Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-047-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-047-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the United Kingdom went through this exactly twenty years ago. We were part of the exchange rate mechanism. We were trapped, trying to peg ourselves against the Deutschmark with interest rates that were double what they should have been. It cost 1 million British people their jobs unnecessarily. Mercifully we crashed out of exchange rate mechanism, interest rates came down and we had a happy time during the 1990s. You cannot fuse together different economies with different rates of growth and with different patterns of trade across the world. We learned our lesson. We did not join the euro, thank God. Those who did are, I am afraid, currently trapped inside an economic prison."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Spojené království zažilo před dvaceti lety naprosto stejnou situaci. Byli jsme zapojeni do mechanismu směnných kurzů. Když jsme se snažili zafixovat kurz vůči německé marce a úrokové míry se oproti běžné výši zdvojnásobily, ocitli jsme se v pasti. Jeden milion Britů kvůli tomu zbytečně přišel o práci. Naštěstí jsme vystoupili z mechanismu směnných kurzů, úrokové míry klesly a během devadesátých let jsme prožívali období prosperity. Není možné spojovat různé ekonomiky s odlišnou mírou růstu a odlišnou strukturou zahraničního obchodu. Poučili jsme se. Bohu díky jsme euro nepřijali. Obávám se, že země, které jím platí, se v současnosti nacházejí v ekonomické pasti."@cs1
"Hr. formand! Det Forenede Kongerige var igennem dette for nøjagtig 20 år siden. Vi deltog i valutakursmekanismen. Vi var fanget og forsøge at låse os fast på den tyske mark med rentesatser, der var dobbelt så høje, som de skulle have været. Det kostede 1 million britiske borgere deres arbejde, og det var unødvendigt. Heldigvis brød vi ud af valutakursmekanismen, rentesatserne faldt, og vi havde en lykkelig tid op igennem 1990'erne. De kan ikke forene forskellige økonomier med forskellige vækstrater og med forskellige handelsmønstre i hele verden. Vi lærte af vores fejl. Heldigvis gik vi ikke med i euroen. Dem, som gjorde, er for øjeblikket fanget i et økonomisk fængsel, er jeg bange for."@da2
"Herr Präsident! Das Vereinigte Königreich hat diese Situation vor genau zwanzig Jahren erlebt. Wir waren Teil des Wechselkursmechanismus. Wir waren gefangen und haben versucht, uns mit Zinssätzen, die doppelt so hoch waren, wie sie eigentlich sein sollten, an die Deutsche Mark anzubinden. Dies hat 1 Million Briten unnötigerweise ihren Arbeitsplatz gekostet. Zum Glück sind wir aus dem Wechselkursmechanismus ausgebrochen, die Zinssätze sanken, und wir hatten in den 1990ern eine glückliche Zeit. Sie können unterschiedliche Volkswirtschaften mit unterschiedlichen Wachstumsraten und mit unterschiedlichen Handelsstrukturen rund um den Globus nicht miteinander verschmelzen. Wir haben unsere Lehre gezogen. Wir sind dem Euro nicht beigetreten, Gott sei Dank. Leider sind diejenigen, die ihm beigetreten sind, derzeit in einem wirtschaftlichen Gefängnis gefangen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το Ηνωμένο Βασίλειο πέρασε από τις ίδιες συμπληγάδες ακριβώς πριν από είκοσι χρόνια. Είχαμε ενταχθεί στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών. Είχαμε παγιδευτεί, καθώς προσπαθούσαμε να προσδέσουμε το νόμισμά μας στο γερμανικό μάρκο, με αποτέλεσμα τα επιτόκιά μας να είναι διπλάσια από τα φυσιολογικά. Αυτό κόστισε τις θέσεις εργασίας 1 εκατ. Βρετανών, χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος. Ευτυχώς, υποχρεωθήκαμε να βγούμε εκ των πραγμάτων από τον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα επιτόκια μειώθηκαν και ζήσαμε μια περίοδο άνθησης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Δεν είναι δυνατόν να συγχωνευθούν διαφορετικές οικονομίες οι οποίες ακολουθούν διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και διαφορετικά ρεύματα συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο. Εμείς διδαχθήκαμε από τα σφάλματά μας. Δόξα τω Θεώ, δεν προσχωρήσαμε στο ευρώ. Όσοι το έπραξαν, φοβούμαι ότι σήμερα βρίσκονται παγιδευμένοι σε μια οικονομική φυλακή."@el10
"Señor Presidente, el Reino Unido pasó por esto hace exactamente veinte años. Formábamos parte del mecanismo de tipos de cambio. Estábamos atrapados, intentando estabilizarnos con respecto al marco alemán con tipos de interés que eran el doble de lo que deberían haber sido. Esto le costó el trabajo a un millón de ciudadanos británicos innecesariamente. Por suerte, salimos del mecanismo de tipos de cambio, los tipos de interés descendieron y tuvimos una buena época durante los años noventa. No se puede mezclar distintas economías con diferentes tasas de crecimiento y con diferentes patrones de comercio por todo el mundo. Nosotros aprendimos la lección. No nos unimos al euro, gracias a Dios. Me temo que aquellos que lo hicieron actualmente se encuentran atrapados en una prisión económica."@es21
"Austatud juhataja! Ühendkuningriik elas sarnase olukorra üle täpselt 20 aastat tagasi. Olime osa vahetuskursi mehhanismist. Olime lõksus, püüdes oma kurssi säilitada Saksa marga suhtes intressimääradega, mis olid kaks korda kõrgemad, kui oleksid pidanud olema. See läks tarbetult miljonile Suurbritannia elanikule maksma töökoha. Õnneks kukkusime vahetuskursi mehhanismist välja, intressimäärad langesid ja elasime 1990ndatel õnnelikku elu. Erineva kasvutempo ja kaubandusmustritega eri maailma piirkondades asuvaid majandusriike ei ole võimalik kokku sulatada. Saime oma õppetunni. Taevale tänu, me ei liitunud euroga! Kardan, et need, kes seda tegid, on praegu majanduslikus vangistuses."@et5
"Arvoisa puhemies, Yhdistynyt kuningaskunta kävi täsmälleen saman läpi 20 vuotta sitten. Kuuluimme valuuttakurssimekanismiin. Olimme ansassa, yritimme sitoa itsemme Saksan markkaan koroilla, jotka olivat kaksinkertaisia verrattuna siihen, mitä niiden olisi pitänyt olla. Sen takia miljoona Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaista menetti tarpeettomasti työnsä. Onneksi me murtauduimme ulos valuuttakurssimekanismista, korot laskivat, ja 1990-luku oli meille onnellista aikaa. Ette voi yhdistää maailman erilaisia talouksia, joiden kasvutahti on erilainen ja joiden kaupan kaavat ovat erilaisia Me otimme opiksemme. Emme liittyneet euroon, luojan kiitos. Pelkäänpä, että ne, jotka liittyivät, ovat nyt ansassa talousvankilassa."@fi7
"Monsieur le Président, le Royaume-Uni est passé par là il y a exactement vingt ans. Nous faisions partie du mécanisme de taux de change. Nous avons été pris au piège, nous avons tenté de maintenir un taux de change constant par rapport au mark avec des taux d’intérêt deux fois supérieurs à ce qu’ils auraient dû être. Cette situation a coûté leur emploi à un million de Britanniques, et tout cela pour rien. Heureusement, nous avons été contraints de quitter le mécanisme de taux de change, les taux d’intérêts ont baissé et nous avons connu une période heureuse, dans les années 90. Vous ne pouvez pas unir différentes économies présentant des taux de croissance différents et des schémas commerciaux différents avec le reste du monde. Nous avons appris notre leçon. Nous n’avons pas adhéré à l’euro, Dieu merci. Ceux qui l’ont fait sont actuellement pris au piège d’une prison économique, j’en ai peur."@fr8
"Elnök úr! Az Egyesült Királyság pontosan ugyanezt élte át húsz évvel ezelőtt. Részt vettünk az árfolyam-lebegtetési mechanizmusban. Csapdába estünk, amikor megpróbáltuk a német márkával szemben rögzíteni magunkat olyan kamatlábakkal, amelyek kétszer magasabbak voltak a kelleténél. Ezzel egymillió brit ember szükségtelenül elveszítette az állását. Szerencsére kitörtünk az árfolyam-lebegtetési mechanizmusból, a kamatlábak csökkentek és boldog időket éltünk az 1990-es években. Nem olvaszthatja egybe a világ eltérő növekedési ütemmel és kereskedelmi szabályokkal rendelkező különböző gazdaságait. Megtanultuk a leckét. Hála Istennek nem csatlakoztunk az euróhoz. Azok, akik megtették, most attól félek, hogy egy gazdasági börtön foglyai."@hu11
". – ( Signor Presidente, il Regno Unito ha vissuto questa esperienza esattamente vent’anni fa. Facevamo parte del meccanismo dei tassi di cambio. Eravamo intrappolati nel tentativo di stabilizzarci rispetto al marco tedesco con tassi di interessi doppi rispetto a quelli che avrebbero dovuto essere. Ciò è costato inutilmente la perdita del posto di lavoro per un milione di britannici. Per fortuna, siamo usciti dal meccanismo dei tassi di cambio, i tassi di interesse sono scesi e negli anni Novanta abbiamo vissuto un momento favorevole. Non è possibile fondere economie diverse con tassi di crescita differenti e diversi modelli di scambio nel mondo. Abbiamo tratto i nostri insegnamenti. Grazie a Dio, non abbiamo aderito all’euro. Chi lo ha fatto temo che al momento sia intrappolato in una prigione economica."@it12
"Pone pirmininke, Jungtinė Karalystė visa tai patyrė prieš dvidešimt metų. Buvome valiutų kurso mechanizmo dalis. Neturėjome išeities, mėginome dirbtinai išsilaikyti Vokietijos markei taikydami dukart didesnes nei reikia palūkanų normas. Britai be reikalo neteko 1 milijono darbo vietų. Laimei, išstojome iš valiutų kurso mechanizmo, palūkanų normos sumažėjo ir dešimtajame dešimtmetyje gyvenome gerai. Negalite painioti skirtingų skirtingą augimo tempą ir skirtingas prekybos tendencijas pasaulyje turinčių ekonomikų. Mes pasimokėme. Dėkui Dievui, neprisijungėme prie euro zonos. Bijau, kad tie, kurie tai padarė, šiuo metu yra patekę į ekonominį kalėjimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Apvienotā Karaliste pirms divdesmit gadiem piedzīvoja tieši to pašu. Mēs bijām daļa no valūtas maiņas mehānisma. Mēs iekļuvām slazdā, cenšoties piesaistīt savu valūtu Vācijas markai ar procentu likmi, kas bija divreiz lielāka, nekā tai vajadzēja būt. Tas Lielbritānijas iedzīvotājiem nevajadzīgi izmaksāja vienu miljonu zaudētu darbavietu. Par laimi, mēs izglābāmies no valūtas maiņas mehānisma, procentu likmes samazinājās, un divdesmitā gadsimta deviņdesmitajos gados mēs piedzīvojām laimīgākus laikus. Jūs nevarat apvienot dažādas ekonomikas ar dažādu izaugsmes tempu un dažādiem tirdzniecības modeļiem visā pasaulē. Mēs esam guvuši savu mācību. Paldies Dievam, mēs nepievienojāmies eiro zonai. Baidos, ka tie, kas to izdarīja, ir pašlaik ieslodzīti ekonomikas cietumā."@lv13
"Mr President, the United Kingdom went through this exactly twenty years ago. We were part of the exchange rate mechanism. We were trapped, trying to peg ourselves against the Deutschmark with interest rates that were double what they should have been. It cost 1 million British people their jobs unnecessarily. Mercifully we crashed out of exchange rate mechanism, interest rates came down and we had a happy time during the 1990s. You cannot fuse together different economies with different rates of growth and with different patterns of trade across the world. We learned our lesson. We did not join the euro, thank God. Those who did are, I am afraid, currently trapped inside an economic prison."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het Verenigd Koninkrijk heeft precies twintig jaar geleden hetzelfde doorgemaakt. We maakten deel uit van het wisselkoersmechanisme. We zaten in de val, doordat we probeerden de koers van onze munteenheid stabiel te houden ten opzichte van de Duitse mark, met rentetarieven die twee keer zo hoog waren als ze moesten zijn. Het heeft één miljoen Britten onnodig hun baan gekost. Gelukkig zijn we uit het wisselkoersmechanisme gestapt, de rentetarieven daalden, en we hebben een goede tijd gehad in de jaren negentig van de twintigste eeuw. Je kunt verschillende economieën met verschillende groeipercentages en verschillende patronen van mondiale handel niet samensmelten. We hebben onze les geleerd. Wij zijn, God zij dank, niet toegetreden tot de euro. Degenen die dat wel hebben gedaan, zitten momenteel vast in een economische gevangenis, vrees ik."@nl3
"Panie Przewodniczący! Wielka Brytania przechodziła to dokładnie dwadzieścia lat temu. Byliśmy częścią mechanizmu kursowego. Wpadliśmy w pułapkę, próbując utrzymać się w stosunku do marki niemieckiej, przy stopach procentowych dwukrotnie większych niż powinny być. Milion Brytyjczyków kosztowało to niepotrzebnie utratę miejsc pracy. Na szczęście wypadliśmy z mechanizmu kursowego, stopy procentowe spadły i w dekadzie lat 90. XX wieku było nam dobrze. Nie da się łączyć gospodarek o różnych wskaźnikach wzrostu i różnych strukturach handlu. Tego się nauczyliśmy. Dzięki Bogu nie weszliśmy do strefy euro. Obawiam się jednak, że ci, którzy to zrobili, są teraz w gospodarczym więzieniu."@pl16
"Senhor Presidente, o Reino Unido passou por isto há precisamente vinte anos. Fazíamos parte do mecanismo de taxas de câmbio. Estávamos encurralados, tentando manter-nos estáveis em relação ao marco alemão com taxas de juro que eram o dobro do que deviam ser. Isso custou o emprego a um milhão de britânicos, desnecessariamente. Felizmente, abandonámos o mecanismo de taxas de câmbio, as taxas de juro baixaram, e vivemos felizes ao longo da década de 1990. Não é possível fundir economias diferentes, com taxas de crescimento diferentes e diferentes padrões de comércio com todo o mundo. Aprendemos a lição. Graças a Deus, não aderimos ao euro. Receio bem que os que o fizeram se tenham enclausurado numa prisão económica."@pt17
"Dle președinte, Regatul Unit a trecut prin acest lucru în urmă cu exact douăzeci de ani. Am fost parte a mecanismului ratei de schimb. Am fost prinși în capcană, încercând să ne stabilizăm împotriva mărcii germane cu rate ale dobânzii care au fost duble față de cât ar fi trebuit să fie. Un milion de britanici au plătit în mod inutil cu locurile lor de muncă. Din fericire, am ieșit din mecanismul ratei de schimb, ratele dobânzilor au coborât și am avut o perioadă fericită în timpul anilor 1990. Nu puteți fuziona economii diferite cu rate diferite de creștere și cu diferite modele comerciale din întreaga lume. Ne-am învățat lecția. Nu ne-am alăturat zonei euro, mulțumesc lui Dumnezeu. Cei care s-au alăturat sunt, mă tem, prinși în prezent într-o închisoare economică."@ro18
"Spojené kráľovstvo si presne tým prešlo pred dvadsiatimi rokmi. Boli sme súčasťou mechanizmu výmenného kurzu. Boli sme v pasci, pokúšali sme sa stabilizovať voči nemeckej marke s úrokovými sadzbami, ktoré boli dvakrát také vysoké, ako mali byť. Jeden milión Britov to zbytočne stálo zamestnanie. Našťastie sme sa z mechanizmu výmenného kurzu dostali, úrokové sadzby sa znížili a v 90. rokoch minulého storočia sme zažívali dobré časy. Rôzne hospodárstva s rôznou mierou rastu a rôznou štruktúrou svetového obchodu nemožno zlúčiť. Vzali sme si ponaučenie. Vďakabohu sme neprijali euro. Obávam sa, že tí, ktorí ho prijali, sú dnes uväznení v hospodárskej pasci."@sk19
"Gospod predsednik, Združeno kraljestvo je to preživljalo natančno pred dvajsetimi leti. Bili smo del mehanizma deviznega tečaja. Bili smo ujeti, poskušali smo se stabilizirati nasproti nemški marki z obrestnimi merami, ki so bile dvakrat višje, kot bi morale biti. Po nepotrebnem je bilo ob delovna mesta 1 milijon Britancev. Na srečo smo izpadli iz mehanizma deviznega tečaja, obrestne mere so se znižale in v 90-ih smo bili zadovoljni. Ne moreš združiti različnih gospodarstev z različnimi stopnjami rasti ter različnimi trgovinskimi tokovi po svetu. Dobili smo lekcijo. Hvala bogu se nismo pridružili evru. Bojim se, da so tisti, ki so se, zdaj ujeti v gospodarski zapor."@sl20
"Herr talman! Storbritannien gick igenom exakt samma sak för 20 år sedan. Vi ingick i växelkursmekanismen. Vi fångades i en fälla genom att försöka klamra oss fast vid den tyska marken med räntor som var dubbelt så höga som de borde ha varit. Detta kostade en miljard britter deras arbeten i onödan. Som tur var hoppade vi av växelkursmekanismen, räntorna sjönk och vi hade goda tider under 1990-talet. Man kan inte slå ihop olika ekonomier med olika tillväxttakt och olika handelmönster världen över. Vi lärde oss läxan. Vi anslöt oss inte till euron, tack och lov. Jag är rädd för att de som gjorde det nu är fångade i ett ekonomiskt fängelse."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage (EFD ) -"16
"Nigel Farage (EFD ). -"18,15,1,14,13,9,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph