Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-018-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.11.3-018-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Adesso non teniamo un dibattito. Noi prendiamo nota di questa richiesta e la trasferiremo agli organi competenti. Non vi sono osservazioni, quindi queste modifiche sono approvate. Inoltre, sono state richieste le seguenti modifiche: Oggi, mercoledì 22 giugno 2011, il gruppo Verts/ALE ha chiesto che la discussione sulla economica abbia luogo subito dopo la discussione sulla preparazione della riunione del Consiglio europeo e prima della relazione Deβ sulla politica agricola comune. ( ) Passiamo ora all’ordine del giorno di giovedì. Il gruppo GUE/NGL ha chiesto di rinviare a una tornata successiva la votazione sulle relazioni incluse nella discussione congiunta sulla economica (Ferreira (), Feio (), Ford (), Goulard (), Wortmann-Kool () e Haglund ()). Do la parola all’on. Klute per presentare la richiesta. Passiamo ora all’ordine dei lavori. Il progetto definitivo di ordine del giorno, fissato dalla Conferenza dei presidenti, ai sensi degli articoli 137 e 138 del regolamento, nella riunione del 9 giugno 2011, è stato distribuito. In seguito a consultazioni con i gruppi politici, desidero sottoporre all’Aula le seguenti proposte di modifica del progetto definitivo di ordine del giorno: Giovedì 23 giugno 2011 1. La votazione sulla relazione dell’on. Kastler sull’Anno europeo dell’invecchiamento attivo 2012 () è rinviata alla tornata di luglio. 2. La relazione dell’on. Tatarella sui trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità () sarà direttamente inclusa nel turno di votazioni. Il termine per la presentazione di emendamenti è oggi alle 16.00. Vi sono osservazioni?"@it12
lpv:translated text
"Teď ještě neprobíhá rozprava. Vaši žádost bereme na vědomí a předáme ji příslušným subjektům. Nikdo nic nenamítá, uvedené změny jsou tedy schváleny. Dále ještě byly požadovány tyto změny: Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance požádala, aby se dnes, ve středu 22. června 2011, konala rozprava o správě ekonomických záležitostí hned po rozpravě o přípravě zasedání Evropské rady, tedy před rozpravou o zprávě poslance Desse o společné zemědělské politice. Nyní přejdeme k plánu práce na čtvrtek. Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice požádala, aby hlasování o zprávách, ke kterým se vztahuje společná rozprava o správě ekonomických záležitostí (zpráva, kterou překládá poslankyně Ferreirová (), poslanec Feio (), poslankyně Fordová (), poslankyně Goulardová (), poslankyně Wortmann-Koolová () a poslanec Haglund ()), bylo odloženo na některé z dalších dílčích zasedání. Uděluji slovo panu poslanci Klutovi, aby přednesl tuto žádost. Nyní přejdeme k plánu práce. Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání, který podle článků 137 a 138 jednacího řádu Konference předsedů vypracovala na svém zasedání dne 9. června 2011. Na základě konzultace s politickými skupinami bych Parlamentu chtěl předložit tyto návrhy změn v konečném návrhu pořadu jednání: Čtvrtek 23. června 2011 1. Hlasování o zprávě poslance Kastlera o Evropském roku aktivního stárnutí (2012) () se odkládá na červencové dílčí zasedání. 2. Zpráva poslance Tatarella o traktorech uváděných na trh v rámci přechodného režimu () bude zařazena přímo do hlasování. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je dnes do 16:00. Chce k tomu někdo něco poznamenat?"@cs1
"Forhandlingerne er ikke i gang nu. Vi tager denne anmodning til efterretning og vil give den videre til de relevante organer. Der er ingen kommentarer, så disse ændringsforslag godkendes. Derudover er der blevet anmodet om følgende ændringer: Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance har anmodet om, at forhandlingen i dag, onsdag den 22. juni 2011, om økonomisk styring finder sted umiddelbart efter forhandlingen om forberedelsen af Det Europæiske Råds møde og inden Dess-betænkningen om den fælles landbrugspolitik. Vi går nu videre til arbejdsplanen for torsdag. Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre har anmodet om udsættelse af afstemningen om de betænkninger, der er omfattet af forhandlingen under ét om økonomisk styring (Ferreira (), Feio (), Ford (), Goulard (), Wortmann-Kool () og Haglund ()), til en senere mødeperiode. Hr. Klute får ordet for at fremsætte anmodningen. Vi går nu videre til arbejdsplanen. Det endelige forslag til dagsorden for dette møde, som blev vedtaget på Formandskonferencens møde den 9. juni 2011 i henhold til forretningsordenens artikel 137 og 138, er blevet omdelt. Efter samråd med de politiske grupper ønsker jeg at fremsætte følgende foreslåede ændringsforslag for Parlamentet til det endelige forslag til dagsorden. Torsdag, den 23. juni 2011 1. Afstemningen om betænkningen af hr. Kastler om Det Europæiske År for Aktiv Aldring (2012) () udsættes til mødeperioden i juli. 2. Hr. Tatarellas betænkning om traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen (), vil blive medtaget direkte i afstemningen. Fristen for ændringsforslag er i dag kl. 16.00. Er der nogen kommentarer?"@da2
"Wir befinden uns nicht in einer Aussprache. Wir nehmen diesen Antrag zur Kenntnis und werden ihn an die zuständigen Stellen weiterleiten. Da es keine Anmerkungen gibt, werden diese Änderungsanträge angenommen. Außerdem wurden die folgenden Änderungen beantragt: Die Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz hat beantragt, dass heute, am Mittwoch, den 22. Juni 2011, die Aussprache zum Thema der wirtschaftspolitischen Steuerung unmittelbar nach der Aussprache über die Vorbereitungen für die Tagung des Europäischen Rates und vor dem Bericht Deß über die Gemeinsame Agrarpolitik stattfinden soll. Wir kommen nun zum Arbeitsplan für Donnerstag. Die Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke hat beantragt, die Abstimmung über die Berichte, die Teil der gemeinsamen Aussprache zur wirtschaftspolitischen Steuerung sind (Ferreira (), Feio (), Ford (), Goulard (), Wortmann-Kool () und Haglund ()), auf eine spätere Tagung zu verschieben. Herr Klute hat das Wort, um den Antrag vorzustellen. Wir kommen nun zum Arbeitsplan. Der endgültige Entwurf der Tagesordnung dieser Tagung, wie er in der Konferenz der Präsidenten in ihrer Sitzung vom 9. Juni 2011 gemäß Artikel 137 und 138 der Geschäftsordnung festgelegt wurde, ist verteilt worden. Nach Rücksprache mit den politischen Fraktionen möchte ich dem Parlament gern die folgenden Änderungsvorschläge zum endgültigen Entwurf der Tagesordnung vorlegen: Donnerstag, 23. Juni 2011 1. Die Abstimmung über den Bericht von Herrn Kastler über das Europäische Jahr für aktives Altern (2012) () wird auf die Juli-Tagung verschoben. 2. Der Bericht von Herrn Tatarella über gemäß dem Flexibilitätssystem in Verkehr gebrachte Zugmaschinen () wird unmittelbar Teil der Abstimmung sein. Die Frist für die Einreichung von Änderungsanträgen wird auf heute 16.00 Uhr festgelegt. Gibt es dazu Anmerkungen?"@de9
"Αυτήν τη στιγμή δεν διεξάγουμε συζήτηση. Σημειώνουμε το αίτημα και θα το διαβιβάσουμε στα αρμόδια όργανα. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, οπότε γίνονται δεκτές οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις. Επιπλέον, έχουν ζητηθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία ζήτησε η συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση να διεξαχθεί σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011, αμέσως μετά τη συζήτηση σχετικά με τις προετοιμασίες για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πριν από τη συζήτηση της έκθεσης Dess σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική. Προχωρούμε τώρα στη διάταξη των εργασιών της Πέμπτης. Η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς-Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών ζήτησε να αναβληθεί για μεταγενέστερη περίοδο συνόδου η ψηφοφορία επί των εκθέσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή συζήτηση σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση (Ferreira (), Feio (), Ford (), Goulard (), Wortmann-Kool () και Haglund ()). Ο κ. Klute έχει τον λόγο για να παρουσιάσει το αίτημα. Προχωρούμε τώρα στη διάταξη των εργασιών. Η οριστική έκδοση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης, όπως καταρτίστηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου 2011 σύμφωνα με τα άρθρα 137 και 138 του Κανονισμού, έχει διανεμηθεί. Μετά από διαβουλεύσεις με τις πολιτικές Ομάδες, καταθέτω στο Σώμα τις ακόλουθες προτάσεις τροποποιήσεων της οριστικής έκδοσης του σχεδίου ημερήσιας διάταξης: Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 1. Η ψηφοφορία επί της έκθεσης του κ. Kastler σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) () αναβάλλεται για την περίοδο συνόδου του Ιουλίου. 2. Η έκθεση του κ. Tatarella σχετικά με τους ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος () θα συμπεριληφθεί απευθείας στην ψηφοφορία. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λήγει σήμερα στις 16:00. Υπάρχουν παρατηρήσεις;"@el10
"We are not having a debate now. We take note of this request and will pass it on to the relevant bodies. There are no comments, so these amendments are accepted. In addition, the following changes have been requested: The Group of the Greens/European Free Alliance has requested that today, on Wednesday 22 June 2011, the debate on economic governance take place immediately after the debate on preparations for the European Council meeting and before the Dess report on the common agricultural policy. We shall now move on to the order of business for Thursday. The Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left has asked to postpone to a later part-session the vote on the reports included in the joint debate on economic governance (Ferreira (), Feio (), Ford (), Goulard (), Wortmann-Kool () and Haglund ()). Mr Klute has the floor to present the request. We now move on to the order of business. The final version of the draft agenda as drawn up by the Conference of Presidents at its meeting of 9 June 2011 pursuant to Rules 137 and 138 of the Rules of Procedure has been distributed. Having consulted with the political groups, I would like to submit to the House the following proposed amendments to the final version of the draft agenda: Thursday 23 June 2011 1. The vote on the report by Mr Kastler on the European Year for Active Ageing (2012) () is postponed to the July part-session. 2. The report by Mr Tatarella on tractors placed on the market under the flexibility scheme () will be included directly in the vote. The deadline for tabling amendments is at 16:00 today. Are there any comments?"@en4
"No vamos a celebrar un debate ahora. Tomamos nota de esta petición y se lo comunicaremos a los organismos pertinentes. No hay ninguna observación, así que se aceptan estas enmiendas. Además, se han solicitado los cambios siguientes: El Grupo Verts/ALE ha solicitado que hoy, miércoles 22 de junio de 2011, el debate sobre la gobernanza económica se celebre inmediatamente después del debate sobre la preparación de la reunión del Consejo Europeo y antes del informe Dess sobre la política agrícola común. Ahora pasamos al orden de los trabajos para el jueves. El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica ha pedido que se posponga a un periodo parcial de sesiones posterior la votación sobre los informes incluidos en el debate conjunto sobre la gobernanza económica [Ferreira (), Feio (), Ford (), Goulard (), Wortmann-Kool () y Haglund ()]. El señor Klute tiene la palabra para presentar la petición. Pasamos ahora al orden de los trabajos. Se ha distribuido la versión final del proyecto de orden del día, elaborado conforme a los artículos 137 y 138 del Reglamento por la Conferencia de Presidentes en su reunión del 9 de junio de 2011. Habiendo consultado con los grupos políticos, quisiera presentar a la Cámara las siguientes propuestas de enmienda de la versión final del proyecto de orden del día: Jueves 23 de junio de 2011 1. La votación sobre el informe presentado por el señor Kastler sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo (2012) () se pospone al periodo parcial de sesiones de julio. 2. El informe presentado por el señor Tatarella sobre los tractores comercializados con arreglo al sistema flexible () se incluirá directamente en la votación. El plazo para la presentación de enmiendas concluye hoy a las 16.00 horas. ¿Hay alguna observación?"@es21
"Praegu ei toimu arutelu. Võtame selle soovi teadmiseks ja edastame asjaomastele organitele. Märkusi ei ole, seega on need muudatused vastu võetud. Peale selle taotletakse järgmisi muudatusi. Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon palub, et täna, kolmapäeval, 22. juunil 2011 peetaks majandusjuhtimist käsitlev arutelu vahetult pärast Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamise arutelu, enne Albert Dessi ühise põllumajanduspoliitika raportit. Edasi käsitleme neljapäevast tööplaani. Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon on palunud lükata edasi mõnele järgmisele osaistungjärgule hääletuse majanduse juhtimise ühise arutelu aluseks olevate raportite üle (Ferreira (), Feio (), Ford (), Goulard (), Wortmann-Kool () ja Haglund ()). Taotluse tutvustamiseks saab sõna Jürgen Klute. Jätkame nüüd tööplaaniga. 2011. aasta 9. juunil esimeeste konverentsil kodukorra artiklite 137 ja 138 kohaselt koostatud osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt on välja jagatud. Pidasin fraktsioonidega nõu ning tahaksin esitada täiskogule ettepanekud järgmisteks muudatusteks lõplikus päevakorra projektis. Neljapäev, 23. juuni 2011 1. Hääletus Euroopa aktiivsena vananemise aastat (2012) käsitleva Martin Kastleri raporti () üle lükatakse edasi juuli osaistungjärgule. 2. Paindlikkuskava alusel turule viidud traktoreid käsitlev Salvatore Tatarella raport () pannakse otse hääletusele. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on täna kell 16.00. Kas kellelgi on märkusi?"@et5
"Emme keskustele siitä nyt. Panemme tämän pyynnön merkille ja välitämme sen eteenpäin asiaankuuluville elimille. Huomautuksia ei ole, joten nämä muutokset hyväksytään. Lisäksi on pyydetty seuraavia muutoksia: Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä on pyytänyt, että tänään, keskiviikkona 22. kesäkuuta 2011 keskustelu talouden ohjausjärjestelmästä käydään välittömästi Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelua koskevan keskustelun jälkeen ja ennen keskustelua Albert Deßin yhteisestä maatalouspolitiikasta laatimasta mietinnöstä. Siirrymme nyt torstain käsittelyjärjestykseen. Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto on pyytänyt lykkäämään myöhemmälle istuntojaksolle mietintöjä, jotka kuuluvat yhteiseen keskusteluun talouden ohjausjärjestelmästä (Elisa Ferreira (), Diogo Feio (), Vicky Ford (), Sylvie Goulard (), Corien Wortmann-Kool () ja Carl Haglund ()). Jürgen Klutella on puheenvuoro pyynnön esittämiseksi. Siirrymme nyt käsittelyjärjestykseen. Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 137 artiklan mukaisesti torstaina 9. kesäkuuta 2011 pidetyssä kokouksessa laadittu lopullinen esityslistaluonnos on jaettu. Kuultuani poliittisia ryhmiä haluaisin esittää parlamentille seuraavat ehdotetut muutokset lopulliseen esityslistaluonnokseen: Torstai 23. kesäkuuta 2011 1. Äänestys Martin Kastlerin aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisesta teemavuodesta (2012) laatimasta mietinnöstä () lykätään heinäkuun istuntojaksolle. 2. Salvatore Tatarellan markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti saatettavista traktoreista laatima mietintö () otetaan suoraan äänestykseen. Tarkistusten jättämisen määräaika on tänään kello 16.00. Onko kenellekään mitään huomautettavaa?"@fi7
"L’heure n’est pas au débat. Nous prenons acte de cette demande et la transmettrons aux instances compétentes. Il semble que non. Ces modifications sont donc acceptées. Par ailleurs, les changements suivants ont été demandés: Le groupe Verts/Alliance libre européenne demande que la discussion commune sur la gouvernance économique soit inscrite aujourd’hui, mercredi 22 juin 2011, immédiatement après le débat sur la préparation de la réunion du Conseil européen et avant le rapport Dess sur la politique agricole commune. Passons maintenant à l’ordre des travaux de jeudi. Le groupe confédéral de la Gauche unitaire/Gauche verte nordique a introduit une demande tendant à reporter à une prochaine période de session le vote sur les rapports concernant la discussion commune sur la gouvernance économique [rapport Ferreira (), rapport Feio (), rapport Ford (), rapport Goulard (), rapport Wortmann-Kool () et rapport Haglund ()]. Je cède la parole à M. Klute pour présenter sa demande. Venons-en maintenant à l’ordre des travaux. Le projet définitif d’ordre du jour tel qu’il a été établi, conformément aux articles 137 et 138 du règlement, par la Conférence des présidents, lors de sa réunion du 9 juin 2011, a été distribué. Après avoir consulté les groupes politiques, je voudrais soumettre à l’Assemblée les propositions suivante de modification du projet définitif d’ordre du jour: Jeudi 23 juin 2011 1. Le vote sur le rapport de M. Kastler sur l’Année européenne du vieillissement actif (2012) () est reporté à la période de session de juillet. 2. Le rapport de M. Tatarella sur les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité () sera inscrit directement à l’heure des votes. Le délai de dépôt des amendements est fixé à ce mercredi 16 heures. Y a-t-il des observations?"@fr8
"Most nem tartunk vitát. Feljegyezzük ezt a kérést, és továbbítjuk az illetékes szerveknek. Nincs észrevétel, tehát ezek a módosítások elfogadásra kerültek. Ezenfelül a következő módosításokat kérték: A Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja ma, 2011. június 22-én, szerdán azt kérte, hogy a gazdasági kormányzásról szóló vitára közvetlenül az Európai Tanács ülésének előkészítéséről szóló vitát követően és a közös agrárpolitikáról szóló Dess-jelentést megelőzően kerüljön sor. Most áttérünk a csütörtöki ügyrendre. Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja kérte, hogy a gazdasági kormányzásról szóló közös vitában szereplő jelentésekről (Ferreira (), Feio (), Ford (), Goulard (), Wortmann-Kool () és Haglund ()) történő szavazást halasszuk egy későbbi ülésre. A kérés előterjesztéséhez Klute úré a szó. Most áttérünk az ügyrendre. A végleges napirendtervezetet a 2011. június 9-én tartott elnökök értekezletén elfogadottakkal összhangban, az eljárási szabályzat 137. és 138. cikkének megfelelően kiosztották. A képviselőcsoportokkal való konzultációt követően szeretném a tisztelt Ház elé terjeszteni a végleges napirendtervezet tekintetében javasolt következő módosításokat: 2011. június 23., csütörtök 1. Kastler úrnak az aktív időskor európai évéről (2012) szóló jelentéséről () történő szavazást a júliusi ülésre halasztjuk. 2. Tatarella úrnak a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott traktorokról szóló jelentését () közvetlenül felvesszük a szavazásba. A módosítások benyújtásának határideje ma 16.00 óra. Van észrevétel?"@hu11
"Dabar nediskutuojame. Atsižvelgiame į šį prašymą ir perduosime jį atitinkamoms įstaigoms. Pastabų nėra, todėl pakeitimams pritarta. Be to, prašoma tokių pakeitimų: Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas paprašė šiandien, 2011 m. birželio 22 d., diskusijas dėl ekonomikos valdysenos surengti iš karto po diskusijų dėl rengimosi Europos Vadovų Tarybos susitikimui ir prieš A. Desso pranešimą dėl bendros žemės ūkio politikos. Dabar pereisime prie ketvirtadienio darbų programos. Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji paprašė iki kitos mėnesinės sesijos atidėti balsavimą dėl pranešimų, įtrauktų į bendrą diskusiją dėl ekonomikos valdysenos (E. Ferreira (), D. Feio (), V. Ford (), S. Goulard (), C. Wortmann-Kool () ir C. Haglund (). J. Klute suteikiama galimybė pateikti prašymą. Dabar pereiname prie darbų programos. 2011 m. birželio 9 d. Pirmininkų sueigos posėdyje išplatinta pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 ir 138 straipsnius parengta galutinė darbotvarkės projekto versija. Pasikonsultavęs su frakcijomis, norėčiau Parlamentui pateikti tokius galutinės darbotvarkės projekto pakeitimus: 2011 m. birželio 23 d., ketvirtadienis 1. Balsavimas dėl M. Kastlerio pranešimo dėl Europos aktyvaus senėjimo metų (2012) () atidedamas iki liepos mėnesio mėnesinės sesijos. 2. S. Tatarellos pranešimas dėl traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą (), bus įtrauktas tiesiogiai į balsavimą. Pakeitimus šiandien galima pateikti iki 16.00 val. Ar bus pastabų?"@lt14
"Mēs nedebatēsim tagad. Mēs ņemsim vērā šo lūgumu un nodosim to attiecīgajām iestādēm. Komentāru nav, tātad grozījumi ir pieņemti. Papildus ir saņemti pieprasījumi ieviest šādus grozījumus: Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa ir lūgusi šodien — trešdien, 2011. gada 22. jūnijā — noturēt debates par ekonomikas pārvaldību uzreiz pēc debatēm par gatavošanos Eiropadomes sanāksmei un pirms ziņojuma par kopējo lauksaimniecības politiku. Tagad pāriesim pie darba kārtības ceturtdienai. Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa ir pieprasījusi pārcelt uz kādu vēlāku papildu sesiju balsojumu par ziņojumiem, kas iekļauti kopīgajās debatēs par ekonomikas pārvaldību ( () () un ()). kungam tiek dots vārds, lai iepazīstinātu ar šo pieprasījumu. Tagad pāriesim pie darba kārtības. Ir izdalīta Priekšsēdētāju konferences 2011. gada 9. jūnija sanāksmē saskaņā ar Reglamenta 137. un 138. pantu izstrādātās darba kārtības galīgā versija. Pēc konsultēšanās ar politiskajām grupām es vēlos iesniegt Parlamentam šādus ierosinātos grozījumus darba kārtības galīgajā versijā: Ceturtdiena, 2011. gada 23. jūnijs 1. Balsojums par kunga ziņojumu par Eiropas gadu aktīvām vecumdienām (2012. gads) () ir pārcelts uz jūlija papildu sesiju. 2. kunga ziņojums par traktoriem, kurus laiž tirgū saskaņā ar „elastības shēmu” (), tiks iekļauts tieši balsojumā. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir šodien līdz plkst. 16.00. Vai ir kādi komentāri?"@lv13
"Adesso non teniamo un dibattito. Noi prendiamo nota di questa richiesta e la trasferiremo agli organi competenti. Non vi sono osservazioni, quindi queste modifiche sono approvate. Inoltre, sono state richieste le seguenti modifiche: Oggi, mercoledì 22 giugno 2011, il gruppo Verts/ALE ha chiesto che la discussione sulla economica abbia luogo subito dopo la discussione sulla preparazione della riunione del Consiglio europeo e prima della relazione Deβ sulla politica agricola comune. ( ) Passiamo ora all'ordine del giorno di giovedì. Il gruppo GUE/NGL ha chiesto di rinviare a una tornata successiva la votazione sulle relazioni incluse nella discussione congiunta sulla economica (Ferreira (), Feio (), Ford (), Goulard (), Wortmann-Kool () e Haglund ()). Do la parola all'on. Klute per presentare la richiesta. Passiamo ora all'ordine dei lavori. Il progetto definitivo di ordine del giorno, fissato dalla Conferenza dei presidenti, ai sensi degli articoli 137 e 138 del regolamento, nella riunione del 9 giugno 2011, è stato distribuito. In seguito a consultazioni con i gruppi politici, desidero sottoporre all'Aula le seguenti proposte di modifica del progetto definitivo di ordine del giorno: Giovedì 23 giugno 2011 1. La votazione sulla relazione dell'on. Kastler sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012 () è rinviata alla tornata di luglio. 2. La relazione dell'on. Tatarella sui trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità () sarà direttamente inclusa nel turno di votazioni. Il termine per la presentazione di emendamenti è oggi alle 16.00. Vi sono osservazioni?"@mt15
"We zijn nu niet bezig met een debat. We nemen nota van dit verzoek en zullen het aan de relevante organen doorgeven. Aangezien er geen opmerkingen zijn, worden deze aanpassingen geacht te zijn aanvaard. Daarnaast zijn de volgende verzoeken gedaan: De Verts/ALE-Fractie heeft verzocht om de inschrijving vandaag, woensdag 22 juni 2011, van de gecombineerde behandeling van de economische governance na het debat over de voorbereiding van de Europese Raad en voor de behandeling van het verslag-Dess over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. We gaan nu over op de agenda voor donderdag. De GUE/NGL-Fractie heeft verzocht om uitstel tot een volgende vergaderperiode van de stemming over de in de gecombineerde behandeling opgenomen verslagen over de economische governance (verslag van Elisa Ferreira -, verslag van Diogo Feio -, verslag van Vicky Ford -, verslag van Sylvie Goulard -, verslag van Corien Wortmann-Kool -en verslag van Carl Haglund -). Het woord wordt gevoerd door de heer Klute, die het verzoek toelicht. We gaan nu over op de agenda. Aan de orde is de definitieve ontwerpagenda die door de Conferentie van voorzitters is opgesteld overeenkomstig de artikelen 137 en 138 van het Reglement tijdens haar vergadering van 9 juni 2011. Na de fracties te hebben geraadpleegd, wil ik het Parlement de volgende voorgestelde aanpassingen overleggen voor de vaststelling van de definitieve ontwerpagenda: Donderdag 23 juni 2011 1. De stemming over het verslag van de heer Kastler over het Europees Jaar voor actief ouder worden (2012) () wordt uitgesteld tot de vergaderperiode van juli. 2. Het verslag van de heer Tatarella over trekkers die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht () wordt rechtstreeks onder de stemmingen ingeschreven. De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op vandaag, 16.00 uur. Zijn er opmerkingen?"@nl3
"Obecnie nie prowadzimy debaty. Odnotowujemy zatem ten wniosek i przekażemy go odpowiednim organom. Nie ma uwag, zatem poprawki zostają przyjęte. Złożono ponadto wniosek w sprawie następujących poprawek: Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie prosi, by dziś, w środę, 22 czerwca 2011 r., debata w sprawie zarządzania gospodarką odbyła się natychmiast po debacie w sprawie przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej, a przed sprawozdaniem pana Dessa w sprawie wspólnej polityki rolnej. Obecnie przejdziemy do porządku obrad na czwartek. Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica wnioskuje o przełożenie na późniejsze posiedzenie dodatkowe głosowania w sprawie sprawozdań ujętych we wspólnej debacie w sprawie zarządzania gospodarką (Ferreira (), Feio (), Ford (), Goulard (), Wortmann-Kool () i Haglund ()). Oddaję głos panu posłowi Klute, by przedstawił wspomniany wniosek. Przejdźmy teraz do porządku obrad. Ostateczna wersja projektu porządku dziennego opracowanego przez Konferencję Przewodniczących na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r. zgodnie z art. 137 i 138 Regulaminu została Państwu przedstawiona. Po konsultacjach z grupami politycznymi pragnę przedstawić temu Parlamentowi następujące propozycje poprawek do końcowego projektu porządku dziennego: Czwartek, 23 czerwca 2011 r. 1. Głosowanie w sprawie sprawozdania pana posła Kastlera w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych (2012) () zostaje przełożone na lipcowe posiedzenie dodatkowe. 2. Sprawozdanie pana posła Tatarelli w odniesieniu do przepisów dotyczących ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności () zostanie ujęte bezpośrednio w głosowaniu. Termin składania poprawek upływa dziś o godz. 16.00. Czy są uwagi?"@pl16
"Não vamos realizar esse debate agora. Tomámos nota do pedido e vamos transmiti-lo aos órgãos pertinentes. Não há observações, portanto as alterações são aprovadas. Além disso, foram pedidas as seguintes alterações: O Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia pediu que hoje, quarta-feira, 22 de Junho de 2011, o debate sobre governação económica tenha lugar imediatamente após o debate sobre a preparação da reunião do Conselho Europeu e antes do relatório Dess sobre a política agrícola comum. Passamos à ordem do dia de quinta-feira. O Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia-Esquerda Nórdica Verde solicitou o adiamento da votação dos relatórios incluídos no debate conjunto sobre governação económica (Ferreira (), Feio (), Ford (), Goulard (), Wortmann-Kool () e Haglund ()) para um período de sessões posterior. O senhor deputado Klute tem a palavra para apresentar o pedido. Passamos agora à ordem dos trabalhos. Foi distribuída a versão definitiva do projecto de ordem do dia elaborado pela Conferência dos Presidentes na reunião de 9 de Junho de 2011, nos termos dos artigos 137.º e 138.º do Regimento. Após consulta aos Grupos políticos, gostaria de apresentar à Câmara as seguintes propostas de alteração à versão definitiva do projecto de ordem do dia: Quinta-feira, 23 de Junho de 2011 1. A votação do relatório do senhor deputado Kastler sobre o Ano Europeu do Envelhecimento Activo (2012) () é adiada para o período de sessões de Julho. 2. O relatório do senhor deputado Tatarella sobre tractores introduzidos no mercado ao abrigo do regime de flexibilidade () será incluído directamente na votação. O prazo para a entrega de alterações termina às 16H00 de hoje. Há alguma observação?"@pt17
"Nu avem o dezbatere acum. Luăm în considerare această solicitare și o vom transmite organismelor competente. Nu există comentarii, deci aceste amendamente sunt acceptate. În plus, au fost solicitate următoarele modificări: Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană a solicitat ca astăzi, miercuri, 22 iunie 2011, dezbaterea privind guvernanța economică să se desfășoare imediat după dezbaterea referitoare la pregătirea reuniunii Consiliului European și înainte de raportul Dess referitor la politica agricolă comună. Vom trece acum la ordinea lucrărilor pentru joi. Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică a solicitat amânarea pentru o perioadă de sesiune ulterioară a votului privind rapoartele incluse în dezbaterea comună referitoare la guvernanța economică [Ferreira (), Feio (), Ford (), Goulard (), Wortmann-Kool () și Haglund ()]. Dl Klute are cuvântul pentru a prezenta solicitarea. Trecem acum la ordinea lucrărilor. A fost distribuită versiunea finală a proiectului de ordine de zi întocmit de Conferința președinților în cadrul reuniunii sale din data de 9 iunie 2011, în conformitate cu articolele 137 și 138 din Regulamentul de procedură. În urma consultării cu grupurile politice, aș dori să prezint Camerei următoarele amendamente propuse pentru versiunea finală a proiectului de ordine de zi: Joi, 23 iunie 2011 1. Votul asupra raportului elaborat de dl Kastler referitor la Anul european al îmbătrânirii active (2012) () se amână pentru perioada de sesiune din iulie. 2. Raportul elaborat de dl Tatarella referitor la tractoarele introduse pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate () va fi supus direct la vot. Termenul de depunere a amendamentelor este astăzi, ora 16.00. Există vreun comentariu?"@ro18
"Teraz nevedieme rozpravu. Berieme na vedomie túto žiadosť a predložíme ju príslušným orgánom. Neboli predložené žiadne pripomienky, preto sa tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijímajú. Okrem toho bola predložená žiadosť o tieto zmeny: Skupina zelených/Európska slobodná aliancia požiadala, aby sa dnes, v stredu 22. júna 2011, uskutočnila rozprava o hospodárskom riadení ihneď po rozprave o príprave zasadnutia Európskej rady a pred rozpravou o správe pána Dessa o spoločnej poľnohospodárskej politike. Teraz prejdeme k programu práce na štvrtok. Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica požiadala o odloženie hlasovania o správach zahrnutých do spoločnej rozpravy o hospodárskom riadení na neskoršiu schôdzu (Ferreirová (), Feio (), Fordová (), Goulardová (), Wortmannová-Koolová () a Haglund ()). Slovo má pán Klute, aby predložil žiadosť. Teraz prejdeme k programu práce. Konečné znenie návrhu programu, ktorý navrhla Konferencia predsedov na svojom zasadnutí z 9. júna 2011 v súlade s článkami 137 a 138 rokovacieho poriadku, bolo rozdané. Po konzultácii s politickými skupinami by som chcel Parlamentu predložiť tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ku konečnej verzii návrhu programu. Štvrtok 23. júna 2011 1. Hlasovanie o správe pána Kastlera o Európskom roku aktívneho starnutia (2012) () sa presúva na júlové zasadnutie. 2. Správa pána Tatarellu o traktoroch uvádzaných na trh v rámci systému flexibility () bude predložená priamo na hlasovanie. Lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je dnes do 16.00 hod. Sú nejaké pripomienky?"@sk19
"Zdaj o tem ne razpravljamo. Zabeležili bomo to zahtevo in jo podali ustreznim telesom. Pripomb ni, torej so spremembe sprejete. Poleg tega so bile zahtevane naslednje spremembe: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze je zahtevala, da se danes, v sredo, 22. junija 2011, razprava o gospodarskem upravljanju umesti takoj za razpravo o pripravah na zasedanje Evropskega sveta in pred poročilo gospoda Dessa o skupni kmetijski politiki. Zdaj bomo prešli na razpored dela za četrtek. Konfederalna skupina Evropske združene levice – Zelene nordijske levice je zahtevala preložitev glasovanja o poročilih, vključenih v skupno razpravo o gospodarskem upravljanju (Ferreira (), Feio (), Ford (), Goulard (), Wortmann-Kool () in Haglund ()), na kasnejše delno zasedanje. Gospod Klute ima besedo, da predstavi zahtevo. Zdaj bomo prešli na razpored dela. Razdeljena je bila zadnja različica osnutka dnevnega reda, kot je bil pripravljen na konferenci predsednikov na njihovem zasedanju 9. junija 2011, v skladu s členoma 137 in 138 Poslovnika. Po posvetovanju s političnimi skupinami bi rad predložil Parlamentu naslednje predlagane spremembe zadnje različice osnutka dnevnega reda: Četrtek, 23. junij 2011: 1. Glasovanje o poročilu gospoda Kastlerja o evropskem letu aktivnega staranja (2012) () je preloženo na julijsko delno zasedanje. 2. Poročilo gospoda Tatarelle o traktorjih, danih na trg v okviru sistema prožnosti, () bo vključeno neposredno v glasovanje. Rok za vložitev predlogov sprememb je danes do 16.00. Imate kakršne koli pripombe?"@sl20
"Vi har ingen debatt nu. Vi noterar denna begäran och kommer att vidarebefordra den till berörda organ. Eftersom det inte finns några synpunkter har ändringsförslagen godkänts. Dessutom har följande ändringar begärts: Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen har begärt att debatten om ekonomisk styrning ska äga rum i dag, dvs. onsdagen den 22 juni 2011, omedelbart efter debatten om förberedelserna inför Europeiska rådets möte och före betänkandet av Albert Dess om den gemensamma jordbrukspolitiken. Vi går nu över till arbetsplanen för torsdagen. Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster har begärt att omröstningen om de betänkanden som omfattas av den gemensamma debatten om ekonomisk styrning (Ferreira (), Feio (), Ford (), Goulard (), Wortmann-Kool () och Haglund ()) ska skjutas upp till en senare sammanträdesperiod. Jürgen Klute har ordet för att framföra begäran. Vi ska nu gå över till arbetsplanen. Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista som upprättades av talmanskonferensen vid sammanträdet den 9 juni 2011 har delats ut (artiklarna 137 och 138 i arbetsordningen). Efter överläggningar med de politiska grupperna vill jag lägga fram följande ändringsförslag till den slutliga versionen av förslaget till föredragningslista: 1. Omröstningen om betänkandet av Martin Kastler om Europaåret för aktivt åldrande (2012) () ska skjutas upp till sammanträdesperioden i juli. 2. Betänkandet av Salvatore Tatarella om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet () ska tas med direkt i omröstningen. Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag är i dag kl. 16.00. Finns det några synpunkter?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(A alteração é rejeitada)"17
"(A módosítást elutasítják.)"11
"(Amendamentul a fost respins)"18
"(Der Änderungsantrag wird abgelehnt.)"9
"(Grozījumu noraidīja)"13
"(Muudatusettepanek lükati tagasi)"5
"(Pakeitimas atmestas)"14
"(Poprawkę odrzucono)"16
"(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol zamietnutý.)"19
"(Se rechaza la enmienda)"21
"(Sprememba je bila zavrnjena)"20
"(Tarkistus hylättiin.)"7
"(The amendment was rejected)"4
"(Změna byla zamítnuta)"1
"(Ändringsförslaget förkastades.)"22
"(Ændringsforslaget blev forkastet)"2
"(Η τροποποίηση απορρίπτεται)"10
"A. Dess"13
"C. Haglund"13
"Kastler "13
"S. Goulard"13
"Torsdagen den 23 juni 2011."22
"V. Ford"13
"governance"15,15,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph