Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-09-Speech-4-267-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110609.18.4-267-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich möchte nur den Kollegen fragen, was eigentlich die dauernden Bekenntnisse zur Universalität der Menschenrechte sollen, wenn es im Fall der Ukraine plötzlich nur um innere Angelegenheiten geht. Das ist die alte sowjetische Argumentation, zu sagen, man dürfe sich nicht in die inneren Angelegenheiten eines Landes einmischen. Wenn es um Menschenrechte geht, werden wir dies immer tun – gerade auch bei einem so wichtigen Partner wie der Ukraine."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěl bych se jen zeptat svého kolegy, co znamenají ta neustálá prohlášení o univerzalitě lidských práv, když se v případě Ukrajiny tato záležitost najednou týká jen vnitřních záležitostí. Říkat, že by nikdo neměl zasahovat do vnitřních věcí země, je starý sovětský argument. V případech, které se týkají lidských práv, budeme vždycky zasahovat, zejména pokud jde o tak důležitého partnera, jako je Ukrajina."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil blot spørge min kollega om, hvad de fortsatte erklæringer om de universelle menneskerettigheder betyder, hvis spørgsmålet, når det drejer sig om Ukraine, pludselig er et internt anliggende. At sige, at man ikke må gribe ind i et lands indre anliggender, er det gamle sovjetargument. I sager om menneskerettigheder vil vi altid gribe ind, især over for en partner, der er så vigtig som Ukraine."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλά να ρωτήσω τον συνάδελφό μου τι σημαίνουν οι συνεχείς δηλώσεις σχετικά με την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν, στην περίπτωση της Ουκρανίας, το θέμα αφορά ξαφνικά μόνο εσωτερικές υποθέσεις. Η δήλωση ότι κανείς δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις μιας χώρας είναι το παλιό σοβιετικό επιχείρημα. Σε υποθέσεις που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα, θα παρεμβαίνουμε πάντα, ιδιαίτερα σε σχέση με έναν τόσο σημαντικό εταίρο όπως η Ουκρανία."@el10
"Mr President, I would simply like to ask my fellow Member what the continuous declarations concerning the universality of human rights mean when, in the case of Ukraine, the issue suddenly only concerns internal affairs. Saying that no one should intervene in the internal affairs of a country is the old Soviet argument. In cases which concern human rights, we will always intervene, in particular with regard to a partner as important as Ukraine."@en4
"Señor Presidente, simplemente me gustaría preguntar a mi colega qué significan las continuas declaraciones relativas a la universalidad de los derechos humanos cuando, en el caso de Ucrania, la cuestión de repente solo afecta a asuntos internos. Decir que nadie debe intervenir en los asuntos internos de un país es el argumento de la antigua Unión Soviética. En los casos que afectan a los derechos humanos, siempre intervendremos, en concreto en lo que respecta a un socio tan importante como Ucrania."@es21
"Austatud juhataja, tahaksin kolleegilt vaid küsida, mis mõte on pidevatel avaldustel inimõiguste universaalsuse kohta, kui Ukraina puhul muutub see küsimus ühtäkki siseasjaks. Ütlus, et keegi ei tohiks sekkuda riigi siseasjadesse, on vana, Nõukogude Liidule omane argument. Me sekkume inimõigusi puudutavatel juhtudel alati, eriti nii olulise partneri puhul nagu Ukraina."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan vain kysyä kollegaltani, mitä tarkoitetaan jatkuvilla ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta koskevilla julistuksilla, kun asiassa on Ukrainan tapauksessa yhtäkkiä ainoastaan kyse sisäisistä asioista. Lausuma, jonka mukaan kenenkään ei pitäisi puuttua valtioiden sisäisiin asioihin, on vanha neuvostoliittolainen sanonta. Puutumme aina ihmisoikeuksia koskeviin tapauksiin, erityisesti Ukrainan kaltaisen tärkeän kumppanin kohdalla."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais simplement demander à mon collègue ce que signifient les déclarations incessantes sur l’universalité des droits de l’homme si en Ukraine ils peuvent soudain ne plus concerner que les affaires intérieures. Affirmer que personne ne doit intervenir dans les affaires intérieures d’un pays, c’est un vieil argument soviétique. Dans les cas qui concernent les droits de l’homme, nous interviendrons toujours, et particulièrement quand il s’agit d’un partenaire aussi important que l’Ukraine."@fr8
"Elnök úr, csak azt szeretném kérdezni képviselőtársamtól, hogy mégis mit jelent az emberi jogok egyetemességének folyamatos hangsúlyozása, ha most Ukrajna esetében hirtelen arról beszélünk, hogy nem szabad beavatkozni egy ország belügyeibe. A Szovjetunió szokása volt azzal érvelni, hogy nem szabad beavatkozni egy ország belügyeibe. Az emberi jogokkal kapcsolatos esetekben mindig be fogunk avatkozni, különösen egy olyan fontos partnerünk, mint Ukrajna esetében."@hu11
"Signor Presidente, desidero semplicemente chiedere al mio collega che senso abbiano le continue dichiarazioni sull’universalità dei diritti umani quando sembra che, nel caso dell’Ucraina, il problema d’improvviso riguardi solo questioni interne. Affermare che nessuno dovrebbe interferire nelle questioni interne di un paese è la vecchia argomentazione sovietica. Noi interverremo sempre in casi che riguardano i diritti umani, specialmente se si tratta di un partner importante quale l’Ucraina."@it12
"Pone pirmininke, paprasčiausiai norėčiau kolegos Parlamento nario paklausti, kokia yra nuolatinių deklaracijų, susijusių su žmogaus teisių visuotinumu, reikšmė, kai Ukrainos atveju klausimas staiga susijęs tik su vidaus reikalais. Teiginys, kad niekas neturėtų kištis į šalies vidaus reikalus, yra senas sovietinis argumentas. Atvejais, susijusiais su žmogaus teisėmis, mes visada imsimės veiksmų, visų pirma, kai tai susiję su tokia svarbia partnere kaip Ukraina."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vienkārši gribu pajautāt savam kolēģim, kāda nozīme ir nemitīgajām deklarācijām par cilvēktiesību universālumu, ja Ukrainas gadījumā šis jautājums pēkšņi attiecas tikai uz iekšējām lietām. Apgalvot, ka neviens nedrīkst iejaukties valsts iekšējās lietās, ir vecs padomju ideoloģijas arguments. Gadījumos, kas attiecas uz cilvēktiesībām, mēs vienmēr iejauksimies, jo īpaši attiecībā uz tik svarīgu partneri kā Ukraina."@lv13
"Herr Präsident! Ich möchte nur den Kollegen fragen, was eigentlich die dauernden Bekenntnisse zur Universalität der Menschenrechte sollen, wenn es im Fall der Ukraine plötzlich nur um innere Angelegenheiten geht. Das ist die alte sowjetische Argumentation, zu sagen, man dürfe sich nicht in die inneren Angelegenheiten eines Landes einmischen. Wenn es um Menschenrechte geht, werden wir dies immer tun – gerade auch bei einem so wichtigen Partner wie der Ukraine."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik zou mijn collega slechts willen vragen wat de waarde is van de voortdurende verklaringen met betrekking tot de rechten van de mens, als deze kwestie in Oekraïne nu plotseling een interne aangelegenheid is. Zeggen dat men zich niet mag mengen in de interne aangelegenheden van een land, is het oude Sovjetargument. Als het om mensenrechten gaat, zullen we altijd tussenbeide komen, met name als het om een zo belangrijke partner als Oekraïne gaat."@nl3
"Panie Przewodniczący! Chciałbym tylko zapytać kolegę posła, co znaczą ciągłe deklaracje dotyczące uniwersalności praw człowieka, skoro, w przypadku Ukrainy, sprawa nagle sprowadza się jedynie do spraw wewnętrznych. Stwierdzenie, że nikt nie powinien ingerować w wewnętrzne sprawy kraju jest starym, sowieckim argumentem. W przypadkach dotyczących praw człowieka będziemy zawsze ingerować, szczególnie w odniesieniu do tak ważnego partnera, jak Ukraina."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria simplesmente de perguntar ao meu colega qual é o significado das contínuas declarações sobre a universalidade dos direitos humanos quando, no caso da Ucrânia, a questão subitamente diz apenas respeito aos assuntos internos. Dizer que ninguém deve interferir nos assuntos internos de um país é um velho argumento soviético. Nos casos que dizem respeito aos direitos humanos iremos sempre intervir, sobretudo quando se trata de um parceiro tão importante como a Ucrânia."@pt17
"Dle președinte, aș dori doar să îi întreb pe colegii mei deputați ce semnificație au declarațiile nesfârșite privind universalitatea drepturilor omului atunci când, în cazul Ucrainei, problema se referă dintr-o dată numai la treburile interne. Spunând acest lucru, nimeni nu ar trebui să intervină în treburile interne ale unei țări, iar acesta este vechiul argument sovietic. Vom interveni mereu în cazurile care privesc drepturile omului, în special cu privire la un partener atât de important precum Ucraina."@ro18
"Chcem sa len kolegu poslanca spýtať, aký majú zmysel neustále vyhlásenia týkajúce sa všeobecnej platnosti ľudských práv, keď v prípade Ukrajiny sa zrazu táto otázka týka už len vnútorných záležitostí. Hovoriť, že nikto by nemal zasahovať do vnútorných záležitostí krajiny, je starý sovietsky argument. V prípadoch, ktoré sa týkajú ľudských práv, budeme vždy zasahovať, a to najmä pokiaľ ide o takého dôležitého partnera, akým je Ukrajina."@sk19
"Gospod predsednik, svojega kolego bi rad samo vprašal, čemu služijo nenehna razglašanja univerzalnosti človekovih pravic, če gre v primeru Ukrajine nenadoma za notranje zadeve. Govoriti, da nihče ne bi smel posegati v notranje zadeve države, je staro sovjetsko razmišljanje. V primere, ki zadevajo človekove pravice, bomo vedno posegali, zlasti pri tako pomembni partnerici, kot je Ukrajina."@sl20
"Herr talman! Jag skulle bara vilja fråga min kollega vad dessa ständiga förklaringar om mänskliga rättigheters allmängiltighet betyder, när det hela plötsligt bara handlar om inrikes frågor, som i fallet med Ukraina. Att säga att ingen bör ingripa i inrikes frågor i ett land är Sovjetunionens gamla argument. I fall som rör mänskliga rättigheter kommer vi alltid att ingripa, särskilt när det gäller en partner som är så viktig som Ukraina."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph