Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-059-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-059-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A következő európai tanácsi ülés a bizalomról is szól. Történelmi pillanathoz értünk. Attól történelmi ez a pillanat, mert nyíltan megmutatkoznak az Európai Unió előtt álló kihívások, amelyekre most csak felelős válaszokat szabad adni. A válaszok azonban szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Először azonban szeretnék gratulálni és egyben szeretném is megköszönni a magyar elnökségnek a nagyszerű munkáját, és ebben kiemelten és különösen szeretném megköszönni Győri Enikő államtitkár asszonynak a munkáját, aki mindig és mindenhol ott volt. Nagyon szigorú és feszes menetrendet diktált, amit sikerül tartani, és eközben végig megőrizték parlamentbarát arcukat, amit köszönök. Ez a félév igazi kihívás volt, mert nem csak a soros magyar elnökség számára volt új a feladat, hanem maguk a feladatok is újak voltak. Gondoljunk csak az európai szemeszter beindítására és intézményesülésére, vagy az együttdöntési eljárás keretében megalkotott, az alapjaiban új gazdasági szemléletet jelentő gazdasági kormányzás hatos csomagjára. Óriási a várakozás a következő tanácsi ülést illetően, a jogszabálycsomagnak a kompromisszummal még le nem zárt kérdéseit illetően, ugyanakkor óriási a felelőssége a Tanácsnak és a Parlamentnek is a megállapodást illetően, hiszen el kell dönteni, hogy folytatják-e a rossz gyakorlatot, amely a stabilitási és növekedési paktum fellazításához és közvetetten a válsághoz is vezetett, vagy véget vetnek a rossz alkuk és a tagállami szintű megegyezések politikájának és végre teret engednek annak az új gazdaságpolitikai szemléletnek, mely közös, európai megoldásokat javasol, amely közösen megalkotott szabályokra épül, és amellyel végre kiteljesedhet az integráció gazdaságpolitikai jellege, s amelynek fókuszában az erős Európa áll. A polgárok, a nemzeti parlamentek, a piacok is azt várják az Európai Uniótól, hogy végre egységesen, a közösen elfogadott és betartott szabályok szerint alakítsa az európai gazdaságot, biztosítsa a közös pénznem stabilitását és hatékonyan védje meg az európai polgárokat a válságtól."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, na nadcházejícím zasedání Evropské rady půjde také o důvěru. Dospěli jsme do historického okamžiku. Tento okamžik je historický, protože budou pojmenovány výzvy, kterým musí Evropská unie čelit a na něž nyní musíme opravdu zodpovědně odpovědět. Tyto odpovědi však spolu úzce souvisí. Nejprve bych však chtěla blahopřát maďarskému předsednictví k vynikající práci a poděkovat mu za ni. Chtěla bych zejména poděkovat za odvedenou práci paní ministryni pro evropské záležitosti Enikő Győriové, jež nikdy u ničeho důležitého nechyběla. Stanovila přísný harmonogram, který celé předsednictví dodrželo, a přitom se vůči Parlamentu chovalo vstřícně, za což mu znovu děkuji. Tento půlrok byl opravdovou výzvou, a to nejen kvůli tomu, že byl pro maďarské předsednictví novým úkolem, ale také proto, že samotné úkoly byly nové. Připomeňme si jen, že byl zahájen a institucionalizován evropský semestr, připomeňme si balíček šesti návrhů týkajících se správy ekonomických záležitostí, jenž byl vytvořen v rámci postupu spolurozhodování a přinese zásadně nový hospodářský přístup. S nadcházejícím zasedáním Rady jsou spojená velká očekávání týkající se mimo jiné problematických prvků balíčku, které ještě zbývá vyřešit nalezením kompromisu. Rada a Parlament společně nesou velkou odpovědnost za příslušnou dohodu, protože musí rozhodnout, jestli chtějí pokračovat v neblahých praktikách, které oslabily Pakt o stabilitě a růstu a nepřímo vedly ke krizi, nebo jestli chtějí skoncovat s politikou špatných kompromisů a dohod na úrovni členských států a konečně v oblasti hospodářské politiky dát prostor novému přístupu opírajícímu se o společně stanovená pravidla, jenž přinese společná evropská řešení, a tak konečně v zájmu posílení Evropy završí integraci z hlediska hospodářské politiky. Občané, parlamenty členských států a trhy od Evropské unie očekávají, že prostřednictvím společných pravidel evropské hospodářství sjednotí, aby zajistila stabilitu společné měny a účinně chránila evropské občany před krizí."@cs1
"Hr. formand! Det næste møde i Det Europæiske Råd vil også komme til at handle om tillid. Vi har nået en historisk milepæl. Den er historisk, fordi vi vil kortlægge de udfordringer, som EU skal håndtere, og som vi nu udelukkende må reagere ansvarligt på. Disse reaktioner er imidlertid meget tæt forbundne. Jeg ønsker dog først og fremmest at lykønske det ungarske formandskab med det store arbejde, det har udført, og sige tak for dette. Særlig vil jeg gerne takke viceminister Enikő Győri, som til enhver tid var til allestedsnærværende, for hendes indsats. Hun fastlagde en streng tidsplan, som formandskabet som helhed formåede at holde, samtidig med at der blev opretholdt en adfærd, der var imødekommende over for Parlamentet, og det vil jeg gerne takke dem for igen. Dette halvår har virkelig været en udfordring, for det var ikke blot en ny opgave for det ungarske formandskab, men selve opgaverne var også nye. Tænk blot på påbegyndelsen og institutionaliseringen af det europæiske halvår og den såkaldte "six-pack" for økonomisk styring, der blev skabt inden for rammerne af den fælles beslutningsprocedure, og som vil resultere i en helt igennem ny økonomisk tilgang. Der er store forventninger til det kommende rådsmøde og til de spørgsmål i pakken, som stadig mangler at blive besvaret ved hjælp af kompromiser. Rådet og Parlamentet bærer samtidig et enormt ansvar i forhold til aftalen, da de skal beslutte, om de ønsker at følge den dårlige praksis, som har resulteret i en svækkelse af stabilitets- og vækstpagten og indirekte ligeledes til krisen, eller om de vil sætte en stopper for politikken med at indgå aftaler på medlemsstatsplan og dårlige handler og endelig give plads til en ny økonomipolitisk strategi, som vil omfatte fælleseuropæiske løsninger, bygge på bestemmelser fastlagt i fællesskab og endelig vil fuldstændiggøre det økonomipolitiske aspekt, der er forbundet med integration, med fokus på et stærkt Europa. Borgerne, de nationale parlamenter og markederne forventer alle, at EU skal forme den europæiske økonomi efter en ensartet skabelon i henhold til almindeligt accepterede bestemmelser for at sikre den fælles valutas stabilitet og en effektiv beskyttelse af de europæiske borgere mod krisen."@da2
"Herr Präsident! Auf der nächsten Sitzung des Europäischen Rates wird es auch um Vertrauen gehen. Wir haben einen historischen Moment erreicht. Er ist deshalb historisch, weil wir die Herausforderungen identifizieren werden, denen sich die Europäische Union stellen muss und auf die wir nun vor allem verantwortungsvolle Antworten geben müssen. Diese Antworten sind jedoch eng miteinander verknüpft. Zunächst möchte ich jedoch dem ungarischen Ratsvorsitz zu seiner großartigen Arbeit gratulieren und im dafür danken. Insbesondere möchte ich der Frau Staatsministerin Enikő Győri für ihre Arbeit danken, die immer und überall präsent war. Sie hat einen straffen Zeitplan festgelegt, den der Ratsvorsitz insgesamt einhalten konnte, und gleichzeitig eine parlamentsfreundliche Haltung bewahrt, für die ich ihnen nochmals danke. Dieses Halbjahr war eine echte Herausforderung, weil es nicht nur eine neue Aufgabe für den ungarischen Ratsvorsitz war, sondern die Aufgaben an sich auch neu waren. Man denke nur an die Einführung und Institutionalisierung des Europäischen Semesters und an das „Sixpack“ zur wirtschaftspolitischen Steuerung, das im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens geschaffen wurde, das einen grundlegend neuen wirtschaftlichen Ansatz hervorbringen wird. An die bevorstehende Ratssitzung und die Fragen des Pakets, die noch durch einen Kompromiss gelöst werden müssen, werden große Erwartungen gestellt. Gleichzeitig tragen der Rat und das Parlament eine enorme Verantwortung für die Einigung, weil sie entscheiden müssen, ob sie den schlechten Praktiken folgen wollen, die zur Schwächung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und indirekt auch zur Krise geführt haben, oder ob sie der Politik der Abkommen, die auf der Ebene der Mitgliedstaaten verfolgt wurde, und dem schlechten Handel ein Ende setzen und endlich Raum für einen neuen wirtschaftspolitischen Ansatz schaffen wollen, der gemeinsame europäische Lösungen bieten wird, auf gemeinsam festgelegten Regeln aufgebaut ist und schließlich den wirtschaftspolitischen Aspekt der Integration mit einem starken Europa im Mittelpunkt vollenden wird. Die Bürgerinnen und Bürger, die nationalen Parlamente und die Märkte erwarten, dass die Europäische Union die europäische Wirtschaft gleichmäßig formt und die gemeinsam angenommenen Regeln einhält, um die Stabilität der gemeinsamen Währung zu gewährleisten und die europäischen Bürgerinnen und Bürger vor der Krise wirksam zu schützen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η προσεχής σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα αφορά επίσης την εμπιστοσύνη. Έχουμε φτάσει σε μια ιστορική καμπή. Είναι ιστορική διότι θα προσδιορίσουμε τις προκλήσεις στις οποίες οφείλει να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και στις οποίες οφείλουμε πλέον να δώσουμε μόνο υπεύθυνες απαντήσεις. Οι απαντήσεις αυτές, ωστόσο, συνδέονται πολύ στενά μεταξύ τους. Καταρχάς, όμως, θέλω να συγχαρώ την ουγγρική Προεδρία για το εξαίρετο έργο της και να της εκφράσω τις ευχαριστίες μου γι’ αυτό. Ειδικότερα, θέλω να ευχαριστήσω για τις προσπάθειές της την υπουργό Επικρατείας κ. Enikő Győri, η οποία ήταν πάντα παρούσα σε όλες τις εξελίξεις. Έθεσε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα το οποίο η Προεδρία στο σύνολό της κατάφερε να τηρήσει, διατηρώντας ταυτόχρονα φιλική προς το Κοινοβούλιο στάση, για την οποία ευχαριστώ και πάλι τα μέλη της ουγγρικής Προεδρίας. Αυτό το εξάμηνο αποτέλεσε πραγματική πρόκληση, όχι μόνο επειδή ήταν μια νέα εμπειρία για την ουγγρική Προεδρία, αλλά και επειδή ήταν νέα τα ίδια τα καθήκοντα τα οποία κλήθηκε να ασκήσει η Προεδρία. Σκεφτείτε μόνο τη δρομολόγηση και τη θεσμική κατοχύρωση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, καθώς και την «εξάδα» της οικονομικής διακυβέρνησης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει της διαδικασίας συναπόφασης και η οποία θα επιφέρει μια ριζικά νέα οικονομική προσέγγιση. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για την επικείμενη σύνοδο του Συμβουλίου, καθώς και σε σχέση με πτυχές της δέσμης μέτρων που δεν έχουν ακόμη επιλυθεί μέσω συμβιβασμού. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο φέρουν τεράστια ευθύνη για τη συμφωνία, διότι πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να ακολουθήσουν τις κακές πρακτικές που οδήγησαν στην αποδυνάμωση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και εμμέσως στην κρίση, ή αν θέλουν να θέσουν τέλος στην πολιτική σύναψης συμφωνιών σε επίπεδο κρατών μελών και αποδοχής κακών διαπραγματεύσεων, προσφέροντας επιτέλους τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας νέας προσέγγισης όσον αφορά την οικονομική πολιτική η οποία θα παρέχει κοινές ευρωπαϊκές λύσεις, θα εδράζεται σε από κοινού θεσπισθέντες κανόνες, και θα ολοκληρώσει επιτέλους την πτυχή της οικονομικής πολιτικής όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αποβλέποντας σε μια ισχυρή Ευρώπη. Οι πολίτες, τα εθνικά κοινοβούλια και οι αγορές αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει την ευρωπαϊκή οικονομία κατά τρόπο ομοιογενή, σύμφωνα με κοινά αποδεκτούς κανόνες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του κοινού νομίσματος και να προστατευθούν αποτελεσματικά οι ευρωπαίοι πολίτες από την κρίση."@el10
"Mr President, the next European Council meeting will also be about trust. We have reached a historic moment. It is historic, because we will identify the challenges that the European Union has to face, and to which we now have to give nothing but responsible answers. These answers, however, are closely interconnected. First, however, I would like to congratulate the Hungarian Presidency on its great work and express my thanks for it. In particular, I would like to thank Minister of State Enikő Győri, who was always present everywhere, for her work. She set a strict timetable that the Presidency as a whole managed to keep, while maintaining a Parliament-friendly attitude, for which I thank them again. This half-year has been a real challenge, because it was not only a new task for the Hungarian Presidency, but the tasks themselves were new as well. Just think about the initiation and institutionalisation of the European semester, and the ‘six-pack’ of economic governance, created within the framework of the co-decision procedure, that will bring a fundamentally new economic approach. There are great expectations towards the approaching Council meeting, and towards issues of the package that have yet to be resolved through compromise. At the same time, the Council and Parliament bear a huge responsibility over the agreement, because they have to decide whether they want to follow the bad practices that have lead to the weakening of the Stability and Growth Pact and indirectly to the crisis as well, or put an end to the policy of agreements made at Member State level and bad bargains, and finally give space to a new economic policy approach that will offer common European solutions, is built on commonly established rules, and will finally complete the economic policy aspect of integration, with a strong Europe in focus. Citizens, national parliaments and the markets all expect the European Union to shape the European economy uniformly, following commonly accepted rules, to ensure the stability of the common currency and to protect European citizens from the crisis efficiently."@en4
"Señor Presidente, la próxima reunión del Consejo Europeo también tratará sobre la confianza. Hemos llegado a un momento histórico. Es histórico porque identificaremos los retos que ha de afrontar la Unión Europea y a los que ahora tenemos que dar únicamente respuestas responsables. Sin embargo, estas respuestas están estrechamente relacionadas entre sí. No obstante, en primer lugar, quisiera felicitar y dar las gracias a la Presidencia húngara por su gran trabajo. En particular, me gustaría dar las gracias a la Secretaria de Estado Enikő Győri, que siempre estuvo presente en todas partes, por su trabajo. Ella estableció un calendario estricto que la Presidencia en su conjunto intentó seguir, al tiempo que mantuvo una actitud respetuosa hacia el Parlamento, por lo que les doy las gracias de nuevo. Este medio año ha sido un verdadero reto, porque no solo fue una nueva labor para la Presidencia húngara, sino que los cometidos también fueron nuevos. Simplemente piensen en la iniciación e institucionalización del Semestre Europeo y el «paquete de seis» de gobernanza económica, creado en el marco del procedimiento de codecisión, que aportará un enfoque económico fundamentalmente nuevo. Existen grandes expectativas con respecto a la próxima reunión del Consejo y con respecto a cuestiones del paquete de medidas que todavía no se han resuelto mediante acuerdo. Al mismo tiempo, el Consejo y el Parlamento cargan con una responsabilidad enorme del acuerdo, porque tienen que decidir si quieren seguir las prácticas perjudiciales que han llevado al debilitamiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento e indirectamente también a la crisis, o poner fin a la política de acuerdos celebrados en el ámbito de los Estados miembros y a malas negociaciones, y, en última instancia, dar lugar a un nuevo enfoque de política económica que ofrezca soluciones europeas comunes, basadas en normas comúnmente establecidas, y que por fin complete el aspecto político de la integración, centrándose en una Europa fuerte. Los ciudadanos, los parlamentos nacionales y los mercados, todos esperan que la Unión Europea configure la economía europea uniformemente, que siga normas comúnmente aceptadas, para asegurar la estabilidad de la moneda común y proteger eficazmente a los ciudadanos europeos de la crisis."@es21
"Austatud juhataja! Järgmise nõukogu kohtumise põhiteema on usaldus. Oleme jõudnud ajaloolisse hetke. See on ajalooline, kuna teeme selgeks probleemid, millega Euroopa Liit peab silmitsi seisma, ning mille kohta peame nüüdsest andma vaid vastutustundlikke vastuseid. Need vastused on aga omavahel tihedalt seotud. Esmalt sooviksin siiski kiita Ungari eesistumist tehtud suure töö eest ning väljendada oma tänu selle eest! Eriti suurt tänu tehtud töö eest soovin avaldada riigiministrile Enikő Győrile, kes oli alati kõikjal olemas. Ta seadis range ajakava, millest presidentuur suutis tervikuna kinni pidada, säilitades samal ajal parlamendisõbraliku suhtumise, mille eest neid veel kord tänan. See poolaasta on olnud tõeline katsumus, kuna tegemist ei olnud ainult Ungari eestisumise uue ülesandega, vaid ka ülesanded ise olid uued. Mõelge vaid Euroopa semestri käivitamisele ja institutsionaliseerimisele ning majandusjuhtimise kuue meetme paketile, mis loodi kaasotsustamise menetluse raamistikus, mis toob kaasa olemuslikult uue majandusliku lähenemisviisi. Tulevase nõukogu kohtumise puhul on ootused suured, niisamuti ka paketi puhul, milles tuleb veel kompromissile jõuda. Samal ajal lasub nõukogul ja parlamendil selle kokkuleppe osas tohutu vastutus, kuna need peavad otsustama, kas soovivad järgida halbu tavasid, mis on viinud stabiilsuse ja kasvu pakti nõrgenemiseni ning kaudselt ka kriisini, või teha lõpp kokkulepete poliitikale liikmesriikide tasandil ja halbadele tehingutele ning teha lõpuks ometi ruumi uuele majanduspoliitilisele lähenemisviisile, mis pakub ühiseid Euroopa lahendusi, põhineb ühiselt loodud reeglitel ja viib lõpuks ometi lõpule integratsiooni majanduspoliitilise aspekti, seades kõige olulisemaks tugeva Euroopa. Kodanikud, riikide parlamendid ja turud ootavad kõik, et Euroopa Liit kujundaks Euroopa majandust ühtselt, järgides ühiselt kokku lepitud reegleid, et tagada ühisvaluuta stabiilsus ja kaitsta Euroopa kodanikke tõhusalt kriisi eest."@et5
"Arvoisa puhemies, seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa on kyse myös luottamuksesta. Olemme saavuttaneet historiallisen hetken. Se on historiallinen, koska määritämme haasteet, jotka Euroopan unionin on kohdattava ja joihin meidän on nyt annettava ainoastaan vastuullisia vastauksia. Nämä vastaukset liittyvät kuitenkin tiiviisti toisiinsa. Ensiksi haluaisin kuitenkin onnitella puheenjohtajavaltio Unkaria loistavasta työstä ja ilmaista siitä kiitokseni. Haluaisin erityisesti kiittää Enikő Győriä, joka on läsnä aina ja kaikkialla, hänen työstään. Hän asetti tiukan aikataulun, jota koko puheenjohtajavaltio onnistui noudattamaan, mutta säilytti samalla myötämielisen suhtautumisen parlamenttiin, mistä kiitän sitä jälleen. Tämä puolivuotiskausi on ollut todellinen haaste, koska se oli uusi tehtävä puheenjohtajavaltio Unkarille ja koska myös itse tehtävät olivat uusia. Ajatelkaa vain talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson käyttöönottoa ja vakiinnuttamista, taloushallinnon kuutta säädöstä, jotka saatiin aikaan yhteispäätösmenettelyn puitteissa ja jotka saavat aikaan täysin uudenlaisen näkökulman talouteen. Tulevaan neuvoston kokoukseen kohdistuu suuria odotuksia kuin myös niihin paketin kysymyksiin, jotka on vielä ratkaistava kompromissin avulla. Neuvostolla ja parlamentilla on kuitenkin valtava vastuu sopimuksesta, koska niiden on päätettävä, noudattavatko ne huonoja käytäntöjä, jotka ovat saaneet aikaan vakaus- ja kasvusopimuksen heikentymisen ja välillisesti myös kriisin, vai lopettavatko ne jäsenvaltioiden tasolla tehtyjen sopimusten politiikan ja huonot kaupat ja tekevät lopulta tilaa uudelle talouspolitiikan lähestymistavalle, joka tarjoaa yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja, joka rakennetaan yhteisesti sovituille säännöille ja jolla saatetaan viimein loppuun yhdentymisen talouspoliittinen puoli ja keskitytään voimakkaasti Eurooppaan. Kansalaiset, kansalliset parlamentit ja markkinat, kaikki odottavat, että Euroopan unioni muotoilee EU:n taloutta yhtenäisesti noudattaen yhteisesti sovittuja sääntöjä, varmistaa yhteisen valuutan vakauden ja suojelee EU:n kansalaisia tehokkaasti kriisiltä."@fi7
"Monsieur le Président, la prochaine réunion du Conseil européen sera aussi une affaire de confiance. Nous vivons un moment historique. Il est historique parce que nous allons recenser les défis que l’Union européenne doit affronter, et auxquels nous devons absolument apporter des solutions responsables. Ces solutions sont cependant étroitement liées. Tout d’abord, je voudrais féliciter la Présidence hongroise pour son excellent travail et la remercier. Je tiens notamment à remercier pour son travail la ministre d’État Enikő Győri, qui a toujours été présente partout. Elle a défini un calendrier strict que la Présidence est parvenue à respecter dans l’ensemble tout en gardant une attitude positive vis-à-vis du Parlement, et je les en remercie. Ce semestre a été un réel défi. La tâche n’était pas seulement nouvelle pour la Présidence hongroise, mais ce qu’il a fallu faire était une nouveauté en soi. Je pense, par exemple, au lancement et à l’institutionnalisation du semestre européen, ou encore au «paquet de six» de gouvernance économique créé dans le cadre de la procédure de codécision, qui va instaurer une approche économique fondamentalement nouvelle. Il y a de grandes attentes vis-à-vis de la prochaine réunion du Conseil et vis-à-vis des aspects de ce paquet qui doivent encore faire l’objet d’un compromis. Mais le Conseil et le Parlement doivent aussi assumer une énorme responsabilité concernant cet accord, parce qu’ils doivent décider s’ils souhaitent poursuivre les mauvaises pratiques qui ont provoqué l’affaiblissement du pacte de stabilité et de croissance, et qui ont donc provoqué indirectement cette crise, ou s’ils veulent mettre fin à la politique des accords conclus au niveau des États membres et des arrangements floués, et laisser enfin la place à une nouvelle politique économique qui offrira des solutions européennes communes, qui reposera sur des règles définies en commun et qui parachèvera enfin l’aspect économique de l’intégration selon une approche résolument européenne. Les citoyens, les parlements et les marchés attendent tous de l’Union européenne qu’elle guide l’économie européenne de façon uniforme, selon des règles acceptées par tous, afin de garantir la stabilité de la monnaie commune et de protéger efficacement les citoyens européens contre la crise."@fr8
". – ( Signor Presidente, la prossima riunione del Consiglio europeo riguarderà anche la fiducia. Siamo giunti a un momento storico. È storico perché identificheremo le sfide che l’Unione europea deve affrontare e alle quali oggi possiamo dare soltanto risposte responsabili, risposte che però sono strettamente intercorrelate. A ogni modo, vorrei in primo luogo complimentarmi con la Presidenza ungherese per il grande lavoro svolto, lavoro per il quale la ringrazio. Vorrei in particolare ringraziare il ministro di Stato Győri, sempre e ovunque presente, per il suo operato. Ha fissato un calendario serrato che la Presidenza nel suo complesso è riuscita a rispettare, pur mantenendo un atteggiamento rispettoso del Parlamento, cosa per la quale ringrazio nuovamente la Presidenza. Questo semestre è stato una vera e propria sfida perché non soltanto ha rappresentato un nuovo incarico per la Presidenza ungherese, ma nuovi erano anche gli stessi compiti. Pensiamo soltanto all’iniziazione e all’istituzionalizzazione del semestre europeo, e al “pacchetto dei sei” sulla governance economica, creato nell’ambito della procedura di codecisione, che comporterà un approccio economico radicalmente nuovo. Vi sono grandi aspettative rispetto all’imminente riunione del Consiglio e ai problemi del pacchetto che devono ancora essere risolti attraverso un compromesso. Nel contempo, Consiglio e Parlamento hanno una responsabilità notevole nei confronti dell’accordo perché devono decidere se vogliono seguire le pratiche improprie che hanno portato all’indebolimento del Patto di stabilità e crescita e, indirettamente, anche alla crisi, oppure porre fine alla politica dei baratti e degli accordi a livello di Stati membri, dando finalmente spazio a un nuovo approccio in termini di politica economica che offra soluzioni europee comuni, sia costruito su norme stabilite insieme e completi infine l’aspetto integrazione della politica economica con un’Europa forte al centro. Cittadini, parlamenti nazionali e mercati si aspettano tutti che l’Unione europea forgi l’economia europea in maniera omogenea, seguendo norme universalmente accettate, per garantire la stabilità della moneta comune e tutelare efficacemente gli europei dalla crisi."@it12
"Pone pirmininke, kitas Europos Vadovų Tarybos susitikimas bus taip pat susijęs su pasitikėjimu. Pasiekėme istoriškai svarbų momentą. Jis istoriškai svarbus, nes nustatysime uždavinius, kuriuos Europos Sąjungai reikės spręsti, ir į kuriuos dabar turime reaguoti tik atsakingai. Ši reakcija glaudžiai tarpusavyje susijusi. Tačiau pirmiausia norėčiau pasveikinti Tarybai pirmininkaujančią Vengriją atlikus didžiulį darbą ir už jį pareikšti padėką. Visų pirma norėčiau už darbą padėkoti valstybės sekretorei Enikő Győri, kuri visada visur dalyvavo. Ji sudarė griežtą darbotvarkę, kurios pirmininkaujančiai valstybei pavyko laikytis, ir išlaikė draugišką požiūrį į Europos Parlamentą, už kurį dar kartą noriu padėkoti. Šis pusmetis buvo tikras iššūkis, nes Tarybai pirmininkaujančiai Vengrijai reikėjo ne tik įveikti uždavinius, bet ir patys uždaviniai buvo nauji. Tik pagalvokite apie Europos semestro inicijavimą bei institucionalizavimą ir ekonomikos valdysenos šešių priemonių paketą, sudarytą taikant bendro sprendimo procedūrą, dėl kurio bus laikomasi visiškai naujo ekonominio požiūrio. Ir su artėjančiu Tarybos susitikimu, ir su paketo klausimais, dėl kurių dar reikės rasti kompromisą, siejami didžiuliai lūkesčiai. Kartu Tarybai ir Europos Parlamentui tenka didžiulė atsakomybė dėl susitarimo, nes jiems reikia nuspręsti, ar jie nori vadovautis bloga patirtimi, dėl kurios susilpnėjo Stabilumo ir augimo paktas ir kuri netiesiogiai lėmė krizę, ar nori užbaigti susitarimų ir prastų sandėrių sudarymo valstybių narių lygmeniu politiką ir galiausiai suteikti erdvės naujam požiūriui į ekonominę politiką, kuriuo remiantis būtų priimami bendri Europos sprendimai, kuris būtų paremtas bendrai nustatytomis taisyklėmis ir kuriuo galiausiai būtų įgyvendintas integracijos ekonominės politikos aspektas, daugiausia dėmesio skiriant stipriai Europai. Piliečiai, nacionaliniai parlamentai ir rinkos – visi tikisi, kad Europos Sąjunga vienodai formuos Europos ekonomiką pagal bendrai pripažintas taisykles, kad būtų užtikrintas bendros valiutos stabilumas, o Europos piliečiai veiksmingai apsaugoti nuo krizės."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Nākamajā Eiropadomes sanāksmē runa būs par uzticību. Mēs esam sasnieguši vēsturisku brīdi. Tas ir vēsturisks, jo mēs noteiksim problēmas, kuras Eiropas Savienībai jārisina un uz kurām mums jāsniedz saprātīgas atbildes. Šīs atbildes ir tomēr savā starpā cieši saistītas. Pirmkārt, es vēlos apsveikt Ungārijas prezidentūru par paveikto lielo darbu un pateikties par to. Īpaši es vēlos pateikties valsts ministrei par viņas darbu, jo viņa bija visur klāt. Viņa noteica stingru grafiku, kuru prezidentūrai visumā izdevās ievērot, vienlaikus uzturot draudzīgas attiecības ar Parlamentu, par ko es vēlreiz tai pateicos. Šis pusgads ir bijis īsts izaicinājums, jo prezidentūra bija Ungārijai ne tikai jauns uzdevums, bet arī paši risināmie uzdevumi bija jauni. Padomājiet tikai par Eiropas pusgada ieviešanu un institucionalizēšanu un par ekonomikas pārvaldības sešu tiesību aktu kopumu, kurš bija jāpieņem koplēmuma procedūrā un kurš nodrošinās pilnīgi jaunu pieeju ekonomikai. Ar gaidāmo Padomes sanāksmi un minēto tiesību aktu kopumu, par ko vēl jāpanāk kompromiss, ir saistītas lielas cerības. Padomei un Parlamentam ir liela atbildība par šo vienošanos, jo tiem ir jānolemj, vai tie vēlas turpināt slikto praksi, kas noveda pie Stabilitātes un izaugsmes pakta vājināšanas un netieši pie krīzes, vai arī izbeigt nolīgumu slēgšanas politiku dalībvalstu līmenī un sliktus darījumus, beidzot dodot vietu jaunai ekonomikas politikai, kas piedāvās kopīgus Eiropas mēroga risinājumus, pamatosies uz kopīgi definētiem noteikumiem un beidzot pabeigs ekonomikas integrāciju, piešķirot tajā galveno nozīmi spēcīgai Eiropai. Iedzīvotājiem, valstu parlamentiem un tirgiem — visiem ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība veidotu vienotu Eiropas tautsaimniecību, ievērojot kopīgi pieņemtos noteikumus, lai nodrošinātu kopējās valūtas stabilitāti un efektīvi pasargātu Eiropas iedzīvotājus no krīzes."@lv13
"A következő európai tanácsi ülés a bizalomról is szól. Történelmi pillanathoz értünk. Attól történelmi ez a pillanat, mert nyíltan megmutatkoznak az Európai Unió előtt álló kihívások, amelyekre most csak felelős válaszokat szabad adni. A válaszok azonban szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Először azonban szeretnék gratulálni és egyben szeretném is megköszönni a magyar elnökségnek a nagyszerű munkáját, és ebben kiemelten és különösen szeretném megköszönni Győri Enikő államtitkár asszonynak a munkáját, aki mindig és mindenhol ott volt. Nagyon szigorú és feszes menetrendet diktált, amit sikerül tartani, és eközben végig megőrizték parlamentbarát arcukat, amit köszönök. Ez a félév igazi kihívás volt, mert nem csak a soros magyar elnökség számára volt új a feladat, hanem maguk a feladatok is újak voltak. Gondoljunk csak az európai szemeszter beindítására és intézményesülésére, vagy az együttdöntési eljárás keretében megalkotott, az alapjaiban új gazdasági szemléletet jelentő gazdasági kormányzás hatos csomagjára. Óriási a várakozás a következő tanácsi ülést illetően, a jogszabálycsomagnak a kompromisszummal még le nem zárt kérdéseit illetően, ugyanakkor óriási a felelőssége a Tanácsnak és a Parlamentnek is a megállapodást illetően, hiszen el kell dönteni, hogy folytatják-e a rossz gyakorlatot, amely a stabilitási és növekedési paktum fellazításához és közvetetten a válsághoz is vezetett, vagy véget vetnek a rossz alkuk és a tagállami szintű megegyezések politikájának és végre teret engednek annak az új gazdaságpolitikai szemléletnek, mely közös, európai megoldásokat javasol, amely közösen megalkotott szabályokra épül, és amellyel végre kiteljesedhet az integráció gazdaságpolitikai jellege, s amelynek fókuszában az erős Európa áll. A polgárok, a nemzeti parlamentek, a piacok is azt várják az Európai Uniótól, hogy végre egységesen, a közösen elfogadott és betartott szabályok szerint alakítsa az európai gazdaságot, biztosítsa a közös pénznem stabilitását és hatékonyan védje meg az európai polgárokat a válságtól."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de volgende bijeenkomst van de Europese Raad gaat ook over vertrouwen. Er is een historisch moment aangebroken. Dat moment is historisch, omdat de uitdagingen waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd en waarop we nu enkel verantwoorde antwoorden mogen geven, zich openlijk manifesteren. Die antwoorden zijn echter nauw met elkaar verweven. Maar allereerst wil ik het Hongaarse voorzitterschap feliciteren met zijn voortreffelijke werk en het daar ook voor bedanken. Daarbij wil ik in het bijzonder mijn dank uitspreken voor het werk van staatssecretaris Enikő Győri, die altijd overal aanwezig was. Ze heeft een zeer duidelijk en strak tijdschema vastgelegd, waaraan het voorzitterschap zich heeft weten te houden, terwijl het de hele tijd een parlementsvriendelijke houding aan de dag heeft gelegd, waarvoor nogmaals mijn dank. Dit halfjaar is een ware uitdaging geweest, want niet alleen was het een nieuwe taak voor het Hongaarse voorzitterschap, maar ook de taken zelf waren nieuw. We hoeven maar aan de lancering en institutionalisering van het Europees semester te denken, of aan het 'sixpack' voor economische governance, die een geheel nieuwe economische benadering meebrengt. Er zijn enorme verwachtingen ten aanzien van de volgende bijeenkomst van de Raad en de kwesties rond het wetgevingspakket die nog niet met een compromis zijn afgesloten. Daarnaast dragen de Raad en het Parlement met betrekking tot de overeenkomst een immense verantwoordelijkheid, aangezien besloten moet worden of ze de slechte praktijk die tot de afzwakking van het stabiliteits- en groeipact en indirect ook tot de crisis heeft geleid willen voortzetten, of dat ze een eind maken aan het beleid van slechte akkoorden en nationale afspraken, en eindelijk ruimte maken voor een nieuwe economische beleidsbenadering die gemeenschappelijke Europese oplossingen voorstelt, op gezamenlijk vastgestelde regels berust, het aspect van de integratie inzake economisch beleid eindelijk zal vervolmaken en een sterk Europa centraal stelt. Wat alle burgers, nationale parlementen en markten willen is dat de Europese Unie de Europese economie eindelijk op uniforme wijze conform gezamenlijk aangenomen en nageleefde regels vormt, de stabiliteit van de Europese eenheidsmunt waarborgt en Europese burgers doeltreffend tegen de crisis beschermt."@nl3
"Panie Przewodniczący! Kolejne posiedzenie Rady Europejskiej będzie dotyczyć także zaufania. Osiągnęliśmy historyczny moment. Historyczny, ponieważ określimy wyzwania stojące przed Unią Europejską, na które musimy znaleźć odpowiedzialne reakcje. Reakcje te są jednak ze sobą ściśle powiązane. Przede wszystkim chcę jednak pogratulować węgierskiej prezydencji jej wielkiej pracy i za tę pracę podziękować. Dziękuję szczególnie pani sekretarz stanu, Enikő Győri, która zawsze była wszędzie obecna. Wyznaczyła ona prezydencji rygorystyczny harmonogram prac, utrzymała go, a jednocześnie zapewniła przyjazne Parlamentowi nastawienie, za co ponownie dziękuję. To półrocze było prawdziwym wyzwaniem, gdyż postawione przed nami zdania były nowe nie tylko dla węgierskiej prezydencji – były to w ogóle całkiem nowe wyzwania. Proszę tylko pomyśleć o rozpoczęciu i instytucjonalizacji europejskiego okresu oceny oraz o „sześciopaku” zarządzania gospodarką, utworzonym w ramach procedury współdecyzji, które wiążą się z całkowicie nowym podejściem gospodarczym. Ze zbliżającym się posiedzeniem Rady, a także z kwestiami tego pakietu, które mają dopiero być rozstrzygnięte w drodze kompromisu, wiążą się duże oczekiwania. Na Radzie i Parlamencie spoczywa jednocześnie wielka odpowiedzialność związana z porozumieniem, gdyż muszą zadecydować, czy chcą kontynuować złe praktyki, które doprowadziły do osłabienia paktu stabilności i wzrostu, a pośrednio także do kryzysu, czy też zakończą politykę porozumień na szczeblu państw członkowskich i złych układów, a wreszcie pozwolą na przyjęcie takiego podejścia do polityki gospodarczej, które zapewni rozwiązania na szczeblu UE, będzie oparte na wspólnie ustalonych zasadach i w końcu dopełni aspekt polityki gospodarczej związany z integracją, którego celem będzie silna Europa. Obywatele, parlamenty krajowe i rynki oczekują od UE kształtowania jednolitej europejskiej gospodarki opartej na wspólnie uznanych zasadach, zapewnienia stabilności wspólnej waluty i skutecznej ochrony obywateli UE przed kryzysem."@pl16
"Senhor Presidente, a próxima reunião do Conselho Europeu é também sobre responsabilidade. Chegámos a um momento histórico. Histórico porque vamos identificar os desafios que a União Europeia tem de enfrentar e a que agora só podemos dar respostas responsáveis. Mas essas respostas estão estreitamente interligadas. Quero, porém, começar por felicitar a Presidência húngara pelo seu excelente trabalho e agradecer-lhe por isso. Em particular à senhora Ministra de Estado Enikő Győri, que esteve sempre presente, fosse onde fosse, para fazer o seu trabalho. Estabeleceu um calendário rigoroso, que a Presidência, no seu conjunto, conseguiu cumprir, mantendo ao mesmo tempo uma atitude amigável para com o Parlamento, que também agradeço. Este semestre foi um verdadeiro desafio, não só porque o trabalho era novo para a Presidência húngara, mas também porque as tarefas eram, elas próprias, uma novidade. Basta pensar no lançamento e institucionalização do Semestre Europeu e no pacote de seis propostas relativas à governação económica, que foi criado no âmbito do procedimento de co-decisão e levará a uma abordagem económica basicamente nova. Há grandes expectativas em relação à próxima reunião do Conselho e em relação a algumas questões do pacote que terão de ser resolvidas através de um compromisso. Entretanto, o Conselho e o Parlamento têm uma enorme responsabilidade que vai para além do acordo, porque terão de decidir se querem continuar com as más práticas que levaram à fragilização do Pacto de Estabilidade e Crescimento e, indirectamente, à crise, ou se pretendem pôr termo à política de negociatas e de acordos ao nível dos Estados­Membros e abrir espaço a uma nova abordagem das políticas económicas que proporcione soluções europeias comuns, se baseie em regras estabelecidas em comum e dê ensejo a que finalmente se conclua a aplicação da vertente de economia política da integração, dando ênfase à construção de uma Europa forte. Os cidadãos, os parlamentos nacionais e os mercados, todos eles esperam que a União Europeia dê forma a uma economia europeia homogénea com regras comummente aceites que garanta a estabilidade da moeda comum e resguarde os cidadãos europeus dos efeitos da crise."@pt17
"Dle președinte, următoarea reuniune a Consiliului European va fi, de asemenea, despre încredere. Am ajuns într-un moment istoric: Este istoric, deoarece vom identifica provocările cu care Uniunea Europeană trebuie să se confrunte și cărora acum nu trebuie să le oferim decât răspunsuri responsabile. Aceste răspunsuri sunt totuși strâns legate între ele. Cu toate acestea, în primul rând, aș dori să felicit Președinția maghiară pentru activitatea sa excelentă și să îi mulțumesc pentru aceasta. În special, aș dori să îi mulțumesc pentru activitatea depusă ministrului de stat, dna Enikő Győri, care a fost întotdeauna prezentă pretutindeni. Aceasta a stabilit un calendar strict pe care întreaga Președinție a reușit să îl respecte, menținând în același timp o atitudine apropiată de Parlament, pentru care le mulțumesc încă odată. Această jumătate de an a fost o adevărată provocare, deoarece nu a reprezentat doar o nouă sarcină pentru Președinția maghiară, ci și sarcinile însele au fost noi. Gândiți-vă doar la deschiderea și instituționalizarea semestrului european, precum și la „pachetul celor șase” privind guvernanța economică, elaborat în cadrul procedurii de codecizie, care va determina o abordare economică fundamental nouă. Există mari așteptări referitoare la apropiata reuniune a Consiliului și la aspectele pachetului care încă trebuie rezolvate printr-un compromis. În același timp, Consiliul și Parlamentul au o responsabilitate imensă asupra acordului, deoarece trebuie să decidă dacă doresc să urmeze relele practici care au condus la slăbirea Pactului de stabilitate și de creștere și, indirect, la această criză sau doresc să pună capăt politicii de acorduri încheiate la nivelul statelor membre și de înțelegeri nefavorabile și, în cele din urmă, să lase loc unei noi abordări a politicii economice care va oferi soluții europene comune, este construită pe norme stabilite în comun și în final va finaliza componenta legată de politica economică din procesul de integrare, punând accentul pe o Europă puternică. Cetățenii, parlamentele naționale și piețele așteaptă ca Uniunea Europeană să modeleze economia europeană în mod uniform, urmărind normele general acceptate pentru a asigura stabilitatea monedei comune și pentru a-i proteja în mod eficient pe cetățenii europeni de criză."@ro18
"Nadchádzajúce zasadnutie Európskej rady sa bude týkať aj dôvery. Dosiahli sme historický okamih. Historický preto, lebo určíme problémy, ktoré musí Európska únia vyriešiť a na ktoré teraz musíme dať zodpovedné odpovede. Tieto odpovede sú však navzájom úzko prepojené. Najprv by som však chcela zablahoželať maďarskému predsedníctvu k vynikajúcej práci, za ktorú sa chcem poďakovať. Chcela by som sa poďakovať najmä za prácu ministerky zahraničných vecí Enikő Győriovej, ktorá bola vždy a všade k dispozícii. Stanovila prísny časový harmonogram, ktorý sa celému predsedníctvu podarilo dodržať, pričom si zachovalo voči Parlamentu ústretový postoj, za čo im ešte raz ďakujem. Tento polrok bol skutočnou výzvou nielen preto, že išlo o novú úlohu maďarského predsedníctva, ale aj preto, že samotné úlohy boli nové. Len si spomeňte na zavedenie a inštitucionalizáciu európskeho semestra a na šesť návrhov balíka hospodárskeho riadenia, ktorý vznikol v rámci spolurozhodovacieho postupu a prinesie zásadne nový hospodársky prístup. V súvislosti s blížiacim sa zasadnutím Rady a v súvislosti s otázkami tohto balíka, ktoré ešte treba vyriešiť prostredníctvom kompromisu, vládnu veľké očakávania. Rada a Parlament zároveň nesú obrovskú zodpovednosť za dohodu, pretože sa musia rozhodnúť, či chcú nasledovať zlé postupy, ktoré viedli k oslabeniu Paktu stability a rastu a nepriamo aj ku kríze, alebo skoncujú s politikou dohôd na úrovni členských štátov a so zlými obchodmi a dajú konečne priestor novému prístupu hospodárskej politiky, ktorý ponúkne spoločné európske riešenia, bude založený na spoločne určených pravidlách a konečne prinesie hospodársko-politické hľadisko integrácie so zameraním na silnú Európu. Občania, národné parlamenty a trhy očakávajú, že Európska únia bude jednotne formovať európske hospodárstvo podľa spoločne prijatých pravidiel s cieľom zabezpečiť stabilitu spoločnej meny a účinne chrániť európskych občanov pred krízou."@sk19
"Gospod predsednik, naslednje zasedanje Evropskega sveta bo teklo tudi o zaupanju. Dosegli smo zgodovinski trenutek. Zgodovinski zato, ker bomo opredelili izzive, s katerimi se mora Evropska unija spopasti in na katere zdaj ne moremo druga kot dati odgovorne odgovore. Toda ti odgovori so tesno medsebojno povezani. Najprej bi rada čestitala madžarskemu predsedstvu za odlično delo in izrazila svojo zahvalo za to. Zlasti bi se rada zahvalila ministrici Eniki Győri, ki je bila povsod prisotna, za njeno delo. Določila je strog urnik, ki se ga je celotno predsedstvo uspelo držati, obenem pa so ohranili prijateljski odnos s Parlamentom, za kar se jim še enkrat zahvaljujem. To polletje je bilo resnični izziv, ker to ni bila le nova naloga za madžarsko predsedstvo, pač pa so bile nove tudi naloge same. Samo pomislite na začetek in institucionalizacijo evropskega semestra ter šesterček o gospodarskem upravljanju, ki sta bila oblikovana v okviru postopka o soodločanju, ki bo prinesel popolnoma nov gospodarski pristop. Ob približevanju zasedanja Sveta in vprašanjih glede svežnja, ki jih je še potrebno rešiti s kompromisom, so pričakovanja velika. Obenem pa imata Svet in Parlament veliko odgovornost glede dogovora, ker morata odločati o tem, ali želita slediti slabim praksam, ki so vodile v slabitev pakta za stabilnost in rast ter neposredno tudi v krizo, ali naj prenehata s politiko dogovorov, ki so sklenjeni na ravni držav članic, in slabimi kupčijami in končno dasta prostor novemu pristopu gospodarske politike, ki bo ponudila skupne evropske rešitve in je grajena na skupnih vzpostavljenih pravilih ter bo končno izpopolnila vidik gospodarske politike v zvezi s povezovanjem, z močno Evropo v središču. Državljani, nacionalni parlamenti in trgi, vsi pričakujejo od Evropske unije, da bo enotno oblikovala evropsko gospodarstvo, da bo sledila skupno sprejetim pravilom, da bo zagotovila stabilnost skupne valute in da bo učinkovito varovala evropske državljane pred krizo."@sl20
"Herr talman! Nästa möte i Europeiska rådet kommer även att handla om förtroende. Vi befinner oss i ett historiskt skede. Det är historiskt eftersom vi kommer att kartlägga EU:s utmaningar, som vi måste hantera på ett absolut ansvarsfullt sätt. Våra åtgärder för att hantera dessa utmaningar är emellertid nära förbundna med varandra. För det första vill jag dock gratulera det ungerska ordförandeskapet till dess fantastiska arbete och tacka för det. Jag vill särskilt tacka statsminister Enikő Győri, som alltid fanns överallt, för hennes arbete. Hon satte en snäv tidtabell som hela ordförandeskapet har lyckats hålla och har haft en positiv inställning till parlamentet, och det tackar jag ordförandeskapet för. Detta halvår har varit en verklig utmaning, inte bara för att detta var en ny uppgift för det ungerska ordförandeskapet, utan även för att uppgifterna i sig var nya. Tänk bara på inledandet och institutionaliseringen av den europeiska planeringsterminen, och de sex lagstiftningsåtgärderna i paketet för ekonomisk styrning, som har tagits fram genom medbeslutandeförfarandet och kommer att leda till en helt ny ekonomisk strategi. Det finns stora förväntningar på det förestående mötet i Europeiska rådet, och även på frågor i paketet som ännu måste lösas genom kompromiss. Samtidigt har rådet och parlamentet ett stort ansvar för överenskommelsen, eftersom de måste bestämma sig för om de vill fortsätta med de dåliga metoder som har lett till att stabilitets- och tillväxtpakten försvagats och indirekt även har utlöst krisen, eller om de i stället tänker sätta stopp för överenskommelser på medlemsstatsnivå och dåliga affärer, och äntligen ge utrymme för en ny ekonomipolitisk inriktning som erbjuder gemensamma europeiska lösningar och grundas på gemensamt överenskomna regler, för att på så vis äntligen slutföra den ekonomipolitiska aspekten av integrationen med ett starkt EU i fokus. Medborgarna, de nationella parlamenten och marknaderna förväntar sig alla att EU ska utforma den europeiska ekonomin på ett enhetligt sätt enligt gemensamt överenskomna regler för att säkra den gemensamma valutans stabilitet och skydda EU-medborgarna från krisen på ett effektivt sätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph