Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-049-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-049-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I would just like to answer two concrete questions that were put to me. I will not enter into this ideological discussion against Europe in which, may I say, it is interesting to see the extreme right and extreme left united against the euro and against the European project. That is why I want once again to appeal to all the democratic forces in Europe, in this Parliament, in Greece, to unite in a consensus to do everything possible to ensure growth and prosperity in Europe. The two concrete questions were about the financial tax and about our position on reverse qualified majority. On the financial tax, I want to confirm that the proposal that the Commission will put forward, probably in October, will be on a financial transaction tax. We have made an impact assessment. We believe there are two possibilities: a financial transaction tax and a financial activities tax. We have decided to come forward now with a proposal on a financial transaction tax, one reason being precisely that there is no equivalent of VAT for financial transactions. So we will come forward with that proposal by October. The second issue was raised by Mr Verhofstadt. I want to make it clear that the Commission supports Parliament on reverse qualified majority voting. We have been supporting your ambitious position. At the same time – and Olli Rehn will have the opportunity to address you later this afternoon – we will make a strong appeal to you and to the Council to see if it is possible to come to a final agreement. Because we also believe that, thanks to Parliament’s positions, great progress has been achieved in terms of the package that is now up for consideration. I want to congratulate you, the Parliament, those that have been working most on this matter, and also the Hungarian Presidency of the Council, as it has done some very important work as well. At the end, I want to say to all of you that, in terms of responsibility, the cost of not having an agreement on this matter will be extremely high, considering the current situation. The Commission supports the Community approach. The Commission supports the greatest possible ambition, which is the line that I think that you are also defining. These are the concrete answers to the concrete questions."@en4
lpv:translated text
". Pane předsedající, rád bych odpověděl na dvě konkrétní otázky, které mi byly položeny. Nebudu se pouštět do této ideologické debaty zaměřené proti Evropě, na níž je zajímavé, mohu-li to tak říci, že extrémní pravice a extrémní levice jsou zajedno v odporu vůči euru a evropskému projektu. Proto chci znovu apelovat na všechny demokratické síly v Evropě, zde v Parlamentu i v Řecku, aby společně našly konsensus, jenž nám umožní udělat vše, co je v našich možnostech, pro zajištění růstu a prosperity v Evropě. Zmiňované dvě konkrétní otázky se týkaly finanční daně a našeho stanoviska k hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou. Pokud jde o finanční daň, chci potvrdit, že návrh, který Komise předloží, pravděpodobně v říjnu, se bude týkat daně z finančních transakcí. Vypracovali jsme posouzení dopadu. Domníváme se, že jsou dvě možnosti: daň z finančních transakcí a daň z finančních činností. Rozhodli jsme se, že nyní předložíme návrh daně z finančních transakcí, a to právě mimo jiné z důvodu, že u finančních transakcí neexistuje nic takového jako DPH. Tento návrh tedy předložíme do října. Druhou otázku nadnesl pan poslanec Verhofstadt. Chci jasně říci, že Komise podporuje Parlament ve věci hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou. Podpořili jsme vaše ambiciózní stanovisko. Zároveň na vás a na Radu budeme důrazně apelovat – komisař Olli Rehn bude mít možnost dnes odpoledne k vám promluvit –, abyste se pokusili najít způsob, jak dosáhnout závěrečné dohody. Jsme totiž také přesvědčeni, že díky postoji Parlamentu bylo v otázce balíčku dosaženo značného pokroku, který je nyní třeba zhodnotit. Chci poblahopřát Parlamentu, zejména poslancům, kteří na tomto úkolu nejvíce pracovali, a také maďarskému předsednictví Rady, neboť také ono odvedlo velmi důležitou práci. Na závěr chci vám všem připomenout, jakou máte odpovědnost, protože pokud by v této záležitosti nebylo dosaženo dohody, zaplatili bychom za to, zvláště s ohledem na současnou situaci, velmi vysokou cenu. Komise podporuje přístup Společenství. Komise podporuje co možná nejvyšší ambicióznost, což je směr, kterým míříte také vy, jak se domnívám. Tolik tedy ke konkrétním odpovědím na konkrétní otázky."@cs1
". Jeg ønsker blot at besvare to konkrete spørgsmål, som er blevet stillet til mig. Jeg vil ikke gå ind i denne ideologiske diskussion imod Europa, hvor jeg må indrømme, at det er interessant at se det yderste højre og det yderste venstre forene sig i modstanden mod euroen og mod det europæiske projekt. Derfor ønsker jeg at gentage min appel til alle de demokratiske kræfter i Europa, i Parlamentet, i Grækenland om at forene sig med henblik på at gøre alt, hvad der står i deres magt for at sikre vækst og velstand i Europa. De to konkrete spørgsmål omhandlede den finansielle skat og vores holdning til omvendt kvalificeret flertal. Med hensyn til den finansielle skat bekræfter jeg, at det forslag, som Kommissionen vil stille, sandsynligvis i oktober, vil omhandle beskatning af finansielle transaktioner. Vi har foretaget en konsekvensanalyse. Efter vores mening er der to muligheder, nemlig en skat på finansielle transaktioner og en skat på finansielle aktiviteter. Vi har nu besluttet at stille et forslag om beskatning af finansielle transaktioner, netop fordi der ikke findes en pendant til moms på finansielle transaktioner. Derfor vil vi fremsætte dette forslag inden oktober. Det andet spørgsmål blev stillet af hr. Verhofstadt. Jeg vil gerne gøre det klart, at Kommissionen støtter Parlamentet i spørgsmålet om omvendt kvalificeret flertal. Vi har vist vores tilslutning til Deres ambitiøse holdning. Samtidig vil vi kraftigt opfordre Parlamentet og Rådet til at gøre det muligt at indgå en endelig aftale, og Olli Rehn vil have lejlighed til at tale til Parlamentet på et senere tidspunkt i eftermiddag. Vi mener nemlig også, at der takket være Parlamentets holdning er gjort store fremskridt med hensyn til den pakke, der er nu er under behandling. Jeg vil gerne lykønske Dem, Parlamentet, de medlemmer, der har beskæftiget sig mest med dette spørgsmål, og ligeledes det ungarske rådsformandskab, da det også har udført et meget væsentligt stykke arbejde. Endelig vil jeg sige til alle, at omkostningen ved ikke at have en aftale om dette spørgsmål, for så vidt angår ansvaret, vil være særdeles høj i lyset af den aktuelle situation. Kommissionen støtter fællesskabsmetoden. Kommissionen bakker op om de størst mulige ambitioner, der er den linje, som jeg tror, at også De følger. Det var de konkrete svar på de konkrete spørgsmål."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte nur kurz auf zwei konkrete Fragen antworten, die mir gestellt wurden. Ich werde mich nicht an dieser ideologischen Diskussion gegen Europa beteiligen, in der interessanterweise zu beobachten ist, dass sich die extreme Rechte und die extreme Linke gegen den Euro und gegen das europäische Projekt vereint haben. Aus diesem Grund möchte ich noch einmal an alle demokratischen Kräfte in Europa, in diesem Parlament, in Griechenland appellieren, gemeinsam alles Mögliche zu tun, um Wachstum und Wohlstand in Europa zu gewährleisten. Bei den zwei konkreten Fragen ging es um die Finanzsteuer und über unseren Standpunkt im Hinblick auf die umgekehrte qualifizierte Mehrheit. Im Hinblick auf die Finanzsteuer möchte ich bestätigen, dass es in dem Vorschlag, den die Kommission wahrscheinlich im Oktober vorlegen wird, um eine Finanztransaktionssteuer gehen wird. Wir haben eine Folgenabschätzung ausgeführt. Unseres Erachtens haben wir zwei Möglichkeiten: eine Finanztransaktionssteuer und eine Finanzaktivitätssteuer. Wir haben beschlossen, jetzt einen Vorschlag über eine Finanztransaktionssteuer vorzulegen, unter anderem deshalb, weil es für Finanztransaktionen keine Entsprechung der Mehrwertsteuer gibt. Wir werden diesen Vorschlag also bis Oktober vorlegen. Die zweite Frage wurde von Herrn Verhofstadt aufgeworfen. Ich möchte deutlich machen, dass die Kommission das Parlament im Hinblick auf die umgekehrte qualifizierte Mehrheitsentscheidung unterstützt. Wir haben Ihre ehrgeizige Position unterstützt. Gleichzeitig – und Olli Rehn wird die Gelegenheit haben, mit Ihnen heute Nachmittag darüber zu sprechen – werden wir einen starken Appell an Sie und an den Rat richten, um zu sehen, ob wir zu einer endgültigen Einigung gelangen können. Denn wir glauben auch, dass dank der Positionen des Parlaments im Hinblick auf das Paket, das nun zur Diskussion steht, große Fortschritte erzielt wurden. Ich möchte Ihnen, dem Parlament, denjenigen, die hart an dieser Angelegenheit gearbeitet haben, und auch dem ungarischen Ratsvorsitz gratulieren, da auch er sehr wichtige Arbeit geleistet hat. Schließlich möchte ich Ihnen allen im Hinblick auf die Verantwortung sagen, dass angesichts der gegenwärtigen Lage der Preis dafür, keine Einigung bezüglich dieser Angelegenheit zu erzielen, extrem hoch sein wird. Die Kommission unterstützt das Gemeinschaftskonzept. Die Kommission unterstützt den größtmöglichen Ehrgeiz, was meiner Meinung nach auch in Ihrem Sinne ist. Dies sind die konkreten Antworten auf die konkreten Fragen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να απαντήσω σε δύο συγκεκριμένα ερωτήματα που μου απευθύνθηκαν προσωπικά. Δεν θα υπεισέλθω σε αυτήν την ιδεολογική συζήτηση κατά της Ευρώπης στην οποία –επιτρέψτε μου να επισημάνω– βλέπω με ενδιαφέρον την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά να ενώνουν τις φωνές τους κατά του ευρώ και κατά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Γι’ αυτό θέλω να απευθύνω εκ νέου έκκληση σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις στην Ευρώπη, σε τούτο το Κοινοβούλιο, στην Ελλάδα, να ενωθούν και να υιοθετήσουν μια συναινετική προσέγγιση προκειμένου να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστούν η ανάπτυξη και η ευημερία στην Ευρώπη. Οι δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις αφορούσαν τον χρηματοπιστωτικό φόρο και τη θέση μας σχετικά με την αντεστραμμένη ειδική πλειοψηφία. Ως προς το θέμα του χρηματοπιστωτικού φόρου, θέλω να επιβεβαιώσω ότι η πρόταση την οποία θα καταθέσει η Επιτροπή, πιθανώς τον Οκτώβριο, θα αφορά έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Έχουμε διεξαγάγει σχετική αξιολόγηση επιπτώσεων. Εκτιμούμε ότι προσφέρονται δύο δυνατότητες: ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Αποφασίσαμε να υποβάλουμε τώρα μια πρόταση για έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ένας λόγος είναι ακριβώς το γεγονός ότι δεν υφίσταται ισοδύναμο του ΦΠΑ για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Επομένως, θα υποβάλουμε την πρόταση αυτή τον Οκτώβριο. Το δεύτερο ζήτημα τέθηκε από τον κ. Verhofstadt. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η Επιτροπή υποστηρίζει τη θέση του Κοινοβουλίου ως προς την ψηφοφορία με αντεστραμμένη ειδική πλειοψηφία. Είμαστε υποστηρικτές της φιλόδοξης θέσης σας. Ταυτόχρονα –και ο Olli Rehn θα έχει την ευκαιρία να σας μιλήσει αργότερα, το απόγευμα– θα απευθύνουμε έντονη έκκληση σε εσάς και στο Συμβούλιο προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσον είναι δυνατόν να επιτευχθεί τελική συμφωνία. Θεωρούμε άλλωστε ότι, χάρη στις θέσεις του Κοινοβουλίου, έχει επιτευχθεί πολύ ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά τη δέσμη μέτρων που εξετάζεται αυτήν την περίοδο. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσους από εσάς εργαστήκατε περισσότερο γι’ αυτό το θέμα, καθώς και την ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου, η οποία επιτέλεσε επίσης σημαντικό έργο. Τέλος, θέλω να πω σε όλες και όλους σας ότι, από άποψη ευθυνών, το κόστος της μη επίτευξης συμφωνίας ως προς το θέμα αυτό θα είναι εξαιρετικά υψηλό, αν ληφθεί υπόψη η τρέχουσα κατάσταση. Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινοτική προσέγγιση. Η Επιτροπή υποστηρίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φιλοδοξίας και αυτή είναι νομίζω και η δική σας γραμμή. Αυτές είναι οι συγκεκριμένες απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα."@el10
". Señor Presidente, solo me gustaría contestar a dos preguntas concretas que me han formulado. No entraré en esta discusión ideológica en contra de Europa en la que, me atrevo a decir, es interesante ver a la extrema derecha y a la extrema izquierda unidas en contra del euro y en contra del proyecto europeo. Por eso quiero pedir una vez más a todas las fuerzas democráticas de Europa, en este Parlamento, en Grecia, que se unan en un consenso para hacer todo lo posible por asegurar el crecimiento y la prosperidad en Europa. Las dos preguntas concretas trataban sobre el impuesto financiero y sobre nuestra posición acerca de la mayoría cualificada inversa. En cuanto al impuesto financiero, quiero confirmar que la propuesta que presentará la Comisión, probablemente en octubre, será sobre un impuesto sobre las transacciones financieras. Hemos realizado una evaluación de las repercusiones. Creemos que existen dos posibilidades: un impuesto sobre las transacciones financieras y un impuesto sobre las actividades financieras. Hemos decidido presentar ahora una propuesta sobre un impuesto sobre las transacciones financieras, siendo un motivo precisamente que no existe ningún equivalente al IVA para las transacciones financieras. Así que presentaremos esa propuesta hacia octubre. La segunda cuestión la formuló el señor Verhofstadt. Quiero dejar claro que la Comisión apoya al Parlamento en la votación por mayoría cualificada inversa. Hemos apoyado su ambiciosa posición. Al mismo tiempo —y Olli Rehn tendrá la oportunidad de dirigirse a ustedes después esta tarde— haremos un firme llamamiento dirigido a ustedes y el Consejo para ver si es posible llegar a un acuerdo final. Porque nosotros también creemos que, gracias a las posiciones del Parlamento, se han logrado grandes progresos en términos del paquete de medidas que ahora se somete a examen. Deseo felicitarles a ustedes, el Parlamento, quienes más han trabajado en este asunto, y también a la Presidencia húngara del Consejo, puesto que ha realizado un trabajo muy importante también. Al final, quiero decirles a todos ustedes que, en términos de responsabilidad, el coste de no tener un acuerdo sobre este asunto será sumamente elevado, teniendo en cuenta la situación actual. La Comisión apoya el enfoque comunitario. La Comisión apoya la mayor ambición posible, que es la línea que pienso que ustedes también están definiendo. Estas son las respuestas concretas a las preguntas concretas."@es21
". Austatud juhataja! Soovin vastata kahele minule esitatud konkreetsele küsimusele. Ma ei lasku sellesse ideoloogilisse arutellu Euroopa vastu, mille puhul, lubage öelda, on huvitav jälgida, kuidas äärmuslikud vasakpoolsed ja äärmuslikud parempoolsed moodustavad ühtse liini euro ning Euroopa projekti vastu. Seetõttu tahan veel kord pöörduda kõikide Euroopa, selle parlamendi ja Kreeka demokraatlike võimude poole, et need ühineksid üksmeeles teha kõik, mis võimalik, et tagada Euroopa majanduskasv ja heaolu. Need kaks konkreetset küsimust käsitlesid finantsmaksu ja meie seisukohta vastupidise kvalifitseeritud häälteenamuse kohta. Finantsmaksu puudutavas tahan kinnitada, et komisjon esitab tõenäoliselt oktoobris ettepaneku finantstehingute seaduse kohta. Oleme teinud mõjuhinnangu. Usume, et on kaks võimalust: finantstehingute maks ja finantstegevuste maks. Oleme otsustanud tulla välja ettepanekuga kehtestada finantstehingute maks, mille üks põhjus on just nimelt see, et finantstehingute puhul puudub praegu käibemaksuga võrdväärne vaste. Seega esitame selle ettepaneku oktoobriks. Teise küsimuse tõstatas Guy Verhofstadt. Tahan teha selgeks, et komisjon toetab parlamenti vastupidise kvalifitseeritud häälteenamuse teemal. Oleme teie põhjalikku seisukohta toetanud. Samal ajal – Olli Rehnil on võimalus täna pärastlõunal teie poole pöörduda – kutsume teid ja nõukogu tungivalt üles otsima võimalusi lõpliku kokkuleppeni jõudmiseks. Seda seetõttu, et usume ka, et tänu parlamendi seisukohtadele oleme praegu kaalutava paketi puhul teinud suuri edusamme. Soovin tänada teid, parlament, neid, kes on selle probleemiga kõige suuremat tööd teinud, ning ka Ungari nõukogu presidentuuri, kuna ka see on teinud väga olulist tööd. Kokkuvõtteks soovin teile kõikidele öelda, et mis puudutab vastutustunnet, lähevad erimeelsused selles küsimuses väga kalliks maksma, arvestades praegust olukorda. Komisjon toetab ühenduse lähenemisviisi. Komisjon toetab suurimaid võimalikke eesmärke, mis on tee, mida ma arvan, et ka teie toetate. Need on konkreetsed vastused konkreetsetele küsimustele."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin vain vastata kahteen minulle esitettyyn konkreettiseen kysymykseen. En antaudu tähän Euroopan vastaiseen ideologiseen keskusteluun, jossa, saanen sanoa, on mielenkiintoista nähdä, miten äärioikeisto ja äärivasemmisto yhdistyvät euroa ja EU:n hanketta vastaan. Siksi haluan jälleen kerran pyytää kaikkia demokraattisia voimia EU:ssa, tässä parlamentissa ja Kreikassa yhdistymään yksimielisyydessä ja tekemään kaiken mahdollisen kasvun ja vaurauden takaamiseksi Euroopassa. Kaksi konkreettista kysymystä koskivat rahoitusveroa ja kantaamme käännettyyn määräenemmistöön. Rahoitusveron osalta haluan vahvistaa, että ehdotus, jonka komissio esittää luultavasti lokakuussa, koskee rahoitustoimiveroa. Olemme tehneet vaikutustenarvioinnin. Meidän mielestämme vaihtoehtoja on kaksi: rahoitustoimivero ja rahaliikenteen vero. Olemme päättäneet nyt esittää ehdotuksen rahoitustoimiverosta, ja yksi syy siihen on juuri se, että rahoitustoimille ei ole alv:tä vastaavaa veroa. Esitämme siis tämän ehdotuksen lokakuuhun mennessä. Toisen kysymyksen esitti Guy Verhofstadt. Haluan tehdä selväksi, että komissio tukee parlamenttia käänteisen määräenemmistöäänestyksen osalta. Olemme tukeneet kunnianhimoista kantaanne. Samalla – ja Olli Rehnillä on tilaisuus puhua tästä teille myöhemmin iltapäivällä – esitämme teille ja neuvostolle voimakkaan vetoomuksen nähdäksemme, onko mahdollista saada aikaan lopullinen sopimus. Me nimittäin katsomme myös, parlamentin kantojen ansiosta, että nyt käsiteltävänä olevan paketin osalta on edistytty valtavasti. Haluan onnitella teitä, parlamenttia, niitä, jotka ovat tehneet tämän asian osalta eniten työtä, ja myös neuvoston puheenjohtajavaltiota Unkaria, sillä myös se on tehnyt merkittävää työtä. Lopuksi, ja haluan sanoa teille kaikille, että vastuun osalta hinta siitä, että tästä asiasta ei saada aikaan sopimusta, on erittäin korkea nykytilanne huomioon ottaen. Komissio tukee yhteisön lähestymistapaa. Komissio tukee mahdollisimman suurta kunnianhimoa, joka vastaa suuntaa, jota te uskoakseni olette myös määrittelemässä. Siinä oli konkreettisia vastauksia konkreettisiin kysymyksiin."@fi7
". Monsieur le Président, je voudrais simplement répondre à deux questions qui m’ont été posées. Je n’entrerai pas dans cette discussion idéologique contre l’Europe, dans laquelle, je dois dire, il est intéressant de voir l’extrême-droite et l’extrême-gauche unies contre l’euro et contre le projet européen. C’est pourquoi j’invite une fois de plus toutes les forces démocratiques d’Europe, de ce Parlement et de Grèce à s’unir pour faire tout ce qui est possible pour apporter la croissance et la prospérité à l’Europe. Les deux questions concrètes concernaient la taxe financière et notre position concernant la majorité qualifiée inversée. En ce qui concerne la taxe financière, je tiens à confirmer que la proposition que la Commission compte présenter, probablement en octobre, portera sur une taxe sur les transactions financières. Nous avons fait une analyse d’impact. Nous pensons qu’il y a deux possibilités: une taxe sur les transactions financières et une taxe sur les activités financières. Nous avons décidé de proposer une taxe sur les transactions financières, une raison étant précisément qu’il n’existe pas d’impôt équivalent à la TVA sur les transactions financières. Nous allons donc présenter cette proposition en octobre. La seconde question a été posée par M. Verhofstadt. Je tiens à dire clairement que la Commission soutient le parlement en ce qui concerne le vote à la majorité qualifiée inversée. Nous soutenons votre position ambitieuse. Parallèlement, et Olli Rehn aura l’occasion de vous en parler cet après-midi, nous vous lancerons un appel résolu, ainsi qu’au Conseil, pour voir s’il est possible de parvenir à un accord. Parce que nous pensons aussi que, grâce aux positions du Parlement, nous avons fait des progrès importants concernant le paquet à l’examen. Je tiens à vous féliciter, le Parlement, ceux qui ont le plus travaillé sur ce dossier, ainsi que la Présidence hongroise et le Conseil, qui a, lui aussi, fait un travail très important. Enfin, je tiens à vous dire à tous que, du point de vue des responsabilités, étant donné la situation actuelle, l’absence d’accord sur ce dossier risquerait de coûter extrêmement cher. La Commission défend l’approche communautaire. La Commission est favorable à un maximum d’ambition, et je crois que c’est aussi votre position. Voilà les réponses concrètes aux questions concrètes."@fr8
"Elnök úr! Csupán két hozzám intézett konkrét kérdést szeretnék megválaszolni. Nem kívánok belemenni ebbe az Európa-ellenes ideológiai vitába, amelyben, ha szabad mondanom, érdekes látni, hogy a szélsőjobb és a szélsőbal egyesült az euró ellen és az európai projekt ellen. Ezért szeretnék ismételten felszólítani minden demokratikus erőt Európában, e Parlamentben, Görögországban, hogy konszenzusban egyesüljenek és tegyenek meg minden tőlük telhetőt Európa növekedése és jóléte érdekében. A két konkrét kérdés a pénzügyi adóra és a fordított minősített többséggel kapcsolatos álláspontunkra vonatkozott. A pénzügyi adóval kapcsolatban szeretném megerősíteni, hogy a javaslat, amelyet a Bizottság valószínűleg októberben fog előterjeszteni, a pénzügyi tranzakciós adóról fog szólni. Elvégeztük a hatásvizsgálatot. Véleményünk szerint két lehetőség van: egy pénzügyi tranzakciós adó és egy pénzügyi tevékenységekre kivetendő adó. Úgy döntöttünk, hogy most egy pénzügyi tranzakciós adót fogunk előterjeszteni, ennek egyik oka pedig pontosan az, hogy a héának a pénzügyi tranzakciók esetében nincs megfelelője. Így októberig ezt a javaslatot fogjuk előterjeszteni. A másik kérdést Verhofstadt úr vetette fel. Szeretném tisztázni, hogy a Bizottság támogatja a Parlamentet a fordított minősített többségi szavazással kapcsolatosan. Támogatjuk nagyratörő álláspontjukat. Ugyanakkor – és Olli Rehnnek lehetősége lesz, hogy ma délután szóljon önökhöz – határozottan fel fogjuk kérni önöket és a Tanácsot, hogy vizsgálják meg a végleges megállapodás lehetőségét. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a Parlament álláspontjának köszönhetően a most mérlegelendő csomag tekintetében jelentős előrehaladás történt. Szeretnék gratulálni önöknek, a Parlamentnek, azoknak, akik a legtöbbet dolgoztak ezen a kérdésen, valamint a Tanács magyar elnökségének is, amely szintén igen jelentős munkát végzett. Végül a felelősséggel kapcsolatban azt szeretném mindnyájuknak mondani, hogy amennyiben e kérdésben nem születik megállapodás, annak ára a jelenlegi helyzetet figyelembe véve rendkívül magas lesz. A Bizottság támogatja a közösségi megközelítést. A Bizottság támogatja a lehető legnagyobb ambíciót, amely összhangban van azzal, amit véleményem szerint önök is meghatároznak. Ezek a konkrét válaszok a konkrét kérdésekre."@hu11
"Signor Presidente, vorrei soltanto rispondere a due domande concrete che mi sono state poste. Non mi addentrerò in questa discussione ideologica contro l’Europa in cui, consentitemi di dirlo, è interessante vedere l’estrema destra e l’estrema sinistra unite contro l’euro e il progetto europeo. Per questo voglio rivolgermi ancora una volta a tutte le forze democratiche in Europa, in questo Parlamento, in Grecia, affinché si uniscano in un consenso per fare tutto il possibile al fine di assicurare crescita e prosperità in Europa. Le due domande concrete riguardavano la tassa finanziaria e la nostra posizione sulla maggioranza qualificata inversa. In merito alla tassa finanziaria, desidero confermare che la proposta che la Commissione formulerà probabilmente in ottobre riguarderà una tassa sulle transazioni finanziarie. Abbiamo svolto una valutazione di impatto. Riteniamo che vi siano due possibilità: una tassa sulle transazioni finanziarie e una tassa sulle attività finanziarie. Ora abbiamo deciso di avanzare una proposta per una tassa sulle transazioni finanziarie e un motivo che spiega tale decisione è il fatto che non esiste un equivalente dell’IVA per le transazioni finanziarie. Presenteremo dunque la proposta entro ottobre. La seconda questione è stata sollevata dall’onorevole Verhofstadt. Desidero chiarire che la Commissione appoggia il Parlamento in merito alla votazione a maggioranza qualificata inversa. Abbiamo sostenuto la vostra posizione ambiziosa. Nel contempo, e il collega Rehn avrà l’opportunità di parlarvene nel corso del pomeriggio, rivolgeremo un veemente appello a Parlamento e Consiglio per vedere se è possibile pervenire a un accordo definitivo in quanto riteniamo anche che, grazie alle posizioni del Parlamento, si siano compiuti grandi progressi per quel che riguarda il pacchetto attualmente all’esame. Intendo complimentarmi con voi parlamentari, coloro che si sono maggiormente dedicati alla questione, nonché con la Presidenza ungherese del Consiglio perché anche il suo operato è stato importantissimo. Alla fine, desidero dire a voi tutti che in termini di responsabilità, vista l’attuale situazione, il costo della mancanza di un accordo al riguardo sarà estremamente elevato. La Commissione sostiene l’approccio comunitario e appoggia la massima ambizione possibile, orientamento che mi pare voi stessi stiate stabilendo. Queste sono le risposte concrete alle domande altrettanto concrete che mi sono state rivolte."@it12
". Pone pirmininke, tiesiog norėčiau atsakyti į du konkrečius man pateiktus klausimus. Nesivelsiu į šią ideologinę diskusiją, nukreiptą prieš Europą, kurioje, turiu pasakyti, įdomu stebėti, kaip kraštutinė dešinė ir kraštutinė kairė susivienijo prieš eurą ir Europos projektą. Todėl noriu dar kartą kreiptis į visas demokratines jėgas Europoje, šiame Parlamente, Graikijoje, kad rastume bendrą sprendimą ir darytume viską, kas įmanoma, kad Europoje užtikrintume augimą ir klestėjimą. Du konkretūs klausimai buvo susiję su finansiniu mokesčiu ir su mūsų padėtimi dėl atvirkštinės kvalifikuotos balsų daugumos. Kalbant apie finansinį mokestį, noriu patvirtinti, kad pasiūlymas, kurį pateiks Komisija (tikriausiai spalio mėnesį), bus dėl finansinių sandorių mokesčio. Atlikome poveikio vertinimą. Tikime, kad yra dvi galimybės: finansinių sandorių mokestis ir finansinės veiklos mokestis. Dabar teikti pasiūlymą dėl finansinių sandorių mokesčio nusprendėme dėl vienos priežasties – finansiniams sandoriams nėra PVM ekvivalento. Taigi šį pasiūlymą pateiksime spalio mėnesį. Antrąjį klausimą iškėlė G. Verhofstadt. Noriu aiškiai pasakyti, kad Komisija pritaria Europos Parlamentui dėl atvirkštinės kvalifikuotos daugumos balsavimo. Remiame jūsų platų užmojį. Taip pat ir Olli Rehn turės galimybę kreiptis į jus vėliau šią popietę, ryžtingai kreipsimės į jus ir į Tarybą, kad įvertintume, ar būtų įmanoma pasiekti galutinį susitarimą. Be to, manome, kad dėl Europos Parlamento pozicijų paketo, kuris dabar svarstomas, klausimu pasiekta didelė pažanga. Noriu pasveikinti jus, Europos Parlamentą, tuos, kurie su šiuo klausimu dirbo daugiausia, o ir Tarybai pirmininkaujančią Vengriją, kuri irgi padarė daug svarbaus darbo. Galiausiai noriu jums visiems pasakyti, kad atsakomybės požiūriu susitarimo šiuo klausimu nebuvimo padariniai bus labai sunkūs, turint omenyje dabartinę padėtį. Komisija pritaria Bendrijos požiūriui. Komisija pritaria didžiausiems įmanomiems platiems užmojams, manau, ir jūs brėžiate tą ribą. Tokie yra konkretūs atsakymai į konkrečius klausimus."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos tikai atbildēt uz diviem jautājumiem, kas man tika uzdoti. Es neiesaistīšos šajā ideoloģiskajā diskusijā, kura vērsta pret Eiropu un kurā, es gribētu teikt, galēji labējie un galēji kreisie ir apvienojušies pret eiro un pret Eiropas projektu. Tāpēc es vēlos vēlreiz aicināt visus demokrātiskos spēkus Eiropā, šajā Parlamentā, Grieķijā apvienoties vienprātībā darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu izaugsmi un labklājību Eiropā. Abi konkrētie jautājumi bija par finanšu nodokli un mūsu nostāju pret apgriezti kvalificētā vairākuma balsojumu. Attiecībā uz finanšu nodokli es vēlos apstiprināt, ka, iespējams, jau oktobrī Komisija iesniegs priekšlikumu par finanšu darījumu nodokli. Mēs esam veikuši ietekmes novērtējumu. Mēs uzskatām, ka ir divas iespējas — finanšu darījumu nodoklis un finanšu darbības nodoklis. Mēs esam nolēmuši iesniegt priekšlikumu par finanšu darījumu nodokli, un viens no iemesliem ir tas, ka finanšu darījumiem nav līdzvērtīga nodokļa pievienotās vērtības nodoklim. Tāpēc līdz oktobrim mēs iesniegsim šo priekšlikumu. Otro jautājumu ierosināja kungs. Es vēlos, lai Komisija atbalstītu Parlamentu jautājumā par apgriezti kvalificētā vairākuma balsojumu. Mēs esam atbalstījuši jūsu tālejošo nostāju. Taču — un būs izdevība jūs uzrunāt vēlāk šajā pēcpusdienā — mēs vērsīsimies pie jums un Padomes, lai censtos panākt galīgo vienošanos. Mēs uzskatām, ka, pateicoties Parlamenta nostājai, ir panākts liels progress attiecībā uz tiesību aktu kopumu, kas iesniegts izskatīšanai. Es vēlos apsveikt jūs, Parlamentu, tos, kas visvairāk strādājuši pie šā jautājuma, kā arī Padomes Ungārijas prezidentūru, jo tā arī ir veikusi ļoti svarīgu darbu. Nobeigumā es vēlos teikt jums visiem, ka, ņemot vērā pašreizējo situāciju, atbildības cena par nespēju vienoties šajā jautājumā būs ļoti augsta. Komisija atbalsta Kopienas pieeju. Komisija atbalsta iespējami vērienīgāko pieeju, un tā ir pieeja, ko, manuprāt, arī jūs nosakāt. Šīs ir konkrētās atbildes uz konkrētajiem jautājumiem."@lv13
"Mr President, I would just like to answer two concrete questions that were put to me. I will not enter into this ideological discussion against Europe in which, may I say, it is interesting to see the extreme right and extreme left united against the euro and against the European project. That is why I want once again to appeal to all the democratic forces in Europe, in this Parliament, in Greece, to unite in a consensus to do everything possible to ensure growth and prosperity in Europe. The two concrete questions were about the financial tax and about our position on reverse qualified majority. On the financial tax, I want to confirm that the proposal that the Commission will put forward, probably in October, will be on a financial transaction tax. We have made an impact assessment. We believe there are two possibilities: a financial transaction tax and a financial activities tax. We have decided to come forward now with a proposal on a financial transaction tax, one reason being precisely that there is no equivalent of VAT for financial transactions. So we will come forward with that proposal by October. The second issue was raised by Mr Verhofstadt. I want to make it clear that the Commission supports Parliament on reverse qualified majority voting. We have been supporting your ambitious position. At the same time – and Olli Rehn will have the opportunity to address you later this afternoon – we will make a strong appeal to you and to the Council to see if it is possible to come to a final agreement. Because we also believe that, thanks to Parliament’s positions, great progress has been achieved in terms of the package that is now up for consideration. I want to congratulate you, the Parliament, those that have been working most on this matter, and also the Hungarian Presidency of the Council, as it has done some very important work as well. At the end, I want to say to all of you that, in terms of responsibility, the cost of not having an agreement on this matter will be extremely high, considering the current situation. The Commission supports the Community approach. The Commission supports the greatest possible ambition, which is the line that I think that you are also defining. These are the concrete answers to the concrete questions."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, ik wil alleen antwoord geven op twee concrete vragen die mij zijn gesteld. Ik zal niet in deze ideologische discussie tegen Europa treden, waarin het, mag ik wel zeggen, interessant is om uiterst rechts en uiterst links verenigd te zien tegen de euro en tegen het Europese project. Ik doe daarom nogmaals een beroep op alle democratische krachten in Europa, in het Parlement, in Griekenland, om zich te verenigen in een consensus om al het mogelijke te doen om groei en welvaart in Europa te waarborgen. De twee concrete vragen gingen over de financiële belasting en over ons standpunt met betrekking tot stemmen met een omgekeerde gekwalificeerde meerderheid. Wat betreft de financiële belasting, wil ik bevestigen dat het voorstel dat de Commissie, waarschijnlijk in oktober, naar voren zal brengen, een belasting op financiële transacties zal betreffen. We hebben een effectbeoordeling uitgevoerd. We denken dat er twee mogelijkheden zijn: een belasting op financiële transacties en een belasting op financiële activiteiten. We hebben besloten om nu met een voorstel te komen voor een belasting op financiële transacties, en een van de redenen daarvoor is juist dat er voor financiële transacties geen equivalent van btw bestaat. We komen dus voor eind oktober met dat voorstel. Het tweede punt werd naar voren gebracht door de heer Verhofstadt. Ik wil duidelijk maken dat de Commissie het Parlement steunt op het punt van het stemmen met een omgekeerde gekwalificeerde meerderheid. We steunen uw ambitieuze standpunt. Tegelijkertijd – en Olli Rehn zal later vanmiddag gelegenheid hebben om u toe te spreken – zullen we een krachtige oproep doen aan u en de Raad om te kijken of het mogelijk is om tot een definitief akkoord te komen. Want we denken ook dat, dankzij de standpunten van het Parlement, grote vooruitgang is geboekt op het punt van het pakket dat nu wordt overwogen. Ik wil u feliciteren, het Parlement, degenen die het hardst aan dit onderwerp hebben gewerkt, en ook het Hongaarse voorzitterschap van de Raad, omdat ook dit heel belangrijk werk heeft verricht. Tot slot wil ik tegen u allen zeggen dat, wat betreft verantwoordelijkheid, de kosten van het niet hebben van een akkoord op dit punt zeer hoog zullen zijn, gezien de huidige situatie. De Commissie steunt de communautaire aanpak. De Commissie steunt een zo groot mogelijke ambitie, wat volgens mij de lijn is die u ook trekt. Dit zijn de concrete antwoorden op de concrete vragen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Pragnę odpowiedzieć na dwa konkretne, zadane mi pytania. Nie będę się wdawał w ideologiczną dyskusję przeciwko Europie, w której można zaobserwować skrajną prawicę i skrajną lewicę, zjednoczone przeciwko strefie euro i projektowi europejskiemu. Dlatego raz jeszcze apeluję do wszystkich demokratycznych sił w Europie, w tym Parlamencie i w Grecji, by zjednoczyły się w zgodzie, by zrobić wszystko, by zapewnić wzrost i dobrobyt w Europie. Dwa konkretne zadane mi pytania dotyczą podatku od transakcji finansowych i naszego stanowiska w sprawie głosowania odwrotnego. W sprawie podatku od transakcji finansowych, pragnę potwierdzić, że wniosek, jaki Komisja przedstawi prawdopodobnie w październiku, będzie dotyczył podatku od transakcji finansowych. Przeprowadziliśmy ocenę wpływu. Uważamy, że są dwie możliwości: podatek od transakcji finansowych i podatek od działalności finansowej. Zdecydowaliśmy się teraz przedstawić wniosek dotyczący podatku od transakcji finansowych, między innymi dlatego, że nie ma odpowiednika podatku VAT od transakcji finansowych. Przedstawimy więc nasze wnioski w październiku. Drugą sprawę poruszył pan poseł Verhofstadt. Chcę powiedzieć wyraźnie, że Komisja popiera Parlament w sprawie głosowania odwrotnego. Popieramy Wasze ambitne stanowisko. Jednocześnie zwracamy się do Parlamentu i do Rady z gorącym apelem o zbadanie możliwości osiągnięcia ostatecznego porozumienia. Będzie o tym jeszcze mówił pan Olli Rehn. Wierzymy też, że dzięki postawie Parlamentu udało się poczynić wielkie postępy w odniesieniu do rozważanego obecnie pakietu. Gratuluję Parlamentowi i tym, którzy najwięcej nad tą sprawą pracowali, a także węgierskiej prezydencji Rady, gdyż i ona wykonała bardzo ważną pracę. Kończąc i odnosząc się do kwestii odpowiedzialności, pragnę powiedzieć wszystkim, że koszt braku porozumienia w tej sprawie będzie bardzo wysoki, zważywszy na obecną sytuację. Komisja popiera podejście wspólnotowe. Komisja popiera podejście jak najbardziej ambitne, zgodne, jak sądzę, także z podejściem Parlamentu. Oto konkretne odpowiedzi na konkretne pytania."@pl16
". Senhor Presidente, quero apenas responder a duas questões concretas que me colocaram. Não vou entrar no debate ideológico contra a Europa, em que, curiosamente, a extrema-direita e a extrema-esquerda convergem – posso dizê-lo – numa mesma posição contrária ao euro e ao projecto europeu. É por isso que mais uma vez apelo a todas as forças democráticas da Europa, deste Parlamento e da Grécia para que cheguem a um consenso e façam tudo o que estiver ao seu alcance para garantir o crescimento e a prosperidade da Europa. As duas questões concretas referiam-se ao imposto financeiro e à nossa posição quanto à maioria qualificada invertida. Em relação ao imposto financeiro, quero confirmar que a proposta que a Comissão apresentará, provavelmente em Outubro, dirá respeito a um imposto sobre as transacções financeiras. Fizemos uma avaliação de impacto. Consideramos que existem duas possibilidades: um imposto sobre as transacções financeiras e um imposto sobre as actividades financeiras. Decidimo-nos por apresentar agora uma proposta relativa a um imposto sobre as transacções financeiras precisamente porque, entre outras razões, não há um equivalente do IVA para essas operações. Apresentaremos, pois, essa proposta até Outubro. A segunda questão foi levantada pelo senhor deputado Verhofstadt. Quero deixar claro que a Comissão apoia o Parlamento na questão da votação por maioria qualificada invertida. A vossa posição ambiciosa tem tido o nosso apoio. Entretanto – e o Comissário Olli Rehn terá oportunidade de se vos dirigir mais logo –, lançaremos um veemente apelo a este Parlamento e ao Conselho no sentido de se chegar a um acordo final. Porque também consideramos que, graças às posições do Parlamento, foram feitos grandes progressos relativamente ao pacote agora em apreço. Quero felicitar o Parlamento, os que mais trabalharam neste assunto e a Presidência húngara do Conselho, que também fez um trabalho muito importante. Em conclusão, quero dizer-vos a todos que, em termos de responsabilidade, a falta de acordo nesta matéria teria, nas actuais circunstâncias, um custo extremamente elevado. A Comissão apoia a abordagem comunitária. A Comissão apoia a maior ambição possível, no que coincide, penso eu, com a vossa posição. São estas as respostas concretas às questões concretas."@pt17
". Dle președinte, aș dori doar să răspund la două întrebări concrete care mi-au fost adresate. Nu voi intra în această discuție ideologică împotriva Europei, în care, aș putea să spun, este interesant să vedem o unire a extremei dreapta și stânga în fața euro și în fața proiectului european. De aceea, vreau încă o dată să fac apel la toate forțele democratice din Europa, din acest Parlament, din Grecia, să ajungă la un consens pentru a face tot posibilul să asigure creșterea și prosperitatea în Europa. Cele două întrebări concrete s-au referit la taxa pe tranzacțiile financiare și la poziția noastră privind majoritatea calificată inversă. În ceea ce privește taxa financiară, vreau să confirm faptul că propunerea pe care o va prezenta Comisia, probabil în luna octombrie, va fi pe marginea unei taxe pe tranzacțiile financiare. Am efectuat o evaluare a impactului. Credem că există două posibilități: o taxă pe tranzacțiile financiare și o taxă pe activitățile financiare. Am decis să prezentăm acum o propunere privind taxa pe tranzacțiile financiare, unul dintre motive fiind tocmai faptul că nu există un echivalent al TVA pentru tranzacțiile financiare. Așadar vom prezenta această propunere până în octombrie. A doua problemă a fost ridicată de dl Verhofstadt. Vreau să fie clar că Comisia sprijină Parlamentul European în ceea ce privește votul cu majoritate calificată inversă. Am sprijinit poziția dvs. ambițioasă. În același timp – și Olli Rehn va avea posibilitatea de a vi se adresa mai târziu în această după-amiază – vom lansa un apel ferm către dvs. și către Consiliu pentru a vedea dacă este posibil să ajungem la un acord final, deoarece considerăm de asemenea că, mulțumită pozițiilor Parlamentului European, s-au realizat progrese mari în ceea ce privește pachetul care se află acum în curs de examinare. Vreau să vă felicit, vreau să felicit Parlamentul European, pe cei care au lucrat cel mai mult la această chestiune și, de asemenea, Președinția maghiară a Consiliului, întrucât a efectuat de asemenea o muncă foarte importantă. La final, vreau să vă spun tuturor că, având în vedere situația actuală, costul inexistenței unui acord cu privire la această chestiune va fi extrem de mare din punctul de vedere al responsabilității. Comisia sprijină abordarea comunitară. Comisia sprijină cea mai mare ambiție cu putință, care este linia pe care cred că și dvs. o definiți. Acestea sunt răspunsuri concrete la întrebări concrete."@ro18
"− Chcel by som len odpovedať na dve konkrétne otázky, ktoré mi boli položené. Nepridám sa k tejto ideologickej diskusii proti Európe, na ktorej je zaujímavé, ak to môžem povedať, ako sa extrémna pravica a extrémna ľavica zjednotili proti euru a proti európskemu projektu. Chcem preto opäť vyzvať všetky demokratické sily v Európe, v Parlamente, v Grécku, aby sa zjednotili v dohode urobiť všetko na zabezpečenie rastu a prosperity v Európe. Dve konkrétne otázky sa týkali finančnej dane a nášho stanoviska k obrátenej kvalifikovanej väčšine. Pokiaľ ide o finančnú daň, chcem potvrdiť, že návrh, ktorý Komisia predloží pravdepodobne v októbri, sa bude týkať dane z finančných transakcií. Vykonali sme posúdenie vplyvu. Myslíme si, že máme dve možnosti: daň z finančných transakcií a daň z finančných činností. Rozhodli sme sa teraz predložiť návrh o dani z finančných transakcií práve z toho dôvodu, že v súvislosti s finančnými transakciami neexistuje žiadny ekvivalent DPH. Takže tento návrh predložíme do októbra. Druhú otázku predložil pán Verhofstadt. Chcem jasne povedať, že Komisia v otázke hlasovania obrátenou kvalifikovanou väčšinou podporuje Parlament. Podporujeme vaše ambiciózne stanovisko. Zároveň vám a Rade predložíme dôraznú výzvu s cieľom zistiť, či je možné dospieť ku konečnej dohode. Dnes popoludní bude mať možnosť vystúpiť pred vami pán Olli Rehn. Domnievame sa totiž, že vďaka stanoviskám Parlamentu sa dosiahol veľký pokrok v súvislosti s balíkom, o ktorom sa teraz uvažuje. Chcem zablahoželať vám, Parlamentu, tým, ktorí na tejto otázke najviac pracovali, a zároveň aj maďarskému predsedníctvu Rady, ktoré tiež vykonalo niektoré dôležité úlohy. Na záver vám chcem všetkým povedať, že pokiaľ ide o zodpovednosť, cena za nedosiahnutie dohody v tejto veci bude vzhľadom na súčasnú situáciu mimoriadne vysoká. Komisia podporuje prístup Spoločenstva. Komisia podporuje čo najväčšie ambície a myslím si, že vy sa tiež vyberáte touto cestou. Toto sú konkrétne odpovede na konkrétne otázky."@sk19
"Gospod predsednik, rad bi le odgovoril na dve konkretni vprašanji, ki sta mi bili zastavljeni. Ne bom vstopal v to ideološko razpravo proti Evropi, v kateri, lahko rečem, je zanimivo videti skrajno desnico in skrajno levico združeni proti evru in proti evropskemu projektu. Zato želim še enkrat pozvati vse demokratične sile v Evropi, v tem parlamentu, v Grčiji, da se soglasno združijo in naredijo vse, kar je mogoče, da zagotovijo rast in blaginjo v Evropi. Dve konkretni vprašanji sta bili o finančnem davku in našem stališču o obratni kvalificirani večini. O finančnem davku želim potrditi, da bo predlog, ki ga bo Komisija predložila verjetno oktobra, davek na finančne transakcije. Opravili smo oceno učinka. Menimo, da sta dve možnosti: davek na finančne transakcije in davek na finančne dejavnosti. Odločili smo se, da zdaj vložimo predlog za davek na finančne transakcije, in en razlog je ravno v tem, da ni ustreznice za DDV na finančne transakcije. Zato bomo podali ta predlog do oktobra. Drugo vprašanje je zastavil gospod Verhofstadt. Želim pojasniti, da Komisija podpira Parlament pri glasovanju o obratni kvalificirani večini. Podpiramo vaše ambiciozno stališče. Obenem – in Olli Rehn bo imel priložnost, da vas to popoldne nagovori – bomo pozvali vas in Svet, da vidimo, ali je mogoče doseči končni dogovor. Ker prav tako menimo, da je po zaslugi stališča Parlamenta bil dosežen velik napredek v smislu svežnja, ki je zdaj zrel za presojo. Želim čestitati vam, Parlamentu, tistim, ki ste največ delali na tej zadevi, in tudi madžarskemu predsedstvu Sveta, saj je opravil zelo pomembno delo. Ob koncu želim povedati vam vsem, da če upoštevamo sedanji položaj, bo cena v smislu odgovornosti, če ne bomo imeli dogovora o tej zadevi, zelo visoka. Komisija podpira pristop Skupnosti. Komisija podpira največjo možno ambicioznost, ki je črta, za katero mislim, da jo tudi vi določate. To so konkretni odgovori na konkretna vprašanja."@sl20
". Herr talman! Jag vill bara besvara två konkreta frågor som ställdes till mig. Jag kommer inte att gå in i den här ideologiska diskussionen mot EU, men jag tycker att det är intressant att se att extremhögern och extremvänstern står enade mot euron och mot det europeiska projektet. Därför vill jag återigen vädja till alla demokratiska krafter i EU, här i parlamentet och i Grekland, att sluta sig samman i samförstånd och göra allt de kan för att trygga tillväxt och välstånd i EU. De två konkreta frågorna handlade om den finansiella skatten och vår ståndpunkt i fråga om omvänd kvalificerad majoritet vid omröstningar. När det gäller den finansiella skatten kan jag bekräfta att det förslag som kommissionen kommer att lägga fram, förmodligen i oktober, kommer att handla om en skatt på finansiella transaktioner. Vi har gjort en intressant konsekvensbedömning. Vi anser att det finns två möjligheter: en skatt på finansiella transaktioner och en skatt på finansiella verksamheter. Vi har beslutat att lägga fram ett förslag om en skatt på finansiella transaktioner, och ett av skälen är just att det inte finns någon motsvarighet till moms för finansiella transaktioner. Vi kommer alltså att lägga fram det förslaget i oktober. Den andra frågan ställdes av Guy Verhofstadt. Jag vill klargöra att kommissionen stöder parlamentet i frågan om omvänd kvalificerad majoritet vid omröstningar. Vi har stött er ambitiösa hållning. Samtidigt kommer vi starkt att vädja till er och rådet om att ni försöker enas om en slutlig överenskommelse – Olli Rehn kommer att få möjlighet att tala med er om det senare i eftermiddag. Vi anser nämligen också att det tack vare parlamentets ståndpunkter har gjorts stora framsteg med det paket som vi nu överväger. Jag vill gratulera parlamentet, ni som har arbetat mest med den här frågan, och även det ungerska ordförandeskapet för rådet, eftersom det också har gjort en mycket viktig insats. Avslutningsvis vill jag säga er alla att när det gäller ansvaret kommer kostnaden om vi inte når en överenskommelse i den här frågan att bli oerhört hög med tanke på den rådande situationen. Kommissionen stöder unionsmetoden. Kommissionen stöder högsta möjliga ambitionsnivå, vilket är den linje som jag tror att även ni är inne på. Detta var de konkreta svaren på de konkreta frågorna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"José Manuel Barroso,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph