Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-053-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-053-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! In all den Ländern, in denen es eine Krise gibt, hat es echte Probleme gegeben. Es hat gar keinen Sinn, das zu leugnen. Man kann sie hier von zwei Seiten missbrauchen. Man kann sie missbrauchen, indem man, wie das zum Beispiel einige Ratingagenturen tun, Länder sozusagen in den Abgrund beraten, in den Abgrund bringen. Man kann sie aber auch missbrauchen, indem man politisch meint, wir müssen nichts ändern. Wenn einige der Demonstranten, beispielsweise in Griechenland oder anderen Ländern, meinen, man muss nichts ändern, man kann so weiterfahren, dann liegen sie falsch. Deshalb sind wir dafür, die Maßnahmen der Regierung Papandreou voll zu unterstützen. Sie gehen in die richtige Richtung, sie müssen unterstützt werden, und das müssen auch einige Gewerkschafter in Griechenland anerkennen, das ist der einzige Weg, da rauszukommen, wenn es gemeinsam gleichzeitig eine Wachstumspolitik gibt. Auf das wollte ich ganz klar hinweisen. Also Missbrauch von keiner Seite! Das ist absolut wichtig."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, všechny země, které procházejí krizí, čelí skutečným problémům. To naprosto nemá smysl popírat. Tuto situaci lze zneužít dvojím způsobem. Může být zneužita, jako to například dělají některé ratingové agentury, tak, že dané zemi budou doporučována opatření, která ji přivedou ke krachu. Může však být zneužita také k politické propagandě, že není třeba dělat žádné změny. Pokud si někteří demonstranti myslí, například v Řecku, že nemusíme nic měnit, že všechno může pokračovat jako dřív, mýlí se. Jsme tudíž pro to, aby opatření navržená vládou premiéra Papandreoua dostala naši plnou podporu. Tato opatření představují krok správným směrem. Je třeba je podpořit a tuto skutečnost musí uznat také někteří řečtí odboráři – je to jediná cesta k překonání krize, ovšem za předpokladu, že zároveň budeme realizovat politiku podporující růst. Chtěl jsem, aby to bylo naprosto jasné. Jinak řečeno, musíme zabránit oběma formám zneužívání. To je velmi důležité."@cs1
"Hr. formand! I alle de lande, der befinder sig i en krise, har der været store problemer. Det er der absolut ingen grund til at benægte. Denne situation kan misbruges fra to forskellige sider. Den kan misbruges sådan, som nogle kreditvurderingsbureauer gør det, ved f.eks. at rådgive på en måde, der medfører, at lande ender i ruin. Den kan også misbruges ved, at der fremsættes politiske erklæringer om, at vi ikke er nødt til at ændre noget som helst. Hvis nogle af demonstranterne i f.eks. Grækenland eller andre lande, ikke mener, at vi er nødt til at ændre noget som helst, og at vi kan fortsætte som hidtil, så tager de fejl. Vi tilslutter os derfor forslaget om at give vores ubetingede støtte til de foranstaltninger, der foreslås af hr. Papandreous regering. Disse foranstaltninger er et skridt i den rigtige retning. De skal bakkes op, og det er nogle af fagforeningsfolkene i Grækenland også nødt til at indse. Den eneste måde at måde at nå dette mål på er, hvis vi samtidig fører en vækstpolitik sammen. Jeg ønskede at gøre det helt klart. Situationen må med andre ord ikke misbruges fra nogen af siderne. Det er yderst vigtigt."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, σε όλες τις χώρες που διέρχονται κρίση, υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να το αρνούμαστε. Η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε καταχρήσεις από δύο διαφορετικές πλευρές. Μπορεί να γίνει κατάχρησή της, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της δράσης ορισμένων οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, παραδείγματος χάριν, μέσω της παροχής συμβουλών οι οποίες ωθούν χώρες στην οικονομική καταστροφή. Ωστόσο, μπορεί επίσης να γίνει κατάχρησή της μέσω πολιτικών δηλώσεων σύμφωνα με τις οποίες δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτε. Αν ορισμένοι από τους διαδηλωτές, στην Ελλάδα, λόγου χάρη, ή σε άλλες χώρες, πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτε και ότι μπορούμε να συνεχίσουμε όπως πριν, τότε διαπράττουν σφάλμα. Επομένως, τασσόμαστε υπέρ του να παράσχουμε πλήρη στήριξη στα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου. Τα μέτρα αυτά αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να υποστηριχθούν και αυτό οφείλουν να το αναγνωρίσουν και ορισμένοι από τους συνδικαλιστές στην Ελλάδα – ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση είναι, ταυτόχρονα, να εφαρμόσουμε από κοινού και μια πολιτική ανάπτυξης. Ήθελα αυτό να καταστεί σαφές. Με άλλα λόγια, δεν επιτρέπονται καταχρήσεις από καμία πλευρά. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό."@el10
"Mr President, in all of the countries that are experiencing a crisis, there have been genuine problems. There is absolutely no point in denying that. This situation can be abused from two different sides. It can be abused, as some credit rating agencies are doing, for example, by giving advice that drives countries to ruin. However, it can also be abused by making political statements to the effect that we do not need to change anything. If some of the demonstrators, in Greece for example or in other countries, believe that we do not need to change anything and that we can carry on as before, then they are wrong. We are therefore in favour of giving our full support to the measures proposed by Mr Papandreou’s government. These measures are a step in the right direction. They must be supported, and that is something that some of the trade unionists in Greece also need to recognise – the only way to overcome this is if, at the same time, we pursue a policy of growth together. I wanted to make that absolutely clear. In other words, no abuse from either side. That is extremely important."@en4
"Señor Presidente, en todos los países que están viviendo una crisis, se han producido auténticos problemas. No tiene ningún sentido negar eso. Se puede abusar de esta situación desde dos extremos distintos. Se puede abusar de la situación, como están haciendo algunas agencias de calificación crediticia, ofreciendo consejos que conducen a los países a la ruina. Sin embargo, también se puede abusar de la situación haciendo declaraciones políticas en el sentido de que no necesitamos cambiar nada. Si algunos de los manifestantes, en Grecia, por ejemplo, o en otros países, creen que no necesitamos cambiar nada y que podemos seguir como antes, entonces se equivocan. Por eso, estamos a favor de dar nuestro apoyo a las medidas propuestas por el Gobierno del señor Papandreou. Estas medidas son un avance en la dirección correcta. Deben recibir apoyo y eso es algo que algunos de los sindicalistas de Grecia también deben reconocer, la única forma de superar esto es que, al mismo tiempo, apliquemos una política de crecimiento juntos. Quería dejar eso totalmente claro. Es decir, ningún abuso por ningún lado. Esto es muy importante."@es21
"Austatud juhataja! Kõikides kriisi all kannatavates riikides on olnud tõelisi probleeme. Pole vähimatki mõtet seda eitada. Seda olukorda on võimalik ära kasutada kahelt poolt. Näiteks on seda võimalik mõne reitinguagentuuri kombel ära kasutada, jagades nõuandeid, mis viivad riigid hävingusse. Samuti on võimalik seda ära kasutada, tehes poliitilisi avaldusi, mille sisuks on, et me ei pea midagi muutma. Kui mõned meeleavaldajad, näiteks Kreekas või mõnes muus riigis, usuvad, et meil ei ole vajadust midagi muuta ning võime vanaviisi jätkata, siis nad eksivad. Seetõttu toetan täieliku toetuse avaldamist George Papandreou valitsuse soovitatud meetmetele. Need on samm õiges suunas. Neid tuleb toetada ning see on veel üks asi, mida mõned Kreeka ametiühingute liikmed peavad mõistma – ainuke viis olukorrast üle saada on see, kui püüdleme samal ajal koos kasvupoliitika poole. Soovisin selle täiesti selgeks teha. Teisisõnu ei tohi kummaltki poolt toimuda ärakasutamist. See on väga oluline!"@et5
"Arvoisa puhemies, kaikissa maissa, joissa on kriisi, on ollut oikeita ongelmia. Sitä ei käy kiistäminen. Tätä tilannetta voidaan käyttää väärin kahdelta kannalta. Sitä voidaan käyttää väärin, kuten esimerkiksi jotkin luottoluokituslaitokset tekevät, antamalla neuvoja, jotka ajavat maat ahdinkoon. Sitä voidaan kuitenkin myös käyttää väärin antamalla poliittisia lausuntoja, joiden mukaan meidän ei tarvitse muuttaa mitään. Jos jotkut mielenosoittajat, esimerkiksi Kreikassa tai muissa maissa, ajattelevat, että meidän ei tarvitse muuttaa mitään ja että voimme jatkaa kuten ennenkin, he ovat väärässä. Siksi kannatamme täydellisen tukemme antamista pääministeri Papandreoun hallituksen ehdottamille toimenpiteille. Nämä toimenpiteet ovat askel oikeaan suuntaan. Niitä on tuettava, ja se on myös Kreikan joidenkin ammattiyhdistysaktiivien ymmärrettävä – ainoa tapa nujertaa tämä on edistää samaan aikaan yhdessä kasvun politiikkaa. Halusin tehdä sen selväksi. Toisin sanoen, ei väärinkäytöksiä kummaltakaan puolelta. Se on erittäin tärkeää."@fi7
"Monsieur le Président, dans tous les pays qui traversent une crise, il y a eu de réels problèmes. Il ne sert absolument à rien de le nier. Il y a deux façons d’abuser de cette situation. Elle peut être exploitée, comme le font certaines agences de notation de crédit, par des conseils qui poussent les pays à la ruine. Mais elle peut aussi être exploitée par des déclarations politiques laissant entendre qu’il n’est pas nécessaire de changer quoi que ce soit. Si certains des manifestants, en Grèce par exemple, pensent qu’il ne faut rien changer et que nous pouvons continuer comme avant, ils se trompent. Nous pensons donc qu’il faut soutenir pleinement les mesures proposées par le gouvernement de M. Papandreou. Ces mesures constituent une avancée. Il faut les soutenir, et c’est quelque chose que les syndicalistes grecs doivent comprendre. La seule façon de surmonter cette crise est de mener en même temps, et ensemble, une politique de croissance. Je tenais à le dire sans la moindre équivoque. En d’autres mots, aucun abus, de quelque côté que ce soit. C’est extrêmement important."@fr8
"Elnök úr! A válságot megélő országok mindegyikében valódi problémák vannak. Egyáltalán nincs értelme ezt tagadni. Ezzel a helyzettel két különböző oldalról lehet visszaélni. Vissza lehet élni vele, ahogy egyes hitelminősítő intézetek teszik például azzal, hogy olyan tanácsokat adnak, amelyekkel országokat döntenek romba. Vissza lehet élni vele azonban úgy is, hogy politikai nyilatkozatokat tesznek, miszerint semmin nem kell változtatnunk. Ha egyes tüntetők például Görögországban vagy más országokban úgy vélik, hogy semmin sem kell változtatnunk és úgy folytathatjuk tovább, ahogy eddig, akkor tévednek. Ezért amellett vagyunk, hogy teljes mértékben támogassuk a Papandreou-kormány által javasolt intézkedéseket. Ezek az intézkedések a helyes irányba tett lépések. Azokat támogatni kell, és ezt egyes görög szakszervezeti aktivistáknak is el kell fogadniuk – az egyetlen mód, hogy kikerüljünk ebből, ha egyidejűleg közösen egy növekedési politikát folytatunk. Ezt teljesen egyértelművé akartam tenni. Más szóval ne legyen visszaélés egyik oldalról sem! Ez nagyon fontos."@hu11
". – ( Signor Presidente, in tutti i paesi che vivono una crisi esistono problemi reali. Non ha alcun senso negarlo. La situazione può essere usata impropriamente da due lati. Può essere sfruttata, come stanno facendo per esempio alcune agenzie di rating del credito dando consigli che portano i paesi alla rovina; ma può anche essere usata impropriamente rilasciando dichiarazioni politiche secondo cui nulla andrebbe modificato. Se alcuni dimostranti, in Grecia come altrove, ritengono che nulla debba essere modificato e si possa andare avanti come prima si sbagliano. Siamo pertanto favorevoli a dare il nostro pieno sostegno alle misure proposte dal governo Papandreou, misure che sono un passo nella giusta direzione, per cui vanno sostenute, ed è ciò che alcuni sindacalisti in Grecia devono anch’essi riconoscere. L’unico modo per superare la situazione consiste nel perseguire contestualmente insieme una politica di crescita. Volevamo che questo fosse assolutamente chiaro. Evitiamo dunque abusi da ogni parte. È molto importante."@it12
"Pone pirmininke, visose krizės apimtose šalyse buvo tikrų problemų. Nėra jokios prasmės tai neigti. Šia padėtimi galima piktnaudžiauti dviem skirtingais būdais. Ja galima piktnaudžiauti, kaip tai daro kai kurios kredito reitingų agentūros, pvz., konsultuojant taip, kad šalys bankrutuotų. Tačiau ja galima piktnaudžiauti ir darant politinius pareiškimus, kad mums nereikia nieko keisti. Jeigu kai kurie iš demonstracijų dalyvių Graikijoje arba, pvz., kitose šalyse, mano, kad galime elgtis kaip anksčiau, tada jie klysta. Todėl reiškiame visišką paramą G. Papandreou vyriausybės pasiūlytoms priemonėms. Šios priemonės – tai žingsnis teisinga kryptimi. Jas reikia remti, ir tai turi pripažinti kai kurie Graikijos profesinių sąjungų nariai, o vienintelis būdas įveikti šią padėtį – kartu siekti augimo politikos. Norėjau tai labai aiškiai pabrėžti. Kitaip tariant, neturi būti jokio nė vienos pusės piktnaudžiavimo. Tai labai svarbu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Visās valstīs, kuras ir skārusi krīze, ir radušās nopietnas problēmas. Nav nekādas jēgas to noliegt. Šo situāciju ir iespējams ļaunprātīgi izmantot divos veidos. To var ļaunprātīgi izmantot, kā to dara dažas kredītreitingu aģentūras, sniedzot padomus, kas dažas valstis ir izputinājuši. Taču ļaunprātība var izpausties arī politiskos paziņojumos, ka mums nekas nav jāmaina. Ja, piemēram, demonstranti Grieķijā vai citās valstīs uzskata, ka mums nekas nav jāmaina un ka mēs varam turpināt rīkoties kā iepriekš, tad viņiem nav taisnība. Tāpēc mēs pilnīgi atbalstām pasākumus, kurus ierosināja kunga valdība. Šie pasākumi ir solis pareizajā virzienā. Tie ir jāatbalsta, un tie ir jāatzīst arī dažiem Grieķijas arodbiedrību pārstāvjiem — vienīgais veids, kā pārvarēt krīzi, ir kopīgi īstenot izaugsmes politiku. Es vēlos, lai tas jums būtu pilnīgi skaidrs. Citiem vārdiem sakot, nedrīkst būt ļaunprātības ne no vienas puses. Tas ir ārkārtīgi svarīgi."@lv13
"Herr Präsident! In all den Ländern, in denen es eine Krise gibt, hat es echte Probleme gegeben. Es hat gar keinen Sinn, das zu leugnen. Man kann sie hier von zwei Seiten missbrauchen. Man kann sie missbrauchen, indem man, wie das zum Beispiel einige Ratingagenturen tun, Länder sozusagen in den Abgrund beraten, in den Abgrund bringen. Man kann sie aber auch missbrauchen, indem man politisch meint, wir müssen nichts ändern. Wenn einige der Demonstranten, beispielsweise in Griechenland oder anderen Ländern, meinen, man muss nichts ändern, man kann so weiterfahren, dann liegen sie falsch. Deshalb sind wir dafür, die Maßnahmen der Regierung Papandreou voll zu unterstützen. Sie gehen in die richtige Richtung, sie müssen unterstützt werden, und das müssen auch einige Gewerkschafter in Griechenland anerkennen, das ist der einzige Weg, da rauszukommen, wenn es gemeinsam gleichzeitig eine Wachstumspolitik gibt. Auf das wollte ich ganz klar hinweisen. Also Missbrauch von keiner Seite! Das ist absolut wichtig."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, in alle landen die te maken hebben met de crisis, zijn er echte problemen. Dat valt gewoon niet te ontkennen. Deze situatie kan op verschillende manieren worden misbruikt. Het kan bijvoorbeeld worden misbruikt, zoals sommige kredietbeoordelingsbureaus nu doen, door adviezen te geven die deze landen verder de afgrond in drijven. Maar het kan evenzeer worden misbruikt door politieke verklaringen af te leggen die erop neerkomen dat er niets veranderd hoeft te worden. Als sommige demonstranten, zoals in Griekenland, maar ook in andere landen, geloven dat er niets hoeft te veranderen en dat wij gewoon verder kunnen gaan als altijd, dan hebben zij het mis. Wij zijn er dan ook voor om onze volledige steun te geven aan de door de regering van de heer Papandreou voorgestelde maatregelen. Deze maatregelen zijn een stap in de juiste richting. Zij moeten worden ondersteund, en dat is iets wat ook sommige vakbondsvertegenwoordigers in Griekenland zullen moeten erkennen, maar de enige manier om de problemen te overwinnen is als wij tegelijkertijd ook gezamenlijk een groeibeleid nastreven. Dat is wat ik absoluut duidelijk wilde maken. Anders gezegd: geen misbruik van beide kanten. Dit is van uitermate groot belang."@nl3
"Panie Przewodniczący! We wszystkich krajach, które doświadczają kryzysu, zaistniały prawdziwe problemy. Nie ma sensu temu zaprzeczać. Sytuacja ta może być powodem dwojakich nadużyć. Jednym z nadużyć jest to, co robią pewne agencje ratingowe, podając na przykład informacje doprowadzające niektóre państwa do ruiny. Drugim nadużyciem jest wypowiadanie oświadczeń politycznych sugerujących, że nie musimy nic zmieniać. Jeżeli demonstranci w Grecji czy w innych państwach sądzą, że nic nie musimy zmieniać, i że wszystko może być po staremu, to są w błędzie. Dlatego jesteśmy za udzieleniem pełnego poparcia dla środków zaproponowanych przez rząd pana Papandreou. Środki te są krokiem we właściwym kierunku. Trzeba je popierać, co muszą zrozumieć także niektórzy związkowcy w Grecji. Jedynym sposobem na pokonanie obecnego stanu rzeczy jest jednoczesne wspólne prowadzenie polityki wzrostu. Chciałbym, aby to było zupełnie jasne. Innymi słowy, nie ma tu mowy o jakichkolwiek nadużyciach. To bardzo ważne."@pl16
"Senhor Presidente, em todos os países que estão em crise tem havido verdadeiros problemas. Não vale a pena negá-lo. A situação presta-se a abusos praticados por duas vias distintas. Algumas agências de notação de crédito, por exemplo, aproveitam para dar conselhos que levam os países à ruína. Mas também é aproveitada pelos que fazem declarações políticas no sentido de que não precisamos de mudar nada. Se alguns manifestantes, gregos ou de outros países, acreditam que não precisamos de mudar nada e que podemos continuar como antes, estão enganados. Somos, portanto, a favor do apoio sem reservas às medidas propostas pelo Governo de Georgios Papandreou. São um passo na direcção certa. Devem ser apoiadas, e há algo que alguns sindicalistas gregos têm de reconhecer: a única forma de ultrapassarmos tudo isto é prosseguir, ao mesmo tempo, uma política conjunta de crescimento. Queria deixar isso absolutamente claro. Por outras palavras: não permitir abusos, quer de um lado, quer do outro. Isso é extremamente importante."@pt17
"Dle președinte, în toate țările care se confruntă cu o criză au existat probleme reale. Nu are absolut niciun sens să negăm acest lucru. De această situație se poate abuza în două feluri. Se poate abuza, așa cum procedează unele agenții de rating de credit, de exemplu, prin acordarea de consultanță care conduce țările la ruină. Dar se poate abuza, de asemenea, prin declarații politice care susțin că nu trebuie să schimbăm nimic. Dacă unii dintre demonstranți din Grecia, de exemplu, sau din alte țări, cred că nu trebuie să schimbăm nimic și că putem continua la fel ca înainte, atunci ei nu au dreptate. Prin urmare, susținem întru totul măsurile propuse de guvernul dlui Papandreou. Aceste măsuri reprezintă un pas în direcția bună. Ele trebuie să fie susținute și, un lucru pe care unii sindicaliști din Grecia trebuie să îl recunoască de asemenea - singura cale de depăși această situație este dacă vom urmări împreună în același timp o politică de creștere. Am dorit să clarific foarte bine acest lucru. Cu alte cuvinte, fără abuzuri de niciun fel. Acest lucru este extrem de important."@ro18
"Vo všetkých krajinách, ktoré zažívajú krízu, existujú skutočné problémy. Popierať to nemá vôbec žiadny zmysel. Táto situácia sa dá zneužiť z dvoch rôznych strán. Dá sa zneužiť tak, ako to robia napríklad niektoré ratingové agentúry, ktoré vydajú odporúčanie, ktoré privedie krajinu k bankrotu. Dá sa však zneužiť aj politickými vyhláseniami v tom zmysle, že nič netreba meniť. Keď si napríklad niektorí demonštranti v Grécku alebo v iných krajinách myslia, že netreba nič meniť a že môžeme pokračovať ako doteraz, tak sa mýlia. Sme preto za poskytnutie našej plnej podpory opatreniam, ktoré navrhuje vláda pána Papandreoua. Tieto opatrenia sú krokom správnym smerom. Treba ich podporiť a musia to uznať aj niektorí grécki odborári – dá sa to prekonať jedine tak, že zároveň sa budeme spoločne usilovať o uskutočnenie politiky rastu. Chcel som, aby to bolo absolútne jasné. Inými slovami, žiadne zneužívanie zo žiadnej strany. To je mimoriadne dôležité."@sk19
"Gospod predsednik, v vseh državah, ki prestajajo krizo, so bile težave resnične. Tega nima smisla zanikati. Ta položaj je mogoče zlorabiti iz dveh različnih strani. Lahko se zlorablja s tem, kar počnejo nekatere bonitetne agencije, ko na primer dajejo nasvete, ki države peljejo v propad. Toda lahko se zlorablja z dajanjem političnih izjav, da nam ni treba ničesar spremeniti. Če nekateri protestniki v Grčiji ali drugih državah na primer menijo, da nam ni treba ničesar spremeniti in da lahko delamo kot prej, potem se motijo. Zato se strinjamo, da damo vso podporo ukrepom, ki jih predlaga vlada gospoda Papandreouja. Ti ukrepi so korak v pravo smer. Treba jih je podpreti in to je nekaj, kar morajo priznati nekateri sindikalisti v Grčiji – edini način, da se to premaga, je, če skupaj vodimo politiko rasti. To sem hotel pojasniti. Z drugimi besedami, nobene zlorabe z nobene strani. To je zelo pomembno."@sl20
"Herr talman! Det har funnits verkliga problem i alla länder som drabbats av krisen. Det kan man absolut inte förneka. Den här situationen kan missbrukas från två olika sidor. Den kan missbrukas genom att man, precis som till exempel vissa kreditvärderingsinstitut gör, ger råd som ruinerar länderna. Men den kan också missbrukas genom politiska uttalanden om att vi inte behöver ändra på något. Om en del av demonstranterna, till exempel i Grekland eller i andra länder, tror att vi inte behöver ändra på något och kan fortsätta som förut, har de fel. Vi är därför positivt inställda till att EU ger sitt fulla stöd till de åtgärder som har föreslagits av Giorgos Papandreous regering. Dessa åtgärder är ett steg i rätt riktning. De måste stödjas, och det måste även en del av fackföreningarna i Grekland inse – det enda sättet att överleva detta är om vi samtidigt för en politik för tillväxt tillsammans. Det vill jag ska framgå mycket klart. Med andra ord får det inte förekomma något missbruk från någon sida. Det är oerhört viktigt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph