Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-058-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-058-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the presence of large numbers of alleged asylum seekers from Libya and Tunisia will be on the agenda. Tunisia is a country that has toppled its dictator, so what are these Tunisians fleeing from? Democracy? Perhaps we should expect to see Mr Ben Ali, a recently retired dictator, at the head of the queue. Libya is a war zone. But people do not become asylum seekers simply because they live in a dangerous country. There must be something about that particular person that places that person in jeopardy. The argument seems to be about whether Italy or Malta should accept them for settlement because they are the first country they reached, or whether they should be accepted for settlement by other Member States. My answer is that neither should accept them for settlement and they should sooner or later be returned to North Africa. If EU asylum rules really say that a mere claim to be an asylum seeker is enough to create an obligation to accept them, then the rules must be changed. Rules are man-made and can be unmade. If that means Member States, and indeed the EU itself, repudiating other international agreements, then so be it. Member States have been changed beyond recognition by migration. The time has come to stop the flow and encourage its reversal. The accession of Croatia is also on the agenda. What steps will the EU take to ensure the referendum will be held fairly, with both sides being heard and equal amounts of money being spent? I suspect that a free and fair referendum in not on the cards. The country will be deluged with EU propaganda and those arguing against Croatia’s accession will be phased out of the debate."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, na programu zasedání Rady bude příliv velkého množství údajných žadatelů o azyl z Libye a Tuniska. Tunisko svrhlo svého diktátora, takže před čím tuniští občané prchají? Před demokracií? Pak by měl být pan Ben Ali, diktátor v důchodu, v čele tohoto zástupu. Libye je válečnou zónou. Avšak stát se žadatelem o azyl, k tomu jednoduše nestačí jen žít v nebezpečné zemi. Musí tu být něco dalšího, co daného člověka vystavuje ohrožení. Zdá se, že předmětem sporu je otázka, jestli Itálie nebo Malta jakožto první země, na jejichž území tyto osoby vstoupily, by je měly přijmout, nebo zda by je neměly přijmout jiné členské státy. Na to odpovídám, že by je neměl u sebe přijímat nikdo a že by měli být dříve či později vráceni do severní Afriky. Je-li tomu skutečně tak, že podle azylových předpisů EU stačí, aby se určitá osoba prohlásila za žadatele o azyl, a tím vznikne povinnost ji přijmout, pak je třeba tyto předpisy změnit. Předpisy jsou lidské výtvory a mohou být zrušeny. Pokud by to znamenalo, že členské státy, a nakonec sama EU, by musely vypovědět další mezinárodní dohody, jen ať je vypoví. Migrace členské státy změnila k nepoznání. Je na čase tento tok zastavit a iniciovat opačný vývoj. Na programu jednání je také přistoupení Chorvatska. Jaké kroky EU podnikne, aby zajistila spravedlivý průběh referenda, v němž budou vyslyšeny obě strany a vynaložené částky budou stejné? Mám takové podezření, že svobodného a spravedlivého referenda se nedočkáme. Země bude zaplavena proevropskou propagandou a hlasy stavějící se proti přistoupení Chorvatska budou z debaty vyloučeny."@cs1
"Hr. formand! Tilstedeværelsen af et stort antal påståede asylansøgere fra Libyen og Tunesien vil stå på dagsordenen. Tunesien er et land, der har væltet sin diktator, så hvad flygter disse tunesere fra? Demokrati? Måske kan vi forvente at se hr. Ben Ali, der er en nylig fratrådt diktator, forrest i køen. Libyen er en krigszone. Det forholder sig dog sådan, at mennesker ikke bliver asylansøgere ved blot at bo i et farligt land. Der skal være forhold vedrørende den pågældende person, der bringer personen i fare. Diskussionen lader til at være, hvorvidt Italien eller Malta bør tilbyde dem ophold, fordi de var de første lande, de nåede til, eller om andre medlemsstater bør tilbyde dem ophold. Mit svar er, at ingen lande bør tilbyde dem ophold, og at de før eller siden skal sendes tilbage til Nordafrika. Hvis det virkelig fremgår af EU's asylbestemmelser, at det er tilstrækkeligt at hævde, at man er asylansøger, for at der opstår en forpligtelse til at acceptere dem, så skal reglerne ændres. Bestemmelserne er udarbejdet af mennesker og kan laves om. Hvis dette betyder, at medlemsstaterne og sågar selve EU træder tilbage fra andre internationale aftaler, så må det være konsekvensen. Medlemsstaterne er blevet forandret til ukendelighed som følge af indvandring. Tiden er inde til at sætte en stopper for strømmen og tilskynde til et kursskifte. Kroatiens tiltræden er også på dagsordenen. Hvilke skridt vil EU tage for at sikre, at folkeafstemningen bliver afholdt på et retfærdigt grundlag, hvor begge sider bliver hørt, og der bliver brugt lige store beløb? Jeg har en mistanke om, at der ikke er udsigt til en fri og retfærdig folkeafstemning. Landet vil blive overdænget med EU-propaganda og dem, der argumenterer imod Kroatiens tiltræden, vil blive nedtonet i debatten."@da2
"Herr Präsident! Die große Zahl von vorgeblichen Asylbewerbern aus Libyen und Tunesien wird auf der Tagesordnung stehen. Tunesien ist ein Land, das seinen Diktator gestürzt hat, also wovor flüchten diese Tunesier eigentlich? Demokratie? Vielleicht müssen wir damit rechnen, dass Herr Ben Ali, ein kürzlich zurückgetretener Diktator, an der Spitze stehen wird. Libyen ist ein Kriegsgebiet. Aber Menschen werden nicht einfach deshalb zu Asylbewerbern, weil sie in einem gefährlichen Land leben. Es muss etwas an dieser bestimmten Person sein, das diese Person gefährdet. Bei dem Streit scheint es darum zu gehen, ob Italien oder Malta ihnen den Aufenthaltsstatus gewähren sollten, weil sie das erste Land sind, in dem sie eingetroffen sind, oder ob andere Mitgliedstaaten ihnen den Aufenthaltsstatus gewähren sollten. Meine Antwort ist, dass niemand ihnen den Aufenthaltsstatus gewähren sollte und dass sie früher oder später nach Nordafrika zurückgeführt werden sollten. Wenn die EU-Asylregelungen wirklich besagen, dass ein bloßer Asylantrag ausreicht, um eine Verpflichtung zu ihrer Aufnahme zu schaffen, dann müssen die Regelungen geändert werden. Regeln werden von Menschen gemacht und können beseitigt werden. Wenn dies bedeutet, dass sich die Mitgliedstaaten und sogar die EU selbst von anderen internationalen Abkommen distanzieren, dann soll es so sein. Die Mitgliedstaaten wurden durch Migration massiv verändert. Es ist an der Zeit, den Strom zu stoppen und seine Umkehrung zu fördern. Der Beitritt Kroatiens steht auch auf der Tagesordnung. Welche Maßnahmen wird die EU ergreifen, um ein faires Referendum zu gewährleisten, bei dem beide Seiten angehört werden und gleiche Geldsummen ausgegeben werden? Ich fürchte, dass kein freies und faires Referendum zu erwarten ist. Das Land wird mit EU-Propaganda überschwemmt und diejenigen, die gegen den Beitritt Kroatiens argumentieren, werden aus der Debatte ausgeschlossen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου περιλαμβάνεται η παρουσία μεγάλου αριθμού δήθεν αιτούντων άσυλο από τη Λιβύη και την Τυνησία. Η Τυνησία είναι μια χώρα η οποία ανέτρεψε τον δικτάτορά της· από ποιον λοιπόν προσπαθούν να ξεφύγουν αυτοί οι Τυνήσιοι; Από τη δημοκρατία; Ίσως πρέπει να περιμένουμε να δούμε τον κ. Ben Ali, τον άρτι αποχωρήσαντα δικτάτορα, πρώτο-πρώτο στην ουρά. Η Λιβύη είναι εμπόλεμη ζώνη. Εντούτοις, δεν αιτείται κανείς άσυλο μόνο και μόνο επειδή ζει σε μια επικίνδυνη χώρα. Πρέπει να συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που να αφορούν το συγκεκριμένο άτομο και να το θέτουν προσωπικά σε κίνδυνο. Η όλη συζήτηση φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από το αν πρέπει να τους υποδεχτεί η Ιταλία ή η Μάλτα, για την εξέταση των αιτήσεών τους, ως χώρες πρώτης άφιξής τους, ή αν πρέπει να τους δεχτούν άλλα κράτη μέλη, τα οποία θα εξετάσουν και τα αιτήματά τους. Η απάντησή μου είναι ότι δεν πρέπει να γίνουν δεκτοί σε καμία χώρα και ότι πρέπει, αργά ή γρήγορα, να επιστραφούν στη Βόρεια Αφρική. Αν οι κανόνες που διέπουν το άσυλο στην ΕΕ ορίζουν ότι ο ισχυρισμός και μόνον ενός ατόμου ότι είναι αιτών άσυλο αρκεί για να δημιουργήσει υποχρέωση υποδοχής και φιλοξενίας του, τότε οι κανόνες πρέπει να αλλάξουν. Οι κανόνες θεσπίζονται από ανθρώπους και μπορούν να καταργηθούν από ανθρώπους. Αν αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη, ή η ίδια η ΕΕ, πρέπει να καταγγείλουν άλλες διεθνείς συμφωνίες, έχει καλώς. Τα κράτη μέλη έχουν γίνει αγνώριστα εξαιτίας της μετανάστευσης. Είναι καιρός να σταματήσουμε τα μεταναστευτικά ρεύματα και να ενθαρρύνουμε την αντιστροφή της. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η προσχώρηση της Κροατίας. Ποια μέτρα θα λάβει η ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί ότι το δημοψήφισμα θα διεξαχθεί δίκαια, κατά τρόπο που θα επιτρέπει στις δύο πλευρές να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να δαπανήσουν ίσα χρηματικά ποσά; Υποπτεύομαι ότι η διεξαγωγή ελεύθερου και δίκαιου δημοψηφίσματος δεν αποτελεί προτεραιότητα. Η χώρα θα κατακλυστεί από προπαγάνδα υπέρ της ΕΕ και όσοι επιχειρηματολογούν κατά της προσχώρησης της Κροατίας θα αποκλειστούν σταδιακά από τον διάλογο."@el10
"Señor Presidente, la presencia de numerosos solicitantes de asilo procedentes de Libia y Túnez figurará en la orden del día. Túnez es un país que ha derrocado a su dictador, así que ¿de qué huyen estos tunecinos? ¿De la democracia? Quizás cabría esperar que veamos encabezando la cola al señor Ben Ali, un dictador jubilado recientemente. Libia es una zona de guerra. Pero las personas no se convierten en solicitantes de asilo simplemente porque residan en un país peligroso. Debe haber algo sobre esa persona concreta que haga peligrar su seguridad. La polémica parece consistir en si Italia o Malta deberían aceptar que estas personas se queden porque son el primer país al que llegaron o si se les deberían aceptar otros Estados miembros. Mi respuesta es que ninguno debería aceptarles y tarde o temprano deberían ser devueltas al Norte de África. Si las normas de asilo de la UE realmente dicen que con tan solo reclamar ser solicitante de asilo basta para que exista la obligación de aceptarles, entonces se deben cambiar las normas. Las normas son humanas y pueden deshacerse. Si eso significa que los Estados miembros, y de hecho la propia UE, rechazan otros acuerdos internacionales, entonces que así sea. La migración ha cambiado tanto a los Estados miembros que resultan irreconocibles. Ha llegado el momento de detener el flujo y fomentar que se invierta esta tendencia. La adhesión de Croacia también está incluida en la orden del día. ¿Qué medidas adoptará la UE para asegurar que el referéndum se celebre de forma justa, que se escuche a ambas partes y se inviertan las mismas cantidades de dinero? Sospecho que no se prevé un referéndum libre y justo. El país recibirá un aluvión de propaganda de la UE y se eliminará progresivamente a aquellos que se opongan a la adhesión de Croacia."@es21
"Austatud juhataja! Päevakorras on paljude väidetavate Liibüast ja Tuneesiast pärit asüülitaotlejate olemasolu. Tuneesia on riik, mis on oma diktaatori kukutanud. Mille eest tuneeslased siis põgenevad? Demokraatia? Võib-olla peaksime eeldama, et järjekorra lõpus on ka äsja ametist tagandatud diktaator Ben Ali. Liibüa on sõjatsoon, ent inimestest ei saa asüülitaotlejaid pelgalt seetõttu, et nad elavad ohtlikus riigis. Konkreetses inimeses peab olema midagi, mis ta ohtu seab. Vaidlus paistab seisnevat selles, kas Itaalia ja Malta peaksid nad püsivalt vastu võtma, kuna on esimesed riigid, kuhu pagulased jõuavad, või peaksid teised liikmesriigid pagulased püsivalt enda riiki vastu võtma. Minu vastus on, et kumbki ei tohiks neid püsivalt vastu võtta ning pagulased tuleks varem või hiljem Põhja-Aafrikasse tagasi saata. Kui ELi asüülireeglites on tõesti kirjas, et pelgast soovist asüüli taotleda piisab, et luua kohustus nad vastu võtta, tuleb reegleid muuta. Reeglid on teinud inimesed ja neid on võimalik tühistada. Kui see tähendab, et liikmesriigid ning õigupoolest ka EL ise peaks rahvusvahelistest kokkulepetest lahti ütlema, siis olgu nii. Migratsioon on liikmesriike tundmatuseni muutnud. On tulnud aeg see vool peatada ja soodustada protsessi tagasipööramist. Päevakavas on ka Horvaatia liitumine. Missuguseid samme EL võtab, et tagada õiglane referendum, mõlema poole ärakuulamine ja võrdsete summade kulutamine? Kahtlustan, et vaba ja õiglane referendum ei ole tõenäoline. Riik laseb ennast üle ujutada ELi propagandast ja need, kes on Horvaatia liitumise vastu, tõrjutakse arutelust tasapisi välja."@et5
"Arvoisa puhemies, asialistalla on monien Libyasta ja Tunisiasta tulevien väitettyjen turvapaikanhakijoiden suuri määrä. Tunisia on maa, joka on kaatanut diktaattorinsa, joten mitä nämä tunisialaiset pakenevat? Demokratiaa? Ehkä meidän pitäisi odottaa näkevämme Zine El-Abidine Ben Ali, äskettäin eläkkeelle jäänyt diktaattori, jonon kärjessä. Libya on sota-aluetta. Ihmisistä ei kuitenkaan tule turvapaikanhakijoita vain siksi, että he elävät vaarallisessa maassa. Kyseisessä henkilössä täytyy olla jotakin erityistä, joka saa kyseisen henkilön vaaraan. Kyse näyttää olevan siitä, pitäisikö Italian tai Maltan hyväksyä heidät asumaan, koska ne ovat ensimmäiset maat, joihin he tulevat, vai pitäisikö heidät hyväksyä asumaan muissa jäsenvaltioissa. Minun vastaukseni on, että kumpienkaan ei pitäisi hyväksyä heitä asumaan ja että heidät pitäisi palauttaa Pohjois-Afrikkaan ennemmin tai myöhemmin. Jos EU:n turvapaikkasäännöissä todella sanotaan, että pelkästään väite siitä, että joku on turvapaikanhakija, riittää luomaan velvoitteen hyväksyä heidät, sääntöjä on muutettava. Säännöt ovat ihmisten laatimia ja ne voidaan kumota. Jos se tarkoittaa, että jäsenvaltiot, ja todellakin itse EU, sanoutuvat irti muista kansainvälisistä sopimuksista, olkoon sitten niin. Siirtolaisuus on muuttanut jäsenvaltioita tunnistamattomiksi. Nyt on tullut aika pysäyttää virta ja edistää sen kääntämistä takaisin päin. Kroatian liittyminen on myös asialistalla. Mihin toimenpiteisiin EU ryhtyy taatakseen, että kansanäänestys järjestetään oikeudenmukaisesti, että molempia osapuolia kuullaan ja että rahaa käytetään yhdenvertainen määrä? Minä epäilen, että odotettavissa ei ole vapaata ja oikeudenmukaista kansanäänestystä. Maa hukutetaan EU-propagandaan ja ne, jotka esittävät perusteluja Kroatian liittymistä vastaan, häivytetään keskustelusta."@fi7
"Monsieur le Président, la présence d’un grand nombre de prétendus demandeurs d’asile en provenance de Libye et de Tunisie sera aussi à l’ordre du jour. La Tunisie est un pays qui a renversé un dictateur, alors devant quoi ces Tunisiens fuient-ils? La démocratie? Peut-être devons-nous nous attendre à voir arriver en tête M. Ben Ali, le dictateur récemment mis à la retraite. La Libye est une zone de guerre. Mais les gens ne deviennent pas demandeurs d’asile simplement parce qu’ils vivent dans un pays dangereux. Il doit y avoir quelque chose qui fait que ces personnes en particulier sont en danger. La question semble être de savoir si l’Italie ou Malte doivent accepter de les reloger simplement parce que ce sont les premiers pays dans lesquelles ces personnes arrivent, ou si d’autres États membres devraient, eux aussi, accepter de les reloger. Ma réponse est que personne ne devrait accepter de les reloger et qu’ils devraient, tôt ou tard, retourner en Afrique du Nord. Si les règles de l’Union européenne en matière d’asile disent que le seul fait de se présenter comme un demandeur d’asile crée une obligation d’accueil, alors il faut modifier ces règles. Les règles sont faites par les hommes et peuvent être changées. S’il faut pour cela que les États membres, et l’Union européenne elle-même, dénoncent d’autres accords internationaux, qu’il en soit ainsi. L’immigration a changé certains États membres au point de les rendre méconnaissables. L’heure est venue d’endiguer ce flux et d’encourager son inversion. L’adhésion de la Croatie est également au programme. Quelles mesures l’Union va-t-elle prendre pour garantir la tenue d’un référendum équitable, dans lequel les deux parties seront entendues, et dans lequel des montants identiques seront dépensés de part et d’autre? Je crains qu’un référendum libre et équitable ne soit pas au programme. Ce pays va être inondé de propagande européenne, et ceux qui plaident contre l’adhésion de la Croatie seront réduits au silence."@fr8
"Elnök úr! Napirenden lesz a líbiai és tunéziai menedékkérők állítólagos nagyszámú jelenléte. Tunézia egy olyan ország, amely megdöntötte diktátora hatalmát, tehát mi elől menekülnek ezek a tunéziaiak? A demokrácia elől? Lehet, hogy Bel Ali, a nemrégiben visszavonult diktátor vezeti a sort. Líbia háborús övezet. Az emberek azonban nem egyszerűen azért válnak menedékkérővé, mert veszélyes országban élnek. Bizonyára van valami azzal a személlyel kapcsolatban, ami az adott személyt veszélybe sodorja. A vita úgy tűnik, arról szól, hogy Olaszországnak vagy Máltának kell-e befogadnia őket, mert ők az első ország, amelyet ezek az emberek elérnek, vagy más tagállamoknak kell-e befogadniuk őket. Válaszom az, hogy egyiknek sem kell befogadnia őket, előbb vagy utóbb vissza kell fordítani őket Észak-Afrikába. Ha az EU menekültügyi szabályai valóban azt mondják, hogy egy menedékkérő puszta kérelme elegendő a befogadásukra való kötelezettség megszületéséhez, akkor a szabályokat meg kell változtatni. A szabályokat emberek alakítják ki és visszavonhatók. Ha ez azt jelenti, hogy a tagállamok, sőt maga az EU más nemzetközi megállapodásokat utasít el, akkor legyen így. A tagállamok a bevándorlással a felismerhetetlenségig megváltoztak. Eljött az ideje, hogy megállítsuk az áradatot és előmozdítsuk annak visszafordítását. A napirenden szerepel továbbá Horvátország csatlakozása is. Milyen lépéseket tesz az EU a népszavazás tisztességes keretekben történő lebonyolítása érdekében, amelynek során mindkét oldalt meghallgatják és mindkét oldalon egyforma összeget költenek? Gyanítom, hogy nem valószínű, hogy szabad és tisztességes népszavazás folyik majd. Az országot elönti az európai uniós propaganda, és azok, akik Horvátország csatlakozása ellen érvelnek, nem vehetnek részt a vitában."@hu11
". – ( Signor Presidente, la presenza di un numero elevato di richiedenti asilo provenienti da Libia e Tunisia sarà all’ordine del giorno. La Tunisia è un paese che ha ribaltato il suo dittatore, per cui da che cosa fuggono i tunisini? Democrazia? Forse dovremmo aspettarci di vedere Ben Ali, dittatore da poco a riposo, in testa alla fila. La Libia è una zona di guerra. La gente però non diventa richiedente asilo soltanto perché vive in un paese pericoloso. Vi deve essere qualcosa in relazione alla persona specifica che la metta in pericolo. Il discorso sembra vertere sull’opportunità o meno che l’Italia o Malta li accolgano perché sono il primo paese che hanno raggiunto o la possibilità che siano accolti da altri Stati membri. La mia risposta è che non dovrebbero essere accolti né dagli uni né dagli altri e prima o poi debbano essere rimpatriati in Africa settentrionale. Se le norme comunitarie in materia di asilo stabiliscono che il solo fatto di affermare di essere un richiedente asilo basti per creare l’obbligo di accoglierli, tali norme vanno modificate. Le norme sono fatte dall’uomo e dall’uomo possono essere disfatte. Se ciò dovesse obbligare gli Stati membri e, di fatto, la stessa Unione europea a ripudiare altri accordi internazionali, che così sia. Gli Stati membri sono stati modificati fino a diventare irriconoscibili dalla migrazione. È giunto il momento di fermare questo flusso e incoraggiare un’inversione di tendenza. Anche l’adesione della Croazia è all’ordine del giorno. Quali passi saranno intrapresi dall’Unione per garantire che il referendum si tenga in maniera corretta, ambedue le parti vengano ascoltate e siano spese somme di denaro identiche? Sospetto che non sia previsto un referendum libero e regolare. Il paese annegherà nella propaganda comunitaria e quanti argomentano contro l’adesione della Croazia saranno esclusi dal dibattito."@it12
"Pone pirmininke, į darbotvarkę bus įtrauktas klausimas dėl daugelio tariamų prieglobsčio prašytojų iš Libijos ir Tuniso. Tunisas – šalis, nuvertusi savo diktatorių, tad nuo ko šie tunisiečiai bėga? Nuo demokratijos? Galbūt eilės pradžioje turėtume tikėtis pamatyti neseniai diktatoriumi buvusį Z. el A. Beną Ali? Libija – karo zona. Tačiau žmonės netampa prieglobsčio ieškotojais vien dėl to, kad gyvena pavojingoje šalyje. Turi būti kas nors, dėl ko konkretus asmuo atsiduria pavojuje. Atrodo, ginčijamasi dėl to, ar Italija, ar Malta turėtų juos priimti ir apgyvendinti, nes tai pirmosios šalys, kurias jie pasiekia, o gal juos turėtų apgyvendinti kitos valstybės narės? Mano atsakymas yra toks: nė viena šalis neturėtų jų priimti apgyvendinti ir anksčiau ar vėliau juos reikėtų išsiųsti atgal į Šiaurės Afriką. Jeigu pagal ES prieglobsčio taisykles iš tikrųjų yra taip, kad vien prašymo suteikti prieglobstį pateikimas yra pakankamas pagrindas, kad atsirastų pareiga juos priimti, tada reikėtų keisti taisykles. Taisykles kuria žmogus, jis jas gali ir keisti. Jeigu tai reiškia, kad valstybės narės, o gal ir pati ES turės netaikyti kitų tarptautinių susitarimų, tegul taip ir būna. Migracija neatpažįstamai pakeitė valstybes nares. Atėjo laikas sustabdyti migrantų srautą ir skatinti atvirkštinį procesą. Į darbotvarkę įtrauktas ir Kroatijos stojimo klausimas. Kokių veiksmų imsis ES, kad užtikrintų, jog referendumas būtų surengtas sąžiningai, išklausant abi šalis ir išleidžiant vienodas pinigų sumas? Įtariu, kad laisvas ir sąžiningas referendumas nėra tikėtinas. Šalyje bus labai daug ES propagandos, o pasisakantieji prieš Kroatijos narystę bus išstumti iš diskusijų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Darba kārtībā būs, kā tiek apgalvots, jautājums par lielo patvēruma meklētāju skaitu no Lībijas un Tunisijas. Tunisija ir valsts, kas gāzusi diktatoru, no kā tad bēg šie tunisieši? No demokrātijas? Varbūt mēs redzēsim kungu, nesen atkāpušos diktatoru, šīs rindas priekšgalā? Lībija ir kara zona. Taču cilvēki nekļūst par patvēruma meklētājiem tikai tāpēc, ka viņi dzīvo bīstamā valstī. Ir jābūt kaut kādam citam iemeslam, kāpēc konkrētā persona jūtas apdraudēta. Jautājums ir par to, vai Itālijai un Maltai ir jāpieņem viņi tikai tāpēc, ka tās ir pirmās valstis, ko viņi sasniedza, un vai viņus nevajadzētu pieņemt citām dalībvalstīm. Mana atbilde ir, ka nevienai valstij nav jāļauj viņiem tajās apmesties un ka agrāk vai vēlāk viņi ir jānosūta atpakaļ uz Ziemeļāfriku. Ja ES patvēruma piešķiršanas noteikumos ir patiešām teikts, ka ar pretenzijām uz patvērumu pietiek, lai mums būtu pienākums viņus pieņemt, tad ir jāmaina noteikumi. Noteikumus pieņem cilvēki, un viņi var arī no tiem atteikties. Ja tas nozīmē, ka dalībvalstīm vai pašai ES ir jāatsakās no starptautiskiem nolīgumiem, tad tas arī ir jādara. Migrācija ir pārvērtusi dalībvalstis līdz nepazīšanai. Ir pienācis laiks apturēt migrantu plūsmu un pagriezt to atpakaļ. Horvātijas pievienošanās arī ir darba kārtībā. Kādus pasākumus ES veiks, lai nodrošinātu godīgu referendumu, kurā tiek uzklausītas abas puses un iztērētas vienādas naudas summas? Man ir aizdomas, ka Horvātiju negaida godīgs referendums. Šo valsti pārpludinās ES propaganda, un tos, kas būs pret Horvātijas pievienošanos, pamazām izspiedīs no debatēm."@lv13
"Mr President, the presence of large numbers of alleged asylum seekers from Libya and Tunisia will be on the agenda. Tunisia is a country that has toppled its dictator, so what are these Tunisians fleeing from? Democracy? Perhaps we should expect to see Mr Ben Ali, a recently retired dictator, at the head of the queue. Libya is a war zone. But people do not become asylum seekers simply because they live in a dangerous country. There must be something about that particular person that places that person in jeopardy. The argument seems to be about whether Italy or Malta should accept them for settlement because they are the first country they reached, or whether they should be accepted for settlement by other Member States. My answer is that neither should accept them for settlement and they should sooner or later be returned to North Africa. If EU asylum rules really say that a mere claim to be an asylum seeker is enough to create an obligation to accept them, then the rules must be changed. Rules are man-made and can be unmade. If that means Member States, and indeed the EU itself, repudiating other international agreements, then so be it. Member States have been changed beyond recognition by migration. The time has come to stop the flow and encourage its reversal. The accession of Croatia is also on the agenda. What steps will the EU take to ensure the referendum will be held fairly, with both sides being heard and equal amounts of money being spent? I suspect that a free and fair referendum in not on the cards. The country will be deluged with EU propaganda and those arguing against Croatia’s accession will be phased out of the debate."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, op de agenda zal de aanwezigheid staan van grote aantallen vermeende asielzoekers uit Libië en Tunesië. Tunesië is een land dat zijn dictator omver heeft geworpen, dus waar vluchten deze Tunesiërs eigenlijk voor? Democratie? Misschien moeten we dan aan de kop van de stoet de heer Ben Ali verwachten, een dictator die onlangs met pensioen is gegaan. Libië is een oorlogsgebied. Maar mensen worden geen asielzoeker eenvoudigweg omdat ze in een gevaarlijk land leven. Er moet iets met de betreffende persoon aan de hand zijn dat die persoon in gevaar brengt. De discussie lijkt te gaan over de vraag of Italië of Malta hen moet toelaten en een vestigingsvergunning moet geven, omdat zij het eerste land zijn dat deze mensen hebben bereikt, of dat ze moeten worden toegelaten door andere lidstaten. Mijn antwoord is dat geen van allen hen moet toelaten en een vestigingsvergunning moet geven, maar dat ze vroeg of laat moeten worden teruggestuurd naar Noord-Afrika. Als de Europese asielregels echt zeggen dat alleen al de bewering dat men asielzoeker is, volstaat om de verplichting te scheppen hen toe te laten, moeten de regels worden gewijzigd. Regels worden door mensen gemaakt en kunnen ook weer worden geschrapt. Als dat betekent dat lidstaten, en zelfs de EU zelf, andere internationale akkoorden verwerpen, het zij zo. De lidstaten zijn door de migratie onherkenbaar veranderd. Het is tijd de stroom een halt toe te roepen en omkering van de stroom aan te moedigen. De toetreding van Kroatië staat ook op de agenda. Welke stappen gaat de EU nemen om te waarborgen dat het referendum op eerlijke wijze wordt gehouden, dat beide zijden worden gehoord en evenveel geld ontvangen? Ik vermoed dat een vrij en eerlijk referendum er niet in zit. Het land zal worden overstelpt met Europese propaganda, en degenen die argumenten aanvoeren tegen de toetreding van Kroatië, zullen geleidelijk uit het debat worden geweerd."@nl3
"Panie Przewodniczący! Obecność wielu domniemanych azylantów z Libii i Tunezji znajdzie się w porządku obrad Komisji. Tunezja jest krajem, który obalił dyktatora, od czego więc uciekają Tunezyjczycy? Od demokracji? A może na końcu tej kolejki powinniśmy się spodziewać emerytowanego dyktatora, pana Ben Alego? Libia jest strefą objętą wojną. Ludzie nie stają się jednak azylantami tylko dlatego, że żyją w niebezpiecznym kraju. Dana osoba musi mieć określone powody, by czuć się w niebezpieczeństwie. Wydaje się, że chodzi o to, czy Włochy lub Malta powinny przyjmować uchodźców tylko dlatego, że są pierwszymi krajami, do których ci dotarli, czy też powinny ich przyjmować inne państwa członkowskie. Uważam, że nikt nie powinien ich przyjmować, i że prędzej czy później powinni oni wrócić do Afryki Północnej. Jeżeli zasady UE dotyczące azylu stanowią, że samo twierdzenie, iż jest się azylantem, wystarcza, by powstawał obowiązek jego przyjęcia, to trzeba te zasady zmienić. Zasady tworzą ludzie i ludzie mogą je zmieniać. Państwa członkowskie i sama UE mogą zatem odrzucać inne porozumienia międzynarodowe, jeżeli tak sobie życzą. Migracja zmieniła państwa członkowskie nie do poznania. Nadszedł czas, by zatamować napływ imigrantów i zachęcić ich do powrotu. W porządku dziennym znalazła się także akcesja Chorwacji. Jakie działania podejmie UE, by zapewnić uczciwe przeprowadzenie referendum, wysłuchanie i porównywalne wydatki obu stron? Podejrzewam, że wolne i uczciwe referendum jest niemożliwe. Chorwacja ulegnie propagandzie UE, a przeciwnicy akcesji zostaną wyeliminowani z debaty."@pl16
"Senhor Presidente, a questão dos numerosos pretensos requerentes de asilo oriundos da Líbia e da Tunísia faz parte da ordem de trabalhos. Se a Tunísia já derrubou o seu ditador, de que fogem estes tunisinos? Da democracia? Talvez devêssemos esperar ver Ben Ali, o ditador recentemente derrubado, à cabeça da fila. A Líbia é uma zona de guerra. Mas as pessoas não se tornam requerentes de asilo apenas porque vivem num país perigoso. Tem de haver alguma coisa relacionada com uma pessoa em concreto que a ponha em risco. A discussão parece ser sobre se a Itália e Malta devem acolhê-los por serem os países onde eles desembarcam, ou se devem ser acolhidos por outros Estados­Membros. A minha resposta é que ninguém os deve acolher e que, mais cedo ou mais tarde, devem ser reenviados para o Norte de África. Se as regras da UE em matéria de asilo determinam que o simples pedido para serem considerados requerentes de asilo implica a obrigação de os aceitar, há que alterar essas regras. As regras são feitas por homens e podem ser desfeitas. Se isso implica a denúncia de outros acordos internacionais por parte dos Estados­Membros e da própria UE que assim seja. Os Estados­Membros estão irreconhecíveis devido à migração. Chegou o momento de travar o fluxo e encorajar a sua inversão. A adesão da Croácia também consta da ordem de trabalhos. Como vai a UE garantir que o referendo é justo, ou seja, que ambos os lados são ouvidos e gastam quantias idênticas? Desconfio que seja possível um referendo livre e justo. O país será inundado com propaganda da UE e os que se opuserem à adesão da Croácia irão sendo afastados do debate."@pt17
"Dle președinte, prezența unui număr mare de așa-numiți solicitanți de azil din Libia și Tunisia se va afla pe ordinea de zi. Tunisia este o țară care și-a înlăturat dictatorul, așadar de ce fug acești tunisieni? De democrație? Probabil, trebuie să ne așteptăm să îl vedem pe dl Ben Ali, un dictator recent pensionat, primul la rând. Libia este o zonă de război. Dar oamenii nu devin solicitanți de azil, pur și simplu pentru că trăiesc într-o țară periculoasă. Trebuie să existe un motiv pentru ca o persoană să fie considerată în pericol. Dezbaterea pare să fie despre acceptarea stabilirii acestora ori în Italia sau Malta, deoarece sunt prima țară în care au ajuns, ori în alte state membre. Răspunsul meu este că niciuna dintre aceste țări nu ar trebui să accepte stabilirea acestora, iar mai devreme sau mai târziu ar trebui să fie returnați în Africa de Nord. Dacă normele UE privind azilul prevăd într-adevăr faptul că simpla cerere de a deveni solicitant de azil este suficientă pentru a crea obligația de acceptare, atunci normele trebuie schimbate. Normele sunt făcute de oameni și pot fi desfăcute. Dacă acest lucru înseamnă că statele membre și, într-adevăr, însăși UE refuză respectarea altor acorduri internaționale, atunci așa să fie. Statele membre s-au schimbat atât de mult încât au devenit de nerecunoscut din cauza migrației. A venit momentul să oprim acest curent și să încurajăm schimbarea de direcție. Aderarea Croației se află, de asemenea, pe ordinea de zi. Ce măsuri va adopta UE pentru a se asigura că referendumul va fi organizat în mod corect, cu ascultarea ambelor părți și cheltuirea unor sume egale de bani? Bănuiesc că nu se dorește un referendum liber și corect. Țara va fi invadată cu propaganda UE, iar cei care se opun aderării Croației vor fi eliminați treptat din dezbatere."@ro18
"Na programe bude prítomnosť veľkého počtu údajných žiadateľov o azyl z Líbye a Tuniska. Tunisko je krajina, ktorá zvrhla svojho diktátora, tak pred čím títo Tunisania utekajú? Pred demokraciou? Možno by sme mali na čele davu očakávať diktátora bin Alího, ktorý nedávno odstúpil. Líbya je vojnovou oblasťou. Ľudia sa však nestávajú žiadateľmi o azyl iba preto, že žijú v nebezpečnej krajine. Musí ísť o niečo, čo ohrozuje priamo danú osobu. Spor sa vedie o to, či majú mať možnosť usadiť sa v Taliansku alebo na Malte, pretože sú to prvé krajiny, kam sa dostali, alebo ich majú prijať ostatné členské štáty. Moja odpoveď znie, že ich nemá prijať nikto a že skôr či neskôr ich treba vrátiť do severnej Afriky. Keď podľa azylových predpisov EÚ naozaj vzniká povinnosť prijať týchto ľudí iba na základe tvrdenia, že sú žiadateľmi o azyl, potom treba tieto predpisy zmeniť. Predpisy tvoria ľudia a možno ich zrušiť. Ak to znamená, že členské štáty a vlastne aj samotná EÚ majú odstúpiť od iných medzinárodných dohôd, nech je tak. Migrácia zmenila členské štáty na nepoznanie. Prišiel čas zastaviť tok a presadzovať jeho obrat. Na programe je aj pristúpenie Chorvátska. Aké kroky podnikne EÚ, aby zabezpečila spravodlivé referendum s vypočutím oboch strán a vynaložením rovnakých prostriedkov? Mám podozrenie, že zrejme nepôjde o slobodné a spravodlivé referendum. Krajinu zaplaví propaganda EÚ a hlasy proti pristúpeniu Chorvátska budú z diskusie postupne vylúčené."@sk19
"Gospod predsednik, prisotnost velikega števila domnevnih prosilcev za azil iz Libije in Tunizije bo na dnevnem redu. Tunizija je država, ki je strmoglavila svojega diktatorja, torej od česa bežijo ti Tunizijci? Demokracije? Morda bi morali pričakovati na prvem mestu v vrsti gospoda Bena Alija, pred kratkim upokojenega diktatorja. Libija je vojno območje. Toda ljudje ne postanejo prosilci za azil samo zaradi tega, ker živijo v nevarni državi. Nekaj je na osebi, ki jo postavlja v nevarnost.. Spor je verjetno v tem, ali naj jih Italija ali Malta sprejmeta, saj sta prvi državi, v katere prispejo, ali naj jih sprejmejo ostale države članice. Moj odgovor je, naj jih ne sprejme nobena in naj se čim prej vrnejo v severno Afriko. Če pravila EU o azilu resnično navajajo, da je samo zahtevek prosilca za azil dovolj, da nastane obveznost njihovega sprejema, potem je ta pravila treba spremeniti. Pravila je napisal človek in lahko se jih razveljavi. Če to pomeni, da države članice in tudi sama EU zavračajo druge mednarodne sporazume, potem naj bo tako. Države članice je migracija prav gotovo spremenila. Prišel je čas, da se tok zaustavi in se spodbudi vračanje. Pristop Hrvaške je prav tako na dnevnem redu. Katere ukrepe bo sprejela EU, da se zagotovi, da bo referendum potekal pošteno in da bosta slišani obe strani ter da se bo porabil enak znesek denarja? Predvidevam, da svobodnega in poštenega referenduma najverjetneje ne bo. Državo bo preplavila propaganda EU in tisti, ki so proti pristopu Hrvaške, bodo izločeni iz razprave."@sl20
"Herr talman! Frågan om det stora antalet påstådda asylsökande från Libyen och Tunisien kommer att stå på dagordningen. Tunisien har störtat sin diktator, så vad flyr dessa tunisier från? Demokrati? Vi kanske kommer att få se den nyligen störtade diktatorn Zine El Abidine Ben Ali först i kön. Libyen är en krigszon. Men människor blir inte asylsökande bara för att de lever i ett farligt land. En person som söker asyl måste vara utsatt för en särskild fara. Diskussionen verkar handla om huruvida Italien eller Malta ska ta emot dessa människor för bosättning eftersom de var de första länder som dessa människor kom till, eller om de bör tas emot för bosättning av andra medlemsstater. Mitt svar är att vi inte ska låta dem stanna kvar i EU över huvud taget och att de förr eller senare bör skickas tillbaka till Nordafrika. Om EU:s asylbestämmelser verkligen innebär att det är tillräckligt att en person bara uppger sig vara asylsökande för att man ska vara skyldig att ta emot honom eller henne, då måste reglerna ändras. Reglerna har skapats av människor och kan ändras. Om detta innebär att medlemsstaterna, och naturligtvis EU självt, frångår andra internationella avtal, då får det vara så. Medlemsstaterna har förändrats till oigenkännlighet av migrationen. Nu är det dags att stoppa migrationsströmmen och vända på den. Kroatiens anslutning står också på dagordningen. Vilka åtgärder kommer EU att vidta för att se till att folkomröstningen blir rättvis, att båda sidor får komma till tals och att alla lägger lika mycket pengar på valkampanjen? Jag misstänker att folkomröstningen varken blir fri eller rättvis. Landet kommer att dränkas av EU-propaganda, och de som argumenterar mot Kroatiens anslutning kommer att avskärmas från diskussionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph