Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-051-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-051-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, Herr Kommissionspräsident! Zunächst kurz zu einem Thema, das mir persönlich am Herzen liegt: natürlich Kroatien. Ich hoffe, dass es gelingen wird, einen Beschluss zu fassen, dass Kroatien jetzt wirklich in die Europäische Union aufgenommen werden kann. Die Kommission hat hier gute Arbeit geliefert – Kommissar Füle, Sie selbst, Herr Kommissionspräsident, und auch die ungarische Präsidentschaft in diesem Zusammenhang. Es wäre ein gutes und wichtiges Signal für eine problembehaftete Region wie den Balkan, wenn das Land, das seine Aufgabe gut erledigt hat, an die Reihe kommen würde. Wenn ich sage „erledigt“, heißt das nicht, dass alle Probleme gelöst sind. Wir haben gerade in Split im Zusammenhang mit der einige sehr unakzeptable Situationen gehabt. Wichtig ist aber, dass die Regierung sich zu den Grundfreiheiten und Grundrechten bekennt. Lassen Sie mich noch ein paar Worte zu Griechenland sagen. Herr Kommissionspräsident, Sie haben gemeint, es wird schwierig sein, den Bürgern zu erklären, wenn wir nicht zu einer Lösung z. B. bei dem kommen. Aber, Herr Kommissionspräsident, es wird auch schwierig sein, den Bürgern zu erklären, wenn wir uns nur auf Austerität konzentrieren. Sie haben von Wachstum gesprochen, Sie haben gemeint, wir brauchen etwas für das Wachstum. Aber was, Herr Kommissionspräsident? Sie können doch nicht glauben, dass nur die Austerität zum Wachstum führt, wenn wir nicht gleichzeitig alternative Angebote machen! Herr Verhofstadt hat einige Probleme genannt. Es sind ja nicht nur linke Ökonomen – gestern zum Beispiel hat es Le Monde, kein linkes Blatt, im Wirtschaftsteil ganz klar ausgedrückt: Einerseits Austerität – ja, wir brauchen gewisse Beschränkungen –, aber wir brauchen auch Wachstum und Investitionen. Wenn man von Privatisierungen redet, Herr Kommissionspräsident, Sie wissen doch genau, Griechenland jetzt kurzfristig in eine Privatisierungswelle zu drängen, heißt wirklich, wie Kollege Bisky gesagt hat, dass die Dinge verscherbelt werden. Wir müssen Griechenland doch Zeit geben, jene Dinge, die man noch vernünftig privatisieren kann, zu einem Zeitpunkt zu privatisieren, zu dem man noch ausreichend Geld dafür bekommt. Wir müssen zweitens sagen, dass wir auch einen Teil des Geldes investieren müssen. Wenn Sie sagen, Sie wollen Regionalmittel und Strukturfondsmittel freigeben, dann müssen wir wegkommen von der Bindung an die Kofinanzierung, weil es von Griechenland sonst ja nicht verwendet werden kann. All das sind Vorschläge, die wir von der Kommission erwarten, Herr Kommissionspräsident. Wir sind für eine sparsame Politik und für Sparen, dort wo es notwendig ist, wir sind für Restriktionen und Umstrukturierungsmaßnahmen. Aber ohne Wachstum wird es nicht gehen. Wir werden am Ende des Tages, wenn wir weiter so verfahren, weder Griechenland retten, noch werden wir unsere Banken retten, noch werden wir unsere Steuerzahler retten, sondern wir werden ins Chaos geraten. Deshalb, Herr Kommissionspräsident – und das gilt natürlich auch für den Rat –, brauchen wir neben den Strukturmaßnahmen auch Wachstum. Vorschläge für Wachstum und Beschäftigung sind entscheidend für die Zukunft Griechenlands und auch Europas."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní úřadující předsedkyně Rady, pane předsedo Komise, nejprve bych rád řekl pár slov k tématu, na němž mi zvláště záleží, a tím tématem samozřejmě je Chorvatsko. Doufám, že se podaří přijmout rozhodnutí, jež Chorvatsku umožní stát se již opravdovým členem Evropské unie. Komise zde odvedla kvalitní práci – komisař Füle, vy, pane Barroso, a v této souvislosti rovněž maďarské předsednictví. Pro takový problematický region jako Balkán by bylo pozitivním a důležitým signálem, kdyby byla země, která náležitě splnila svůj úkol, jako další na řadě. Slova „splnila svůj úkol“ neznamenají, že vyřešila všechny problémy. Ve Splitu jsme v souvislosti s tamní Gay Parade zaznamenali určité nepřijatelné momenty. Důležité však je, že vláda hájí základní svobody a základní práva. Dovolte, abych se dále stručně vyjádřil k Řecku. Pane Barroso, řekl jste, že budeme obtížně vysvětlovat občanům, například v souvislosti s balíčkem opatření pro správu ekonomických záležitostí, proč jsme nedospěli k žádnému řešení. Budeme však, pane Barroso, občanům také obtížně vysvětlovat, proč se soustředíme pouze na úsporná opatření. Hovořil jste o růstu a řekl jste, že potřebujeme tento růst něčím podpořit – ale čím konkrétně, pane Barroso? Není přece možné, že byste věřil tomu, že samotná úsporná opatření povedou k růstu, ačkoliv zároveň nenabídneme žádné jiné možnosti. Pan poslanec Verhofstadt jmenoval některé problémy. A neupozorňují na to jen levicoví ekonomové – například včera deník což nejsou žádné levicové noviny, ve své ekonomické příloze jasně konstatoval: na jednu stranu úsporná opatření – ano, určitá omezení jsou potřebná –, ale na druhou stranu je zapotřebí také růst a investice. Pokud jde o privatizace, pane Barroso, sám nejlépe víte, že nutit nyní Řecko k rychlému provedení vlny privatizací, to by znamenalo, jak řekl pan Bisky, výprodej pod cenou. Musíme však Řecku dopřát čas na to, aby mohlo uskutečnit privatizaci toho, co je rozumné privatizovat, v okamžiku, kdy za to dostane odpovídající sumu peněz. Za druhé, musíme zdůraznit, že je také třeba určitou sumu investovat. Říkáte-li, že chcete uvolnit prostředky z fondu pro regionální rozvoj a ze strukturálních fondů, pak je třeba zrušit povinnost spolufinancování, jinak by Řecko tyto prostředky nemohlo využít. Očekáváme, pane Barroso, že Komise předloží všechny tyto návrhy. Jsme pro úspornou politiku a pro úspory všude tam, kde to je nezbytné, a jsme pro omezení a restrukturalizační opatření. Nicméně toto vše nebude bez růstu fungovat. Budeme-li dále takto postupovat, tak nakonec nezachráníme ani Řecko ani své banky, nezachráníme ani daňové poplatníky, nýbrž místo toho způsobíme chaos. Proto, pane Barroso, a obracím se samozřejmě také na Radu, nestačí jen strukturální opatření, ale potřebujeme také růst. Návrhy zaměřené na růst a zaměstnanost mají pro budoucnost Řecka a také Evropy rozhodující význam."@cs1
"Hr. formand, fru rådsformand, hr. kommissionsformand! Jeg vil først og fremmest sige et par ord om et emne, der ligger mig meget på hjerte, og det er naturligvis Kroatien. Jeg håber, at det vil lykkes os at træffe en beslutning, der gør det muligt for Kroatien at blive helt accepteret i EU nu. Kommissionen, dvs. kommissær Füle og Dem selv, hr. Barroso, samt det ungarske formandskab har gjort et godt stykke arbejde i denne forbindelse. Det vil være et godt og vigtigt signal til en problematisk region som Balkan, hvis det land, der har gjort sit arbejde godt, stod som den næste i køen. Når jeg siger "har gjort sit arbejde godt", er det ikke ensbetydende med, at alle problemer er løst. Vi har lige været vidne til nogle uacceptable situationer i Split i forbindelse med optoget for homoseksuelle. Det er imidlertid vigtigt, at regeringen forsvarer grundlæggende frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder. Jeg vil også gerne tilføje et par ord om Grækenland. De, hr. Barroso, sagde, at vi vil få et forklaringsproblem over for borgerne, hvis vi ikke finder en løsning, f.eks. i forbindelse med pakken vedrørende økonomisk styring. Det vil imidlertid også blive vanskeligt at forklare borgerne, at vi kun koncentrerer os om tilbageholdenhed. De talte om vækst og sagde, at vi har brug for noget til at fremme vækst, men hvad har De konkret i tankerne? De kan ikke mene, at tilbageholdenhed alene vil føre til vækst, hvis vi ikke samtidig fremkommer med alternativer. Hr. Verhofstadt nævnte et par problemer. Det er ikke kun venstreorienterede økonomer. Eksempelvis blev det i økonomisektionen i Le Monde, der ikke er en venstreorienteret avis, i går slået helt fast, at der naturligvis skulle udvises tilbageholdenhed, fordi det bestemt er nødvendigt med visse restriktioner, men at det også er nødvendigt med vækst og investeringer. Når der tales om privatiseringer, hr. Barroso, ved De nøjagtigt, hvordan Grækenland hurtigt kan hvirvles ind i en bølge af privatiseringer nu. Det forholder sig lige nøjagtigt, som hr. Bisky sagde, nemlig at ting bliver solgt. Vi skal imidlertid give Grækenland tid til at privatisere de ting, der er fornuftige at privatisere, på et tidspunkt, hvor Grækenland vil modtage en passende sum penge for dem. For det andet må vi sige, at det også er nødvendigt at investere nogle af pengene. Hvis De siger, at De vil frigøre regionale midler og ressourcer fra strukturfondene, er vi nødt til at fjerne forpligtelsen til medfinansiering, for ellers vil Grækenland ikke kunne benytte dem. Det er alle disse forslag, vi afventer fra Kommissionen, hr. Barroso. Vi støtter en mådeholdenhedspolitik og en sparepolitik, hvor disse politikker er nødvendige, og vi tilslutter os restriktioner og omstruktureringsforanstaltninger. De vil imidlertid ikke virke uden vækst. Hvis vi fortsætter som hidtil, vil vi i sidste ende ikke kunne redde Grækenland eller vores banker, og vi vil heller ikke kunne redde vores skatteydere. Vi vil i stedet ende i kaos. Derfor har vi ud over strukturforanstaltninger også brug for vækst, hr. Barroso, og det samme gælder naturligvis for Rådet. Forslag til vækst og beskæftigelse er af afgørende betydning for Grækenlands fremtid og også for Europas fremtid."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, θέλω καταρχάς να πω λίγα λόγια σχετικά με ένα προσφιλές μου θέμα· αναφέρομαι, φυσικά, στην Κροατία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να λάβουμε μια απόφαση η οποία θα καθιστά δυνατή την άμεση ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή έχει κάνει πολύ καλή δουλειά – ο Επίτροπος Füle, εσείς ο ίδιος, κύριε Barroso, αλλά και η ουγγρική Προεδρία ως προς τις δικές της αρμοδιότητες. Θα στέλναμε ένα θετικό και σημαντικό μήνυμα σε μια προβληματική περιοχή όπως τα Βαλκάνια, αν μια χώρα η οποία έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της γινόταν το επόμενο κράτος μέλος της Ένωσης. Όταν λέω ότι έχει «εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της», αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα. Προσφάτως είδαμε να εκτυλίσσονται απαράδεκτα γεγονότα στο Split σε σχέση με την παρέλαση υπερηφάνειας των ομοφυλοφίλων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να προστατεύει η κυβέρνηση τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επιτρέψτε μου να προσθέσω λίγα λόγια σε σχέση με την Ελλάδα. Κύριε Barroso, είπατε ότι θα είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στους πολίτες τυχόν αδυναμία εξεύρεσης λύσης, για παράδειγμα όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση. Εντούτοις, κύριε Barroso, θα είναι επίσης δύσκολο να εξηγήσουμε στους πολίτες την αποκλειστική επικέντρωσή μας σε μέτρα λιτότητας. Μιλήσατε για την ανάπτυξη και είπατε ότι χρειαζόμαστε μέτρα που να προάγουν την ανάπτυξη – ποια ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα, όμως, κύριε Barroso; Δεν είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι από μόνη της η λιτότητα θα οδηγήσει σε ανάπτυξη αν δεν προσφέρει παράλληλα εναλλακτικές λύσεις. Ο κ. Verhofstadt επεσήμανε μερικά προβλήματα. Τις απόψεις αυτές δεν τις υποστηρίζουν μόνον αριστεροί οικονομολόγοι – παραδείγματος χάριν, στο οικονομικό της τμήμα, η χθεσινή η οποία δεν είναι αριστερών πεποιθήσεων εφημερίδα, το κατέστησε απολύτως σαφές: είναι μεν αναγκαία η λιτότητα –πράγματι, είναι επιβεβλημένο να τεθούν ορισμένοι περιορισμοί– αλλά απαιτούνται ταυτόχρονα ανάπτυξη και επενδύσεις. Ως προς το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, κύριε Barroso, γνωρίζετε πολύ καλά πώς να εξαναγκάσετε την Ελλάδα να προχωρήσει γρήγορα σε ένα κύμα άμεσων ιδιωτικοποιήσεων – όπως είπε ο κ. Bisky, το ξεπούλημα είναι εύκολο. Ωστόσο, πρέπει να δώσουμε στην Ελλάδα χρόνο ώστε να ιδιωτικοποιήσει εκείνους τους φορείς που είναι σκόπιμο να ιδιωτικοποιήσει σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία θα λάβει ικανοποιητικό χρηματικό αντίτιμο. Δεύτερον, πρέπει να πούμε ότι οφείλουμε επίσης να επενδύσουμε μέρος των χρημάτων. Αν υποστηρίζετε ότι θέλετε να αποδεσμευτούν πόροι από τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και τα διαρθρωτικά ταμεία, τότε πρέπει να εγκαταλείψουμε την υποχρέωση συγχρηματοδότησης, ειδάλλως η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα αντίστοιχα κονδύλια. Όλα αυτά είναι προτάσεις τις οποίες αναμένουμε από την Επιτροπή, κύριε Barroso. Υποστηρίζουμε την εφαρμογή πολιτικών λιτότητας και εξοικονόμησης πόρων όπου αυτές είναι απαραίτητες και τασσόμαστε επίσης υπέρ των περιορισμών και των μέτρων αναδιάρθρωσης. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν θα προσφέρουν αποτελέσματα χωρίς ανάπτυξη. Σε τελική ανάλυση, αν συνεχίσουμε τις ίδιες πολιτικές, δεν θα σώσουμε ούτε την Ελλάδα ούτε τις τράπεζές μας, ούτε βεβαίως τους φορολογουμένους μας· απεναντίας, θα οδηγηθούμε σε χάος. Συνεπώς, κύριε Barroso –και αυτό ισχύει φυσικά και για το Συμβούλιο– εκτός από τα διαρθρωτικά μέτρα, απαιτείται και ανάπτυξη. Η υποβολή προτάσεων υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ελλάδας, αλλά και για το μέλλον της ίδιας της Ευρώπης."@el10
"Mr President, President-in-Office of the Council, President of the Commission, I would firstly like to say a few words on a subject that is close to my heart and that, of course, is Croatia. I hope that we will succeed in taking a decision to allow Croatia truly to be accepted into the European Union now. The Commission has done a good job here – Commissioner Füle, you yourself Mr Barroso and also the Hungarian Presidency in this regard. It would be a good and important signal to a problematic region like the Balkans if the country that has completed its task well were to be next in line. When I say ‘completed its task’ that does not mean that all of the problems are solved. We have just experienced some unacceptable situations in Split in connection with the Gay Parade. However, it is important for the government to stand up for fundamental freedoms and fundamental rights. Allow me to add a few words with regard to Greece. Mr Barroso, you said that it will be difficult to explain it to citizens if we do not come up with a solution, for example in connection with the economic governance package. However, Mr Barroso, it will also be difficult to explain it to citizens if we only concentrate on austerity. You talked about growth and said that we need something to promote growth – but what exactly, Mr Barroso? You cannot believe that austerity alone will lead to growth if we do not at the same time offer alternatives. Mr Verhofstadt mentioned a few problems. It is not only left-leaning economists – in its economics section yesterday, for example which is not a left-leaning newspaper, made it quite clear: austerity on the one hand – yes, we need certain restrictions – but we also need growth and investment. When there is talk of privatisations, Mr Barroso, you know exactly how to force Greece quickly into a wave of privatisations now – just as Mr Bisky said, things are being sold off. However, we must give Greece time to privatise those things that it is sensible to do so at a point in time when it will receive an adequate amount of money for them. Secondly, we have to say that we also need to invest some of the money. If you say that you want to release regional funds and resources from the Structural Funds then we need to move away from the obligation for cofinancing, because otherwise Greece will not be able to use them. These are all proposals that we are waiting for from the Commission, Mr Barroso. We are in favour of a frugal policy and of savings where these are necessary, and we are in favour of restrictions and restructuring measures. However, it will not work without growth. At the end of the day, if we carry on as we are, we will not rescue Greece or our banks, nor will we save our taxpayers; we will instead end up in chaos. Therefore, Mr Barroso – and this of course applies to the Council, too – in addition to the structural measures, we also need growth. Proposals for growth and employment are crucial for the future of Greece and also for that of Europe."@en4
"Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, en primer lugar me gustaría decir unas palabras sobre un tema que me interesa mucho y que, por supuesto, es Croacia. Espero que consigamos adoptar una decisión que permita que Croacia verdaderamente ya sea aceptada en la Unión Europea. La Comisión ha hecho un buen trabajo en este sentido: el Comisario Füle, usted mismo señor Barroso y también la Presidencia húngara. Sería una señal positiva e importante para una región problemática como los Balcanes que el país que ha cumplido bien con su cometido fuera el próximo de la fila. Cuando digo que ha cumplido con su cometido no significa que se hayan solucionado todos los problemas. Acabamos de experimentar algunas situaciones inaceptables en Split en relación con el desfile gay. No obstante, es importante que el Gobierno defienda las libertades y derechos fundamentales. Permítanme añadir unas palabras con respecto a Grecia. Señor Barroso, usted ha dicho que será difícil explicar a los ciudadanos que no demos con una solución, por ejemplo en relación con el paquete de gobernanza económica. Sin embargo, señor Barroso, también será difícil explicar a los ciudadanos que solo nos centramos en la austeridad. Usted ha hablado sobre el crecimiento y ha dicho que necesitamos algo para promover el crecimiento, pero ¿qué exactamente, señor Barroso? Usted no puede creer que la austeridad por sí sola vaya a producir crecimiento si al mismo tiempo no ofrecemos alternativas. El señor Verhofstadt ha mencionado algunos problemas. No son solo los economistas de izquierdas; por ejemplo, ayer en su sección de economía que no es un periódico de izquierdas, lo dejaba muy claro: la austeridad por un lado —sí, necesitamos ciertas restricciones— pero también necesitamos crecimiento e inversión. Cuando se habla de privatizaciones, señor Barroso, usted sabe exactamente cómo obligar a Grecia a emprender rápidamente una oleada de privatizaciones ya; como ha dicho el señor Bisky, se están vendiendo cosas. No obstante, debemos dar tiempo a Grecia para que privatice aquellas cosas que es sensato privatizar en el momento en que reciba una cantidad de dinero adecuada para ello. En segundo lugar, tenemos que decir que también debemos invertir parte del dinero. Si usted dice que quiere liberar fondos regionales y recursos de los Fondos Estructurales, entonces es necesario que nos alejemos de la obligación de cofinanciación, porque, de lo contrario, Grecia no podrá usarlos. Estas son todas las propuestas que esperamos de la Comisión, señor Barroso. Estamos a favor de una política frugal y de ahorrar cuando sea necesario y estamos a favor de las restricciones y las medidas de reestructuración. Sin embargo, eso no funcionará sin crecimiento. A fin de cuentas, si seguimos como estamos, no rescataremos a Grecia ni a nuestros bancos, ni salvaremos a nuestros contribuyentes; por el contrario, acabaremos en el caos. Por eso, señor Barroso —y esto por supuesto también se aplica al Consejo— además de las medidas estructurales, también necesitamos crecimiento. Las propuestas de crecimiento y empleo son fundamentales para el futuro de Grecia y también para el de Europa."@es21
"Austatud juhataja, nõukogu eesistuja, komisjoni president! Esmalt sooviksin öelda paar sõna mulle südamelähedasel teemal, milleks on loomulikult Horvaatia. Loodan, et suudame võtta vastu otsuse, mis lubab Horvaatia nüüd tõeliselt Euroopa Liitu vastu võtta. Komisjon on siin teinud head tööd – volinik Štefan Füle, teie ise, José Manuel Barroso, ja selles osas ka Ungari eesistumine. Kui riik, kes on oma ülesandega hästi hakkama saanud, oleks järjekorras järgmine, oleks see hea ja oluline sõnum Balkani-taolisele problemaatilisele piirkonnale. Kui ma kasutan sõnu „oma ülesandega toimetulemine”, ei väida ma, et kõik probleemid on lahendatud. Alles äsja tekkis meil geiparaadiga Splitis lubamatuid olukordi. Siiski on oluline, et valitsus seisaks põhivabaduste ja põhiõiguste eest. Lubage mul öelda ka paar sõna Kreeka kohta! José Manuel Barroso, ütlesite, et kui me ei suuda lahendusega välja tulla, näiteks majanduse juhtimise paketi jaoks, on seda kodanikele keeruline selgitada. Siiski, José Manuel Barroso, kodanikele on keeruline selgitada ka olukorda, kus keskendume vaid kasinusmeetmetele. Rääkisite kasvust ja ütlesite, et vajame midagi, et seda edendada – kuid mida täpselt, José Manuel Barroso? Te ei saa ju uskuda, et kasinusmeetmed üksi viivad majanduskasvuni, kui me samal ajal alternatiive ei paku. Guy Verhofstadt mainis paari probleemi. See ei ole ainult vasakpoolsete majandusteadlaste seisukoht – näiteks Le Monde, mis ei ole vaid vasakpoolne ajaleht, tegi selle eile oma majandusosas üpris selgeks. Ühest küljest kasinus – jah, vajame teatud piiranguid, kuid samas vajame ka kasvu ja investeeringuid. José Manuel Barroso, kui kõneletakse erastamistest, siis teate nüüd täpselt, kuidas Kreekat kiiresti erastamislainele sundida – just nagu Lothar Bisky ütles, müüakse asjad maha. Siiski peame andma Kreekale nende asjade erastamiseks aega, mis on mõistlik ajahetkel, kui saame nende eest piisava rahasumma. Teiseks tuleb öelda, et peame investeerima ka pisut raha. Kui ütlete, et ei soovi piirkondlikke vahendeid ja ressursse struktuurifondidest vabastada, siis peame liikuma eemale kaasfinantseerimise kohustusest, kuna vastasel juhul ei saa Kreeka neid kasutada. Need on ettepanekud, mida komisjonilt ootame, José Manuel Barroso. Pooldame kokkuhoiupoliitikat ja säästmist, kui see on vajalik, ning pooldame ka piiranguid ja restruktureerimismeetmeid. See ei toimi aga ilma majanduskasvuta. Lõppude lõpuks, kui jätkame samamoodi, ei päästa me Kreekat ega oma pankasid, samuti ei päästa me oma maksumaksjaid; selle asemel lõpetame kaoses. Seetõttu, José Manuel Barroso – see kehtib loomulikult ka nõukogule –, vajame lisaks struktuurimeetmetele ka kasvu. Kasvu ja tööhõivet puudutavad ettepanekud on Kreeka ja ka Euroopa tuleviku seisukohalt väga olulised. ( )"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, haluaisin ensin sanoa muutaman sanan sydäntäni lähellä olevasta aiheesta, ja se on tietysti Kroatia. Toivomme, että onnistumme tekemään päätöksen siitä, että Kroatia todella hyväksytään nyt Euroopan unioniin. Komissio on tehnyt siinä hyvää työtä – komission jäsen Füle, te itse, arvoisa puheenjohtaja Barroso ja myös puheenjohtajavaltio Unkari. Balkanin kaltaiselle ongelmalliselle alueelle olisi myös hyvä ja merkittävä viesti, jos tehtävänsä hyvin loppuun saattanut maa olisi seuraavana jonossa. Kun sanon "tehtävänsä loppuun saattanut", en tarkoita, että kaikki ongelmat on ratkaistu. Olemme juuri nähneet Splitin Pride-kulkueen osalta tilanteita, joita ei voida hyväksyä. On kuitenkin tärkeää, että hallitus puolustaa perusvapauksia ja perusoikeuksia. Haluaisin sanoa vielä muutaman sanan Kreikasta. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, te sanoitte, että kansalaisille on vaikeaa selittää, jos emme saa ratkaisua aikaan, esimerkiksi talouspolitiikan ohjauspaketin osalta. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, kansalaisille on kuitenkin myös vaikeaa selittää, jos keskitymme vain säästämiseen. Puhuitte kasvusta ja sanoitte, että kasvun edistämiseksi tarvitaan jotakin – mutta mitä tarkalleen, arvoisa puheenjohtaja Barroso? Ette varmasti usko, että ainoastaan säästöillä saadaan aikaan kasvua, jos emme samalla tarjoa vaihtoehtoja. Guy Verhofstadt mainitsi muutamia ongelmia. Kyse ei ole vain vasemmalle kallellaan olevista taloustieteilijöistä – esimerkiksi Le Monde -lehti, joka ei ole vasemmalle kallellaan, teki tämän sangen selväksi eilisen talousosastossaan: toisaalta säästöjä – kyllä, tarvitaan tiettyjä rajoituksia – mutta tarvitaan myös kasvua ja investointeja. Kun puhutaan yksityistämisistä, arvoisa puheenjohtaja Barroso, tiedätte tarkalleen, miten Kreikka pakotetaan nopeasti yksityistämisaaltoon – aivan kuten Lothar Bisky sanoi, asioita myydään pois. Meidän on kuitenkin annettava Kreikalle aikaa yksityistää niitä asioita, joita sen on järkevää yksityistää silloin, kun se saa niistä riittävän rahamäärän. Toiseksi, meidän on sanottava, että meidän on myös investoiva jonkin verran rahaa. Jos sanotte haluavanne vapauttaa alueellisia rahastoja ja varoja rakennerahastoista, sitten meidän on siirryttävä pois yhteisrahoitusvelvoitteesta, koska muuten Kreikka ei pysty käyttämään niitä. Näitä kaikkia ehdotuksia me odotamme komissiolta, arvoisa puheenjohtaja Barroso. Kannatamme kurinalaista politiikkaa ja säästöjä tarvittaessa ja kannatamme rajoituksia ja rakenneuudistustoimenpiteitä. Ne eivät kuitenkaan toimi ilman kasvua. Jos jatkamme näin, emme viime kädessä pelasta Kreikkaa tai pankkejamme, emmekä pelasta veronmaksajiamme; sen sijaan päädymme kaaokseen. Siksi, arvoisa puheenjohtaja Barroso – ja tämä tietysti pätee myös neuvostoon – rakenteellisten toimenpiteiden lisäksi tarvitsemme myös kasvua. Kasvua ja työllisyyttä koskevat ehdotukset ovat olennaisen tärkeitä Kreikan ja Euroopan tulevaisuudelle."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, je voudrais tout d’abord dire quelques mots sur un sujet qui me tient à cœur, et je veux parler évidemment de la Croatie. J’espère que nous allons maintenant arriver une décision permettant d’accueillir réellement la Croatie dans l’Union européenne. La Commission a fait du bon travail sur ce dossier. Je pense au commissaire Füle, à vous-même, Monsieur Barroso, et aussi, dans ce domaine, à la Présidence hongroise. Nous enverrons un signal positif important à la région problématique des Balkans en accueillant prochainement le pays qui a terminé son travail. Quand je dis «terminé son travail», je ne veux pas dire que tous les problèmes sont résolus. Nous venons d’assister à des situations inacceptables à Split dans le contexte de la . Mais il est important que le gouvernement défende les libertés fondamentales et les droits fondamentaux. Permettez-moi d’ajouter quelques mots concernant la Grèce. Monsieur Barroso, vous avez dit qu’il serait difficile d’expliquer aux citoyens grecs que nous ne parvenons pas à trouver une solution, en ce qui concerne par exemple le paquet de gouvernance économique. Cependant, Monsieur Barroso, il sera aussi difficile d’expliquer aux citoyens que nous nous focalisons uniquement sur l’austérité. Vous avez parlé de croissance et vous avez dit que nous avions besoin de quelque chose pour promouvoir la croissance - mais quoi exactement, Monsieur Barroso? Vous ne pouvez pas croire que l’austérité seule apportera la croissance si nous ne proposons pas en même temps des alternatives. M. Verhofstadt a mentionné certains problèmes. Les économistes de gauche ne sont pas les seuls à le penser. Dans sa rubrique économique d’hier, par exemple, le qui n’est pas un journal de gauche, l’a dit clairement: l’austérité d’une part, oui, nous avons besoin de certaines restrictions, mais nous avons aussi besoin de croissance et d’investissements. Quand on parle de privatisations, Monsieur Barroso, vous savez parfaitement que le fait de forcer aujourd’hui la Grèce à lancer rapidement une vague de privatisations - comme l’a dit mon collègue M. Bisky, cela revient à une vente au rabais. Nous devons laisser à la Grèce le temps de privatiser ce qui doit l’être à un moment où elle pourra espérer en tirer un prix correct. Deuxièmement, nous devons dire qu’il faut aussi investir une partie de l’argent. Si vous dites que vous souhaitez libérer une partie des fonds régionaux ainsi que des moyens en provenance des fonds structurels, nous devons renoncer à l’obligation de cofinancement, parce que sinon, la Grèce ne pourra pas faire usage de cet argent. Ce sont là autant de propositions que nous attendons de la Commission, Monsieur Barroso. Nous sommes favorables à une politique frugale et à des économies là où cela est nécessaire, et nous sommes favorables aux restrictions et aux restructurations. Mais rien de cela ne fonctionnera sans croissance. Si nous continuons dans cette voie, en fin de compte, nous n’allons pas sauver la Grèce ni nos banques, et nous n’allons pas protéger nos contribuables. Nous allons provoquer le chaos. Par conséquent, Monsieur Barroso, et cela vaut aussi pour le Conseil, en plus des mesures structurelles, nous avons aussi besoin de croissance. Les propositions en faveur de la croissance et de l’emploi sont essentielles pour l’avenir de la Grèce et de l’Europe."@fr8
"Elnök úr, soros tanácsi elnök asszony, bizottsági elnök úr! Először is szeretnék néhány szót szólni egy szívemhez közel álló témához, ez pedig természetesen Horvátország. Remélem, hogy végre sikerül határozatot hoznunk, amely lehetővé teszi, hogy Horvátországot most már valóban felvehessük az Európai Unióba. A Bizottság e téren jó munkát végzett – Füle biztos úr, ön, Barroso úr és e tekintetben a magyar elnökség is. Egy olyan problémás régiónak, mint a balkáni régió, jó és fontos jelzés lenne, ha az az ország, amely jól elvégezte a feladatát, sorra kerülne. Amikor azt mondom, hogy „elvégezte a feladatát”, az nem azt jelenti, hogy minden problémát megoldottak. A közelmúltban Splitben a meleg büszkeség felvonulás tekintetében találkozhattunk néhány elfogadhatatlan helyzettel. Fontos azonban, hogy a kormány kiálljon az alapvető szabadságok és az alapvető jogok mellett. Engedjék meg, hogy Görögországgal kapcsolatban szóljak néhány szót. Barroso úr, ön azt mondta, hogy ha nem sikerül megoldást találnunk például a gazdasági kormányzási csomag tekintetében, azt nehéz lesz megmagyarázni a polgároknak. Barroso úr, azonban azt is nehéz lesz megmagyarázni a polgároknak, ha csak a megszorításra összpontosítunk. Ön növekedésről beszélt és azt mondta, hogy a növekedés előmozdításához szükségünk van valamire – de pontosan mire, Barroso úr? Nem hiheti, hogy a megszorítás önmagában növekedéshez vezet, ha egyidejűleg nem ajánlunk alternatívákat. Verhofstadt úr megemlített néhány problémát. Nem csak baloldali érzületű közgazdászok állítják – a nem éppen baloldali lap, a Le Monde tegnapi számának gazdasági rovata például egész egyértelműen kifejtette: egyik oldalról megszorításra van szükség – igen, szükségünk van bizonyos megszorításokra –, azonban növekedésre és beruházásra is szükségünk van. Ha a privatizációról beszélünk, Barroso úr, ön pontosan tudja, hogy ha Görögországot most sietve rákényszerítjük egy privatizációs hullámra, az azt jelenti – ahogy Bisky úr mondta –, hogy a dolgokat kiárusítják. Időt kell azonban adnunk Görögországnak, hogy azokat a dolgokat, amelyek privatizációjának még van értelme, egy olyan időpontban privatizálja, amikor azokért még megfelelő összegű pénzt kap. Másrészről ki kell jelentenünk, hogy valamennyi pénzt nekünk is be kell fektetnünk. Ha ön azt mondja, hogy regionális pénzeszközöket és a strukturális alapokból forrásokat akar felszabadítani, akkor le kell mondanunk a társfinanszírozási kötelezettségről, mert különben Görögország nem tudja felhasználni azokat. Mindezek azok a javaslatok, amelyeket a Bizottságtól várunk, Barroso úr. Támogatjuk a takarékos politikát és a megtakarításokat, ott, ahol erre szükség van, és támogatjuk a megszorításokat és a szerkezetátalakításra irányuló intézkedéseket. Ez azonban növekedés nélkül nem fog működni. Ha így folytatjuk tovább, a végén nemhogy Görögországot nem fogjuk megmenteni, még saját bankjainkat és adófizetőinket sem fogjuk tudni megmenteni, az eredmény pedig káosz lesz. Ezért, Barroso úr – és ez természetesen a Tanácsra is vonatkozik –, a strukturális intézkedések mellett növekedésre is szükségünk van. A növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó javaslatok Görögország és Európa jövője szempontjából alapvető fontosságúak."@hu11
". – ( Signor Presidente, signora Presidente in carica del Consiglio, signor Presidente della Commissione, vorrei in primo luogo dire qualche parola su un tema che mi sta a cuore, che è ovviamente quello della Croazia. Spero che riusciremo a prendere la decisione di permettere ora alla Croazia di essere realmente accettata nell’Unione europea. La Commissione ha svolto il proprio ruolo in tale ambito, e mi riferisco al Commissario Füle e allo stesso Presidente della Commissione, così come lo ha svolto la Presidenza ungherese. Sarebbe un segnale positivo e importante per una regione problematica come i Balcani se il paese che ha portato perfettamente a compimento la propria missione fosse il prossimo ad aderire, e quando dico “portato a compimento la sua missione” non intendo che tutti i problemi siano stati risolti. Abbiamo da poco assistito ad alcune situazioni inaccettabili a Spalato in relazione alla marcia gay. È tuttavia importante che il governo si erga a difesa delle libertà fondamentali e dei diritti fondamentali. Permettetemi di aggiungere qualche parola sulla Grecia. Presidente Barroso, lei ha detto che sarà difficile dare una spiegazione ai cittadini se non dovessimo proporre una soluzione, per esempio in riferimento al pacchetto sulla governance economica. Nondimeno, Presidente Barroso, sarà anche difficile dare una spiegazione ai cittadini se dovessimo concentrarci soltanto sull’austerity. Lei ha parlato di crescita dicendo che occorre qualcosa per promuoverla, ma che cosa esattamente, Presidente Barroso? Non posso credere che l’austerity da sola porterà alla crescita se nel contempo non offriamo alternative. L’onorevole Verhofstadt ha citato alcuni problemi. Non sono soltanto gli economisti di sinistra. Per esempio, ieri che non è un quotidiano di sinistra, nella sua rubrica economica lo ha affermato chiaramente: austerity da un lato – indubbiamente abbiamo bisogno di una serie di restrizioni – ma dall’altro anche crescita e investimenti. Quando si parla di privatizzazioni, signor Presidente della Commissione, ora lei sa esattamente come costringere la Grecia a operare una serie di rapide privatizzazioni. L’onorevole Bisky lo ha sottolineato: in Grecia si sta svendendo. Dobbiamo però dare alla Grecia il tempo di privatizzare ciò che è saggio privatizzare ricevendo una somma di denaro commisurata alla privatizzazione. In secondo luogo, va anche detto che parte del denaro va investita. Se affermate di voler svincolare risorse e fondi regionali nel quadro dei fondi strutturali, è necessario abbandonare l’obbligo di cofinanziamento perché altrimenti la Grecia non sarà in grado di utilizzare tali risorse. Sono tutte proposte che attendiamo dalla Commissione, Presidente Barroso. Siamo favorevoli a una politica frugale e al risparmio laddove necessari, così come siamo favorevoli a restrizioni e misure di ristrutturazione. Ma tutto questo non funzionerà senza crescita. Alla fine, se andiamo avanti come adesso, non salveremo la Grecia né le nostre banche, così come non salveremo i nostri contribuenti; finiremo invece nel caos. Pertanto, signor Presidente della Commissione, e questo vale anche, ovviamente, per il Consiglio, oltre alle misure strutturali serve anche la crescita. Proposte in tema di crescita e occupazione sono fondamentali per il futuro della Grecia e anche per quello dell’Europa."@it12
"Pone pirmininke, ponia Tarybos Pirmininke, Komisijos Pirmininke, pirmiausia norėčiau tarti keletą žodžių man artima tema ir tai, aišku, susiję su Kroatija. Tikiuosi, mums pavyks priimti sprendimą suteikti galimybę Kroatijai būti iš tikrųjų priimtai į Europos Sąjungą. Komisija šiuo atveju gerai pasidarbavo, Komisijos narys Š. Füle, jūs pats, pone J. M. Barroso, ir Tarybai pirmininkaujanti Vengrija. Jeigu toliau ateitų eilė gerai savo užduotį įvykdžiusiai šaliai, tai būtų geras ir svarbus ženklas tokiam probleminiam regionui kaip Balkanai. Sakydamas „savo užduotį įvykdžiusiai“ neturiu omenyje, kad turi būti išspręstos visos problemos. Splite ką tik susidūrėme su nepriimtinais atvejais dėl gėjų parado. Tačiau vyriausybei svarbu ginti pagrindines laisves ir teises. Leiskite man pridurti keletą žodžių dėl Graikijos. Pone J. M. Barroso, jūs sakėte, kad jeigu nepriimsime sprendimo, pvz., dėl ekonomikos valdysenos paketo, piliečiams bus sunku tai paaiškinti. Tačiau, pone J. M. Barroso, piliečiams bus sunku paaiškinti ir tai, jeigu sutelksime dėmesį tik į griežtas taupymo priemones. Kalbėjote apie augimą ir sakėte, kad mums reikia ko nors, kas tą augimą skatintų, tačiau kas tai būtų, pone J. M. Barroso? Jūs negalite tikėti, kad augimą nulems vien griežtos taupymo priemonės, jeigu kartu nepasiūlysime alternatyvų. G. Verhofstadt paminėjo kelias problemas. Ne tik kairieji ekonomistai savo ekonomikos skyriuje, pvz. nors tai nėra kairiųjų pažiūrų laikraštis, rašė gana aiškiai, kad griežtos taupymo priemonės – viena vertus, taip, mums reikia tam tikrų apribojimų, tačiau, kita vertus, mums reikalingas augimas ir investicijos. Kai kalbama apie privatizaciją, pone J. M. Barroso, gerai žinote, kaip dabar priversti Graikiją greitai įsilieti į privatizacijos bangą, kaip sakė L. Bisky, viskas išparduodama. Tačiau turime suteikti Graikijai laiko privatizuoti šiuos objektus, nes tai protinga padaryti tada, kai ji už šiuos objektus gaus tinkamą pinigų sumą. Taip pat turime pasakyti, kad mums reikia investuoti šiek tiek pinigų. Jeigu sakote, kad norite skirti regioninių ir struktūrinių fondų lėšų, tada mums reikia atsisakyti bendro finansavimo įsipareigojimo, nes kitaip Graikija negalės šių lėšų panaudoti. Pone J. M. Barroso, laukiame, kol Komisija pateiks visus šiuos pasiūlymus. Pritariame apgalvotai politikai ir taupymui, jeigu jis būtinas, palankiai vertiname apribojimus ir restruktūrizavimo priemones. Tačiau be augimo šios priemonės neveiks. Galiausiai, jeigu toliau elgsimės kaip dabar, neišgelbėsime nei Graikijos, nei savo bankų nei mokesčių mokėtojų; kils sumaištis. Todėl, pone J. M. Barroso, ir tai, aišku, taikoma visai Tarybai, be struktūrinių priemonių, mums reikalingas ir augimas. Pasiūlymai dėl augimo ir užimtumo turi esminę reikšmę Graikijos ir pačios Europos ateičiai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Padomes priekšsēdētāj, Komisijas priekšsēdētāj! Vispirms es vēlos teikt dažus vārdus par tematu, kas man ir tuvs, un tas, protams, ir Horvātijas jautājums. Es ceru, ka mums izdosies pieņemt lēmumu, kas tagad ļaus Horvātiju uzņemt Eiropas Savienībā. Komisija ir daudz paveikusi šajā jautājumā — komisārs jūs pats kungs, un arī Ungārijas prezidentūra. Tā būtu laba un svarīga vēsts tādam problemātiskam reģionam kā Balkāni, ja valsts, kas labi veikusi savu uzdevumu, būtu nākamā rindā uz dalību ES. Kad es saku „veikusi savu uzdevumu”, tas nenozīmē, ka visas problēmas ir atrisinātas. Mums ir bijušas dažas nepieņemamas situācijas Splitā saistībā ar geju parādi. Ir tomēr svarīgi, lai valdība aizstāvētu pamatbrīvības un pamattiesības. Ļaujiet man teikt dažus vārdus par Grieķiju. kungs! Jūs teicāt, ka būs grūti izskaidrot to pilsoņiem, ja mēs neierosināsim risinājumu, piemēram, ekonomikas pārvaldības tiesību aktu jautājumā. Taču kungs, būs arī grūti izskaidrot to pilsoņiem, ja mēs pievērsīsimies tikai taupības pasākumiem. Jūs runājāt par izaugsmi un teicāt, ka mums ir vajadzīgs stimuls, kas veicinātu izaugsmi, taču kāds kungs? Jūs taču neuzskatāt, ka vienīgi taupība novedīs pie izaugsmes, ja mēs vienlaikus nepiedāvāsim arī citas alternatīvas. kungs minēja dažas problēmas. To saka ne tikai kreisā spārna ekonomisti — vakar, piemēram, savā ekonomikas slejā kas nav kreisā novirziena laikraksts, skaidri paziņoja, ka mums, no vienas puses, ir vajadzīga taupība un konkrēti ierobežojumi, bet ka mums ir vajadzīga arī izaugsme un ieguldījumi. Ja runājam par privatizāciju kungs, jūs zināt, kā piespiest Grieķiju strauji veikt privatizāciju — kā teica kungs, uzņēmumi tiek pārdoti. Taču mums jāatvēl Grieķijai laiks, lai tā veiktu privatizāciju tad, kad ir saprātīgi to darīt, kad tā saņems pienācīgu naudas summu par privatizētajiem objektiem. Otrkārt, mums jāatzīst, ka konkrēta summa no šīs naudas mums ir arī jāiegulda. Ja jūs sakāt, ka vēlaties piešķirt finansējumu, kā arī struktūrfondu resursus reģioniem, tad mums ir jāatsakās no līdzfinansējuma pienākuma, jo citādi Grieķija nespēs izmantot šo finansējumu. Tie visi ir priekšlikumi, kurus mēs gaidām no Komisijas kungs. Mēs esam par taupības politiku un ietaupījumiem, ja tie ir nepieciešami, un mēs esam par ierobežojumiem un pārstrukturēšanas pasākumiem. Taču bez izaugsmes tie nebūs iespējami. Galu galā, ja mēs turpināsim tādu politiku kā līdz šim brīdim, mēs neizglābsim ne Grieķiju, ne savas bankas, nedz arī savus nodokļu maksātājus, bet tikai izraisīsim haosu. Tāpēc kungs — un tas attiecas, protams, arī uz Padomi —, papildus strukturāliem pasākumiem mums ir vajadzīga arī izaugsme. Priekšlikumi izaugsmei un nodarbinātībai ir būtiski arī Grieķijas un Eiropas nākotnes labā."@lv13
"Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, Herr Kommissionspräsident! Zunächst kurz zu einem Thema, das mir persönlich am Herzen liegt: natürlich Kroatien. Ich hoffe, dass es gelingen wird, einen Beschluss zu fassen, dass Kroatien jetzt wirklich in die Europäische Union aufgenommen werden kann. Die Kommission hat hier gute Arbeit geliefert – Kommissar Füle, Sie selbst, Herr Kommissionspräsident, und auch die ungarische Präsidentschaft in diesem Zusammenhang. Es wäre ein gutes und wichtiges Signal für eine problembehaftete Region wie den Balkan, wenn das Land, das seine Aufgabe gut erledigt hat, an die Reihe kommen würde. Wenn ich sage „erledigt“, heißt das nicht, dass alle Probleme gelöst sind. Wir haben gerade in Split im Zusammenhang mit der einige sehr unakzeptable Situationen gehabt. Wichtig ist aber, dass die Regierung sich zu den Grundfreiheiten und Grundrechten bekennt. Lassen Sie mich noch ein paar Worte zu Griechenland sagen. Herr Kommissionspräsident, Sie haben gemeint, es wird schwierig sein, den Bürgern zu erklären, wenn wir nicht zu einer Lösung z. B. bei dem kommen. Aber, Herr Kommissionspräsident, es wird auch schwierig sein, den Bürgern zu erklären, wenn wir uns nur auf Austerität konzentrieren. Sie haben von Wachstum gesprochen, Sie haben gemeint, wir brauchen etwas für das Wachstum. Aber was, Herr Kommissionspräsident? Sie können doch nicht glauben, dass nur die Austerität zum Wachstum führt, wenn wir nicht gleichzeitig alternative Angebote machen! Herr Verhofstadt hat einige Probleme genannt. Es sind ja nicht nur linke Ökonomen – gestern zum Beispiel hat es Le Monde, kein linkes Blatt, im Wirtschaftsteil ganz klar ausgedrückt: Einerseits Austerität – ja, wir brauchen gewisse Beschränkungen –, aber wir brauchen auch Wachstum und Investitionen. Wenn man von Privatisierungen redet, Herr Kommissionspräsident, Sie wissen doch genau, Griechenland jetzt kurzfristig in eine Privatisierungswelle zu drängen, heißt wirklich, wie Kollege Bisky gesagt hat, dass die Dinge verscherbelt werden. Wir müssen Griechenland doch Zeit geben, jene Dinge, die man noch vernünftig privatisieren kann, zu einem Zeitpunkt zu privatisieren, zu dem man noch ausreichend Geld dafür bekommt. Wir müssen zweitens sagen, dass wir auch einen Teil des Geldes investieren müssen. Wenn Sie sagen, Sie wollen Regionalmittel und Strukturfondsmittel freigeben, dann müssen wir wegkommen von der Bindung an die Kofinanzierung, weil es von Griechenland sonst ja nicht verwendet werden kann. All das sind Vorschläge, die wir von der Kommission erwarten, Herr Kommissionspräsident. Wir sind für eine sparsame Politik und für Sparen, dort wo es notwendig ist, wir sind für Restriktionen und Umstrukturierungsmaßnahmen. Aber ohne Wachstum wird es nicht gehen. Wir werden am Ende des Tages, wenn wir weiter so verfahren, weder Griechenland retten, noch werden wir unsere Banken retten, noch werden wir unsere Steuerzahler retten, sondern wir werden ins Chaos geraten. Deshalb, Herr Kommissionspräsident – und das gilt natürlich auch für den Rat –, brauchen wir neben den Strukturmaßnahmen auch Wachstum. Vorschläge für Wachstum und Beschäftigung sind entscheidend für die Zukunft Griechenlands und auch Europas."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, mijnheer de voorzitter van de Commissie, ik zou willen beginnen met een paar woorden over wat mij na aan het hart ligt en dat is natuurlijk Kroatië. Ik hoop dat wij erin slagen het besluit te nemen om Kroatië volledig te laten toetreden tot de Europese Unie. De Commissie heeft in dit opzicht goed werk verricht – commissaris Füle, maar ook uzelf, mijnheer Barroso. Ook het Hongaars voorzitterschap heeft hieraan bijgedragen. Het zou een goed signaal aan een problematische regio als de Balkan zijn, als een land dat aan al zijn opdrachten heeft voldaan, het eerstvolgende is dat ook mag toetreden. Als ik zeg "aan alle opdrachten voldaan," betekent dat niet dat alle problemen zijn opgelost. Nog maar kort geleden hebben wij in Split onacceptabele toestanden meegemaakt in verband met de Gay Parade. Het is echter belangrijk dat een regering opkomt voor de fundamentele vrijheden en de fundamentele rechten. Staat u mij toe ook enige woorden te wijden aan Griekenland. Mijnheer Barroso, u zei dat het moeilijk is om de burger uit te leggen dat we helemaal geen oplossingen hebben kunnen vinden, bijvoorbeeld ten aanzien van het pakket voor economische governance. Maar mijnheer Barroso, het is even moeilijk om de burger uit te leggen dat wij ons alleen maar richten op bezuinigingen. U had het over groei en u zei dat wij behoefte hadden aan iets dat de groei bevorderde – maar wat dan precies, mijnheer Barroso? U kunt toch niet geloven dat bezuinigingen alleen leiden tot groei als wij niet tegelijkertijd ook met alternatieven komen. De heer Verhofstadt noemde een aantal problemen. Het zijn niet alleen de economen ter linkerzijde – in het economisch katern van niet echt een links-georiënteerde krant, werd het maar al te duidelijk gesteld: bezuinigingen aan de ene kant – ja zeker, wij zullen bepaalde restricties op moeten leggen – maar groei en investeringen aan de andere kant. Als wij het hebben over privatiseringen, mijnheer Barroso, dan weet u precies hoe wij Griekenland nu moeten dwingen tot een golf van privatiseringen – zoals de heer Bisky al zei, alles wordt verpatst. Wij moeten Griekenland echter de tijd gunnen om datgene te privatiseren waarvan het ook echt zinnig is om dit te doen, en tevens op een moment dat het land er ook een adequaat bedrag voor krijgt. Ten tweede moet worden benadrukt dat wij ook een deel van het geld moeten investeren. Als u zegt dat u de regionale fondsen en middelen uit de Structuurfondsen wilt vrijgeven, dan betekent dit dat wij de cofinancieringsplicht moeten opheffen, want Griekenland kan hier anders onmogelijk gebruik van maken. Dit zijn de voorstellen van de Commissie waar wij op wachten, mijnheer Barroso. Wij zijn voor spaarzaam beleid en bezuinigingen waar deze nodig zijn, en wij zijn voor restricties en herstructureringsmaatregelen. Maar dit alles zal niet werken zonder groei. Als puntje bij paaltje komt, zullen wij, als wij zo doorgaan, Griekenland noch onze banken redden, en zullen wij evenmin onze belastingbetalers ontzien; wij zullen slechts uitkomen bij chaos. En daarom, mijnheer Barroso – en dit geldt natuurlijk ook voor de Raad –, hebben wij behalve aan structurele maatregelen ook behoefte aan groei. Voorstellen voor groei en werkgelegenheid zijn cruciaal voor de toekomst van Griekenland en voor die van Europa."@nl3
"Panie Przewodniczący, Pani Urzędująca Przewodnicząca Rady, Panie Przewodniczący Komisji! Po pierwsze chcę powiedzieć kilka słów na temat bliski memu sercu, jakim jest oczywiście Chorwacja. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się podjąć decyzję o prawdziwym przyjęciu Chorwacji do UE. Komisja wykonała dobrą robotę – Komisja czyli komisarz Füle, pan przewodniczący Barroso, a także węgierska prezydencja. Akcesja kraju, który dobrze wykonał swe zadanie, byłaby dobrym i ważnym sygnałem dla problematycznego regionu Bałkanów. Mówiąc „wykonał swe zadanie”, nie mam na myśli rozwiązania wszystkich problemów. Właśnie doświadczyliśmy kilku sytuacji nie do przyjęcia w związku z paradą gejów w Splicie. Rząd musi jednak bronić fundamentalnych swobód i fundamentalnych praw. Chcę jeszcze wspomnieć o Grecji. Panie Przewodniczący Barroso! Powiedział Pan, że trudno będzie wyjaśnić obywatelom, dlaczego nie mamy rozwiązania na przykład w kwestii pakietu zarządzania gospodarką. Panie Barroso! Trudno będzie jednak także wyjaśnić obywatelom koncentrację na samej oszczędności. Mówił Pan o wzroście i o tym, że musimy go promować. Ale jak? Nie można uważać, że sama tylko oszczędność spowoduje wzrost, jeżeli nie zaproponujemy alternatyw. Pan poseł Verhofstadt wspomniał o kilku problemach. Nie tylko lewicujący ekonomiści – jak na przykład dział gospodarczy „Le Monde”, który nie jest gazetą lewicującą – mówią wyraźnie: oszczędności – owszem, bo potrzebne nam pewne ograniczenia – ale z drugiej strony potrzebny nam wzrost i inwestycje. Kiedy mowa o prywatyzacji, wie Pan, Panie Przewodniczący Barroso, jak szybko zmusić Grecję do fali prywatyzacji. Jak właśnie powiedział pan Bisky, wszystko jest wyprzedawane. Musimy jednak dać Grecji czas na prywatyzację tych rzeczy, które warto sprywatyzować, kiedy Grecja otrzyma za to adekwatne środki. Po drugie, musimy także inwestować. Kiedy mówi się o uwolnieniu funduszy regionalnych i środków z Funduszy Strukturalnych, to trzeba odstąpić od obowiązku współfinansowania, bowiem w przeciwnym razie Grecja nie będzie w stanie z nich skorzystać. Panie Barroso! Na takie właśnie wnioski Komisji czekamy. Popieramy politykę oszczędności tam, gdzie oszczędności są potrzebne; popieramy ograniczenia i środki związane z restrukturyzacją. Nie odniosą one jednak rezultatu, jeśli nie nastąpi wzrost. W końcu, jeśli tak dalej pójdzie, nie uratujemy Grecji, naszych banków ani podatników. Zamiast ratunku wprowadzimy chaos. Dlatego, Panie Przewodniczący Barroso, a dotyczy to również Rady, oprócz środków strukturalnych, potrzebny nam także wzrost. Wnioski dotyczące wzrostu i zatrudnienia mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości Grecji i Europy."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Presidente em exercício do Conselho, Senhor Presidente da Comissão, quero começar por dizer algumas palavras sobre um tema que me é muito caro: a Croácia, obviamente. Espero que consigamos tomar uma decisão que permita à Croácia ser agora realmente aceite na União Europeia. A Comissão fez um bom trabalho nesta matéria – o Comissário Füle, o senhor Presidente Barroso e, neste caso, também a Presidência húngara. Seria um sinal positivo e importante para uma região problemática como os Balcãs que o país que terminou com êxito a sua tarefa fosse o próximo a aderir. Quando digo que “terminou a sua tarefa”, não quero dizer que todos os problemas estejam resolvidos. Verificaram-se em Split, ainda há muito pouco tempo, algumas situações inaceitáveis relacionadas com uma parada . É importante que o Governo defenda os direitos e liberdades fundamentais. Permitam-me que acrescente mais algumas palavras sobre a Grécia. Senhor Presidente Barroso, o senhor afirmou que seria difícil explicar aos cidadãos os motivos que terão impedido uma solução no caso do pacote da governação económica, por exemplo. No entanto, Senhor Presidente Barroso, será igualmente difícil explicar aos cidadãos as razões de nos concentrarmos apenas na austeridade. O senhor falou de crescimento e disse que precisamos de algo para o promover – mas o quê exactamente, Senhor Presidente Barroso? Não pode acreditar que a austeridade, só por si, leve ao crescimento se, ao mesmo tempo, não oferecermos alternativas. O senhor deputado Verhofstadt referiu alguns problemas. Não são só economistas de esquerda que o dizem – ainda ontem, por exemplo, o que não é um jornal de esquerda, o deixou bem claro na sua secção de economia: por um lado, austeridade – sim, são necessárias algumas restrições –, mas também precisamos de crescimento e de investimento. Quando o assunto são as privatizações, Senhor Presidente Barroso, o senhor sabe exactamente como forçar a Grécia a avançar rapidamente para uma vaga de privatizações, mas as coisas estão a ser vendidas ao desbarato, como disse o senhor deputado Bisky. Devemos, pois, dar tempo à Grécia para privatizar aquilo que for sensato privatizar numa altura em que o possa fazer por um preço adequado. Em segundo lugar, importa dizer que também temos de investir parte do dinheiro. Se disser que pretende libertar fundos regionais e recursos dos Fundos Estruturais, então devemos desvinculá-los da obrigação de co-financiamento, porque, se isso não acontecer, a Grécia não os poderá utilizar. Tudo isto são propostas que esperamos que a Comissão apresente, Senhor Presidente Barroso. Somos favoráveis a uma política regrada e à poupança onde ela é necessária, e somos a favor das restrições e das medidas de reestruturação. Mas nada disso resultará se não houver crescimento. Se continuarmos como estamos, acabaremos por não salvar nem a Grécia nem os nossos bancos, e também não pouparemos os contribuintes; acabaremos, isso sim, no caos. Portanto, Senhor Presidente Barroso – e, obviamente, digo o mesmo ao Conselho –, para além das medidas estruturais, precisamos também de crescimento. As propostas para o crescimento e o emprego são vitais tanto para o futuro da Grécia como para o futuro da Europa."@pt17
"Dle președinte, dnă președintă în exercițiu a Consiliului, dle președinte al Comisiei, aș dori în primul rând să spun câteva cuvinte despre un subiect care este aproape de inima mea și acesta, desigur, este Croația. Sper că vom reuși să luăm o decizie care să permită Croației să fie cu adevărat acceptată acum în Uniunea Europeană. Aici Comisia a făcut o treabă bună - și dvs., dle comisar Füle, dl Barroso și, de asemenea, Președinția maghiară în această privință. Acesta ar fi un semnal bun și important într-o regiune problematică precum cea a Balcanilor dacă țara care și-a îndeplinit bine sarcina ar fi următoarea la rând. Când spun „și-a îndeplinit sarcina” nu înseamnă că toate problemele sunt rezolvate. Tocmai am trecut prin câteva situații inacceptabile în orașul Split în legătură cu parada homosexualilor. Cu toate acestea, este important ca guvernul să susțină libertățile fundamentale și drepturile fundamentale. Permiteți-mi să adaug câteva cuvinte cu privire la Grecia. Dle Barroso, ați spus că va fi dificil să le explicăm cetățenilor dacă nu vom veni cu o soluție, de exemplu în legătură cu pachetul de guvernanță economică. Cu toate acestea, dle Barroso, va fi de asemenea greu să le explicați cetățenilor concentrarea exclusivă asupra austerității. Ați vorbit despre creștere și ați declarat că avem nevoie de un lucru pentru a promova creșterea – dar exact care este acela, dle Barroso? Nu puteți crede că doar austeritatea va conduce la creștere dacă nu oferim în paralel alternative. Dl Verhofstadt a menționat câteva probleme. Nu numai economiștii de stânga - în secțiunea sa economică de ieri, de exemplu care nu este un ziar de stânga, a afirmat destul de clar: austeritate pe de o parte – da, avem nevoie de anumite restricții – însă avem nevoie și de creștere și de investiții. Atunci când se vorbește de privatizări, dle Barroso, știți exact cum să forțați Grecia să intre rapid într-un val de privatizări - așa cum a declarat dl Bisky, obiectele sunt vândute la preț redus. Cu toate acestea, trebuie să acordăm Greciei timp pentru a privatiza acele lucruri pe care este rațional să le facă într-un moment în care va primi în schimbul lor o sumă corespunzătoare de bani. În al doilea rând, trebuie să spunem că trebuie de asemenea să investim o parte din bani. Dacă spuneți că doriți să eliberați fonduri regionale și resurse din fondurile structurale, atunci trebuie să ne îndepărtăm de obligația de cofinanțare, pentru că altfel Grecia nu va putea să le folosească. Toate acestea sunt propuneri pe care le așteptăm din partea Comisiei, dle Barroso. Suntem în favoarea unei politici frugale și de economii unde acestea sunt necesare și suntem în favoarea restricțiilor și măsurilor de restructurare. Totuși, acestea nu vor funcționa fără creștere. Până la final, dacă vom continua în acest fel, nu vom salva Grecia sau băncile noastre, și nici nu ne vom salva contribuabilii; dimpotrivă, vom ajunge în haos. Prin urmare, dle Barroso – și acest lucru, desigur, se aplică și Consiliului – în plus față de măsurile structurale, avem nevoie și de creștere. Propunerile pentru creștere și ocuparea forței de muncă sunt esențiale pentru viitorul Greciei și, de asemenea, pentru cel al Europei."@ro18
"Najprv by som rád povedal niekoľko slov na tému, ktorá je môjmu srdcu blízka, a tou je, samozrejme, Chorvátsko. Dúfam, že sa nám teraz podarí prijať rozhodnutie, ktoré Chorvátsku skutočne umožní prijatie do Európskej únie. Komisia tu vykonala dobrú prácu – pán komisár Füle, vy sám, pán Barroso, a v tejto súvislosti aj maďarské predsedníctvo. Pre problematický región, akým je Balkán, by bolo dobrým a dôležitým signálom, keby krajina, ktorá dobre splnila svoju úlohu, bola ďalšia na rade. Keď hovorím, že splnila úlohu, neznamená to, že všetky problémy sú vyriešené. Práve sme boli svedkami neprijateľnej situácie v Splite v súvislosti s pochodom homosexuálov. Je však dôležité, aby vláda obhajovala základné slobody a základné práva. Dovoľte mi dodať niekoľko slov na adresu Grécka. Povedali ste, pán Barroso, že občanom bude ťažké vysvetliť, ak nenájdeme riešenie napríklad v spojení s balíkom hospodárskeho riadenia. Pán Barroso, občanom však bude ťažké vysvetliť aj to, že sa sústreďujeme len na úsporné opatrenia. Hovorili ste o raste a povedali ste, že potrebujeme niečo na podporu rastu – ale čo presne, pán Barroso? Nemôžete si myslieť, že k rastu povedú iba úsporné opatrenia, ak zároveň neponúkneme alternatívy. Pán Verhofstadt sa zmienil o niekoľkých problémoch. Nie sú to len ľavicovo orientovaní ekonómovia. Denník ktorý nie je ľavicovo orientovaný, napríklad včera vo svojej hospodárskej sekcii jasne uviedol: na jednej strane úsporné opatrenia – áno, určité obmedzenia sú potrebné –, ale potrebujeme aj rast a investície. Keď sa hovorí o privatizácii, vy, pán Barroso, presne viete, ako teraz Grécko rýchlo prinútiť k vlne privatizácií, a pritom je to výpredaj, presne ako povedal pán Bisky. Grécku však musíme dať čas, aby privatizovalo, keď to bude mať zmysel a keď získa za majetok primeranú sumu. Po druhé, musíme povedať, že zároveň treba aj niečo investovať. Keď poviete, že chcete uvoľniť regionálne fondy a prostriedky zo štrukturálnych fondov, potom musíme upustiť od povinnosti spolufinancovania, pretože inak ich Grécko nebude schopné využiť. To všetko sú návrhy, ktoré od Komisie očakávame, pán Barroso. Sme za hospodárnu politiku a za úspory tam, kde sú potrebné, a sme za obmedzenia a opatrenia na reštrukturalizáciu. Bez rastu to však nebude fungovať. Keď budeme pokračovať ako doteraz, napokon nezachránime Grécko ani naše banky a nezachránime ani našich daňových poplatníkov. Namiesto toho skončíme v chaose. Okrem štrukturálnych opatrení preto potrebujeme aj rast, pán Barroso, a to sa, samozrejme, týka aj Rady. Návrhy v oblasti rastu a zamestnanosti sú rozhodujúce pre budúcnosť Grécka aj pre budúcnosť Európy."@sk19
"Gospod predsednik, predsedujoča Svetu, predsednik Komisije, najprej bi rad spregovoril nekaj besed o temi, ki mi je pri srcu, in to je seveda Hrvaška. Upam, da bomo uspešni pri sprejetju odločitve, da resnično omogočimo Hrvaški, da se zdaj vstopi v Evropsko unijo. Komisija je tukaj opravila dobro delo – komisar Füle, vi sami, gospod Barroso, in tudi madžarsko predsedstvo. Bilo bi dobro in pomembno sporočilo za problematično regijo, kot je Balkan, če bi bila država, ki je dobro opravila svojo nalogo, naslednja v vrsti. Ko rečem „opravila svojo nalogo“, to ne pomeni, da so vse težave rešene. Pravkar smo bili priča nekaterim nesprejemljivim dogodkom v Splitu v povezavi s parado ponosa. Toda za vlado je pomembno, da se zavzame za temeljne svoboščine in pravice. Dovolite, da spregovorim par besed o Grčiji. Gospod Barroso, dejali ste, da bo težko razložiti državljanom, če ne bomo našli rešitve, na primer v povezavi s svežnjem o gospodarskem upravljanju. Toda, gospod Barroso, državljanom bo tudi težko razložiti, če se osredotočimo le na varčevanje. Govorili ste o rasti in dejali, da potrebujemo nekaj za spodbujanje rasti – toda kaj natančno, gospod Barroso? Ni mogoče verjeti, da bo samo varčevanje vodilo do rasti, če obenem ne ponudimo drugih možnosti. Gospod Verhofstadt je navedel nekaj težav. Ne le levičarsko usmerjeni gospodarstveniki – v včerajšnjih gospodarskih rubrikah, na primer v ki ni levičarsko usmerjeni časopis, jasno navajajo: varčevanje na eni strani – da, potrebujemo določene omejitve –, toda potrebujemo tudi rast in naložbe. Ko je govora o privatizacijah, gospod Barroso, veste natančno, kako Grčijo zdaj hitro prisiliti v val privatizacij – kot je dejal gospod Bisky, stvari se odprodajajo. Toda Grčiji moramo dati čas, da privatizira tiste stvari, za katere je to razumno storiti v času, ko bo prejela primerno vsoto denarja zanje. Drugič, reči moramo, da je prav tako treba vložiti nekaj denarja. Če rečete, da želite sprostiti regionalna sredstva in vire iz strukturnih skladov, potem se moramo odmakniti od obveznosti sofinanciranja, ker jih sicer Grčija ne bo mogla porabiti. To so vsi predlogi, ki jih čakamo od Komisije, gospod Barroso. Smo za varčno politiko in varčevanja, kjer je to potrebno, in smo tudi za omejitve in ukrepe prestrukturiranja. Toda to ne bo delovalo brez rasti. Če bomo ob koncu dneva nadaljevali kot zdaj, ne bomo rešili Grčije ali naših bank in niti ne bomo rešili naših davkoplačevalcev; namesto tega bomo končali v kaosu. Zato, gospod Barroso – in to seveda velja tudi za Svet –, potrebujemo poleg strukturnih ukrepov tudi rast. Predlogi za rast in zaposlovanje so bistveni za prihodnost Grčije in tudi Evrope."@sl20
"Herr talman, fru rådsordförande, herr kommissionsordförande! För det första vill jag säga några ord om en fråga som ligger mig varmt om hjärtat, och det är naturligtvis Kroatien. Jag hoppas att vi kommer att kunna besluta att verkligen låta Kroatien ansluta sig till EU nu. Kommissionen har gjort ett bra arbete här – kommissionsledamot Štefan Füle, du själv, José Manuel Barroso, och även det ungerska ordförandeskapet i det här avseendet. Det skulle vara en positiv och viktig signal till en problematisk region som Balkan om Kroatien, som har slutfört sina uppgifter på ett bra sätt, står näst i tur. När jag säger ”slutfört sina uppgifter” betyder det emellertid inte att alla problem är lösta. Vi har just sett några oacceptabla händelser i Split i samband med Pridefestivalen. Det är viktigt att regeringen värnar om de grundläggande friheterna och rättigheterna. Jag vill gärna tillägga ett par ord om Grekland. José Manuel Barroso, du sade att det kommer att bli svårt att förklara för medborgarna om vi inte kommer med en lösning, till exempel i samband med det ekonomiska styrningspaketet. Men vi kommer även att få svårt att förklara oss för medborgarna om vi bara koncentrerar oss på åtstramningar. Du talade om tillväxt och sade att vi behöver något för att främja tillväxt – men vad exakt är det vi behöver? Du tror väl inte att bara åtstramningar kommer att leda till tillväxt om vi inte samtidigt erbjuder andra alternativ? Guy Verhofstadt nämnde några problem i det här sammanhanget. Det är inte bara vänstersympatiserande ekonomer – i dagens ekonomidel klargjorde till exempel som inte är en vänstertidning, detta mycket tydligt. Åtstramningar å ena sidan – ja, vi behöver vissa begränsningar – men å andra sidan behöver vi tillväxt och investeringar. José Manuel Barroso, när det talas om privatiseringar vet du exakt hur Grekland ska tvingas in i en privatiseringsvåg – precis som Lothar Bisky sade pågår utförsäljningar. Men vi måste ge Grekland tid att privatisera det som är vettigt att privatisera vid en tidpunkt när landet kommer att få ut ett bra pris. För det andra måste vi säga att vi även måste investera en del av pengarna. Om du säger att du vill frigöra regionala medel och resurser från strukturfonderna måste vi göra avkall på samfinansieringskravet, eftersom Grekland inte kommer att kunna utnyttja medlen annars. José Manuel Barroso, det är dessa förslag från kommissionen som vi väntar på. Vi är för en åtstramningspolitik och besparingar där det är nödvändigt, och vi är för begränsningar och omstruktureringsåtgärder. Men det kommer inte att fungera utan tillväxt. Om vi fortsätter som hittills kommer vi till slut inte att rädda Grekland eller våra banker, och inte heller våra skattebetalare; vi kommer i stället att hamna i kaos. José Manuel Barroso, därför behöver vi vid sidan av strukturåtgärder även tillväxt – och detta gäller naturligtvis också rådet. Förslag om tillväxt och sysselsättning är avgörande för Greklands och även för EU:s framtid."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(El orador acepta responder a una pregunta con arreglo al procedimiento de «tarjeta azul» de conformidad con el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento"21
"(Taleren indvilligede i at tage imod et spørgsmål efter Blå kort-proceduren (forretningsordenens artikel 149, stk. 8))"2
"Le Monde"18,1,19,14,22,3,10,13,4,21,17,12
"[Vorbitorul a fost de acord să răspundă la o întrebare în temeiul procedurii cartonașului albastru (articolul 149 alineatul (8) din Regulamentul de procedură)]"18
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph