Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-041-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-041-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, it is very entertaining today in the House. There are still, let me remind you, a lot of us who experienced Communism and who since then have made enormous and swift progress to prepare ourselves for membership of the European Union. We were rightly made to prove ourselves, to prove that we met the Copenhagen criteria, to prove that we enjoyed fully-functioning market economies and so on and so forth, but unfortunately this level of scrutiny was not applied to some European countries when entering the euro zone. Why? Simply because it was constructed as a political and not as an economic project, and therefore the criteria were ignored; figures were changed to bring in countries that were not yet ready. That is the core of the problem, and now we are living out the consequences and we are at a turning point. Believe me, despite the fact that most members of my group are from non-euro zone member countries, we do not want the euro to fail. At the same time, it cannot be defended at any cost. We are surely on the final pages of the bail-out chapter. This European Council should send a clear signal that if a country’s position is unsustainable within the euro zone then, unless it makes dramatic changes, the euro zone should not hesitate to raise the possibility of restructuring its debt or even – however cruel it might seem – of its leaving the club. Mr Barroso, if you do not do that, then I will tell you what will happen next: your opponents – or rather the opponents of your successor – will not be nice, decent Eurosceptics like me, but really nasty anti-Europeans. And why? Because they will be elected by angry German taxpayers and by desperate French and Dutch private entrepreneurs fed up of paying other people’s debts, and I know that neither you nor I want this to happen. So let us act accordingly. In the same way, I would ask you to please stop using or misusing every crisis as an opportunity to pursue further the supra-nationalistic agenda towards something like fiscal union or tax union, because it leads us nowhere. This is not a crisis of Europe. This is just a crisis of one wrong, outdated concept of European integration, and that is all."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, dnes zde ve sněmovně opravdu není nuda. Dovolte, abych připomenul, že mnozí jsme ještě zažili komunismus a od jeho pádu jsme velkou rychlostí dosáhli značného pokroku, abychom se připravili na členství v Evropské unii. Správně jsme museli dokázat, co v nás je, dokázat, že splňujeme Kodaňská kritéria, prokázat, že máme plně funkční tržní hospodářství a tak dále. Některé evropské země nicméně před vstupem do eurozóny nemusely projít takto přísným zkoumáním. Proč tomu tak bylo? Jednoduše proto, že eurozóna byla konstruována jako politický a nikoli hospodářský projekt, a proto byla kritéria ignorována a s čísly se manipulovalo, aby mohly být přijaty státy, které na to ještě nebyly připraveny. V tom tkví celý problém. Nyní na nás dopadají důsledky a stojíme na zásadní křižovatce. Věřte mi, že přestože většina členů naší skupiny nepochází z členských států eurozóny, nechceme, aby euro zkrachovalo. Zároveň ho však nemá smysl hájit za každou cenu. Možnosti záchrany se již definitivně vyčerpávají. Evropská rada by měla vyslat jasný signál, že je-li něčí pozice v eurozóně neudržitelná, pak pokud dotyčný stát neprovede zásadní změny, eurozóna by neměla váhat využít možnosti restrukturalizace jeho dluhu, nebo dokonce – i když se to může zdát kruté – takovou zemi vyzvat, aby tento klub opustila. Pokud se toto neudělá, pane Barroso, řeknu vám, co bude následovat. Vašimi příštími protivníky – nebo spíše protivníky vašeho následovníka – nebudou milí a slušní euroskeptici, jako jsem například já, ale budou to opravdu zlí antievropané. A proč tomu tak bude? Protože je zvolí nazlobení němečtí daňoví poplatníci a zoufalí francouzští nebo nizozemští podnikatelé, kteří už budou mít plné zuby splácení cizích dluhů. Takový konec si nepochybně nikdo z vás nepřeje a nepřeji si ho ani já. Proto konečně jednejme. Stejně tak vás žádám, přestaňte využívat nebo zneužívat každou krizi k prosazování další nadnárodní agendy, jako je například fiskální čili daňová unie, protože to nikam nevede. Toto není krize Evropy, to je pouze krize jednoho špatného a zastaralého pojetí evropské integrace a nic jiného."@cs1
"Hr. formand! Dagens forhandlinger er meget underholdende. Jeg erindrer om, at der stadig er mange af os, som har oplevet kommunismen, og som siden har gjort enorme og hurtige fremskridt for at forberede os på et medlemskab af EU. Vi fik med rette til opgave at bevise vores værd, at bevise, at vi opfyldte Københavnskriterierne, at bevise, at vi have en fuldt ud velfungerende markedsøkonomi og så videre, men desværre var der nogle europæiske lande, som denne kontrol ikke blev anvendt overfor, da de trådte ind i euroområdet. Hvorfor? Simpelthen fordi, det var opbygget som et politisk og ikke som et økonomisk projekt, og der derfor blev set bort fra kriterierne. Tal blev ændret for at få lande med, som endnu ikke var parate. Det er kernen af problemet, og nu mærker vi konsekvenserne, og vi befinder os ved et vendepunkt. Tro mig, på trods af, at de fleste medlemmer i min gruppe er fra medlemsstater, der ikke er medlem af euroområdet, ønsker vi ikke, at euroen bliver en fiasko. Samtidig kan den heller ikke forsvares til enhver pris. Der er ingen tvivl om, at vi er ved at køre træt i redningsaktioner. På dette møde i Det Europæiske Råd bør der sendes et klart signal om, at hvis et lands position er uholdbar inden for euroområdet, så bør euroområdet ikke tøve med at bringe det på bane, at medmindre det pågældende land foretager dramatiske ændringer, er det muligt at omstrukturere gælden eller sågar forlade klubben, uanset hvor brutalt det end lyder. Hvis De ikke gør det, hr. Barroso, kan jeg fortælle Dem, hvad der så vil ske, og det er, at Deres modstandere, eller rettere modstanderne af deres efterfølger, ikke vil opføre sig som venlige og velopdragne euroskeptikere som jeg selv, men derimod som virkelig modbydelige EU-modstandere. Hvorfor det? Fordi de vil blive valgt af vrede tyske skatteydere og af desperate franske og nederlandske private iværksættere, der er trætte af at betale andre folks gæld, og jeg ved, at hverken du eller jeg ønsker, at dette skal ske. Lad os derfor handle ud fra dette. På samme måde vil jeg gerne anmode Dem om at lade være med at bruge eller misbruge hver eneste krise som en lejlighed til at gå videre med den overnationalistiske dagsorden i retning mod noget, der ligner en finanspolitisk union eller en skatteunion, for det fører os ingen veje hen. Det er ikke en europæisk krise. Det er blot en krise i en forkert og forældet opfattelse af europæisk integration. Det er det hele."@da2
". Herr Präsident! Es ist heute sehr unterhaltsam im Parlament. Es gibt, lassen Sie mich daran erinnern, noch immer viele von uns, die den Kommunismus erlebt und seither enorme und schnelle Fortschritte gemacht haben, um sich auf die Mitgliedschaft in der Europäischen Union vorzubereiten. Wir wurden zu Recht dazu gebracht, uns zu beweisen, zu beweisen, dass wir die Kopenhagener Kriterien erfüllen, zu beweisen, dass wir voll funktionierende Marktwirtschaften besitzen, und so weiter und so fort, aber leider wurden einige europäische Länder nicht mit derselben Genauigkeit geprüft, als sie der Eurozone beitraten. Warum? Einfach deshalb, weil sie als ein politisches und nicht als ein wirtschaftliches Projekt konstruiert war, und weil die Kriterien daher ignoriert wurden; Zahlen wurden geändert, um Länder hereinzubringen, die noch nicht bereit waren. Dies ist der Kern des Problems, und nun erleben wir die Konsequenzen, und wir befinden uns an einem Wendepunkt. Glauben Sie mir, obwohl die meisten Angehörigen meiner Fraktion aus Mitgliedstaaten stammen, die nicht der Eurozone angehören, wollen wir nicht, dass der Euro scheitert. Andererseits kann er nicht um jeden Preis verteidigt werden. Was die Rettungspläne anbelangt, haben wir sicherlich die Grenze erreicht. Von dieser Tagung der Europäischen Rates sollte ein klares Signal ausgehen, dass, wenn die Position eines Landes innerhalb der Eurozone nicht haltbar ist, außer, es nimmt dramatische Änderungen vor, die Eurozone nicht zögern sollte, eine Umschuldung in Erwägung zu ziehen oder sogar – so grausam es klingen mag – die Möglichkeit, dass es den Klub verlässt. Wenn Sie dies nicht tun, Herr Barroso, dann werde ich Ihnen sagen, was als Nächstes passieren wird: Ihre Gegner – oder besser, die Gegner Ihres Nachfolgers – werden keine netten, sittsamen Euroskeptiker sein wie ich, sondern wirklich fiese Antieuropäer. Und warum? Weil sie dann von verärgerten deutschen Steuerzahlern oder von verzweifelten französischen und niederländischen Privatunternehmern gewählt werden, die genug davon haben, die Schulden anderer Leute zu bezahlen, und ich weiß, dass weder Sie noch ich wollen, dass das passiert. Lassen Sie uns also entsprechend handeln. Genauso möchte ich Sie bitten, damit aufzuhören, jede Krise als eine Gelegenheit zu benutzen oder zu missbrauchen, um die supranationalistische Agenda in Richtung von so etwas wie einer Fiskal- oder Steuerunion voranzutreiben, denn das führt zu nichts. Dies ist keine Krise Europas. Dies ist nur eine Krise eines falschen, überholten Konzeptes für die europäische Integration, das ist alles."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ διασκεδαστικό να βρίσκεται κανείς σήμερα σε τούτη την Αίθουσα. Υπάρχουν ακόμα, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω, πολλοί εξ ημών οι οποίοι βιώσαμε τον Κομμουνισμό και έκτοτε σημειώσαμε τεράστια και ταχεία πρόοδο για να προετοιμαστούμε για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποχρεωθήκαμε ορθώς να παράσχουμε εχέγγυα, να αποδείξουμε ότι πληρούμε τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, να αποδείξουμε ότι διαθέτουμε οικονομίες της αγοράς σε πλήρη λειτουργία και ούτω καθεξής· δυστυχώς, όμως, οι ίδιοι εξονυχιστικοί έλεγχοι δεν εφαρμόστηκαν σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες κατά την είσοδό τους στην ευρωζώνη. Γιατί; Για τον απλούστατο λόγο ότι σχεδιάστηκε ως πολιτικό και όχι ως οικονομικό εγχείρημα, με αποτέλεσμα να αγνοηθούν τα κριτήρια· τροποποιήθηκαν στοιχεία προκειμένου να ενταχθούν στην ευρωζώνη χώρες οι οποίες δεν ήταν ακόμη έτοιμες. Αυτός είναι ο πυρήνας του προβλήματος και τώρα αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες και βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Πιστέψτε με, παρότι τα περισσότερα μέλη της Ομάδας μου προέρχονται από χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ, δεν επιθυμούμε την αποτυχία του ευρώ. Ταυτόχρονα όμως η υπεράσπιση του ευρώ δεν μπορεί να επιδιώκεται με οποιοδήποτε κόστος. Βρισκόμαστε σίγουρα στις τελευταίες σελίδες του κεφαλαίου των διασώσεων. Αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι, αν η θέση μιας χώρας εντός της ευρωζώνης δεν είναι βιώσιμη, τότε, σε περίπτωση που δεν προβεί σε δραστικές μεταρρυθμίσεις, η ευρωζώνη δεν πρέπει να διστάσει να εγείρει το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους της ή ακόμη –όσο σκληρό και αν ηχεί αυτό– και εξόδου της από αυτή. Κύριε Barroso, αν δεν το πράξετε, τότε θα σας πω τι ακριβώς θα ακολουθήσει: οι αντίπαλοί σας –ή μάλλον οι αντίπαλοι του διαδόχου σας– δεν θα είναι ευγενικοί, αξιοπρεπείς ευρωσκεπτικιστές όπως εγώ, αλλά πραγματικά άγριοι αντιευρωπαϊστές. Και γιατί θα συμβεί αυτό; Διότι θα εκλεγούν από εξοργισμένους γερμανούς φορολογούμενους και απελπισμένους γάλλους και ολλανδούς επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέα που θα έχουν βαρεθεί να πληρώνουν τα χρέη άλλων και γνωρίζω ότι ούτε εσείς ο ίδιος επιθυμείτε να συμβεί αυτό. Ας ενεργήσουμε, λοιπόν, αναλόγως. Ομοίως, θέλω να σας παρακαλέσω να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε ή να εκμεταλλεύεστε κάθε κρίση ως ευκαιρία για περαιτέρω προώθηση της υπερεθνικής στρατηγικής προς την κατεύθυνση ενός είδους δημοσιονομικής ή φορολογικής ένωσης, διότι αυτό δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Η κρίση αυτή δεν είναι κρίση της Ευρώπης. Είναι απλώς η κρίση μιας εσφαλμένης, παρωχημένης αντίληψης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αυτό είναι όλο."@el10
"Señor Presidente, el debate de hoy es muy entretenido. Permítanme recordarles que todavía somos muchos quienes tuvimos la experiencia del comunismo y que desde entonces hemos realizado enormes y rápidos progresos a fin de prepararnos para la adhesión a la Unión Europea. Con razón se nos hizo ponernos a prueba, demostrar que cumplíamos los criterios de Copenhague, demostrar que disfrutábamos de economías de mercado que funcionaban adecuadamente y un largo etcétera, pero, por desgracia, este nivel de examen no se aplicó a algunos países europeos cuando entraron en la zona del euro. ¿Por qué? Simplemente porque se construyó como un proyecto político y no como un proyecto económico y por eso los criterios se ignoraron; las cifras se cambiaron para introducir a países que todavía no estaban preparados. Ese es el meollo del problema y ahora estamos pagando las consecuencias y nos encontramos en un momento decisivo. Créanme, a pesar de que la mayoría de los diputados de mi Grupo proceden de países que no pertenecen a la zona del euro, no queremos que el euro fracase. Al mismo tiempo, no se puede defender a cualquier precio. Sin duda estamos en las últimas páginas del capítulo del rescate. Este Consejo Europeo debería transmitir una señal clara de que si la posición de un país es insostenible dentro de la zona del euro, entonces, a menos que este país realice cambios drásticos, la zona del euro no debería dudar en plantear la posibilidad de reestructurar su deuda o incluso —por muy cruel que pueda parecer— de que abandone el club. Señor Barroso, si usted no hace eso, entonces le diré lo que va a pasar: sus adversarios —o más bien los adversarios de su sucesor— no serán euroescépticos amables y razonables como yo, sino realmente antieuropeos malintencionados. ¿Y por qué? Porque serán elegidos por contribuyentes alemanes enfadados y por empresarios privados franceses y neerlandeses que estarán desesperados y hartos de pagar las deudas de otra gente y sabemos que ni usted ni yo queremos que esto ocurra. Así que actuemos consecuentemente. De la misma forma, quisiera pedirle que deje de usar o abusar de cada crisis como una oportunidad para continuar con el programa supranacionalista hacia algo como la unión fiscal o la unión de impuestos, porque eso no nos lleva a ninguna parte. Esta no es una crisis de Europa. Esta es solo una crisis de un concepto erróneo y obsoleto de la integración europea, y eso es todo."@es21
"Austatud juhataja! Täiskogul on täna väga lõbus. Meenutagem, et meie hulgas on endiselt hulk selliseid, kes on elanud kommunismi ajal ja kes sestsaadik on teinud suuri ja kiireid edusamme, et valmistuda Euroopa Liidu liikmeks saama. Meid sunniti õigusega end tõestama, me pidime tõestama, et vastame Kopenhaageni kriteeriumidele, pidime tõestama, et meil on toimiv turumajandus jne jne. Kahjuks ei kohaldatud samasugust nõudlikkust mõnede euroalaga ühinenud Euroopa riikide suhtes. Miks? Sel lihtsal põhjusel, et tegemist oli poliitilise, mitte majandusliku projektiga, mistõttu kriteeriume eirati; muudeti numbreid, et eurotsooni saaksid siseneda riigid, kes tegelikult ei olnud selleks valmis. Selles peituski asja iva ning nüüd on tagajärjed käes ja me oleme jõudnud pöördepunkti. Uskuge mind, meie fraktsioon ei soovi euro läbikukkumist vaatamata sellele, et enamik meie liikmeid pärineb väljapoole euroala jäävatest liikmesriikidest! Samas aga ei saa eurot ka iga hinna eest kaitsta. Ilmselgelt oleme jõudnud hädast väljaaitamise peatüki viimastele lehekülgedele. Algav Euroopa Ülemkogu peaks ütlema selgelt välja, et kui riigi seisund euroalal ei ole jätkusuutlik ja ta ei ole valmis tegema märkimisväärseid muutusi, siis ei tohiks ka euroala tagasi põrkuda selle riigi võlgade ümberstruktureerimisest või isegi klubist väljaarvamisest vaatamata sellele, kui rängalt see kõlab. José Manuel Barroso! Kui teie seda ei tee, siis ennustan teile, mis järgmisena juhtub: teie oponendid, õieti mitte teie, vaid teie järglase oponendid ei saa olema sellised kenad ja viisakad euroskeptikud nagu mina, vaid tõeliselt vastikud eurovastased. Ja miks? Sest neid valivad vihased Saksa maksumaksjad ning lootuse kaotanud Prantsuse ja Hollandi eraettevõtjad, kellel on küllalt teiste võlgade kinnimaksmisest, kuid ei teie ega mina soovi sellist arengut näha. Käitugem siis nii, et seda ei juhtuks! Ühtlasi tahan teid paluda, et te ei kasutaks või kuritarvitaks iga kriisi kui võimalust oma supranatsionalistlikke plaane edendada ning mingit fiskaalset või maksuliitu kehtestada, sest see ei vii meid kuhugi. See ei ole Euroopa kriis! See on lihtsalt ühe eksliku ja aegunud Euroopa integratsiooni kontseptsiooni kriis ja muud ei midagi."@et5
". Arvoisa puhemies, parlamentissa on tänään hyvin viihdyttävää. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että edelleen on paljon meitä, jotka kokivat kommunismin ja jotka ovat sen jälkeen edistyneet valtavasti ja ripeästi valmistautumisessa Euroopan unionin jäsenyyteen. Meiltä edellytettiin aivan oikein, että todistamme olevamme kelpoisia, että todistamme täyttävämme Kööpenhaminan kriteerit, että todistamme, että meillä on täysin toimivat markkinataloudet ja niin edelleen, mutta valitettavasti tällaista valvonnan tasoa ei sovellettu joihinkin EU:n jäsenvaltioihin euroalueeseen liittymisen yhteydessä. Miksi? Aivan yksinkertaisesti siksi, että se rakennettiin poliittiseksi eikä taloudelliseksi hankkeeksi, ja siksi kriteereitä ei otettu huomioon; lukuja muutettiin, jotta jäseneksi saadaan maita, jotka eivät olleet siihen vielä valmiita. Se on ongelman ydin, ja nyt vastaamme seurauksista ja olemme käännekohdassa. Uskokaa minua, huolimatta siitä, että useimmat ryhmäni jäsenet tulevat euroalueen ulkopuolisista maista, emme halua euron kaatuvan. Sitä ei kuitenkaan voida puolustaa mihin hintaan hyvänsä. Olemme ehdottomasti tukiluvun viimeisillä sivuilla. Tämän Eurooppa-neuvoston pitäisi lähettää selkeä viesti siitä, että jos maan asema euroalueella on kestämätön ja ellei se tee jyrkkiä muutoksia, euroalueen ei pitäisi empiä vaan ottaa esiin mahdollisuus sen velan uudelleenjärjestelystä tai jopa – niin julmalta kuin se kuulostaakin – sen erottamisesta kerhosta. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, jos te ette tee sitä, sitten minä kerron, mitä seuraavaksi tapahtuu: teidän vastustajanne – tai pikemminkin teidän seuraajanne vastustajat – eivät ole minun kaltaisiani mukavia ja kunnollisia euroskeptikkoja vaan todella ilkeitä EU:n vastustajia. Miksikö? Koska heidät valitsevat vihaiset saksalaiset veronmaksajat ja epätoivoiset ranskalaiset ja alankomaalaiset yksityisyrittäjät, jotka ovat kyllästyneitä maksamaan muiden ihmisten velkoja, ja tiedän, ettei meistä kumpikaan halua, että näin käy. Toimitaan siis sen mukaan. Pyytäisin teitä myös lakkaamaan käyttämästä tai väärinkäyttämästä jokaista kriisiä tilaisuutena edistää uutta ylikansallista ohjelmaa kohti jotakin, joka on talousliitto tai veroliitto, koska se ei johda mihinkään. Tämä ei ole Euroopan kriisi. Tämä on vain yhden väärän ja vanhentuneen Euroopan yhdentymisen käsitteen kriisi, ei mitään muuta."@fi7
"Monsieur le Président, ce qui se passe aujourd’hui au Parlement est très divertissant. Permettez-moi de vous rappeler qu’il y a encore beaucoup de gens parmi nous qui ont connu le communisme et qui, par la suite, ont accompli des progrès considérables et rapides pour se préparer à adhérer à l’Union européenne. Nous avons dû faire nos preuves, à juste titre. Nous avons dû prouver que nous respections les critères de Copenhague, que nous avions des économies de marché pleinement fonctionnelles, et ainsi de suite, mais malheureusement, certains pays européens n’ont pas fait l’objet d’un contrôle aussi minutieux au moment d’adhérer à l’euro. Pourquoi? Tout simplement parce que la zone euro était un projet politique, et non économique, et les critères ont donc été ignorés. Les chiffres ont été modifiés pour accepter des pays qui n’étaient pas prêts. Voilà le nœud du problème. Nous en subissons à présent les conséquences, et nous nous trouvons à un tournant. Croyez-moi, même si la plupart des membres de mon groupe représentent des pays qui ne sont pas membres de la zone euro, nous ne souhaitons pas l’échec de l’euro. Mais nous ne pouvons pas non plus le défendre à n’importe quel prix. Nous arrivons certainement aux dernières pages de ce chapitre des renflouements. Le Conseil européen devrait indiquer clairement que, si la position d’un pays est intenable dans la zone euro, en l’absence de changements radicaux, la zone euro ne devrait pas hésiter à envisager la possibilité d’une restructuration de sa dette, voire même, même si cela peut paraître cruel, la possibilité que ce pays quitte le club. Monsieur Barroso, si vous ne le faites pas, je vais vous dire ce qui se passera ensuite. Vos opposants, ou plutôt les opposants de votre successeur, ne seront pas de gentils eurosceptiques comme moi, mais des europhobes réellement féroces. Et pourquoi? Parce qu’ils auront été élus par des contribuables allemands en colère et par des entrepreneurs français et néerlandais désespérés, qui en auront assez de payer les dettes des autres, et je sais que ni vous ni moi ne voulons que cela se produise. Il faut donc agir en conséquence. De même, je vous demande d’arrêter de profiter de toutes les crises pour faire avancer un agenda supranational sur la voie de l’union fiscale, parce que cela ne nous mènera nulle part. Ce n’est pas une crise de l’Europe. C’est la crise d’une notion dépassée et erronée de l’intégration européenne, voilà tout."@fr8
"Elnök úr! Nagyon élvezetes ma itt lenni a tisztelt Házban. Hadd emlékeztessem önöket, hogy még ma is sokan vannak közülünk, akik átélték a kommunizmust, és akik azóta az európai uniós tagságra való felkészülés érdekében hatalmas és gyors fejlődésen mentek keresztül. Helyesen történt, hogy bizonyítanunk kellett, bizonyítani, hogy megfeleltünk a koppenhágai kritériumoknak, bizonyítani, hogy megvalósítottuk a teljes mértékben működő piacgazdaságot és így tovább, sajnos azonban ezt az alapos vizsgálatot az euróövezetbe való belépéskor egyes európai országok esetében nem alkalmazták. Miért? Egyszerűen azért, mert politikai, nem pedig gazdasági projektként dolgozták ki, ezért a kritériumokat figyelmen kívül hagyták; számadatokat változtattak meg, hogy olyan országokat is felvegyenek, amelyek még nem álltak készen. Ez az alapvető probléma, ma ennek következményeitől szenvedünk, és fordulóponthoz érkeztünk. Higgyenek nekem, annak ellenére, hogy képviselőcsoportom tagjainak többsége nem euróövezeti tagország, nem akarjuk az euró bukását. Ugyanakkor nem védhető meg bármi áron. A megmentési fejezet utolsó lapjainál tartunk. Ennek az Európai Tanácsnak egyértelmű jelzést kell küldenie, hogy ha egy ország helyzete az euróövezeten belül tarthatatlan, és amennyiben nem vezet be drámai változtatásokat, az euróövezet nem habozhat, hogy felvesse adósságai átrendezésének lehetőségét vagy – bármilyen kegyetlennek is tűnik – a klubból való kilépését. Barroso úr, ha nem így tesz, megmondom, mi következik: ellenfelei – vagy inkább utódjának ellenfelei – nem hozzám hasonló kedves, illedelmes euroszkeptikusok lesznek, hanem valóban veszedelmes Európa-ellenesek. Vajon miért? Mert dühös német adófizetők és kétségbeesett francia és holland magánvállalkozók fogják megválasztani őket, akiknek elegük van abból, hogy más emberek adósságát fizessék, és tudom, hogy sem ön, sem én nem akarjuk, hogy ez megtörténjen. Tehát cselekedjünk e szerint. Hasonlóképpen azt szeretném kérni öntől, hogy a jövőben ne használjon vagy ne használjon ki minden válságot arra, hogy valamiféle fiskális vagy adóunió irányába mutató nemzetek feletti menetrendre törekedjen, mert ez sehová sem vezet. Ez nem Európa válsága. Ez csupán a rossz, elavult európai integrációs elképzelés válsága, csupán erről van szó."@hu11
"Signor Presidente, la discussione oggi in Aula è estremamente interessante. Vi sono ancora molti di noi, permettetemi di ricordarlo, che hanno vissuto l’esperienza del comunismo e da allora hanno compiuto progressi rapidi ed enormi per prepararsi ad aderire all’Unione europea. Abbiamo giustamente dovuto dare prova di noi, dimostrare che soddisfacevamo i criteri di Copenaghen, dimostrare che avevamo economie di mercato perfettamente funzionanti, eccetera, ma purtroppo questo livello di controllo non è stato applicato ad alcuni paesi europei quando sono entrati nella zona euro. Perché? Semplicemente perché lo si è interpretato come un progetto politico e non economico, ragion per cui i criteri sono stati ignorati e le cifre sono state alterate per far accedere paesi che non erano ancora pronti. Questo è il succo del problema; ora ne subiamo le conseguenze e siamo a una svolta. Credetemi, nonostante la maggior parte dei membri del mio gruppo provenga da paesi membri non appartenenti alla zona euro, non vogliamo che l’euro fallisca. Nel contempo, però, non può essere difeso a tutti i costi. Siamo sicuramente alle pagine finali del capitolo “salvataggio”. Questo Consiglio europeo dovrebbe trasmettere un segnale chiaro che se la posizione di un paese non è sostenibile nella zona euro, a meno che non operi cambiamenti radicali, la zona euro non dovrebbe esitare a ipotizzare l’eventualità che ristrutturi il suo debito o persino lasci il club, per quanto crudele possa sembrare. Presidente Barroso, se lei non dovesse farlo, le dirò che cosa accadrà dopo: i suoi oppositori, o piuttosto gli oppositori del suo successore, non saranno euroscettici gentili ed educati come me, ma antieuropeisti veramente sgradevoli. Perché? Perché saranno eletti da contribuenti tedeschi arrabbiati e imprenditori privati francesi e olandesi disperati, stanchi di pagare i debiti degli altri, e so che né lei né io vogliamo che ciò accada. Agiamo dunque di conseguenza. Nello stesso modo, le chiederei di smettere di usare o abusare di ogni crisi come opportunità per promuovere ulteriormente l’agenda sovranazionalistica perseguendo idee come un’unione fiscale o un’unione tributaria perché un percorso del genere non ci porta ad alcun risultato. Questa non è una crisi dell’Europa. È soltanto una crisi di un concetto sbagliato e superato di integrazione europea, null’altro."@it12
". Pone pirmininke, šiandien Europos Parlamente labai įdomu. Vis dėlto leiskite jums priminti, kad daugelis mūsų esame patyrę komunizmą, ir nuo tada padarėme didžiulę ir greitą pažangą, kad pasirengtume narystei Europos Sąjungoje. Buvome teisingai priversti sau įrodyti, kad atitinkame Kopenhagos kriterijus, įrodyti, kad mūsų rinkos ekonomika visiškai veikia ir t. t., tačiau, deja, tokio lygio patikra nebuvo taikoma kai kurioms į euro zoną stojančioms Europos šalims. Kodėl? Paprasčiausiai tai buvo laikoma politiniu, o ne ekonominiu projektu, todėl kriterijų nebuvo paisoma; skaičiai buvo pakeisti tam, kad būtų priimtos tam dar nepasirengusios šalys. Tai problemos esmė, ir dabar susiduriame su padariniais bei esame kryžkelėje. Patikėkite, nepaisant to, kad dauguma mano frakcijos narių yra ne iš euro zonos šalių, nenorime, kad euras žlugtų. Taip pat negalime jo ginti bet kokia kaina. Aišku, įgyvendiname paskutinius finansinės pagalbos etapus. Ši Europos Vadovų Taryba turėtų pasiųsti aiškų signalą, kad jeigu šalies padėtis nėra tinkama euro zonai, tuomet ji turi ryžtis dideliems pokyčiams, nes kitaip euro zona neturėtų delsti iškelti jos skolos restruktūrizavimo ar net, kad ir kaip nepriimtinai tai atrodytų, išstojimo iš euro zonos klausimą. Pone J. M. Barroso, jeigu to nepadarysite, tada pasakysiu jums, kas nutiks paskui: jūsų arba veikiau jūsų įpėdinio oponentai nebus tokie geri ir nuosaikūs euroskeptikai kaip aš, jie bus tikrai bjaurūs antieuropiečiai. Ir kodėl? Todėl, kad juos bus išrinkę pikti Vokietijos mokesčių mokėtojai ir nusivylę privatūs Prancūzijos bei Nyderlandų verslininkai, kuriems bus atsibodę mokėti kitų žmonių skolas, ir žinau, kad nei jūs, nei aš nenorime, kad taip nutiktų. Todėl imkimės atitinkamų veiksmų. Kartu norėčiau jūsų paprašyti nebesinaudoti kiekviena krize ir ja nepiktnaudžiauti kaip galimybe toliau siekti viršvalstybinės darbotvarkės, kurios tikslas – sąjunga, panaši į fiskalinę ar mokesčių sąjungą, nes tai mūsų niekur neveda. Tai nėra Europos krizė. Tai tik vienos klaidingos, pasenusios Europos integracijos sampratos krizė, ir viskas."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Šodien Parlamentā ir jautri. Ļaujiet man jums atgādināt, ka starp mums ir daudz cilvēku, kas ir pieredzējuši komunismu un kas kopš tā laika ir panākuši lielu un strauju progresu, lai sagatavotos dalībai Eiropas Savienībā. Mums pamatoti lika sevi pierādīt pierādīt, ka mēs atbilstam Kopenhāgenas kritērijiem, pierādīt, ka mums ir pilnīgi funkcionējoša tirgus ekonomika un tā joprojām, bet diemžēl tāds pats pārbaudes līmenis netika piemērots dažām Eiropas valstīm, kad tās uzņēma eiro zonā. Kāpēc? Vienkārši tāpēc, ka eiro zona tika veidota kā politisks, nevis ekonomisks projekts, un šā iemesla dēļ kritērijus neņēma vērā, skaitļus pielāgoja, lai uzņemtu valstis, kas uzņemšanai vēl nebija gatavas. Tā ir šīs problēmas būtība, un tagad mēs sastopamies ar tās sekām un stāvam krustcelēs. Ticiet man, lai gan vairākums no manas grupas deputātiem nāk no valstīm, kas nepieder pie eiro zonas dalībvalstīm, mēs nevēlamies, lai eiro ciestu neveiksmi. Taču to nedrīkst aizstāvēt par katru cenu. Mēs noteikti atrodamies glābšanas procesa nobeiguma stadijā. Šai Eiropadomei ir jādod skaidrs signāls, ka gadījumā, ja kādas valsts stāvoklis eiro zonā nav ilgtspējīgs un ja šī valsts neievieš būtiskas pārmaiņas, eiro zona nedrīkst vilcināties, bet tai ir jāierosina jautājums par iespēju pārstrukturēt šīs valsts parādu vai pat — lai cik nežēlīgi tas arī nešķistu — par tās izslēgšanu no eiro zonas. kungs! Ja jūs to nedarīsiet, tad es jums pastāstīšu, kas notiks — jūsu oponenti vai drīzāk jūsu pēcnācēja oponenti nebūs jauki, pieklājīgi eiroskeptiķi, kāds esmu es, bet patiešām nejauki, pret Eiropu vērsti cilvēki. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņus būs ievēlējuši saniknoti Vācijas nodokļu maksātāji un izmisuši Francijas un Nīderlandes privātuzņēmēji, kam būs apnicis apmaksāt citu cilvēku parādus, un es zinu, ka ne jūs, ne es nevēlamies, lai tas notiek. Tādēļ rīkosimies atbilstīgi. Tādēļ arī es vēlos lūgt jums pārstāt izmantot vai nepareizi izmantot ikvienu krīzi kā iespēju pārnacionālo programmu novest līdz kaut kādai fiskālai savienībai vai nodokļu savienībai, jo tās mums neko nedos. Šī nav Eiropas krīze. Šī ir tikai kāda nepareiza, novecojuša Eiropas integrācijas jēdziena krīze, un tas ir viss."@lv13
"Mr President, it is very entertaining today in the House. There are still, let me remind you, a lot of us who experienced Communism and who since then have made enormous and swift progress to prepare ourselves for membership of the European Union. We were rightly made to prove ourselves, to prove that we met the Copenhagen criteria, to prove that we enjoyed fully-functioning market economies and so on and so forth, but unfortunately this level of scrutiny was not applied to some European countries when entering the euro zone. Why? Simply because it was constructed as a political and not as an economic project, and therefore the criteria were ignored; figures were changed to bring in countries that were not yet ready. That is the core of the problem, and now we are living out the consequences and we are at a turning point. Believe me, despite the fact that most members of my group are from non-euro zone member countries, we do not want the euro to fail. At the same time, it cannot be defended at any cost. We are surely on the final pages of the bail-out chapter. This European Council should send a clear signal that if a country’s position is unsustainable within the euro zone then, unless it makes dramatic changes, the euro zone should not hesitate to raise the possibility of restructuring its debt or even – however cruel it might seem – of its leaving the club. Mr Barroso, if you do not do that, then I will tell you what will happen next: your opponents – or rather the opponents of your successor – will not be nice, decent Eurosceptics like me, but really nasty anti-Europeans. And why? Because they will be elected by angry German taxpayers and by desperate French and Dutch private entrepreneurs fed up of paying other people’s debts, and I know that neither you nor I want this to happen. So let us act accordingly. In the same way, I would ask you to please stop using or misusing every crisis as an opportunity to pursue further the supra-nationalistic agenda towards something like fiscal union or tax union, because it leads us nowhere. This is not a crisis of Europe. This is just a crisis of one wrong, outdated concept of European integration, and that is all."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, het is vandaag heel boeiend in het Parlement. Laat ik u eraan herinneren dat velen van ons nog het communisme hebben meegemaakt en sindsdien enorme en snelle vooruitgang hebben geboekt om zich voor te bereiden op het lidmaatschap van de Europese Unie. We werden terecht gedwongen om ons te bewijzen, om te laten zien dat we voldeden aan de criteria van Kopenhagen, om te laten zien dat we volledig functionerende markteconomieën hadden, enzovoort, maar helaas werd deze mate van controle niet toegepast toen sommige Europese landen toetraden tot de eurozone. Waarom niet? Eenvoudigweg omdat deze is opgezet als een politiek project, en niet als een economisch project, en daarom werden de criteria genegeerd; cijfers werden aangepast om landen erbij te halen die nog niet klaar waren. Dat is de kern van het probleem, en nu zitten we met de gevolgen en staan we op een keerpunt. Geloof me, ondanks het feit dat de meeste leden van mijn fractie afkomstig zijn uit landen die geen deel uitmaken van de eurozone, willen we de euro niet zien mislukken. Tegelijkertijd kan de euro niet tegen elke prijs worden verdedigd. We bevinden ons zeker op de laatste pagina's van het bailouthoofdstuk. Deze Europese Raad moet een duidelijk signaal afgeven dat de eurozone, wanneer de positie van een land binnen de eurozone onhoudbaar is, niet mag aarzelen om de mogelijkheid van herstructurering van de schulden van het land ter sprake te brengen, of zelfs – hoe wreed het ook mag lijken – de mogelijkheid dat het land de club verlaat, tenzij het land drastische wijzigingen doorvoert. Mijnheer Barroso, als u dat niet doet, kan ik u vertellen wat er hierna gebeurt: uw tegenstanders – of beter gezegd, de tegenstanders van uw opvolger – zullen geen aardige, fatsoenlijke Eurosceptici zijn zoals ik, maar echt onplezierige anti-Europeanen. En waarom? Omdat ze zullen zijn gekozen door boze Duitse belastingbetalers en door wanhopige Franse en Nederlandse particuliere ondernemers die het zat zijn om andermans schulden te betalen, en ik weet dat noch u noch ik dit willen zien gebeuren. Laten we daar dus naar handelen. Evenzo wil ik u vragen om alstublieft op te houden elke crisis te gebruiken of te misbruiken als een gelegenheid om de supra-nationalistische agenda een stap verder te brengen in de richting van iets als een fiscale unie of belastingunie, want dat leidt nergens toe. Dit is geen crisis van Europa. Dit is slechts een crisis van een verkeerd, verouderd concept van Europese integratie, en dat is alles."@nl3
"Panie Przewodniczący! Bardzo tu dziś ciekawie! Pragnę przypomnieć, że wciąż jest tu wiele osób, których państwa doświadczyły komunizmu i poczyniły od tego czasu wielki postęp, by przygotować się do członkostwa w Unii Europejskiej. Słusznie kazano nam dowodzić, że spełniamy kryteria przystąpienia, że mamy w pełni rynkową gospodarkę i tak dalej. Niestety, takiej skrupulatności nie stosuje się do niektórych państw UE, które wchodzą do strefy euro. Dlaczego? Bo została ona skonstruowana jako projekt polityczny, a nie gospodarczy. Dlatego zignorowano te kryteria. Zmieniano liczby, by dopuścić kraje, które nie były gotowe. Oto sedno problemu, którego konsekwencje dziś odczuwamy, stojąc w punkcie zwrotnym. Proszę mi wierzyć. Mimo że większość członków mojej grupy pochodzi z krajów spoza strefy euro, nie chcemy, by euro upadło. Jednocześnie jednak nie można go bronić za wszelką cenę. Z pewnością dobiega końca czas przejmowania zobowiązań. Najbliższe posiedzenie Rady Europejskiej powinno być wyraźnym sygnałem, że jeżeli pozycja danego kraju w strefie euro jest niestabilna, to o ile nie wprowadzi on zasadniczych zmian, strefa euro bez wahania rozważy możliwość restrukturyzacji jego długu, a nawet – choćby wydawało się to okrutne – wykluczenia go ze strefy. Panie Barroso! Powiem Panu, co będzie, jeśli Pan tego nie zrobi. Pana przeciwnicy – czy raczej przeciwnicy Pana następcy – nie będą miłymi, przyzwoitymi eurosceptykami jak ja, tylko wrednymi antyeuropejczykami. Dlaczego? Ponieważ będą wybrani przez rozzłoszczonych niemieckich podatników oraz zdesperowanych francuskich i holenderskich prywatnych przedsiębiorców, mających dość spłacania cudzych długów. Ani Pan, ani ja tego nie chcemy. Bierzmy się zatem do dzieła. Proszę także, by przestał Pan wykorzystywać każdy kryzys lub nadużywać go jako okazję do forsowania ponadnarodowego programu w kierunku czegoś na kształt unii fiskalnej czy podatkowej, bo to droga donikąd. Nie mamy do czynienia z kryzysem Europy. To tylko kryzys jednej błędnej, przestarzałej koncepcji integracji europejskiej i tyle."@pl16
". Senhor Presidente, o debate está muito animado. Devo recordar que muitos de nós vivemos a experiência do comunismo e que, desde então, levámos a cabo progressos enormes e rápidos para nos prepararmos para a adesão à União Europeia. Justamente, tivemos de provar que o merecíamos, tivemos de provar que cumpríamos os critérios de Copenhaga, tivemos de provar que dispúnhamos de economias de mercado em pleno funcionamento e assim sucessivamente, mas infelizmente esse grau de escrutínio não foi aplicado a certos países europeus ao entrarem na área do euro. Porquê? Muito simplesmente, porque se tratava de um projecto político e não económico e, portanto, os critérios foram ignorados e os números foram alterados para se incluírem os países que ainda não estavam prontos. Essa é a raiz do problema, e agora estamos a viver as consequências e encontramo-nos num momento charneira. Acreditem, muito embora a maioria dos membros do meu grupo sejam de países de fora da área do euro, não desejamos que o euro fracasse. Por outro lado, não pode ser defendido a qualquer custo. Estamos seguramente nas últimas páginas do capítulo do resgate. Este Conselho Europeu deve enviar um sinal claro de que se a posição de um país é insustentável na área do euro, então, a menos que esse país efectue mudanças radicais, a área do euro não deve hesitar em levantar a possibilidade de reestruturar a sua dívida ou mesmo – por muito cruel que pareça – de esse país abandonar o clube. Senhor Presidente Barroso, se a Comissão não actuar dessa forma, digo-lhe o que vai acontecer a seguir: os seus adversários – ou, melhor, os adversários do seu sucessor – não serão eurocépticos simpáticos e decentes como eu, mas anti-europeus encarniçados. E porquê? Porque serão eleitos por contribuintes alemães revoltados, por franceses desesperados e por empresários holandeses fartos de pagar as dívidas dos outros – e sei que nem o senhor nem eu queremos que tal aconteça. Portanto, devemos agir em conformidade. Da mesma forma lhe peço encarecidamente que pare de usar ou aproveitar cada crise como uma oportunidade para perseguir os intuitos supranacionalistas que têm por objectivo uma união orçamental ou uma união fiscal, porque não nos levará a lado nenhum. Não estamos perante a crise da Europa. Estamos apenas perante a crise de um conceito de integração europeia errado e ultrapassado – mais nada."@pt17
". Dle președinte, atmosfera de astăzi din Parlament este foarte animată. Există încă, permiteți-mi să vă reamintesc, mulți dintre noi care au experimentat comunismul și care de atunci au făcut progrese enorme și rapide pentru a ne pregăti pentru aderarea la Uniunea Europeană. Ni s-a solicitat pe bună dreptate să ne demonstrăm și să demonstrăm că îndeplineam criteriile de la Copenhaga, să arătăm că dețineam economii de piață pe deplin funcționale și așa mai departe, dar, din păcate, acest nivel de control nu a fost aplicat în cazul unor țări europene atunci când au intrat în zona euro. De ce? Pur și simplu pentru că a fost construit ca un proiect politic, și nu economic, și, prin urmare, criteriile au fost ignorate; cifrele au fost modificate pentru a introduce țări care nu erau încă pregătite. Aceasta este esența problemei, iar acum suportăm consecințele și ne aflăm la un punct de cotitură. Credeți-mă, în ciuda faptului că majoritatea membrilor grupului meu provin din state membre care nu se află în zona euro, nu dorim ca euro să cedeze. În același timp, nu poate fi apărat cu orice preț. Suntem cu certitudine la ultimele pagini ale capitolului de salvare. Acest Consiliu European ar trebui să transmită un semnal clar că, dacă poziția unei țări nu este durabilă în cadrul zonei euro, atunci, cu excepția cazului în care face schimbări dramatice, zona euro nu trebuie să ezite să invoce posibilitatea de a-și restructura datoriile sau chiar - oricât de drastic ar putea părea - de a părăsi clubul. Dle Barroso, dacă nu faceți lucrul acesta, atunci vă voi spune ce se va întâmpla în continuare: oponenții dvs. - sau mai degrabă oponenții succesorului dvs. - nu vor fi eurosceptici drăguți, decenți, ca mine, ci anti-europeni cu adevărat răi. Și de ce? Deoarece aceștia vor fi aleși de contribuabili germani furioși și de antreprenori francezi și olandezi privați, disperați și sătui să plătească datoriile altora, și știu că niciunul dintre noi nu dorește să se întâmple acest lucru. Haideți așadar să acționăm în consecință. În același timp, v-aș ruga să încetați să utilizați sau să abuzați de fiecare criză ca de o oportunitate de a urmări în continuare ordinea de zi supranaționalistă raportată la ceva de genul uniunii fiscale, pentru că acest lucru nu ne duce nicăieri. Aceasta nu este o criză a Europei. Aceasta este o criză a unui concept eronat, depășit, de integrare europeană, și doar atât."@ro18
"Dnes je to v Parlamente veľmi zábavné. Dovoľte mi pripomenúť, že stále sú tu mnohí z nás, ktorí zažili komunizmus a ktorí odvtedy dosiahli obrovský a rýchly pokrok v príprave na členstvo v Európskej únii. Oprávnene sme museli preukázať svoje schopnosti, dokázať, že sme splnili kodanské kritériá, že máme fungujúce trhové hospodárstvo atď. Rovnaká miera kontroly sa, žiaľ, neuplatnila pri vstupe niektorých európskych krajín do eurozóny. Prečo? Jednoducho preto, že išlo o politický a nie hospodársky projekt a kritériá sa preto ignorovali. Menili sa údaje, aby sa tam dostali krajiny, ktoré ešte neboli pripravené. To je jadro problému a teraz znášame dôsledky a nachádzame sa v zlomovom bode. Verte mi, že napriek tomu, že väčšina poslancov z našej skupiny pochádza z krajín mimo eurozóny, neželáme si neúspech eura. Zároveň ho však nemožno zachraňovať za každú cenu. Určite sa nachádzame na posledných stránkach kapitoly záchranných opatrení. Toto zasadnutie Európskej rady by malo vyslať jasný signál, že ak je postavenie krajiny v eurozóne neudržateľné a ak táto krajina nevykoná dramatické zmeny, eurozóna má bez váhania predložiť možnosť reštrukturalizácie dlhu tejto krajiny či dokonca možnosť jej odchodu z klubu bez ohľadu na to, aké kruté sa to môže zdať. Pán Barroso, poviem vám, čo sa stane, ak to neurobíte: vaši protivníci, či skôr protivníci vášho nástupcu, nebudú milí, slušní euroskeptici ako ja, ale budú naozaj odporným spôsobom vystupovať proti Európe. A prečo? Pretože ich zvolia nahnevaní nemeckí daňoví poplatníci a zúfalí francúzski a holandskí súkromní podnikatelia, ktorí budú mať dosť platenia dlhov iných ľudí, a viem, že ani vy, ani ja nechceme, aby sa to stalo. Konajme preto podľa toho. Z rovnakého dôvodu vás chcem požiadať, aby ste prestali využívať či zneužívať každú krízu ako príležitosť usilovať sa o zavedenie ďalšieho nadnárodného programu smerujúceho k akejsi fiškálnej či daňovej únii, pretože to nikam nevedie. Toto nie je kríza Európy. Je to len kríza jednej nesprávnej, zastaranej koncepcie európskej integrácie a to je všetko."@sk19
"Gospod predsednik, danes je v Parlamentu zelo zabavno. Naj vas spomnim, da nas je še veliko takih, ki smo izkusili komunizem in ki smo od takrat precej in gladko napredovali, da smo se pripravili na članstvo v Evropski uniji. Upravičeno smo se dokazali, dokazali, da izpolnjujemo københavnska merila, dokazali, da imamo popolnoma delujoča tržna gospodarstva in tako naprej, toda žal se ta raven pregleda ni uporabila za nekatere evropske države, ko so vstopale v območje evra. Zakaj? Preprosto zato, ker je bil to politični in ne gospodarski projekt, in zato so se merila spregledala; številke so bile spremenjene, tako da so vstopile države, ki še niso bile pripravljene. To je bistvo problema, zdaj preživljamo posledice in smo na prelomnici. Verjemite mi, da kljub dejstvu, da je večina poslancev iz moje skupine iz držav članic, ki niso del območja evra, ne želimo, da evru spodleti. Obenem pa ga ni mogoče braniti za vsako ceno. Prepričani smo o zadnjih straneh poglavja o reševanju. Evropski svet bi moral poslati jasno sporočilo, da če je položaj države v območju evra nevzdržen, potem območje evra ne bi smelo oklevati, razen če država naredi dramatične spremembe, ter izpostaviti možnosti prestrukturiranja dolga ali celo – naj se zdi še tako kruto – možnosti, da država izstopi iz območja. Gospod Barroso, če tega ne storite, vam bom povedal, kaj se bo zgodilo: vaši nasprotniki – ali bolje nasprotniki vašega naslednika – ne bodo prijazni, spodobni evroskeptiki, kot sem jaz, pač pa resnično zlobni nasprotniki Evrope. In zakaj? Ker jih bodo izvolili jezni nemški davkoplačevalci ter obupani francoski in nizozemski samostojni podjetniki, ki so naveličani plačevanja dolgov drugih, in vem, da niti jaz niti vi ne želiva, da se to zgodi. Zato ukrepajmo. Enako bi vas prosil, da nehate uporabljati ali zlorabljati vsako krizo kot priložnost za nadaljnje prizadevanje za nadnacionalne programe za nekaj podobnega kot je fiskalna ali davčna unija, ker to ne vodi nikamor. To ni kriza Evrope. To je le kriza napačne, zastarele zamisli evropskega povezovanja, in to je vse."@sl20
". Herr talman! Dagens debatt här i parlamentet är mycket underhållande. Låt mig påminna er om att vi fortfarande är många som upplevde kommunismen och som sedan dess har gjort enorma och snabba framsteg för att förbereda oss för EU-medlemskap. Vi fick helt riktigt visa vad vi gick för, visa att vi uppfyllde Köpenhamnskriterierna, att vi hade fullständigt fungerande marknadsekonomier och så vidare, men andra EU-länder som gick med i euroområdet har tyvärr inte kontrollerats lika noggrant. Varför inte? Helt enkelt därför att euroområdet byggdes upp som ett politiskt projekt, inte som ett ekonomiskt projekt, och därför bortsåg man från kriterierna och ändrade siffrorna för att ta med medlemsstater som inte var redo ännu. Det är problemets kärna och nu lever vi med konsekvenserna. Vi har kommit till en vändpunkt. Tro mig, trots att de flesta av ledamöterna i min grupp kommer från medlemsstater som inte är med i eurosamarbetet vill vi inte att euron ska misslyckas. Men samtidigt får den inte försvaras till varje pris. Det står klart att vi har kommit fram till de sista sidorna i räddningskapitlet. Vid detta möte bör Europeiska rådet sända en tydlig signal om att om ett lands situation är ohållbar inom euroområdet bör EU, om landet inte genomför dramatiska förändringar, inte tveka att utnyttja möjligheten att omstrukturera landets skuld, eller så bör landet till och med – hur grymt det än kan låta – gå ur klubben. José Manuel Barroso, om ni inte gör det kan jag säga vad som kommer att hända härnäst: dina motståndare – eller snarare din efterträdares motståndare – kommer inte att vara snälla EU-skeptiker som jag, utan riktigt elaka antieuropéer. Varför? Därför att de kommer att väljas av arga tyska skattebetalare, desperata fransmän och tyska egenföretagare som är trötta på att betala andra människors skulder, och jag vet att varken du eller jag vill att det ska hända. Låt oss därför agera därefter. Jag vill också be dig att sluta utnyttja, eller snarare missbruka, varje kris som en möjlighet att gå vidare med den supranationalistiska agendan för en finanspolitisk union eller en skatteunion, eftersom det inte leder oss någonvart. Detta är inte en EU-kris. Det är bara en kris för en felaktig och omodern föreställning om europeisk integration. Det är allt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jan Zahradil,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,4
"w imieniu ECR"16
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph