Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-043-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-043-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, sehr geehrte Frau Gyõri, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin erstaunt darüber, wie lärmend die Diskussion plötzlich wird über die tiefste Krise, in der die Europäische Union seit langer Zeit gesteckt hat. Wenn man sich noch klar macht, dass wir zurzeit Schengen verteidigen, dass wir in Ungarn in dieser Ratspräsidentschaft die Pressefreiheit nicht verteidigen konnten, dass wir zu Libyen und zu Ägypten lange gebraucht haben, auch nur ansatzweise eine gemeinsame europäische Sprache zu finden, dann kann es nicht wundern, dass wir angesichts der Zuspitzung der Verhältnisse in Griechenland nur noch feststellen können, dass wir in Europa zwar inzwischen viele Präsidenten haben, aber keine Führung. Ich glaube, das ist eines der ganz großen Probleme, das nicht wirklich adressiert worden ist. Wir sind weiter in der Situation, dass in der Krise, die schon viel länger dauert als die griechische Krise, dass alles das, was der Rat als Antwort findet, zu spät kommt und zu klein gedacht ist. Der Gedanke, dass nur durch die Rettung von Griechenland und durch die Stabilisierung des Südens die Europäische Union überhaupt Bestand haben kann so wie wir uns das eigentlich wünschen, auch für besseres Leben für die Europäer insgesamt, dieser Gedanke ist bisher überhaupt nicht vermittelt, und dafür, glaube ich, gibt es wirklich eine verantwortliche Institution, das ist der Rat der Europäischen Union. Das Parlament, würde ich sagen, hat auch nicht nur Glanzstunden. Das Parlament hat sich zum Beispiel geweigert, sich rechtzeitig vor diesem historischen Rat zusammenzukommen und eine Entschließung zu verabschieden, mit der die Probleme genau dieser historischen Krise angegangen werden. Ich fand das sehr bedauerlich, dass auch die Kollegen, die hier rechts von mir auf der Linken sitzen, sich da keinen Ruck geben konnten, rechtzeitig von Seiten des Parlaments zu Griechenland etwas zu sagen. Ich will den Ball, was da in Griechenland los ist, gerne einmal aufgreifen, weil ich finde, Josef Daul hat eine Verantwortung gegenüber Nea Dimokratia. Aber ich finde, in Sachen Gerechtigkeit hat auch die sozialistische, hat die S&D-Fraktion eine Verantwortung gegenüber Papandreou und seiner Regierung. So froh ich bin, dass er das Vertrauensvotum gestern geschafft hat, aber über gerechte Programme in der Krise entscheidet auch die griechische Regierung. Und dass das so ungerecht verteilt ist, dass die Lasten nur unten geschultert werden, dass in Griechenland keine Vermögensabgabe eingeführt wird, dass in Griechenland weiter die Steuerflucht grassiert, das ist unfair. Die nationale Solidarität, die angesprochen worden ist, muss eben auch dahin führen, dass die Eliten in Griechenland, die ja an der Krise bis heute verdienen, dass die Eliten ihren Teil an Verantwortung übernehmen. Alles das, was wir schon oft gesagt haben zu Griechenland, da bleiben wir dabei. Längere Laufzeiten, günstigere Kredite – wir glauben, dass es auch eine sanfte, geordnete, abgesicherte Umschuldung geben muss. Ich finde, es ist ein Ausdruck der Unfähigkeit politischer Führung in der Europäischen Union, dass man das, was man als richtig erkannt hat, nämlich die Beteiligung privater Gläubiger an den Lasten, dass man das nicht umsetzt, weil man Angst hat vor den Ratingagenturen. Also das, was uns in die Krise hineingebracht hat, das dominiert nach wie vor, und dagegen gibt es bisher keine politische Führung. Ich finde, das ist das, was hauptsächlich diskutiert werden muss während des Europäischen Rates in den nächsten Tagen. Herr Barroso, ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihren Vorhaben zur gerechteren Besteuerung zum Ausweg aus der Krise. Ich weiß nicht, ob Sie immer noch die Finanztransaktionssteuer verfolgen. Wir sind immer noch dafür. Dieses Parlament hat sich mehrfach dafür ausgesprochen. Ich glaube aber auch, dass Steuerflucht, ungerechte Boni und alles das, was Motor für den Finanzcrash gewesen ist, dass das bis heute nicht angegangen worden ist. Das ist auch in Ihrer Verantwortung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, paní Győriová, dámy a pánové, jsem velmi překvapena tím, jak nečekaně se vyostřila diskuse o nejhlubší krizi, kterou Evropská unie již dlouho prochází. Uvědomíme-li si, že se bojuje za záchranu Schengenu, že jsme za tohoto předsednictví Rady nedokázali v Maďarsku ubránit svobodu tisku, uvědomíme-li si, kolik času jsme potřebovali, než se nám vůbec začalo dařit nacházet společnou evropskou řeč o Libyi a Egyptu, pak nás nikterak nepřekvapí, že naší jedinou reakcí vůči zhoršující se situaci v Řecku je povzdechnutí, že v Evropě sice máme hodně vedoucích představitelů, ale nikdo ji nevede. Jsem přesvědčena, že právě toto je jeden z hlavních problémů, kterým se zatím nikdo pořádně nezabýval. V současné krizi, která trvá již mnohem déle než řecká krize, jsme také svědky toho, že všechna řešení, která Rada předloží, měla být na stole mnohem dřív a měla mít mnohem širší záběr. Myšlenka, že Evropská unie bude moci nadále být takovou, jakou ji chceme mít, a tedy také přinášet všem Evropanům kvalitnější život pouze tehdy, pokud zachráníme Řecko a stabilizujeme situaci na jihu, dosud nebyla oficiálně vyřčena a domnívám se, že zodpovědnost za to nese jediný orgán, a to Evropská rada. Ale ani Parlament, řekla bych, nejde vždy zářným příkladem. Odmítl se například v přiměřený čas před tímto historickým zasedáním Rady sejít, aby přijal usnesení, kterým by se vyslovil právě k těm problémům, jež jsou spjaty s touto historickou krizí. Považuji za politováníhodné, že dokonce i levicoví poslanci, kteří sedí napravo ode mne, se nedokázali včas sejít, aby jménem Parlamentu učinili prohlášení k Řecku. Chtěla bych se ještě znovu věnovat řeckým potížím, protože se domnívám, že pan poslanec Daul do určité míry zodpovídá za stranu . Abych však učinila spravedlnosti zadost, také skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu nese určitou zodpovědnost za premiéra Papandreoua a jeho vládu. Jsem velice ráda, že ve včerejším hlasování mu byla vyslovena důvěra, ale na rozhodování o spravedlivých krizových programech se podílí také řecká vláda. A je nespravedlivé, že tyto programy neměří stejnou měrou, že břemeno nesou jen nižší vrstvy společnosti, že Řecko nezavádí žádnou kapitálovou daň a že jsou zde velmi rozšířeny daňové úniky. Celonárodní solidarita, o níž se tu hovořilo, se musí týkat také řeckých elit, které koneckonců dodnes těží z krize, a tyto elity musí také přijmout svůj díl odpovědnosti. Trváme na všem, co jsme již při různých příležitostech k Řecku řekli. Delší lhůty, příznivější úvěry – také se domníváme, že je třeba řecký dluh citlivě, plánovitě a bezpečným způsobem restrukturalizovat. Podle mne se neschopnost politického vedení Evropské unie projevuje právě v tom, že ač jsme uznali, že je správné, aby se soukromí věřitelé také podíleli na nákladech, zůstalo jen u slov, protože máme strach z ratingových agentur. Příčiny, kvůli nimž jsme se dostali do této krize, tak nadále trvají a dosud se nenašlo politické vedení, které by je odstranilo. Domnívám se, že toto je hlavní otázkou, o níž by se mělo v následujících dnech na zasedání Evropské rady diskutovat. Pane Barroso, přeji vám, abyste uspěl s plánem na spravedlivější zdanění, které by nám mělo pomoci dostat se z krize. Nevím, jestli stále máte v úmyslu zavést daň z finančních transakcí. My s ní souhlasíme. Parlament opakovaně vyjádřil svoji podporu této dani. Jsem však také toho názoru, že se dosud nic neudělalo proti daňovým únikům, nepřiměřeným odměnám a dalším faktorům, které přispěly k finanční krizi. Za to také nesete zodpovědnost. Děkuji vám za pozornost."@cs1
"Hr. formand, fru Győri, mine damer og herrer! Jeg er forbløffet over så højrøstet forhandlingerne om den alvorligste krise, som EU har oplevet i lang tid, pludselig er blevet. Når vi indser, at vi for øjeblikket forsvarer Schengen, at vi ikke har været i stand til at forsvare pressefriheden i Ungarn under dette rådsformandskab, at der gik lang tid, før vi så meget som begyndte at finde et fælles europæisk fodslag med hensyn til Libyen og Egypten, kan det ikke undre, at alt vi kan sige i lyset af den forværrede situation i Grækenland, er, at selv om vi nu har mange ledere i Europa, har vi ingen ledelse. Det er efter min mening et af de største problemer, som ikke er blevet grebet korrekt an. I denne krise, der har varet meget længere end den græske krise, befinder vi os også i en situation, hvor alle de løsninger, som Rådet fremlægger, kommer for sent og er for snævre. Tanken om, at EU kun kan fortsætte på den måde, som vi ønsker, og ligeledes sikre, at alle europæere får et bedre liv, hvis vi redder Grækenland og stabiliserer situationen mod syd, er en tanke, som overhovedet ikke er blevet formidlet indtil nu, og jeg mener, at der faktisk en institution, der er ansvarlig herfor, og det er Det Europæiske Råd. Jeg bliver nødt til at sige, at Parlamentet heller ikke altid går foran som et lysende eksempel. Eksempelvis afviste Parlamentet at samles i god tid inden dette historiske rådsmøde for at vedtage en beslutning med henblik på at tackle de problemer, der nøjagtig vedrørte denne historiske krise. Jeg fandt det meget beklageligt, at selv de medlemmer på venstrefløjen, som sidder her til højre for mig, ikke formåede at stikke hovederne sammen i god tid for at udarbejde en redegørelse fra Parlamentet vedrørende Grækenland. Jeg vil gerne tage spørgsmålet om, hvad der er galt i Grækenland, op igen, for efter min mening har hr. Daul et ansvar over for . Med hensyn til retfærdighed har Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet også et ansvar over for hr. Papandreou og hans regering. Jeg er glad for, at han vandt et mistillidsvotum i går, men den græske regering vil også blive inddraget i beslutningerne om rimelige programmer i krisen. Det forhold, at den rammer så skævt, at byrden kun bæres af samfundets laveste klasser, at der ikke indføres en kapitalafgift i Grækenland, og at skatteunddragelse også er et udbredt fænomen i Grækenland, er en uretfærdig situation. Den nationale solidaritet, der blev nævnt, skal også resultere i, at eliten i Grækenland, der trods alt stadig i dag drager fordel af krisen, også tager deres del af ansvaret. Vi holder fast i alt, vi allerede har sagt ved flere lejligheder med hensyn til Grækenland. Længere frister, gunstigere lån, og vi mener, at der også er nødt til at være en lempelig, systematisk og sikker gældsomlægning. Efter min mening er det et udtryk for EU's politiske ledelses inkompetence, at det, som vi har anerkendt som værende rigtigt, nemlig at private kreditorer også skal bære deres del af byrden, ikke bliver gennemført, fordi vi er bange for kreditvurderingsbureauerne. Det problem, som førte os ind i denne krise er derfor stadig den fremherskende faktor, og der har hidtil ikke været udvist politisk lederskab med henblik på at håndtere dette problem. Det er efter min mening det største problem, der skal drøftes på Det Europæiske Råds møde de kommende par dage. Jeg ønsker hr. Barroso held og lykke med planen om en mere retfærdig beskatning som en vej ud af krisen. Jeg er ikke klar over, om De stadig søger at få indført skatten på finansielle transaktioner. Vi støtter den fortsat. Parlamentet har ved mange lejligheder givet udtryk for sin støtte til den. Jeg mener imidlertid også, at der endnu ikke er blevet taget hånd om skatteunddragelse, urimelige bonusser og alle de faktorer, der bidrog til at forårsage det finansielle sammenbrud. Det er også Deres ansvar."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κυρίες και κύριοι, με εκπλήσσει ο ιδιαίτερα τραχύς τόνος τον οποίο προσέλαβε ξαφνικά η συζήτηση για τη βαθύτερη κρίση την οποία διέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολύ καιρό. Όταν διαπιστώνουμε ότι σήμερα καλούμαστε να υπερασπιστούμε το σύστημα Σένγκεν, ότι δεν μπορέσαμε να εγγυηθούμε την ελευθερία του Τύπου στην Ουγγαρία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Προεδρίας του Συμβουλίου, ότι χρειάστηκε να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και για να αρχίσουμε να αναζητούμε κοινή ευρωπαϊκή στάση έναντι των εξελίξεων στη Λιβύη και την Αίγυπτο, τότε δεν είναι να απορεί κανείς για το γεγονός, ενόψει της επιδείνωσης της κατάστασης στην Ελλάδα, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι, ενώ διαθέτουμε πλέον πολλούς ηγέτες στην Ευρώπη, δεν διαθέτουμε ηγεσία. Φρονώ ότι αυτό είναι ένα από τα μείζονα προβλήματα και δεν το έχουμε διαχειριστεί με ενδεδειγμένο τρόπο. Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, η οποία έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο από την κρίση στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουμε επίσης το φαινόμενο όλες οι λύσεις που προτείνει το Συμβούλιο να έρχονται πολύ καθυστερημένα και να έχουν πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Η ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί όπως επιθυμούμε και να διασφαλίζει μια καλύτερη ζωή σε όλους τους Ευρωπαίους μόνο αν διασώσουμε την Ελλάδα και σταθεροποιήσουμε τον Νότο δεν έχει μεταφερθεί καθόλου μέχρι στιγμής στους πολίτες και πιστεύω ότι ένα είναι το θεσμικό όργανο που έχει την αποκλειστική ευθύνη γι’ αυτήν την κατάσταση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα προσέθετα δε ότι ούτε η συμπεριφορά του Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα υποδειγματική. Για παράδειγμα, το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να συνέλθει εγκαίρως πριν από αυτήν την ιστορική συνεδρίαση του Συμβουλίου, ώστε να εγκρίνει ένα ψήφισμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται άμεσα με αυτήν την ιστορική κρίση. Θεωρώ πολύ λυπηρό το γεγονός ότι ακόμη και οι βουλευτές της Αριστεράς που κάθονται στα δεξιά μου εδώ στο Σώμα δεν μπόρεσαν να συγκεντρωθούν εγκαίρως προκειμένου να εκδώσουν μια δήλωση εξ ονόματος του Κοινοβουλίου για το θέμα της Ελλάδας. Θέλω να θίξω για μια ακόμη φορά το θέμα των προσκομμάτων που δημιουργούνται στην Ελλάδα, διότι νομίζω ότι ο κ. Daul έχει ευθύνη απέναντι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, για να είμαστε δίκαιοι, η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης ευθύνη απέναντι στον κ. Παπανδρέου και την κυβέρνησή του. Όσο και αν με ευχαριστεί το γεγονός ότι χθες έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης, η ελληνική κυβέρνηση θα συμμετάσχει επίσης στη λήψη αποφάσεων για τη χάραξη δίκαιων προγραμμάτων εξόδου από την κρίση. Το γεγονός ότι τα βάρη κατανέμονται με τόσο άνισο τρόπο, ότι τα επωμίζονται μόνο τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας, ενώ δεν εισάγεται κανένα τέλος υπεραξίας στην Ελλάδα και η φοροδιαφυγή είναι επίσης διαδεδομένη στη χώρα, δημιουργεί συνθήκες αδικίας. Η εθνική αλληλεγγύη που αναφέρθηκε πρέπει να υποχρεώσει και την ελληνική ελίτ, η οποία άλλωστε επωφελείται ακόμα και σήμερα από την κρίση, να αναλάβει εξίσου μερίδιο της ευθύνης. Εμμένουμε στις απόψεις τις οποίες έχουμε διατυπώσει ήδη σε πολλές περιπτώσεις σε σχέση με την Ελλάδα. Μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια, πιο ευνοϊκά δάνεια – εκτιμούμε άλλωστε ότι είναι αναγκαία και η ήπια, συστηματική και ασφαλής αναδιάρθρωση του χρέους. Εκτιμώ ότι αποτελεί έκφραση της ανικανότητας της πολιτικής ηγεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το γεγονός ότι ένα μέτρο το οποίο αναγνωρίζουμε ότι είναι ορθό, ότι δηλαδή οι ιδιώτες πιστωτές πρέπει να επωμιστούν μέρος του βάρους, δεν εφαρμόζεται επειδή φοβόμαστε τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Επομένως, το πρόβλημα που μας οδήγησε σε αυτήν την κρίση εξακολουθεί να λειτουργεί ως κυρίαρχος παράγοντας και μέχρι στιγμής καμία πολιτική ηγεσία δεν φαίνεται πρόθυμη να το αντιμετωπίσει. Πιστεύω ότι αυτό είναι το κύριο ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί το προσεχές διήμερο. Κύριε Barroso, εύχομαι καλή επιτυχία στο σχέδιό σας για δικαιότερη φορολόγηση ως διέξοδο από την κρίση. Δεν γνωρίζω αν συνεχίζετε να προωθείτε τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εμείς πάντως συνεχίζουμε να τον υποστηρίζουμε. Το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει πολλές φορές την υποστήριξή του για το μέτρο αυτό. Ωστόσο, εκτιμώ παράλληλα ότι η φοροδιαφυγή, οι άδικες πριμοδοτήσεις και όλοι οι παράγοντες που συνέβαλαν στην πρόκληση της οικονομικής κρίσης δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί. Φέρετε και εσείς μερίδιο της ευθύνης γι’ αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας."@el10
". Mr President, Mrs Győri, ladies and gentlemen, I am amazed at how raucous the debate on the deepest crisis that the European Union has experienced for a long time has suddenly become. When we realise that we are currently defending Schengen, that we have been unable to defend the freedom of the press in Hungary during this Council Presidency, that we needed a long time even to begin to find a common European language with regard to Libya and Egypt, then it is no wonder that, in the face of the worsening situation in Greece, all we can say is that, although we now have many leaders in Europe, we have no leadership. I believe that that is one of the major problems that has not been properly addressed. In this crisis that has lasted much longer than the Greek crisis, we are also in a situation where all of the solutions that the Council comes up with are coming too late and are too narrow in scope. The idea that the European Union can only continue in the way that we want it to and also provide a better life for all Europeans if we rescue Greece and stabilise the South is one that has not been communicated at all up to now, and I believe there is actually an institution responsible for this and that is the European Council. I would say that Parliament is not always a shining example, either. For example, Parliament refused to come together in good time prior to this historic Council meeting to adopt a resolution to address the problems relating precisely to this historic crisis. I found it very regrettable that even those Members on the left who sit here to my right were not able to gather themselves together in good time to make a statement on behalf of Parliament with regard to Greece. I would like to take up the subject once again of what is wrong in Greece, because I think that Mr Daul has a responsibility towards . However, with regard to justice, the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament also has a responsibility towards Mr Papandreou and his government. As pleased as I am that he received a vote of confidence yesterday, the Greek Government will also be involved in deciding on fair programmes in the crisis. The fact that this is so unfairly distributed, that the burden is only being borne by the lower sections of society, that no capital levy is being introduced in Greece and that tax evasion is also widespread in Greece is an unfair situation. The national solidarity that was mentioned must also result in the elite in Greece, who are after all even today still profiting from the crisis, also taking their share of the responsibility. We stick by everything that we have already said on many occasions with regard to Greece. Longer timeframes, more favourable loans – we believe that there also needs to be a gentle, systematic and secure rescheduling of debt. I believe that it is an expression of the incompetence of the political leadership in the European Union that what we have recognised to be right, namely that private creditors must also share the burden, is not implemented because we are afraid of the credit rating agencies. Therefore, the issue that brought us into this crisis is still the dominating factor and so far there has been no political leadership to tackle this. I believe that this is the main issue that needs to be discussed during the European Council meeting in the next few days. Mr Barroso, I wish you luck with your plan for fairer taxation as a way out of the crisis. I do not know whether you are still pursuing the financial transaction tax. We are still in favour of it. This Parliament has expressed its support for this many times. However, I also believe that tax evasion, unfair bonuses and all the factors that helped to cause the financial crash have not as yet been addressed. That is also your responsibility. Thank you for your attention."@en4
". Señor Presidente, señora Győri, Señorías, me sorprende lo estridente que se ha vuelto de repente el debate sobre la crisis más grave que ha vivido la Unión Europea en mucho tiempo. Cuando nos demos cuenta de que en la actualidad estamos defendiendo Schengen, que hemos sido incapaces de defender la libertad de prensa en Hungría durante esta Presidencia del Congreso, que hemos necesitado mucho tiempo incluso para empezar a encontrar una posición europea común con respecto a Libia y Egipto, entonces no es de extrañar que, ante el empeoramiento de la situación en Grecia, todo lo que podamos decir sea que, aunque ahora tenemos muchos líderes en Europa, no tenemos ningún liderazgo. Creo que ese es uno de los problemas más importantes que no se han afrontado adecuadamente. En esta crisis que ha durado mucho más que la crisis griega, también estamos en una situación en la que todas las soluciones que propone el Consejo llegan demasiado tarde y son de alcance muy limitado. La idea de que la Unión Europea solo puede continuar de la forma en que queremos que lo haga y también ofrecer una vida mejor a todos los europeos si rescatamos a Grecia y estabilizamos el Sur, es una idea que no se ha comunicado en absoluto hasta ahora y creo que, de hecho, una institución es responsable de esto y esa institución es el Consejo Europeo. Yo diría que tampoco es que el Parlamento sea siempre un ejemplo magnífico. Por ejemplo, el Parlamento se negó a reunirse con tiempo antes de esta reunión histórica del Consejo para aprobar una resolución con el fin de abordar los problemas relacionados precisamente con esta crisis histórica. Me parece muy lamentable que incluso aquellos diputados de la izquierda que se sientan aquí a mi derecha no fueran capaces de reunirse con la suficiente antelación para hacer una declaración en nombre del Parlamento con respecto a Grecia. Me gustaría retomar de nuevo el tema de qué está mal en Grecia, porque creo que el señor Daul tiene una responsabilidad con Nea Dimokratia. No obstante, con respecto a la justicia, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo también tiene una responsabilidad con el señor Papandreou y su Gobierno. Me complace que ayer él recibiera un voto de confianza, el Gobierno griego también participará en la decisión sobre programas justos durante la crisis. El hecho de que esto esté distribuido de una forma tan injusta, que la carga solo la soporten los sectores más bajos de la sociedad, que en Grecia no se haya introducido ningún impuesto sobre el capital y que la evasión fiscal también se haya generalizado en Grecia es una situación injusta. La solidaridad nacional que se ha mencionado también debe dar lugar a que la élite de Grecia, que después de todo hoy todavía está beneficiándose de la crisis, también asuma su parte de responsabilidad. Nos reafirmamos en todo lo que hemos dicho ya en muchas ocasiones con relación a Grecia. Plazos más largos, préstamos más favorables, creemos que también es necesario que haya una reestructuración moderada, sistemática y segura de la deuda. Creo que es una expresión de la incompetencia del liderazgo político en la Unión Europea que lo que hemos reconocido que es cierto, es decir, que los acreedores privados también deben compartir la carga, no se haya aplicado porque tenemos miedo a las agencias de calificación crediticia. Por lo tanto, el problema que nos ha metido en esta crisis todavía es el factor dominante y hasta ahora no se ha producido ningún liderazgo político para hacer frente a esto. Creo que esta es la cuestión principal que es necesario discutir durante la reunión del Consejo Europeo en los próximos días. Señor Barroso, le deseo suerte con su plan de una fiscalidad más justa como solución a la crisis. No sé si usted todavía persigue el impuesto sobre las transacciones financieras. Nosotros todavía estamos a favor de dicho impuesto. Este Parlamento ha expresado su apoyo a esta medida muchas veces. Sin embargo, también creo que todavía no se ha hecho frente a la evasión fiscal, los bonos injustos y todos los factores que contribuyeron a provocar la crisis financiera. Esa también es su responsabilidad. Gracias por su atención."@es21
". Austatud juhataja, Enikő Győri, head kolleegid! Mind hämmastab, kui valjuhäälseks on järsku muutunud arutelu kõige sügavama kriisi üle, millega Euroopa Liit on pika aja jooksul silmitsi seisnud. Kui me mõistame, et kaitseme praegu Schengenit, et me ei ole suutnud selle nõukogu eesistumisel kaitsta ajakirjandusvabadust Ungaris, et me vajasime palju aega, et Liibüa ja Egiptuse teemal üldse ühist Euroopa keelt leidma hakata, ei ole midagi imestada, et Kreeka halveneva olukorra taustal saame öelda vaid seda, et kuigi meil on nüüd Euroopas palju juhte, puudub meil juhtimine. Usun, et see on üks põhiprobleeme, millega on nüüd korralikult tegeletud. Selles kriisis, mis on kestnud Kreeka kriisist tunduvalt kauem, oleme ka olukorras, kus kõik lahendused, millega nõukogu välja tuleb, on jäänud liiga hiljaks ja on liialt piiratud ulatusega. Ideed, et Euroopa Liit saab jätkata viisil, nagu meie seda soovime, ning tagada samal ajal ka kõikidele eurooplastele parema elu, kui päästame Kreeka ja stabiliseerime olukorra lõunariikides, ei ole siiani kordagi väljendatud, ning minu arvates on selle eest vastutav üks institutsioon, milleks on Euroopa Ülemkogu. Ütleksin, et ka parlament ei ole alati särav näide. Näiteks keeldus parlament enne seda ajaloolist nõukogu kohtumist õigeaegselt kokku tulemast, et võtta vastu resolutsioon, mis tegeleks just nimelt selle ajaloolise kriisiga seotud probleemidega. Minu arvates on äärmiselt kahetsusväärne, et isegi need vasakpoolsed liikmesriigid, kes siin minu paremal käel istuvad, ei suutnud ennast õigeaegselt koondada, et teha parlamendi nimel Kreekat puudutav avaldus. Sooviksin veel kord tõstatada teema selle kohta, mis on Kreekas valesti, kuna leian, et Joseph Daulil on Nea Dimokratia ees kohustus. Siiski, kui kõneleda õiglusest, on Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonil Euroopa Parlamendis kohustus ka George Papandreou ja tema valitsuse ees. Kuigi olen väga rahul, et eile tema vastu usaldust üles näidati, on ka Kreeka valitsus kaasatud õiglaste kriisiprogrammide leidmisse. Tõsiasi, et see on nii ebaõiglaselt jaotatud, et koormat kannavad vaid ühiskonna madalamad kihid, et Kreekas ei ole kasutusele võetud kapitalimaksu ning ka maksudest kõrvalehiilimine on Kreekas laialt levinud, on ebaõiglane olukord. Mainitud rahvuslikku solidaarsust peab jagama ka Kreeka eliit, mis lõppude lõpuks saab isegi praegu veel kriisist tulu ning mis peaks kandma oma osa vastutusest. Jääme paljuski selle juurde, mida oleme Kreeka kohta varemgi öelnud. Pikemad perioodid, soodsamad laenud – oleme seisukohal, et tarvis on ka laenu leebet, süstemaatilist ja turvalist ümberajastamist. Arvan, et Euroopa Liidu poliitilise juhtkonna ebapädevusest annab tunnistust tõsiasi, et see, mille oleme õigeks tunnistanud, nimelt eravõlausaldajate kohustus koormat jagada, on jäänud rakendamata, kuna kardame reitinguagentuure. Seega on probleem, mis meid sellesse kriisi tõi, jätkuvalt domineeriv ning siiani on selle lahendamiseks puudunud poliitiline eestvedamine. Olen seisukohal, et see on põhiprobleem, mida on tarvis lähipäevadel Euroopa Ülemkogu kohtumisel arutada. José Manuel Barroso, soovin teile edu plaanis kehtestada õiglasem maksusüsteem, et leida kriisist väljapääs! Ma ei tea, kas kavatsete endiselt finantstehingumaksu kehtestada. Oleme endiselt selle poolt. Parlament on sellele palju kordi toetust avaldanud. Siiski usun, et maksudest kõrvalehiilimise, ebaõiglaste boonuste ja kõikide teguritega, mis andsid oma panuse selle finantskrahhi tekkeks, ei ole veel tegeletud. Ka see on teie kohustus. Tänan tähelepanu eest!"@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa Enikő Győri, hyvät kollegat, olen hämmästynyt, miten karkeaksi keskustelu Euroopan unionin pitkään aikaan kokemasta syvimmästä kriisistä on yhtäkkiä käynyt. Kun ymmärrämme, että tällä hetkellä puolustamme Schengeniä, että emme ole pystyneet puolustamaan lehdistönvapautta Unkarissa tämän puheenjohtajakauden aikana, että tarvitsimme kauan aikaa jopa siihen, että alamme löytää yhteisen eurooppalaisen kielen Libyan ja Egyptin osalta, ei ole mikään ihme, että Kreikan pahenevan tilanteen edessä ainoa, mitä voimme sanoa, on se, että vaikka meillä on nyt EU:ssa monia johtajia, meillä ei ole johtajuutta. Mielestäni se on yksi suurimmista ongelmista, jota ei ole käsitelty asianmukaisesti. Tässä kriisissä, joka on kestänyt paljon kauemmin kuin Kreikan kriisi, olemme myös tilanteessa, jossa kaikki neuvoston aikaansaamat ratkaisut tulevat liian myöhään ja ovat soveltamisalaltaan liian kapeita. Ajatusta, jonka mukaan Euroopan unioni voi jatkaa vain haluamallamme tavalla ja myös tarjota parempaa elämää kaikille eurooppalaisille, jos pelastamme Kreikan ja vakautamme etelän, ei ole viestitty ollenkaan tähän mennessä, ja minä katson, että yksi toimielin itse asiassa on vastuussa tästä, ja se on Eurooppa-neuvosto. Sanoisin, että parlamenttikaan ei ole aina loistava esimerkki. Parlamentti esimerkiksi kieltäytyi kokoontumasta hyvissä ajoin ennen tätä historiallista neuvoston kokousta antaakseen päätöslauselman, jossa käsitellään juuri tähän historialliseen kriisiin liittyviä ongelmia. Minun mielestäni on erittäin valitettavaa, että jopa täällä oikealla puolellani istuvat vasemmiston jäsenet eivät pystyneet kokoamaan rivejään hyvissä ajoin antaakseen parlamentin puolesta lausunnon Kreikasta. Haluaisin jälleen kerran ottaa esiin sen, mikä Kreikassa on pielessä, koska mielestäni Joseph Daulilla on velvollisuus Nea Dimokratiaa kohti. Oikeudenmukaisuuden nimissä on sanottava, että Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmällä on myös velvollisuutensa pääministeri Papandreouta ja hänen hallitustaan kohtaan. Vaikka olenkin erittäin tyytyväinen, että hän sai eilen luottamuslauseen, Kreikan hallitus osallistuu myös oikeudenmukaisia ohjelmia koskevaan kriisin päätöksentekoon. Se, että tämä on jaettu niin epäoikeudenmukaisesti, että taakan joutuvat kantamaan ainoastaan yhteiskunnan alemmat osat, että Kreikassa ei ole otettu käyttöön pääomaveroa ja että myös veronkierto on yleistä Kreikassa, on epäoikeudenmukainen tilanne. Mainitun kansallisen solidaarisuuden pitää näkyä myös Kreikan eliitissä, joka loppujen lopuksi edelleen nyt hyötyy kriisistä, ja myös sen on kannettava osansa vastuusta. Me pidämme kiinni kaikesta siitä, mitä olemme jo sanoneet monesti Kreikasta. Aiempaa pidemmät aikataulut, edullisemmat lainat – meidän mielestämme myös lainan aikataulu on järjestettävä uudelleen lempeästi, järjestelmällisesti ja varmasti. Minun mielestäni on osoitus Euroopan unionin poliittisen johtajuuden epäpätevyydestä, että sitä, minkä me olemme tunnustaneet asianmukaiseksi, eli sitä, että yksityisten velkojien on myös jaettava taakka, ei ole pantu täytäntöön, koska pelkäämme luottoluokituslaitoksia. Siksi tekijä, joka sai meidät tähän kriisiin, on edelleen hallitseva, ja tähän mennessä siihen puuttumiseksi ei ole ollut poliittista johtajuutta. Minun mielestäni se on keskeinen kysymys, josta on keskusteltava muutaman päivän päästä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, toivotan teille onnea aiempaa oikeudenmukaisempaa verotusta koskevan suunnitelmanne osalta tienä ulos kriisistä. En tiedä, pyrittekö edelleen saamaan aikaan rahoitustoimiveron. Me kannatamme sitä edelleen. Tämä parlamentti on ilmaissut sille tukensa monta kertaa. Katson kuitenkin myös, että veronkiertoa, epäoikeudenmukaisia palkkioita ja kaikkia tekijöitä, jotka auttoivat aiheuttamaan rahoitusalan romahtamisen, ei ole vielä käsitelty. Myös se on teidän vastuullanne. Kiitos huomiostanne."@fi7
". Monsieur le Président, Madame Győri, Mesdames et Messieurs, je suis étonnée de la tournure bruyante que vient de prendre le débat concernant la crise la plus grave que l’Union européenne ait connu depuis longtemps. Quand on pense que nous devons aujourd’hui défendre Schengen, que nous ne sommes pas parvenus à défendre la liberté de la presse en Hongrie pendant cette Présidence du Conseil, qu’il nous a fallu bien longtemps pour commencer à adopter un langage commun concernant la Libye et l’Égypte, il n’est pas étonnant, face à l’aggravation de la situation en Grèce, que nous en soyons réduits à dire que, si l’Europe a maintenant de nombreux dirigeants, elle n’a pas de direction. Je pense qu’il s’agit là d’un grand problème auquel nous ne nous sommes pas encore attaqués correctement. Dans cette crise, qui dure depuis bien plus longtemps que la crise grecque, nous nous trouvons aussi dans une situation où toutes les solutions proposées par le Conseil arrivent trop tard et ont trop peu d’envergure. L’Union européenne ne peut continuer de la façon que nous souhaitons, et garantir une vie meilleure à tous les Européens, que si nous sauvons la Grèce et si nous stabilisons le Sud. Cette idée n’a pas été exprimée du tout jusqu’à présent, et je pense qu’une institution en particulier en est responsable, à savoir le Conseil européen. Je voudrais dire que le Parlement n’est pas non plus toujours un exemple brillant. Par exemple, le Parlement a refusé de se réunir suffisamment longtemps avant cette réunion historique du Conseil pour adopter une résolution concernant les problèmes liés à cette crise historique. Je trouve regrettable que même les députés de gauche, assis à ma droite, ne soient pas parvenus à se réunir en temps utile pour faire une déclaration au nom du Parlement à propos de la Grèce. Je voudrais revenir, une fois de plus, sur la question de ce qui ne va pas en Grèce, parce que je pense que M. Daul a une responsabilité envers . Cependant, pour être juste, le groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates du Parlement européen a aussi une responsabilité vis-à-vis de M. Papandreou et de son gouvernement. Je suis ravie qu’il ait obtenu, hier, la confiance de son parlement, mais le gouvernement grec devra aussi adopter des programmes équitables face à la crise. Le fait que le fardeau soit si mal réparti, qu’il soit supporté en majeure partie par les couches les plus vulnérables de la société, que la Grèce n’instaure pas d’impôt sur la fortune et que la fraude fiscale soit monnaie courante en Grèce, tout cela est injuste. La solidarité nationale que nous avons évoquée signifie aussi que les élites grecques, qui profitent de la crise aujourd’hui encore, doivent aussi assumer leur part de responsabilité. Nous confirmons tout ce que nous avons déjà dit à maintes reprises concernant la Grèce. Des échéances plus longues, des emprunts plus favorables - nous pensons qu’il faut aussi procéder à un rééchelonnement en douceur, systématique et sûr, de la dette. Nous avons admis qu’il serait juste que les créanciers privés assument une partie de la charge, mais nous ne le faisons pas parce que nous avons peur des agences de notation de crédit. Je pense que cette inaction illustre parfaitement l’incompétence du leadership politique dans l’Union européenne. Le problème qui a provoqué cette crise reste donc le facteur dominant et, jusqu’à présent, le leadership politique nécessaire pour s’y attaquer fait défaut. Je pense que c’est là le principal problème qu’il faudra aborder au cours de la réunion du Conseil européen des prochains jours. Monsieur Barroso, je vous souhaite bonne chance avec votre projet de fiscalité plus équitable pour sortir de la crise. Je ne sais pas si vous essayez encore de promouvoir la taxe sur les transactions financières. Nous y sommes encore favorables. Ce Parlement a exprimé à de nombreuses reprises son soutien en faveur de cette taxe. Mais je crois aussi que l’évasion fiscale, les primes inéquitables et tous les facteurs qui ont contribué à la crise financière n’ont pas encore été réglés. Cela relève aussi de votre responsabilité. Merci de votre attention."@fr8
"Elnök úr, Győri asszony, hölgyeim és uraim! Meglep, hogy hirtelen milyen harsány vita kerekedett a legmélyebb válságról, amely az Európai Uniót már régóta sújtja. Ha világosan látjuk, hogy Schengent védjük, hogy e tanácsi elnökség alatt Magyarországon képtelenek voltunk megvédeni a sajtószabadságot, hogy Líbia és Egyiptom esetében sokáig tartott még az is, hogy egyáltalán elkezdjünk közös európai nyelvet találni, akkor nem csoda, hogy a görögországi helyzet súlyosbodásával szemben csak azt tudjuk mondani, hogy bár Európában ma sok vezetőnk van, de nincs vezetésünk. Véleményem szerint ez az egyik fő probléma, amellyel nem foglalkoztunk megfelelően. A görög válságnál jóval régebb óta tartó válság egy olyan helyzetet is jelent, amelyben a Tanács által javasolt megoldások túl későn érkeznek és nem elég széles körűek. Azt az elképzelést, hogy az Európai Unió csak Görögország megmentésével és a déli országok stabilizálásával maradhat fenn úgy, ahogy azt elképzeltük, és biztosíthat jobb életet minden európainak, eddig egyáltalán nem közölték, és véleményem szerint erre vonatkozóan valójában egy felelős intézmény létezik, ez pedig az Európai Tanács. Azt mondanám, hogy a Parlament sem mindig egy fényes példa. Például a Parlament megtagadta, hogy e történelmi jelentőségű tanácsi ülés előtt időben összeüljön, hogy elfogadjon egy pontosan az e történelmi jelentőségű válsággal kapcsolatos problémákkal foglalkozó állásfoglalást. Igen sajnálatosnak tartom, hogy még a tőlem jobbra ülő, baloldali képviselők sem voltak képesek arra, hogy összeüljenek és a Parlament nevében Görögországgal kapcsolatban időben állást foglaljanak. Szeretném még egyszer felvetni a témát, hogy mi romlott el Görögországban, mert úgy vélem, hogy Daul úr felelősséggel tartozik a Nea Dimokratiának. Az igazságosság tekintetében azonban a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja szintén felelősséggel tartozik Papandreou úrral és kormányával szemben. Rendkívül boldog vagyok, hogy tegnap a bizalmi szavazáson bizalmat kapott, de a válságban a megfelelő programokról a görög kormány is dönt. Az, hogy ez oly igazságtalanul oszlik meg, hogy a terheket csupán a társadalom alsóbb rétegei viselik, hogy Görögországban nem vezetnek be vagyonadót, és hogy az adóelkerülés Görögországban annyira elterjedt, igazságtalan. Az említett nemzeti szolidaritásnak azt is eredményeznie kell, hogy a görögországi elit, amely még ma is hasznot húz a válságból, szintén vállaljon felelősséget. Kitartunk mindamellett, amit eddig már oly sokszor elmondtunk Görögországról. Hosszabb futamidők, kedvezőbb hitelek – továbbá úgy véljük, hogy visszafogott, módszeres és biztonságos adósságátütemezésre is szükség van. Véleményem szerint ez az Európai Unió politikai vezetésének alkalmatlanságát bizonyítja, hogy azt, amit helyesen felismertünk, nevezetesen, hogy a magánhitelezőknek is részt kell venniük a teherviselésben, nem hajtottuk végre, mert félünk a hitelminősítő intézetektől. Így az, ami e válságba taszított bennünket, továbbra is meghatározó tényező, és ennek leküzdésére a mai napi nincs politikai vezető erő. Véleményem szerint ez a fő kérdés, amelyről az elkövetkezendő napokban az Európai Tanács ülésén tárgyalni kell. Barroso úr! Sok sikert kívánok a válságból való kilábalást célzó, tisztességesebb adózással kapcsolatos tervéhez. Nem tudom, hogy kitart-e még a pénzügyi tranzakciós adó mellett. Mi továbbra is mellette vagyunk. E Parlament számos alkalommal kifejezte ezzel kapcsolatos támogatását. Véleményem szerint azonban az adóelkerüléssel, a tisztességtelen bónuszokkal és a pénzügyi összeomláshoz hozzájáruló valamennyi tényezővel még a mai napig nem foglalkoztak. Ez is az ön felelőssége. Köszönöm figyelmüket."@hu11
"Signor Presidente, signora Presidente in carica del Consiglio, onorevoli colleghi, sono stupita di quanto rauco sia diventato il dibattito sulla crisi più profonda che l’Unione europea abbia vissuto da lungo tempo. Considerato che ora stiamo difendendo Schengen, mentre durante questa Presidenza del Consiglio non siamo stati capaci di difendere la libertà di stampa in Ungheria, e ci è servito tantissimo tempo addirittura per iniziare a trovare una lingua europea comune per Libia ed Egitto, è chiaro che, di fronte alla situazione in Grecia, tutto ciò che possiamo dire è che, anche se ora abbiamo molti leader in Europa, non abbiamo una leadership. Penso che questo sia uno dei problemi principali che non è stato debitamente affrontato. In questa crisi, durata molto di più di quella greca, siamo anche in una situazione in cui tutte le soluzioni che il Consiglio propone giungono troppo tardi e hanno una portata troppo limitata. L’idea che l’Unione europea possa proseguire nel modo in cui vogliamo che prosegua, assicurando peraltro una vita migliore a tutti gli europei, soltanto se salviamo la Grecia e stabilizziamo il sud è un’idea che sinora non è stata affatto comunicata e credo che un’istituzione ne sia di fatto responsabile, il Consiglio. Aggiungerei però che neppure il Parlamento brilla sempre per la sua condotta. Per esempio, si è rifiutato di riunirsi per tempo prima di questa riunione storica del Consiglio per adottare una risoluzione che affrontasse i problemi riguardanti proprio tale crisi epocale. Ho trovato particolarmente deplorevole il fatto che anche i membri della sinistra che siedono qui alla mia destra non siano stati capaci di riunirsi al momento opportuno per formulare una dichiarazione a nome del Parlamento sulla Grecia. Vorrei nuovamente sollevare la questione di ciò che è sbagliato in Grecia, perché penso che l’onorevole Daul abbia una responsabilità nei confronti del partito Nea Dimokratia. Tuttavia, per quel che riguarda la giustizia, il gruppo S&D ha anch’esso una responsabilità nei confronti di Papandreou e del suo governo. Per quanto sia lieta del voto di fiducia espresso ieri nei suoi confronti, anche il governo greco parteciperà alla decisione sui programmi di equità nella crisi. Il fatto che l’onere sia distribuito in maniera così disomogenea da gravare unicamente sulle fasce più basse della società, unitamente al fatto che in Grecia non è prevista alcuna tassazione sul capitale e l’evasione fiscale è un fenomeno anch’esso generalizzato, crea nel paese una situazione iniqua. La solidarietà nazionale rammentata poc’anzi deve anche portare l’élite greca, che in fin dei conti anche oggi sta approfittando della crisi, ad assumersi la propria parte di responsabilità. Teniamo fede a tutto ciò che abbiamo già detto a più riprese sulla Grecia. Tempi più lunghi, finanziamenti più favorevoli e, a nostro avviso, anche una ristrutturazione graduale, sistematica e sicura del debito. Considero un’espressione dell’incompetenza della leadership politica dell’Unione il fatto che, per timore delle agenzie di rating del credito, non si attui ciò che abbiamo riconosciuto essere giusto, ovverosia il fatto che anche i creditori privati debbano condividere l’onere. Il problema che ci ha portati alla crisi continua pertanto a essere il fattore dominante e sinora non abbiamo potuto contare su alcuna leadership politica per affrontarlo. Questo, a mio parere, è il tema principale da discutere alla riunione del Consiglio europeo dei prossimi giorni. Presidente Barroso, le auguro buona fortuna per il suo piano su una tassazione più equa come soluzione per superare la crisi. Non so se lei stia ancora perseguendo l’idea della tassa sulle transazioni finanziarie. Noi siamo ancora favorevoli. Il nostro Parlamento si è espresso molte volte a suo favore. Ritengo inoltre, però, che evasione fiscale iniqui e tutti i fattori che hanno contribuito a causare il crollo finanziario non siano stati ancora affrontati, e questa è anche una vostra responsabilità. Grazie per l’attenzione."@it12
". Pone pirmininke, ponia E. Győri, ponios ir ponai, mane stebina, kokios aktyvios staiga tapo diskusijos dėl sunkiausios krizės, kuri kada nors yra kilusi Europos Sąjungoje. Kai suvokiame, kad šiuo metu giname Šengeno sistemą, kad pirmininkaudami Tarybai nesugebėjome apginti spaudos laisvės Vengrijoje, kad mums reikėjo daug laiko netgi tam, kad pradėtume rasti bendrą Europos poziciją dėl Libijos ir Egipto, nestebina, kad prastėjant padėčiai Graikijoje, viskas, ką galime pasakyti, yra tai, kad nors dabar Europoje daug lyderių, nėra lyderystės. Manau, tai viena iš didžiausių tinkamai neišspręstų problemų. Per šią krizę, kuri tęsiasi gerokai ilgiau nei Graikijos krizė, atsidūrėme tokioje padėtyje, kai visi Tarybos sprendimai priimami pavėluotai ir yra pernelyg siauros aprėpties. Idėja, kad Europos Sąjunga gali toliau gyvuoti tik tokia, kokią norime ją matyti, o europiečių gyvenimas pagerės, jeigu išgelbėsime Graikiją ir stabilizuosime padėtį Pietuose, iki šiol apskritai nebuvo keliama, ir manau, kad yra už tai atsakinga institucija, t. y. Europos Vadovų Taryba. Norėčiau pasakyti, kad Europos Parlamentas irgi ne visada yra sektinas pavyzdys. Pvz., Europos Parlamentas atsisakė laiku susiburti prieš šį istoriškai svarbų Tarybos susitikimą ir priimti rezoliuciją, skirtą būtent su šia istoriškai svarbia krize susijusioms problemoms spręsti. Mano nuomone, labai gaila, kad net šie kairiesiems priklausantys, kurie sėdi man iš dešinės, nesugebėjo laiku susirinkti, kad Europos Parlamento vardu padarytų pareiškimą Graikijos klausimu. Norėčiau dar kartą aptarti klausimą apie problemas Graikijoje, nes manau, kad J. Daul yra įsipareigojęs . Tačiau teisingumo požiūriu Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija taip pat yra atsakinga G. Papandreou ir jo vyriausybei. Nors labai džiaugiuosi, kad vakar balsuojant buvo pareikštas pasitikėjimas juo, Graikijos vyriausybė vis tiek turės nuspręsti dėl tinkamų krizės programų. Tai, kad yra toks neteisingas paskirstymas, kad našta tenka tik žemesniems visuomenės sluoksniams, kad Graikijoje nenustatomas kapitalo mokestis ir kad mokesčių vengimas Graikijoje irgi paplitęs, nesąžininga. Mūsų minėtas nacionalinis solidarumas turi būti ir tarp Graikijos elito, kuris galiausiai dar ir šiandien pelnosi iš krizės, ir jie irgi turi prisiimti dalį atsakomybės. Apie Graikiją kalbame vis tą patį, nepasakome nieko naujo. Ilgesni terminai, palankesnės paskolos, be to, manome, kad skolą reikia atsargiai, sistemiškai ir saugiai restruktūrizuoti. Manau, tai, jog neįgyvendinta tai, kas buvo pripažinta teisingu sprendimu, t. y. kad našta turi tekti ir privatiems kreditoriams, yra Europos Sąjungos politinių lyderių nekompetencijos išraiška, nes bijome kredito reitingų agentūrų. Todėl klausimas, dėl kurio kilo ši krizė, tebėra pagrindinis veiksnys ir kol kas nesiimta politinės lyderystės jam išspręsti. Manau, kad tai pagrindinis klausimas, kuris turi būti aptariamas kelių dienų Europos Vadovų Tarybos susitikime. Pone J. M. Barroso, linkiu jums sėkmės naudojant teisingesnio apmokestinimo planą kaip būdą įveikti krizę. Nežinau, ar tebesiekiate įvesti finansinių sandorių mokestį. Tebesame už jį. Šis Europos Parlamentas jam ne kartą išreiškė savo paramą. Tačiau manau, kad ir mokesčių vengimas, nesąžiningos premijos, ir visi finansinę griūtį padėję nulemti veiksniai dar nesureguliuoti. Už tai jūs irgi esate atsakingi. Dėkoju už dėmesį."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs kundze, dāmas un kungi! Es esmu pārsteigta par to, ka šīs debates par visdziļāko krīzi, ko Eiropas Savienība jebkad piedzīvojusi, ir pēkšņi kļuvušas tik asas. Ja mēs saprotam, ka mēs pašlaik aizstāvam Šengenu, ka mēs šīs Padomes prezidentūras laikā neesam spējuši aizstāvēt preses brīvību Ungārijā, ka mums bija vajadzīgs tik ilgs laiks, lai sāktu runāt kopīgā Eiropas valodā par Lībiju un Ēģipti, tad nav nekāds brīnums, ka, sastopoties ar situācijas pasliktināšanos Grieķijā, viss, ko varam teikt, ir tas, ka mums nav vadības, lai gan Eiropā ir daudz līderu. Es uzskatu, ka tā ir viena no galvenajām problēmām, kas nav pienācīgi risināta. Šajā krīzē, kas sākās daudz agrāk nekā Grieķijas krīze, mēs atrodamies situācijā, kurā visi risinājumi, ko ierosina Padome, ir novēloti un pārāk šaura apjoma. Ideja, ka Eiropas Savienība var turpināt pastāvēt tikai tādā veidā, kādu mēs esam izvēlējušies, un ka mēs spēsim nodrošināt visiem eiropiešiem labāku dzīvi, ja glābsim Grieķiju un stabilizēsim dienvidu valstis, līdz šim brīdim nav pausta, un, manuprāt, iestāde, kas par to ir atbildīga, ir Eiropadome. Es uzskatu, ka arī Parlaments nav rādījis izcilu piemēru. Parlaments, piemēram, atteicās laikus sanākt pirms vēsturiskās Padomes sanāksmes, lai pieņemtu rezolūciju, kas ļautu risināt problēmas, kuras saistītas ar šo vēsturisko krīzi. Es uzskatu, ka mums jānožēlo tas, ka pat kreiso partiju deputāti, kas sēž no manis pa labi, nespēja sanākt kopā, lai Parlamenta vārdā laikus sniegtu paziņojumu par Grieķiju. Es vēlos vēlreiz izteikties par to, kas tiek darīts nepareizi Grieķijā, jo uzskatu, ka kungs ir atbildīgs priekšā. Taču taisnīguma labad jāsaka, ka Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa arī ir atbildīga kungam un viņa valdībai. Es priecājos, ka viņš vakar saņēma uzticības balsojumu, kā arī par to, ka Grieķijas valdība lems par taisnīgākām krīzes pārvarēšanas programmām. Tas, ka taupības slogs ir tik netaisnīgi sadalīts, ka tas jānes tikai zemākajiem sabiedrības slāņiem, ka nav ieviesta kapitāla nodevas un ka Grieķijā plaši izplatīta ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas, ir nepareizi. Nācijas solidaritātei, kas tika pieminēta, ir jāattiecas arī uz Grieķijas eliti, kura galu galā vēl šodien gūst peļņu no krīzes un kurai arī ir jāuzņemas sava daļa atbildības. Mēs turamies pie tā, ko jau esam daudzkārt teikuši attiecībā uz Grieķiju — garāki termiņi, izdevīgāki aizdevuma noteikumi —, un mēs uzskatām, ka ir vajadzīga arī saudzīga, sistemātiska un droša parāda termiņa pagarināšana. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības politiskās vadības nekompetence izpaužas arī tajā apstāklī, ka netiek īstenota politika, ko mēs uzskatām par pareizu — proti, ka privātajiem kreditoriem arī ir jānes sava atbildības nasta —, jo mēs baidāmies no kredītreitingu aģentūrām. Tāpēc iemesls, kas izraisīja šo krīzi, ir vēl aizvien galvenais faktors, un līdz šim brīdim neviena politiskā vadība nav to risinājusi. Es uzskatu, ka tas ir galvenais jautājums, kas jāapspriež dažās tuvākajās dienās Eiropadomes sanāksmē. kungs! Es vēlu veiksmi jūsu plānam ieviest taisnīgākus nodokļus krīzes pārvarēšanai. Es nezinu, vai jūs vēl pastāvat uz finanšu darījumu nodokli. Mēs vēl aizvien esam par to. Parlaments ir vairākkārt izteicis tam savu atbalstu. Taču es uzskatu, ka jautājums par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, negodīgām prēmijām un visiem citiem faktoriem, kas palīdzēja izraisīt finanšu krīzi, nav vēl risināts. Arī par to mēs esam atbildīgi. Pateicos par uzmanību."@lv13
"Herr Präsident, sehr geehrte Frau Gyõri, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin erstaunt darüber, wie lärmend die Diskussion plötzlich wird über die tiefste Krise, in der die Europäische Union seit langer Zeit gesteckt hat. Wenn man sich noch klar macht, dass wir zurzeit Schengen verteidigen, dass wir in Ungarn in dieser Ratspräsidentschaft die Pressefreiheit nicht verteidigen konnten, dass wir zu Libyen und zu Ägypten lange gebraucht haben, auch nur ansatzweise eine gemeinsame europäische Sprache zu finden, dann kann es nicht wundern, dass wir angesichts der Zuspitzung der Verhältnisse in Griechenland nur noch feststellen können, dass wir in Europa zwar inzwischen viele Präsidenten haben, aber keine Führung. Ich glaube, das ist eines der ganz großen Probleme, das nicht wirklich adressiert worden ist. Wir sind weiter in der Situation, dass in der Krise, die schon viel länger dauert als die griechische Krise, dass alles das, was der Rat als Antwort findet, zu spät kommt und zu klein gedacht ist. Der Gedanke, dass nur durch die Rettung von Griechenland und durch die Stabilisierung des Südens die Europäische Union überhaupt Bestand haben kann so wie wir uns das eigentlich wünschen, auch für besseres Leben für die Europäer insgesamt, dieser Gedanke ist bisher überhaupt nicht vermittelt, und dafür, glaube ich, gibt es wirklich eine verantwortliche Institution, das ist der Rat der Europäischen Union. Das Parlament, würde ich sagen, hat auch nicht nur Glanzstunden. Das Parlament hat sich zum Beispiel geweigert, sich rechtzeitig vor diesem historischen Rat zusammenzukommen und eine Entschließung zu verabschieden, mit der die Probleme genau dieser historischen Krise angegangen werden. Ich fand das sehr bedauerlich, dass auch die Kollegen, die hier rechts von mir auf der Linken sitzen, sich da keinen Ruck geben konnten, rechtzeitig von Seiten des Parlaments zu Griechenland etwas zu sagen. Ich will den Ball, was da in Griechenland los ist, gerne einmal aufgreifen, weil ich finde, Josef Daul hat eine Verantwortung gegenüber Nea Dimokratia. Aber ich finde, in Sachen Gerechtigkeit hat auch die sozialistische, hat die S&D-Fraktion eine Verantwortung gegenüber Papandreou und seiner Regierung. So froh ich bin, dass er das Vertrauensvotum gestern geschafft hat, aber über gerechte Programme in der Krise entscheidet auch die griechische Regierung. Und dass das so ungerecht verteilt ist, dass die Lasten nur unten geschultert werden, dass in Griechenland keine Vermögensabgabe eingeführt wird, dass in Griechenland weiter die Steuerflucht grassiert, das ist unfair. Die nationale Solidarität, die angesprochen worden ist, muss eben auch dahin führen, dass die Eliten in Griechenland, die ja an der Krise bis heute verdienen, dass die Eliten ihren Teil an Verantwortung übernehmen. Alles das, was wir schon oft gesagt haben zu Griechenland, da bleiben wir dabei. Längere Laufzeiten, günstigere Kredite – wir glauben, dass es auch eine sanfte, geordnete, abgesicherte Umschuldung geben muss. Ich finde, es ist ein Ausdruck der Unfähigkeit politischer Führung in der Europäischen Union, dass man das, was man als richtig erkannt hat, nämlich die Beteiligung privater Gläubiger an den Lasten, dass man das nicht umsetzt, weil man Angst hat vor den Ratingagenturen. Also das, was uns in die Krise hineingebracht hat, das dominiert nach wie vor, und dagegen gibt es bisher keine politische Führung. Ich finde, das ist das, was hauptsächlich diskutiert werden muss während des Europäischen Rates in den nächsten Tagen. Herr Baroso, ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihren Vorhaben zur gerechteren Besteuerung zum Ausweg aus der Krise. Ich weiß nicht, ob Sie immer noch die Finanztransaktionssteuer verfolgen. Wir sind immer noch dafür. Dieses Parlament hat sich mehrfach dafür ausgesprochen. Ich glaube aber auch, dass Steuerflucht, ungerechte Boni und alles das, was Motor für den Finanzcrash gewesen ist, dass das bis heute nicht angegangen worden ist. Das ist auch in Ihrer Verantwortung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Győri, dames en heren, het verbaast mij hoe rauw het debat over de diepste crisis die de Europese Unie in lange tijd heeft doorgemaakt, plotseling is geworden. Als wij ons realiseren dat wij momenteel Schengen moeten verdedigen, dat wij er niet in geslaagd zijn de persvrijheid in Hongarije tijdens dit voorzitterschap van de Raad te verdedigen, dat wij heel lang nodig hadden om überhaupt tot een gemeenschappelijke taal te komen ten aanzien van Libië en Egypte, dan is het geen wonder dat wij ten overstaan van de verslechterende toestand van Griekenland niet verder komen dan de constatering dat er in Europa weliswaar vele leiders zijn, maar dat wij echt leiderschap ontberen. Ik geloof dat dit een van de grootste problemen is waarvoor wij vooralsnog geen goede oplossing hebben. In deze crisis, die al veel langer duurt dan de Griekse crisis, zijn wij nu ook in een situatie beland waarin alle oplossingen die de Raad voorstelt, te laat komen en te weinig draagwijdte hebben. De gedachte dat de Europese Unie alleen kan voortbestaan op de wijze zoals wij dat het liefst zouden zien, en dat zij de gezamenlijke Europeanen een beter leven biedt als wij Griekenland redden en het zuiden stabiliseren, is er echter een die tot nu toe nog nooit was uitgedragen, en ik geloof dat er feitelijk maar één instelling verantwoordelijk is voor deze gedachte en dat is de Europese Raad. Het Parlement – ik geef dat eerlijk toe – speelt ook niet altijd een glansrol. Het Parlement weigerde bijvoorbeeld tijdig voorafgaand aan deze historische Raadsvergadering bijeen te komen teneinde een resolutie aan te nemen waarin de problemen die aan deze historische crisis ten grondslag liggen, exact worden verwoord. Het stelt mij uitermate teleur dat zelfs linkse Parlementsleden, die hier aan mijn rechter zijde zitten, zich niet op tijd konden verenigen om namens het Parlement een verklaring af te leggen ten aanzien van Griekenland. Ik zou nog een keer terug willen komen op het onderwerp wat er mis is gegaan in Griekenland, omdat ik denk dat de heer Daul een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de . Wat betreft rechtvaardigheid heeft de fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Demoraten in het Europees Parlement ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van de heer Papandreou en zijn regering. Hoe verheugd ik ook ben dat hij gisteren een motie van vertrouwen kreeg, de Griekse regering zal toch ook besluiten moeten nemen over rechtvaardige maatregelen in deze crisis. Het feit dat deze zo oneerlijk verdeeld zijn, dat de lasten alleen worden gedragen door de lagere regionen van de samenleving, dat er geen kapitaalheffing in Griekenland wordt geïntroduceerd en dat de belastingontduiking in Griekenland zeer wijdverspreid is, creëert een oneerlijke situatie. De nationale solidariteit waaraan is gerefereerd, moet er toe leiden dat ook de elite in Griekenland, die per slot van rekening zelfs nu nog profiteert van de crisis, zijn deel in de verantwoordelijkheid neemt. Wij houden vast aan alles wat wij reeds bij vele gelegenheden over Griekenland hebben gezegd. Langere looptijden, gunstigere leningen – wij geloven dat er ook een zachte, systematische en veilige herstructurering van de schuld bestaat. Ik geloof dat het een brevet van onvermogen van het politiek leiderschap van de Europese Unie is, dat iets waarvan wij erkend hebben dat het juist is, namelijk dat particuliere schuldeisers ook in de lasten moeten delen, niet wordt doorgevoerd omdat wij bang zijn voor de kredietbeoordelingsbureaus. Het probleem dat ons in deze crisis heeft doen belanden, is derhalve nog steeds een bepalende factor en het heeft ons tot op heden ontbroken aan het politiek leiderschap om dit aan te pakken. Ik geloof dat dit een belangrijk probleem is, dat de komende paar dagen tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad zal moeten worden besproken. Mijnheer Barroso, ik wens u succes met uw plannen voor eerlijker belastingen als manier om de crisis te overwinnen. Ik weet niet of u nog altijd streeft naar een belasting op financiële transacties. Wij zijn daar nog altijd voor. Dit Parlement heeft al vele malen zijn steun daaraan gegeven. Ik geloof echter dat belastingontduiking, onrechtvaardige bonussen en alle overige aspecten die hebben bijgedragen aan de financiële ineenstorting vooralsnog niet zijn aangepakt. Dat is ook uw verantwoordelijkheid. Ik dank u voor uw aandacht."@nl3
"Panie Przewodniczący, Pani Minister Győri, Panie i Panowie! Zdumiewa mnie, jak gwałtowna stała się nagle debata w sprawie najgłębszego kryzysu, jaki od dawna przechodzi UE. Kiedy zdamy sobie sprawę, że bronimy obecnie strefy Schengen, że w trakcie tej prezydencji Rady nie byliśmy w stanie obronić wolności prasy na Węgrzech, że potrzebowaliśmy dużo czasu, by w ogóle zacząć szukać wspólnego języka, jeśli chodzi o Libię i Egipt, to trudno się dziwić w obliczu pogarszającej się sytuacji w Grecji, że mamy do powiedzenia tylko to, że choć mamy w Europie wielu liderów, to nie mamy przywództwa. Sądzę, że to jeden z głównych problemów, który nie znalazł należytego rozwiązania. Kryzys trwa znacznie dłużej niż kryzys w Grecji. Sytuacja jest taka, że wszystkie rozwiązania ze strony Rady przychodzą zbyt późno, a ich zakres jest zbyt ograniczony. Nie zakomunikowano do tej pory, że UE może funkcjonować tak, jak chcemy i zapewniać wszystkim Europejczykom lepsze życie, tylko wtedy, gdy uratujemy Grecję i ustabilizujemy Południe. Moim zdaniem odpowiada za to konkretna instytucja, a mianowicie Rada Europejska. Uważam ponadto, że i Parlament nie zawsze świeci przykładem. Odmówił on chociażby zebrania się przed tym historycznym posiedzeniem Rady, by przyjąć rezolucję w sprawie problemów dotyczących właśnie tego historycznego kryzysu. Żałuję ogromnie, że nawet ci posłowie lewicy, którzy siedzą po mojej prawej stronie, nie byli w stanie zgromadzić się w odpowiednim czasie, by wydać w imieniu Parlamentu oświadczenie odnośnie do Grecji. Jeszcze raz powrócę do tego, co jest nie tak w Grecji, ponieważ uważam, że pan poseł Daul jest odpowiedzialny wobec partii . Jeśli jednak chodzi o sprawiedliwość, to Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim jest także odpowiedzialna wobec pana Papandreou i jego rządu. Choć cieszę się, że otrzymał on wczoraj votum zaufania, rząd grecki będzie także decydował w sprawie uczciwych programów walki z kryzysem. To nie fair, że ciężar kryzysu jest tak niesprawiedliwie rozłożony, że ponoszą go tylko niższe warstwy społeczeństwa, że nie wprowadzono podatku od majątku, i że uchylanie się od opodatkowania jest w Grecji tak powszechne. Solidarność narodowa, o której tu wspominano, musi być zauważalna także wśród greckich elit, które nawet dziś czerpią z kryzysu zyski. One także muszą ponieść odpowiedzialność. Podtrzymujemy wszystko, co już wielokrotnie mówiliśmy na temat Grecji. Dłuższe perspektywy czasowe, korzystniejsze pożyczki i, jak sądzimy, łagodne, systematyczne i bezpieczne rozłożenie długu. Moim zdaniem fakt, że ze strachu przed agencjami ratingowymi nie wdrażamy tego, co uznaliśmy za słuszne – mianowicie, że prywatni wierzyciele także muszą ponieść ten ciężar – jest wyrazem niekompetencji politycznego przywództwa UE. Czynniki, które spowodowały kryzys, pozostają zatem czynnikami dominującymi i jak do tej pory brak nam politycznego przywództwa, które się tym zajmie. Moim zdaniem to główny problem, który trzeba przedyskutować na posiedzeniu Rady Europejskiej w najbliższych dniach. Panie Przewodniczący Barroso! Życzę Panu szczęścia, jeżeli chodzi o Pana plan sprawiedliwszego opodatkowania mającego nas wyprowadzić z kryzysu. Nie wiem, czy wciąż dąży Pan do wprowadzenia podatku od transakcji finansowych. My jednak wciąż go popieramy. Parlament Europejski wielokrotnie już wyraził swe poparcie dla tej koncepcji. Uważam jednak, że uchylanie się od podatków, niesprawiedliwe premie i wszystkie czynniki, które przyczyniły się do krachu finansowego, nie znalazły jeszcze rozwiązania. To także Pana zadanie. Dziękuję za uwagę."@pl16
". Senhor Presidente, Senhora Presidente em exercício do Conselho Enikő Győri, Senhoras e Senhores Deputados, espanta-me o grau de dissonância que subitamente contaminou o debate sobre a mais profunda crise da União Europeia desde há muitos anos. Tendo em conta que, hoje em dia, estamos a defender Schengen, que não fomos capazes de defender a liberdade de imprensa na Hungria durante esta Presidência do Conselho e que demorámos muito tempo a começar a acertar um discurso europeu comum sobre a Líbia e o Egipto, não é de estranhar que, em face do agravamento da situação na Grécia, tudo o que se nos oferece dizer seja que a Europa tem muitos líderes, mas não tem liderança. Penso que esse é um dos grandes problemas que ainda não foram resolvidos de forma satisfatória. Nesta crise, que já dura há muito mais tempo do que a crise grega, chegámos a uma situação em que, sejam elas quais forem, as soluções que o Conselho vier a apresentar serão sempre demasiado tardias e de alcance demasiado curto. Ainda nada se fez para dar maior divulgação à ideia de que a União Europeia só poderá manter o rumo que desejamos e proporcionar uma vida melhor a todos os europeus se formos bem-sucedidos no resgate da Grécia e na estabilização do sul, e penso que há, de facto, uma instituição responsável por isso: o Conselho Europeu. Diga-se que o Parlamento Europeu também nem sempre é um exemplo brilhante. Recusou-se, por exemplo, a reunir-se com a devida antecedência em relação a esta reunião histórica do Conselho para adoptar uma resolução sobre, precisamente, os problemas relacionados com esta crise histórica. Considero lamentável que nem os deputados da esquerda, que se sentam aqui à minha direita, tenham sido capazes de se reunir oportunamente para fazer uma declaração sobre a Grécia em nome do Parlamento. Quero falar mais uma vez do que está a correr mal na Grécia, porque penso que o senhor deputado Daul tem responsabilidades para com o partido da . Para ser justa, devo acrescentar que o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu tem igualmente responsabilidades para com Georgios Papandreou e o seu Governo. Tão satisfeito como eu por ter recebido ontem um voto de confiança, o Governo grego será envolvido nas decisões sobre programas justos para este período de crise. O facto de não haver uma repartição minimamente equitativa, de o fardo ser suportado apenas pelos extractos sociais mais baixos, de não estarem a ser criados novos impostos sobre o capital na Grécia e de a evasão fiscal ser generalizada no país dá origem a uma situação injusta. A solidariedade nacional a que alguém se referiu exige que a elite grega – que continua, afinal, a lucrar com a crise – assuma a sua quota-parte de responsabilidade. Mantemos tudo o que já dissemos várias vezes sobre a Grécia. Prazos mais longos, empréstimos mais favoráveis – e um reescalonamento da dívida prudente, ordenado e seguro, que também consideramos necessário. Julgo que o facto de aquilo que reconhecemos ser correcto – nomeadamente a comparticipação dos credores privados nas perdas – não ter sido levado à prática por temermos a reacção das agências de notação de crédito ilustra bem a inépcia da liderança política da União Europeia. Por conseguinte, a questão que nos trouxe a esta crise continua a ser o factor determinante, e não tem havido liderança política capaz de a resolver. Julgo que esta é a principal questão que tem de ser debatida na reunião do Conselho Europeu dos próximos dias. Senhor Presidente Barroso, desejo-lhe os maiores êxitos no que respeita ao seu plano de uma tributação mais equitativa como saída para a crise. Não sei se mantém a proposta de um imposto sobre as transacções financeiras. Nós continuamos a defendê-lo. O Parlamento manifestou várias vezes o seu apoio a essa medida. Mas penso também que a evasão fiscal, os prémios injustos e o conjunto de factores que contribuíram para o colapso financeiro continuam por tratar. Isso também é da sua responsabilidade. Obrigada pela vossa atenção."@pt17
". Dle președinte, dnă Győri, doamnelor și domnilor, sunt uimită de cât de aspră a devenit brusc dezbaterea cu privire la cea mai profundă criză prin care trece de mult timp Uniunea Europeană. Când ne vom da seama că în prezent apărăm spațiul Schengen, că nu am putut apăra libertatea presei în Ungaria în cursul acestei Președinții a Consiliului, că am avut nevoie de o lungă perioadă de timp chiar pentru a începe să găsim un limbaj comun european în ceea ce privește Libia și Egiptul, atunci nu este de mirare că, în fața agravării situației din Grecia, tot ce putem spune este că, deși acum avem mulți conducători în Europa, nu avem conducere. Cred că aceasta este una din problemele majore care nu a fost tratată în mod corespunzător. În această criză care a durat mult mai mult decât criza elenă, ne aflăm, de asemenea, într-o situație în care toate soluțiile cu care vine Consiliul apar prea târziu și sunt prea limitate în ceea ce privește domeniul de aplicare. Ideea că Uniunea Europeană poate continua numai în felul în care noi dorim să continue și că poate oferi de asemenea o viață mai bună tuturor europenilor dacă salvăm Grecia și stabilizăm regiunea din sud este una care nu a fost comunicată deloc până acum, și cred că de fapt există o instituție care este responsabilă de acest lucru și aceea este Consiliul European. Aș dori să spun că nici Parlamentul nu este întotdeauna un exemplu strălucit. De exemplu, Parlamentul a refuzat să se reunească în timp util înainte de această întâlnire istorică a Consiliului pentru a adopta o rezoluție care să abordeze problemele legate tocmai de această criză istorică. Mi s-a părut foarte regretabil faptul că nici chiar și deputații de stânga care stau aici în dreapta mea nu au reușit să se reunească în timp util pentru a face o declarație în numele Parlamentului cu privire la Grecia. Aș dori să abordez din nou subiectul referitor la ceea ce este în neregulă în Grecia, deoarece eu cred că dl Daul are o responsabilitate față de . Totuși, în ceea ce privește justiția, Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European are de asemenea o responsabilitate față de dl Papandreou și față de guvernul acestuia. Oricât de mulțumită sunt că dumnealui a primit un vot de încredere ieri, guvernul elen va fi la rândul său implicat în hotărârile luate cu privire la programe echitabile în contextul crizei. Faptul că acest lucru este atât de nedrept distribuit, că povara este suportată doar de clasele de jos ale societății, că în Grecia nu este introdus niciun impozit pe capital și că evaziunea fiscală este, de asemenea, larg răspândită în această țară constituie o situație inechitabilă. Solidaritatea națională care a fost menționată trebuie să determine elita elenă să își asume partea sa de responsabilitate, elită care, la urma urmei, chiar și astăzi profită încă de pe urma crizei. Susținem în continuare tot ce am declarat de multe ori cu privire la Grecia. Intervale de timp mai lungi, împrumuturi mai favorabile - noi credem că trebuie să existe și o reeșalonare blândă, sistematică și sigură a datoriei. Cred că este o expresie a incompetenței conducerii politice din Uniunea Europeană faptul că ceea ce am recunoscut a fi corect, și anume ca creditorii privați să împartă de asemenea povara, nu este pus în aplicare, deoarece ne este frică de agențiile de rating de credit. Prin urmare, problema care ne-a adus în această criză este în continuare factorul dominant și până în prezent nu a existat nicio conducere politică care să soluționeze acest lucru. Eu consider că aceasta este principala problemă care trebuie să fie discutată în timpul reuniunii Consiliului European din următoarele zile. Dle Barroso, vă doresc mult succes cu planul dvs. de impozitare mai echitabilă ca modalitate de a ieși din criză. Nu știu dacă urmăriți în continuare taxa pe tranzacțiile financiare. Suntem încă în favoarea acesteia. Acest Parlament și-a exprimat de multe ori sprijinul în favoarea sa. Cu toate acestea, eu cred de asemenea că evaziunea fiscală, bonusurile neloiale și toți factorii care au cauzat prăbușirea financiară nu au fost încă abordați. Aceasta este, de asemenea, responsabilitatea dvs. Vă mulțumesc pentru atenția acordată."@ro18
"Prekvapuje ma, ako zrazu zdrsnela diskusia o najhlbšej kríze, ktorú Európska únia po dlhom čase zažíva. Keď si uvedomíme, že v súčasnosti obhajujeme Schengen, že počas tohto predsedníctva Rady sme nedokázali obhájiť slobodu tlače v Maďarsku, že nám dlho trvalo, kým sme vôbec začali nachádzať spoločnú európsku reč vo vzťahu k Líbyi a Egyptu, potom nečudo, že zoči-voči zhoršujúcej sa situácii v Grécku dokážeme povedať iba to, že máme teraz síce v Európe množstvo vedúcich predstaviteľov, ale žiadne vedenie. Som presvedčená, že je to jeden z hlavných problémov, ktorý sa dostatočne neriešil. V tejto kríze, ktorá trvá omnoho dlhšie ako grécka kríza, sa tiež nachádzame v situácii, že všetky riešenia Rady prichádzajú príliš neskoro a majú príliš úzky rozsah pôsobnosti. O tom, že Európska únia môže ďalej ísť cestou, ktorou chceme ísť, a poskytovať všetkým Európanom lepší život, len ak zachránime Grécko a stabilizujeme situáciu v krajinách na juhu Európy, sa doteraz vôbec nehovorilo a som presvedčená, že za to v skutočnosti zodpovedá jedna inštitúcia, a tou je Európska rada. Chcem povedať, že ani Parlament nie je vždy svetlým príkladom. Odmietol sa napríklad zísť v dostatočnom predstihu pred týmto historickým zasadnutím Rady, aby prijal uznesenie o riešení problémov týkajúcich sa práve tejto historickej krízy. Je mi veľmi ľúto, že dokonca ani ľavicoví poslanci, ktorí tu sedia po mojej pravej strane, sa nedokázali zísť v dostatočnom predstihu, aby v mene Parlamentu prijali vyhlásenie o Grécku. Rada by som sa ešte raz vyjadrila k tomu, čo je v Grécku zlé, pretože si myslím, že pán Daul má zodpovednosť voči strane . Ak však máme byť spravodliví, zodpovednosť voči pánovi Papandreouovi a jeho vláde má aj Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Hoci ma teší, že pánovi Papandreouovi včera vyslovili dôveru, grécka vláda sa bude tiež podieľať na rozhodovaní o spravodlivých programoch v čase krízy. Nie je spravodlivé, keď je to tak nespravodlivo rozdelené, že bremeno znášajú len nižšie súčasti spoločnosti, že v Grécku sa nezavádza žiadna daň z kapitálu a že sú tam rozšírené aj daňové úniky. Vnútroštátna solidarita, o ktorej sa hovorilo, musí tiež viesť k tomu, aby grécke elity, ktoré napokon ešte aj dnes z krízy profitujú, tiež prijali svoj diel zodpovednosti. Stojíme si za všetkým, čo sme v súvislosti s Gréckom už mnohokrát povedali. Dlhšie časové rámce, priaznivejšie úvery – sme presvedčení, že je potrebná aj mierna, systematická a bezpečná reštrukturalizácia dlhu. Považujem za prejav nekompetentnosti politického vedenia v Európskej únii, že to, čo sme uznali za správne, že súkromní veritelia sa tiež musia podieľať na tomto bremene, sa nevykonáva, pretože sa obávame ratingových agentúr. Záležitosť, ktorá nás priviedla do tejto krízy, je preto ešte stále dominantným činiteľom a doteraz sa tým žiadne politické vedenie nezaoberalo. Domnievam sa, že je to hlavná otázka, o ktorej treba diskutovať počas zasadnutia Európskej rady v najbližších dňoch. Pán Barroso, želám vám veľa šťastia s vaším plánom na spravodlivejšie zdaňovanie, ktoré má byť cestou k prekonaniu krízy. Neviem, či sa ešte stále zaoberáte daňou z finančných transakcií. My sme stále za. Tento Parlament jej mnohokrát vyjadril podporu. Domnievam sa však tiež, že zatiaľ sa neriešili daňové úniky, nespravodlivé výhody a všetky činitele, ktoré pomohli vyvolať finančný kolaps. To je aj vaša zodpovednosť. Ďakujem vám za pozornosť."@sk19
"Gospod predsednik, gospa Győri, gospe in gospodje, presenečena sem nad tem, kako surova je nenadoma postala razprava o najgloblji krizi, ki jo Evropska unija že dolgo prestaja. Ko bomo spoznali, da zdaj zagovarjamo Schengen, da nismo mogli braniti svobode tiska na Madžarskem v času tega predsedovanja Svetu, da smo celo potrebovali dolgo časa, da smo začeli iskati skupni evropski jezik glede Libije in Egipta, potem ni čudno, da ob soočenju s poslabšanjem razmer v Grčiji lahko le rečemo, da čeprav imamo zdaj v Evropi veliko voditeljev, pa nimamo vodstva. Mislim, da je to ena večjih težav, ki ni bila ustrezno obravnavana. V tej krizi, ki je trajala veliko dlje od grške krize, smo na mestu, ko so vse rešitve, ki jih ponuja Svet, prepozne in po obsegu preozke. Zamisel, da lahko Evropska unija le nadaljuje na način, kot želimo, in zagotavlja boljše življenje za vse Evropejce, če rešimo Grčijo in stabiliziramo Jug, je zamisel, ki do zdaj še ni bila izrečena, in mislim, da dejansko obstaja institucija, ki je za to odgovorna, in to je Evropski svet. Menim, da Parlament tudi ni vedno zgleden primer. Parlament se na primer ni želel pravočasno sestati pred tem zgodovinskim zasedanjem Sveta, da bi sprejel resolucijo, s katero bi rešil probleme ravno v zvezi s to zgodovinsko krizo. Zdi se mi obžalovanja vredno, da se niti poslanci na levici, ki sedijo na moji desni, niso bili sposobni sestati pravočasno, da bi v imenu Parlamenta podali izjavo glede Grčije. Še enkrat bo rada načela temo, kaj je narobe v Grčiji, ker menim, da gospod Daul nosi odgovornost do stranke Toda ob upoštevanju pravičnosti je Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu prav tako odgovorna do gospoda Papandreouja in njegove vlade. Čeprav sem vesela, da mu je bila včeraj izglasovana zaupnica, bo grška vlada vključena v odločanje o poštenih programih v krizi. Dejstvo, da je to tako nepošteno porazdeljeno, da breme nosijo le nižje plasti družbe, da v Grčiji ni uvedenega davka na kapital in da je davčna utaja prav tako zelo razširjena, je nepošteno. Nacionalna solidarnost, ki je bila omenjena, mora prav tako vplivati na elito v Grčiji, ki še celo danes iz krize ustvarja dobičke, da prevzame svoj del odgovornosti. Ostajamo pri vsem, kar smo ob mnogim priložnostih že povedali glede Grčije. Daljše časovne omejitve, ugodnejša posojila – mislimo, da mora obstajati tudi blago, sistematsko in varno reprogramiranje dolga. Mislim, da je izraz nesposobnosti političnega vodstva v Evropski uniji, da to, kar smo potrdili za pravilno, in sicer da morajo zasebni upniki prav tako nositi breme, ni izvedeno, ker se bojimo bonitetnih agencij. Zato je vprašanje, ki nas je pripeljalo v krizo, še vedno prevladujoč dejavnik in do zdaj ni bilo političnega vodstva, ki bi to vprašanje rešilo. Mislim, da je to glavna stvar, o kateri je treba razpravljati na zasedanju Evropskega sveta v naslednjih nekaj dnevih. Gospod Barroso, želim vam vso srečo z vašim načrtom za pravičnejšo obdavčitev kot načinom za izhod iz krize. Ne vem, ali še vedno vztrajate pri davku na finančne transakcije. Mi smo še vedno zanj. Ta parlament je že večkrat izrazil podporo. Toda prav tako menim, da davčna utaja, nepošteno nagrajevanje in vsi dejavniki, ki so pomagali k povzročitvi finančnega zloma, še niso bili obravnavani. Tudi to je vaša odgovornost. Zahvaljujem se vam za pozornost."@sl20
". Herr talman, fru Győri, mina damer och herrar! Jag är förvånad över hur hård debatten om den djupaste kris som EU har upplevt på länge plötsligt har blivit. Men om vi tänker på att vi nu tvingas försvara Schengenområdet, att vi inte har lyckats värna pressfriheten i Ungern under detta rådsordförandeskap, att det tog oss så lång tid att bara börja utforma en gemensam EU-ståndpunkt i fråga om Libyen och Egypten, är det inte så konstigt att allt vi kan säga när vi tittar på den försämrade situationen i Grekland är att vi visserligen har många ledare i EU, men inget ledarskap. Jag anser att detta är ett av de största problemen, som vi inte har lyckats lösa på lämpligt sätt. Under den här krisen, som har varat mycket längre än den grekiska krisen, befinner vi oss också i en situation där alla lösningar som rådet föreslår kommer för sent och är för begränsade till omfattningen. Tanken att vi måste rädda Grekland och stabilisera syd för att EU-projektet ska kunna fortsätta som det är tänkt och för att vi ska kunna förbättra livet för alla européer har inte alls fått någon spridning hittills. Jag anser att det faktiskt finns en institution som har ansvaret för det, och det är Europeiska rådet. Men parlamentet är inte heller alltid ett så lysande exempel. Parlamentet vägrade till exempel att samlas i god tid före detta historiska möte i Europeiska rådet för att anta en resolution där vi behandlar de problem som har orsakat denna historiska kris. Jag tyckte att det var mycket beklagligt att inte ens de vänsterledamöter som sitter här till höger om mig lyckades samlas i god tid för att komma med ett uttalande om Grekland på parlamentets vägnar. Jag vill återigen ta upp frågan om vad som är fel i Grekland, eftersom jag anser att Joseph Daul har ett ansvar gentemot Nea Dimokratia. När det gäller rättvisa har emellertid gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet ett ansvar även gentemot Giorgos Papandreou och hans regering. Hur glad jag än är över att han fick ett förtroendevotum i dag, kommer även den grekiska regeringen att delta i besluten om rättvisa program i krisen. Det faktum att detta är så orättvist fördelat, att det bara är de lägre samhällsskikten som får bära bördan, att ingen kapitalskatt införs i Grekland och att även skattefusket är mycket utbrett i landet är en orättvis situation. Den nationella solidaritet som nämndes måste också finnas i Greklands elit, som ju faktiskt än i dag vinner på krisen, så att även de tar sin del av ansvaret. Vi står fast vid allt som vi redan har sagt om Grekland vid många tillfällen. Längre tidsramar, fördelaktigare lån – och vi anser att det även krävs en försiktig, systematisk och stabil omstrukturering av skulden. Jag anser att det är ett uttryck för inkompetensen hos det politiska ledarskapet i EU att det vi har insett vara rätt, nämligen att de privata borgenärerna även måste vara med och dela på bördan, inte genomförs eftersom vi är rädda för kreditvärderingsinstituten. Det problem som har dragit oss in i den här krisen är därför fortfarande den dominerande faktorn, och hittills har det inte funnits något politiskt ledarskap för att ta itu med det. Jag anser att det är den viktigaste diskussionsfrågan vid Europeiska rådets möte om några dagar. José Manuel Barroso, jag önskar dig lycka till med din plan för en mer rättvis beskattning som en väg ut ur krisen. Jag vet inte om du fortfarande vill införa skatten på finansiella transaktioner. Vi är fortfarande för den. Parlamentet har uttryckt sitt stöd för detta många gånger. Men jag menar också att man ännu inte tagit itu med skatteflykt, orättvisa bonusar och alla de faktorer som bidrog till den finansiella kraschen. Även det är ditt ansvar. Tack för att du lyssnat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nea Dimokratia"18,1,19,14,16,2,3,13,4,17,8
"Nea Dimokratia."20
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph