Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-09-Speech-4-228-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110609.17.4-228-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, la GUE/NGL a pris la décision de ne pas s'associer à cette résolution sur Guantánamo. Nous n'en condamnons pas la teneur mais nous la trouvons bien timide. Et, pour ma part, je regrette la façon dont nous avons travaillé sur l'élaboration de cette résolution. Que de précautions de langage ne prenons-nous pas pour condamner les violations des droits de l'homme opérées par l'un des États qui se prétend la plus grande démocratie du monde, qui recourt toujours à la peine de mort et pour lequel Guantánamo illustre à la face du monde les violations des droits de l'homme et du droit international commises au nom de la lutte contre le terrorisme. Des hommes sont détenus depuis bientôt dix ans sur cette portion du territoire cubain, aux seules fins d'échapper aux normes de la justice américaine et alors qu'il n'existe aucune preuve pour un certain nombre d'entre eux. Il s'agit, pour ces hommes, de détention arbitraire. Pire! Nombre d'entre eux ont été torturés, y compris sur le sol européen: en Roumanie, en Lettonie et en Pologne. Mais cela, il ne faut pas le dire car nous pouvons donner des leçons en matière de droits de l'homme au monde entier sans être capables de les faire respecter sur notre territoire. Et aujourd'hui, dans cette résolution, il ne faut même pas le dire! Je le regrette très sincèrement et je ne pense pas que c'est ainsi que nous ferons évoluer le respect des droits de l'homme dans le monde. Oui, il faut empêcher la condamnation à mort de M. Abdel-Rahim et de bien d'autres, mais nous aurions pu condamner plus fermement la position des États-Unis en ce domaine, y compris en regrettant, au minimum, le changement d'attitude de M. Obama, notamment sur les tribunaux militaires."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice se rozhodla nepřipojit se k tomuto usnesení o Guantánamu. Neodsuzujeme jeho podstatu, ale zdá se nám velmi slabé. Já osobně lituji, jakým způsobem jsme pracovali na přípravě tohoto usnesení. S jakou opatrností se vyjadřujeme k porušování lidských práv zemí, která o sobě prohlašuje, že je největší demokracií na světě, která má stále trest smrti a u níž Guantánamo před celým světem ilustruje porušování lidských práv a mezinárodního práva, které se děje ve jménu boje proti terorismu. Lidé jsou na této části kubánského území zadržováni i téměř deset let jen proto, aby se vyhnuli pravidlům spravedlnosti v USA, i když proti některým z nich neexistují žádné důkazy. U těchto lidí jde o svévolné zadržování. A co je ještě horší, někteří jsou mučeni, a to i na evropské půdě – v Rumunsku, v Litvě a v Polsku. O tom se ovšem nesmí mluvit. Celému světu umíme kázat o lidských právech, ale nejsme schopni je prosadit na svém vlastním území. Nesmíme o tom dokonce hovořit ani dnes v tomto usnesení! Je mi to upřímně líto a nemyslím si, že takto podpoříme dodržování lidských práv ve světě. Ano, je důležité zabránit odsouzení pana Abd al-Rahima al-Našírího a mnoha dalších k smrti, ale v tomto ohledu jsme mohli daleko ostřeji odsoudit stanovisko Spojených států a mohli jsme přinejmenším vyjádřit politování nad změnou postoje prezidenta Obamy, zejména pokud jde o vojenské tribunály."@cs1
"Hr. formand! Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre har besluttet ikke at deltage i afstemningen om beslutningen om Guantánamo. Vi beklager ikke dens indhold, vi synes mere, at det er ret svagt. Personligt beklager jeg den måde, hvorpå vi har arbejdet med udkastet til denne beslutning. Hvor forsigtige vi har været i den måde, vi talte om at fordømme overtrædelser af menneskerettigheder i et land, der påstår, at det er verdens bedste demokrati, som stadig har dødsstraf, og for hvem Guantánamo er en illustration for alverden af krænkelser af menneskerettigheder og international lov begået i terrorbekæmpelsens navn. Mænd er blevet tilbageholdt i næsten 10 år på denne del af det cubanske område alene for at undgå USA's retlige jurisdiktion og til trods for manglen på beviser mod nogle af dem. For disse mænd er der tale om en vilkårlig tilbageholdelse. Hvad værre er, er nogle af dem blevet torteret, endda på europæisk jord: i Rumænien, i Litauen og i Polen. Men det må man ikke tale om. Vi kan prædike for hele verden om menneskerettigheder, men vi er ude af stand til at håndhæve dem på vores eget område. Vi må ikke engang tale om det i dag, i denne beslutning! Det beklager jeg inderligt, og jeg synes ikke, at det er sådan, vi fremmer respekt for menneskerettigheder i verden. Ja, det er vigtigt at forhindre dødsstraf for Abd al-Rahim al-Nashiri og mange andre, men vi kunne have fordømt USA's holdning endnu kraftigere i den henseende og i det mindste have beklaget holdningsændringen hos præsident Obama, især med hensyn til militærdomstole."@da2
"Herr Präsident! Die Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke hat sich entschieden, sich dieser Entschließung zu Guantánamo nicht anzuschließen. Wir haben inhaltlich nichts zu beklagen; wir finden sie aber ziemlich schwach. Was mich betrifft, so bedauere ich die Art und Weise, wie wir diese Entschließung erarbeitet haben. Wir waren so vorsichtig, als wir darüber sprachen, Menschenrechtsverletzungen zu verurteilen, die von einem Land begangen wurden, das für sich in Anspruch nimmt, die größte Demokratie der Welt zu sein, das aber immer noch die Todesstrafe anwendet, und das der Welt mit Guantánamo zeigt, wie Menschenrechte und internationales Recht im Namen der Bekämpfung des Terrorismus verletzt werden. Menschen sind fast zehn Jahre lang in diesem Teil des kubanischen Staatsgebiets festgehalten worden, mit dem einzigen Zweck, die in den USA gültige Rechtsprechung zu umgehen, und trotz des Mangels an Beweisen gegen einige von ihnen. Für diese Männer handelt es sich dabei um willkürliche Inhaftierungen. Schlimmer noch, einige von ihnen wurden gefoltert, auch auf europäischem Gebiet: in Rumänien, Litauen und in Polen. Darüber darf aber nicht gesprochen werden. Wir können die ganze Welt über Menschenrechte belehren, sind aber nicht in der Lage, sie auf unserem eigenen Gebiet durchzusetzen. Wir dürfen noch nicht einmal heute, in dieser Entschließung, darüber sprechen! Ich bedauere dies ernsthaft, und ich glaube nicht, dass wir auf diese Weise den Menschenrechten in der Welt Respekt verschaffen werden. Ja, es ist wesentlich, die Todesstrafe zu verhindern, von der Herr Abd al-Rahim al-Nashiri und viele andere bedroht sind. Aber wir hätten noch stärker die Haltung der Vereinigten Staaten in dieser Frage verurteilen und zumindest bedauern können, dass Präsident Obama seine Haltung geändert hat, insbesondere in Bezug auf die Militärtribunale."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών έλαβε την απόφαση να μην προσυπογράψει το ψήφισμα σχετικά με το Γκουαντάναμο. Δεν διαφωνούμε με το περιεχόμενό του, αλλά το βρίσκουμε πολύ μετριοπαθές. Προσωπικά, εκφράζω τη λύπη μου για τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκαμε κατά την κατάρτιση του εν λόγω ψηφίσματος. Πόσο προσεκτικοί είμαστε σε επίπεδο διατύπωσης όταν καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαίνουν σε ένα κράτος το οποίο παρουσιάζεται ως η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, το οποίο εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή και δίνει με το Γκουαντάναμο ένα παράδειγμα στον κόσμο του πώς μπορεί να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο στο όνομα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Άνθρωποι κρατούνται για δέκα σχεδόν χρόνια σε αυτό το τμήμα του κουβανικού εδάφους, με μοναδικό στόχο την παράκαμψη των κανόνων της αμερικανικής δικαιοσύνης και ενώ για κάποιους από αυτούς δεν υπάρχει καμία απόδειξη ενοχής. Οι άνθρωποι αυτοί κρατούνται αυθαίρετα. Ακόμα χειρότερα! Ορισμένοι από αυτούς υπέστησαν βασανιστήρια, ακόμη και σε ευρωπαϊκό έδαφος: στη Ρουμανία, τη Λετονία, την Πολωνία. Αλλά αυτό δεν πρέπει να το λέμε. Μπορούμε να δίνουμε μαθήματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε ικανοί να επιβάλουμε τον σεβασμό τους στην επικράτειά μας. Και σήμερα, στο ψήφισμα αυτό, δεν πρέπει καν να αναφερθεί αυτό! Εκφράζω ειλικρινέστατα τη λύπη μου γι’ αυτό και δεν νομίζω ότι με τον τρόπο αυτόν θα προαγάγουμε τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Ναι, έχει σημασία να εμποδίσουμε να καταδικαστεί ο κ. Abdel-Rahim όπως και πολλοί άλλοι σε θάνατο, αλλά θα μπορούσαμε να καταδικάσουμε με μεγαλύτερο σθένος τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα αυτόν, εκφράζοντας τουλάχιστον, μεταξύ άλλων, τη λύπη μας για την αλλαγή στάσης του κ. Obama, ειδικά όσον αφορά τα στρατοδικεία."@el10
"Mr President, the Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left took the decision not to associate itself with this resolution on Guantánamo. We do not deplore its substance; rather, we find it pretty feeble. For my part, I regret the way in which we worked on drafting this resolution. How cautious we have been in the way we have talked about condemning the human rights violations perpetrated by a country which claims to be the greatest democracy in the world, which still has the death penalty, and for which Guantánamo is an illustration to the world of human rights and international law violations committed in the name of combating terrorism. Men have been held in detention for almost ten years on this part of Cuban territory for the sole purpose of bypassing US legal jurisdiction and in spite of the lack of evidence against some of them. For those men, this is a case of arbitrary detention. Worse still, some of them have been tortured, including on European soil: in Romania, in Lithuania and in Poland. This must not be spoken of, however. We can lecture the entire world on human rights but we are incapable of enforcing them on our own territory. We must not even speak of it today, in this resolution! I regret this most sincerely and I do not think that this is how we will promote respect for human rights in the world. Yes, it is essential to prevent the death sentence being imposed on Mr Abd al-Rahim al-Nashiri and on many others, but we could have condemned more strongly the position of the United States in this regard, while regretting, at the very least, the change in attitude on the part of President Obama, particularly with regard to military tribunals."@en4
"Señor Presidente, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica tomó la decisión de no asociarse a esta Resolución sobre Guantánamo. No desaprobamos su contenido, sino que más bien creemos que es bastante débil. Por mi parte, lamento la manera en que hemos trabajado en la redacción de esta resolución. Cuantas precauciones hemos tomado en la manera que hemos debatido sobre la condena de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por un país que afirma ser la mayor democracia del mundo, donde sigue vigente la pena de muerte y para el que Guantánamo es un ejemplo para el mundo de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que se cometen en nombre de la lucha contra el terrorismo. Se ha encarcelado a personas durante casi diez años en esta parte del territorio cubano con el único fin de puentear la jurisdicción de los Estados Unidos y pese a la falta de pruebas contra algunas de estas personas. Para estas, se trata de un caso de detención arbitraria. Aún peor, algunas de ellas han sido torturadas, incluso en territorio europeo: en Rumanía, en Lituania y en Polonia. Sin embargo, de esto no se debe hablar. Podemos dar lecciones al mundo entero sobre derechos humanos pero somos incapaces de aplicarlas en nuestro propio territorio. Ni siquiera podemos hablar de ello hoy, en esta resolución. Lo lamento sinceramente y no creo que esto sea una manera de promover el respeto de los derechos humanos en el mundo. Sí, es esencial prevenir que se imponga la sentencia de muerte de Abd al Rahim al Nashiri y a muchos otros, aunque podíamos haber condenado más enérgicamente la posición de los Estados Unidos en este sentido, lamentando al mismo tiempo, por lo menos, el cambio de actitud por parte del Presidente Obama, especialmente en lo que respecta a los tribunales militares."@es21
"Lugupeetud juhataja! Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon tegi otsuse mitte siduda end selle resolutsiooniga Guantánamo kohta. Me ei tauni resolutsiooni sisu, vaid pigem peame seda üsna mannetuks. Minul isiklikult on kahju sellest, kuidas me resolutsiooni koostamisel tegutsesime. Me olime oma sõnastuses üliettevaatlikud, taunides inimõiguste rikkumisi riigis, mis väidab end olevat maailma suurim demokraatlik riik, ent kus määratakse jätkuvalt surmanuhtlusi ja mille puhul Guantánamo näitab maailmale, kuidas terrorismivastase võitluse nimel rikutakse inimõigusi ja rahvusvahelist õigust. Inimesi on peaaegu kümme aastat kinni peetud selles Kuuba territooriumi osas, et vältida Ameerika Ühendriikide õigusruumi, kusjuures mõningate kinnipeetavate vastu puuduvad tõendid. Neid inimesi peetakse kinni meelevaldselt. Mis veelgi hullem, mõnda neist on piinatud, sealhulgas Euroopa pinnal: Rumeenias, Leedus ja Poolas. Sellest ei tohi aga rääkida. Me peame kogu maailmale loenguid inimõiguste kohta, kuid ei suuda neid tagada omaenda territooriumil. Me ei tohi sellest rääkida isegi täna, selles resolutsioonis! Mul on sellest siiralt kahju ja minu arvates ei edenda me sel moel inimõiguste järgimist maailmas. Jah, on oluline vältida surmaotsuse määramist Abd al-Rahim al-Nashirile ja paljudele teistele, kuid me oleksime võinud teravamalt hukka mõista Ameerika Ühendriikide positsiooni selles küsimuses ning samas avaldada kahetsust vähemalt selle pärast, et president Obama on suhtumist muutnud, eriti seoses sõjatribunalidega."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto päätti olla liittymättä tähän Guantánamoa koskevaan päätöslauselmaan. Emme paheksu sen asiasisältöä vaan pidämme sitä varsin ponnettomana. Pahoittelen osaltani tapaa, jolla laadimme päätöslauselman. Olemme ottaneet varsin varovaisesti kantaa ihmisoikeusrikkomuksien tuomitsemiseen valtiossa, joka väittää olevansa maailman suurin demokratia, jossa määrätään edelleen kuolemanrangaistuksia ja jonka kohdalla Guantánamo osoittaa, miten ihmisoikeuksia ja kansainvälistä lainsäädäntöä rikotaan terrorismin torjumisen nimissä. Ihmisiä on pidetty vangittuina lähes kymmenen vuoden ajan tässä osassa Kuubaa vain siitä syystä, että siten on voitu ohittaa Yhdysvaltojen oikeudellinen toimivalta, ja siitä huolimatta, että joidenkin vankien syyllisyydestä ei ole ollut minkäänlaisia todisteita. Näiden henkilöiden kohdalla on ollut kyse mielivaltaisesta pidätyksestä. Mikä vielä pahempaa, joitakin henkilöitä on kidutettu myös Euroopan maaperällä, kuten Romaniassa, Liettuassa ja Puolassa. Tästä ei saa kuitenkaan puhua. Voimme saarnata ihmisoikeuksista koko maailmalle mutta emme kykene panemaan niitä täytäntöön omalla alueellamme. Asiasta ei saa puhua tänäänkään tässä päätöslauselmassa! Pahoittelen sitä vilpittömästi enkä usko, että edistämme siten ihmisoikeuksien kunnioittamista maailmassa. Kyllä, on olennaisen tärkeää estää Abd al-Rahim al-Nashirin ja monien muiden tuomitseminen kuolemaan, mutta olisimme voineet tuomita voimakkaammin Yhdysvaltojen kannan tältä osin ja edes pahoitella presidentti Obaman asenteen muuttumista erityisesti sotilastuomioistuimiin nähden."@fi7
"Elnök úr, az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja úgy döntött, hogy nem támogatja a Guantánamóról szóló állásfoglalást. Nem azért, mert a tartalmával nem értünk egyet; inkább azért, mert nagyon erőtlennek találjuk. Sajnálatosnak tartom, hogy ilyen erőtlen állásfoglalást fogalmaztunk meg. Sajnálatos, hogy ilyen óvatosan és erélytelenül ítéljük el a magát a világ legnagyobb demokráciájának tartó ország által elkövetett emberi jogi jogsértéseket. Ebben az országban még mindig létezik a halálbüntetés, és Guantánamó jól példázza a világ számára a terrorizmus elleni küzdelem nevében elkövetett emberi jogi és nemzetközi jogi jogsértéseket. Akár tíz évig is fogva tartanak embereket ebben a Kuba területén található fogolytáborban – még akkor is, ha esetleg nincs ellenük bizonyíték –, így kerülve ki az Egyesült Államok igazságszolgáltatását. Ezeket az embereket önkényesen tartják fogva. És ami még rosszabb, egyeseket meg is kínoznak, akár európai börtönökben is –Romániában, Litvániában és Lengyelországban. De erről tilos beszélni. Az egész világot kioktatjuk az emberi jogokról, de képtelenek vagyunk saját tagállamainkban betartatni azokat. Még ma, ebben az állásfoglalásban sem szabad beszélnünk erről! Ezt nagyon sajnálatosnak tartom, és úgy gondolom, hogy így nem tudunk az emberi jogok hiteles védelmezőjeként fellépni a világban. Igen, nagyon fontos megakadályozni Abd er-Rahím an-Nasíri és mások halálra ítélését, de határozottabban is elítélhettük volna az Egyesült Államok ezzel kapcsolatos álláspontját, és legalább sajnálatunknak adhattunk volna hangot Obama elnök megváltozott hozzáállása miatt, különösen a katonai bíróságokkal kapcsolatban."@hu11
"Signor Presidente, il Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea - Sinistra verde Nordica, ha scelto di non associarsi a questa risoluzione su Guantánamo. Non perché ne deploriamo la sostanza, ma piuttosto in quanto la troviamo piuttosto debole. Personalmente, mi rincresce il modo in cui abbiamo lavorato alla stesura di questa risoluzione. Siamo stati troppo cauti nel discutere la condanna per le violazioni dei diritti umani ad opera di un paese che afferma ancora oggi di essere la più grande democrazia del mondo, nel quale esiste ancora la pena di morte, e che con Guantánamo rende al mondo intero testimonianza delle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale. Sono quasi dieci anni che dei prigionieri vengono detenuti in questa parte di territorio cubano, scelto al solo scopo di aggirare la giurisdizione legale degli Stati Uniti, e alcuni di essi sono detenuti nella totale mancanza di prove a loro carico. Questi uomini subiscono una detenzione arbitraria. Ancor peggio, alcuni di loro sono stati torturati, anche in territorio europeo: in Romania, Lituania e Polonia. Ma di questo si deve tacere. Possiamo predicare al resto del mondo l’importanza dei diritti umani, ma siamo incapaci di applicarli sul nostro stesso territorio. E non possiamo parlarne neppure oggi, in questa risoluzione. Me ne rammarico profondamente e ritengo che non sia questo il modo giusto per promuovere il rispetto dei diritti umani nel mondo. E’ assolutamente essenziale impedire l’applicazione della pena di morte nei confronti di Abd al-Rahim al-Nashiri e di molti gli altri, ma avremmo avuto maggiore forza nel condannare la posizione degli Stati Uniti se avessimo espresso, quanto meno, il nostro rammarico per il cambiamento di atteggiamento del Presidente Obama, in particolare riguardo ai tribunali militari."@it12
"Pone pirmininke, Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji nusprendė nesieti savęs su rezoliucija dėl Gvantanamo. Nekritikuojame jos esmės; mūsų manymu, ji gan silpna. Esu nusivylęs tuo, kaip dirbome rengdami šią rezoliuciją. Labai atsargiai kalbėjome apie tų žmogaus teisių pažeidimų smerkimą, kuriuos daro šalis, laikanti save didžiausia pasaulio demokratija, kurioje vis dar taikoma mirties bausmė ir kurios manymu Gvantanamo kalėjimas yra žmogaus teisių ir tarptautinės teisės pažeidimų kovos su terorizmu tikslais pavyzdys pasauliui. Šioje Kubos teritorijoje daugiau kaip dešimt metų žmonės buvo kalinami vienu tikslu – siekiant išvengti JAV teisinės jurisdikcijos ir neatsižvelgiant į tai, kad kai kurių jų atžvilgiu nebuvo kaltės įrodymų. Šie žmonės buvo kalinami savavališkai. Dar blogiau tai, kad kai kurie jų buvo kankinami, įskaitant ir kankinimus Europos teritorijoje: Rumunijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Vis dėlto apie tai nederėtų kalbėti. Visą pasaulį galime mokyti žmogaus teisių klausimu, tačiau negalime jų garantuoti mūsų pačių teritorijoje. Šiandien šioje rezoliucijoje net privalome nekalbėti apie tai! Dėl to esu labai nusivylusi ir nemanau, kad taip paskatinsime gerbti žmogaus teises pasaulyje. Taip, labai svarbu, kad būtų sukliudyta įvykdyti mirties bausmę Abd al-Rahimui al-Nashiri ir daugeliui kitų, tačiau galėjome tvirčiau pasmerkti Jungtinių Valstijų poziciją šiuo klausimu, mažų mažiausiai kritikuodami prezidento B. Obamos elgsenos pasikeitimą, visų pirma susijusį su kariniais tribunolais."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa pieņēma lēmumu nesaistīt sevi ar šo rezolūciju par Gvantanamo. Mums nav nožēlas par tās būtību; drīzāk mēs to uzskatām par diezgan vāju. No savas puses es nožēloju to, kā mēs strādājām, sagatavojot šo rezolūciju. Cik piesardzīgi mēs esam bijuši, runājot par to cilvēktiesību pārkāpumu nosodīšanu, ko izdarījusi valsts, kura pretendē būt lielākā demokrātija pasaulē un kura joprojām piespriež nāves sodus, un kurā Gvantanamo ilustrē pasaulei cilvēktiesību un starptautisko tiesību aktu pārkāpumus, kas tiek izdarīti terorisma apkarošanas vārdā. Vīrieši gandrīz desmit gadus ir turēti ieslodzījumā šajā Kubas teritorijas daļā tikai tāpēc, lai apietu ASV jurisdikciju un par spīti tam, ka pret dažiem no viņiem trūkst pierādījumu. Attiecībā uz šiem vīriešiem tā ir patvaļīgas aizturēšanas lieta. Vēl ļaunāk, daži no viņiem ir tikuši spīdzināti, tostarp Eiropas teritorijā: Rumānijā, Lietuvā un Polijā. Tomēr par to nedrīkst runāt. Mēs varam lasīt lekcijas visai pasaulei par cilvēktiesībām, taču mēs neesam spējīgi tās īstenot paši savā teritorijā. Mēs pat nedrīkstam par to runāt šodien, šajā rezolūcijā! Es to no sirds nožēloju un nedomāju, ka šādi mēs veicināsim cilvēktiesību ievērošanu pasaulē. Jā, ir svarīgi novērst nāves sodu piemērošanu kungam un daudziem citiem, taču mēs būtu varējuši stingrāk nosodīt situāciju ASV šajā ziņā, vienlaikus paužot nožēlu, ka prezidents vismaz daļēji ir mainījis attieksmi jo īpaši pret militārajiem tribunāliem."@lv13
"Monsieur le Président, la GUE/NGL a pris la décision de ne pas s'associer à cette résolution sur Guantánamo. Nous n'en condamnons pas la teneur mais nous la trouvons bien timide. Et, pour ma part, je regrette la façon dont nous avons travaillé sur l'élaboration de cette résolution. Que de précautions de langage ne prenons-nous pas pour condamner les violations des droits de l'homme opérées par l'un des États qui se prétend la plus grande démocratie du monde, qui recourt toujours à la peine de mort et pour lequel Guantánamo illustre à la face du monde les violations des droits de l'homme et du droit international commises au nom de la lutte contre le terrorisme. Des hommes sont détenus depuis bientôt dix ans sur cette portion du territoire cubain, aux seules fins d'échapper aux normes de la justice américaine et alors qu'il n'existe aucune preuve pour un certain nombre d'entre eux. Il s'agit, pour ces hommes, de détention arbitraire. Pire! Nombre d'entre eux ont été torturés, y compris sur le sol européen: en Roumanie, en Lettonie et en Pologne. Mais cela, il ne faut pas le dire car nous pouvons donner des leçons en matière de droits de l'homme au monde entier sans être capables de les faire respecter sur notre territoire. Et aujourd'hui, dans cette résolution, il ne faut même pas le dire! Je le regrette très sincèrement et je ne pense pas que c'est ainsi que nous ferons évoluer le respect des droits de l'homme dans le monde. Oui, il faut empêcher la condamnation à mort de M. Abdel-Rahim et de bien d'autres, mais nous aurions pu condamner plus fermement la position des États-Unis en ce domaine, y compris en regrettant, au minimum, le changement d'attitude de M. Obama, notamment sur les tribunaux militaires."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links heeft besloten zich niet aan te sluiten bij deze resolutie over Guantánamo. We verwerpen de inhoud niet, maar we vinden de resolutie te voorzichtig. Persoonlijk betreur ik ook de manier waarop we aan de uitwerking van deze resolutie hebben gewerkt. Wat een omhaal van woorden gebruiken we om de schendingen van de mensenrechten door een land dat zich als de grootste democratie ter wereld beschouwt te veroordelen, een land dat nog steeds de doodstraf hanteert en waarvan Guantánamo de wereld laat zien welke schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht worden begaan in naam van de strijd tegen het terrorisme. Er worden op dit stukje Cubaans grondgebied al bijna tien jaar lang mannen gedetineerd, met als enige doel om de Amerikaanse rechterlijke bevoegdheden te omzeilen, en terwijl er voor sommigen van hen geen enkel bewijs bestaat. Er is in het geval van deze mannen sprake van willekeurige detentie. Erger nog, veel van hen zijn gemarteld, ook op Europees grondgebied, namelijk in Roemenië, Letland en Polen. Dat mogen we echter niet zeggen. We kunnen de hele wereld de les lezen op het gebied van mensenrechten, maar we zijn niet in staat om die rechten op ons eigen grondgebied te laten eerbiedigen. We mogen er zelfs vandaag, in deze resolutie, niet over spreken! Ik betreur dat ten zeerste en ik denk niet dat we op deze manier de eerbiediging van de mensenrechten in de wereld vooruit zullen helpen. Ja, we moeten het doodvonnis van de heer Abd al-Rahim al-Nashiri en vele anderen voorkomen, maar we hadden de positie van de Verenigde Staten op dit terrein sterker kunnen veroordelen, ook door ten minste de gewijzigde houding van president Obama, met name voor wat betreft de militaire rechtbanken, te betreuren."@nl3
"Panie Przewodniczący! Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy podjęła decyzję, by nie opowiadać się za przedmiotową rezolucją w sprawie Guantánamo. Nie ubolewamy nad jej istotą; raczej uważamy ją za dość słabą. Ja osobiście żałuję, że w ten sposób pracowaliśmy nad projektem przedmiotowej rezolucji. Jakże ostrożni byliśmy, potępiając łamanie praw człowieka, którego dopuszcza się kraj, twierdzący, że jest największą demokracją na świecie, który nadal stosuje karę śmierci, a przecież Guantánamo ukazuje światu, do jakiego łamania praw człowieka i prawa międzynarodowego dochodzi w imię zwalczania terroryzmu. Jedynym celem więzienia ludzi przez prawie dziesięć lat w tej części terytorium Kuby, pomimo braku dowodów przeciw niektórym z nich, było ominięcie jurysdykcji USA. Dla tych mężczyzn jest to przypadek samowolnego aresztowania. Co gorsza, niektórzy z nich byli torturowani i to także na europejskiej ziemi – w Rumunii, na Litwie i w Polsce. O tym nie wolno jednak mówić. Potrafimy serwować całemu światu wykłady o prawach człowieka, ale nie umiemy egzekwować ich na naszym własnym terytorium. Nie wolno nam nawet mówić o tym dzisiaj w przedmiotowej rezolucji! Szczerze tego żałuję i uważam, że w ten sposób nie uda nam się krzewić na świecie szacunku dla praw człowieka. Tak, należy koniecznie zapobiec wydaniu wyroku śmierci na Abd al-Rahima al-Nashiriego oraz na wielu innych, ale mogliśmy dużo ostrzej potępić stanowisko Stanów Zjednoczonych w tej sprawie, wyrażając chociażby żal z powodu zmiany stanowiska przez prezydenta Obamę, szczególnie w kwestii trybunałów wojskowych."@pl16
"Senhor Presidente, o Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia - Esquerda Nórdica Verde tomou a decisão de não se associar a esta resolução sobre Guantánamo. Não condenamos o seu teor, mas consideramo-la bastante fraca. Pessoalmente, deploro a forma como trabalhámos na elaboração desta resolução. A cautela que tivemos na forma como falámos da condenação das violações dos direitos humanos perpetradas por um país que afirma ser a maior democracia do mundo, que ainda tem a pena morte e do qual Guantánamo constitui uma ilustração para o mundo das violações dos direitos humanos e do direito internacional cometidas em nome da luta contra o terrorismo. Há homens que são mantidos em detenção desde há quase dez anos nesta parte do território cubano, com o único objectivo de contornar as normas da justiça norte-americana e a despeito da ausência de provas contra alguns deles. Para esses homens, isto é detenção arbitrária. Mais grave ainda é que alguns deles foram torturados, inclusive em solo europeu: na Roménia, na Lituânia e na Polónia. Porém, isto é algo de que não se pode falar; podemos dar a todo o mundo lições em matéria de direitos humanos, mas somos incapazes de os fazer respeitar no nosso próprio território. E nem mesmo hoje podemos falar disso nesta resolução! Lamento muito sinceramente esse facto e penso que não é assim que promovemos o respeito pelos direitos humanos no mundo. Sim, é preciso impedir a condenação à morte de Abd al-Rahim al-Nashiri e de muitos outros, mas poderíamos ter condenado com mais firmeza a posição dos Estados Unidos neste domínio, lamentando, simultaneamente, no mínimo, a mudança de atitude do Presidente Obama, em especial no que se refere aos tribunais militares."@pt17
"Dle președinte, Grupul GUE/NGL a luat decizia de a nu se asocia cu această rezoluție referitoare la Guantánamo. Nu deplângem conținutul său; mai degrabă, considerăm că este destul de slab. În ceea ce mă privește, regret modul în care am lucrat la elaborarea acestei rezoluții. Cât am fost de prudenți în modul în care am vorbit despre condamnarea încălcărilor drepturilor omului comise de către o țară care pretinde a fi cea mai mare democrație din lume, în care încă mai există pedeapsa cu moartea, și pentru care Guantánamo este o ilustrare către lume a încălcărilor drepturilor omului și a dreptului internațional comise în numele combaterii terorismului. Multe persoane au fost ținute în detenție timp de aproape zece ani în această parte a teritoriului cubanez pentru unicul scop de a ocoli jurisdicția SUA și în pofida lipsei dovezilor împotriva unora dintre acestea. Pentru aceste persoane, acesta este un caz de detenție arbitrară. Mai rău chiar, unele dintre ele au fost torturate, inclusiv pe teritoriul european: în România, în Lituania și în Polonia. Totuși, nu trebuie să vorbim despre acest lucru. Putem ține o prelegere în fața întregii lumi cu privire la drepturile omului, însă suntem incapabili să le aplicăm pe propriul nostru teritoriu. Nici nu trebuie să vorbim despre aceasta astăzi, în rezoluția de față! Regret acest lucru foarte sincer și nu cred că acesta este modul în care vom promova respectul pentru drepturile omului în lume. Da, este esențial să se prevină pronunțarea pedepsei cu moartea în cazul dlui Abd al-Rahim al-Nashiri și al multor altora, dar am fi putut condamna mai puternic poziția Statelor Unite în această privință, regretând totodată, cel puțin, schimbarea de atitudine din partea președintelui Obama, în special în ceea ce privește instanțele militare."@ro18
"Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica prijala rozhodnutie, že nechce byť spájaná s týmto uznesením o Guantáname. Neodsudzujeme jeho podstatu, ale považujeme ho za dosť chabé. Čo sa mňa týka, ľutujem spôsob, akým sme pracovali na príprave tohto uznesenia. Ľutujem to, ako opatrne sme hovorili o odsúdení porušovania ľudských práv páchaného krajinou, ktorá tvrdí, že je najväčšou demokraciou na svete, ktorá má stále trest smrti a v ktorej Guantánamo je pre svet ilustráciou porušovania ľudských práv a medzinárodného práva v mene boja proti terorizmu. V tejto časti kubánskeho územia sú ľudia zadržiavaní už takmer desať rokov na jediný účel obísť právnu jurisdikciu USA, a to napriek nedostatku dôkazov proti niektorým z nich. V prípade týchto ľudí ide o svojvoľné zadržiavanie. A čo je horšie, niektorí z nich boli mučení, a to aj na európskej pôde: v Rumunsku, v Litve a v Poľsku. O tom sa však nesmie hovoriť. Môžeme celý svet poučovať o ľudských právach, ale nedokážeme ich vymáhať na našom vlastnom území. Nesmieme o tom hovoriť dokonca ani dnes, v tomto uznesení. Je mi to z celého srdca ľúto a nemyslím si, že takto sa zasadíme o presadzovanie dodržiavania ľudských práv vo svete. Áno, je dôležité zabrániť trestu smrti voči pánovi Abdurrahímovi an-Našírímu a mnohým ďalším, ale mohli sme dôraznejšie odsúdiť pozíciu USA v tejto otázke a zároveň aspoň vyjadriť ľútosť nad zmenou postoja prezidenta Obamu, najmä čo sa týka vojenských tribunálov."@sk19
"Gospod predsednik, Konfederalna skupina Evropske združene levice – Zelene nordijske levice se je odločila, da se ne bo pridružila tej resoluciji o Guantanamu. Ne grajamo njenega bistva; bolje rečeno, zdi se nam dokaj neprepričljiva. Osebno obžalujem način, na katerega smo pripravljali osnutek te resolucije. Kako previdni smo bili glede načina, na katerega smo govorili o obsodbi kršitev človekovih pravic, ki jih je zagrešila država, ki zatrjuje, da je najbolj demokratična na svetu, ki še vedno uporablja smrtno kazen in zaradi katere velja Guantanamo v svetu kot prikaz kršitev človekovih pravic in mednarodnega prava, zagrešenih v imenu boja proti terorizmu. Ljudje so na tem delu kubanskega ozemlja v priporu že skoraj deset let zgolj zato, da se zaobide sodno pristojnost ZDA in kljub pomanjkanju dokazov proti nekaterim od njih. Za te ljudi je to primer samovoljnega pridržanja. Še huje, nekatere od njih mučijo, vključno na evropskih tleh: v Romuniji, Litvi in na Poljskem. A o tem se ne sme govoriti. Celotnemu svetu lahko pridigamo o človekovih pravicah, a smo jih nezmožni uveljaviti na svojem lastnem ozemlju. Niti danes, v tej resoluciji, ne smemo govoriti o tem! To iskreno obžalujem in mislim, da to ni način, na katerega bomo spodbujali spoštovanje človekovih pravic na svetu. Drži, ključnega pomena je preprečiti izrek smrtne kazni gospodu Abdu al-Rahimu al-Naširiju in še mnogim drugim, a strožje bi lahko obsodili stališče Združenih držav v zvezi s tem, medtem pa obžalovali vsaj spremembo naravnanosti predsednika Obame, zlasti v zvezi z vojaškimi sodišči."@sl20
"Herr talman! Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster fattade beslutet att inte ansluta sig till denna resolution om Guantánamo. Vi beklagar inte innehållet, utan finner det snarare halvhjärtat. För min del beklagar jag vårt arbetssätt när vi tog fram den här resolutionen. Vi har talat i mycket försiktiga ordalag om att fördöma de människorättskränkningar som begås av ett land som säger sig vara världens största demokrati och som fortfarande tillämpar dödsstraffet. Guantánamo visar dock världen hur landet begår människorättskränkningar och kränker den internationella rätten i terrorismbekämpningens namn. Män har internerats i nästan tio år på denna del av det kubanska territoriet av det enda skälet att kringgå den amerikanska jurisdiktionen och trots att det inte finns bevis mot några av dem. För dessa män är detta ett fall av godtycklig internering. Ännu värre, vissa av dem har torterats, även på europeisk mark, i Rumänien, Litauen och Polen. Men det får man inte tala om. Vi kan predika om mänskliga rättigheter för hela världen, men vi är inte förmögna att upprätthålla dem på vårt eget territorium. Det får vi inte ens tala om i dag, i denna resolution! Jag beklagar detta djupt och jag anser inte att det här är det rätta sättet att främja respekten för de mänskliga rättigheterna i världen. Ja, det är viktigt att förhindra att Abd al-Rahim al-Nashiri och många andra döms till döden, men vi borde ha fördömt Förenta staternas ståndpunkt mycket starkare i det här avseendet, och det minsta vi kunde ha gjort var att åtminstone uttrycka vårt beklagande över president Barack Obamas förändrade inställning, särskilt när det gäller militärdomstolar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 149, paragraphe 8 du règlement))"15
"(L'oratrice accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 149, paragraphe 8, du règlement))"8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph