Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-038-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-038-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, με χαρά άκουσα τον Πρόεδρο κύριο Verhofstadt να λέει ότι όλοι πλέον έχουν αντιληφθεί ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ποιο είναι το καθήκον της Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε; Το καθήκον είναι να προωθήσει τις μεγάλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις. Θέλω, λοιπόν, να ενημερώσω τον κύριο Πρόεδρο –γιατί προφανώς είναι παραπληροφορημένος– ότι στα δύο αυτά θέματα, που είναι ο σκληρός πυρήνας των μεταρρυθμίσεων, η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο έχει συμφωνήσει, αλλά οι προτάσεις είναι δικές της. Δικές της προτάσεις που η κυβέρνηση ενάμιση χρόνο τώρα αδυνατεί να πραγματοποιήσει. Αυτή είναι η αλήθεια."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, potěšilo mne, když pan poslanec Verhofstadt řekl, že všichni si konečně uvědomují, že problém Řecka je evropským problémem. Co musí Řecko udělat? Řecko musí provést důležité strukturální reformy a privatizaci. Jelikož pan poslanec Verhofstadt má evidentně špatné informace, chtěl bych mu sdělit, že strana s těmito dvěma záležitostmi, jež tvoří pilíř reforem, nejen souhlasí, nýbrž sama předložila příslušné návrhy. Návrhy, které vláda není schopna již 18 měsíců realizovat, jsou návrhy této strany. Taková je skutečnost ."@cs1
"Hr. formand! Det glædede mig at høre hr. Verhofstadt sige, at alle nu har indset, at Grækenlands problem er et europæisk problem. Hvad er Grækenland forpligtet til at gøre? Grækenland er forpligtet til at klø på med omfattende strukturreformer og privatiseringer. Da hr. Verhofstadt tilsyneladende er blevet ført på vildspor, bør jeg derfor meddele ham, at med hensyn til disse to spørgsmål, der udgør hjørnestenen i reformerne, har ikke blot tilsluttet sig. Det var derimod der udarbejdede forslagene. Det er forslag fra som regeringen ikke har formået at gennemføre i 18 måneder nu. Det er sandheden."@da2
"Herr Präsident! Ich war erfreut, Herrn Verhofstadt sagen zu hören, dass nun jeder erkennt, dass das Problem Griechenlands ein europäisches Problem ist. Worin besteht die Pflicht Griechenlands? Griechenland hat die Pflicht, große strukturelle Reformen und Privatisierungen voranzutreiben. Daher möchte ich Herrn Verhofstadt darauf hinweisen, denn er wurde hier offenbar falsch informiert, dass die in diesen beiden Punkten, welche die Eckpfeiler der Reform darstellen, nicht nur zugestimmt hat; es war die die sie vorgeschlagen hat. Dies sind Vorschläge der zu deren Umsetzung die Regierung seit nunmehr 18 Monaten nicht in der Lage gewesen ist. Und das ist die Wahrheit."@de9
"Mr President, I was delighted to hear Mr Verhofstadt say that everyone now realises that Greece’s problem is a European problem. What does Greece have a duty to do? Greece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations. I should therefore like to advise Mr Verhofstadt, because he has obviously been misled, that on these two issues, which form the cornerstone of the reforms has not only agreed; it was that made the proposals. These are proposals, which the government has been unable to implement for 18 months now. That is the truth."@en4
"Señor Presidente, me alegro mucho de que el señor Verhofstadt diga que todos ahora nos damos cuenta de que el problema de Grecia es un problema europeo. ¿Qué es lo que debe hacer Grecia? Grecia tiene el deber de seguir adelante con importantes reformas estructurales y privatizaciones. Así que me gustaría informar al señor Verhofstadt, porque obviamente le han llevado a conclusiones erróneas, de que en estas dos cuestiones, que forman la base de las reformas, Nea Dimokratia no solo estuvo de acuerdo, sino que fue Nea Dimokratia quien presentó las propuestas. Estas son propuestas de Nea Dimokratia, que el Gobierno ha sido incapaz de aplicar desde hace 18 meses. Esa es la verdad."@es21
"Austatud juhataja! Kuulasin rõõmuga, kuidas Guy Verhofstadt ütles, et nüüd saavad kõik aru, et Kreeka probleem on Euroopa probleem. Mida tuleb Kreekal teha? Kreekal tuleb edasi minna suurte struktuuriliste reformide ja erastamisega. Sestap tahaksin parandada ilmselt eksiteele viidud Guy Verhofstadti selles, et Nea Dimokratia mitte ainult ei nõustunud reformide nurgakiviks oleva kahe küsimusega, vaid on nende ettepanekute autor. Need on partei Nea Dimokratia ettepanekud, mida valitsus ei ole juba 18 kuu jooksul suutnud ellu viia. Selline on tõde!"@et5
"Arvoisa puhemies, ilahduin kuullessani Guy Verhofstadtin sanovan, että kaikki ymmärtävät nyt, että Kreikan ongelma on eurooppalainen ongelma. Mitä Kreikan on tehtävä? Kreikan on ajettava eteenpäin valtavia rakenneuudistuksia ja yksityistämisiä. Haluaisin siksi antaa neuvon Guy Verhofstadtille, koska häntä on selkeästi johdettu harhaan, että näistä kahdesta asiasta, jotka ovat uudistusten kulmakivi, Nea Dimokratia ei ole vain ollut samaa mieltä, vaan juuri Nea Dimokratia teki niistä ehdotukset. Nämä ovat Nea Dimokratian ehdotuksia, joita hallitus ei ole pystynyt panemaan täytäntöön nyt jo 18 kuukauteen. Tämä on totuus."@fi7
"Monsieur le Président, j’ai été ravi d’entendre M. Verhofstadt dire que tout le monde comprend désormais que le problème de la Grèce est un problème européen. Que doit faire la Grèce? La Grèce a le devoir de poursuivre les grandes réformes structurelles et les privatisations. Je voudrais donc dire à M. Verhofstadt, puisqu’il a visiblement été mal informé, que sur ces deux points, qui sont la pierre angulaire des réformes n’a pas seulement donné son accord; en fait, c’est qui a avancé les propositions. Il s’agit de propositions de que le gouvernement n’est pas parvenu à mettre en œuvre ces dix-huit derniers mois. Voilà la vérité."@fr8
"Elnök úr! Örömmel hallottam Verhofstadt úr szavait, miszerint most már mindenki látja, hogy Görögország problémája európai probléma. Mi Görögország feladata? Görögországnak jelentős strukturális reformokat és privatizációt kell végrehajtania. Ezért fel szeretném hívni Verhofstadt úr figyelmét – mivel nyilvánvalóan félreértés áldozata –, hogy a reformok sarokkövét képező e két kérdésben a Nea Dimokratia nem csak, hogy egyetértett; maga a Nea Dimokratia tette a javaslatokat. A Nea Dimokratia javaslatai azok, amelyeket a kormány immár 18 hónapja képtelen végrehajtani. Ez az igazság."@hu11
". – ( Signor Presidente, sono stato lieto di sentire l’onorevole Verhofstadt affermare che tutti ora si rendono conto del fatto che il problema della Grecia è un problema europeo. Qual è il dovere della Grecia? La Grecia ha il dovere di procedere con radicali riforme strutturali e importanti privatizzazioni. Vorrei pertanto suggerire all’onorevole Verhofstadt, perché è stato ovviamente male informato su questi due aspetti che costituiscono le pietre miliari delle riforme, che il partito Nea Dimokratia non soltanto si è dichiarato favorevole, ma è stato quello che ha formulato le proposte. Si tratta di proposte del partito Nea Dimokratia che da 18 mesi il governo non è in grado di attuare. Questa è la verità."@it12
"Pone pirmininke, man buvo malonu išgirsti G. Verhofstadtą sakant, jog dabar visi suvokia, kad Graikijos problema yra Europos problema. Kokią pareigą turi Graikija? Graikija turi toliau vykdyti svarbiausias struktūrines reformas ir privatizaciją. Todėl norėčiau G. Verhofstadtui pranešti, nes akivaizdu, kad jis buvo suklaidintas, kad šiems dviem klausimams, kurie sudaro reformų esmę ne tik išreiškė pritarimą, bet ir pati pateikė tokius pasiūlymus. Tai pasiūlymai, kurių vyriausybė negali įgyvendinti jau 18 mėnesių. Tokia tiesa."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es priecājos dzirdēt kungu sakām, ka visi tagad saprot, ka Grieķijas problēma ir Eiropas problēma. Kas Grieķijai tagad jādara? Grieķijai ir pienākums turpināt lielas strukturālas reformas un privatizāciju. Es tāpēc vēlos paskaidrot kungam — jo viņš acīmredzot ir ticis maldināts —, ka par šiem diviem jautājumiem, kas veido reformu stūrakmeni ne tikai vienojās, bet tā bija kas izteica šos priekšlikumus, kurus valdība nav spējusi īstenot 18 mēnešu laikā. Tāda ir patiesība."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, με χαρά άκουσα τον Πρόεδρο κύριο Verhofstadt να λέει ότι όλοι πλέον έχουν αντιληφθεί ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ποιο είναι το καθήκον της Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε; Το καθήκον είναι να προωθήσει τις μεγάλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις. Θέλω, λοιπόν, να ενημερώσω τον κύριο Πρόεδρο - γιατί προφανώς είναι παραπληροφορημένος - ότι στα δύο αυτά θέματα, που είναι ο σκληρός πυρήνας των μεταρρυθμίσεων, η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο έχει συμφωνήσει, αλλά οι προτάσεις είναι δικές της. Δικές της προτάσεις που η κυβέρνηση ενάμιση χρόνο τώρα αδυνατεί να πραγματοποιήσει. Αυτή είναι η αλήθεια."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, tot mijn vreugde heb ik de heer Verhofstadt horen zeggen dat iedereen nu inziet dat het Griekse probleem een Europees probleem is. Wat is nu de plicht van Griekenland, mijnheer de Voorzitter? Het is de plicht van Griekenland om een begin te maken met grote structurele hervormingen en privatiseringen. Daarom wil ik de heer Verhofstadt mededelen – want kennelijk is hij niet goed geïnformeerd – dat de niet alleen akkoord gaat met deze twee vraagstukken, die de harde kern vormen van de hervormingen, maar dat het de was die deze voorstellen deed. Deze voorstellen komen van onze partij. Het is de regering die er nu al anderhalf jaar lang niet in slaagt deze te realiseren. Dat is de waarheid."@nl3
"Panie Przewodniczący! Bardzo mnie cieszy stwierdzenie pana posła Verhofstadta, że wszyscy rozumieją już, iż problem Grecji jest problemem Europy. Co natomiast jest obowiązkiem Grecji? Przeprowadzenie poważnych reform strukturalnych i prywatyzacji. Informuję więc pana Verhofstadta, gdyż ewidentnie wprowadzono go w błąd, że jeśli chodzi o te dwie kwestie, które są kamieniem węgielnym reform nie tylko zgodziła się na nie – to właśnie wysunęła te propozycje. Są to wnioski partii których rząd nie jest w stanie wdrożyć od osiemnastu miesięcy. Taka jest prawda."@pl16
"Senhor Presidente, congratulo-me por ouvir o senhor deputado Verhofstadt dizer que agora todos têm consciência de que o problema da Grécia é um problema europeu. Qual é o dever da Grécia? O dever da Grécia é levar a cabo grandes reformas estruturais e privatizações. Gostaria, portanto, de informar melhor o senhor deputado Verhofstadt, porque foi obviamente induzido em erro, de que nestas duas questões, que são a pedra de toque das reformas, a não se limitou a concordar; foi a que fez as propostas. Trata-se de propostas da que passados 18 meses o Governo ainda não conseguiu pôr em prática. Essa é que é a verdade."@pt17
"Dle președinte, am fost încântat să îl aud pe dl Verhofstadt afirmând că toată lumea își dă acum seama că problema Greciei este o problemă europeană. Ce datorie are Grecia? Grecia are datoria de a continua reformele structurale majore și privatizările. Aș dori, prin urmare, să îl informez pe dl Verhofstadt, deoarece este evident că a fost indus în eroare, că referitor la aceste două aspecte, care formează piatra de temelie a reformelor nu numai că a fost de acord; chiar a făcut propunerile. Acestea sunt propunerile din partea pe care guvernul nu a reușit să le pună în aplicare de 18 luni. Acesta este adevărul."@ro18
"Potešilo ma, keď pán Verhofstadt povedal, že teraz si každý uvedomuje, že problém Grécka je európskym problémom. Čo musí Grécko urobiť? Musí presadiť rozsiahle štrukturálne reformy a privatizáciu. Rád by som preto oznámil pánovi Verhofstadtovi, keďže je očividne nesprávne informovaný, že s týmito dvoma otázkami, ktoré tvoria základ reformy, strana nielenže súhlasila, ale bola to práve strana čo tieto návrhy predložila. Sú to návrhy strany ktoré vláda za uplynulých 18 mesiacov nedokázala uskutočniť. Taká je pravda."@sk19
"Gospod predsednik, navdušen sem bil, ko sem slišal gospoda Verhofstadta dejati, da so zdaj vsi sprevideli, da je grški problem evropski problem. Kaj mora Grčija storiti? Grčija mora pospešiti pomembne strukturne reforme in privatizacije. Zato bi rad svetoval gospodu Verhofstadtu, ker je bil očitno zaveden, da se o teh dveh vprašanjih, ki tvorita jedro reform, stranka ni le strinjala; je pripravila predloge. To so predlogi stranke katerih vlada ni bila sposobna izpeljati 18 mesecev. To je resnica."@sl20
"Herr talman! Jag blev väldigt glad över att höra Guy Verhofstadt säga att alla nu inser att Greklands problem är ett europeiskt problem. Vad måste Grekland göra? Grekland måste nu gå vidare med omfattande strukturreformer och privatiseringar. Jag vill därför tala om för Guy Verhofstadt, eftersom han uppenbarligen har blivit vilseledd, att när det gäller dessa två frågor, som utgör hörnstenen i reformerna, har Nea Dimokratia inte bara samtyckt till detta, utan det var i själva verket Nea Dimokratia som kom med förslagen. Dessa förslag, som regeringen har misslyckats med att genomföra i 18 månader vid det här laget, kommer faktiskt från Nea Dimokratia. Det är sanningen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Georgios Koumoutsakos (PPE )"12
"Nea Dimokratia"18,20,1,19,14,16,2,3,13,4,9,17,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph