Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-065-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-065-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the big question facing EU leaders tomorrow is whether they are up to the task of saving European achievements in the common currency and free-movement zone. ‘More Europe’ is not the answer to everything, but on key issues like these we do need strengthened ability for European decision-making. I welcome President Barroso’s much tougher statement today than in our debate on Schengen and migration in May. He should then have read the riot act to Italy and France in the way that Manfred Weber of the PPE did earlier in this debate. In an excellent article published in the Financial Times yesterday, Mario Monti deplored both the excessive deference to big Member States and the ‘culture of politeness’ in the Council, which meant that Member States refused to call each other to account for failings. I would rather more crudely call it: ‘I will scratch your back if you scratch mine’. This was disastrous over the issue of Greece’s fraudulent statistics. We need EU-level powers of decision and action on major issues, but we also need the honesty without which mutual trust is impossible."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, zásadní otázka, se kterou budou vedoucí představitelé EU zítra konfrontováni, je, zda záchrana evropských úspěchů v oblasti společné měny a prostoru volného pohybu je úkolem, na který stačí. „Více Evropy“ není univerzální odpovědí na všechno, ale je skutečně třeba, abychom v takto důležitých záležitostech byli na evropské úrovni schopni důrazněji rozhodovat. Vítám, že pan předseda Barroso dnes pronesl mnohem rezolutnější prohlášení než v květnu při rozpravě o Schengenu a migraci. Měl tenkrát Itálii a Francii důrazně napomenout, jako to již dříve v této rozpravě učinil pan poslanec Manfred Weber ze skupiny PPE. Ve vynikajícím článku, jenž včera vyšel ve Mario Monti ostře kritizoval nemístný respekt vůči velkým členským státům a „kulturu slušnosti“ vládnoucí v Radě, jež vedla k tomu, že členské státy rezignovaly na to, aby se vzájemně volaly k odpovědnosti za svá selhání. Já bych bez zbytečných servítků řekla, že si vzájemně mazaly med kolem úst. V případě zfalšovaných řeckých statistik tento přístup znamenal katastrofu. Je třeba, abychom na úrovni EU měli pravomoc rozhodovat o důležitých otázkách a činit příslušná opatření, ale také je zapotřebí poctivost, bez níž si není možné vzájemně důvěřovat."@cs1
"Hr. formand! Det store spørgsmål, som EU's ledere står over for i morgen, er hvorvidt de formår at redde de europæiske resultater med hensyn til den fælles valuta og området med fri bevægelighed. "Mere Europa" er ikke løsningen på alt, men i forbindelse med centrale problemer af denne art, har vi virkelig brug for en øget grad af europæisk beslutningstagning. Jeg glæder mig over hr. formand Barrosos meget skarpere redegørelse i dag end under forhandlingerne i maj om Schengen og migration. Han burde derefter have oplæst loven om optøjer for Italien og Frankrig på den måde, som Manfred Weber fra PPE gjorde det tidligere i disse forhandlinger. Det er en fremragende artikel, der var i Financial Times i går. Mario Monti beklagede både den umådeholdne ærbødighed over for store medlemsstater og "høflighedskulturen" i Rådet, som resulterer i, at medlemsstaterne afviser at stille hinanden til regnskab for deres mangler. Jeg ville mere uforbeholdent kalde det princippet om, at jeg gør dig en tjeneste, hvis du gør mig en tjeneste. Dette var katastrofalt i forbindelse med spørgsmålet om Grækenlands fejlbehæftede statistikker. Vi har brug for beslutnings- og handlingsbeføjelser i forbindelse med væsentlige emner, men vi har også brug for ærlighed, som er en ufravigelig forudsætning for gensidig tillid."@da2
"Herr Präsident! Die große Frage für die Entscheidungsträger der EU lautet, ob sie der Aufgabe der Rettung der europäischen Errungenschaften im Raum der Gemeinschaftswährung und der Freizügigkeit gewachsen sind. „Mehr Europa“ ist nicht die Antwort auf alles, aber auf wichtige Fragen wie diese brauchen wir verstärkte Kraft für die europäische Entscheidungsfindung. Ich begrüße die Erklärung von Herrn Präsident Barroso heute, die viel deutlicher war als in unserer Debatte über Schengen und die Migration im Mai. Er hätte damals Italien und Frankreich in der Weise die Leviten lesen sollen, in der Manfred Weber von der EVP dies eben in dieser Debatte getan hat. In einem ausgezeichneten Artikel, der gestern in der Financial Times veröffentlicht wurde, hat Mario Monti sowohl die übermäßige Ehrerbietung gegenüber großen Mitgliedstaaten als auch die „Kultur der Höflichkeit“ im Rat beklagt, was dazu geführt hat, dass sich die Mitgliedstaaten weigerten, sich für Versäumnisse gegenseitig zur Rechenschaft zu ziehen. Ich würde es sogar noch salopper ausdrücken: „Eine Hand wäscht die andere.“ Diese Denkweise war in Bezug auf die betrügerischen Statistiken Griechenlands katastrophal. Wir brauchen im Hinblick auf wichtige Fragen Entscheidungs- und Handlungsbefugnisse auf EU-Ebene, aber wir brauchen auch Ehrlichkeit, ohne die gegenseitiges Vertrauen unmöglich ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το μείζον ερώτημα που έχουν να αντιμετωπίσουν αύριο οι ηγέτες της ΕΕ είναι το κατά πόσον είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στο καθήκον της διάσωσης των ευρωπαϊκών επιτευγμάτων στη ζώνη του κοινού νομίσματος και ελεύθερης κυκλοφορίας. Η ιδέα της «περισσότερης Ευρώπης» δεν είναι πανάκεια, όμως σε θεμελιώδη ζητήματα όπως αυτά που μας απασχολούν απαιτείται όντως ενισχυμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επικροτώ τη σημερινή δήλωση του Προέδρου Barroso, η οποία ήταν πολύ πιο αυστηρή από την απάντηση που έδωσε τον Μάιο στη συζήτησή μας για το σύστημα Σένγκεν και τη μετανάστευση. Έπρεπε από τότε να είχε αποδοκιμάσει την Ιταλία και τη Γαλλία, όπως το έπραξε νωρίτερα στη συζήτηση ο Manfred Weber από την Ομάδα του ΕΛΚ. Σε ένα εξαιρετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στους χθεσινούς ο κ. Mario Monti καταδίκασε τόσο την υπερβολική διαλλακτικότητα απέναντι στα μεγάλα κράτη μέλη όσο και την «κουλτούρα της ευγένειας» που επικρατεί στους κόλπους του Συμβουλίου, η οποία σημαίνει ότι τα κράτη μέλη αποφεύγουν να εγκαλέσουν το ένα το άλλο για τις αποτυχίες τους. Θα προτιμούσα να χρησιμοποιήσω μια πιο απερίφραστη διατύπωση: «το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο». Αυτή η πρακτική υπήρξε καταστροφική στο ζήτημα των παραπλανητικών στατιστικών στοιχείων της Ελλάδας. Απαιτούνται αρμοδιότητες σε επίπεδο ΕΕ για τη λήψη αποφάσεων και την παρέμβαση σε μείζονα θέματα, όμως απαιτείται επίσης ειλικρίνεια, χωρίς την οποία η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι αδύνατη."@el10
"Señor Presidente, la gran pregunta que afrontarán los líderes de la UE mañana es si son capaces de salvar los logros europeos en la moneda común y la zona de libre circulación. «Más Europa» no es la respuesta a todo, pero en temas importantes como estos necesitamos un refuerzo de la capacidad de tomar decisiones en Europa. Saludo la declaración de hoy del Presidente Barroso, mucho más dura que en nuestro debate sobre Schengen y la migración en mayo. Ya entonces debería haber leído la cartilla a Italia y a Francia tal como Manfred Weber del PPE lo ha hecho en este debate. En un artículo excelente publicado ayer en Mario Monti lamentaba el excesivo respeto hacia los Estados miembros grandes y la «cultura de la cortesía» en el Consejo, que supuso que los Estados miembros se negaran a pedirse explicaciones unos a otros por las deficiencias. Yo preferiría expresarlo más crudamente: «Hoy por mí mañana por ti». Esto fue desastroso con la cuestión de las estadísticas fraudulentas de Grecia. A nivel comunitario necesitamos poderes de decisión y acción sobre asuntos importantes, pero también necesitamos la honestidad sin la que la confianza mutua es imposible."@es21
"Austatud juhataja! Homme ELi juhtide eest olev suur küsimus on, kas nad on ülesande kõrgusel, kui küsimuseks on Euroopa saavutuste päästmine ühisraha ja vaba liikumise tsooni vallas. Rohkem Euroopat ei ole vastus kõikidele probleemidele, kuid sellistes põhiküsimustes nagu need, vajame tõepoolest Euroopa otsustusvõime tugevdamist. Toetan president José Manuel Barroso tänast tunduvalt karmimat väljaütlemist võrreldes Schengenit ja sisserännet käsitleva aruteluga mais. Ta oleks siis pidanud Itaaliat ja Prantsusmaad niimoodi noomima, nagu Manfred Weber fraktsioonist PPE seda arutelu algusepoole tegi. Eile ajalehes Financial Times avaldatud suurepärases artiklis mõistis Mario Monti hukka nii liigse aupaklikkuse suurte liikmesriikide vastu kui ka nõukogu nn viisakuse kultuuri, mis tähendas, et liikmesriigid keeldusid üksteiselt ebaõnnestumiste kohta aru pärimast. Mina nimetaksin seda pigem tooremalt: käsi peseb kätt! See oli Kreeka petturlikku statistikat arvestades katastroofiline. Me vajame ELi tasandil suurtes küsimustes otsustus- ja tegutsemisõigust, kuid samas vajame ka ausust, ilma milleta on vastastikune usaldus võimatu."@et5
"Arvoisa puhemies, EU:n johtajien käsiteltävänä huomenna oleva suuri kysymys on, ovatko he tehtäviensä tasalla ja pystyvätkö he pelastamaan EU:n saavutukset yhteisen valuutan ja vapaan liikkumisen alueella. "Enemmän Eurooppaa" ei ole vastaus kaikkeen, vaan tällaisissa keskeisissä kysymyksissä meidän on vahvistettava EU:n päätöksentekoa koskevia valmiuksia. Suhtaudun myönteisesti puheenjohtaja Barroson tänään antamaan julkilausumaan, joka oli paljon tiukempi kuin toukokuussa Schengenistä ja siirtolaisuudesta käymässämme keskustelussa. Hänen olisi sitten pitänyt tulkita Italian ja Ranskan kapinaliike siten kuin PPE-ryhmän Manfred Weber aiemmin tässä keskustelussa. Eilen julkaistussa Financial Times -lehden erinomaisessa artikkelissa Mario Monti piti valitettavana sekä isojen jäsenvaltioiden liiallista kunnioittamista että "kohteliaisuuden kulttuuria" neuvostossa, mikä tarkoittaa, että jäsenvaltiot eivät vaadi toisiaan tilille epäonnistumisista. Minä sanoisin sitä karkeammin hyvä veli -käytännöksi. Se oli katastrofaalista Kreikan väärennettyjen tilastojen osalta. Tarvitsemme suurissa kysymyksissä EU:n tason päätöksenteko- ja toimintavaltuuksia, mutta tarvitsemme myös rehellisyyttä, jota ilman keskinäinen luottamus on mahdotonta."@fi7
"Monsieur le Président, la grande question à laquelle les dirigeants de l’Union européenne devront répondre demain est de savoir s’ils sont en mesure de préserver les réalisations de l’Europe que sont la monnaie commune et l’espace de libre-circulation. «Plus d’Europe» n’est pas la réponse à tout, mais sur des points aussi importants que ceux-ci, nous avons effectivement besoin d’une plus grande capacité de décision au niveau européen. Je me réjouis que le président Barroso se soit exprimé beaucoup plus fermement aujourd’hui que lors de notre débat sur Schengen et l’immigration en mai. Il aurait dû sermonner alors l’Italie et la France comme Manfred Weber, du PPE, l’a fait au début de ce débat. Dans un excellent article publié hier dans le Mario Monti déplore le respect excessif accordé aux grands États membres et la «culture de politesse» au Conseil, qui font que les États membres refusent de se demander mutuellement des comptes pour leurs manquements. Je le dirais plus crument: «je te gratte le dos si tu me grattes le dos». Cette attitude a eu des conséquences désastreuses face aux statistiques frauduleuses de la Grèce. Nous avons besoin de pouvoirs de décision et d’action au niveau de l’Union européenne sur les grandes questions, mais nous avons aussi besoin de l’honnêteté sans laquelle la confiance mutuelle est impossible."@fr8
"Elnök úr! A nagy kérdés, amellyel holnap az EU vezetőinek szembe kell nézniük, hogy képesek-e arra, hogy megmentsék a közös valuta és a szabad mozgás övezete terén elért európai eredményeket. A „több Európa” nem mindenre válasz, de az ehhez hasonló kulcskérdések esetében meg kell erősítenünk az európai döntéshozatali képességet. Üdvözlöm Barroso úrnak a Schengenről és a bevándorlásról májusban folytatott vitában elhangzottnál jóval határozottabb mai nyilatkozatát. Meg kellett volna dorgálnia Olaszországot és Franciaországot, úgy, ahogy e vita során korábban a PPE képviselőcsoport részéről Manfred Weber tette. A tegnapi Financial Timesban megjelent egyik cikkben Mario Monti helytelenítette mind a nagy államokkal szembeni túlzott tiszteletadást, mind pedig a Tanács „udvariassági kultúráját”, ami azt jelenti, hogy a tagállamok nem vonták felelősségre egymást a hibákért. Én ezt nyersebben úgy hívnám: „megvakarom a hátadat, ha te is megvakarod az enyémet”. A Görögország meghamisított statisztikáival kapcsolatos helyzet katasztrofális volt. A fő kérdésekben európai uniós szintű döntéshozatali és cselekvési hatáskörre van szükségünk, azonban őszinteségre is szükség van, amely nélkül lehetetlen a kölcsönös bizalom."@hu11
". – ( Signor Presidente, il grande interrogativo con il quale domani i leader dell’Unione dovranno confrontarsi è se sono all’altezza del compito di salvare i conseguimenti europei in termini di moneta comune e spazio di libera circolazione. “Più Europa” non è la risposta a tutto, ma su temi importanti come questi abbiamo bisogno di una capacità decisionale europea rafforzata. Accolgo con favore l’odierna dichiarazione del Presidente Barroso, molto più risoluta di quella rilasciata in occasione della nostra discussione su Schengen e l’immigrazione in maggio. Avrebbe dovuto poi leggere l’atto di rivolta a Italia e Francia come il collega Weber del gruppo PPE ha fatto precedentemente nel corso del dibattito. In un articolo eccellente apparso ieri sul Mario Monti ha deplorato sia l’eccessiva deferenza nei confronti dei grandi Stati membri sia la “cultura della cortesia” in Consiglio, il che significa che gli Stati membri si sono rifiutati di imputarsi reciprocamente responsabilità. Più crudamente io direi: “Ti gratto la schiena se tu gratti la mia”, il che è stato disastroso rispetto alla questione delle statistiche fraudolente della Grecia. Sui temi importanti ci occorre un potere di decisione e azione comunitario, ma abbiamo anche bisogno di onestà, senza la quale la reciproca fiducia è impossibile."@it12
"Pone pirmininke, svarbus klausimas, kurį ES lyderiams rytoj teks spręsti, tas, ar jie imsis uždavinio gelbėti Europos laimėjimus bendros valiutos ir laisvo judėjimo srityse. „Daugiau Europos“ nėra atsakymas į visus klausimus, tačiau tokiais svarbiais klausimais kaip šis turime stiprinti Europos gebėjimą priimti sprendimus. Sveikinu poną J. M. Barroso, kad šiandien jis padarė gerokai griežtesnį pareiškimą nei mums diskutuojant dėl Šengeno ir migracijos gegužės mėn. Tada jam reikėjo duoti griežtą įspėjimą Italijai ir Prancūzijai, kaip Manfred Weber iš PPE tai padarė anksčiau savo diskusijose. Vakar buvo paskelbtas puikus straipsnis, kuriame Mario Monti apgailestavo dėl pernelyg pagarbaus elgesio su didžiosiomis valstybėmis narėmis ir „mandagumo kultūros“ Taryboje, o tai reiškia, kad valstybės narės atsisakė reikalauti viena kitos atsakomybės už nesėkmes. Dar šiurkščiau pavadinčiau tai „Pakasysiu tau nugarą, jeigu tu pakasysi man nugarą“. Tai buvo pražūtinga Graikijos melagingos statistikos atveju. Mums reikia įgaliojimų priimti sprendimus ir imtis veiksmų ES lygmeniu svarbiausiais klausimais, tačiau mums reikalingas ir sąžiningumas, be kurio neįmanomas savitarpio pasitikėjimas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Lielais jautājums, kas rīt jārisina ES līderiem, ir tas, vai viņi ir gatavi uzdevumam glābt Eiropas sasniegumus attiecībā uz kopīgo valūtu un brīvās pārvietošanās zonu. „Vairāk Eiropas” nesniedz atbildi uz visiem jautājumiem, bet attiecībā uz minētajiem galvenajiem jautājumiem mums ir vajadzīgas lielākas spējas pieņemt Eiropas mēroga lēmumus. Es atzinīgi vērtēju priekšsēdētāja daudz stingrāko šodienas paziņojumu par to, kas maijā tika izteikts mūsu debatēs par Šengenu un migrāciju. Viņam būtu vajadzējis nolasīt Aktu par masu nekārtībām Itālijai un Francijai, kā to šodien iepriekš šajās debatēs darīja no PPE grupas. Lieliskā rakstā, kas vakar bija publicēts laikrakstā pauda nožēlu par pārāk lielo cieņu pret dalībvalstīm un „pieklājības kultūru” Padomē, kas nozīmē, ka dalībvalstis atteicās saukt cita citu pie atbildības par trūkumiem. Es to drīzāk atklāti sauktu par „roka roku mazgā” attieksmi. Šai attieksmei bija katastrofālas sekas jautājumā par Grieķijas krāpnieciskajiem statistikas datiem. Mums ir vajadzīgas ES līmeņa lēmējpilnvaras un izpildpilnvaras par galvenajiem jautājumiem, bet mums ir vajadzīgs arī godīgums, bez kura savstarpēja uzticēšanās nav iespējama."@lv13
"Mr President, the big question facing EU leaders tomorrow is whether they are up to the task of saving European achievements in the common currency and free-movement zone. ‘More Europe’ is not the answer to everything, but on key issues like these we do need strengthened ability for European decision-making. I welcome President Barroso’s much tougher statement today than in our debate on Schengen and migration in May. He should then have read the riot act to Italy and France in the way that Manfred Weber of the PPE did earlier in this debate. In an excellent article published in the Financial Times yesterday, Mario Monti deplored both the excessive deference to big Member States and the ‘culture of politeness’ in the Council, which meant that Member States refused to call each other to account for failings. I would rather more crudely call it: ‘I will scratch your back if you scratch mine’. This was disastrous over the issue of Greece’s fraudulent statistics. We need EU-level powers of decision and action on major issues, but we also need the honesty without which mutual trust is impossible."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de grote vraag waar de EU-leiders morgen mee te maken krijgen is of zij in staat zullen zijn de Europese verwezenlijkingen in de eurozone en de zone van het vrije verkeer te redden. "Meer Europa" is niet altijd het antwoord, maar in belangrijke kwesties als deze hebben we meer bevoegdheden nodig voor een Europese besluitvorming. Ik ben blij met de veel krachtiger verklaring van Voorzitter Barroso van vandaag dan die in ons debat over Schengen en migratie in mei. Hij had Frankrijk en Italië toen de les moeten lezen zoals Manfred Weber van de PPE dat eerder in dit debat heeft gedaan. In een uitstekend artikel dat gisteren in de Financial Times is gepubliceerd, betreurde Mario Monti zowel de buitensporige eerbied voor grote lidstaten als de 'beleefdheidscultuur' in de Raad, die ertoe geleid heeft dat lidstaten weigerden elkaar ter verantwoording te roepen voor fouten. Ik zou het liever wat duidelijker formuleren als: "voor wat, hoort wat". Dit was rampzalig in de zaak van de frauduleuze statistieken van Griekenland. We hebben bevoegdheden op EU-niveau nodig voor besluiten en optreden in belangrijke kwesties, maar ook eerlijkheid, want zonder eerlijkheid is wederzijds vertrouwen onmogelijk."@nl3
"Panie Przewodniczący! Europejscy liderzy będą musieli jutro odpowiedzieć na ważne pytanie dotyczące utrzymania osiągnięć UE w tworzeniu wspólnej waluty i strefy swobodnego przepływu osób. Hasło „więcej Europy” nie jest odpowiedzią na wszystko, jednak w tak kluczowych sprawach potrzebujemy wzmocnienia europejskich procesów decyzyjnych. Z zadowoleniem przyjmuję więc dzisiejsze oświadczenie przewodniczącego Barroso, które było o wiele bardziej zdecydowane niż w trakcie naszej majowej debaty na temat strefy Schengen i migracji. Powinien on był wówczas postawić Włochom i Francji ultimatum, jak to wcześniej zrobił Manfred Weber z PPE. W znakomitym artykule opublikowanym wczoraj w „Financial Times” Mario Monti ubolewa zarówno nad nadmiernym szacunkiem, jakim darzy się wielkie państwa członkowskie, jak i nad „kulturą uprzejmości” w Radzie, co oznacza, że państwa członkowskie nie wezwały się nawzajem do odpowiedzialności za swe uchybienia. Ja bym to ujęła po prostu tak: „ręka rękę myje”. Fakt ten okazał się zgubny w sprawie sfałszowanych danych statystycznych Grecji. Potrzebne nam unijne organy podejmujące decyzje i działania w najważniejszych sprawach, ale potrzebna nam także szczerość, bez której nie jest możliwe wzajemne zaufanie."@pl16
"Senhor Presidente, os líderes da UE terão de provar amanhã que estão à altura da missão de salvaguardar as conquistas europeias no espaço da moeda única e da livre circulação. “Mais Europa” não é a resposta para tudo; todavia, perante aspectos essenciais como estes, precisamos efectivamente de dispor de uma capacidade reforçada para tomar decisões. Saúdo o facto de o senhor Presidente Barroso ter emitido hoje uma declaração mais forte do que no debate que realizámos em Maio sobre o Tratado de Schengen e a migração. Nessa altura, deveria ter repreendido severamente a Itália e a França, tal como o senhor deputado Manfred Weber do PPE fez no início deste debate. Num excelente artigo publicado no de ontem, Mario Monti lamentou tanto a deferência excessiva para com os grandes Estados­Membros como a “cultura da delicadeza” adoptada pelo Conselho, referindo-se ao facto de os Estados­Membros se recusarem a responsabilizar-se mutuamente pelos fracassos. De forma mais crua, diria o seguinte: “Uma mão lava a outra”. Esta atitude perante a fraude das contas gregas foi um desastre. É necessário conferir à UE poderes de decisão e acção, mas precisamos igualmente de honestidade, sem a qual não pode haver confiança mútua."@pt17
"Dle președinte, marea dilemă cu care se vor confrunta liderii UE mâine este dacă vor fi capabili să salveze realizările europene referitoare la moneda comună și la zona de liberă circulație. „Mai multă Europă” nu este răspunsul la toate problemele, dar pentru un aspect-cheie, precum acesta, avem nevoie o capacitate consolidată de luare a deciziilor la nivel european. Salut declarația de astăzi a președintelui Barroso care este mult mai dură decât cea din dezbaterea noastră din luna mai privind spațiul Schengen și migrația. Atunci, ar fi trebuit să țină o predică Italiei și Franței așa cum Manfred Weber din Grupul PPE a procedat mai devreme în cadrul acestei dezbateri. Într-un articol excelent publicat ieri în „Financial Times”, Mario Monti a criticat atât considerația excesivă față de statele membre mari, cât și „cultura politeții” din Consiliu, ceea ce a însemnat că statele membre au refuzat să își ceară unul altuia socoteală pentru eșecurile înregistrate. Aș numi-o și mai dur: „O mână o spală pe cealaltă”. Acest lucru a fost dezastruos pentru problema statisticilor frauduloase ale Greciei. Avem nevoie de competențe la nivel european de decizie și de acțiune asupra aspectelor majore, dar avem nevoie și de sinceritate, fără de care încrederea reciprocă este imposibilă."@ro18
"Vedúci predstavitelia EÚ budú zajtra stáť pred veľkou otázkou, či dokážu zachrániť európske úspechy týkajúce sa spoločnej meny a zóny voľného pohybu. Viac Európy nie je odpoveďou na všetko, ale v takýchto kľúčových otázkach musíme posilniť schopnosť európskeho rozhodovania. Vítam dnešné vyhlásenie pána predsedu Barrosa, ktoré bolo omnoho tvrdšie ako počas našej májovej rozpravy o Schengene a migrácii. Mal vtedy dôrazne varovať Taliansko a Francúzsko tak, ako to počas dnešnej rozpravy urobil pán Manfred Weber z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov). Vo vynikajúcom článku, ktorý bol uverejnený vo včerajšom vydaní denníka pán Mario Monti odsúdil prehnané poklonkovanie sa veľkým členským štátom aj „kultúru ohľaduplnosti“ v Rade, čím mal na mysli to, že členské štáty sa navzájom odmietajú brať na zodpovednosť za chyby. Ja by som to radšej bez servítky nazvala systémom ty mne, ja tebe. Katastrofálne to bolo v prípade gréckych podvodných štatistík. Na úrovni EÚ potrebujeme právomoc rozhodovať a konať v hlavných otázkach, ale potrebujeme aj čestnosť, bez ktorej je vzájomná dôvera nemožná."@sk19
"Gospod predsednik, veliko vprašanje, s katerim se bodo jutri spopadli voditelji EU, je, ali so kos nalogi, da ohranijo evropske dosežke, kot sta skupna valuta in območje prostega pretoka. „Več Evrope“ ni odgovor na vse; na ključna vprašanja, kot so ta, potrebujemo okrepljeno sposobnost za evropsko sprejemanje odločitev. Pozdravljam današnjo veliko ostrejšo izjavo predsednika Barrosa, kot jo je podal majav naši razpravi o Schengenu in migraciji. Potem bi moral prebrati zakon o izgredih Italiji in Franciji na način, kot je to prej storil v tej razpravi Manfred Weber iz PPE. V odličnem članku, objavljenem v včerajšnji izdaji časopisa je Mario Monti obžaloval pretirano pokoritev velikim državam članicam in „kulturo vljudnosti“ v Svetu, kar je pomenilo, da se države članice med seboj niso obtoževale neuspehov. Bolj neolikano bi temu dejal: „Jaz tebi, ti meni“. To je bilo katastrofalno pri vprašanju grške prikrojene statistike. Na ravni EU potrebujemo pristojnost odločanja in ukrepanja o glavnih vprašanjih, toda potrebujemo tudi iskrenost, brez katere je medsebojno zaupanje nemogoče."@sl20
"Herr talman! Den stora frågan för EU-ledarna i morgon är om de är mogna uppgiften att rädda EU:s landvinningar när det gäller den gemensamma valutan och området för fri rörlighet. ”Mer Europa” är inte svaret på allt, men i centrala frågor som dessa måste vi stärka EU:s beslutsprocess. Jag välkomnar ordförande José Manuel Barrosos mycket starkare uttalande i dag än i vår debatt om Schengen och migration i maj. Vid det tillfället borde han ha läst lagen för Italien och Frankrike, som Manfred Weber från PPE-gruppen gjorde tidigare i dagens debatt. I en utmärkt artikel i gårdagens beklagade Mario Monti både den överdrivna respekten för stora medlemsstater och ”artighetskulturen” i rådet, det vill säga att medlemsstaterna vägrar att ställa varandra till svars för misslyckanden. Jag skulle hellre uttrycka mig lite grövre: ”Hjälper du mig så ska jag hjälpa dig.” Detta fick förödande konsekvenser när det gäller Greklands falska statistik. Vi behöver beslutskraft och åtgärder på EU-nivå i viktiga frågor, men vi behöver även ärlighet eftersom det inte kan finnas något ömsesidigt förtroende annars."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Financial Times"20,1,19,14,22,10,13,21,17,12,8
"Sarah Ludford (ALDE ). -"18,20,15,1,14,13,9,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph