Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-048-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-048-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, de heer Barroso heeft dinsdag jl. gezegd dat Griekenland kan rekenen op Europese steun. Europa zal leveren, zegt hij. Voorzitter, waarop baseert de heer Barroso deze macht eigenlijk? Is het niet zo dat steun aan Griekenland nadrukkelijk verboden is volgens het Verdrag van Lissabon? Is het niet zo dat de nationale parlementen individueel hun goedkeuring moeten hechten aan steun? Is het niet zo dat ze ook nee kunnen zeggen? Voorzitter, de macht van de Commissie breidt zich steeds verder uit. Het is tijd dat daaraan een einde wordt gemaakt. De Commissie ziet zichzelf als het bestuur van alle Europese landen, als de uiteindelijke beslisser onder leiding van Barroso. Voorzitter, Barroso is niet democratisch gekozen. Geen Europeaan heeft zijn stem uitgebracht op deze man. Ik heb maar één woord voor een bestuur dat regeert zonder democratie en dat is een dictatuur. Een bureaucratische dictatuur die de Grieken wil onderwerpen en die het ook voor het zeggen wil krijgen in Nederland. Het is onacceptabel dat de man Barroso gaat bepalen of Nederland steun verleent. Er is maar één die bepaalt of Nederland Griekenland zal helpen en dat is het Nederlandse parlement. Steun voor Griekenland is nutteloos. Het brengt de Nederlandse economie en de Nederlandse burgers schade toe. Daarin had Barroso wel gelijk. Hij zei dinsdag immers zelf ook: zelfs als de Griekse schuld door een wonder zou verdwijnen, is het probleem niet opgelost. Voorzitter, de conclusie van de Europese top kan echt niet anders zijn. De enige langetermijnoplossing voor dit probleem is dat de Grieken hun drachme herinvoeren die kan devalueren. Dan hoeven de andere lidstaten die rekening niet te betalen."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, minulé úterý pan Barroso prohlásil, že Řecko se může spolehnout na pomoc od Evropy. „Evropa pomůže“, řekl. Na čem vlastně pan Barroso zakládá pravomoc k takovému slibu? Není snad podle Lisabonské smlouvy finanční pomoc Řecku výslovně zakázána? Copak tuto pomoc nemusí schválit parlamenty jednotlivých členských států? Nemohou ji snad také odmítnout? Moc Komise stále roste a roste. Je na čase tomu učinit přítrž. Komise se pod vedením pana Barrosa považuje za místodržitele všech evropských zemí, za poslední instanci. Pan Barroso nebyl zvolen v demokratických volbách. Žádný evropský občan pro něj nehlasoval. Vládu, která nevládne demokraticky, nemohu nazvat jinak než „diktatura“. Byrokratická diktatura, jež si chce podrobit Řecko a jež chce rozkazovat také v Nizozemí. Je nepřijatelné, aby pan Barroso rozhodoval o tom, zda má Nizozemí poskytnout pomoc. Pouze orgán může rozhodnout o tom, zda má Nizozemí pomoci Řecku, a tím orgánem je nizozemský parlament. Poskytovat Řecku pomoc je zbytečné. Škodí to nizozemské ekonomice a nizozemským občanům. V tom měl pan Barroso vlastně pravdu. Konec konců v úterý sám také řekl, že i kdyby se řecký dluh nějakým zázrakem rozplynul, příslušný problém by to nevyřešilo. Zasedání Evropské rady skutečně nemůže dojít k jinému závěru. Jediným dlouhodobým řešením tohoto problému z hlediska Řeků je obnovit drachmu, kterou by mohli samostatně devalvovat. Ostatní členské státy by v takovém případě nemusely platit účet."@cs1
"Hr. formand! I tirsdags sagde hr. Barroso, at Grækenland kan regne med Europas støtte. "Europa vil leve op til sit ansvar", sagde han. Hvad baserer hr. Barroso egentlig disse beføjelser på? Forholder det sig ikke sådan, at det i henhold til Lissabontraktaten er udtrykkelig forbudt at yde finansiel bistand til Grækenland? Forholder det sig ikke sådan, at de enkelte nationale parlamenter skal foretage en godkendelse af en sådan bistand? Forholder det sig ikke sådan, at de også har ret til at sige nej? Kommissionens beføjelser bliver udvidet mere og mere. Det er på tide, at vi sætter hælen i. Kommissionen betragter sig selv som alle de europæiske landes regeringschef og som den øverste beslutningstager under ledelse af hr. Barroso. Hr. Barroso er ikke demokratisk valgt. Det var ikke de europæiske borgere, der stemte på denne mand. Jeg kender kun et eneste ord for en regering, der styrer uden demokrati, og det er "diktatur". Et bureaukratisk diktatur, der ønsker at undertrykke den græske befolkning og også ønsker at bestemme farten i Nederlandene. Det er uacceptabelt, at hr. Barroso skal beslutte, hvorvidt Nederlandene skal yde bistand. Der er kun ét organ, der kan afgøre, om Nederlandene skal hjælpe Grækenland, og det er det nederlandske parlament. Det er nyttesløst at yde bistand til Grækenland. Det skader den nederlandske økonomi og Nederlandenes borgere. Hr. Barroso havde faktisk ret med hensyn til lige nøjagtig dette punkt. I tirsdags sagde han jo selv, at problemet ikke ville blive løst, selv hvis den græske gæld forsvandt som ved et trylleslag. Der kan ikke rigtig drages en anden konklusion på mødet i Det Europæiske Råd. Den eneste langsigtede løsning på dette problem er, at grækerne genindfører drakmen, som kan devalueres uafhængigt. Ved at gøre dette undlader man, at de øvrige medlemsstater kommer til at betale gildet."@da2
"Herr Präsident! Letzten Donnerstag hat Herr Barroso gesagt, dass sich Griechenland auf die europäische Unterstützung verlassen könne. „Europa wird sein Versprechen einlösen“, sagte er. Worauf begründet Herr Barroso eigentlich diese Befugnis? Ist es nicht so, dass Finanzhilfen für Griechenland gemäß dem Vertrag von Lissabon ausdrücklich verboten sind? Ist es nicht so, dass nationale Parlamente solche Hilfen individuell billigen müssen? Ist es nicht so, dass sie auch „Nein“ sagen können? Die Befugnisse der Kommission werden immer weiter ausgebaut. Es ist an der Zeit, diesem einen Riegel vorzuschieben. Die Kommission sieht sich selbst als das Oberhaupt aller europäischen Länder, als die höchste Entscheidungsträgerin unter der Führung von Herrn Barroso. Herr Barroso wurde nicht demokratisch gewählt. Kein europäischer Bürger hat für diesen Mann gestimmt. Ich habe nur ein Wort für eine Regierung, die ohne Demokratie regiert, und dieses Wort lautet „Diktatur“. Eine bürokratische Diktatur, die die Griechen unterjochen will und die auch das Sagen in den Niederlanden haben will. Es ist inakzeptabel, dass Herr Barroso entscheiden soll, ob die Niederlande Beihilfen gewähren sollten. Es gibt nur Organ, das darüber entscheiden kann, ob die Niederlande Griechenland helfen sollten, und das ist das niederländische Parlament. Die Gewährung von Beihilfen für Griechenland ist zwecklos. Dadurch wird der niederländischen Wirtschaft und den niederländischen Bürgerinnen und Bürgern Schaden zugefügt. Im Hinblick auf diesen Punkt lag Herr Barroso tatsächlich richtig. Schließlich hat auch er selbst am Donnerstag gesagt, dass, selbst wenn die griechischen Schulden wie durch Zauberhand verschwinden, das Problem nicht gelöst würde. Der europäische Gipfel kann zu keinem anderen Schluss gelangen. Die einzige langfristige Lösung für dieses Problem ist die Wiedereinführung der Drachme in Griechenland, die sich allein abwerten ließe. Auf diese Weise müssten nicht die anderen Mitgliedstaaten die Zeche zahlen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη Τρίτη ο κ. Barroso δήλωσε ότι η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στην ευρωπαϊκή στήριξη. «Η Ευρώπη θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της», επεσήμανε. Σε τι ακριβώς στηρίζει ο κ. Barroso αυτή του τη δυνατότητα; Δεν αληθεύει ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα απαγορεύεται ρητώς από τη Συνθήκη της Λισαβόνας; Δεν αληθεύει ότι τα κοινοβούλια των κρατών μελών πρέπει να εγκρίνουν αυτήν τη βοήθεια σε εθνικό επίπεδο; Δεν αληθεύει ότι έχουν το δικαίωμα να πουν ακόμα και «όχι»; Οι εξουσίες της Επιτροπής επεκτείνονται όλο και περισσότερο. Είναι καιρός να θέσουμε τέλος σε αυτήν την επέκταση. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αποτελεί κυβερνήτη όλων των ευρωπαϊκών χωρών, κατ’ εξοχήν αρμόδιο όργανο για τη λήψη των τελικών αποφάσεων υπό την ηγεσία του κ. Barroso. Ο κ. Barroso δεν έχει εκλεγεί δημοκρατικά. Κανένας ευρωπαίος πολίτης δεν έχει εκλέξει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Μόνο μία λέξη θεωρώ ότι περιγράφει μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά χωρίς να σέβεται τους κανόνες της δημοκρατίας, και η λέξη αυτή είναι «δικτατορία». Πρόκειται για μια γραφειοκρατική δικτατορία η οποία επιθυμεί να υποτάξει τους Έλληνες αλλά και να λαμβάνει τις κρίσιμες αποφάσεις στις Κάτω Χώρες. Είναι απαράδεκτο να αποφασίζει ο κ. Barroso για το αν πρέπει να χορηγήσουν ή όχι βοήθεια οι Κάτω Χώρες. Μόνο Σώμα μπορεί να αποφανθεί για το εάν οι Κάτω Χώρες πρέπει να βοηθήσουν την Ελλάδα και αυτό είναι το ολλανδικό κοινοβούλιο. Η χορήγηση βοήθειας στην Ελλάδα είναι άσκοπη. Βλάπτει την ολλανδική οικονομία και τους πολίτες των Κάτω Χωρών. Επ’ αυτού, ο κ. Barroso είχε όντως δίκιο. Εξάλλου, την Τρίτη, δήλωσε και ο ίδιος ότι, ακόμη και αν το ελληνικό χρέος εξαφανιζόταν ως διά μαγείας, το πρόβλημα δεν θα λυνόταν. Η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να καταλήξει σε διαφορετικό συμπέρασμα. Η μόνη μακροπρόθεσμη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι να επιστρέψουν οι Έλληνες στη δραχμή, η οποία θα μπορούσε εν συνεχεία να υποτιμηθεί. Έτσι, τα υπόλοιπα κράτη μέλη δεν θα ήταν υποχρεωμένα να πληρώσουν τον λογαριασμό."@el10
"Mr President, last Tuesday Mr Barroso said that Greece can count on European support. ‘Europe will deliver’, he said. What does Mr Barroso actually base this power upon? Is it not the case that financial aid for Greece is expressly prohibited under the Treaty of Lisbon? Is it not the case that national parliaments have to approve such aid individually? Is it not the case that they are also allowed to say ‘no’? The power of the Commission is expanding further and further. It is time we put a stop to that. The Commission sees itself as the governor of all European countries, as the ultimate decision-maker under the leadership of Mr Barroso. Mr Barroso was not elected democratically. No European citizen voted for this man. I have but one word for a government that rules without democracy, and that word is ‘dictatorship’. A bureaucratic dictatorship that wants to subjugate the Greeks and that also wants to call the shots in the Netherlands. It is unacceptable that Mr Barroso should decide whether the Netherlands should grant aid. There is only body that can rule on whether the Netherlands should help Greece and that is the Dutch Parliament. Granting aid to Greece is useless. It harms the Dutch economy and Dutch citizens. On that point, Mr Barroso was actually right. After all, on Tuesday, he also said himself that, even if the Greek debt disappeared by magic, the problem would not be resolved. The European summit really cannot reach any other conclusion. The only long-term solution to this problem is for the Greeks to reintroduce the drachma, which could be devalued on its own. That way, the other Member States would not have to pick up the tab."@en4
"Señor Presidente, el pasado martes el señor Barroso dijo que Grecia podía contar con el apoyo europeo. «Europa cumplirá lo prometido», dijo él. ¿En qué basa realmente este poder el señor Barroso? ¿Acaso la ayuda financiera para Grecia no está expresamente prohibida en el marco del Tratado de Lisboa? ¿Acaso los parlamentos nacionales no tienen que aprobar dicha ayuda por separado? ¿Acaso no se les permite también decir que no? El poder de la Comisión está aumentando cada vez más. Es hora de que pongamos fin a eso. La Comisión se considera el gobernador de todos los países europeos, la máxima autoridad decisoria bajo el liderazgo del señor Barroso. El señor Barroso no fue elegido democráticamente. Ningún ciudadano europeo ha votado a este hombre. No tengo más que una palabra para un gobierno que gobierna sin democracia y esa palabra es «dictadura». Una dictadura burocrática que quiere subyugar a la población griega y que también quiere tener la última palabra en los Países Bajos. Resulta inaceptable que el señor Barroso deba decidir si los Países Bajos deben conceder ayuda. Solo hay un órgano que puede decidir si los Países Bajos deberían ayudar a Grecia y ese órgano es el Parlamento neerlandés. Conceder ayuda a Grecia es inútil. Perjudica a la economía neerlandesa y a los ciudadanos neerlandeses. En esa cuestión, el señor Barroso realmente tenía razón. Después de todo, el martes, él mismo también dijo que, aunque la deuda griega desapareciera por arte de magia, el problema no se resolvería. En realidad la cumbre europea no puede llegar a ninguna otra conclusión. La única solución a largo plazo para este problema es que los griegos reintroduzcan la dracma, que podría devaluarse por sí sola. De esta forma, los demás Estados miembros no tendrían que correr con los gastos."@es21
"Austatud juhataja! Eelmisel teisipäeval ütles José Manuel Barroso, et Kreeka võib Euroopa toetusele kindel olla. Ta ütles, et Euroopa täidab võetud kohustused. Millele täpsemalt José Manuel Barroso seda õigust võttes tugineb? Kas Kreekale antav finantsabi ei ole mitte selgesõnaliselt Lissaboni leppega keelatud? Kas riikide parlamendid ei pea mitte niisuguses abis iseseisvalt kokku leppima? Kas neil ei ole mitte lubatud vastata ka eitavalt? Komisjoni võim laieneb üha kaugemale. On aeg sellele piir panna! Komisjon näeb ennast kõikide Euroopa riikide valitsejana, ülima otsuselangetajana, mida juhib José Manuel Barroso. José Manuel Barrosot ei valitud demokraatlikult. Mitte ükski Euroopa kodanik ei hääletanud selle mehe poolt. Mul on vaid üks sõna valitsuse kohta, mis valitseb ilma demokraatiata, ning see sõna on „diktatuur”. Bürokraatlik diktatuur, mis soovib kreeklasi ikestada ning olukorda kontrollida ka Madalmaades. On vastuvõetamatu, et José Manuel Barroso peaks langetama otsuse selle kohta, kas Madalmaad peaksid abi andma. On olemas vaid organ, millel on õigus langetada otsus selle kohta, kas Madalmaad peaksid Kreekat aitama, ning selleks on Hollandi parlament. Kreekale abi andmine on kasutu. See kahjustab Hollandi majandust ja selle elanikke. Selles oli José Manuel Barrosol tegelikult õigus. Lõppude lõpuks ütles ta teisipäeval ka ise, et isegi kui Kreeka võlg peaks imekombel õhku haihtuma, ei lahendaks see probleemi. Euroopa tippkohtumisel ei saa õigupoolest jõuda ühelegi teisele järeldusele. Pikaajaline lahendus sellele probleemile on drahmide uuesti kasutusele võtmine Kreekas, et neid siis iseseisvalt devalveerida. Niiviisi ei peaks teised liikmesriigid seda arvet kinni maksma."@et5
"Arvoisa puhemies, viime viikolla puheenjohtaja Barroso sanoi, että Kreikka voi luottaa EU:n tukeen. "EU auttaa", hän sanoi. Mihin puheenjohtaja Barroso itse asiassa perustaa tämän vallan? Eikö taloudellinen tuki Kreikalle ole yksiselitteisesti kielletty Lissabonin sopimuksen nojalla? Eikö kaikkien kansallisten parlamenttien pidä hyväksyä kyseinen tuki yksittäin? Eivätkö kaikki voi sanoa myös "ei"? Komission valta vain laajenee laajenemistaan. Siitä on nyt aika tehdä loppu. Komissio pitää itseään kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kuvernöörinä, viimeisenä päätöksentekijänä puheenjohtaja Barroson johdolla. Puheenjohtaja Barrosoa ei valittu demokraattisesti. Yksikään EU:n kansalainen ei äänestänyt tätä miestä. Minulla on vain yksi sana hallitukselle, joka hallitsee ilman demokratiaa, ja se sana on "diktatuuri". Byrokratian diktatuuri, joka haluaa alistaa kreikkalaiset ja joka haluaa määrätä myös Alankomaissa. On mahdotonta hyväksyä, että puheenjohtaja Barroso päättäisi, pitäisikö Alankomaiden myöntää tukea. Ainoastaan elin voi päättää, pitäisikö Alankomaiden auttaa Kreikkaa, ja se on Alankomaiden parlamentti. On hyödytöntä antaa Kreikalle apua. Se vahingoittaa Alankomaiden taloutta ja Alankomaiden kansalaisia. Siinä kohdassa puheenjohtaja Barroso itse asiassa oli oikeassa. Tiistaina hän loppujen lopuksi sanoi itse, että vaikka Kreikan velka taiottaisiin pois, ongelma ei olisi ratkennut. EU:n huippukokouksessa ei todella voida tehdä muuta johtopäätöstä. Ainoa pitkän aikavälin ratkaisu tähän ongelmaan on se, että Kreikassa otetaan uudelleen käyttöön drakhma, joka voidaan sitten devalvoida. Siten toisten jäsenvaltioiden ei tarvitsisi maksaa laskua."@fi7
"Monsieur le Président, mardi dernier, M. Barroso a déclaré que la Grèce pouvait compter sur le soutien de l’Europe. «L’Europe sera au rendez-vous», a-t-il déclaré. Sur quoi M. Barroso fonde-t-il son pouvoir? Le traité de Lisbonne n’interdit-il pas explicitement l’aide financière à la Grèce? N’est-il pas vrai que les parlements nationaux doivent approuver cette aide à titre individuel? N’est-il pas vrai qu’ils ont aussi le droit de dire «non»? La Commission étend toujours plus ses pouvoirs. Il est temps d’y mettre un terme. La Commission se considère comme le gouverneur de tous les pays européens, comme le décideur ultime sous la direction de M. Barroso. M. Barroso n’a pas été démocratiquement élu. Aucun citoyen européen n’a voté pour cet homme. Je n’ai qu’un mot pour désigner un gouvernement qui règne sans démocratie, et ce mot est «dictature». Une dictature bureaucratique qui veut subjuguer les Grecs et qui veut aussi faire la loi aux Pays-Bas. Il est inacceptable que M. Barroso veuille décider si les Pays-Bas doivent ou non accorder une aide. Un seul organe est habilité à décider si les Pays-Bas doivent aider la Grèce, et c’est le parlement néerlandais. L’aide à la Grèce ne sert à rien. Cette mesure fait du tort à l’économie néerlandaise et aux citoyens néerlandais. Sur ce point, M. Barroso a en fait eu raison. Après tout, ce mardi, il a lui-même déclaré que; même si la dette grecque disparaissait par magie, cela ne résoudrait pas le problème. Le sommet européen ne peut pas réellement arriver à une autre conclusion. La seule solution à long terme à ce problème, c’est que les Grecs en reviennent à la drachme, qui pourrait être dévaluée séparément. Ainsi, les autres États membres n’auraient pas à payer l’addition."@fr8
"Elnök úr! Múlt kedden Barroso úr kijelentette, hogy Görögország számíthat az európai támogatásra. Azt mondta, „Európa adni fog”. Mire alapozza Barroso úr ezt a hatáskört? Nem úgy van, hogy a Lisszaboni Szerződés alapján kifejezetten tilos pénzügyi segítséget nyújtani Görögországnak? Nem úgy van, hogy a nemzeti parlamenteknek az ilyen támogatást egyenként jóvá kell hagyniuk? Nem úgy van, hogy módjukban áll nemet mondani? A Bizottság hatásköre egyre szélesebb és szélesebb. Ideje megálljt parancsolnunk ennek. A Bizottság Barroso úr vezetésével az európai országok kormányzójának, végső döntéshozónak képzeli magát. Barroso urat nem demokratikusan választották meg. Egyetlen európai polgár sem szavazott erre az emberre. Csak egy szóval tudom illetni azt a kormányt, amely demokrácia nélkül határoz, ez a szó pedig a „diktatúra”. Egy bürokratikus diktatúra, amely le akarja igázni a görögöket, és amely hangadó akar lenni Hollandiában is. Elfogadhatatlan, hogy Barroso úr dönti el, hogy Hollandia nyújtson-e támogatást. Csak egyetlen szerv van, amely dönthet arról, hogy Hollandia segítsen-e Görögországnak, ez pedig a holland parlament. A Görögországnak történő segítségnyújtás hasztalan. Kárt okoz a holland gazdaságnak és a holland polgároknak. Ezen a ponton Barroso úrnak valóban igaza volt. Tulajdonképpen kedden ő maga mondta azt is, hogy még ha a görög adósság varázslatos módon el is tűnne, a probléma nem oldódna meg. Az európai csúcstalálkozó valóban nem juthat más következtetésre. Az egyetlen tartós megoldás e problémára, ha a görögök ismét bevezetik a drachmát, amely leértékelhető. Ezáltal nem a többi tagállamnak kellene állnia a számlát."@hu11
". Signor Presidente, lo scorso martedì il Presidente Barroso ha detto che la Grecia poteva contare sul sostegno europeo. “L’Europa ci sarà”, ha detto. Su che cosa basa in realtà tale potere il Presidente Barroso? Non è forse vero che gli aiuti finanziari alla Grecia sono espressamente vietati dal trattato di Lisbona? Non è forse vero che i parlamenti nazionali devono approvare singolarmente tali aiuti? Non è forse vero che hanno anche la facoltà di dire “no”? Il potere della Commissione si espande sempre più. È tempo di arginarlo. La Commissione si considera il governatore di tutti i paesi europei, il decisore ultimo sotto la leadership del Presidente Barroso. Il Presidente Barroso non è stato eletto democraticamente. Nessun cittadino europeo ha votato per quest’uomo. Ho soltanto un termine per definire un governo che esercita il proprio potere in modo non democratico e questo termine è “dittatura”. Una dittatura burocratica che vuole soggiogare i greci ed esercitare la propria autorità anche nei Paesi Bassi. È inaccettabile che il Presidente Barroso decida se i Paesi Bassi devono concedere aiuti. Esiste solo organismo che può decidere se i Paesi Bassi devono aiutare la Grecia ed è il parlamento olandese. La concessione di aiuti alla Grecia è inutile. Danneggia l’economia olandese e i cittadini olandesi. Al riguardo, il Presidente Barroso aveva effettivamente ragione. Dopo tutto, martedì egli stesso ha affermato che, anche se il debito greco scomparisse per magia, il problema non sarebbe risolto. Il vertice europeo non può giungere di fatto ad altre conclusioni. L’unica soluzione a lungo termine del problema consiste nel reintrodurre la dracma in Grecia, valuta che potrebbe essere poi svalutata in maniera indipendente. In questo modo, gli altri Stati membri non dovrebbero pagare il conto."@it12
"Pone pirmininke, praėjusį antradienį J .M. Barroso pasakė, kad Graikija gali tikėtis Europos paramos. Jis pasakė: „Europa parems“. Kuo iš tikrųjų J. M. Barroso grindžia šiuos savo įgaliojimus? Ar nėra taip, kad finansinė pagalba Graikijai aiškiai draudžiama pagal Lisabonos sutartį? Ar nėra taip, kad nacionaliniai parlamentai turi atskirai pritarti tokiai pagalbai? Ar nėra taip, kad ir jiems leidžiama pasakyti ne? Komisijos įgaliojimai vis labiau plečiami. Galiausiai turime tai sustabdyti. Komisija save laiko visų Europos šalių valdytoja, galutine sprendimų priėmėja, vadovaujama J. M. Barroso. J. M. Barroso nėra demokratiškai išrinktas. Nė vienas Europos pilietis nebalsavo už šį žmogų. Nedemokratiškai valdančią vyriausybę galiu pavadinti tik vienu žodžiu, t. y. diktatūra. Biurokratiška diktatūra, kuri nori padaryti sau pavaldžius graikus ir priimti sprendimus Nyderlanduose. Nepriimtina, kad J. M. Barroso gali spręsti, ar Nyderlandai turėtų teikti pagalbą. Yra tik organas, galintis nuspręsti, ar Nyderlandai turėtų padėti Graikijai, ir tai Nyderlandų parlamentas. Pagalba Graikijai beprasmė. Ji kenkia Nyderlandų ekonomikai ir piliečiams. Šiuo požiūriu J. M. Barroso iš tikrųjų buvo teisus. Galiausiai antradienį jis pats pasakė, kad net jeigu per stebuklą Graikijos skola išnyktų, problema nebūtų išspręsta. Europos aukščiausiojo lygio susitikimas iš tikrųjų negali prieiti prie kitokios išvados. Ilgalaikis sprendimas graikams – iš naujo įsivesti drachmą, kurią būtų galima savaime devalvuoti. Taip kitoms valstybėms narėms nereikėtų apmokėti svetimos sąskaitos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pagājušajā otrdienā kungs teica, ka Grieķija var paļauties uz Eiropas atbalstu. „Eiropa to sniegs,” viņš teica. Ar ko kungs pamato savas pilnvaras? Vai tad finansiāla palīdzība Grieķijai saskaņā ar Lisabonas līgumu nav stingri aizliegta? Vai tad katrai dalībvalstij nav individuāli jāapstiprina šāda palīdzība? Vai tad nav tā, ka tām ir atļauts teikt arī „nē”? Komisijas pilnvaras tiek aizvien vairāk paplašinātas. Ir pienācis laiks mums to apturēt. Komisija uzskata sevi par Eiropas valstu valdnieci, par galveno lēmējiestādi kunga vadībā. kungs netika demokrātiski ievēlēts. Neviens Eiropas pilsonis nevēlēja par šo cilvēku. Man ir tikai viens nosaukums valdībai, kas valda nedemokrātiski, un šis nosaukums ir „diktatūra”. Birokrātiska diktatūra, kas vēlas pakļaut Grieķiju un vēlas diktēt arī Nīderlandei. Nav pieņemams, ka kungs izlemj, vai Nīderlandei ir jāsniedz kādam palīdzība. Ir tikai viena iestāde, kas var lemt, vai Nīderlandei jāsniedz palīdzība Grieķijai, un tas ir Nīderlandes parlaments. Ir veltīgi sniegt palīdzību Grieķijai. Tas kaitē Nīderlandes ekonomikai un tās iedzīvotājiem. Šajā jautājumā kungam bija faktiski taisnība. Galu galā viņš pats otrdien teica, ka pat tādā gadījumā, ja Grieķijas parāds maģiski pazustu, problēma nebūtu atrisināta. Eiropas augstākā līmeņa sanāksme nevar izdarīt citu secinājumu. Vienīgais šīs problēmas ilgtermiņa risinājums ir Grieķijas pāriešana atpakaļ uz drahmu, kuru viņi varētu paši devalvēt. Tādējādi citām dalībvalstīm nebūtu jāapmaksā viņu rēķins."@lv13
"Voorzitter, de heer Barroso heeft dinsdag jl. gezegd dat Griekenland kan rekenen op Europese steun. Europa zal leveren, zegt hij. Voorzitter, waarop baseert de heer Barroso deze macht eigenlijk? Is het niet zo dat steun aan Griekenland nadrukkelijk verboden is volgens het Verdrag van Lissabon? Is het niet zo dat de nationale parlementen individueel hun goedkeuring moeten hechten aan steun? Is het niet zo dat ze ook nee kunnen zeggen? Voorzitter, de macht van de Commissie breidt zich steeds verder uit. Het is tijd dat daaraan een einde wordt gemaakt. De Commissie ziet zichzelf als het bestuur van alle Europese landen, als de uiteindelijke beslisser onder leiding van Barroso. Voorzitter, Barroso is niet democratisch gekozen. Geen Europeaan heeft zijn stem uitgebracht op deze man. Ik heb maar één woord voor een bestuur dat regeert zonder democratie en dat is een dictatuur. Een bureaucratische dictatuur die de Grieken wil onderwerpen en die het ook voor het zeggen wil krijgen in Nederland. Het is onacceptabel dat de man Barroso gaat bepalen of Nederland steun verleent. Er is maar één die bepaalt of Nederland Griekenland zal helpen en dat is het Nederlandse parlement. Steun voor Griekenland is nutteloos. Het brengt de Nederlandse economie en de Nederlandse burgers schade toe. Daarin had Barroso wel gelijk. Hij zei dinsdag immers zelf ook: zelfs als de Griekse schuld door een wonder zou verdwijnen, is het probleem niet opgelost. Voorzitter, de conclusie van de Europese top kan echt niet anders zijn. De enige langetermijnoplossing voor dit probleem is dat de Grieken hun drachme herinvoeren die kan devalueren. Dan hoeven de andere lidstaten die rekening niet te betalen."@mt15
"Panie Przewodniczący! We wtorek pan przewodniczący Barroso powiedział, że Grecja może liczyć na wsparcie UE, że „Europa pospieszy na ratunek”. Na czym konkretnie opiera pan Barroso swoją moc? Czy przypadkiem pomoc finansowa dla Grecji nie jest działaniem wyraźnie zabronionym na mocy traktatu lizbońskiego? Czy parlamenty krajowe nie mają zatwierdzać takiej pomocy indywidualnie? Czy nie jest tak, że mogą one takiej pomocy również odmówić? Uprawnienia Komisji są coraz większe. Czas, byśmy położyli temu kres. Komisja postrzega siebie jako zarządcę wszystkich krajów UE, jako ostatecznego decydenta pod wodzą pana Barroso. Pan Barroso nie został wybrany demokratycznie. Nie głosował na niego żaden obywatel UE. O rządzie, który rządzi bez demokracji, mam do powiedzenia tylko jedno: „dyktatura”. Biurokratyczna dyktatura, która chce podporządkować sobie Greków i dyktować rządy w Holandii. To niedopuszczalne, by pan Barroso decydował o tym, czy Holandia powinna udzielić pomocy. Tylko organ może zadecydować o tym, czy Holandia powinna pomóc Grecji. Jest nim holenderski parlament. Udzielanie pomocy Grecji jest bezużyteczne. Szkodzi holenderskiej gospodarce i obywatelom. W tym względzie pan Barroso miał rację. W końcu we wtorek powiedział sam, że nawet gdyby grecki dług w cudowny sposób zniknął, problem pozostałby nierozwiązany. Szczyt UE nie może naprawdę prowadzić do żadnych innych wniosków. Jedynym długofalowym rozwiązaniem greckiego problemu jest przywrócenie drachmy, którą można indywidualnie zdewaluować. Wówczas rachunku nie musiałyby płacić pozostałe państwa członkowskie."@pl16
"Senhor Presidente, o senhor Presidente Barroso disse na passada terça-feira que a Grécia pode contar com o apoio da Europa. “A Europa cumprirá”, afirmou ele. De onde vem este poder do senhor Presidente Barroso? Não é verdade que a ajuda financeira à Grécia é expressamente proibida pelo Tratado de Lisboa? Não é verdade que essa ajuda terá de ser aprovada por todos os parlamentos nacionais? Não é verdade que estes poderão dizer “não”? A Comissão tem cada vez mais poder. É tempo de pormos travão a isso. A Comissão arroga-se o papel de governadora de todos os países europeus e de decisora suprema sob a liderança do senhor Presidente Barroso. O senhor Presidente Barroso não foi eleito democraticamente. Nenhum cidadão europeu votou nele. Só conheço um nome para um governo que exerce o poder sem democracia: “ditadura”. Uma ditadura burocrática que quer subjugar os gregos e pretende também ditar as regras nos Países Baixos. É inaceitável que seja o senhor Presidente Barroso a decidir se os Países Baixos devem ou não conceder ajuda. O órgão que se pode pronunciar sobre se os Países Baixos devem ou não ajudar a Grécia é o Parlamento neerlandês. A ajuda à Grécia é inútil. Prejudica a economia e os cidadãos neerlandeses. Neste ponto, o senhor Presidente Barroso tem razão. Na verdade, ele próprio disse na terça-feira que, mesmo que a dívida grega desaparecesse por magia, o problema não ficaria resolvido. A cimeira europeia não pode, de facto, chegar a outra conclusão. A única solução a longo prazo para este problema é a reintrodução da antiga moeda grega, a dracma, que poderia ser desvalorizada sem afectar as outras moedas. Nesse caso, os outros Estados­Membros não teriam de pagar a conta."@pt17
"Dle președinte, marțea trecută dl Barroso a declarat că Grecia poate conta pe sprijinul european. „Europa își va oferi sprijinul”, a declarat dumnealui. De fapt, pe ce își fundamentează dl Barroso puterea? Oare nu este cazul ca ajutorul financiar pentru Grecia să fie interzis în mod expres în temeiul Tratatului de la Lisabona? Nu este cazul ca parlamentele naționale să aprobe un astfel de ajutor individual? Oare nu este cazul ca acestea să aibă, de asemenea, voie să spună „nu”? Puterea Comisiei se extinde din ce în ce mai mult. Este momentul să punem capăt acestui lucru. Comisia se concepe pe sine ca guvernator al tuturor țărilor europene, ca factor suprem de decizie sub conducerea dlui Barroso. Dl Barroso nu a fost ales în mod democratic. Niciun cetățean european nu a votat pentru acest om. Nu am decât un singur cuvânt pentru un guvern care conduce fără democrație și acest cuvânt este „dictatură”. O dictatură birocratică care vrea să îi subjuge pe greci și care, de asemenea, dorește să fie la conducere în Țările de Jos. Este inacceptabil ca dl Barroso să decidă dacă Țările de Jos trebuie să acorde ajutor. Există doar singur organism care se poate pronunța dacă Țările de Jos ar trebui să ajute Grecia și acesta este Parlamentul Țărilor de Jos. A acorda ajutoare pentru Grecia este un lucru inutil. Dăunează economiei și cetățenilor Țărilor de Jos. În legătură cu acest aspect, dl Barroso a avut de fapt dreptate. La urma urmei, chiar dumnealui a declarat marți că, chiar dacă datoria elenă ar dispărea prin magie, problema nu ar fi rezolvată. Summitul european nu poate cu siguranță să ajungă la o altă concluzie. Singura soluție pe termen lung pentru această problemă este ca grecii să reintroducă drahma, care ar putea fi devalorizată pe cont propriu. În acest fel, celelalte state membre nu ar fi nevoite să achite nota de plată."@ro18
"Pán Barroso minulý utorok povedal, že Grécko sa môže spoliehať na európsku podporu. Povedal, že Európa podá pomocnú ruku. Na čom vlastne pán Barroso zakladá túto právomoc? Nie je vari finančná pomoc Grécku podľa Lisabonskej zmluvy výslovne zakázaná? Nemajú vari takúto pomoc jednotlivo schvaľovať národné parlamenty? Nemajú vari tiež možnosť povedať nie? Moc Komisie sa čoraz viac rozširuje. Je načase to zastaviť. Komisia vníma samu seba ako správcu všetkých európskych krajín, ako konečný rozhodovací orgán pod vedením pána Barrosa. Pán Barroso nebol demokraticky zvolený. Za tohto človeka nehlasoval žiadny európsky občan. Pre vládu, ktorá vládne bez demokracie, mám len jediné slovo a tým slovom je diktatúra. Byrokratická diktatúra, ktorá si chce podrobiť Grékov a ktorá chce rozkazovať aj v Holandsku. Je neprijateľné, aby pán Barroso rozhodoval o tom, či má Holandsko poskytnúť pomoc. Existuje iba jeden orgán, ktorý môže rozhodnúť o tom, či má Holandsko pomôcť Grécku, a tým je holandský parlament. Poskytnutie pomoci Grécku je zbytočné. Poškodzuje holandské hospodárstvo a holandských občanov. V tom mal pán Barroso vlastne pravdu. V utorok napokon aj sám povedal, že aj keby grécky dlh zázračne zmizol, problém by to nevyriešilo. Európsky samit naozaj nemôže dospieť k inému záveru. Jediným dlhodobým riešením toho problému je, že Gréci opäť zavedú drachmu, ktorá by mohla sama devalvovať. Ostatné členské štáty by tak nemuseli platiť."@sk19
"Gospod predsednik, prejšnji torek je gospod Barroso dejal, da lahko Grčija računa na evropsko podporo. Evropa bo ustvarila dobre rezultate, je dejal. Na čem gospod Barroso dejansko utemeljuje svoja pooblastila? Ali ni res, da je v skladu z Lizbonsko pogodbo finančna pomoč Grčiji izrecno prepovedana? Ali ni res, da morajo nacionalni parlamenti posebej odobriti tako pomoč? Ali ni res, da lahko pomoč tudi zavrnejo? Pooblastila Komisije se širijo vse bolj. Napočil je čas, da temu naredimo konec. Komisija se ima za guvernerja vseh evropskih držav, za zadnjega nosilca odločitev pod vodstvom gospoda Barrosa. Gospod Barroso ni bil demokratično izvoljen. Noben evropski državljan ni volil zanj. Za vlado, ki vlada brez demokracije, imam le eno besedo, in to je diktatura. Birokratska diktatura, ki si želi pokoriti Grke in prav tako želi imeti glavno besedo na Nizozemskem. Nesprejemljivo je, da bi gospod Barroso odločal o tem, ali naj Nizozemska dodeli pomoč. Samo telo lahko odloča o tem, ali naj Nizozemska pomaga Grčiji, in to je nizozemski parlament. Dodelitev pomoči Grčiji je nekoristna. Škodi nizozemskemu gospodarstvu in nizozemskim državljanom. Glede tega je imel gospod Barroso prav. Nenazadnje je v torek sam dejal, da tudi če bi grški dolg čarobno izginil, težava ne bi bila rešena. Evropski vrh resnično ne more priti do drugačnega sklepa. Edina dolgoročna rešitev za to težavo je, da Grki spet uvedejo drahmo, ki bi jo lahko devalvirali sami. Tako drugim državam članicam ne bi bilo treba poravnati računa."@sl20
"Herr talman! I tisdags sade José Manuel Barroso att Grekland kan räkna med EU:s stöd. ”EU kommer att hjälpa till”, sade han. Vad grundar José Manuel Barroso egentligen den här makten på? Är det inte så att finansiellt stöd till Grekland är uttryckligen förbjudet enligt Lissabonfördraget? Är det inte så att de nationella parlamenten måste godkänna sådant stöd enskilt? Är det inte så att de också har rätt att säga nej? Kommissionens makt sträcker sig allt längre. Det är dags att vi sätter stopp för det. Kommissionen ser sig själv som ledaren för alla EU-länder, som det slutliga beslutsorganet under José Manuel Barrosos ledning. José Manuel Barroso valdes inte demokratiskt. Ingen EU-medborgare har röstat på honom. Jag har bara en sak att säga om en regering som styr utan demokrati, och det är ”diktatur”. En byråkratisk diktatur som vill underkuva grekerna och även vill vara den som bestämmer i Nederländerna. Det är oacceptabelt att José Manuel Barroso ska bestämma om Nederländerna ska bevilja stöd eller inte. Det är bara organ som kan bestämma om Nederländerna ska hjälpa Grekland, och det är det nederländska parlamentet. Det är meningslöst att bevilja stöd till Grekland. Det skadar den nederländska ekonomin och de nederländska medborgarna. På den punkten hade José Manuel Barroso faktiskt rätt. Han sade ju faktiskt själv i tisdags att även om den grekiska skulden försvinner som ett trolleri är problemet i alla fall inte löst. Europeiska rådet kan faktiskt inte dra någon annan slutsats vid mötet. Den enda långsiktiga lösningen på detta problem är att grekerna återinför drachmen, som skulle kunna devalveras enskilt. På så sätt skulle inte de andra medlemsstaterna behöva betala notan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"jediný"1
"un"18,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph