Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-076-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-076-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A grave situação económica e social em diversos Estados­Membros da União Europeia devia merecer deste próximo Conselho, de Junho, uma atenção muito especial, uma reflexão profunda sobre as suas causas, a assunção de responsabilidades pela políticas comunitárias cada vez mais neo-liberais, como privatizações e desvalorização do trabalho, que estão a provocar mais desigualdades sociais, maiores divergências económicas, mais desemprego, pobreza e exclusão social. Infelizmente, indiferentes às lutas dos trabalhadores e dos povos, o que propõem é dar um carácter permanente às políticas neo-liberais que já provocaram graves crises na Grécia e na Irlanda e que ameaçam Portugal e outros Estados­Membros. O que pretendem, afinal, é facilitar o caminho para a obtenção de maiores lucros do capital, de maior especulação financeira, sempre à custa dos mesmos de sempre: os trabalhadores, as micro-pequenas e médias empresas, os agricultores, as populações afectadas por estas reduções de investimento e por políticas de austeridade."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, tato závažná hospodářská a sociální situace, která postihla několik členských států, si zaslouží, aby byla na blížícím se červnovém zasedání Evropské rady podrobena velmi důkladné reflexi, aby byla věnována důkladná pozornost jejím příčinám a aby byla přijata odpovědnost za stále neoliberálnější zaměření unijních politik, například pokud jde o privatizace nebo znehodnocení práce, které způsobuje prohlubování sociálních nerovností, hospodářských rozdílů a větší nezaměstnanost, chudobu a sociální vyloučení. Členové Rady jsou lhostejní k zápasu pracujících a běžných občanů a navrhují bohužel, aby neoliberální politiky, které již vyvolaly závažné krize v Řecku a Irsku a ohrožují Portugalsko a další členské státy, byly petrifikovány. Nakonec to, oč se snaží, je usnadnit dosažení většího zisku z kapitálu a větších finančních spekulací, a to vždy na úkor těch stejných skupin: pracujících, mikropodniků, malých a středních podniků, zemědělců a lidí, na něž budou tyto škrty v investicích a úsporné politiky mít dopad."@cs1
"Hr. formand! I lyset af den alvorlige økonomiske og sociale situation i flere EU-medlemsstater må Rådet ved dets møde i juni gøre sig meget omhyggelige overvejelser om årsagerne til den og påtage sig ansvaret for EU's stadig mere neoliberale politikker. Her tænker jeg bl.a. på privatiseringerne og devalueringen af arbejdet, som forårsager øget social ulighed, økonomisk divergens, arbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse. Medlemmerne af Rådet er ligeglade med problemerne blandt arbejdstagerne og den almindelige befolkning, og desværre foreslår medlemmerne at gøre permanent brug af de neoliberale politikker, der allerede har ført til alvorlige kriser i Grækenland og Irland, og som truer Portugal og andre medlemsstater. I sidste ende har de til hensigt at gøre det lettere at opnå højere profit fra kapital og øget finansiel spekulation på bekostning af de sædvanlige grupper, nemlig arbejdstagerne, mikrovirksomhederne, SMV'erne, landmændene og andre mennesker, der påvirkes af disse sparepolitikker og nedskæringer i investeringerne."@da2
"Herr Präsident! Die ernste wirtschaftliche und soziale Lage, die mehrere Mitgliedstaaten der Union betrifft, verdient von dieser bevorstehenden Sitzung des Europäischen Rates im Juni sehr sorgfältige Beachtung; es muss gründlich über deren Gründe nachgedacht und Verantwortung übernommen werden für die zunehmend neoliberalen politischen Maßnahmen der Union, wie Privatisierungen und die Abwertung von Arbeit, die zu mehr sozialer Ungleichheit, größerer wirtschaftlicher Divergenz und mehr Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung führen. Die Mitglieder des Rates stehen dem Kampf der Arbeitnehmer und der einfachen Bürger gleichgültig gegenüber, und sie schlagen bedauerlicherweise vor, die neoliberale Politik, die bereits zu schweren Krisen in Griechenland und Irland geführt hat und auch Portugal und andere Mitgliedstaaten bedroht, zu einem Dauerzustand werden zu lassen. Letzten Endes versuchen sie, es leichter zu machen, mehr Profit aus dem Kapital und aus größeren Finanzspekulationen und immer auf Kosten der gleichen Gruppen wie immer zu erzielen: Arbeitnehmer, Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe, Landwirte und Menschen, die von diesen Investitionseinsparungen und Sparpolitiken betroffen sind."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που πλήττουν πολλά κράτη μέλη της Ένωσης πρέπει να μελετηθούν πολύ προσεκτικά από το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, το οποίο οφείλει να προβληματιστεί βαθιά για τις αιτίες τους και να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν για τις ολοένα και πιο νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ένωσης, όπως οι ιδιωτικοποιήσεις και η υποτίμηση της εργασίας, οι οποίες προκαλούν όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, αύξηση των οικονομικών αποκλίσεων και περισσότερη ανεργία, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Τα μέλη του Συμβουλίου αδιαφορούν για τον καθημερινό αγώνα των εργαζομένων και των απλών ανθρώπων και, δυστυχώς, η πρότασή τους είναι να μονιμοποιηθούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές οι οποίες έχουν προκαλέσει ήδη σοβαρές κρίσεις στην Ελλάδα και την Ιρλανδία και απειλούν την Πορτογαλία και άλλα κράτη μέλη. Εν τέλει, η επιδίωξή τους είναι να διευκολύνουν την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και της κερδοσκοπίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, πάντα εις βάρος των ίδιων κοινωνικών ομάδων: των εργαζομένων, των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των αγροτών και των ανθρώπων που πλήττονται από τις περικοπές των επενδύσεων και από τις πολιτικές λιτότητας."@el10
"Mr President, what the serious economic and social situation affecting several Member States of the Union deserves from this forthcoming June European Council is very careful consideration, deep reflection on its causes, and acceptance of responsibility for the increasingly neoliberal Union policies, such as privatisations and the devaluing of labour, which are causing more social inequality, greater economic divergence, and more unemployment, poverty and social exclusion. The Council members are indifferent to the struggle of workers and ordinary people and, unfortunately, what they are proposing is to make permanent the neoliberal policies that have already led to serious crises in Greece and Ireland and are threatening Portugal and other Member States. In the end, what they are trying to do is to make it easier to gain more profit from capital and from greater financial speculation, and always at the expense of the same groups as ever: workers, micro-, small and medium-sized enterprises, farmers and people affected by these investment cuts and austerity policies."@en4
"Señor Presidente, lo que la grave situación económica y social que afecta a varios Estados miembros de la Unión merece de este próximo Consejo Europeo de junio es una atención muy especial, una reflexión profunda sobre sus causas y la asunción de responsabilidades por las políticas cada vez más neoliberales de la Unión, como las privatizaciones y la devaluación del trabajo, que están causando más desigualdad social, mayor divergencia económica y más desempleo, pobreza y exclusión social. Los miembros del Consejo permanecen indiferentes ante la lucha de los trabajadores y de los ciudadanos de a pie, lo que están proponiendo es hacer permanentes las políticas neoliberales que ya han provocado graves crisis en Grecia e Irlanda y amenazan a Portugal y otros Estados miembros. Al final, lo que pretenden hacer es facilitar el camino para la obtención de mayores beneficios del capital y de una mayor especulación financiera y siempre a costa de los mismos grupos de siempre: los trabajadores, las microempresas, las pequeñas y medianas empresas, los agricultores y los ciudadanos afectados por estos recortes de inversión y políticas de austeridad."@es21
"Austatud juhtaja! See mitut liikmesriiki mõjutav raske majanduslik ja sotsiaalne olukord on eelseisval juuni Euroopa Ülemkogul väärt väga hoolikat kaalumist, sügavat järelemõtlemist selle põhjuste üle ning vastutuse võtmist üha neoliberaalsemate liidu poliitikameetmete eest, nagu erastamised ja tööjõu ärakasutamine, mis toob kaasa suurema sotsiaalse ebavõrdsuse, ulatuslikuma majandusliku tasakaalustamatuse ning veel suurema töötuse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse. Nõukogu liikmed on ükskõiksed tööliste ja tavaliste inimeste heitluste suhtes ning kahjuks teevad nad ettepanekuid nendesamade neoliberaalsete poliitikameetmete püsivaks kehtestamiseks, mis on juba viinud suurte kriisideni Kreekas ja Iirimaal ning ähvardavad Portugali ja teisi liikmesriike. Lõppude lõpuks püüavad nad muuta lihtsamaks suurema kasu saamist kapitalist ja ulatuslikumast finantsspekuleerimisest – ning seda alati samade inimrühmade arvelt: töölised, mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad, põllumajandustootjad ja inimesed, keda need investeerimiskärped ja kasinuspoliitikad mõjutavad."@et5
"Arvoisa puhemies, moneen unionin jäsenvaltioon vaikuttava vakava taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne ansaitsee tältä tulevalta kesäkuun Eurooppa-neuvostolta erittäin huolellista tarkastelua, sen syiden perusteellista pohtimista ja jatkuvasti uusliberaalimpien unionin toimien, esimerkiksi yksityistämisten ja työvoiman arvon laskemisen, vastuun hyväksymistä, sillä ne aiheuttavat lisää yhteiskunnallista epätasa-arvoa, suurempia taloudellisia eroja ja enemmän työttömyyttä, köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Neuvoston jäsenet suhtautuvat välinpitämättömästi työläisten ja tavallisten ihmisten ponnisteluihin ja ehdottavat, valitettavasti, niiden uusliberaalien toimien vakiinnuttamista, jotka ovat jo saaneet aikaan vakavia kriisejä Kreikassa ja Irlannissa ja jotka uhkaavat Portugalia ja muita jäsenvaltioita. Loppujen lopuksi he yrittävät helpottaa pääoman suurempien voittojen saamista ja suurempaa rahoituskeinottelua, ja aina ja ikuisesti samojen ryhmien kustannuksella: työläisten, mikroyritysten, pienten ja keskisuurten yritysten, maanviljelijöiden ja näiden investointileikkausten ja säästötoimien kohteeksi joutuneiden ihmisten."@fi7
"Monsieur le Président, la situation économique et sociale très difficile que connaissent plusieurs États membres de l’Union mérite une grande attention de la part du prochain Conseil européen. Le Conseil va devoir réfléchir profondément aux causes de cette crise et accepter la responsabilité des politiques de plus en plus néolibérales de l’Union, comme les privatisations et la dévalorisation du travail, qui provoquent une montée des inégalités sociales et économiques, du chômage, de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Les membres du Conseil sont indifférents face aux difficultés des travailleurs et des gens ordinaires et, malheureusement, ils proposent de figer les politiques néolibérales qui ont déjà provoqué de graves crises en Grèce et en Irlande et qui menacent le Portugal et d’autres États membres. Ce qu’ils essayent de faire, en fin de compte, c’est de faciliter et d’augmenter les profits du capital et de la grande spéculation financière, toujours aux dépens des mêmes groupes: les travailleurs, les microentreprises et les PME, les agriculteurs et les personnes qui souffrent de ces diminutions des investissements et de ces politiques d’austérité."@fr8
"Elnök úr! A számos tagállamot és az Uniót érintő súlyos gazdasági és társadalmi helyzet a közelgő júniusi Európai Tanács részéről annak okaira vonatkozóan igen gondos mérlegelésre és alapos átgondolásra szorul, valamint megérdemli, hogy az egyre neoliberálisabb, további társadalmi egyenlőtlenséget, nagyobb gazdasági különbséget, valamint nagyobb munkanélküliséget, szegénységet és társadalmi kirekesztést eredményező uniós politikákért, például a privatizációkért, a munka leértékelődéséért vállalják a felelősséget. A Tanács tagjai közömbösek a munkavállalók és az egyszerű emberek küzdelmével szemben, és sajnos a Görögországban és Írországban már így is súlyos válságokat okozó, jelenleg pedig Portugáliát és más tagállamokat fenyegető neoliberális politikák állandóvá tételét javasolják. Végül is annak megkönnyítésére törekednek, hogy a tőkéből és a nagyobb mértékű pénzügyi spekulációból még nagyobb profitra tegyenek szert, mégpedig mindig ugyanannak a csoportnak, azaz a munkavállalók, a mikro-, kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági termelők és az e beruházáscsökkentésekkel és takarékossági politikákkal érintett emberek csoportjának a kárára."@hu11
". – ( Signor Presidente, ciò che la grave situazione economica e sociale che coinvolge diversi Stati membri dell’Unione merita dall’imminente Consiglio europeo di giugno è una valutazione estremamente attenta, una profonda riflessione sulle cause e un’accettazione della responsabilità per le politiche sempre più neoliberali dell’Unione, come le privatizzazioni e la svalutazione del lavoro, che stanno causando più disparità sociali, maggiore divergenza economica e più disoccupazione, povertà ed esclusione sociale. I membri del Consiglio sono indifferenti alla lotta dei lavoratori e dei normali cittadini e, purtroppo, ciò che stanno proponendo consiste nel rendere permanenti le politiche neoliberali che hanno già portato a gravi crisi in Grecia e Irlanda e stanno minacciando Portogallo e altri Stati membri. Alla fine, ciò che stanno cercando di fare è rendere più semplice l’ottenimento di maggiori profitti dal capitale e da una speculazione finanziaria più spinta sempre a spese degli stessi gruppi: lavoratori, piccole e medie imprese, agricoltori e cittadini colpiti dai tagli degli investimenti e dalle politiche di austerity."@it12
"Pone pirmininke, rimta ekonominė ir socialinė padėtis, kurioje yra atsidūrusios kelios ES valstybės narės, ateinančioje birželio mėn. Europos Vadovų Taryboje turi būti apsvarstyta labai atidžiai, išsamiai išanalizuojant jos priežastis ir prisiimant atsakomybę už vis labiau neoliberalią ES politiką, pvz., privatizavimus ir darbo nuvertinimą, dėl kurio didėja socialinė nelygybė, ekonominiai skirtumai, nedarbas, skurdas ir socialinė atskirtis. Tarybos nariams nerūpi darbuotojų ir paprastų žmonių kovos, deja, jie siūlo įtvirtinti neoliberalią politiką, dėl kurios didelę krizę jau patyrė Graikija ir Airija, o Portugalijai ir kitoms valstybėms narėms ji dar gresia. Galiausiai jie siekia, kad vykdant kapitalo ir finansines spekuliacijas būtų lengviau gauti pelną ir visada tų pačių grupių, t. y. darbuotojų, labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių, ūkininkų ir žmonių, kuriems tokios sumažintos investicijos ir griežto taupymo politika turi neigiamą įtaką, nenaudai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Nopietnās ekonomiskās un sociālās situācijas dēļ vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs Eiropadomei gaidāmajā jūnija sanāksmē ir rūpīgi jāapsver un dziļi jāpārdomā šīs situācijas iemesli un jāuzņemas atbildība par Eiropas Savienības neoliberālās politikas eskalāciju — privatizāciju, darbaspēka devalvāciju, kas izraisa lielu sociālo nevienlīdzību, dažādu valstu ekonomikas ievērojamām atšķirībām, bezdarbu, nabadzību un sociālo atstumtību. Padomes locekļiem ir vienaldzīga darbaļaužu un vienkāršo cilvēku cīņa, un diemžēl viņi piedāvā tikai pastiprināt neoliberālo politiku, kas jau tagad ir novedusi pie nopietnas krīzes Grieķijā un Īrijā un draud Portugālei un citām valstīm. Galu galā viņi cenšas atvieglot peļņas gūšanu no kapitāla un finanšu spekulācijām uz tādu sabiedrības grupu rēķina kā darba ņēmēji, mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, lauksaimnieki un cilvēki, kas ir cietuši no ieguldījumu samazinājuma un taupības politikas."@lv13
"A grave situação económica e social em diversos Estados-Membros da União Europeia devia merecer deste próximo Conselho, de Junho, uma atenção muito especial, uma reflexão profunda sobre as suas causas, a assunção de responsabilidades pela políticas comunitárias cada vez mais neo-liberais, como privatizações e desvalorização do trabalho, que estão a provocar mais desigualdades sociais, maiores divergências económicas, mais desemprego, pobreza e exclusão social. Infelizmente, indiferentes às lutas dos trabalhadores e dos povos, o que propõem é dar um carácter permanente às políticas neo-liberais que já provocaram graves crises na Grécia e na Irlanda e que ameaçam Portugal e outros Estados-Membros. O que pretendem, afinal, é facilitar o caminho para a obtenção de maiores lucros do capital, de maior especulação financeira, sempre à custa dos mesmos de sempre: os trabalhadores, as micro-pequenas e médias empresas, os agricultores, as populações afectadas por estas reduções de investimento e por políticas de austeridade."@mt15
"De eerstvolgende, in juni te houden Raad zou bijzondere aandacht moeten besteden aan de ernstige sociale en economische situatie in een aantal lidstaten van de Europese Unie. Er zou dan eens goed moeten worden nagedacht over wat die toestand nu eigenlijk veroorzaakt heeft. En dan zou het steeds meer neoliberaal gerichte communautaire beleid als schuldige moeten worden aangewezen. De privatiseringen en de onderwaardering van werk hebben immers geleid tot meer maatschappelijke ongelijkheid, grotere economische verschillen, meer werkloosheid, meer armoede en meer sociale uitsluiting. Helaas staat men onverschillig tegenover de strijd die de arbeiders en de volkeren moeten voeren. Want nu wordt voorgesteld het neoliberale beleid dat in Griekenland en Ierland al tot een ernstige crisis heeft geleid en nu ook Portugal en andere lidstaten met zo'n crisis bedreigt permanente status te verlenen. Waar het uiteindelijk om gaat is de weg te bereiden voor meer financiële speculatie en het verkrijgen van grotere winsten over kapitaal, en dat, zoals gebruikelijk, ten koste van steeds weer dezelfde groepen: arbeiders, micro-, kleine en middelgrote bedrijven, landbouwers en al die mensen die de gevolgen ondervinden van de bezuinigingsmaatregelen en de teruggelopen investeringen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Poważna sytuacja gospodarcza i społeczna kilku państw członkowskich UE zasługuje na uwagę na nadchodzącym czerwcowym posiedzeniu Rady Europejskiej, na głęboką refleksję nad przyczynami takiej sytuacji i na przyjęcie odpowiedzialności za coraz bardziej neoliberalną politykę Unii obejmującą prywatyzację i dewaluację pracy, która zwiększa nierówność społeczną, zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej, bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne. Członkowie Rady są obojętni na zmagania robotników i zwykłych ludzi. Proponują oni niestety trwałe prowadzenie tej neoliberalnej polityki, która doprowadziła już do poważnych kryzysów w Grecji i Irlandii, a teraz zagraża Portugalii i innym państwom członkowskim. W końcu chcą oni tylko ułatwić czerpanie zysków z kapitału i z większych spekulacji finansowych kosztem tych samych grup co zwykle – robotników, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rolników i ludzi, którzy odczuli te cięcia inwestycyjne i oszczędności."@pl16
"Dle președinte, ceea ce merită din partea următorului Consiliu European din luna iunie situația economică și socială gravă, care afectează mai multe state membre ale Uniunii este o examinare foarte atentă, o reflectare profundă asupra cauzelor sale și acceptarea responsabilității pentru creșterea politicilor neoliberale ale Uniunii, cum ar fi privatizările și devalorizarea forței de muncă, care provoacă o sporire a gradului de inegalitate socială, o mai mare divergență economică și creșterea șomajului, a sărăciei și a excluziunii sociale. Membrii Consiliului sunt indiferenți față de lupta lucrătorilor și a oamenilor obișnuiți și, din nefericire, aceștia propun să se confere un caracter permanent politicilor neoliberale care au provocat deja crize grave în Grecia și Irlanda și care amenință Portugalia și alte state membre. În final, aceștia încearcă să faciliteze obținerea unor profituri mai mari din capital și din creșterea speculațiilor financiare și întotdeauna pe cheltuiala acelorași grupuri: lucrătorii, microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, agricultorii și oamenii afectați de aceste reduceri ale investițiilor și de politicile de austeritate."@ro18
"Vážna hospodárska a sociálna situácia, v ktorej sa nachádza viacero členských štátov Únie, si zaslúži, aby bola na nadchádzajúcom júnovom zasadnutí Európskej rady veľmi starostlivo zvážená, aby sa dôkladne vyhodnotili jej príčiny a aby bola prijatá zodpovednosť za čoraz intenzívnejšie neoliberálne politiky Únie vrátane privatizácie a znižovania hodnoty práce, ktoré vedú k väčšej sociálnej nerovnosti, väčším hospodárskym rozdielom a väčšej nezamestnanosti, chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Členovia Rady sú ľahostajní voči zápasu pracujúcich a obyčajných ľudí a, žiaľ, navrhujú, aby neoliberálne politiky, ktoré už viedli k vážnej kríze v Grécku a Írsku a ohrozujú Portugalsko a ďalšie členské štáty, nadobudli stály charakter. V konečnom dôsledku sa snažia zjednodušiť dosahovanie väčšieho zisku z kapitálu a z väčších finančných špekulácií, a to vždy na úkor tých istých skupín: pracujúcich, mikropodnikov, malých a stredných podnikov, poľnohospodárov a ľudí postihnutých týmito investičnými škrtmi a úspornými politikami."@sk19
"Gospod predsednik, resen gospodarski in družbeni položaj, ki prizadeva več držav članic Unije, si od prihajajočega junijskega zasedanja Evropskega sveta zasluži trezen premislek in globok razmislek o njenih vzrokih ter sprejem odgovornosti za vse večje neoliberalne politike Unije, kot so privatizacije in razvrednotenje dela, ki povzročajo več družbene neenakosti, gospodarskih razlik in nezaposlenosti, revščine ter družbene izključenosti. Člani Sveta so ravnodušni do boja delavcev in navadnih ljudi in na žalost predlagajo stalno uvedbo neoliberalnih politik, ki so že vodile do resne krize v Grčiji in na Irskem in grozijo Portugalski ter drugim državam članicam. Na koncu si poskušajo še čim laže pridobiti še več dobička od kapitala in od večje finančne špekulacije ter vedno na račun istih skupin: delavcev, mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, kmetov ter ljudi, ki so jih prizadela ta zmanjšanja naložb in varčevalne politike."@sl20
"Herr talman! Den allvarliga ekonomiska och sociala kris som drabbat flera EU-medlemsstater kräver noggrant övervägande, djupgående diskussioner och ansvarstagande för EU:s alltmer nyliberala politik, t.ex. privatiseringar och urholkning av arbetsrätten, som skapar större sociala orättvisor och ekonomiska skillnader och mer arbetslöshet, fattigdom och social utestängning. Rådsmedlemmarna står likgiltiga inför arbetstagarnas och de vanliga människornas kamp, och deras förslag går tyvärr ut på att permanenta den nyliberala politik som redan har lett till allvarliga kriser i Grekland och på Irland och nu hotar Portugal och andra medlemsstater. Vad de egentligen försöker göra är att göra det lättare att göra större vinster på kapital och ökad finansiell spekulation, alltid på bekostnad av samma grupper: arbetstagare, mikroföretag, små och medelstora företag, jordbrukare och människor som drabbas av dessa investeringsminskningar och åtstramningsåtgärder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph