Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-055-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-055-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Vielen Dank, Herr Lambsdorff, ich bin Ihrer Meinung, dass Griechenland dringend politische Einigkeit braucht. Das fängt aber natürlich damit an, dass die Vorschläge, die dort gemacht wurden, endlich gerecht sein müssen. Einigkeit in dem Land wird es nur geben, wenn es neues Vertrauen gegenüber der politischen und wirtschaftlichen Elite dort gibt. Das setzt voraus, dass die Vorschläge, die gemacht werden, Einigkeit mit sich bringen. Aber die Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist folgende: Ich würde mir auch etwas Kohärenz in Ihrer Fraktion wünschen. Hier fordern Sie Eurobonds, in Deutschland erklären Sie Eurobonds zu einer Art Gotteslästerung. Aus Ihrer Fraktion im Bundestag kommen die stärksten Widerstände gegen gemeinsame europäische ..."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, děkuji panu poslanci Lambsdorffovi, jsem toho názoru, že Řecko naléhavě potřebuje politickou jednotu. Ta se však samozřejmě odvíjí od toho, že návrhy, které tam byly předloženy, musí být konec konců spravedlivé. Jednoty bude dosaženo pouze tehdy, pokud se v Řecku obnoví důvěra v politické a ekonomické elity. Aby to bylo možné, musí u předkládaných návrhů panovat jednota. Chtěl bych vám však položit tuto otázku: byl bych rád, kdyby také vaše skupina do jisté míry zachovávala důslednost. Zde požadujete evropské dluhopisy, ale v Německu evropské dluhopisy považujete div ne za svatokrádež. Právě vaše skupina ve spolkovém parlamentu nejvíce brojí proti společným evropským…"@cs1
"Hr. formand! Tak, hr. Lambsdorff. Jeg mener, at Grækenland snarest muligt har brug for politisk enighed. Naturligvis er udgangspunktet for denne enighed imidlertid, at de forslag, der fremsættes der, til syvende og sidst skal være rimelige. Der vil kun blive opnået enighed i Grækenland, hvis der er fornyet tillid til den politiske og økonomiske elite i landet. Hvis dette skal være muligt, skal de forslag, som fremsættes, fremme enigheden. Det spørgsmål, jeg gerne vil stille Dem, er, at jeg også gerne ser, at der bliver opnået enighed i Deres gruppe. Her opfordrer De til euroobligationer, men i Tyskland har De sagt, at euroobligationer er en form for blasfemi. Det er fra Deres gruppe i det tyske parlament, at vi ser den største modstand mod fælles europæiske ... ( )"@da2
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κ. Lambsdorff, είμαι της γνώμης ότι η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως πολιτική ενότητα. Ωστόσο, αυτό βεβαίως προϋποθέτει ότι οι προτάσεις που θα κατατεθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας θα είναι επί της ουσίας δίκαιες. Η ενότητα στο εσωτερικό της χώρας θα διασφαλιστεί μόνο εάν ανανεωθεί η εμπιστοσύνη στην πολιτική και οικονομική ελίτ της. Για να καταστεί αυτό δυνατό, οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να επιφέρουν ενότητα. Ωστόσο, το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής: περιμένω να επιδείξει έναν βαθμό συνέπειας και η δική σας πολιτική ομάδα. Εδώ ζητείτε την έκδοση ευρωομολόγων, αλλά στη Γερμανία αντιμετωπίζετε κάθε συζήτηση περί ευρωομολόγων ως ένα είδος βλασφημίας. Από τη δική σας κοινοβουλευτική ομάδα στο γερμανικό κοινοβούλιο προέρχονται οι μεγαλύτερες αντιδράσεις απέναντι σε ένα κοινό ευρωπαϊκό..."@el10
"Mr President, thank you Mr Lambsdorff, I am of the opinion that Greece urgently needs political unity. However, that of course starts with the fact that the proposals put forward there must ultimately be fair. There will only be unity in the country if there is renewed trust in the political and economic elite there. For that to be possible, the proposals made need to bring about unity. However, the question that I would like to ask you is this: I would also like to see some consistency in your group. Here you are calling for Eurobonds, but in Germany you have declared Eurobonds to be a kind of blasphemy. It is from your group in the German parliament that we see the greatest opposition to common European ..."@en4
"Señor Presidente, gracias señor Lambsdorff, soy de la opinión de que Grecia necesita unidad política urgentemente. Sin embargo, eso sin duda comienza con que las propuestas presentadas allí finalmente sean justas. Solo habrá unidad en el país si allí se renueva la confianza en la élite política y económica. Para que eso sea posible, las propuestas formuladas deben dar pie a la unidad. No obstante, la cuestión que quisiera preguntarles es esta: También me gustaría ver algo de coherencia en su Grupo. Aquí ustedes están pidiendo eurobonos, pero en Alemania ustedes han declarado que los eurobonos son una especie de blasfemia. Es de su Grupo en el Parlamento alemán de donde procede la mayor oposición a…"@es21
"Austatud juhataja! Aitäh, Graf Lambsdorff! Olen arvamusel, et Kreeka vajab tungivalt poliitilist ühtsust. See aga saab loomulikult alguse tõsiasjast, et seal soovitatud ettepanekud peavad lõppkokkuvõttes olema õiglased. Ühtsus saab riigis olla vaid siis, kui usaldus sealse poliitilise ja majandusliku eliidi vastu taastub. Selleks et see oleks võimalik, peavad tehtavad ettepanekud ühtsust soodustama. Siiski sooviksin teilt küsida järgmist: sooviksin ka teie fraktsioonis näha pisut järjepidevust. Kutsute siin üles eurovõlakirjadele, kuid Saksamaal olete need kuulutanud millegi pühaduseteotuse sarnaseks. Just teie fraktsioonile Saksa parlamendis oleme näinud suurimat vastuseisu ühisele Euroopa..."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitos, hyvä Alexander Graf Lambsdorff, minä katson, että Kreikka tarvitsee välittömästi poliittista yhtenäisyyttä. Se tietysti alkaa kuitenkin siitä, että siellä esitettyjen ehdotusten on loppujen lopuksi oltava oikeudenmukaisia. Maa on yhtenäinen vain, jos sen poliittiseen ja taloudelliseen eliittiin luotetaan jälleen. Sen aikaansaamiseksi tehdyillä ehdotuksilla on saatava yhtenäisyyttä aikaan. Kysymys, jonka teiltä haluan kysyä, on kuitenkin tämä: Haluaisin myös nähdä jonkin verran johdonmukaisuutta teidän ryhmässänne. Täällä te vaaditte eurobondeja, mutta Saksassa olette julistaneet eurobondit suorastaan jumalanpilkaksi. Teidän ryhmästänne Saksan parlamentissa tulee suurin vastustus yhteiselle eurooppalaiselle…"@fi7
"Monsieur le Président, merci, Monsieur Lambsdorff, je suis d’avis que la Grèce a besoin d’urgence d’unité politique. Mais pour cela, évidemment, il faut que les propositions qui lui sont présentées soient équitables. Pour garantir l’unité dans le pays, il faut rétablir la confiance dans les élites politiques et économiques. Pour que cela soit possible, il faut que les propositions favorisent l’unité. Mais la question que je voudrais vous poser est la suivante: je voudrais voir un peu de cohérence dans votre groupe. Ici, vous réclamez les euro-obligations, mais en Allemagne, vous avez déclaré que les euro-obligations étaient une sorte de sacrilège. Au parlement allemand, c’est votre groupe qui exprime la plus farouche opposition à l’initiative européenne commune…"@fr8
"Elnök úr! Köszönöm Lambsdorff úr, véleményem szerint Görögországnak sürgősen politikai egységre van szüksége. Ez azonban természetesen azzal kezdődik, hogy az ott előterjesztett javaslatoknak végül igazságosnak kell lenniük. Csak akkor lesz egység az országban, ha az ottani politikai és gazdasági elitben ismét megbíznak. Ennek feltétele, hogy az előterjesztett javaslatoknak egységet kell teremteniük. A következő kérdést szeretném azonban önnek feltenni: valamiféle következetességet is szeretnék látni az ön képviselőcsoportjában. Ön itt eurókötvényeket követel, de Németországban az eurókötvényeket valamiféle istenkáromlásnak titulálta. A német parlamentben az ön képviselőcsoportjából érkezik a legerősebb ellenállás a közös európai ..."@hu11
". – ( Signor Presidente, la ringrazio onorevole Lambsdorff. Sono del parere che la Grecia abbia urgentemente bisogno di unità politica. Tutto parte però, come è ovvio, dalle proposte che saranno formulate nel paese, proposte che dovranno essere corrette. Vi sarà unità nel paese soltanto se vi sarà rinnovata fiducia nella sua élite politica ed economica. Affinché ciò sia possibile, le proposte formulate devono creare unità. La questione che vorrei tuttavia porre riguarda la coerenza, che desidererei vedere anche nel suo gruppo. Si chiedono euroobbligazioni, ma in Germania si è dichiarato che le euroobbligazioni sono una sorta di blasfemia. Dal suo gruppo nel parlamento tedesco è venuta la più grande opposizione a strumenti europei comuni... rom"@it12
"Pone pirmininke, dėkoju, pone G. Lambsdorffai, manau, kad Graikijai neatidėliotinai reikalinga politinė vienybė. Tačiau pirmiausia pateikiami pasiūlymai turi būti tinkami. Šalyje bus vienybė tik tada, jeigu vėl bus pasitikima politiniu ir ekonominiu elitu. Kad taip įvyktų, pateikti pasiūlymai turi užtikrinti vienybę. Tačiau norėčiau paprašyti štai ko: irgi norėčiau tam tikro nuoseklumo jūsų frakcijoje. Čia jūs reikalaujate euroobligacijų, tačiau Vokietijoje euroobligacijas paskelbėte tam tikra šventvagyste. Tai jūsų frakcija Vokietijos parlamente labiausiai priešinasi bendriems Europos ..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pateicos jums kungs. Es uzskatu, ka Grieķijai ir steidzami vajadzīga politiska vienotība. Taču, lai to panāktu, izvirzītajiem priekšlikumiem ir jābūt galu galā taisnīgiem. Šajā valstī var panākt vienotību tikai tad, ja tiks atjaunota uzticība tās politiskajai un tautsaimnieciskajai elitei. Lai to panāktu, ierosinātajiem priekšlikumiem ir jānodrošina vienotība. Tāpēc es vēlos uzdot jums šādu jautājumu — es vēlētos sagaidīt konsekvenci no jūsu grupas puses. Šeit jūs aicināt ieviest eiroobligācijas, bet Vācijā jūs esat paziņojuši, ka eiroobligācijas ir ķecerība. Tieši jūsu grupa Vācijas parlamentā visvairāk pretojas kopējām Eiropas..."@lv13
"Herr Präsident! Vielen Dank, Herr Lambsdorff, ich bin Ihrer Meinung, dass Griechenland dringend politische Einigkeit braucht. Das fängt aber natürlich damit an, dass die Vorschläge, die dort gemacht wurden, endlich gerecht sein müssen. Einigkeit in dem Land wird es nur geben, wenn es neues Vertrauen gegenüber der politischen und wirtschaftlichen Elite dort gibt. Das setzt voraus, dass die Vorschläge, die gemacht werden, Einigkeit mit sich bringen. Aber die Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist folgende: Ich würde mir auch etwas Kohärenz in Ihrer Fraktion wünschen. Hier fordern Sie Eurobonds, in Deutschland erklären Sie Eurobonds zu einer Art Gotteslästerung. Aus Ihrer Fraktion im Bundestag kommen die stärksten Widerstände gegen gemeinsame europäische ..."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, hartelijk dank, mijnheer Lambsdorff, ik ben van mening dat Griekenland dringend behoefte heeft aan politieke eenheid. Maar dat begint er uiteraard mee dat de voorstellen die worden gedaan, uiteindelijk eerlijk zijn. Er kan alleen maar eenheid zijn in een land als er een hernieuwd vertrouwen is in de politieke en economische elite. Om dat mogelijk te maken moeten de maatregelen die worden voorgesteld, tot eenheid leiden. De vraag die ik u echter zou willen stellen is deze: ik zou ook graag enige consistentie willen zien binnen uw fractie. Hier roept u op tot euro-obligaties, maar in Duitsland hebt u de euro-obligatie als een soort van heiligschennis bestempeld. Het is uit uw fractie in het Duitse parlement dat de grootste weerstand komt tegen een gemeenschappelijke Europese..."@nl3
"Panie Przewodniczący! Dziękuję panu posłowi Lambsdorffowi. Jestem zdania, że Grecji pilnie potrzeba politycznej jedności. To jednak wymaga, by wysuwane tu wnioski były bezwzględnie uczciwe. Jedność w tym państwie jest możliwa tylko wtedy, gdy odbudowane zostanie zaufanie do elit politycznych i gospodarczych. Aby to było możliwe, wysuwane wnioski muszą właśnie powodować jedność. Chcę jednak zwrócić uwagę na to, że Pana grupa powinna wykazać się jakąś konsekwencją. Tu bowiem wzywacie do wprowadzenia euroobligacji, a w Niemczech mówicie, że euroobligacje są swego rodzaju bluźnierstwem. To właśnie ze strony Pana grupy w parlamencie niemieckim dostrzegamy największą opozycję w stosunku do wspólnej..."@pl16
"Senhor Presidente, obrigado, Senhor Deputado Lambsdorff, penso que a Grécia precisa urgentemente de unidade política. Mas é evidente que isso tem de começar pela apresentação de propostas que sejam fundamentalmente justas. Só haverá unidade no país se a confiança nas suas elites política e económica se renovar. Para que tal seja possível, as propostas apresentadas devem propiciar a unidade. Mas a pergunta que lhe quero fazer é a seguinte: gostaria de ver alguma coerência no seu grupo. Aqui, exigem as euro-obrigações, mas, na Alemanha, dizem que elas são uma espécie de heresia. É do seu grupo no Parlamento alemão que parte a oposição mais forte a essas…"@pt17
"Dle președinte, vă mulțumesc, dle Lambsdorff, eu sunt de părere că Grecia are nevoie urgent de unitate politică. Totuși, aceasta începe cu siguranță cu faptul că propunerile înaintate acolo trebuie să fie în ultimă instanță echitabile. Va exista unitate în țară numai dacă va exista o încredere reînnoită în elita politică și economică de acolo. Pentru ca acest lucru să fie posibil, propunerile făcute trebuie să creeze unitate. Cu toate acestea, întrebarea pe care doresc să v-o adresez este că aș dori, de asemenea, să văd o anumită coerență în cadrul grupului dvs. Sunteți aici solicitând euroobligațiuni, însă în Germania ați declarat că ele sunt un fel de blasfemie. Din partea grupului dvs. din parlamentul german vedem cea mai mare opoziție împotriva ... ..."@ro18
"Ďakujem vám pán Lambsdorff. Zastávam názor, že Grécko naliehavo potrebuje politickú jednotu. Tá sa však, samozrejme, začína pri tom, že návrhy, ktoré sa tam predkladajú, musia byť naozaj spravodlivé. V krajine zavládne jednota iba vtedy, keď sa obnoví dôvera v tamojšiu politickú a hospodársku elitu. Predkladané návrhy musia prinášať jednotu, aby sa tak stalo. Otázka, ktorú vám chcem položiť, však znie: rád by som bol svedkom určitej súdržnosti aj vo vašej skupine. Tu požadujete európske dlhopisy, ale v Nemecku ste európske dlhopisy vyhlásili za akési rúhanie. V nemeckom parlamente predstavuje práve vaša skupina najväčšiu opozíciu voči spoločnému európskemu..."@sk19
"Gospod predsednik, hvala, gospod Lambsdorff, sem enakega mnenja, da Grčija nujno potrebuje politično enotnost. Toda to se seveda začne z dejstvom, da morajo biti tam vloženi predlogi zelo pošteni. Enotnost v državi bo dosežena le, če se obnovi zaupanje v tamkajšnjo politično in gospodarsko elito. Da bo to mogoče, morajo vloženi predlogi prinesti enotnost. Toda vprašanje, ki bi vam ga rad zastavil, je naslednje: v vaši skupini bi rad videl tudi nekaj skladnosti. Tukaj pozivate k evroobveznicam, toda v Nemčiji ste izjavili, da so evroobveznice vrsta bogokletstva. Iz vaše skupine v nemškem parlamentu vidimo največje nasprotovanje skupnim evropskim …"@sl20
"Herr talman! Tack, Alexander Graf Lambsdorff. Jag anser att Grekland är i trängande behov av politisk enighet. Men utgångspunkten måste självklart vara att förslagen är rättvisa. Det kan endast råda enighet i Grekland om det finns ett förnyat förtroende för landets politiska och ekonomiska elit. För att det ska bli möjligt måste de förslag som läggs fram skapa enighet. Jag vill emellertid ställa följande fråga till dig: Jag skulle också vilja se en viss konsekvens i din egen grupp. Här i parlamentet efterlyser ni euroobligationer, men i Tyskland har ni sagt att ni tycker att euroobligationer är rena hädelsen. Det är från din grupp i den tyska förbundsdagen som vi ser det största motståndet mot gemensamma europeiska …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph