Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-09-Speech-4-244-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110609.17.4-244-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, no one will disagree that terrorism needs to be prevented and that suspects need to be tried and held accountable, brought to justice in a fair trial, but in the so-called war on terror, we risk compromising precisely those freedoms and values that we claim to defend against destruction through terrorism. If we allow the erosion of fundamental rights and principles, we will have allowed the terrorists to win. If we act unjustly, we are less credible and even weak. The declaration of the end of the war on terror was one of the first landmarks by President Obama. However, the failure to close Guantánamo Bay is disappointing and we must also look at ourselves in Europe. We are unwilling to take remaining inmates and we must get clarity on the participation in renditions and extrajudicial acts, including torture, on European soil. Yes, we must hold ourselves to the highest standards and open these dark pages of recent EU history. That means we must openly be able to talk about countries involved. Even in this Parliament, that still appears to be difficult. The EU and US need to work together, not in violating human rights, but rather to address the most pressing threats in our world. We generally share core values, but the difference in our position on the death penalty, which I am proud to say is entirely banned in Europe, makes our joint voice less effective and less credible in the world. Let us lead by example in the free world and let us be known for our respect for human rights, indiscriminately of whether we are dealing with friends or enemies."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, všichni budeme souhlasit s tím, že terorismu je třeba předcházet a postavit jej před soud ve spravedlivém soudním řízení, ale v takzvané válce proti terorismu se vystavujeme nebezpečí, že ohrozíme právě ty svobody a hodnoty, které chceme chránit před zničením prostřednictvím terorismu. Umožníme-li nahlodání základních práv a zásad, dovolíme teroristům vyhrát. Budeme-li jednat nespravedlivě, budeme méně věrohodní a dokonce až slabí. Prohlášení o ukončení války s terorismem byl jeden z prvních významných milníků prezidenta Obamy. Skutečnost, že Guantánamo nebylo uzavřeno, je zklamáním a my v Evropě musíme hledět i na sebe. Nechceme přebírat zbývající vězně a musíme mít jasno o podílu na vydávání osob a mimosoudních úkonech, včetně mučení, na evropské půdě. Musíme se samozřejmě držet nejvyšších standardů a otevřít tyto temné stránky historie EU. To znamená, že musíme být schopni otevřeně hovořit o zemích, které jsou do toho zapojeny. Zdá se, že i v tomto Parlamentu je to obtížné. EU a USA musí spolupracovat nikoli na porušování lidských práv, ale musí čelit nejnaléhavějším hrozbám našeho světa. Obecně sdílíme klíčové hodnoty, ale v důsledku rozdílného postoje k trestu smrti, který je, jak mohu hrdě prohlásit, v Evropě úplně zakázaný, je náš společný hlas ve světě méně účinný a méně důvěryhodný. Buďme příkladem ve svobodném světě a proslavme se dodržováním lidských práv bez ohledu na to, zda jednáme s přáteli nebo s nepřáteli."@cs1
"Hr. formand! Ingen kan være uenig i, at terrorisme skal forhindres, og at mistænkte skal stilles til ansvar, stilles for en dommer ved en retfærdig rettergang, men i den såkaldte krig mod terror risikerer vi at skade netop de friheder og værdier, som vi påstår, at vi forsvarer mod at blive ødelagt af terrorisme. Hvis vi tillader en underminering af de grundlæggende rettigheder og principper, lader vi terroristerne vinde. Hvis vi handler uretfærdigt, bliver vi mindre troværdige og endog svage. En af præsident Obamas første milepæle var at erklære krigen mod terror for afsluttet. Men det er skuffende, at det ikke er lykkedes at lukke Guantánamo Bay, og vi skal også se på os selv her i Europa. Vi er uvillige til at modtage de resterende tilbageholdte, og vi skal have klarhed over deltagelsen i overførsler og udenretslige handlinger, herunder tortur, på europæisk jord. Ja, vi skal fastholde de højeste standarder og åbne disse mørke sider af den nyere EU-historie. Det betyder, at vi åbent skal tale om de implicerede lande. Selv her i Parlamentet ser dette ud til at være vanskeligt. EU og USA skal arbejde sammen, ikke om at overtræde menneskerettigheder, men for at håndtere de mest presserende trusler i vores verden. Vi har generelt de samme værdier, men forskellen i vores holdning til dødsstraf, som jeg er stolt over at sige er helt forbudt i Europa, gør vores fælles stemme mindre effektiv og troværdig i resten af verden. Lad os gå foran med et godt eksempel i den frie verden, og lad os blive kendt for vores respekt for menneskerettigheder, uanset om vi behandler venner eller fjender."@da2
"Herr Präsident! Niemand wird abstreiten, dass Terrorismus verhindert werden muss und dass Verdächtige zur Verantwortung gezogen und in fairen Verfahren vor Gericht gestellt werden müssen. In dem sogenannten Krieg gegen den Terror setzen wir aber genau die Freiheiten und Werte aufs Spiel, die wir behaupten gegen die Zerstörung durch den Terrorismus zu verteidigen. Wenn wir die Untergrabung der Grundrechte und -prinzipien zulassen, dann lassen wir es zu, dass der Terrorismus siegt. Wenn wir ungerecht handeln, dann verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit und schwächen uns selbst. Die Erklärung des Endes des Kriegs gegen den Terror gehörte zu den ersten bedeutenden Erklärungen von Präsident Obama. Das Versäumnis, Guantánamo Bay zu schließen, ist jedoch enttäuschend, und wir müssen auch uns selbst in Europa betrachten. Wir sind nicht bereit, die verbleibenden Inhaftierten aufzunehmen, und wir müssen auch die Beteiligung an den Überstellungen und außergerichtlichen Maßnahmen einschließlich Folter auf europäischem Boden klären. Ja, wir müssen uns selbst an die höchsten Standards halten und diese dunklen Kapitel in der jüngeren Geschichte der EU aufklären. Das bedeutet, dass wir in der Lage sein müssen, offen über die beteiligten Länder zu sprechen. Selbst in diesem Parlament scheint das immer noch schwierig zu sein. Die EU und die USA müssen zusammenarbeiten, nicht bei der Verletzung der Menschenrechte, sondern vielmehr, indem sie gemeinsam den größten Bedrohungen unserer Welt begegnen. Im Allgemeinen teilen wir wichtige Wertvorstellungen, aber der Unterschied in unserer Haltung zur Todesstrafe, und ich bin stolz, dass sie in Europa vollständig verboten ist, schwächt die Effektivität und Glaubwürdigkeit unserer gemeinsamen Stimme in der Welt. Lassen Sie uns in der freien Welt mit gutem Beispiel vorangehen, und lassen Sie uns dafür sorgen, dass wir für die Achtung der Menschenrechte bekannt werden, unabhängig davon, ob wir es mit Freunden oder mit Feinden zu tun haben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κανείς δεν θα διαφωνήσει ότι η τρομοκρατία πρέπει να προλαμβάνεται και ότι οι ύποπτοι πρέπει να δικάζονται και να καθίστανται υπόλογοι, να προσάγονται στη δικαιοσύνη σε μια δίκαιη δίκη. Αλλά στον λεγόμενο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας υπάρχει ο κίνδυνος να υπονομευτούν αυτές ακριβώς οι ελευθερίες και οι αξίες τις οποίες υποστηρίζουμε ότι υπερασπιζόμαστε ενάντια στους τρομοκράτες που τις καταστρέφουν. Αν επιτρέψουμε τη διάβρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών, θα έχουμε επιτρέψει στους τρομοκράτες να νικήσουν. Πράττοντας άδικα, είμαστε λιγότερο αξιόπιστοι, και μάλιστα αδύναμοι. Η δήλωση ότι ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας έχει τελειώσει αποτέλεσε μια από τις πρώτες δηλώσεις-σταθμούς του προέδρου Obama. Το γεγονός ωστόσο ότι δεν έκλεισε το Γκουαντάναμο είναι απογοητευτικό και πρέπει επίσης να δούμε και τι κάνουμε εμείς από τη δική μας πλευρά στην Ευρώπη. Δεν είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε τους εναπομείναντες κρατουμένους και πρέπει να ρίξουμε φως στη συμμετοχή σε έκτακτες μεταγωγές και εξωδικαστικές ενέργειες, των βασανιστηρίων συμπεριλαμβανομένων, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ναι, πρέπει να τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα και να ρίξουμε φως στις σκοτεινές σελίδες της πρόσφατης ιστορίας της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε ανοιχτά για τις εμπλεκόμενες χώρες. Ακόμα και στο Κοινοβούλιο αυτό, κάτι τέτοιο είναι όπως φαίνεται ακόμη δύσκολο. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να συνεργαστούν όχι στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά για να αντιμετωπίσουν τις πλέον πιεστικές απειλές για τον κόσμο μας. Γενικά, έχουμε κοινές θεμελιακές αξίες, αλλά η διαφορά στη θέση μας όσον αφορά τη θανατική ποινή, η οποία, είμαι περήφανη που το δηλώνω, έχει πλήρως καταργηθεί στην Ευρώπη, καθιστά την κοινή μας φωνή λιγότερο αποτελεσματική και λιγότερο αξιόπιστη παγκοσμίως. Ας δώσουμε πρώτοι το παράδειγμα στον ελεύθερο κόσμο και ας γίνουμε γνωστοί για τον σεβασμό μας προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε έχουμε να κάνουμε με φίλους είτε με εχθρούς."@el10
"Señor Presidente, todos estarán de acuerdo en que es necesario impedir el terrorismo y que los sospechosos sean juzgados, rindan cuentas y respondan ante la justicia en un juicio justo, pero en la llamada guerra contra el terrorismo, comprometemos precisamente esas libertades y valores que afirmamos proteger de la destrucción por medio del terrorismo. Si permitimos el desgaste de los derechos y principios fundamentales, hemos permitido que los terroristas ganen. Si actuamos injustamente, somos menos creíbles e incluso débiles. La declaración del fin de la guerra contra el terrorismo era uno de los primeros hitos del Presidente Obama. Sin embargo, el fracaso en el cierre del centro de la bahía de Guantánamo es decepcionante y también tenemos que mirarnos a nosotros mismos en Europa. No queremos acoger al resto de prisioneros y se ha de aclarar la participación en las entregas y los actos extrajudiciales, incluyendo torturas, en suelo europeo. Sí, debemos atenernos a las normas más altas y abrir estas páginas oscuras de la historia reciente de la Unión Europea. Eso implica que debemos tener la capacidad de hablar abiertamente sobre los países implicados. Incluso en este Parlamento, algo que parece difícil todavía. La Unión Europea y los Estados Unidos necesitan trabajar juntos, no violando los derechos humanos, sino abordando las amenazas más contundentes de nuestro mundo. En general compartimos valores esenciales, pero la diferencia en nuestras opiniones respecto a la pena de muerte, y me enorgullece decir que está totalmente prohibida en Europa, hace que nuestra posición común sea menos eficaz y menos creíble en el mundo. Allanemos el camino con nuestro ejemplo en el mundo libre y démonos a conocer por el respeto a los derechos humanos, sin importar si estamos tratando a amigos o enemigos."@es21
"Austatud juhataja! Keegi ei vaidle vastu, et terrorismi tuleb tõkestada ning et terrorismis kahtlustatavate üle tuleb õiglases menetluses kohut mõista ja nad tuleb vastutusele võtta, kuid terrorismivastases sõjas on meil oht tuua ohvriks needsamad vabadused ja väärtused, mida me väidame end kaitsvat terroristliku hävitamise eest. Kui me lubame põhiõiguste ja aluspõhimõtete kahjustamist, oleme lasknud terroristidel võita. Kui me tegutseme ebaõiglaselt, oleme vähem usaldusväärsed ja isegi nõrgad. Kinnitus terrorismivastase sõja lõpetamise kohta oli president Obama üks esimesi põhjapanevaid otsuseid. Kuid Guantánamo lahe vangilaagri sulgematajätmine on pettumus ja meie siin Euroopas peame samuti peeglisse vaatama. Me ei soovi võtta vastu järelejäänud kinnipeetavaid, ning me peame välja selgitama osalemise üleviimistes ja kohtuvälises tegevuses, sealhulgas piinamises Euroopa pinnal. Jah, me peame täitma rangeimaid standardeid ja avama need Euroopa Liidu lähiajaloo süngeimad leheküljed. See tähendab, et meil peab olema võimalik asjasse segatud riikidest avatult rääkida. See näib olevat endiselt keeruline isegi Euroopa Parlamendis. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid peavad tegema koostööd – mitte inimõiguste rikkumisel, vaid meie maailma kõige pakilisemate ohtudega tegelemisel. Üldiselt on meil ühesugused põhiväärtused, kuid erimeelsused suhtumises surmanuhtlusesse, mille täielik ärakeelamine Euroopas teeb mind uhkeks, muudab meie ühise hääle maailmas vähem kõlavaks ja vähem usutavaks. Olgem vabas maailmas eeskujuks ja tehkem end tuntuks inimõiguste tingimusteta järgimise poolest, ükskõik, kas meil on tegemist sõprade või vaenlastega."@et5
"Arvoisa puhemies, kaikki lienevät samaa mieltä siitä, että terrorismia on torjuttava ja syylliset asetettava syytteeseen, saatettava vastuuseen ja tuomittava oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä, mutta niin sanotussa terrorismin vastaisessa sodassa on riskinä, että vaarannamme juuri kyseiset vapaudet ja arvot, joita väitämme puolustavamme terrorismin tuhoilta. Mikäli annamme perusoikeuksien ja -periaatteiden murentua, annamme terroristien voittaa. Mikäli toimimme epäoikeudenmukaisesti, olemme epäuskottavampia ja jopa heikkoja. Terrorismin vastaisen sodan päättymisjulistus oli yksi presidentti Obaman toimikauden ensimmäisistä merkkipaaluista. Oli kuitenkin pettymys, ettei Guantánamo Bayta suljettu, ja meidän on myös tarkasteltava toimintaamme täällä Euroopassa. Emme halua ottaa vastaan jäljellä olevia vankeja ja meidän on selvennettävä osallistumista Euroopan maaperällä tapahtuneisiin luovutuksiin ja laittomiin toimiin, kuten kidutukseen. Kyllä, meidän on noudatettava korkeimpia normeja ja avattava nämä EU:n viimeaikaisen historian synkät sivut. Se tarkoittaa, että meidän on voitava avoimesti keskustella kyseisistä valtioista. Se vaikuttaa olevan vaikeaa jopa tässä parlamentissa. EU:n ja Yhdysvaltojen on tehtävä yhteistyötä, ei ihmisoikeuksien rikkomiseksi vaan pikemminkin siksi, että voisimme reagoida maailman kiireellisimpiin uhkiin. Jaamme yleensä perusarvot, mutta kantamme eroavat kuolemanrangaistukseen nähden – voin ylpeänä todeta sen olevan täysin kielletty Euroopassa – minkä vuoksi yhteinen äänemme on maailmanlaajuisesti tehottomampi ja epäuskottavampi. Meidän on syytä toimia esimerkkinä vapaassa maailmassa ja tulla tunnetuiksi siitä, että kunnioitamme ihmisoikeuksia riippumatta siitä, olemmeko tekemisissä ystävien vai vihollisten kanssa."@fi7
"Monsieur le Président, personne ne nie qu’il faut empêcher le terrorisme et que les suspects doivent passer en jugement, rendre compte de leurs actes, être traduits en justice et bénéficier d’un procès équitable. Toutefois, mais dans ce que l’on appelle la guerre contre le terrorisme, nous risquons de mettre en péril précisément les libertés et valeurs que nous prétendons protéger du terrorisme. Si nous permettons l’érosion des droits et principes fondamentaux, alors nous aurons permis aux terroristes de gagner. Si nous agissons injustement, nous deviendrons moins crédibles et apparaîtrons affaiblis. La déclaration de fin de la guerre au terrorisme a été l’une des premières décisions importantes du président Obama. La non-fermeture de Guantánamo Bay est certes décevante, mais en Europe nous devons aussi faire notre autocritique. Nous nous montrons peu enclins à accueillir les prisonniers qui restent, et il nous faut encore des éclaircissements sur la participation à des restitutions et actes extrajudiciaires, y compris à de la torture, sur le sol européen. Oui, nous devons nous tenir aux normes les plus élevées et ouvrir ces pages sombres de la récente histoire de l’UE. Cela signifie que nous devons être capables de parler ouvertement des pays concernés. Même en ce Parlement, cela paraît encore difficile. L’UE et les États-Unis doivent collaborer, non pas en violant les droits de l’homme, mais en déjouant les menaces les plus graves qui pèsent sur notre monde. En général nous partageons des valeurs fondamentales mais notre différence de position par rapport à la peine de mort qui, je suis fière de le dire, est tout à fait interdite en Europe, rend nos voix unies moins audibles et moins crédibles dans le monde. Montrons l’exemple au monde libre et soyons reconnus pour notre respect des droits de l’homme, tant de nos amis que de nos ennemis."@fr8
"Elnök úr, mindenki egyetért azzal, hogy a terrorizmus ellen küzdeni kell, a gyanúsítottakat bíróság elé kell állítani, és felelősségre kell vonni, igazságszolgáltatás elé kell őket állítani, és tisztességes eljárást kell lefolytatni. Azonban fennáll a veszély, hogy a terrorizmus ellen folytatott úgynevezett háborúban éppen azokat a szabadságokat és értékeket áruljuk el, amelyeket a terrorizmus felszámolásával állítólag meg akarunk védelmezni. Ha feladjuk az alapvető jogokat és elveket, azzal lehetővé tesszük a terroristák győzelmét. Ha igazságtalanul járunk el, akkor kevésbé leszünk hitelesek és erősek. Obama elnök egyik első fontos bejelentése volt, hogy véget akar vetni a terrorizmus ellen folytatott háborúnak. A guantánamói fogolytábor azonban még mindig létezik, és ez ügyben nekünk, európaiaknak is magunkba kell néznünk. Egyrészt vonakodunk befogadni a volt guantánamói rabokat. Másrészt tisztáznunk kell, hogy Európa milyen módon vett részt a kiadatásokban és a bírósági tárgyalás nélküli fellépésekben, például a kínzásokban. Igen, a legszigorúbb normákat kell alkalmaznunk magunkra nézve, és szembesülnünk kell a jelenkori uniós történelem ezen sötét lapjaival. Ez azt jelenti, hogy nyíltan kell beszélnünk az érintett országokról. Úgy tűnik, hogy erre még itt, a Parlamentben sem vagyunk igazán képesek. Az EU-nak és az Egyesült Államoknak együtt kell működniük, és nem az emberi jogok megsértésében, hanem inkább a világunkat érintő legsúlyosabb fenyegetések kezelésében. Az EU és az Egyesült Államok általában egyetért az alapvető értékekben, de a halálbüntetésről – amelyet Európában már teljes mértékben felszámoltak, és erre büszke vagyok – különböző nézeteket vall, és közös fellépésünk ezért kevésbé hatékony és kevésbé hiteles a világ számára. Mutassunk példát a szabad világ számára, hadd ismerjenek minket arról, hogy tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, legyen szó akár barátainkról, akár ellenségeinkről."@hu11
"Signor Presidente, nessuno dissentirà sul fatto che si debba prevenire il terrorismo, né che i soggetti sospettati di aver commesso atti terroristici debbano essere processati, ritenuti responsabili delle loro azioni e condotti di fronte alla giustizia con un equo processo. Tuttavia, nella cosiddetta guerra al terrore, rischiamo di compromettere proprio quelle libertà e quei valori che affermiamo di voler difendere dalla furia del terrorismo. Se acconsentiamo l’erosione di valori e principi fondamentali consegneremo la vittoria proprio ai terroristi. Se le nostre azioni saranno ingiuste, saremo meno credibili e ancora più deboli. La dichiarazione della fine della guerra contro il terrore è stata uno dei punti di riferimento nell’azione iniziale del Presidente Obama. Ciononostante, la mancata chiusura di Guantánamo è stata deludente, e dobbiamo anche cercare di capire la nostra posizione di europei. Noi non siamo disposti ad accogliere i detenuti ancora imprigionati lì e dobbiamo ancora fare chiarezza sulle nostre partecipazioni alle consegne straordinarie e alle azioni extragiudiziarie – compresa la tortura – che hanno avuto luogo sul suolo europeo. Dobbiamo mantenere gli standard più elevati e fare chiarezza su queste oscure pagine della storia recente dell’Unione europea. Questo significa che dovremmo essere in grado di parlare apertamente dei paesi coinvolti, cosa che invece risulta difficile perfino in questo Parlamento. L’Unione europea e gli Stati Uniti devono collaborare, non certo per violare i diritti umani, bensì per affrontare le minacce più pressanti che gravano sul nostro mondo. Di norma condividiamo gli stessi valori di base, ma la differenza delle nostre posizioni in materia di pena di morte – che sono orgoglioso di poter dire è stata ovunque abolita in Europa – rende meno efficace e meno credibile al resto del mondo l’unione delle nostre voci. Dobbiamo guidare il mondo libero attraverso l’esempio facendoci conoscere per il rispetto dei diritti umani, tanto quando abbiamo a che fare con amici che con avversari."@it12
"Pone pirmininke, niekas neginčija, kad terorizmui turi būti užkirstas kelias ir kad įtariamieji turi būti teisiami ir atsakyti už savo veiksmus, tačiau vadinamajame kare su teroru kyla pavojus kelti grėsmę būtent šioms laisvėms ir vertybėms, kurias deklaruojame ginantys nuo jų sunaikinimo terorizmu. Jeigu leisime, kad būtų panaikintos pagrindinės teisės ir principai, leisime, kad laimėtų teroristai. Jeigu elgsimės neteisingai, būsime ne tokie patikimi ir netgi silpni. Karo su teroru pabaigos paskelbimas buvo viena iš pirmųjų prezidento B. Obamos veiklos gairių. Tačiau Gvantanamo įlankoje esančio kalėjimo neuždarymas yra nuviliantis, turime atsigręžti į save Europoje. Neketiname priimti likusių kalinių ir turime gerai išsiaiškinti padėtį Europoje dėl dalyvavimo perdavime ir dėl neteisminių veiksmų, įskaitant kankinimą. Taip, turime laikytis griežčiausių reikalavimų ir atverti šiuos tamsiuosius naujausios ES istorijos puslapius. Tai reiškia, kad turime galėti atvirai kalbėti apie susijusias šalis. Tą padaryti, atrodo, sunku net ir šiame Parlamente. ES ir JAV turi bendradarbiauti ne pažeidinėjant žmogaus teises, bet kovojant su didžiausiomis pasaulio grėsmėmis. Paprastai pagrindinės mūsų vertybės sutampa, tačiau dėl skirtingos pozicijos mirties bausmės atžvilgiu, kuri, didžiuojuosi tai sakydamas, yra uždrausta Europoje, mūsų bendra pozicija pasaulyje nėra tokia veiksminga ir patikima. Sekime pavyzdžiu laisvame pasaulyje ir būkime žinomi dėl pagarbos žmogaus teisėms, neatsižvelgiant į tai, ar kalbama apie draugus, ar apie priešus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Visi piekritīs, ka terorisms ir jānovērš un ka aizdomās turētās personas ir jātiesā un jāsauc pie atbildības taisnīgā tiesā, bet tā sauktajā karā pret terorismu mēs riskējam apdraudēt tieši šīs brīvības un vērtības, kuras, kā mēs apgalvojam, mēs aizstāvam pret iznīcināšanu terorisma rezultātā. Ja mēs ļausim mazināt pamattiesības un principus, tad mēs būsim ļāvuši teroristiem uzvarēt. Ja mēs rīkosimies netaisnīgi, mēs būsim mazāk uzticami un pat vājāki. Paziņojums par kara pret terorismu beigšanu bija viens no pirmajiem prezidenta orientieriem. Tomēr tas, ka Gvantanamo līča nometne nav slēgta, rada vilšanos, un mums ir arī jāraugās uz sevi Eiropā. Mēs nevēlamies uzņemt atlikušos ieslodzītos, un mums ir jāiegūst skaidrība par līdzdalību pārsūtīšanā un ārpustiesas darbībās, tostarp spīdzināšanā, kas notiek Eiropas teritorijā. Jā, mums pašiem ir jāievēro visaugstākie standarti un jāatver šīs tumšās lappuses nesenajā ES vēsturē. Tas nozīmē, ka mums ir jāspēj atklāti runāt par iesaistītajām valstīm. Pat šajā Parlamentā, šķiet, tas joprojām ir grūti. ES un ASV ir jāsadarbojas nevis cilvēktiesību pārkāpšanā, bet drīzāk visaktuālāko draudu mūsu pasaulē risināšanā. Mums vispārēji ir kopīgas pamatvērtības, taču atšķirības mūsu nostājā attiecībā uz nāves sodu, kas — jūtos lepna, to sakot — ir pilnīgi aizliegts Eiropā, padara mūsu kopīgo nostāju mazāk efektīvu un mazāk uzticamu pasaulē. Rādīsim piemēru brīvajā pasaulē, būsim zināmi ar to, ka mēs ievērojam cilvēktiesības, nešķirojot, vai mums ir darīšana ar draugiem vai ienaidniekiem!"@lv13
"Mr President, no-one will disagree that terrorism needs to be prevented and that suspects need to be tried and held accountable, brought to justice in a fair trial, but in the so-called war on terror we risk compromising precisely those freedoms and values that we claim to defend against destruction through terrorism. If we allow the erosion of fundamental rights and principles, we will have allowed the terrorists to win. If we act unjustly we are less credible and even weak. The declaration of the end of the war on terror was one of the first landmarks by President Obama. However, the failure to close Guantánamo Bay is disappointing and we must also look at ourselves in Europe. We are unwilling to take remaining inmates and we must get clarity on the participation in renditions and extrajudicial acts, including torture, on European soil. Yes, we must hold ourselves to the highest standards and open these dark pages of recent EU history. That means we must openly be able to talk about countries involved. Even in this Parliament that still appears to be difficult. The EU and US need to work together, not in violating human rights, but rather to address the most pressing threats in our world. We generally share core values, but the difference in our position on the death penalty, which I am proud to say is entirely banned in Europe, makes our joint voice less effective and less credible in the world. Let us lead by example in the free world and let us be known for our respect for human rights indiscriminately of whether we are dealing with friends or enemies."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, niemand zal ontkennen dat terrorisme voorkomen moet worden en dat verdachten verhoord moeten worden en verantwoording af moeten leggen, dat zij een eerlijk proces moeten krijgen, maar in de zogenaamde strijd tegen het terrorisme dreigen we juist die vrijheden en waarden op het spel te zetten, die we willen verdedigen tegen vernietiging door terrorisme. Als we toestaan dat er aan de fundamentele rechten en beginselen wordt getornd, dan hebben we de terroristen laten winnen. Als we onrechtvaardig handelen, dan zijn we minder geloofwaardig en zelfs zwak. De verklaring over het einde van de strijd tegen het terrorisme was een van de eerste mijlpalen van president Obama. Het uitblijven van de sluiting van Guantánamo Bay is echter teleurstellend en we moeten ook naar onszelf kijken in Europa. We zijn niet bereid om gevangenen over te nemen en we moeten duidelijkheid krijgen over de deelname aan uitlevering en buitengerechtelijke handelingen, waaronder marteling, op Europees grondgebied. Ja, we moeten ons aan de hoogste normen houden en deze zwarte pagina's van de recente Europese geschiedenis onder ogen zien. Dat betekent dat we openlijk moeten kunnen spreken over betrokken landen. Zelfs in dit Parlement blijkt dat nog moeilijk te zijn. De EU en de VS moeten samenwerken, en niet door mensenrechten te schenden, maar door de meest urgente dreigingen in onze wereld aan te pakken. Over het algemeen hebben we dezelfde kernwaarden, maar het verschil in houding ten opzichte van de doodstraf, die gelukkig helemaal is uitgebannen in Europa, maakt onze gezamenlijke stem minder doeltreffend en minder geloofwaardig in de wereld. Laten we het goede voorbeeld geven in de vrije wereld en laten we bekend staan om onze eerbiediging van de mensenrechten, ongeacht of het om vrienden of vijanden gaat."@nl3
"Panie Przewodniczący! Nikt nie zaprzeczy, że terroryzmowi należy przeciwdziałać, ani że podejrzani o niego muszą być osądzeni, że muszą ponieść odpowiedzialność oraz że należy wymierzyć im sprawiedliwość w toku sprawiedliwego procesu, lecz w tak zwanej wojnie z terroryzmem ryzykujemy naruszenie dokładnie tych swobód i wartości, których, jak twierdzimy, bronimy przed zniszczeniem przez terroryzm. Jeśli dopuścimy do ograniczenia podstawowych praw i zasad, to pozwolimy terrorystom na wygraną. Jeśli będziemy postępować niewłaściwie, będziemy mniej wiarygodni, a nawet słabi. Deklaracja zakończenia wojny z terroryzmem była jednym z pierwszych punktów wyznaczonych przez prezydenta Obamę. Niezamknięcie Zatoki Guantánamo rozczarowuje, ale my w Europie musimy też przyjrzeć się samym sobie. Nie wyrażamy woli przyjęcia pozostałych więźniów i musimy wyjaśnić kwestię uczestnictwa w działaniach pozasądowych, w tym w stosowaniu tortur na europejskiej ziemi. Tak, musimy zachować najwyższe standardy oraz odsłonić ciemne karty najnowszej historii UE. Oznacza to, że musimy otwarcie rozmawiać o zaangażowanych w to krajach. Nawet w tym Parlamencie nadal wydaje się to trudne. EU i USA muszą współpracować nie w łamaniu praw człowieka, ale zajmując się najpilniejszymi zagrożeniami w naszym świecie. Generalnie podzielamy te same główne wartości, ale różnica naszych stanowisk w sprawie kary śmierci, która, co z dumą mówię, jest całkowicie zniesiona w Europie, czyni nasz wspólny głos w świecie mniej skutecznym i mniej wiarygodnym. Świećmy przykładem w wolnym świecie i bądźmy znani z naszego poszanowania praw człowieka, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z przyjaciółmi czy z wrogami."@pl16
"Senhor Presidente, ninguém discordará de que o terrorismo precisa de ser prevenido e que os suspeitos precisam de ser julgados e responsabilizados, levados à justiça num julgamento justo, mas na chamada guerra contra o terror arriscamo-nos a comprometer precisamente aquelas liberdades e valores que reivindicamos defender contra a destruição pelo terrorismo. Se permitirmos a erosão dos direitos e princípios fundamentais, estaremos a deixar que sejam os terroristas a vencer. Se agimos injustamente, perdemos credibilidade e enfraquecemos. A declaração do fim da guerra contra o terror foi um dos primeiros marcos do Presidente Obama. Contudo, o não encerramento de Guantánamo Bay é desapontante e temos de olhar também para nós próprios, na Europa. Não estamos dispostos a retirar os presos que restam e temos de esclarecer a participação em entregas e actos extrajudiciais, incluindo tortura, em solo Europeu. Sim, temos de nos pautar pelas normas mais elevadas e abrir as páginas negras da história recente da UE. Isso significa que temos de ser capazes de falar abertamente sobre os países envolvidos. Mesmo neste Parlamento, isso ainda parece ser difícil. A UE e os Estados Unidos precisam de trabalhar em conjunto, não na violação dos direitos humanos, mas na respostas às mais prementes ameaças do nosso mundo. Partilhamos, de um modo geral, valores essenciais, mas a diferença nas nossas posições sobre a pena de morte, a qual me orgulho de dizer que foi completamente banida na Europa, torna a nossa voz conjunta menos eficaz e menos credível no mundo. Lideremos pelo exemplo, no mundo livre, e sejamos conhecidos pelo nosso respeito pelos direitos humanos, indiscriminadamente, quer estejamos a lidar com amigos ou com inimigos."@pt17
"Dle președinte, nimeni nu va contesta faptul că terorismul trebuie să fie prevenit și că suspecții trebuie să fie judecați și trași la răspundere, aduși în fața justiției într-un proces echitabil, însă în așa-numitul război împotriva terorii riscăm să compromitem tocmai acele libertăți și valori pe care pretindem că le apărăm împotriva distrugerii prin intermediul terorismului. Dacă permitem erodarea drepturilor și a principiilor fundamentale, le vom permite teroriștilor să câștige. Dacă acționăm pe nedrept suntem mai puțin credibili și chiar slabi. Declarația privind sfârșitul războiului împotriva terorii a fost unul dintre primele puncte de reper ale președintelui Obama. Cu toate acestea, neînchiderea centrului Guantánamo Bay este dezamăgitoare și trebuie, de asemenea, să ne uităm la noi înșine în Europa. Nu suntem dispuși să preluăm deținuții rămași și trebuie să clarificăm participarea la predări și acte extrajudiciare, inclusiv tortura, pe teritoriul european. Da, trebuie să ne menținem la cele mai înalte standarde și să deschidem aceste pagini întunecate din istoria recentă a UE. Aceasta înseamnă că trebuie să putem vorbi deschis despre țările implicate. Chiar și în acest Parlament, acest lucru pare a fi încă dificil. UE și SUA trebuie să lucreze împreună, nu în încălcarea drepturilor omului, ci mai degrabă pentru a aborda amenințările cele mai presante din lumea noastră. În general, împărtășim valorile de bază, însă diferența în ceea ce privește poziția noastră cu privire la pedeapsa cu moartea, despre care sunt mândră să spun că este în întregime interzisă în Europa, face ca vocea noastră comună să fie mai puțin eficientă și mai puțin credibilă în lume. Haideți să oferim un exemplu în lumea liberă și să fim cunoscuți pentru respectul nostru pentru drepturile omului, fără discriminare, indiferent dacă avem de-a face cu prieteni sau cu dușmani."@ro18
"Všetci budú súhlasiť, že terorizmu treba predchádzať a že podozrivých treba stíhať, musia niesť zodpovednosť a musia byť postavaní pred súd v spravodlivom procese, ale v takzvanej vojne proti terorizmu riskujeme porušovanie práve tých slobôd a hodnôt, ktoré, ako tvrdíme, bránime pred zničením terorizmom. Ak umožníme narušenie základných práv a zásad, dovolíme teroristom zvíťaziť. Ak budeme konať nespravodlivo, budeme menej dôveryhodní a dokonca slabší. Vyhlásenie konca vojny proti terorizmu bolo jedným z prvých míľnikov vlády prezidenta Obamu. Ale skutočnosť, že nezatvoril zariadenie v zálive Guantánamo, je sklamaním a musíme sa pozrieť aj na seba v Európe. Nie sme ochotní zobrať zostávajúcich väzňov a musíme vniesť jasnosť do otázky účasti na vydávaní osôb a mimosúdnych činoch vrátane mučenia na európskej pôde. Áno, musíme sa riadiť najprísnejšími normami a otvoriť tieto temné stránky nedávnej histórie EÚ. To znamená, že musíme otvorene hovoriť o krajinách, ktorých sa to týka. Dokonca aj v tomto Parlamente sa to stále zdá ťažké. EÚ a USA musia spolupracovať, ale nie na porušovaní ľudských práv, ale na riešení najnaliehavejších hrozieb pre náš svet. Vo všeobecnosti máme spoločné kľúčové hodnoty, ale v dôsledku rozdielov v našej pozícii v súvislosti s trestom smrti, ktorý – môžem s hrdosťou povedať – je v celej Európe zakázaný, je náš spoločný hlas vo svete menej účinný a menej dôveryhodný. Buďme slobodnému svetu príkladom, aby sme boli známi dodržiavaním ľudských práv bez ohľadu na to, či ide o našich priateľov, alebo nepriateľov."@sk19
"Gospod predsednik, vsak se bo strinjal, da je treba preprečiti terorizem in da je treba osumljencem soditi in da morajo odgovarjati, da jih je treba privesti pred sodišče s pravičnim sojenjem, a v tako imenovani vojni proti terorizmu tvegamo, da bi ogrozili natanko tiste svoboščine in vrednote, za katere trdimo, da jih branimo pred uničenjem, ki bi ga povzročil terorizem. Če bomo omogočili spodkopavanje temeljnih pravic in načel, bomo teroristom omogočili zmago. Če bomo ukrepali krivično, bomo manj verodostojni in celo šibki. Razglasitev, da je vojne proti terorizmu konec, je bil eden od prvih razpoznavnih znakov predsednika Obame. A opustitev zaprtja zaliva Guantanamo je razočaranje in pogledati moramo tudi sebe v Evropi. Preostalih zapornikov nismo pripravljeni sprejeti in pojasniti moramo sodelovanje pri izročitvah in izvensodnih dejanjih, vključno z mučenjem, na evropskih tleh. Drži, da se moramo držati najvišjih meril in odstreti te temne plati nedavne zgodovine EU. To pomeni, da moramo biti odkrito sposobni govoriti o vpletenih državah. Celo v tem parlamentu se to še vedno zdi težko. EU in ZDA morajo sodelovati, a ne pri kršenju človekovih pravic, temveč bolj pri obravnavanju teh najbolj hudih nevarnostih na našem svetu. Na splošno imamo iste temeljne vrednote, a zaradi razlike v našem stališču do smrtne kazni, za katero lahko s ponosom rečem, da je v Evropi v celoti prepovedana, je naš skupni glas na svetu manj učinkovit in manj verodostojen. Bodimo za zgled na svobodnem svetu in bodimo poznani po našem spoštovanju človekovih pravic, ne glede na to, ali imamo opravka s prijatelji ali sovražniki."@sl20
"Herr talman! Det finns ingen som inte håller med om att terrorismen måste förhindras och att misstänkta personer måste ställas till svars inför en rättvis domstol, men i den så kallade kampen mot terrorn riskerar vi att kompromissa med just de friheter och värderingar som vi påstår oss försvara mot terrorismens förstörelse. Om vi tillåter att de grundläggande rättigheterna och principerna undergrävs kommer vi att tillåta att terroristerna vinner. Om vi inte handlar rättvist blir vi mindre trovärdiga och till och med svaga. President Obamas tillkännagivande av att kampen mot terrorn var över var ett av hans första landmärken. Att Guantánamolägret inte har stängts är en besvikelse, och vi måste även se på oss själva i Europa, där vi inte är beredda att ta emot kvarvarande fångar. Vi måste få klarhet i den medverkan till överlämnanden och utomrättsliga handlingar, bland annat tortyr, som skett på europeisk mark. Ja, vi måste hålla fast vid de högsta normerna och granska dessa mörka sidor i EU:s moderna historia. Detta innebär att vi öppet måste kunna tala om de länder som är inblandade. Till och med i parlamentet tycks det vara svårt. EU och Förenta staterna måste samarbeta, inte för att kränka mänskliga rättigheter, utan för att ta itu med de mest akuta hoten i vår värld. Vi delar i allmänhet centrala värderingar, men våra olika inställningar till dödsstraff, som jag stolt kan säga att hela Europa har förbjudit, gör att vi vår gemensamma röst blir mindre effektiv och mindre trovärdig i världen. Låt oss föregå med gott exempel i den fria världen och låt oss bli kända för vår respekt för mänskliga rättigheter, oavsett huruvida vi har att göra med vänner eller fiender."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marietje Schaake,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph