Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-073-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-073-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the weakness of the Stability Pact has been one factor in this deepening economic crisis, which has grown into a credibility crisis. Nobody is blameless in this respect. We have now reached an emergency situation where solidarity and responsibility are all that count, but solidarity does not just mean all for one. In exactly the same way it means one for all. Every Member State has to take responsibility for the ownership of our Union and start acting for the common good of Europe. We do need more Europe, and more Europe means more discipline, including concrete measures against those who continue to violate the rules. To restore the euro zone’s credibility, the Commission’s role has to be to become both stronger and more independent in exercising economic governance and conducting surveillance. The Commission needs a mandate to assess the economic situation in the Member States, so it can issue recommendations and warnings in time. But the crucial issue will be the political will and ability to apply fines. Their application should become a rule, not an object of political bargaining. The role of the Council should be duly limited, in procedures that lead to potential sanctions. The EU’s credibility can be restored by improving the quality of statistics, excluding in the future any manipulation and falsifying of fiscal data. My country, Estonia, faced a deep economic crisis three years ago. However, we acted, balanced the budget and entered the euro zone. Latvia acted too and is clearly back on track. All for one and one for all. We all have to act in reforming our societies. Cutting expenses hurts, but remains the only way back to growth and stability."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, slabost Paktu o stabilitě byla jedním z faktorů podílejících se na prohloubení této krize, která přerostla v krizi důvěryhodnosti. V tomto ohledu nikdo není bez viny. Nyní jsme se dostali do nouzové situace, v níž mají význam pouze solidarita a odpovědnost, ale solidarita neznamená jen všichni za jednoho. Stejně tak znamená jeden za všechny. Každý členský stát musí přijmout svoji odpovědnost za Unii a začít jednat v zájmu společného dobra Evropy. Opravdu potřebujeme více Evropy a více Evropy znamená více kázně včetně konkrétních opatření proti těm, kdo stále porušují pravidla. Při obnově důvěryhodnosti eurozóny musí být úlohou Komise silněji a nezávisleji vykonávat správu ekonomických záležitostí a provádět dohled. Komise potřebuje mandát k tomu, aby mohla posuzovat ekonomickou situaci v členských státech, a díky tomu včas vydávat doporučení a varování. Klíčovým bodem však bude politická vůle a schopnost uplatňovat pokuty. Jejich uplatňování by mělo být pravidlem, a nikoliv předmětem politického smlouvání. Úloha Rady by měla být v postupech, které vedou k udělení možných sankcí, náležitě omezena. Důvěryhodnost EU lze obnovit vyšší kvalitou statistik, která vyloučí, aby v budoucnu docházelo k manipulacím s fiskálními údaji a jejich falšování. Moje vlast, Estonsko, před třemi roky čelila hluboké hospodářské krizi. Podnikli jsme však konkrétní kroky, vyrovnali jsme rozpočet a vstoupili do eurozóny. Lotyšsko také jednalo a očividně opět stojí na nohou. Všichni za jednoho, jeden za všechny. Musíme všichni provést reformy našich společností. Snižování výdajů bolí, ale je to jediná cesta k obnovení růstu a stability."@cs1
"Hr. formand! Denne svaghed i stabilitetspagten har været en faktor i denne tiltagende økonomiske krise, der har udviklet sig til en troværdighedskrise. Ingen er uden skyld i denne henseende. Vi befinder os nu i en nødsituation, hvor solidaritet og ansvarlighed er det eneste, der tæller, men solidaritet betyder ikke blot alle for en. Det betyder på nøjagtig samme måde en for alle. Hver enkelt medlemsstat skal tage ansvar for ejerskabet af EU og begynde at handle i Europas fælles interesse. Vi har virkelig brug for mere Europa, og mere Europa er ensbetydende med mere disciplin, herunder konkrete foranstaltninger over for dem, der gang på gang overtræder reglerne. Hvis euroområdets troværdighed skal genoprettes, skal Kommissionens rolle både styrkes og gøres mere uafhængig med hensyn til udøvelsen af den økonomiske styring og gennemførelsen af tilsyn. Kommissionen har brug for et mandat til at vurdere den økonomiske situation i medlemsstaterne, således at den kan komme med henstillinger og advarsler i tide. Det altafgørende spørgsmål er imidlertid den politiske vilje til og mulighed for at udstede bøder. Anvendelsen heraf bør være en regel i stedet for et politisk forhandlingsobjekt. Rådets rolle bør behørigt begrænses i procedurer, der fører frem til potentielle sanktioner. EU's troværdighed kan genoprettes ved at forbedre statistikkernes kvalitet og fremover udelade manipulation og forfalskning af finanspolitiske data. For tre år siden gennemlevede mit hjemland, Estland, en dyb økonomisk krise. Imidlertid handlede vi, skabte balance i budgettet og indtrådte i euroområdet. Letland handlede også, og det er tydeligt, at det også er tilbage på sporet. En for alle og alle for en. Vi er alle nødt til at gøre en indsats for at reformere vores samfund. Det gør ondt at foretage nedskæringer, men det er den eneste vej tilbage til vækst og stabilitet."@da2
"Herr Präsident! Die Schwäche des Stabilitätspaktes war ein Faktor in dieser sich verschärfenden Wirtschaftskrise, die zu einer Glaubwürdigkeitskrise ausgewachsen ist. In dieser Hinsicht ist niemand schuldlos. Wir haben nun eine Notlage erreicht, in der Solidarität und Verantwortung alles sind, was zählt, aber Solidarität heißt nicht einfach nur „alle für einen“. In genau der gleichen Weise bedeutet es „einer für alle“. Jeder Mitgliedstaat muss die Verantwortung übernehmen und sich zu unserer Union bekennen und beginnen, für das Gemeinwohl Europas zu handeln. Wir brauchen mehr Europa, und mehr Europa bedeutet mehr Disziplin, einschließlich konkreter Maßnahmen gegen diejenigen, die die Regeln weiterhin missachten. Zur Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit der Eurozone muss die Rolle der Kommission bei der wirtschaftspolitischen Steuerung und der Überwachung sowohl stärker als auch unabhängiger werden. Die Kommission braucht ein Mandat, um die Wirtschaftslage in den Mitgliedstaaten zu beurteilen, damit sie Empfehlungen und rechtzeitige Warnungen aussprechen kann. Aber die entscheidenden Fragen werden der politische Wille und die Fähigkeit zur Verhängung von Geldstrafen sein. Ihre Verhängung sollte zur Vorschrift und nicht zum Gegenstand politischer Verhandlungen werden. Die Rolle des Rates sollte bei Verfahren, die zu potenziellen Sanktionen führen, entsprechend begrenzt sein. Die Glaubwürdigkeit der EU kann durch die Verbesserung der Qualität von Statistiken wiederhergestellt werden, die in Zukunft jede Manipulation und Fälschung von Finanzdaten ausschließt. Mein Land Estland hat vor drei Jahren eine schwere Wirtschaftskrise erlebt. Aber wir haben gehandelt, den Haushaltsplan ausgeglichen und sind der Eurozone beigetreten. Lettland hat auch gehandelt und ist eindeutig wieder auf dem richtigen Weg. Alle für einen und einer für alle. Wir alle müssen handeln, um unsere Gesellschaften zu reformieren. Einsparungen bei den Ausgaben tun weh, aber sie bleiben der einzige Weg zurück zu Wachstum und Stabilität."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η αδυναμία του Συμφώνου Σταθερότητας διαδραμάτισε ρόλο στην εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης, η οποία έχει εξελιχθεί σε κρίση αξιοπιστίας. Κανείς δεν είναι αθώος στην προκειμένη περίπτωση. Βρισκόμαστε πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στην οποία το μόνο που έχει σημασία είναι η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα, όμως αλληλεγγύη δεν σημαίνει μόνο «όλοι για έναν». Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο σημαίνει και «ένας για όλους». Κάθε κράτος μέλος οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν ως συνιδιοκτήτης της Ένωσής μας και να αρχίσει να δρα για το κοινό καλό της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε όντως περισσότερη Ευρώπη, και περισσότερη Ευρώπη σημαίνει περισσότερη πειθαρχία, περιλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων εις βάρος όσων συνεχίζουν να παραβιάζουν τους κανόνες. Προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της ευρωζώνης, ο ρόλος της Επιτροπής πρέπει να αποβλέπει στο να καταστεί πιο ισχυρή και ανεξάρτητη κατά την άσκηση της οικονομικής διακυβέρνησης και τη διεξαγωγή της επιτήρησης. Η Επιτροπή πρέπει να λάβει εντολή να αξιολογήσει την οικονομική κατάσταση στα κράτη μέλη, κατά τρόπο που να της επιτρέπει να απευθύνει έγκαιρες συστάσεις και προειδοποιήσεις. Ωστόσο, το κρίσιμο ζήτημα θα είναι η πολιτική βούληση και η δυνατότητα επιβολής προστίμων. Η επιβολή αυτών των προστίμων πρέπει να αποτελεί τον κανόνα, και όχι αντικείμενο πολιτικής διαπραγμάτευσης. Ο ρόλος του Συμβουλίου πρέπει να περιοριστεί αναλόγως, όσον αφορά τις διαδικασίες που μπορεί να οδηγήσουν σε επιβολή κυρώσεων. Η αξιοπιστία της ΕΕ μπορεί να αποκατασταθεί μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των στατιστικών, αποτρέποντας κάθε ενδεχόμενο μελλοντικής χειραγώγησης και παραποίησης δημοσιονομικών στοιχείων. Η χώρα μου, η Εσθονία, αντιμετώπισε βαθιά οικονομική κρίση πριν από τρία χρόνια. Ωστόσο, λάβαμε μέτρα, ισοσκελίσαμε τον προϋπολογισμό μας και εισήλθαμε στη ζώνη του ευρώ. Η Λετονία έλαβε επίσης μέτρα και είναι εμφανές ότι επανέρχεται σε τροχιά ομαλότητας. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Όλοι πρέπει να αναλάβουμε δράση για να αναμορφώσουμε τις κοινωνίες μας. Η περικοπή δαπανών είναι οδυνηρή, αλλά δεν παύει να είναι ο μόνος τρόπος αποκατάστασης της ανάπτυξης και της σταθερότητας."@el10
"Señor Presidente, la debilidad del Pacto de Estabilidad ha sido una de las causas de esta crisis económica cada vez mayor, que se ha convertido en una crisis de credibilidad. En este sentido nadie está libre de culpa. Ahora hemos llegado a una situación de emergencia en la que la solidaridad y la responsabilidad son todo lo que cuenta, pero la solidaridad no solo significa todos para uno. Exactamente de la misma manera significa uno para todos. Cada Estado miembro tiene que asumir la responsabilidad de la propiedad de nuestra Unión y empezar a actuar por el bien común de Europa. Necesitamos más Europa y más Europa significa más disciplina, en especial, medidas concretas en contra de quienes continúen violando las normas. Para restablecer la credibilidad de la zona del euro, el papel de la Comisión tiene que ser hacerse más fuerte y más independiente a la hora de ejercer gobernanza económica y llevar a cabo la supervisión. La Comisión necesita un mandato para evaluar la situación económica en los Estados miembros, así podrá formular recomendaciones y advertencias a tiempo. Pero el problema crucial será la voluntad política y la capacidad de aplicar multas. Su aplicación debería convertirse en una norma, no en un objeto de negociación política. La función del Consejo debería estar debidamente limitada, en los procedimientos que conducen a sanciones potenciales. Se puede restablecer la credibilidad de la UE mejorando la calidad de las estadísticas, sin incluir en el futuro cualquier manipulación y falsificación de datos fiscales. Mi país, Estonia, afrontó una profunda crisis económica hace tres años. Sin embargo, nosotros actuamos, equilibramos el presupuesto y entramos en la zona del euro. Letonia actuó también y ha vuelto a ponerse al día. Todos para uno y uno para todos. Todos tenemos que actuar en la reforma de nuestras sociedades. Recortar gastos duele, pero sigue siendo la única forma de regresar al crecimiento y la estabilidad."@es21
"Austatud juhataja! Stabiilsuspakti nõrkus on olnud selle usalduskriisiks kasvanud süveneva majanduskriisi üks tegureid. Selles ei ole keegi süütu. Nüüdseks oleme jõudnud hädaolukorda, kus kaalul on solidaarsus ja vastutustunne, kuid solidaarsus ei tähenda vaid kõiki ühe eest. See tähendab täpselt samamoodi üht kõigi eest. Iga liikmesriik peab võtma vastutuse meie liitu kuulumise eest ning hakkama tegutsema Euroopa üldise heaolu nimel. Me vajame rohkem Euroopat ning rohkem Euroopat tähendab rohkem distsipliini, muu hulgas ka konkreetseid meetmeid jätkuvate reeglite rikkujate suhtes. Euroala usaldusväärsuse taastamiseks peab komisjoni roll muutuma tugevamaks ja iseseisvamaks, et kehtestada majandusjuhtimine ning teha järelevalvet. Komisjon vajab mandaati liikmesriikide majandusliku olukorra hindamiseks, et võimalik oleks õigeaegselt soovitusi ja hoiatusi anda. Ent kõige olulisem küsimus on poliitiline tahe ja suutlikkus karistusi määrata. Nende rakendamine peaks muutuma reegliks, mitte poliitilise kaubitsemise objektiks. Menetlustes, mis viivad võimalike sanktsioonideni, peaks nõukogu roll olema nõuetekohaselt piiratud. ELi usaldusväärsust on võimalik taastada, parandades statistika kvaliteeti ning välistades tulevikus igasuguse manipuleerimise ja fiskaalandmete võltsimise. Minu kodumaa Eesti seisis kolm aastat tagasi silmitsi sügava majanduskriisiga. Ent me tegutsesime, tasakaalustasime eelarve ja liitusime euroalaga. Ka Läti tegutses ja on ilmselgelt tagasi õigel teel. Üks kõigi ja kõik ühe eest! Me kõik peame tegutsema ja oma ühiskondi reformima. Kulude kärpimine on valus, kuid on jätkuvalt ainuke tee tagasi kasvu ja stabiilsuseni."@et5
"Arvoisa puhemies, vakaussopimuksen heikkous on ollut yksi tekijä, joka on syventänyt talouskriisiä, josta on kasvanut uskottavuuskriisi. Kukaan ei ole siinä suhteessa syytön. Olemme nyt saavuttaneet hätätilanteen, jossa merkitystä on vain solidaarisuudella ja vastuullisuudella, mutta solidaarisuus ei tarkoita vain kaikki yhden puolesta. Aivan samalla tavalla se tarkoittaa yksi kaikkien puolesta. Kaikkien jäsenvaltioiden on kannettava vastuuta unioniamme koskevasta vastuusta ja alettava toimia EU:n yhteisen hyvän puolesta. Me todellakin tarvitsemme enemmän Eurooppaa, ja enemmän Eurooppaa tarkoittaa enemmän kuria, myös konkreettisia toimia sääntöjä edelleen rikkovia kohtaan. Euroalueen uskottavuuden palauttamiseksi komission aseman on vahvistuttava ja siitä on tultava aiempaa riippumattomampi talouden ohjaamisessa ja valvonnan suorittamisessa. Komissio tarvitsee valtuudet jäsenvaltioiden taloustilanteen arvioimiseen, jotta se voi antaa suosituksia ja varoituksia ajoissa. Olennainen kysymys on kuitenkin poliittinen tahto ja kyky soveltaa sakkoja. Niiden soveltamisesta pitäisi tulla sääntö, ei poliittisten kauppojen kohde. Neuvoston asemaa pitäisi rajoittaa asianmukaisesti, menettelyillä, jotka saattavat johtaa seuraamuksiin. EU:n uskottavuus voidaan palauttaa parantamalla tilastojen laatua ja jättämällä tulevaisuudessa pois kaikki tilitietojen peukalointi ja väärentäminen. Kotimaani Viro joutui kolme vuotta sitten syvään talouskriisiin. Me kuitenkin toimimme, tasapainotimme talousarvion ja liityimme euroalueeseen. Latvia toimi myös ja on selkeästi palannut oikeille raiteille. Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Meidän on toimittava yhteiskuntiemme uudistamiseksi. Menojen leikkaaminen tekee kipeää, mutta se on ainoa tie takaisin kasvuun ja vakauteen."@fi7
"Monsieur le Président, la faiblesse du pacte de stabilité a été l’une des causes de cette crise économique qui s’aggrave et qui est devenue une crise de crédibilité. De ce point de vue, personne n’est tout à fait innocent. Nous nous trouvons maintenant dans une situation d’urgence où seules comptent la solidarité et la responsabilité, mais la solidarité ne veut pas dire uniquement «tous pour un». Elle signifie aussi «un pour tous». Chaque État membre doit assumer sa part de responsabilité dans notre Union et commencer à agir dans l’intérêt commun de l’Europe. Nous avons effectivement besoin de plus d’Europe, et cela signifie plus de discipline, y compris des mesures concrètes contre ceux qui continuent d’enfreindre les règles. Pour rétablir la crédibilité de la zone euro, la Commission doit se montrer à la fois plus forte et plus indépendante dans son rôle de gouvernance économique et de surveillance. La Commission doit être habilitée à évaluer la situation économique des États membres afin de pouvoir émettre des recommandations et des mises en garde en temps utile. Mais la question cruciale sera la volonté et la capacité politiques d’infliger des amendes. L’application de ces pénalités devrait devenir la règle, et non le résultat de marchandages politiques. Il faut limiter le rôle joué par le Conseil dans les procédures susceptibles d’aboutir à des sanctions. Nous pouvons rétablir la crédibilité de l’Union européenne en améliorant les statistiques et en excluant à l’avenir toute manipulation et falsification des données fiscales. Mon pays, l’Estonie, a dû faire face à une profonde crise économique il y a trois ans. Mais nous avons réagi, nous avons équilibré le budget et adhéré à l’euro. La Lettonie a pris elle aussi des mesures, et il est clair qu’elle est de nouveau sur la bonne voie. Tous pour un et un pour tous. Nous devons tous agir pour réformer nos sociétés. Les diminutions des dépenses font mal, mais c’est la seule façon de retrouver la croissance et la stabilité."@fr8
"Elnök úr! A Stabilitási Paktum gyengesége volt e mélyülő gazdasági válság egyik tényezője, amely válság a hitelesség válságává növekedett. E tekintetben senki sem ártatlan. Most olyan vészhelyzeti állapotot értünk el, amelyben csak a szolidaritás és a felelősségvállalás számít, a szolidaritás azonban nem csak azt jelenti, hogy mindenki egyért. Ugyanúgy azt is jelenti, hogy egy mindenkiért. Minden tagállamnak tulajdonosi felelősséget kell vállalnia Uniónkkal szemben és el kell kezdenie Európa érdekében cselekedni. Valóban több Európára van szükségünk, és a több Európa több fegyelmet jelent, beleértve a szabályokat továbbra is megszegők elleni konkrét intézkedéseket is. Az euróövezet hitelességének helyreállítása érdekében a Bizottság szerepének a gazdasági kormányzás és a felügyelet végrehajtása során határozottabbá és függetlenebbé kell válnia. A Bizottságnak felhatalmazással kell rendelkeznie arra, hogy felmérhesse a tagállamok gazdasági helyzetét, így időben ajánlásokat és figyelmeztetéseket adhat ki. A döntő jelentőségű kérdés azonban a politikai akarat és a büntetések alkalmazhatósága lesz. Ezek alkalmazásának szabállyá, nem pedig politikai alku tárgyává kell válnia. A Tanács szerepét megfelelően korlátozni kell azokban az eljárásokban, amelyek esetleges szankciókkal járnak. Az EU hitelessége a statisztikai adatok minőségének javításával, valamint a költségvetési adatok jövőbeni manipulálásának és meghamisításának kizárásával állítható helyre. Országom, Észtország három évvel ezelőtt súlyos gazdasági válsággal nézett szembe. Mi azonban cselekedtünk, egyensúlyba hoztuk a költségvetést és beléptünk az euróövezetbe. Lettország is cselekedett és egyértelműen visszatért a helyes kerékvágásba. Mindenki egyért és egy mindenkiért. Mindnyájunknak cselekednünk kell társadalmaink reformja érdekében. A kiadások csökkentése fáj, de ez az egyetlen út vissza a növekedéshez és a stabilitáshoz."@hu11
". – ( Signor Presidente, la debolezza del Patto di stabilità è stata uno dei fattori di questa crisi economica, sempre più grave, trasformatasi in crisi di credibilità. Nessuno è esente da colpe al riguardo. Ora siamo arrivati a una situazione di emergenza in cui solidarietà e responsabilità sono tutto ciò che conta, ma solidarietà non significa soltanto tutti per uno. Significa anche, per converso, uno per tutti. Ogni Stato membro deve assumersi la responsabilità della proprietà della nostra Unione e iniziare ad agire per il bene comune dell’Europa. Abbiamo bisogno di più Europa e più Europa significa più disciplina, comprese misure concrete contro quanti continuano a violare le norme. Per ristabilire la credibilità della zona euro, il ruolo della Commissione deve diventare sia più forte sia più indipendente nell’esercizio della governance economica e nella conduzione della sorveglianza. La Commissione ha bisogno di un mandato per valutare la situazione economica degli Stati membri in maniera da poter formulare per tempo raccomandazioni e avvertimenti. La questione fondamentale sarà tuttavia la volontà politica abbinata alla capacità di comminare sanzioni. La loro applicazione dovrebbe diventare la regola, non oggetto di contrattazione politica. Il ruolo del Consiglio dovrebbe essere debitamente limitato nelle procedure che portano a potenziali sanzioni. La credibilità dell’Unione può essere ristabilita migliorando la qualità delle statistiche, escludendo in futuro qualunque manipolazione e falsificazione dei dati fiscali. Il mio paese, l’Estonia, si è confrontato con una profonda crisi economica tre anni fa. Abbiamo tuttavia agito, riequilibrato il bilancio e aderito alla zona euro. Anche la Lettonia ha agito ed è evidentemente di nuovo in carreggiata. Tutti per uno, uno per tutti. Noi tutti dobbiamo agire nella riforma delle nostre società. Tagliare le spese è doloroso, ma resta l’unico modo per tornare alla crescita e alla stabilità."@it12
"Pone pirmininke, didėjant šiai ekonomikos krizei, vienas iš jos veiksnių, t. y. Stabilumo pakto silpnumas, virto patikimumo krize. Šiuo atžvilgiu kaltė tenka visiems. Dabar esame kritinėje padėtyje, kurioje svarbu ir solidarumas, ir atsakomybė, tačiau solidarumas nereiškia tik „visi už vieną“. Kiekviena valstybė narė turi prisiimti atsakomybę už Europos Sąjungos nuosavybę ir pradėti veikti bendros Europos gerovės labui. Mums iš tikrųjų reikia daugiau Europos, o daugiau Europos reiškia daugiau drausmės, įskaitant konkrečias priemones, skirtas tiems, kurie pažeidžia taisykles. Kad būtų atkurtas euro zonos patikimumas, Komisija turi veikti tvirčiau ir kartu labiau nepriklausomai įgyvendindama ekonomikos valdyseną ir atlikdama priežiūrą. Komisijai reikia įgaliojimų, kad galėtų įvertinti valstybių narių ekonominę padėtį ir laiku teikti rekomendacijas bei duoti įspėjimus. Tačiau esminis dalykas bus politinė valia ir gebėjimas taikyti baudas. Jų taikymas turi tapti taisykle, o ne politinių derybų objektu. Tarybos vaidmenį reikėtų tinkamai apriboti vykstant procedūroms, kuriomis skiriamos sankcijos. ES patikimumą galima atkurti, gerinant statistikos kokybę, ateityje neleidžiant jokių manipuliacijų fiskaliniais duomenimis ir jų klastojimo. Mano šalis Estija didelę ekonomikos krizę išgyveno prieš trejus metus. Tačiau mes ėmėmės veiksmų, subalansavome biudžetą ir įstojome į euro zoną. Latvija irgi ėmėsi veiksmų ir akivaizdžiai atkūrė padėtį. Visi už vieną ir vienas už visus. Visi turime imtis veiksmų ir reformuoti savo visuomenę. Išlaidų mažinimas skausminga priemonė, tačiau tai vienintelis būdas norint grąžinti augimą ir stabilumą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Stabilitātes pakta vājums ir bijis viens no šīs krīzes izraisīšanas faktoriem — krīzes, kas ir pāraugusi par uzticības krīzi. Šajā ziņā neviens nav bez vainas. Mēs esam tagad sasnieguši ārkārtas situāciju, kurā vislielākā nozīme ir solidaritātei un atbildībai, bet solidaritāte nenozīmē tikai devīzi „visi par vienu”, bet arī devīzi „viens par visiem”. Ikvienai dalībvalstij ir jābūt atbildīgai par mūsu Eiropas Savienību un jāsāk darboties Eiropas kopējā labuma interesēs. Mums ir vajadzīgs „vairāk Eiropas”, bet „vairāk Eiropas” nozīmē vairāk disciplīnas, ietverot arī konkrētus pasākumus pret tiem, kas turpina pārkāpt noteikumus. Lai atjaunotu uzticību eiro zonai, Komisijai ir jākļūst gan stiprākai, gan neatkarīgākai, pārvaldot ekonomiku un veicot tās uzraudzību. Komisijai ir jāpiešķir pilnvaras dalībvalstu ekonomikas stāvokļa novērtēšanai, lai tā laikus varētu sniegt ieteikumus un brīdinājumus. Taču būtiskākais jautājums būs politiskā griba un spēja piemērot naudas sodus. To piemērošanai ir jākļūst par likumu, nevis par politiskas kaulēšanās objektu. Procedūrās, kas noved pie iespējamām sankcijām, Padomes nozīme ir pienācīgi jāierobežo. Uzticību ES var atjaunot, uzlabojot statistikas kvalitāti un turpmāk novēršot iespēju manipulēt ar fiskāliem datiem un viltot tos. Mana valsts Igaunija pirms trim gadiem sastapās ar dziļu ekonomikas krīzi. Taču mēs aktīvi rīkojāmies, līdzsvarojām budžetu un pievienojāmies eiro zonai. Arī Latvija enerģiski rīkojās un tagad ir atkal nostājusies uz iesāktā ceļa. Visi par vienu un viens par visiem. Mums visiem ir jārīkojas, lai reformētu sabiedrību. Izdevumu samazināšana ir sāpīga, bet tā ir vienīgais ceļš, kā atgriezties pie izaugsmes un stabilitātes."@lv13
"Mr President, the weakness of the Stability Pact has been one factor in this deepening economic crisis, which has grown into a credibility crisis. Nobody is blameless in this respect. We have now reached an emergency situation where solidarity and responsibility are all that count, but solidarity does not just mean all for one. In exactly the same way it means one for all. Every Member State has to take responsibility for the ownership of our Union and start acting for the common good of Europe. We do need more Europe, and more Europe means more discipline, including concrete measures against those who continue to violate the rules. To restore the euro zone’s credibility, the Commission’s role has to be to become both stronger and more independent in exercising economic governance and conducting surveillance. The Commission needs a mandate to assess the economic situation in the Member States, so it can issue recommendations and warnings in time. But the crucial issue will be the political will and ability to apply fines. Their application should become a rule, not an object of political bargaining. The role of the Council should be duly limited, in procedures that lead to potential sanctions. The EU’s credibility can be restored by improving the quality of statistics, excluding in the future any manipulation and falsifying of fiscal data. My country, Estonia, faced a deep economic crisis three years ago. However, we acted, balanced the budget and entered the euro zone. Latvia acted too and is clearly back on track. All for one and one for all. We all have to act in reforming our societies. Cutting expenses hurts, but remains the only way back to growth and stability."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de zwakte van het stabiliteitspact was een van de factoren in deze aanslepende economische crisis, die tot een vertrouwenscrisis is uitgegroeid. Niemand is hier onschuldig aan. We hebben nu een noodsituatie bereikt waar alleen solidariteit en verantwoordelijkheid nog tellen, maar solidariteit betekent niet alleen allen voor één. Het betekent net zo goed één voor allen. Iedere lidstaat moet zijn verantwoordelijkheid opnemen voor onze Unie en gaan handelen in het algemeen belang van Europa. We hebben meer Europa nodig, en meer Europa betekent meer discipline, met inbegrip van concrete maatregelen tegen degenen die de regels blijven overtreden. Om de geloofwaardigheid van de eurozone te herstellen, moet de rol van de Commissie sterker en onafhankelijker worden bij de uitoefening van de economische governance en het uitoefenen van toezicht. De Commissie moet een mandaat krijgen om de economische situatie in de lidstaten te beoordelen, zodat zij tijdig kan waarschuwen en aanbevelingen kan doen. Maar de cruciale kwestie is de politieke wil en de mogelijkheid om boetes op te leggen. Het opleggen van boetes moet de regel worden, niet een onderwerp van politieke onderhandelingen. De rol van de Raad moet naar behoren worden ingeperkt in procedures die leiden tot mogelijke sancties. De geloofwaardigheid van de EU kan worden hersteld door de kwaliteit van de statistieken te verbeteren, waarbij voortaan iedere vorm van manipulatie en vervalsing van fiscale gegevens wordt uitgesloten. Mijn land, Estland, stond drie jaar geleden voor een diepe economische crisis. Maar we hebben de mouwen opgestroopt, de begroting in evenwicht gebracht en we zijn tot de eurozone toegetreden. Ook Letland heeft dat gedaan en dat land is duidelijk weer op de rails gezet. Allen voor één en één voor allen. We moeten allemaal optreden om onze samenleving te hervormen. Snijden in de uitgaven doet pijn, maar het blijft de enige weg terug naar groei en stabiliteit."@nl3
"Panie Przewodniczący! Jednym z czynników w tym pogłębiającym się kryzysie gospodarczym, który przeistoczył się w kryzys wiarygodności, jest słabość paktu stabilności. Nikt nie jest tu bez winy. Znaleźliśmy się w sytuacji awaryjnej, w której liczy się tylko solidarność i odpowiedzialność, ale solidarność to nie tylko „wszyscy za jednego”; to także „jeden za wszystkich”. Każde państwo członkowskie musi wziąć odpowiedzialność za kondycję naszej Unii i zacząć działać dla wspólnego dobra Europy. Potrzeba nam więcej Europy, a więcej Europy oznacza więcej dyscypliny i konkretnych środków przeciwko tym, którzy wciąż łamią zasady. Aby przywrócić wiarygodność strefy euro, należy wzmocnić pozycję Komisji i jej niezależność w zarządzaniu gospodarką i sprawowaniu nadzoru. Komisja musi otrzymać upoważnienie do oceny sytuacji gospodarczej w państwach członkowskich, aby mogła na czas wydawać zalecenia i ostrzeżenia. Kluczową sprawą będzie tu jednak wola polityczna i zdolność do nakładania kar. Ich stosowanie powinno się stać zasadą, a nie przedmiotem sporów politycznych. Rola Rady powinna zostać stosownie ograniczona w procedurach prowadzących do potencjalnych sankcji. Wiarygodność UE można przywrócić poprzez poprawę danych statystycznych i wykluczenie jakichkolwiek przyszłych manipulacji i fałszowania danych podatkowych. Mój kraj, Estonia, stał trzy lata temu w obliczu poważnego kryzysu gospodarczego. Podjęliśmy jednak działania, zrównoważyliśmy budżet i weszliśmy do strefy euro. Działania podjęła również Łotwa, której udało się wrócić na dobre tory. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Wszyscy musimy działać na rzecz reformowania naszych społeczeństw. Cięcia wydatków są bolesne, ale są jedyną drogą powrotną do wzrostu i stabilności."@pl16
"Senhor Presidente, a tibieza do Pacto de Estabilidade tem sido um dos factores do aprofundamento desta crise económica que se transformou em crise de credibilidade. Neste domínio, ninguém está isento de culpas. Chegámos a uma situação de emergência na qual o que verdadeiramente interessa é a solidariedade e a responsabilidade; no entanto, “solidariedade” não significa apenas “todos por um”. Significa, na mesma exacta medida, “um por todos”. Todos os Estados­Membros têm de assumir a responsabilidade que lhes cabe na posse comum da nossa União e começar a agir em função do bem comum da Europa. Precisamos efectivamente de mais Europa, o que implica mais disciplina, incluindo a adopção de medidas concretas contra aqueles que continuam a violar as regras. Para restaurar a credibilidade da área do euro, a Comissão tem de passar a ter um papel mais forte e mais independente no exercício da governação económica e da supervisão. A Comissão tem de dispor do poder de avaliar a situação económica dos Estados­Membros, a fim de lhe ser possível emitir recomendações e alertas em tempo útil. No entanto, a questão fundamental será a da vontade política e da autoridade para aplicar multas. A aplicação de sanções tem de ser uma regra, não um objecto de negociação política. O papel do Conselho nos procedimentos que permitam levar à aplicação de potenciais sanções deve ser devidamente limitado. A credibilidade da UE pode ser restaurada pela melhoria da qualidade das estatísticas, excluindo de futuro a manipulação e a falsificação dos dados orçamentais. Há três anos, o meu país, a Estónia, passou por uma crise económica profunda. No entanto, agimos, equilibrámos o orçamento e entrámos na área do euro. A Letónia também agiu e voltou claramente a entrar nos eixos. Todos por um e um por todos. Temos todos de agir com vista à reforma das nossas sociedades. O corte nas despesas é doloroso, mas continua a ser a única via de regresso ao crescimento e à estabilidade."@pt17
"Dle președinte, slăbirea Pactului de stabilitate și de creștere a fost unul din factorii care au contribuit la această agravare a crizei economice, care s-a transformat într-o criză de credibilitate. Nimeni nu este nevinovat în acest sens. Am ajuns acum într-o situație de urgență în care solidaritatea și responsabilitatea sunt tot ceea ce contează, dar solidaritatea nu reprezintă doar toți pentru unul. În exact aceeași măsură înseamnă și unul pentru toți. Fiecare stat membru trebuie să își asume responsabilitatea pentru adeziunea la Uniunea noastră și să înceapă să acționeze pentru binele comun al Europei. Avem nevoie de mai multă Europă, iar mai multă Europă înseamnă mai multă disciplină, inclusiv măsuri concrete împotriva celor care continuă să încalce normele. Pentru a restabili credibilitatea zonei euro, este necesar ca rolul Comisiei să devină și mai puternic, și mai independent în exercitarea guvernanței economice și efectuarea supravegherii. Comisia are nevoie de un mandat pentru a evalua situația economică a statelor membre, astfel încât să poată emite recomandări și avertismente la timp. Dar chestiunea esențială va fi dorința politică și abilitatea de a aplica amenzile. Aplicarea acestora trebuie să devină o normă, nu un subiect al negocierilor politice. Rolul Consiliului ar trebui limitat în mod corespunzător, prin proceduri care conduc la sancțiuni potențiale. Credibilitatea UE poate fi restabilită prin îmbunătățirea calității statisticilor, eliminarea în viitor a oricărei manipulări și falsificări a informațiilor fiscale. Țara mea, Estonia, s-a confruntat cu o criză economică profundă acum trei ani. Cu toate acestea, am acționat, am echilibrat bugetul și am intrat în zona euro. Și Letonia a acționat și cu siguranță a revenit pe drumul cel bun. Toți pentru unul și unul pentru toți. Cu toții trebuie să acționăm pentru reformarea societății noastre. Reducerea cheltuielilor doare, dar rămâne singura soluție pentru a ne întoarce la creștere și stabilitate."@ro18
"Slabosť Paktu stability bola jedným z činiteľov tejto prehlbujúcej sa hospodárskej krízy, ktorá sa rozrástla do krízy dôveryhodnosti. V tejto súvislosti nie je nikto bez viny. Dostali sme sa do núdzovej situácie, kde záleží len na solidarite a zodpovednosti, ale solidarita neznamená len zásadu všetci za jedného. Presne tak znamená aj zásadu jeden za všetkých. Každý členský štát musí prevziať zodpovednosť za našu Európsku úniu a musí začať konať pre spoločné dobro Európy. Potrebujeme viac Európy a viac Európy znamená viac disciplíny vrátane konkrétnych opatrení proti tým, ktorí tieto pravidlá stále porušujú. Obnovenie dôveryhodnosti eurozóny si vyžaduje silnejšiu a nezávislejšiu úlohu Komisie pri uplatňovaní hospodárskeho riadenia a vykonávaní dohľadu. Komisia potrebuje mandát na posudzovanie hospodárskej situácie v členských štátoch, aby mohla včas vydávať odporúčania a varovania. Rozhodujúcou otázkou však bude politická vôľa a schopnosť uplatňovať pokuty. Ich uplatňovanie by sa malo stať pravidlom a nie predmetom politického obchodovania. Úloha Rady by sa mala primerane obmedziť na postupy, ktoré vedú k potenciálnym sankciám. Dôveryhodnosť EÚ možno obnoviť zlepšením kvality štatistík, aby sa v budúcnosti vylúčilo akékoľvek manipulovanie a falšovanie fiškálnych údajov. Naša krajina Estónsko sa pred troma rokmi ocitla v hlbokej kríze. Konali sme však, vyrovnali rozpočet a vstúpili do eurozóny. Lotyšsko tiež konalo a očividne sa vrátilo na správnu cestu. Všetci za jedného a jeden za všetkých. Všetci musíme konať a reformovať naše spoločnosti. Škrtanie výdavkov bolí, ale je jedinou cestou pre návrat k rastu a stabilite."@sk19
"Gospod predsednik, šibkost pakta stabilnosti je bil en dejavnik v tej vse globlji gospodarski krizi, ki je prerasla v krizo verodostojnosti. V tem pogledu ni nihče nedolžen. Zdaj smo dosegli izredne razmere, kjer štejeta le še solidarnost in odgovornost, toda solidarnost ne pomeni le vsi za enega. V popolnoma enaki smeri pomeni eden za vse. Vsaka država članica mora prevzeti odgovornost za lastništvo naše Unije in začne ukrepati za skupno dobro Evrope. Potrebujemo več Evrope in več Evrope pomeni več discipline, vključno s konkretnimi ukrepi proti tistim, ki še vedno kršijo pravila. Da bi povrnili verodostojnost območja evra, mora postati vloga Komisije trdnejša in bolj neodvisna pri izvajanju gospodarskega upravljanja in opravljanju nadzora. Komisija potrebuje pooblastilo za oceno gospodarskega stanja v državah članicah, da lahko izda priporočila in opozorila pravočasno. Toda bistveno vprašanje bo politična volja in sposobnost uporabiti kazni. Njihova uporaba bi morala postati pravilo in ne predmet političnega barantanja. Vloga Sveta bi morala biti pravilno omejena v postopkih, ki vodijo do potencialnih sankcij. EU je mogoče povrniti verodostojnost z izboljšanjem kakovosti statistike in da se v prihodnosti izključita vsakršna manipulacija in ponarejanje fiskalnih podatkov. Moja država, Estonija, se je spopadla z globoko gospodarsko krizo pred tremi leti. Toda ukrepali smo, uravnotežili proračun in vstopili v območje evra. Latvija je ukrepala in je spet nazaj na pravi poti. Vsi za enega in eden za vse. Vsi moramo ukrepati pri preoblikovanju naših družb. Znižanje stroškov je boleče, toda ostaja edina pot nazaj k rasti in stabilnosti."@sl20,20
"Herr talman! Bristerna i stabilitetspakten har varit en bidragande orsak till den förvärrade ekonomiska krisen, som har förvandlats till en förtroendekris. Ingen är oskyldig i det här avseendet. Nu har vi hamnat i en nödsituation där solidaritet och ansvarskänsla är allt som räknas, men solidaritet innebär inte bara alla för en, utan även en för alla. Alla medlemsstater måste ta ansvaret för vår union och börja agera för EU:s gemensamma bästa. Vi behöver verkligen mer Europa, och mer Europa betyder mer disciplin, inklusive konkreta åtgärder mot de medlemsstater som bryter mot reglerna. Kommissionen måste få en både starkare och mer oberoende roll i den ekonomiska styrningen och övervakningen om vi ska kunna återupprätta euroområdets trovärdighet. Kommissionen behöver ett mandat att utvärdera den ekonomiska situationen i medlemsstaterna, så att den kan utfärda rekommendationer och varningar i tid. Den viktigaste frågan kommer dock att vara den politiska viljan samt möjligheten att tillämpa påföljder. Påföljder bör bli regel, inte en fråga om politiska uppgörelser. Rådets roll bör begränsas på vederbörligt sätt i förfaranden som kan leda till påföljder. EU:s trovärdighet kan återupprättas genom att vi förbättrar kvaliteten på statistiken, och det kan vi göra genom att i framtiden undvika eventuell manipulering och förfalskning av finanspolitiska uppgifter. Mitt land Estland genomlevde en djup ekonomisk kris för tre år sedan. Men vi agerade, balanserade budgeten och gick med i euroområdet. Lettland agerade också och är nu tillbaka på spåret. Alla för en och en för alla. Vi måste agera och reformera våra samhällen. Det gör ont att skära ned på utgifterna, men det är fortfarande det enda sättet att hitta tillbaka till tillväxt och stabilitet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam (PPE ). -"18,15,1,14,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph