási partnerségekre irányuló terve, amelynek célja, hogy az Észak-Afrikából való tömeges beáramlás legális színezetet kapjon. Malmström asszony számos alkalommal kijelentette, hogy Európa állítólag rá van utalva az Észak-Afrikából érkező bevándorlókra. Tudatosan figyelmen kívül hagyják azonban, hogy számos tagállamnak magas szintű, különösen a fiatalokat érintő munkanélküliséggel kell megküzdenie. Líbiában a lakosság az utóbbi 20 évben megduplázódott. Tehát, ha Észak-Afrika felé megnyílnak a kapuk, az európai munkaerőpiacra nehezedő nyomás tovább növekszik. Ezért nincs szükségünk arra, hogy Észak-Afrikából további bevándorlók érkezzenek, hanem teljes egészében meg kell állítanunk a bevándorlást. Polgártársaink e tekintetben nem akarnak mobilitási partnerségeket, hanem visszafogadási partnerségeket akarnak. Polgártársaink nem akarnak nyitott határokat, hanem az ellenőrzések visszaállítását és a Frontex megerősítését akarják. Ezt is meg kellene fontolni a közelgő tanácsi ülésen, amikor a bevándorlási politika „előrehaladásáról” tárgyalnak."@hu11
". – ( Signor Presidente, l’attuale politica migratoria dell’Unione ha fallito. Un esempio ci è dato dai piani della Commissione per i cosiddetti partenariati di mobilità volti a dare una parvenza di legalità all’afflusso di masse di persone dall’Africa settentrionale. La signora Commissario Malmström ha dichiarato molte volte che l’Europa è chiaramente dipendente dall’immigrazione dall’Africa settentrionale. Tuttavia, il fatto che molti Stati membri debbano confrontarsi con livelli elevati di disoccupazione, specialmente tra i giovani, viene deliberatamente ignorato. In Libia, la popolazione si è raddoppiata negli ultimi 20 anni. Pertanto, se si aprissero i cancelli dell’Africa settentrionale, la pressione sul mercato del lavoro europeo aumenterebbe ulteriormente. Non abbiamo quindi bisogno di più immigrazione dall’Africa settentrionale, bensì piuttosto di un duro colpo di freno all’immigrazione. In tale contesto, i nostri cittadini non vogliono partenariati di mobilità; vogliono partenariati di rimpatrio. I nostri concittadini non vogliono frontiere aperte; vogliono la reintroduzione dei controlli e il rafforzamento di Frontex. Anche questo dovrà essere considerato in occasione dell’imminente riunione del Consiglio quando si discuterà di “progressi” a livello di politica di immigrazione."@it12
"Pone pirmininke, dabartinė ES migracijos politika nevykusi. Tai rodo Komisijos planai įgyvendinti vadinamąsias judumo partnerystes, kad neva iš Šiaurės Afrikos atplūstų masė žmonių. C. Malmström daug kartų teigė, kad Europa tariamai priklausoma nuo imigracijos iš Šiaurės Afrikos. Tačiau tai, kad daugumai valstybių narių tenka kovoti su dideliu nedarbu, visų pirma jaunimo nedarbu, tyčia ignoruojama. Libijoje per pastaruosius 20 metų gyventojų padvigubėjo. Atvėrus Šiaurės Afrikos vartus, spaudimas Europos darbo rinkai dar labiau padidėtų. Todėl mums nebereikia daugiau imigrantų iš Šiaurės Afrikos, veikiau turime apskritai sustabdyti imigraciją. Mūsų piliečiai šiuo atžvilgiu nenori judumo partnerysčių, jie nori readmisijos partnerysčių. Mūsų piliečiai nenori atvirų sienų, veikiau siekia iš naujo įvesti sienų kontrolę ir stiprinti FRONTEX. Tai irgi reikėtų apsvarstyti ateinančiame Tarybos susitikime, aptariant imigracijos politikos „pažangą“."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! ES pašreizējā migrācijas politika ir cietusi neveiksmi. Par to liecina Komisijas plāni ieviest tā saukto mobilitātes partnerību, lai piešķirtu masu pieplūdumam no Ziemeļāfrikas legalitātes šķietamību. kundze ir daudzkārt paziņojusi, ka Eiropa esot atkarīga no imigrācijas no Ziemeļāfrikas. Taču tas, ka daudzās dalībvalstīs ir augsts bezdarba līmenis, jo īpaši jauniešu starpā, tiek ar nolūku ignorēts. Lībijā iedzīvotāju skaits pēdējos 20 gados ir dubultojies. Tādējādi, ja vārti uz Ziemeļāfriku tiks atvērti, spiediens uz Eiropas darba tirgu palielināsies vēl vairāk. Tāpēc mums nav vajadzīgas vēl lielākas imigrācijas plūsmas no Ziemeļāfrikas, bet mums ir drīzāk jāaptur imigrācija. Mūsu pilsoņi nevēlas šādu mobilitātes partnerību, tās vietā viņi vēlas atpakaļuzņemšanas partnerību. Mūsu pilsoņi nevēlas atvērtas robežas, bet drīzāk gan robežkontroles atjaunošanu un nostiprināšanu. Šis jautājums ir jāizskata gaidāmajā Padomes sanāksmē, kad tiks apspriests „progress” imigrācijas politikā."@lv13
"Herr Präsident! Die bisherige Migrationspolitik der EU ist fehlgeschlagen. So etwa die Pläne der Kommission für sogenannte Mobilitätspartnerschaften, um dem Massenansturm aus Nordafrika auch noch einen legalen Anstrich zu geben. Malmström beteuert ja mehrfach, dass Europa auf die Zuwanderung aus Nordafrika angeblich angewiesen sei. Bewusst wird allerdings ignoriert, dass viele Mitgliedstaaten mit hoher Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben, und gerade bei Jugendlichen ist dies der Fall. In Libyen hat sich die Bevölkerung in den letzten zwanzig Jahren verdoppelt. Sollten die Tore nach Nordafrika also geöffnet werden, wird der Druck auf den europäischen Arbeitsmarkt weiter zunehmen. Wir brauchen daher nicht mehr Zuwanderung aus Nordafrika, sondern einen Zuwanderungsstopp. Unsere Bürger wollen hier keine Mobilitätspartnerschaften, sondern Rücknahmepartnerschaften. Unsere Mitbürger wollen keine offenen Grenzen, sondern Wiedereinführung der Kontrollen und eine Stärkung von Frontex. Dies sollte auch beim kommenden Ratsgipfel bedacht werden, wenn über die sogenannten Fortschritte der Immigrationspolitik beraten wird."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het huidige migratiebeleid van de EU heeft gefaald. Een voorbeeld hiervan zijn de plannen van de Commissie voor zogeheten mobiliteitspartnerschappen met als doel een massale instroom van mensen uit Noord-Afrika een zweem van legaliteit te geven. Mevrouw Malmström heeft al meerdere keren verklaard dat Europa afhankelijk zou zijn van immigratie vanuit Noord-Afrika. Daarbij wordt echter bewust voorbijgegaan aan het feit dat tal van lidstaten te kampen hebben met hoge werkloosheidscijfers, met name onder jongeren. In Libië is de bevolking de laatste twintig jaar verdubbeld. Als wij dus de deuren naar Noord-Afrika openen, wordt de druk op de Europese arbeidsmarkt alleen maar vergroot. Wij hebben dan ook helemaal geen behoefte aan immigratie uit Noord-Afrika, maar eerder aan een algehele immigratiestop. Onze burgers zitten in dit opzicht helemaal niet te wachten op mobiliteitspartnerschappen; wat zij daarentegen willen is terugnamepartnerschappen. Onze medeburgers willen de grenzen niet openen, maar willen juist een herintroductie van grenscontroles en een versterking van Frontex. Ook dit zou moeten worden overwogen tijdens de komende Raadsvergadering, als wordt gesproken over de 'voortgang' van het immigratiebeleid."@nl3
"Panie Przewodniczący! Obecna europejska polityka migracji zawiodła. Przykładem są plany Komisji dotyczące tak zwanych partnerstw na rzecz mobilności mających nadawać masowemu napływowi ludności z Afryki Północnej pozór legalności. Pani Malmström mówiła wielokrotnie, że Europa jest rzekomo uzależniona od imigracji z Afryki Północnej. Celowo ignoruje się jednak fakt, że wiele państw członkowskich boryka się z wysokim bezrobociem, zwłaszcza wśród ludzi młodych. W okresie minionych 20 lat liczba ludności Libii podwoiła się. Gdyby więc otwarto się na Afrykę Północną, presja na europejskim rynku pracy jeszcze by wzrosła. Dlatego nie potrzebujemy więcej imigracji z Afryki Północnej, a raczej zatrzymania jakiejkolwiek imigracji. Nasi obywatele nie chcą żadnych partnerstw na rzecz mobilności. Chcą raczej partnerstw na rzecz readmisji. Nasi obywatele nie chcą otwartych granic. Chcą przywrócenia kontroli i wzmocnienia agencji Frontex. To także należy rozważyć na najbliższym posiedzeniu Rady przy okazji omawiania „postępów” w zakresie polityki imigracji."@pl16
"Senhor Presidente, a actual política da UE para as migrações fracassou. Um exemplo do que acabo de afirmar é o plano da Comissão para as denominadas parcerias para a mobilidade, que pretendem dar aos afluxos maciços de indivíduos do Norte de África um ar de legalidade. A senhora Comissária Malmström declarou já por diversas vezes que a Europa alegadamente depende da imigração oriunda do Norte de África. No entanto, o facto de muitos Estados­Membros se verem a braços com altos níveis de desemprego, em especial entre os jovens, está a ser propositadamente ignorado. A população da Líbia duplicou nos últimos 20 anos. Assim, se os portões do Norte de África fossem abertos, a pressão sobre o mercado laboral na Europa aumentaria ainda mais. Não precisamos, portanto, de mais imigração do Norte de África, mas de travar toda a imigração. Os nossos cidadãos não desejam parcerias para a mobilidade neste domínio; o que desejam é parcerias para a readmissão. Os nossos concidadãos não desejam a abertura das fronteiras, mas a reintrodução dos postos fronteiriços e o reforço da Frontex. Estes aspectos deveriam ser também tidos em consideração na próxima reunião do Conselho, quando se debaterem os “progressos” no domínio da política de imigração."@pt17
"Dle președinte, actuala politică a UE în domeniul migrației a eșuat. Un exemplu îl reprezintă planurile Comisiei pentru așa-numitele parteneriate pentru mobilitate, cu scopul de a oferi un aspect de legalitate afluxului masiv de persoane din Africa de Nord. Dna Malmström a declarat în repetate rânduri că Europa este aparent dependentă de imigrația din Africa de Nord. Cu toate acestea, faptul că multe state membre trebuie să gestioneze o rată mare a șomajului, în special în rândul tinerilor, este intenționat ignorat. În Libia, populația s-a dublat în ultimii 20 de ani. Astfel, dacă porțile spre Africa de Nord rămân deschise, presiunea asupra pieței europene a muncii va crește și mai mult. Prin urmare, nu avem nevoie de mai mulți imigranți din Africa de Nord, ci mai degrabă de oprirea completă a imigrației. Cetățenii noștri nu doresc parteneriate pentru mobilitate în această privință; în schimb, doresc parteneriate pentru readmisie. Cetățenii noștri nu doresc granițe deschise, ci mai degrabă reintroducerea controalelor și consolidarea Frontex. Și acest lucru se cuvine a fi luat în considerare la următoarea reuniune a Consiliului când se va discuta despre „progresul“ înregistrat în politica din domeniul imigrației."@ro18
"Súčasná migračná politika EÚ zlyhala. Príkladom sú plány Komisie týkajúce sa takzvaných partnerstiev mobility, ktoré majú hromadnému prílevu ľudí zo severnej Afriky dodať zdanie legálnosti. Pani Malmströmová opakovane vyhlasuje, že Európa je údajne závislá od prisťahovalectva zo severnej Afriky. Zámerne sa však prehliada skutočnosť, že mnohé členské štáty musia riešiť vysokú mieru nezamestnanosti, a to najmä medzi mladými ľuďmi. V Líbyi sa počet obyvateľov za posledných 20 rokov zdvojnásobil. Keby sa otvorila brána do severnej Afriky, tlak na európsky trh práce by sa ešte zvýšil. Preto nepotrebujeme ďalších prisťahovalcov zo severnej Afriky, ale úplné zastavenie prisťahovalectva. Naši občania v tejto súvislosti nechcú partnerstvá pre mobilitu, ale partnerstvá pre readmisiu. Naši spoluobčania nechcú otvorené hranice, ale opätovné zavedenie kontrol a posilnenie agentúry Frontex. V diskusii o „pokroku“ v oblasti prisťahovaleckej politiky na nadchádzajúcom zasadnutí Rady by sa malo prihliadať aj na to."@sk19
"Gospod predsednik, sedanja migracijska politika EU ni bila uspešna. Primer tega so načrti Komisije za tako imenovana partnerstva za mobilnost, tako da bi dali množičnemu pritoku ljudi s severne Afrike videz legalnosti. Gospa Malmström je večkrat izjavila, da je Evropa domnevno odvisna od priseljevanja iz severne Afrike. Toda dejstvo, da se morajo mnoge države članice spopadati z visokimi ravnmi brezposelnosti, zlasti med mladimi, se namenoma zanemarja. V Libiji se je prebivalstvo v zadnjih 20 letih podvojilo. Torej če bi se vrata severne Afrike odprla, potem bi se pritisk na evropski trg dela še bolj povečal. Zato ne potrebujemo več priseljevanja s severne Afrike, ampak ustavitev priseljevanja na splošno. Naši državljani ne želijo partnerstev za mobilnost v tem pogledu; namesto tega želijo partnerstva za ponovni sprejem. Naši sodržavljani ne želijo odprtih meja, ampak raje uvedbo nadzora in krepitev Frontexa. Tudi to je treba upoštevati na prihajajočem zasedanju Sveta, ko se bo razpravljalo o „napredku“ in politiki priseljevanja."@sl20
"Herr talman! EU:s nuvarande migrationspolitik har misslyckats. Ett exempel på det är kommissionens planer på så kallade rörlighetspartnerskap för att ge den massiva tillströmningen av människor från Nordafrika ett sken av laglighet. Cecilia Malmström har vid ett flertal tillfällen påstått att EU är beroende av invandringen från Nordafrika. Det faktum att många medlemsstater måste kämpa med hög arbetslöshet, särskilt bland unga människor, ignoreras medvetet. I Libyen har befolkningen fördubblats de senaste 20 åren. Om portarna till Nordafrika skulle öppnas skulle pressen på EU:s arbetsmarknad följaktligen öka ännu mer. Därför behöver vi inte mer invandring från Nordafrika, utan ett totalstopp för invandring. Våra medborgare vill inte ha rörlighetspartnerskap i det här avseendet, de vill ha återtagandepartnerskap i stället. Våra medborgare vill inte ha öppna gränser, utan i stället ett återinförande av gränskontrollerna och ett starkare Frontex. Detta bör också övervägas under Europeiska rådets kommande möte när invandringspolitikens ”framsteg” diskuteras."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph