Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-068-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-068-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"As minhas expectativas em relação ao próximo Conselho são bastante baixas porque na União Europeia reina a divisão: em vez de decisão há hesitação, em vez de solidariedade há egoísmo. E é assim que vai a Europa. Vejamos o caso grego. Não vou falar de Portugal, o meu país, uma vez que o novo Governo acaba de tomar posse. Resta-me, portanto, desejar-lhe as maiores felicidades para bem dos portugueses e da Europa. Falemos então da Grécia. A Grécia não é um país qualquer. É, há décadas, membro de pleno direito da União Europeia e pertence ao Eurogrupo. Importa recordar que a Grécia foi o berço da democracia. Estes factos deveriam ser suficientes para que a Grécia fosse tratada com mais respeito pela União Europeia. Os gregos têm responsabilidades pela dramática situação em que se encontram, mas as Instituições europeias não têm menos. O Primeiro-Ministro, Papandreo, tem feito tudo o que está ao seu alcance para sair da difícil situação. Com enorme coragem e muita dignidade, adoptou as medidas de austeridade possíveis e impossíveis. O que se passa com a Grécia pode vir a ser válido para a Irlanda ou para Portugal, para a Espanha ou para a Bélgica, para a Itália ou para a França. Pergunto às Instituições europeias: como é que os países em dificuldades podem suportar os juros escandalosos que lhes são impostos e ao mesmo tempo reduzir o défice orçamental e a dívida pública e promover o crescimento económico e criar emprego? Não nos parece que, com tal terapêutica, estes países correm o risco de não morrer da doença, mas da cura? Este não é o caminho. É preciso um plano concertado para defender a moeda única, combater a especulação sobre as dívidas soberanas e denunciar as agências de principais responsáveis pela crise que estamos a sofrer."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vůči nadcházejícímu zasedání Rady mám dosti malá očekávání, protože v Evropské unii převládá nejednota: místo rozhodnutí vidíme váhání, místo solidarity sobectví. V takovém stavu se Evropa nachází. Podívejme se na případ Řecka. Nebudu hovořit o své vlasti, Portugalsku, protože se v něm nová vláda teprve ujala moci. Nemohu tudíž udělat nic víc, než v zájmu Portugalců a Evropy jí popřát hodně úspěchů. Hovořme tedy o Řecku. Řecko není jen tak nějaká země. Plnoprávným členem Evropské unie je již několik desetiletí a patří do Euroskupiny. Je důležité nezapomínat na to, že Řecko bylo kolébkou demokracie. Již pro tyto skutečnosti by se měla Evropská unie k Řecku chovat s větší úctou. Řekové nesou zodpovědnost za strašnou situaci, v níž se nacházejí, ale tuto odpovědnost nesou také evropské orgány. Pan premiér Papandreou udělal vše, co bylo v jeho moci, aby Řecko dostal z této obtížné situace. S nesmírnou odvahou a důstojností přijal úsporná opatření, ať realizovatelná nebo nerealizovatelná. To, čím prochází Řecko, se jednou může týkat také Irska nebo Portugalska, Španělska nebo Belgie či Itálie nebo Francie. Evropským orgánům chci položit otázku: jak mohou země, které mají problémy, platit tak nehorázné úroky a zároveň snižovat schodek svého rozpočtu a veřejné dluhy a ještě podporovat růst a vytvářet pracovní místa? Nemyslíte, že při takovém způsobu léčení se tyto země ocitají v ohrožení života, a to nikoliv kvůli svým neduhům, ale kvůli použité léčbě? To není správná cesta. Potřebujeme společný plán na obranu jednotné měny, k boji proti spekulacím se státními dluhy a k demaskování ratingových agentur, které především nesou vinu za krizi, v níž se nacházíme."@cs1
"Hr. formand! Mine forventninger til det kommende møde i Rådet er forholdsvis begrænsede, fordi EU er splittet. I stedet for beslutsomhed udvises der tøven, og i stedet for solidaritet udvises der egoisme. Sådan er den nuværende situation i Europa. Lad os kaste blikket på Grækenland. Jeg vil ikke tale om mit hjemland, Portugal, for den nye regering er først lige tiltrådt. Jeg kan derfor ikke gøre andet end at ønske den al mulig held og lykke for både Portugals og EU's skyld. Men lad os nu tale om Grækenland. Grækenland er ikke blot et hvilket som helst land. Det har været fuldgyldigt medlem af EU i årtier, og det tilhører Eurogruppen. Det er vigtigt at erindre, at Grækenland var demokratiets vugge. Disse faktiske omstændigheder bør være tilstrækkelige til, at Grækenland bliver behandlet med større respekt af EU. Grækenland bærer ansvaret for den forfærdelige situation, som landet befinder sig i, men det gør de europæiske institutioner også. Hr. premierminister Papandreou har gjort alt, der står i hans magt for at komme ud af denne vanskelige situation. Med et enormt mod og værdighed har han godkendt tilbageholdenhedsforanstaltningerne, uanset om de er mulige at gennemføre eller ej. Det, der sker for så vidt angår Grækenland, sker måske en dag for Irland eller Portugal eller for Spanien eller Belgien eller for Italien eller Frankrig. Jeg har et spørgsmål til de europæiske institutioner, og det er, hvordan lande, der er i vanskeligheder, skal kunne betale de skandaløse rentesatser, som de bliver pålagt, og samtidig reducere deres budgetunderskud og statsgæld samt fremme økonomisk vækst og skabe arbejdspladser? Er det ikke korrekt, at denne fremgangsmåde indebærer, at disse lande risikerer at dø af behandlingen og ikke af sygdommen? Det er ikke den rette vej at gå. Det, der er nødvendigt, er en handlingsplan til forsvar for den fælles valuta, til bekæmpelse af spekulation i statsgæld og til fordømmelse af vurderingsbureauerne, der er dem, som først og fremmest er ansvarlige for den krise, vi befinder os i."@da2
"Herr Präsident! Meine Erwartungen an den bevorstehenden Rat sind eher gering, weil die Europäische Union gespalten ist: Anstatt Entschlossenheit herrscht Zögerlichkeit, und anstatt Solidarität herrscht Selbstsucht. So funktioniert Europa nämlich. Sehen wir uns den Fall Griechenland an. Ich werde nicht über mein eigenes Land Portugal sprechen, weil die neue Regierung gerade erst an die Macht gelangt ist. Daher möchte ich ihr um der Portugiesen und Europas willen nur viel Erfolg wünschen. Sprechen wir also über Griechenland. Griechenland ist nicht nur irgendein Land. Dieses Land ist seit Jahrzehnten ein vollwertiges Mitglied der Europäischen Union, und es gehört zur Eurogruppe. Man darf nicht vergessen, dass Griechenland die Wiege der Demokratie war. Diese Tatsachen sollten ausreichen, damit Griechenland von der Europäischen Union mit mehr Respekt behandelt wird. Die Griechen sind für die schreckliche Lage, in der sie sich befinden, verantwortlich, aber die europäischen Institutionen sind es genauso. Der Premierminister Herr Papandreou hat alles in seiner Macht Stehende getan, um aus dieser schwierigen Lage herauszukommen. Mit ungeheurem Mut und großer Würde hat er die Sparmaßnahmen angenommen, egal ob sie machbar sind oder nicht. Die Geschehnisse in Griechenland könnten sich eines Tages in Irland oder Portugal, in Spanien oder Belgien oder in Italien oder Frankreich wiederholen. Ich habe eine Frage an die europäischen Institutionen: Wie können Länder in Schwierigkeiten die ihnen auferlegten skandalösen Zinssätzen tragen und gleichzeitig ihr Haushaltsdefizit und ihre öffentliche Schuld reduzieren und das Wirtschaftswachstum fördern und Arbeitsplätze schaffen? Denken Sie nicht, dass diese Länder, wenn sie so behandelt werden, Gefahr laufen, nicht an der Krankheit, sondern an der Behandlung zugrunde zu gehen? Dies ist nicht der richtige Weg. Wir brauchen einen gemeinsamen Plan, um die Einheitswährung zu verteidigen, Spekulationen über Staatsschulden abzuwehren und die Rating-Agenturen anzuprangern, die die Hauptschuldigen an der Krise sind, die wir gerade durchmachen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, οι προσδοκίες μου όσον αφορά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου είναι μάλλον περιορισμένες, καθώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατούν διχαστικές τάσεις: αντί να λαμβάνονται αποφάσεις επικρατεί διστακτικότητα, ενώ αντί της αλληλεγγύης κυριαρχεί ο εγωισμός. Αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία κινείται η Ευρώπη. Ας εξετάσουμε την περίπτωση της Ελλάδας. Δεν θα μιλήσω για τη δική μου χώρα, την Πορτογαλία, καθώς η νέα κυβέρνηση μόλις ανέλαβε την εξουσία. Το μόνο που μπορώ να κάνω, λοιπόν, είναι να της ευχηθώ καλή επιτυχία για το καλό τόσο των Πορτογάλων όσο και της Ευρώπης. Ας μιλήσουμε για την Ελλάδα, λοιπόν. Η Ελλάδα δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα. Είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί δεκαετίες, ενώ ανήκει και στην Ευρωομάδα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε άλλωστε ότι η Ελλάδα υπήρξε το λίκνο της δημοκρατίας. Αυτά τα γεγονότα έπρεπε να αρκούν ώστε η Ελλάδα να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερο σεβασμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Έλληνες φέρουν ευθύνη για τη φοβερή κατάσταση στην οποία βρίσκονται, το ίδιο όμως και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο κ. Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός, έκανε ό,τι μπορούσε για να εξέλθει η χώρα του από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση. Επιδεικνύοντας τεράστια γενναιότητα και αξιοπρέπεια, υιοθέτησε τα μέτρα λιτότητας, ανεξάρτητα από το πόσο εφαρμόσιμα ήταν αυτά. Ό,τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα μπορεί μια μέρα να συμβεί στην Ιρλανδία ή την Πορτογαλία, στην Ισπανία ή το Βέλγιο, στην Ιταλία ή τη Γαλλία. Θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα: πώς είναι δυνατόν χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες να αντεπεξέλθουν στα σκανδαλώδη επιτόκια που τους επιβάλλονται και ταυτοχρόνως να μειώσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος τους, να προωθήσουν την οικονομική μεγέθυνση και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας; Δεν αντιλαμβάνεστε ότι με τέτοιου είδους θεραπείες οι χώρες αυτές διατρέχουν τον κίνδυνο να πεθάνουν όχι από την ασθένεια αλλά από τη θεραπεία; Αυτές οι επιλογές είναι λανθασμένες. Εκείνο που απαιτείται εν προκειμένω είναι ένα συντονισμένο σχέδιο προστασίας του ενιαίου νομίσματος, καταπολέμησης της κερδοσκοπίας με αντικείμενο το δημόσιο χρέος και καταδίκης των οργανισμών αξιολόγησης, οι οποίοι φέρουν το μέγιστο μέρος της ευθύνης για την κρίση την οποία βιώνουμε."@el10
"Mr President, my expectations for the forthcoming Council are rather low, because division reigns in the European Union: instead of decision there is hesitation, and instead of solidarity there is selfishness. That is how Europe is going. Let us look at the case of Greece. I am not going to talk about my own country, Portugal, because the new government has only just come to power. All I can do, therefore, is to wish it every success for the sakes both of the Portuguese and of Europe. Let us talk about Greece, then. Greece is not just any country. It has been a full Member of the European Union for decades, and it belongs to the Euro Group. It is important to remember that Greece was the cradle of democracy. These facts should be enough for Greece to be treated with greater respect by the European Union. The Greeks are responsible for the terrible situation that they are in, but so are the European institutions. Mr Papandreou, the Prime Minister, has done everything in his power to get out of this difficult situation. With enormous courage and dignity he has adopted the austerity measures, whether they are feasible or unfeasible. What is happening to Greece may one day apply to Ireland or Portugal, to Spain or Belgium, or to Italy or France. I have a question for the European institutions: how can countries in difficulties bear the scandalous interest rates imposed on them and at the same time reduce their budget deficit and public debt and promote economic growth and create jobs? Do you not think that with that kind of treatment these countries run the risk of dying not from the disease but from the cure? That is not the right path. What is needed is a concerted plan to defend the single currency, to fight off speculation on sovereign debts and to denounce the rating agencies, which are primarily to blame for the crisis we are undergoing."@en4
"Señor Presidente, mis expectativas en relación con el próximo Consejo son bastante bajas, porque en la Unión Europea reina la división, en lugar de decisión hay dudas y en lugar de solidaridad hay egoísmo. Así es como va Europa. Consideremos el caso de Grecia. No voy a hablar sobre mi propio país, Portugal, porque el nuevo Gobierno acaba de llegar al poder. Por lo tanto, todo lo que puedo hacer es desearle toda la suerte del mundo por el bien de los portugueses y de Europa. Hablemos sobre Grecia, entonces. Grecia no es un país cualquiera. Es un miembro de pleno derecho de la Unión Europea desde hace décadas y pertenece al Grupo del Euro. Es importante recordar que Grecia fue la cuna de la democracia. Estos hechos deberían bastar para que la Unión Europea tratara a Grecia con mayor respeto. Los griegos son responsables de la terrible situación en la que se encuentran, pero también lo son las instituciones europeas. El señor Papandreou, el Primer Ministro, ha hecho cuanto ha podido por salir de esta difícil situación. Con gran valentía y dignidad ha adoptado las medidas de austeridad, ya sean viables o inviables. Lo que está pasando con Grecia le puede pasar a Irlanda o Portugal, a España o Bélgica, o a Italia o Francia. Quisiera hacer una pregunta a las instituciones europeas: ¿cómo pueden soportar los países en dificultades los escandalosos tipos de interés que se les imponen al mismo tiempo que reducir su déficit presupuestario y deuda pública y promover el crecimiento económico y crear empleo? ¿No creen que con ese tipo de tratamiento estos países corren el riesgo de morir no de la enfermedad sino de la cura? Este no es el camino correcto. Es preciso aplicar un plan concertado para defender la moneda única, combatir la especulación sobre las deudas soberanas y denunciar a las agencias de calificación, que son las principales responsables de la crisis que atravesamos."@es21
"Austatud juhataja! Minu ootused eelseisvale nõukogu koosolekule on üsna madalad, kuna Euroopa Liidus valitseb killustumine: otsuse asemel on kõhklus ja solidaarsuse asemel isekus. Niimoodi tegutseb Euroopa. Vaadelgem Kreeka juhtumit! Ma ei hakka rääkima omaenda kodumaast Portugalist, kuna uus valitsus tuli alles äsja võimule. Seetõttu saan sellele nii portugallaste kui ka Euroopa tuleviku nimel vaid igati edu soovida. Räägime siis Kreekast. Kreeka ei ole tavaline riik. See on olnud aastakümneid Euroopa Liidu täisliige ning kuulub eurorühma. On oluline meeles pidada, et Kreeka oli demokraatia häll. Nendest tõsiasjadest peaks piisama, et Euroopa Liit seda pisut lugupidavamalt kohtleks. Kreeklased on vastutavad kohutava olukorra eest, kuhu nad on sattunud, kuid vastutavad on ka Euroopa institutsioonid. Peaminister George Papandreou on teinud kõik, mis tema võimuses, et sellest keerulisest olukorrast pääseda. Ta on tohutu vapruse ja väärikusega rakendanud kasinusmeetmeid, olgu need siis jõukohased või mitte. See, mis Kreekaga toimub, võib ühel päeval juhtuda ka Iirimaa või Portugali, Hispaania või Belgia, Itaalia või Prantsusmaaga. Mul on Euroopa institutsioonidele küsimus: kuidas saavad raskustesse sattunud riigid kanda endale kehtestatud skandaalseid intressimäärasid ning samal ajal vähendada eelarvedefitsiiti, riigivõlga, edendada majanduskasvu ja luua töökohti? Kas te ei arva, et niisuguse kohtlemise juures võivad need riigid surra mitte haiguse, vaid ravi kätte? See ei ole õige. Tarvis on kooskõlastatud plaani ühisraha kaitsmiseks, välisvõlga puudutavate spekulatsioonide tõrjumiseks ja reitinguagentuuride hukka mõistmiseks, sest nendel lasub peamine süü kriisi eest, milles praegu oleme."@et5
"Arvoisa puhemies, minun odotukseni tulevalle neuvostolle ovat sangen alhaalla, koska Euroopan unionin on jakautunut: päätösten tekemisen sijaan epäröidään, ja solidaarisuuden sijasta vallitsee itsekkyys. Näin EU toimii nyt. Tarkastellaan Kreikan tapausta. En aio puhua kotimaastani Portugalista, koska uusi hallitus on juuri tullut valtaan. Siksi voin ainoastaan toivottaa sille kaikkea mahdollista menestystä sekä portugalilaisten että EU:n vuoksi. Puhutaan sitten Kreikasta. Kreikka ei ole mikä tahansa maa. Se on ollut Euroopan unionin täysjäsen vuosikymmenien ajan, ja se kuuluu euroryhmään. On tärkeää muistaa, että demokratia syntyi Kreikassa. Näiden seikkojen pitäisi riittää siihen, että Euroopan unioni kohtelisi Kreikkaa kunnioittavammin. Kreikkalaiset ovat vastuussa hirvittävästä tilanteesta, jossa he nyt ovat, mutta niin ovat EU:n toimielimetkin. Pääministeri Papandreou on tehnyt kaiken voitavansa tästä vaikeasta tilanteesta eroon pääsemiseksi. Hän on ottanut säästötoimenpiteet käyttöön valtavan rohkeasti ja arvokkaasti riippumatta siitä, ovatko ne toteuttamiskelpoisia vai -kelvottomia. Se, mikä nyt tapahtuu Kreikassa, voi yhtenä päivänä tapahtua Irlannissa tai Portugalissa, Espanjassa tai Belgiassa tai Italiassa tai Ranskassa. Minulla on EU:n toimielimille kysymys: miten vaikeuksissa olevat maat voivat selvitä niille sälytetyistä skandaalimaisista koroista ja samalla vähentää talousarviovajettaan ja julkista velkaansa ja edistää talouskasvua ja luoda työpaikkoja? Ettekö ole sitä mieltä, että sellaisen kohtelun vuoksi nämä maat saattavat menehtyä taudin sijasta hoitoon? Se ei ole oikea tie. Sen sijaan tarvitaan yhteistä suunnitelmaa yhtenäisvaluutan puolustamiseksi, valtion velalla keinottelun torjumiseksi ja luokituslaitosten paljastamiseksi, sillä niitä on syytettävä ensisijaisesti tästä läpikäymästämme kriisistä."@fi7
"Monsieur le Président, je n’attends pas beaucoup du prochain Conseil, parce que la division règne dans l’Union européenne. L’hésitation prime sur la décision, et l’égoïsme prime sur la solidarité. Voilà comment fonctionne l’Europe. Voyons le cas de la Grèce. Je ne vais pas parler de mon propre pays, le Portugal, parce que le nouveau gouvernement vient d’arriver au pouvoir. Je ne peux donc que lui souhaiter de réussir, dans l’intérêt des Portugais et de l’Europe. Alors parlons de la Grèce. La Grèce n’est pas n’importe quel pays. Elle est membre à part entière de l’Union européenne depuis des dizaines d’années, et elle fait partie de l’Eurogroupe. Il importe de garder à l’esprit que la Grèce est le berceau de la démocratie. Tout cela devrait suffire à assurer à la Grèce davantage de respect de la part de l’Union européenne. Les Grecs sont responsables de la situation désastreuse dans laquelle ils se trouvent, mais les institutions européennes sont responsables également. M. Papandreou, le Premier ministre, a fait tout ce qui est en son pouvoir pour sortir de cette situation difficile. Il a adopté les mesures d’austérité, qu’elles soient réalistes ou non, avec énormément de courage et de dignité. Ce qui se passe en Grèce pourrait s’appliquer un jour à l’Irlande ou au Portugal, à l’Espagne ou à la Belgique, à l’Italie ou à la France. J’ai une question pour les institutions européennes: comment des pays en difficultés pourraient-ils supporter les taux d’intérêts scandaleux qui leur sont imposés et, en même temps, réduire leur déficit budgétaire et leur dette publique, promouvoir la croissance économique et créer des emplois? Ne pensez-vous pas qu’avec ce genre de traitement, ces pays risquent de mourir non pas de la maladie, mais du traitement? Ce n’est pas la bonne approche. Nous avons besoin d’un plan défini d’un commun accord pour défendre la monnaie unique, parer la spéculation sur les dettes souveraines et dénoncer les agences de notation, qui sont les premières responsables de la crise que nous traversons."@fr8
"Elnök úr! A közelgő tanácsi üléssel kapcsolatos várakozásaim meglehetősen visszafogottak, mert az Európai Unióban megosztottság uralkodik: határozottság helyett tétovázás, szolidaritás helyett önzés tapasztalható. Így működik Európa. Nézzük meg Görögország esetét. Nem beszélek saját országomról, Portugáliáról, mert az új kormány csak most került hatalomra. Mindössze annyit tehetek ezért, hogy sok sikert kívánok mind a portugáloknak, mind pedig Európának. Beszéljünk tehát akkor Görögországról. Görögország nem csak egy ország a sok közül. Évtizedek óta az Európai Unió teljes jogú tagja, és az eurócsoport része. Nem szabad elfelejteni, hogy Görögország volt a demokrácia bölcsője. E tényeknek már elegendőnek kellene lenniük ahhoz, hogy az Európai Unió nagyobb tisztelettel kezelje Görögországot. A görögök felelősek azért a szörnyű helyzetért, amelyben vannak, de az európai intézményeket is terheli felelősség. Papandreou miniszterelnök úr minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy kiszabaduljanak ebből a nehéz helyzetből. Hatalmas bátorsággal és méltósággal megszorító intézkedéseket fogadott el, legyenek azok megvalósíthatók vagy sem. Ami Görögországgal történik, egy napon megtörténhet Írországgal vagy Portugáliával, Spanyolországgal vagy Belgiummal, Olaszországgal vagy Franciaországgal is. Egy kérdésem van az európai intézményekhez: hogyan tudják elviselni a nehéz helyzetben lévő országok a rájuk kényszerített botrányos kamatlábakat, ugyanakkor csökkenteni költségvetési hiányukat és államadósságukat, valamint előmozdítani a gazdasági növekedést és munkahelyeket teremteni? Nem gondolják, hogy az ilyenfajta bánásmóddal ezek az országok nem a betegségbe, hanem a gyógyításba fognak belepusztulni? Nem ez a helyes út. A közös valuta megmentése, az államadósságokkal kapcsolatos spekuláció elleni harc és a jelenlegi válságért elsősorban okolható hitelminősítő intézetek leleplezése érdekében összehangolt tervre van szükségünk."@hu11
". – ( Signor Presidente, le mie aspettative rispetto all’imminente Consiglio sono piuttosto contenute perché la divisione regna sovrana nell’Unione europea: anziché decisionismo vi è esitazione, anziché solidarietà egoismo. Così funziona l’Europa adesso. Analizziamo il caso della Grecia. Non intendo parlare del mio paese, il Portogallo, perché il nuovo governo è appena salito al potere. Tutto ciò che posso fare, pertanto, è augurargli il successo che merita per il bene dei portoghesi e dell’Europa. Parliamo dunque della Grecia. La Grecia non è come tutti gli altri paesi. È membro dell’Unione europea da decenni e appartiene al gruppo dell’euro. È importante ricordare che la Grecia è stata la culla della democrazia. Queste constatazioni dovrebbero bastare per trattare la Grecia con maggiore rispetto nell’Unione europea. I greci sono responsabili della tragica situazione che stanno vivendo, ma lo sono anche le istituzioni europee. Il Primo ministro Papandreou ha fatto tutto quanto in suo potere per affrancarsi da questa difficile situazione. Con enorme coraggio e dignità ha adottato le misure di austerity, siano esse attuabili o meno. Ciò che sta accadendo in Grecia potrebbe accadere un giorno in Irlanda, Portogallo, Spagna, Belgio, Italia o Francia. Ho una domanda per le istituzioni europee: come possono i paesi in difficoltà sostenere gli scandalosi tassi di interesse imposti loro e nel contempo ridurre il disavanzo di bilancio e il debito pubblico promuovendo la crescita economica e creando occupazione? Non pensate che con questo genere di trattamento tali paesi corrano il rischio di morire non già della malattia, bensì della cura? Questa non è la strada giusta. Occorre un piano concertato per difendere la moneta unica, combattere la speculazione sui debiti sovrani e denunciare le agenzie di rating, che sono le prime colpevoli della crisi che stiamo attraversando."@it12
"Pone pirmininke, mano lūkesčiai dėl ateinančio Tarybos susitikimo pakankamai nedideli, nes Europos Sąjunga yra pasidalijusi: užuot priiminėjus sprendimus, delsiama, o vietoj solidarumo vyrauja savanaudiškumas. Štai tokia dabar Europa. Pažvelkime į Graikijos atvejį. Nekalbėsiu apie savo šalį, Portugaliją, nes naujoji vyriausybė ką tik atėjo į valdžią. Todėl viskas, ką galiu padaryti, tai palinkėti jai visokeriopos sėkmės dirbant ir Portugalijos, ir Europos labui. Pakalbėkime apie Graikiją. Graikija – tai ne tik bet kokia šalis. Jau ne vieną dešimtmetį ji visateisė Europos Sąjungos narė ir priklauso euro zonai. Svarbu prisiminti, kad Graikija buvo demokratijos lopšys. Šių aplinkybių turi pakakti, kad Europos Sąjunga pagarbiau vertintų Graikiją. Graikai atsakingi už baisią padėtį, kurioje atsidūrė, tačiau už tai atsakingos ir Europos institucijos. Ministras pirmininkas G. Papandreou padarė viską, kas jo galioje, kad įveiktų šią sudėtingą padėtį. Jis labai drąsiai ir oriai ėmėsi taikyti griežtas taupymo priemones, nepaisydamas, ar jos pagrįstos. Tai, kas dabar vyksta Graikijoje, vieną dieną gali nutikti Airijai, Portugalijai, Ispanijai, Belgijai, Italijai arba Prancūzijai. Turiu klausimą Europos institucijoms: kaip sunkioje padėtyje atsidūrusios šalys gali susimokėti joms taikomas gėdingas palūkanų normas ir kartu sumažinti biudžeto deficitą bei valstybės skolą, skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas? Ar nemanote, kad taip elgiantis šioms šalims kyla grėsmė numirti ne nuo ligos, bet nuo vaistų? Tai nėra tinkamas kelias. Reikia suderinto plano siekiant apginti bendrą valiutą, užkirsti kelią spekuliacijoms dėl užsienio skolos ir įspėti reitingų agentūras, kurios pirmiausia atsakingos už krizę, kurioje atsidūrėme."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! No nākamās Eiropadomes sanāksmes es neko daudz negaidu, jo Eiropas Savienībā valda šķelšanās — lēmumu vietā redzam vilcināšanos un solidaritātes vietā — savtīgumu. Tāda pašlaik ir Eiropa. Palūkosimies uz Grieķijas gadījumu. Es nerunāšu par savu valsti, Portugāli, jo jaunā valdība ir tikko pārņēmusi varu. Tāpēc viss, ko varu darīt, ir vēlēt tai panākumus gan Portugāles, gan Eiropas labā. Parunāsim par Grieķiju. Grieķija nav kura katra valsts,. Tā ir bijusi Eiropas Savienības pilntiesīga dalībvalsts jau gadu desmitiem un pieder pie eiro zonas. Ir svarīgi atcerēties, ka Grieķija ir demokrātijas šūpulis. Ar šiem faktiem pietiek, lai Eiropas Savienība pret Grieķiju izturētos ar vislielāko cieņu. Grieķi ir atbildīgi par šausmīgo situāciju, kurā tie atrodas, bet par to atbildīgas ir arī Eiropas iestādes. Premjerministrs kungs ir darījis visu, kas ir bijis viņa spēkos, lai Grieķija izkļūtu no šīs grūtās situācijas. Ar lielu drosmi un pašcieņu viņš ir pieņēmis taupības pasākumus vienalga, vai tie ir iespējami vai neiespējami. Tas, kas pašlaik notiek Grieķijā, var kādu dienu notikt arī Īrijā, Portugālē, Spānijā, Beļģijā, vai Itālijā un Francijā. Man ir jautājums Eiropas iestādēm — kā grūtībās nonākušām valstīm ir iespējams maksāt skandalozās procentu likmes, kas tām tiek uzspiestas, un vienlaikus samazināt budžeta deficītu un valsts parādu, veicināt ekonomikas izaugsmi un radīt darbavietas? Vai jums nešķiet, ka ar šādu ārstēšanu šīs valstis riskē nomirt nevis no slimības, bet no dziedniecības? Šis nav pareizais ceļš. Ir vajadzīgs saskaņots plāns vienotās valūtas aizsardzībai, spekulāciju ar valsts parādiem apkarošanai un kredītreitingu aģentūru atmaskošanai, uz kurām gulstas galvenā vaina par krīzes izraisīšanu, ko pašlaik piedzīvojam."@lv13
"As minhas expectativas em relação ao próximo Conselho são bastante baixas porque na União Europeia reina a divisão: em vez de decisão há hesitação, em vez de solidariedade há egoísmo. E é assim que vai a Europa. Vejamos o caso grego. Não vou falar de Portugal, o meu país, uma vez que o novo Governo acaba de tomar posse. Resta-me, portanto, desejar-lhe as maiores felicidades para bem dos portugueses e da Europa. Falemos então da Grécia. A Grécia não é um país qualquer. É, há décadas, membro de pleno direito da União Europeia e pertence ao Eurogrupo. Importa recordar que a Grécia foi o berço da democracia. Estes factos deveriam ser suficientes para que a Grécia fosse tratada com mais respeito pela União Europeia. Os gregos têm responsabilidades pela dramática situação em que se encontram, mas as Instituições europeias não têm menos. O Primeiro-Ministro, Papandreo, tem feito tudo o que está ao seu alcance para sair da difícil situação. Com enorme coragem e muita dignidade, adoptou as medidas de austeridade possíveis e impossíveis. O que se passa com a Grécia pode vir a ser válido para a Irlanda ou para Portugal, para a Espanha ou para a Bélgica, para a Itália ou para a França. Pergunto às Instituições europeias: como é que os países em dificuldades podem suportar os juros escandalosos que lhes são impostos e ao mesmo tempo reduzir o défice orçamental e a dívida pública e promover o crescimento económico e criar emprego? Não nos parece que, com tal terapêutica, estes países correm o risco de não morrer da doença, mas da cura? Este não é o caminho. É preciso um plano concertado para defender a moeda única, combater a especulação sobre as dívidas soberanas e denunciar as agências de principais responsáveis pela crise que estamos a sofrer."@mt15
"Ik heb met betrekking tot deze Raad geen grote verwachtingen, en wel omdat er binnen de Europese Unie verdeeldheid heerst: in plaats van vastberadenheid zien we aarzeling, in plaats van solidariteit zelfzuchtigheid. En daarmee ontrafelt Europa. Kijk maar naar het geval Griekenland. Ik zal het niet hebben over mijn eigen land, Portugal, omdat de regering daar nog maar net is geïnstalleerd. Die regering kan ik alleen maar het beste wensen – voor het welzijn van de Portugezen zelf en voor de rest van Europa. We hebben het dus over Griekenland. Griekenland is niet zomaar een land. Het is al tientallen jaren volwaardig lid van de Europese Unie en maakt ook deel uit van de eurozone. En we mogen niet vergeten dat de wieg van de democratie in Griekenland heeft gestaan. Dat zou voor de Europese Unie voldoende moeten zijn om Griekenland met meer respect te behandelen. De Grieken dragen zelf weliswaar enige verantwoordelijkheid voor de toestand waarin ze verkeren, maar dat geldt ook voor de Europese instellingen. Minister-president Papandreou heeft al het hetgeen in zijn vermogen lag gedaan om een uitweg uit deze moeilijke situatie te vinden. Met uitzonderlijke moed en op een heel waardige wijze heeft hij al de mogelijke – en onmogelijke – bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Wat er zich in Griekenland afspeelt, kan zich ook voordoen in Ierland, Portugal, Spanje, België, Italië of Frankrijk. Daarom vraag ik de Europese instellingen: hoe verwachten ze dat landen die in moeilijkheden verkeren de schandalig hoge renten die ze opgelegd krijgen, gaan opbrengen als deze landen tegelijkertijd het begrotingstekort en de staatschuld moeten terugdringen en daarbij ook nog eens economische groei en extra banen moeten creëren? Als dat de voorgestelde behandeling is, zou het niet zo kunnen zijn dat genoemde risicolanden niet aan de ziekte maar aan de kuur komen te overlijden? Dit is dus niet de aangewezen weg. We moeten een gericht plan ontwerpen om de eenheidsmunt te verdedigen. We moeten speculatie met de overheidsschulden tegengaan en de kredietbeoordelingsbureaus op de vingers tikken. Want die bureaus zijn de hoofdschuldigen in de crisis die we nu doormaken."@nl3
"Panie Przewodniczący! Nie spodziewam się wiele po nadchodzącym posiedzeniu Rady, ponieważ w UE panują podziały. Mamy więc wahanie zamiast decyzji i samolubstwo zamiast solidarności. Tak wygląda Europa. Przypatrzmy się Grecji. Nie będę mówić o moim kraju, o Portugalii, gdzie dopiero co doszedł do władzy nowy rząd. Mogę mu zatem jedynie życzyć sukcesów na rzecz samej Portugalii, jak i Europy. Pomówmy jednak o Grecji. Grecja to jakiś tam kraj. Grecja jest od dziesięcioleci pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i należy do Eurogrupy. Pamiętajmy, że Grecja była kolebką demokracji. Fakty te powinny wystarczyć, by traktować Grecję z większym szacunkiem. Grecy są odpowiedzialni za swą okropną sytuację, ale odpowiedzialność za nią ponoszą także instytucje europejskie. Premier Papandreou zrobił wszystko, co w jego mocy, by wyjść z tej trudnej sytuacji. Z wielką odwagą i godnością przyjął środki oszczędnościowe, bez względu na to, czy są one wykonalne, czy nie. To, co dzieje się w Grecji, może któregoś dnia spotkać Irlandię czy Portugalię, Hiszpanię czy Belgię, Włochy czy Francję. Mam wobec tego pytanie do instytucji europejskich. Jak kraje przeżywające trudności mogą znieść nałożone na nie skandaliczne stopy procentowe, a jednocześnie zmniejszać swój deficyt budżetowy i dług publiczny, promować wzrost gospodarczy i tworzyć miejsca pracy? Czy nie sądzicie, że przy takim traktowaniu kraje te mogą umrzeć nie tyle od swych chorób, co od zastosowanego leczenia? Nie tędy droga. Potrzebny nam wspólny plan obrony jednolitej waluty, walka ze spekulacją długiem państwowym i potępienie agencji ratingowych, które głównie należy winić za obecny kryzys."@pl16
"Dle președinte, așteptările mele de la viitorul Consiliu sunt mai degrabă reduse, deoarece dezacordul domnește în Uniunea Europeană: în schimbul deciziilor, există nesiguranță, iar în schimbul solidarității, există egoism. Astfel se desfășoară lucrurile în Europa. Să analizăm cazul Greciei. Nu voi discuta acum despre țara mea, Portugalia, deoarece noul guvern tocmai a ajuns la putere. Prin urmare, tot ce pot face este să îi doresc succes atât pentru binele cetățenilor portughezi, cât și pentru binele Europei. Atunci, să discutăm despre Grecia. Grecia nu este o țară oarecare. Este un stat membru al Uniunii Europene cu drepturi depline de zeci de ani și face parte din Eurogrup. Este important să ne amintim că Grecia a fost considerată leagănul democrației. Aceste aspecte ar trebui să fie suficiente pentru ca Grecia să fie tratată cu mai mult respect de către Uniunea Europeană. Cetățenii eleni sunt responsabili de situația îngrozitoare în care se află, dar în aceeași măsură sunt și instituțiile europene. Prim-ministrul, dl Papandreou, a adoptat toate măsurile posibile pentru a depăși această situație dificilă. Cu un curaj enorm și cu demnitate, a adoptat măsurile de austeritate, indiferent dacă sunt fezabile sau nefezabile. Ceea ce se întâmplă acum în Grecia într-o bună zi poate să aplice în Irlanda sau Portugalia, în Spania sau Belgia ori în Italia sau Franța. Am o întrebare pentru instituțiile europene: cum pot țările aflate în dificultate să suporte ratele scandaloase ale dobânzilor care le sunt impuse și, în același timp, să își reducă deficitul bugetar și datoria publică și să promoveze creșterea economică și crearea de locuri de muncă? Nu credeți că printr-un asemenea tratament aceste țări riscă să moară, nu din cauza maladiei, ci din cauza tratamentului? Aceasta nu este direcția cea bună. Este necesar un plan de acțiune concertată pentru a proteja moneda unică, pentru a lupta împotriva speculațiilor privind datoriile suverane și pentru a acuza agențiile de rating, care sunt primele vinovate de criza în care ne aflăm."@ro18
"Moje očakávania od nadchádzajúceho zasadnutia Rady sú pomerne nízke, pretože Európska únia je rozdelená. Namiesto rozhodnosti váhanie, namiesto solidarity sebectvo. To sa v Európe deje. Pozrime sa na prípad Grécka. Nebudem hovoriť o našej krajine Portugalsku, pretože nová vláda len nedávno prevzala moc. Môžem jej preto len zaželať veľa úspechov pre dobro Portugalcov aj Európy. Hovorme teda o Grécku. Grécko nie je hocijaká krajina. Desaťročia je plným členom Európskej únie a patrí do Euroskupiny. Treba mať na pamäti, že Grécko bolo kolískou demokracie. To by malo stačiť na to, aby Európska únia pristupovala ku Grécku s väčšou úctou. Gréci sú zodpovední za hroznú situáciu, v ktorej sa nachádzajú, ale zodpovednosť nesú aj európske inštitúcie. Pán premiér Papandreou urobil všetko, čo je v jeho moci, aby krajinu dostal z tejto zložitej situácie. S obrovskou odvahou a dôstojnosťou prijal úsporné opatrenia, či už sú uskutočniteľné, alebo nie. To, čo sa deje v Grécku, sa jedného dňa môže týkať Írska či Portugalska, Španielska alebo Belgicka, Talianska či Francúzska. Mám otázku pre európske inštitúcie: Ako môžu krajiny v problémoch znášať škandalózne úrokové sadzby, ktoré im boli uložené, a zároveň znižovať svoj rozpočtový deficit a verejný dlh a podporovať hospodársky rast a tvorbu pracovných miest? Nemyslíte si, že pri takomto zaobchádzaní týmto krajinám hrozí, že neumrú na chorobu, ale na liek? To nie je správna cesta. Potrebujeme spoločný plán na ochranu jednotnej meny, na boj proti špekuláciám so štátnymi dlhmi a na odsúdenie ratingových agentúr, ktoré predovšetkým nesú vinu za krízu, v ktorej sa nachádzame."@sk19
"Gospod predsednik, moja pričakovanja za prihajajoči Svet so precej nizka, ker v Evropski uniji vlada delitev: namesto odločitev vlada oklevanje in namesto solidarnosti egoizem. Tako gre Evropa. Poglejmo si primer Grčije. Ne bom govorila o svoji državi, Portugalski, ker je nova vlada šele prišla na oblast. Vse, kar lahko naredim, je, da ji želim veliko uspeha tako za Portugalsko kot Evropo. Pa govorimo potem o Grčiji. Grčija ni kot vsaka država. Je polnopravna članica Evropske unije že desetletja in spada v Euroskupino. Pomembno se je spomniti, da je Grčija zibelka demokracije. Ta dejstva bi morala biti dovolj, da bi Evropska unija obravnavala Grčijo z večjim spoštovanjem. Grki so odgovorni za težavni položaj, v katerem so se znašli, toda enako velja za evropske institucije. Gospod Papandreou, predsednik vlade, je naredil vse, ker je v njegovi moči, da se bi rešili iz težkega položaja. Z veliko poguma in dostojanstva je sprejel varčevalne ukrepe, pa če so izvedljivi ali ne. To, kar se dogaja z Grčijo, se lahko en dan zgodi z Irsko ali Portugalsko, Španijo ali Belgijo, Italijo ali Francijo. Za evropske institucije imam vprašanje: kako lahko države v težavah nosijo škandalozne obrestne mere, ki so jim bile vsiljene, in obenem zmanjšajo svoj proračunski primanjkljaj in javni dolg ter spodbujajo gospodarsko rast in ustvarjajo delovna mesta? Ali ne menite, da te države s tako vrsto obravnave tvegajo, da ne bodo razpadle od bolezni pač pa od zdravila? To ni prava pot. Potrebujemo usklajen načrt, ki bo branil enotno valuto, ki bo varoval pred špekulacijami o državnih dolgovih in ki se bo odpovedal bonitetnim agencijam, ki so prve krive za krizo, v kateri se nahajamo."@sl20
"Herr talman! Mina förväntningar på det kommande mötet i Europeiska rådet är relativt låga, eftersom splittringen härskar i EU. I stället för att besluta tvekar man, och i stället för solidaritet har vi själviskhet. Så ser det ut i EU i dag. Låt oss se på fallet Grekland. Jag kommer inte att tala om mitt eget land Portugal, eftersom den nya regeringen just har tillträtt. Allt jag kan göra är därför att önska den all lycka, för både portugisernas och EU:s skull. Så låt oss tala om Grekland. Grekland är inte vilket land som helst. Det har varit fullvärdig medlem i EU i årtionden, och det tillhör eurogruppen. Det är viktigt att vi minns att Grekland är demokratins vagga. Dessa fakta bör vara tillräckliga för att Grekland ska behandlas med större respekt av EU. Grekerna är ansvariga för den fruktansvärda situation som de befinner sig i, men EU-institutionerna är också medskyldiga. Premiärminister Giorgos Papandreou har gjort allt han kunnat för att komma ur den här svåra situationen. Han har vidtagit åtstramningsåtgärder med enormt mod och värdighet, vare sig de är genomförbara eller inte. Det som sker i Grekland kan en dag mycket väl upprepas på Irland eller i Portugal, Spanien, Belgien, Italien eller Frankrike. Jag har därför en fråga till EU-institutionerna: Hur ska länder i svårigheter kunna klara de skandalösa räntor de får betala och samtidigt minska sina budgetunderskott och statsskulder och dessutom främja ekonomisk tillväxt och skapa arbetstillfällen? Anser ni inte att dessa länder riskerar att dö med den typen av behandling, inte av sjukdomen utan av botemedlet? Det är inte rätt väg. Det som krävs är i stället en samlad plan för att försvara den gemensamma valutan, slå tillbaka spekulationerna mot statsskulden och kritisera kreditvärderingsinstituten, som bär den största skulden för den kris vi upplever."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph