Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-070-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-070-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Em primeiro lugar, queria dizer que espero deste Conselho Europeu, especialmente com o clima que se está a viver nestas últimas semanas, uma decisão de grande responsabilidade. E de mais responsabilidade do que daquela que existiu no último Conselho, em que se procurou adiar um problema por três meses, apenas por causa de calendários eleitorais. Espero dessa decisão de responsabilidade, essencialmente, que se perceba que as questões económicas e financeiras são cruciais e decisivas para a Europa, mas que as questões económicas e financeiras são instrumentais para aquela que é a finalidade principal da Europa, que é a finalidade de manter a paz. Se se fizer uma aproximação aos problemas, que leve apenas e só a que os Estados comecem a desconfiar uns dos outros, a instalar a desconfiança entre os diferentes Estados, a criar e a atiçar diferenças e rivalidades entre Estados do sul e Estados do norte, entre Estados centrais e Estados periféricos, aquilo a que nós seremos conduzidos é ao declínio da União Europeia. Creio que o que está em causa neste Conselho Europeu, independentemente das soluções técnicas, independentemente das desavenças políticas, é saber se nós queremos, ou não, que o projecto europeu continue um projecto válido para a estratégia de paz na Europa. Julgo que é isso que está em causa. Aquilo que noto em muitos discursos de líderes, tanto daqueles que estão em países em dificuldades como daqueles países que são países pagadores e contribuintes, é um discurso irresponsável que, muitas vezes, até faz apelo a algumas características das nacionalidades que são extremamente negativas. Apelo, por isso e apenas só isso, ao sentido de responsabilidade dos líderes dos governos europeus para encontrarem soluções que conduzam a Europa a uma saída e a uma solução."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v prvé řadě musím říci, že od tohoto zasedání Evropské rady očekávám velmi zodpovědné rozhodování, zejména s ohledem na atmosféru v hospodářské oblasti, v níž žijeme v posledních týdnech. Rada se musí chovat zodpovědněji než na svém posledním zasedání, kdy se čistě kvůli načasování voleb snažila odložit řešení problému o tři měsíce. Od zodpovědného rozhodování v podstatě očekávám, že lidé si budou vědomi toho, že hospodářské a finanční otázky mají pro Evropu klíčový a rozhodující význam, ale že slouží pouze primárnímu evropskému cíli, jímž je udržet mír. Budeme-li přistupovat k problémům způsobem, jenž povede jen k tomu, že si členské státy přestanou vzájemně důvěřovat, že mezi jednotlivé země bude zaseta nedůvěra a že mezi severními a jižními a mezi centrálními a okrajovými státy vzniknou a prohloubí se neshody a rivalita, bude výsledkem úpadek Evropské unie. Domnívám se, že na tomto zasedání Evropské rady jde bez ohledu na technická řešení nebo politické neshody o to uvědomit si, zda chceme nebo nechceme, aby evropský projekt nadále zůstal účinným projektem mírové strategie v Evropě. Myslím, že toto je v sázce. Ve vystoupeních mnohých vedoucích představitelů, ať ze zemí, které mají potíže, nebo ze zemí, které platí a jsou čistými přispěvateli, vnímám jistou nezodpovědnost, která mnohdy dokonce hraje na strunu určitých velmi negativních národních vlastností. Proto a jen proto žádám vedoucí představitele evropských vlád, aby dali najevo smysl pro zodpovědnost a předložili řešení, která Evropě umožní najít cestu ven z této situace a vyřešit ji."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil for det første sige, at jeg forventer, at der på dette møde i Det Europæiske Råd bliver truffet yderst ansvarlige beslutninger, navnlig i lyset af det økonomiske klima, som vi har befundet os i de seneste uger. Beslutningerne skal være mere ansvarlige end på det seneste møde i Det Europæiske Råd, hvor problemet blev forsøgt udskudt i tre måneder blot på grund af timingen i forhold til valg. Det, som jeg forventer af disse ansvarlige beslutninger, er grundlæggende, at borgerne skal indse, at økonomiske og finansielle spørgsmål er yderst vigtige og afgørende for Europa, men at de bidrager til Europas primære formål, nemlig at sikre fred. Hvis vi anlægger en problemløsningsstrategi, som kun får medlemsstaterne til at begynde at mistro hinanden, som kun giver anledning til mistro mellem de forskellige stater, og som skaber og øger forskellene og rivaliseringen mellem staterne i syd og nord og mellem centralt beliggende og fjerntliggende stater, vil slutresultatet være EU's forfald. Uanset de tekniske løsninger eller politiske uenigheder, mener jeg, at det, der er på spil til dette møde i Det Europæiske Råd, er at vide, hvorvidt vi ønsker, at det europæiske projekt fortsat skal være en gyldig model for en strategi for fred i Europa. Det er efter min mening det, der er på spil. Det, som jeg bemærker i mange af ledernes indlæg, uanset om det drejer sig om ledere fra lande i vanskeligheder eller lande, der betaler og er nettobidragsydere, er en uansvarlig udtryksform, der ofte sågar appellerer til visse ekstremt negative karaktertræk ved deres nationaliteter. Ene og alene af den årsag appellerer jeg til de europæiske lederes ansvarsfølelse og anmoder disse ledere om at fremlægge løsninger, der gør det muligt for Europa at finde en udvej og afhjælpe situationen."@da2
"Herr Präsident! Zuallererst muss ich sagen, dass ich von diesem Europäischen Rat insbesondere im Hinblick auf das wirtschaftliche Klima, das wir in den letzten Wochen erlebt haben, eine überaus verantwortungsvolle Entscheidungsfindung erwarte. Sie muss verantwortungsvoller als bei der letzten Ratssitzung sein, auf der versucht wurde, nur aus wahltaktischen Gründen ein Problem drei Monate lang zu parken. Im Wesentlichen erwarte ich von dieser verantwortungsvollen Entscheidungsfindung, dass sich die Menschen der Bedeutung und Wichtigkeit von Wirtschafts- und Finanzfragen für Europa bewusst werden, aber auch dass sie ein Instrument für den primären Zweck Europas sind, nämlich Frieden zu bewahren. Wenn wir Probleme in einer Weise angehen, die nur dazu führt, dass die Mitgliedstaaten beginnen, sich zu misstrauen, Misstrauen zwischen den verschiedenen Staaten zu säen, Unterschiede und Rivalitäten zwischen südlichen und nördlichen Staaten und zwischen zentralen und Staaten in Randlage zu schaffen und zu verschärfen, dann wird das Endergebnis der Untergang der Europäischen Union sein. Meiner Meinung nach geht es bei diesem Europäischen Gipfeltreffen ungeachtet der technischen Lösungen oder politischen Unstimmigkeiten darum, zu ergründen, ob wir wollen, dass das europäische Projekt weiterhin eine berechtigte Grundlage für eine Friedensstrategie in Europa ist oder nicht. Meines Erachtens geht es genau darum. In den Reden vieler Entscheidungsträger, sei es in Ländern, die in Schwierigkeiten stecken, oder zahlenden Ländern, die Nettozahler sind, habe ich einen unverantwortlichen Diskurs festgestellt, der oft sogar an bestimmte extrem negative Wesenszüge ihrer Nationalitäten appelliert. Aus diesem Grund, und nur aus diesem Grund, appelliere ich an das Verantwortungsbewusstsein der europäischen Regierungschefs, sich Lösungen einfallen zu lassen, durch die Europa einen Ausweg finden und dieser Situation Abhilfe schaffen kann."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρέπει καταρχάς να επισημάνω ότι αναμένω από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσεις με ιδιαίτερα υψηλό αίσθημα ευθύνης, ιδίως ενόψει του οικονομικού κλίματος που αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες εβδομάδες. Πρέπει να είναι πιο υπεύθυνο από το προηγούμενο Συμβούλιο, το οποίο προσπάθησε να αναβάλει τον χειρισμό ενός μείζονος προβλήματος για τρεις μήνες με αποκλειστικό γνώμονα τα εκλογικά προγράμματα. Εκείνο που προσδοκώ από την υπευθυνότητα ως προς τη λήψη αποφάσεων είναι ουσιαστικά να γίνει αντιληπτό ότι τα οικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα έχουν ζωτική και αποφασιστική σημασία για την Ευρώπη, αλλά κυρίως ότι είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη του πρωταρχικού σκοπού της Ευρώπης που είναι η διατήρηση της ειρήνης. Αν προσεγγίσουμε τα προβλήματα με τρόπο που να οδηγεί μόνο στην καλλιέργεια δυσπιστίας μεταξύ των κρατών μελών, στη διασπορά διχόνοιας μεταξύ των επιμέρους κρατών, στην υποκίνηση και όξυνση διαφορών και αντιπαλοτήτων μεταξύ νοτίων και βορείων καθώς και κεντρικών και περιφερειακών κρατών, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η παρακμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμώ ότι το μείζον ζήτημα που διακυβεύεται σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανεξάρτητα από τεχνικές λύσεις ή πολιτικές διαφωνίες, είναι να αποφασίσουμε αν επιθυμούμε ή όχι να συνεχίσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα να αποτελεί αποδεκτό σχέδιο για μια στρατηγική υπέρ της ειρήνης στην Ευρώπη. Αυτό ακριβώς διακυβεύεται κατά τη δική μου εκτίμηση. Ένα στοιχείο που παρατηρώ στις ομιλίες πολλών ηγετών, είτε σε χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες είτε σε χώρες που πληρώνουν εισφορές και είναι καθαροί συνεισφέροντες, είναι μια ανεύθυνη ρητορική η οποία ενίοτε επικαλείται ακόμη και ορισμένα εξαιρετικά αρνητικά στερεότυπα των εθνικοτήτων τους. Γι’ αυτόν, και μόνο γι’ αυτόν, τον λόγο, απευθύνω έκκληση στο αίσθημα ευθύνης των ευρωπαίων αρχηγών κυβερνήσεων προκειμένου να συμφωνήσουμε στην εφαρμογή λύσεων οι οποίες θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να βρει διέξοδο και να ξεπεράσει τα σημερινά της προβλήματα."@el10
"Mr President, first of all I must say that I am expecting some highly responsible decision making from this European Council, particularly in view of the economic climate we have been experiencing in recent weeks. It must be more responsible than the last Council, which tried to put a problem off for three months merely because of electoral timetables. What I expect from this responsible decision making is essentially for people to realise that economic and financial issues are crucial and decisive for Europe, but that they are instrumental for Europe’s primary purpose, which is to keep the peace. If we take an approach to problems that only leads to the Member States beginning to mistrust each other, to sowing mistrust between the various states, to creating and exacerbating differences and rivalries between southern and northern states and between central and peripheral states, the end result will be the decline of the European Union. I believe that what is at stake in this European Council, regardless of the technical solutions or political disagreements, is knowing whether or not we want the European project to continue to be a valid blueprint for a strategy for peace in Europe. I believe that is what is at stake. What I notice in the speeches of many leaders, whether they are in countries in difficulties or countries that pay out and are net contributors, is an irresponsible discourse that often even appeals to certain extremely negative features of their nationalities. For that reason, and that reason alone, I appeal to the sense of responsibility of European government leaders to come up with solutions that enable Europe to find a way out and to resolve the situation."@en4
"Señor Presidente, ante todo debo decir que de este Consejo Europeo espero una toma de decisiones muy responsable, especialmente en vista del clima económico que hemos vivido durante las últimas semanas. Debe ser más responsable que el último Consejo, que intentó posponer un problema durante tres meses simplemente por calendarios electorales. Lo que espero de esta toma de decisiones responsable es básicamente que los ciudadanos se den cuenta de que los problemas económicos y financieros son cruciales y decisivos para Europa, pero que son instrumentales para la finalidad principal de Europa, que es mantener la paz. Si adoptamos un enfoque de los problemas que solo conduzca a que los Estados miembros empiecen a desconfiar unos de otros, a sembrar desconfianza entre los diversos Estados, a crear y agravar las diferencias y rivalidades entre los Estados del norte y del sur y entre los Estados centrales y periféricos, el resultado final será el declive de la Unión Europea. Creo que lo que está en juego en este Consejo Europeo, independientemente de las soluciones técnicas o los desacuerdos políticos, es saber si queremos o no que el proyecto europeo continúe siendo un proyecto válido para una estrategia de paz en Europa. Creo que eso es lo que está en juego. Lo que percibo en las declaraciones de muchos líderes, ya sean de países en dificultades o de países que pagan y son contribuyentes netos, es un discurso irresponsable que a menudo incluso apela a ciertas características sumamente negativas de sus nacionalidades. Por eso y solo por eso, apelo al sentido de la responsabilidad de los líderes de los gobiernos europeos para que piensen en soluciones que permitan a Europa hallar una salida y resolver la situación."@es21
"Austatud juhataja! Kõigepealt pean ütlema, et ootan Euroopa Ülemkogult äärmiselt vastutustundlikku otsuselangetamist, eriti pidades silmas majanduskliimat, milles oleme viimastel nädalatel elanud. See peab olema vastutustundlikum kui viimane nõukogu, mis püüdis probleemi tühise valimiskalendri pärast kolm kuud edasi lükata. Ootan sellelt kohusetundlikult otsuselangetamiselt põhimõtteliselt seda, et inimesed mõistaksid, et majandus- ja rahandusküsimused on Euroopa jaoks üliolulised ning otsustava tähtsusega, kuid ka kasulikud Euroopa põhieesmärgi saavutamiseks, milleks on rahu hoidmine. Kui võtame lähenemisviisi, mis viib vaid selleni, et liikmesriigid hakkavad üksteist umbusaldama, külvama umbusku eri riikide vahel, looma ja teravdama erimeelsusi ning rivaalitsemist lõuna- ja põhjapoolsete riikide ning kesksete ja ääremaiste riikide vahel, on lõpptulemuseks Euroopa Liidu allakäik. Ma usun, et selles Euroopa Ülemkogus on tõeliselt kaalul – tehnilistest lahendustest või poliitilistest erimeelsustest sõltumata – teadmine, kas soovime või mitte seda, et Euroopa projekt oleks jätkuvalt Euroopa rahustrateegia siduv plaan. Ma usun, et kaalul on just see. Märkan paljude juhtide kõnedest, olgu need juhid siis raskustesse sattunud riikidest või riikidest, mis teevad makseid ning on netorahastajad, vastutustundetut arutlust, milles sageli rõhutakse isegi oma rahvuste teatud äärmiselt negatiivsetele omadustele. Sellel põhjusel, ja ainult sellel põhjusel, rõhun Euroopa valitsusjuhtide vastutustundele, et nad tuleksid välja lahendustega, mis võimaldaksid Euroopal leida sellest olukorrast väljapääs ning tekkinud olukord lahendada."@et5
"Arvoisa puhemies, aivan ensiksi minun on sanottava, että odotan tältä Eurooppa-neuvostolta erittäin vastuullista päätöksentekoa, erityisesti viime viikkoina kokemamme talousilmaston perusteella. Sen on oltava vastuuntuntoisempi kuin edellinen neuvosto, joka yritti lykätä ongelmaa kolme kuukautta ainoastaan vaaliaikataulujen takia. Tältä vastuulliselta päätöksenteolta odotan ensisijaisesti sitä, että ihmiset ymmärtävät, että talous- ja rahoituskysymykset ovat olennaisen tärkeitä ja ratkaisevia EU:lle ja että sen lisäksi ne ovat olennaisia EU:n ensisijaiselle tavoitteelle, joka on rauhan säilyttäminen. Jos sovellamme ongelmiin lähestymistapaa, joka saa aikaan vain epäluottamusta jäsenvaltioiden kesken, kylvää epäluottamusta eri valtioiden välille, luo ja pahentaa eroja ja kilpailuasetelmia eteläisten ja pohjoisten valtioiden välillä ja EU:n keskellä ja syrjässä sijaitsevien valtioiden välillä, lopputuloksena on Euroopan unionin kaatuminen. Mielestäni tässä Eurooppa-neuvostossa vaakalaudalla on teknisistä ratkaisuista tai poliittisista erimielisyyksistä riippumatta sen selvittäminen, haluammeko EU:n hankkeen edelleen olevan asianmukainen suunnitelma Euroopan rauhaa koskevalle strategialle vai emme. Juuri tämä on mielestäni vaakalaudalla. Huomasin monien johtajien puheenvuoroista, riippumatta siitä, tulevatko he vaikeuksissa olevista maista vai tukea maksavista nettomaksajamaista, vastuuttomia ilmaisuja, jotka usein vetoavat tiettyihin erittäin kielteisiin piirteisiin heidän kansoissaan. Siksi ja vain siksi kehotan EU:n hallitusten johtajia vastuullisuuteen, jotta voidaan saada aikaan ratkaisu, jonka avulla EU pystyy löytämään ulospääsytien ja ratkaisemaan tilanteen."@fi7
"Monsieur le Président, avant tout, je dois dire que j’attends des décisions responsables de ce Conseil européen, notamment face au climat économique que nous connaissons depuis plusieurs semaines. Il doit se montrer plus responsable que le Conseil précédent, qui a essayé de repousser le problème pendant trois mois simplement pour des raisons de calendrier électoral. Ce que j’attends de ces décisions raisonnables, c’est que les gens comprennent que les questions économiques et financières sont d’une importance primordiale et décisive pour l’Europe, qu’elles sont essentielles pour l’objectif premier de l’Europe, qui est de préserver la paix. Si nous adoptons, face à ces problèmes, une approche qui ne fait que susciter la méfiance entre les États membres, semer la méfiance entre les différents pays, créer et exacerber des différences et des rivalités entre les pays du Sud et du Nord et entre les États du centre et de la périphérie, le résultat final sera le déclin de l’Union européenne. Je pense que l’enjeu de ce Conseil européen, indépendamment des solutions techniques ou des désaccords politiques, est de savoir si nous voulons réellement que le projet européen reste le fondement d’une stratégie pour la paix en Europe. Je pense que c’est cela qui est en jeu. Quand j’écoute les discours prononcés par de nombreux dirigeants, qu’il s’agisse de pays en difficultés ou de pays qui sont des contributeurs nets, j’entends des propos irresponsables qui en appellent souvent aux aspects les plus négatifs de leurs nationalités. Pour cette raison, et seulement pour cette raison, je demande aux chefs de gouvernement européens de faire preuve de responsabilité et de proposer des solutions qui permettront à l’Europe de s’en sortir et de régler le problème."@fr8
"Elnök úr! Mindenekelőtt meg kell mondanom, hogy ezen Európai Tanácstól igen felelős döntéshozatalt várok, különösen az elmúlt hetek gazdasági légkörének fényében. A legutóbbi Tanácsnál felelősebb fellépésre van szükség, amely pusztán választási menetrendek miatt megpróbálta a kérdést három hónappal elhalasztani. E felelős döntéshozataltól alapvetően azt várom, hogy az emberek realizálják, hogy a gazdasági és pénzügyi kérdések Európa számára döntő jelentőségűek és meghatározók, ugyanakkor Európa elsődleges célja, a béke megőrzése tekintetében eszközül szolgálnak. Ha a problémák megközelítésének olyan módját választjuk, amely csupán a tagállamok közötti bizalmatlansághoz vezet, elindítja a különböző államok közötti bizalmatlanságot, a déli és az északi államok, valamint az EU szívében és peremén található államok közötti különbségeket és versengést hoz létre, illetve növeli azt, a végeredmény pedig az Európai Unió hanyatlása lesz. Véleményem szerint az Európai Tanács ezen ülésén a fő kérdés – a technikai megoldásoktól vagy a politikai nézeteltérésektől függetlenül – annak tisztázása, hogy akarjuk-e, hogy az európai projekt továbbra is az európai békestratégia érvényes terve maradjon. Szerintem ez a fő kérdés. Számos vezető beszédében tapasztalom, legyen szó nehéz helyzetben lévő országok vagy fizető és nettó befizető országok vezetőiről, hogy felelőtlen kijelentéseket tesznek, amelyek gyakran akár nemzetiségeik bizonyos rendkívül negatív jellemzőire hivatkoznak. Ezért és egyedül ezért az európai kormányok vezetőinek felelősségérzetére apellálva azt kérem, hogy olyan megoldásokat javasoljanak, amelyek lehetővé teszik, hogy Európa megtalálja a kiutat és megoldja a helyzetet."@hu11
". – ( Signor Presidente, innanzi tutto devo dire che mi aspetto una decisione estremamente responsabile da parte di questo Consiglio europeo, soprattutto alla luce del clima economico che abbiamo vissuto nelle ultime settimane. È necessario che sia più responsabile dell’ultimo Consiglio, che ha cercato di rinviare un problema per tre mesi soltanto in ossequio al calendario elettorale. Ciò che mi aspetto da tale processo decisionale responsabile è essenzialmente che la gente si renda conto che i problemi economici e finanziari sono fondamentali e decisivi per l’Europa, ma sono asserviti allo scopo primario dell’Unione, che è quello di mantenere la pace. Se assumiamo nei confronti dei problemi un approccio che induce soltanto gli Stati membri a iniziare ad avere sfiducia l’uno nell’altro, seminare sfiducia tra i vari Stati, creare ed esacerbare le differenze e le rivalità tra Stati settentrionali e meridionali, Stati centrali e periferici, il risultato finale sarà il declino dell’Unione europea. Credo che la posta in gioco in questo Consiglio europeo, prescindendo dalle soluzioni tecniche o dai disaccordi politici, sia capire se vogliamo o meno che il progetto europeo continui a essere un modello valido per una strategia di pace in Europa. Penso che questa sia la posta in gioco. Ciò che noto negli interventi di molti leader, siano essi provenienti da paesi in difficoltà o da paesi che pagano e sono contributori netti, è un parlare irresponsabile che spesso si richiama anche ad alcune caratteristiche estremamente negative delle loro nazionalità. Per questo e soltanto per questo, mi appello al senso di responsabilità dei leader di governo europei affinché formulino soluzioni che permettano all’Europa di affrancarsi da tale situazione risolvendola."@it12
"Pone pirmininke, pirmiausia noriu pasakyti, jog tikiuosi, kad ši Europos Vadovų Taryba priims labai atsakingą sprendimą, visų pirma atsižvelgdama į pastarųjų savaičių ekonomines aplinkybes. Ji turi veikti atsakingiau nei buvusi Taryba, dėl artėjančių rinkimų mėginusi atidėti problemą trims mėnesiams. Tikiuosi, kad priėmus šį atsakingą sprendimą žmonės iš esmės suvoks, kad ekonominiai ir finansiniai klausimai Europai turi esminę ir lemiamą reikšmę, tačiau jie yra priemonė pasiekti pagrindinį Europos tikslą – išlaikyti taiką. Jeigu problemas vertinsime tik taip, valstybės narės ims viena kita nepasitikėti, bus sudaromi dideli skirtumai, o pietų ir šiaurės bei vidurio ir pakraščio valstybės ims tarpusavyje konkuruoti, galiausiai Europos Sąjunga žlugs. Manau, svarbiausia šioje Europos Vadovų Taryboje, nepaisant techninių sprendimų ar politinių nesutarimų, žinoti, ar norime, kad Europos projektas toliau būtų galiojanti Europos taikos strategija. Manau, šis klausimas pagrindinis. Daugelio lyderių kalbose, nepaisant to, ar jie yra iš sunkumus patiriančių šalių, ar iš mokančiųjų ir grynąjį indėlį įnešančių šalių, pastebiu neatsakingą diskursą, kuris neretai susijęs su tam tikromis labai neigiamomis tautų ypatybėmis. Dėl šios priežasties ir tik dėl jos noriu paraginti Europos vyriausybių vadovus prisiimti atsakomybę ir surasti sprendimus, kuriuos taikant, Europa galėtų surasti išeitį ir įveikti susidariusią padėtį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Vispirms man jāsaka, ka es gaidu no šīs Eiropadomes ļoti atbildīgus lēmumus, jo īpaši tās gaisotnes dēļ, kas pēdējās nedēļās valda ekonomikā. Šai Padomei ir jābūt atbildīgākai nekā iepriekšējai, kas veselus trīs mēnešus atlika problēmas risināšanu tikai vēlēšanu grafiku dēļ. Šiem atbildīgajiem lēmumiem ir jāliek cilvēkiem saprast, ka ekonomikas un finanšu jautājumi Eiropai ir būtiski un izšķiroši un ka tie ir lietderīgi Eiropas galvenā mērķa sasniegšanai — miera saglabāšanai. Ja mēs, risinot savas problēmas, ieņemsim tādu nostāju, kas rada dalībvalstu savstarpēju neuzticēšanos, neuzticības sēšanu to starpā, nesaskaņu un sacensības izraisīšanu un saasināšanu starp dienvidu un ziemeļu valstīm vai starp centrālajām un perifērijas valstīm, sekas būs Eiropas Savienības noriets. Es uzskatu, ka šajā Eiropadomes sanāksmē bez tehniskiem risinājumiem un politiskām nesaskaņām mums būs jāizlemj, vai mēs vēlamies, lai arī turpmāk Eiropas projekts noderētu par pamatu miera stratēģijai Eiropā. Es uzskatu, ka tieši tas ir likts uz spēles. Es esmu ievērojis, ka daudzu līderu runas — vienalga, vai viņi nāk no valstīm, kas iekļuvušas grūtībās, vai no galvenajām maksātājvalstīm — ir neatbildīga pļāpāšana, kas bieži šķiet pievilcīga daudziem viņu tautas brāļiem, kuri apveltīti ar ārkārtīgi negatīvām īpašībām. Šā iemesla dēļ un tikai šā iemesla dēļ es apelēju pie Eiropas valstu valdību līderu atbildības sajūtas, lai viņi ierosina risinājumus, kas ļaus Eiropai atrast izeju un atrisināt situāciju."@lv13
"Em primeiro lugar, queria dizer que espero deste Conselho Europeu, especialmente com o clima que se está a viver nestas últimas semanas, uma decisão de grande responsabilidade. E de mais responsabilidade do que daquela que existiu no último Conselho, em que se procurou adiar um problema por três meses, apenas por causa de calendários eleitorais. Espero dessa decisão de responsabilidade, essencialmente, que se perceba que as questões económicas e financeiras são cruciais e decisivas para a Europa, mas que as questões económicas e financeiras são instrumentais para aquela que é a finalidade principal da Europa, que é a finalidade de manter a paz. Se se fizer uma aproximação aos problemas, que leve apenas e só a que os Estados comecem a desconfiar uns dos outros, a instalar a desconfiança entre os diferentes Estados, a criar e a atiçar diferenças e rivalidades entre Estados do sul e Estados do norte, entre Estados centrais e Estados periféricos, aquilo a que nós seremos conduzidos é ao declínio da União Europeia. Creio que o que está em causa neste Conselho Europeu, independentemente das soluções técnicas, independentemente das desavenças políticas, é saber se nós queremos, ou não, que o projecto europeu continue um projecto válido para a estratégia de paz na Europa. Julgo que é isso que está em causa. Aquilo que noto em muitos discursos de líderes, tanto daqueles que estão em países em dificuldades como daqueles países que são países pagadores e contribuintes, é um discurso irresponsável que, muitas vezes, até faz apelo a algumas características das nacionalidades que são extremamente negativas. Apelo, por isso e apenas só isso, ao sentido de responsabilidade dos líderes dos governos europeus para encontrarem soluções que conduzam a Europa a uma saída e a uma solução."@mt15
"Ik wil om te beginnen zeggen dat ik van deze Europese Raad verwacht dat hij zich dit keer – zeker gelet op de sfeer die we de afgelopen weken hebben meegemaakt – uiterst verantwoordelijk zal opstellen. Verantwoordelijker in ieder geval dan de vorige Raad heeft gedaan. Toen hebben de ministers het probleem uit electorale overwegingen eenvoudigweg drie maanden voor zich uit geschoven. Ik hoop dus dat er nu een verantwoorde beslissing wordt genomen. Van belang is vooral dat men beseft dat deze economische en financiële kwesties voor Europa cruciaal en werkelijk van doorslaggevende betekenis zijn. Ze hebben namelijk een weerslag op het belangrijkste doel van Europa: de vrede bewaren. Als we een benadering kiezen die er alleen maar toe leidt dat de lidstaten elkaar beginnen te wantrouwen, als we zo argwaan tussen de lidstaten kweken, deze tegen elkaar opzetten en de rivaliteiten tussen de noordelijke en zuidelijke staten of de centrale en de perifere staten aanwakkeren – dan voeren we de Europese Unie naar de afgrond. Als we de technische oplossingen en de politieke geschillen even buiten beschouwing laten, gaat het er deze Europese Raad volgens mij om precies vast te stellen wat we nu eigenlijk willen en of het Europese project in staat blijft om de vredesstrategie van Europa te onderbouwen. Dat is waar het nu welbeschouwd over gaat. Ik vind dat veel politieke leiders – zowel die van landen in moeilijkheden als die van netto betalers – een onverantwoordelijk betoog voeren. Er wordt zelfs verwezen naar zeer negatieve eigenschappen van bepaalde naties. Juist daarom doe ik een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de Europese regeringsleiders – opdat ze oplossing vinden die Europa een uitweg biedt."@nl3
"Panie Przewodniczący! Przede wszystkim pragnę powiedzieć, że po najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej spodziewam się odpowiedzialnych decyzji, zważywszy zwłaszcza na klimat gospodarczy w ostatnich tygodniach. Posiedzenie to musi być dowodem większej odpowiedzialności niż ostatnie posiedzenie Rady, na którym próbowano oddalać problemy o trzy miesiące tylko ze względu na harmonogramy wyborcze. Takie odpowiedzialne decyzje powinny przede wszystkim powodować, by ludzie zdali sobie sprawę, że kwestie gospodarcze i finansowe mają kluczowe znaczenie dla Europy, a także są niezbędne do osiągnięcia głównego celu Europy, jakim jest utrzymanie pokoju. Jeżeli problemy będziemy postrzegać tak, że doprowadzimy państwa członkowskie tylko do wzajemnej nieufności, do tworzenia i podkreślania różnic i rywalizacji pomiędzy krajami południowymi a północnymi i pomiędzy środkowymi a leżącymi na obrzeżach UE, to doprowadzimy do upadku Unii Europejskiej. Moim zdaniem na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej, bez względu na rozwiązania techniczne czy nieporozumienia polityczne, trzeba zadecydować o tym, czy chcemy, by projekt europejski pozostał ważnym wyznacznikiem strategii pokojowej w Europie. Moim zdaniem o to właśnie toczy się gra. W przemówieniach wielu liderów, czy to z krajów będących w trudnej sytuacji, czy z krajów, które mają swój udział w zapewnianiu pomocy finansowej, dostrzegam nieodpowiedzialny dyskurs, który często odwołuje się nawet do skrajnie negatywnych cech ich narodów. Dlatego i tylko dlatego apeluję do poczucia odpowiedzialności liderów europejskich rządów, by zaproponowali rozwiązania mogące pomóc Europie wyjść z tej trudnej sytuacji."@pl16
"Dle președinte, în primul rând trebuie să spun că aștept unele decizii foarte responsabile din partea acestui Consiliu European, în special cu privire la climatul economic cu care ne-am confruntat în ultimele săptămâni. Trebuie să fie mult mai responsabil decât Consiliul precedent, care a încercat să amâne problema pentru trei luni doar din cauza calendarelor electorale. Ceea ce aștept de la acest proces responsabil de luare a deciziilor este în principal ca populația să conștientizeze faptul că aspectele economice și financiare sunt fundamentale și decisive pentru Europa, dar că acestea sunt esențiale pentru obiectivul primordial al Europei, și anume acela de menținere a păcii. Dacă abordarea pe care o avem față de aceste probleme conduce doar la debutul neîncrederii dintre statele membre, la cultivarea neîncrederii dintre diferite state, la crearea și accentuarea diferențelor și a rivalităților dintre statele din sud și cele din nord și dintre statele centrale și cele periferice, rezultatul final va fi declinul Uniunii Europene. Consider că miza acestui Consiliu European, indiferent de soluțiile tehnice sau dezacordurile politice, este aceea de a cunoaște dacă dorim sau nu ca proiectul european să continue să fie un model valabil pentru o strategie de pace în Europa. Cred că aceasta este miza. În discursurile multor lideri, fie că provin din țări care se află în dificultate sau din țări care plătesc și care au o contribuție netă, am remarcat un discurs iresponsabil, care de multe ori face apel la anumite caracteristici extrem de negative ale naționalităților lor. Din acest motiv, și numai din acest motiv, fac apel la sentimentul de responsabilitate al liderilor de guvern din Europa să prezinte soluții care să îi permită Europei să găsească o modalitate de a depăși și de a rezolva situația."@ro18
"Musím povedať, že od tohto zasadnutia Európskej rady očakávam predovšetkým určité veľmi zodpovedné rozhodnutia najmä vzhľadom na hospodársku atmosféru, ktorú sme zažívali v posledných týždňoch. Musí to byť zodpovednejšie ako na poslednom zasadnutí Rady, na ktorom sa snažili problém odložiť o tri mesiace iba pre volebný kalendár. Od týchto zodpovedných rozhodnutí očakávam najmä to, že ľudia si uvedomia, že hospodárske a finančné otázky sú pre Európu kľúčové a rozhodujúce, ale že sú prostriedkom na dosiahnutie základného účelu Európy, ktorým je zachovanie mieru. Keď budeme k problémom pristupovať tak, že to povedie len k vzniku vzájomnej nedôvery medzi členskými štátmi, k zasievaniu nedôvery medzi jednotlivými štátmi, k vzniku a vyostrovaniu rozdielov a súperenia medzi južnými a severnými štátmi a medzi krajinami v centre a na periférii, konečným dôsledkom bude rozpad Európskej únie. Myslím si, že bez ohľadu na technické riešenia či politické nezhody pôjde na tomto zasadnutí Európskej rady o to, či chceme alebo nechceme, aby európsky projekt bol aj naďalej platným modelom stratégie pre mier v Európe. Myslím si, že pôjde práve o to. Vo vystúpeniach mnohých vedúcich činiteľov – bez ohľadu na to, či pochádzajú z krajín v ťažkostiach alebo z krajín, ktoré platia a sú čistými prispievateľmi – som si všimol nezodpovedné prejavy, ktoré často pôsobia aj na určité mimoriadne negatívne črty ich národov. Z tohto a iba z tohto dôvodu žiadam, aby vedúci predstavitelia európskych vlád prejavili zmysel pre zodpovednosť a prišli s riešeniami, ktoré Európe umožnia nájsť východisko a vyriešia túto situáciu."@sk19
"Gospod predsednik, najprej naj povem, da od tega Evropskega sveta pričakujem zelo odgovorne odločitve, zlasti ob upoštevanju gospodarskih razmer, ki smo jih izkusili v zadnjih tednih. Biti mora odgovornejši od prejšnjega Sveta, ki je poskusil preložiti težavo za tri mesece, večinoma zaradi razporeda volitev. Od tega odgovornega odločanja pričakujem, da bodo ljudje spoznali, da so gospodarska in finančna vprašanja bistvena in odločilna za Evropo ter da so pomembna za prvotni namen Evrope, in to je ohranjanje miru. Če bomo pristopili k težavam tako, da bodo države članice začele gojiti nezaupanje ena do druge, da bomo sejali nezaupanje med različnimi državami, da bomo ustvarjali in povečevali razlike in rivalstvo med južnimi in severnimi državami, med osrednjimi in obrobnimi državami, bo končni rezultat zaton Evropske unije. Mislim, da gre ne glede na tehnične rešitve ali politična nesoglasja pri Evropskem svetu za to, da vemo, ali želimo, da se evropski projekt nadaljuje in je veljavni načrt za strategijo za mir v Evropi. Mislim, da gre za to. V govorih mnogih voditeljev opažam, pa naj bodo v državah, ki so v težavah, ali v državah, ki prispevajo in so neto plačnice, neodgovorno razpravo, ki pogosto apelira na določene izredno negativne lastnosti njihovih nacionalnosti. Iz tega razloga in le iz tega razloga pozivam k čutu za odgovornost voditeljev evropskih vlad, da podajo rešitve, ki bodo omogočile Evropi najti izhod in rešiti nastali položaj."@sl20
"Herr talman! Först och främst måste jag säga att jag förväntar mig att mycket ansvarsfulla beslut fattas vid detta möte i Europeiska rådet, särskilt med tanke på det ekonomiska klimat vi har upplevt de senaste veckorna. Det krävs en mer ansvarstagande inställning än vid Europeiska rådets förra möte, där man försökte skjuta upp problemet i tre månader på grund av valtidtabeller. Det ansvarstagande jag förväntar mig är att man inser att ekonomiska och finansiella frågor är centrala och avgörande för EU, men att de dessutom bidrar till EU:s huvudsyfte, nämligen att bevara freden. Om vi har en inställning till problemen som bara leder till att medlemsstaterna börjar misstro varandra, till att vi sår misstro mellan medlemsstaterna och skapar och förvärrar skillnader och rivalitet mellan sydliga och nordliga medlemsstater och mellan medlemsstater centralt i EU och de i ytterkanten, kommer slutresultatet att bli EU:s fall. Det som står på spel vid detta möte i Europeiska rådet, oavsett de tekniska lösningarna eller den politiska oenigheten, är att vi måste bestämma oss för om vi vill att det europeiska projektet ska fortsätta att vara en meningsfull plan för fred i Europa eller inte. Det är vad som står på spel enligt min mening. Det jag hör från många ledare, vare sig de kommer från länder i svårigheter eller länder som betalar och är nettobidragsgivare, är en oansvarig predikan, där man till och med hänvisar till vissa ytterst negativa drag hos olika nationaliteter. Av den orsaken, och endast den orsaken, vädjar jag till de europeiska regeringschefernas ansvarskänsla, och uppmanar dem att komma med lösningar så att EU kan ta sig ur den här situationen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph