Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-09-Speech-4-203-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110609.16.4-203-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, le groupe des Verts condamne une fois de plus les conditions dans lesquelles M. Rajoelina s'est installé au pouvoir à Madagascar. La situation politique, très instable, de ce pays est très préoccupante. Les violations des droits humains sont nombreuses: violences contre les manifestations populaires, arrestations illégales, détentions arbitraires, abus contre les journalistes et opposants politiques. Les forces de sécurité jouissent d'une totale impunité. Des leaders de mouvements politiques d'opposition sont emprisonnés. Nous exigeons leur libération. Par ailleurs, la gestion incontrôlée des richesses naturelles du pays menace les perspectives de développement pour les générations futures et prépare un désastre écologique. Nous condamnons l'exploitation illégale des ressources minérales ainsi que le pillage des bois précieux et, en premier lieu, du bois de rose. La restauration de l’état de droit à Madagascar est une urgence absolue et nécessite l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques bénéficiant de l'aide internationale et, en premier lieu, de l'Union européenne."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, skupina Zelených/Evropské svobodné aliance opětovně odsuzuje podmínky, za nichž se pan Rajoelina dostal k moci na Madagaskaru. Politická situace této velmi nestabilní země je mimořádně znepokojivá. Dochází k mnoha případům porušování lidských práv – k násilí proti demonstrantům, k nezákonnému zatýkání, ke svévolnému zadržování a k násilí proti novinářům a politickým protivníkům. Bezpečnostní síly se těší naprosté beztrestnosti. Vedoucí představitelé opozičních politických hnutí byli zatčeni. Požadujeme jejich propuštění. Nekontrolované řízení přírodních zdrojů země ohrožuje perspektivy rozvoje pro budoucí generace a dláždí cestu k ekologické katastrofě. Odsuzujeme nezákonné využívání nerostných zdrojů a drancování vzácného dřeva, zejména růžového dřeva. Obnovení právního státu na Madagaskaru je absolutní prioritou a vyžaduje uspořádání svobodných, transparentních a demokratických voleb s podporou mezinárodní pomoci a především Evropské unie."@cs1
"Hr. formand! Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre beklager igen de forhold, hvorunder hr. Rajoelina kom til magten i Madagaskar. Den politiske situation i dette land er meget ustabil og ekstremt foruroligende. Der har været talrige overtrædelser af menneskerettighederne: vold mod demonstranter, ulovlige anholdelser, vilkårlige tilbageholdelser samt overgreb på journalister og politiske modstandere. Sikkerhedsstyrkerne er fuldstændig straffri. Ledere af politiske oppositionsbevægelser er blevet fængslet. Vi kræver, at de løslades. Den ukontrollerede forvaltning af landets naturressourcer truer udsigten til udvikling for fremtidige generationer og baner vej for en økologisk katastrofe. Vi fordømmer den ulovlige udvinding af de mineralske ressourcer og tyveriet af ædeltræ, især rosentræ. Genindførelsen af retsstatsprincippet i Madagaskar er en absolut prioritering og kræver, at der afholdes frie, gennemsigtige og demokratiske valg med international støtte, først og fremmest fra EU."@da2
"Herr Präsident! Die Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz bedauert noch einmal die Bedingungen, unter denen Herr Rajoelina in Madagaskar an die Macht gekommen ist. Die politische Lage in diesem Land ist äußerst instabil und extrem besorgniserregend. Es hat eine Vielzahl der Menschenrechtsverletzungen gegeben: Gewalt gegen Demonstranten, illegale Verhaftungen, willkürliche Festnahmen sowie Misshandlungen von Journalisten und politischen Gegnern. Die Sicherheitskräfte genießen völlige Straffreiheit. Führer der oppositionellen politischen Bewegungen wurden inhaftiert. Wir fordern ihre Freilassung. Außerdem bedroht die unkontrollierte Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des Landes die Entwicklungschancen zukünftiger Generationen und bereitet den Weg zu einer Umweltkatastrophe. Wir verurteilen die illegale Ausbeutung der Bodenschätze und die Plünderung wertvoller Holzbestände, insbesondere von Rosenholz. Die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit in Madagaskar hat absoluten Vorrang und erfordert die Organisation freier, transparenter und demokratischer Wahlen, die durch internationale Hilfe und vor allem durch die Europäische Union unterstützt werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία αποδοκιμάζει για ακόμη μία φορά τις συνθήκες υπό τις οποίες ο κ. Rajoelina ανήλθε στην εξουσία στη Μαδαγασκάρη. Η πολύ ασταθής πολιτική κατάσταση της εν λόγω χώρας είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Έχουν σημειωθεί πολλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων: βία κατά των διαδηλωτών, παράνομες συλλήψεις, αυθαίρετες κρατήσεις, καθώς και περιστατικά κακοποίησης δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων. Οι δυνάμεις ασφαλείας απολαμβάνουν καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας. Οι ηγέτες πολιτικών κινημάτων της αντιπολίτευσης βρίσκονται στη φυλακή. Απαιτούμε την απελευθέρωσή τους. Επιπρόσθετα, η ανεξέλεγκτη διαχείριση των φυσικών πόρων της χώρας απειλεί την προοπτική ανάπτυξης των μελλοντικών γενεών και ανοίγει τον δρόμο στην οικολογική καταστροφή. Καταδικάζουμε την παράνομη εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, καθώς και την ακατάσχετη παράνομη υλοτόμηση πολύτιμου ξύλου, ιδίως ροδόξυλου. Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου στη Μαδαγασκάρη είναι απόλυτη προτεραιότητα και προϋποθέτει την οργάνωση ελεύθερων, διαφανών και δημοκρατικών εκλογών με την υποστήριξη της διεθνούς βοήθειας, και πάνω απ’ όλα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el10
"Mr President, the Group of the Greens/European Free Alliance once again deplores the conditions under which Mr Rajoelina came to power in Madagascar. The political situation of that country, which is very unstable, is extremely worrying. There have been numerous human rights violations: violence against demonstrators, illegal arrests, arbitrary detentions, as well as abuses against journalists and political opponents. The security forces enjoy total impunity. Leaders of opposition political movements have been imprisoned. We are demanding their release. In addition, the uncontrolled management of the country’s natural resources threatens prospects for development for future generations and paves the way for an ecological disaster. We condemn the illegal exploitation of the mineral resources as well as the pillaging of precious wood, particularly rosewood. The restoration of the rule of law in Madagascar is an absolute priority and requires the organisation of free, transparent and democratic elections supported by international aid and, first and foremost, the European Union."@en4
"Señor Presidente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea lamenta una vez más las condiciones en las que el señor Rajoelina llegó al poder en Madagascar. La situación política del país, que muy inestable, es sumamente preocupante. Se han producido numerosas violaciones de los derechos humanos: violencia contra manifestantes, arrestos ilegales, detenciones arbitrarias, así como abusos contra periodistas y adversarios políticos. Las fuerzas de seguridad disfrutan de total impunidad. Los líderes de los movimientos políticos de la oposición han sido encarcelados. Pedimos su liberación. Además, la gestión incontrolada de los recursos naturales del país amenaza las perspectivas de desarrollo de futuras generaciones y prepara el camino para que se produzca un desastre ecológico. Condenamos la explotación ilegal de los recursos minerales, así como el saqueo de maderas preciosas, especialmente de palisandro. La restauración del Estado de Derecho en Madagascar constituye una prioridad absoluta y exige la celebración de unas elecciones libres, transparentes y democráticas, con el apoyo de la ayuda internacional y, ante todo, de la Unión Europea."@es21
"Lugupeetud juhataja, Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon taunib veel kord seda, millistel tingimustel Andry Rajoelina Madagaskaril võimule tuli. Riigi ülimalt ebastabiilne poliitiline olukord on väga murettekitav. Toimunud on arvukaid inimõiguste rikkumisi: vägivald meeleavaldajate vastu, ebaseaduslikud vahistamised, meelevaldsed kinnipidamised, samuti kuritarvitused ajakirjanike ja poliitiliste vastaste vastu. Julgeolekujõud naudivad täielikku karistamatust. Opositsiooniliste poliitiliste liikumiste juhid on vangistatud. Me nõuame nende vabastamist. Lisaks kahjustab riigi loodusvarade kontrollimatu majandamine arenguväljavaateid tulevaste põlvkondade jaoks ning sillutab teed ökokatastroofile. Me mõistame hukka maavarade ebaseadusliku kasutamise ja väärispuumetsade, eriti palisandrimetsade rüüstamise. Õigusriigi taastamine Madagaskaril on kindlalt esmatähtis eesmärk, mis nõuab vabade, läbipaistvate ja demokraatlike valimiste korraldamist rahvusvahelise abi ja ennekõike Euroopa Liidu toega."@et5
"Arvoisa puhemies, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä tuomitsee jälleen kerran tilanteen, jossa Andry Rajoelina nousi valtaan Madagaskarissa. Valtion poliittinen tilanne on hyvin epävakaa ja erittäin huolestuttava. Ihmisoikeuksia on rikottu toistuvasti: mielenosoitukset on tukahdutettu väkivaltaisesti, ihmisiä on pidätetty laittomasti ja mielivaltaisesti ja toimittajiin ja poliittisiin vastustajiin nähden on syyllistytty väärinkäytöksiin. Turvallisuusjoukot saavat toimia täysin rankaisematta. Oppositiojohtajia on vangittu. Vaadimme heidän vapauttamistaan. Lisäksi valtion luonnonvarojen valvomaton hallinta uhkaa tulevien sukupolvien kehitysnäkymiä ja tasoittaa tietä ekologiselle katastrofille. Tuomitsemme mineraalivarojen laittoman hyödyntämisen ja erityisesti ruusupuun kaltaisten arvokkaiden puulajien ryöstämisen. On ehdottoman tärkeää palauttaa oikeusvaltio Madagaskariin, mikä edellyttää vapaiden, avoimien ja demokraattisten vaalien järjestämistä kansainvälisen tuen turvin ja ennen kaikkea Euroopan unionin tuella."@fi7
"Elnök úr, a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja ismételten elítéli Rajoelina úr hatalomátvételének körülményeit. Madagaszkár instabil politikai helyzete nagy aggodalomra ad okot. Számtalan emberi jogi jogsértés történt: tüntetők elleni erőszak, törvénytelen letartóztatások, önkényes őrizetbe vételek, újságírókkal és politikai ellenfelekkel szemben elkövetetett visszaélések. A biztonsági erők teljes büntetlenséget élveznek. Az ellenzéki politikai mozgalmak vezetőit bebörtönzik. Követeljük a szabadon bocsátásukat. Ezenkívül az ország természeti erőforrásaival való felelőtlen gazdálkodás veszélyezteti a jövőbeli fejlődés esélyeit és így a jövő generációk kilátásait is, és ökológiai katasztrófához vezethet. Elítéljük az ásványkincsek és az értékes fák, különösen a rózsafa illegális kitermelését. A legfőbb prioritás Madagaszkárral kapcsolatban a jogállamiság helyreállítása, és ehhez szabad, átlátható és demokratikus választásokra van szükség, amelyeket nemzetközi, főleg európai uniós segítséggel kell megszervezni."@hu11
"Signor Presidente, il gruppo Verde/Alleanza libera europea ancora una volta esprime la propria disapprovazione per il modo in cui il Presidente Rajoelina è salito al governo del Madagascar. La situazione politica del paese, estremamente instabile, è allarmante. Si sono verificati molti casi di violazione dei diritti umani: violenze contro i manifestanti, arresti illegali, detenzioni arbitrarie e abusi contro giornalisti e membri dell’opposizione. Le forze dell’ordine agiscono nell’impunità più totale. I leader dei movimenti politici di opposizione sono stati arrestati. Ne richiediamo il rilascio. Inoltre, l’uso incontrollato delle risorse naturali del paese minaccia le prospettive di sviluppo delle generazioni future e prelude al disastro ecologico. Condanniamo lo sfruttamento illegale delle risorse minerarie ed il saccheggio delle foreste, in particolare di palissandro, per ricavarne prezioso legname. Il ripristino dello stato di diritto in Madagascar è una priorità assoluta, e richiede l’organizzazione di elezioni democratiche, libere e trasparenti, con il sostegno degli aiuti internazionali, primi fra tutti quelli provenienti dall’Unione europea."@it12
"Pone pirmininke, Žaliųjų frakcijai / Europos laisvajam aljansui dar kartą tenka apgailestauti dėl sąlygų, kuriomis A. Rajoelina pateko į Madagaskaro valdžią. Itin didelį susirūpinimą kelia šios šalies politinė padėtis, kuri yra labai nestabili. Gausu žmogaus teisių pažeidimų: prieš demonstrantus naudojamas smurtas, neteisėti suėmimai, savavališki sulaikymai, taip pat savivalė prieš žurnalistus ir politinius priešininkus. Saugumo pajėgos veikia visiškai nebaudžiamos. Opozicinių politinių judėjimų vadovai įkalinti. Prašome, kad jie būtų paleisti. Be to, nekontroliuojamas šalies gamtos išteklių valdymas kelia grėsmę ateities kartų vystymosi perspektyvoms ir sudaro sąlygas ekologinei katastrofai. Smerkiame neteisėtą mineralinių žaliavų išteklių naudojimą bei brangios medienos, visų pirma juodųjų dalbergijų grobstymą. Svarbiausia Madagaskare atkurti teisinės valstybės principus ir tam reikia surengti laisvus, skaidrius ir demokratiškus rinkimus, pasitelkiant tarptautinę pagalbą ir visų pirmiausia Europos Sąjungą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa vēlreiz pauž nožēlu par apstākļiem, kādos kungs nāca pie varas Madagaskarā. Valsts politiskā situācija, kas ir ļoti nestabila, ir ārkārtīgi uztraucoša. Ir bijuši daudzi cilvēktiesību pārkāpumi: vardarbība pret demonstrantiem, nelikumīga aizturēšana, patvaļīga apcietināšana, kā arī pārkāpumi pret žurnālistiem un politiskajiem pretiniekiem. Drošības spēki bauda pilnīgu nesodāmību. Opozīcijas vadītāji ir apcietināti. Mēs pieprasām viņu atbrīvošanu. Turklāt nekontrolēta valsts dabas resursu pārvaldība rada draudus nākamo paaudžu attīstības perspektīvām un bruģē ceļu ekoloģiskajai katastrofai. Mēs nosodām minerālresursu nelikumīgu izmantošanu, kā arī cēlkoka, jo īpaši rožkoka, izlaupīšanu. Tiesiskuma atjaunošana Madagaskarā ir absolūta prioritāte, tāpēc ir vajadzīgas brīvas, pārredzamas un demokrātiskas vēlēšanas, ko atbalsta ar starptautisku palīdzību un, pirmkārt un galvenokārt, ko atbalsta Eiropas Savienība."@lv13
"Monsieur le Président, le groupe des Verts condamne une fois de plus les conditions dans lesquelles M. Rajoelina s'est installé au pouvoir à Madagascar. La situation politique, très instable, de ce pays est très préoccupante. Les violations des droits humains sont nombreuses: violences contre les manifestations populaires, arrestations illégales, détentions arbitraires, abus contre les journalistes et opposants politiques. Les forces de sécurité jouissent d'une totale impunité. Des leaders de mouvements politiques d'opposition sont emprisonnés. Nous exigeons leur libération. Par ailleurs, la gestion incontrôlée des richesses naturelles du pays menace les perspectives de développement pour les générations futures et prépare un désastre écologique. Nous condamnons l'exploitation illégale des ressources minérales ainsi que le pillage des bois précieux et, en premier lieu, du bois de rose. La restauration de l'État de droit à Madagascar est une urgence absolue et nécessite l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques bénéficiant de l'aide internationale et, en premier lieu, de l'Union européenne."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie veroordeelt nogmaals de omstandigheden waaronder de heer Rajoelina aan de macht is gekomen in Madagaskar. De zeer instabiele politieke situatie van het land is uiterst verontrustend. Er vinden talrijke schendingen van de mensenrechten plaats: geweld tegen betogers, onrechtmatige arrestaties, willekeurige gevangenschap en misstanden jegens journalisten en politieke tegenstanders. De veiligheidsdiensten kunnen straffeloos hun gang gaan. Leiders van politieke oppositiebewegingen worden gevangen genomen. Wij eisen hun vrijlating. Bovendien bedreigt het ongecontroleerde beheer van de natuurlijke rijkdommen van het land de ontwikkelingsperspectieven voor de komende generaties en kan het leiden tot een milieuramp. Wij veroordelen de illegale exploitatie van de minerale hulpbronnen, alsmede de plundering van kostbaar hout en met name rozenhout. Het herstel van de rechtsstaat in Madagaskar is bijzonder spoedeisend en daarvoor is het noodzakelijk dat er vrije, transparante en democratische verkiezingen worden georganiseerd met internationale hulp en bovenal met hulp van de Europese Unie."@nl3
"Panie Przewodniczący! Ugrupowanie Zieloni/Wolny Sojusz Europejski raz jeszcze wyraża ubolewanie w sprawie warunków, w jakich Rajoelina doszedł do władzy na Madagaskarze. Bardzo niestabilna sytuacja polityczna tego kraju jest niezmiernie niepokojąca. Miały miejsce liczne przypadki łamania praw człowieka – użycia siły wobec demonstrantów, bezprawnych aresztowań, samowolnych zatrzymań, jak również znieważania dziennikarzy i politycznych oponentów. Służby bezpieczeństwa cieszą się całkowitą bezkarnością. Przywódcy opozycyjnych ruchów politycznych zostali osadzeni w więzieniach. Domagamy się ich uwolnienia. Ponadto niekontrolowane zarządzanie zasobami naturalnymi kraju zagraża perspektywom rozwoju dla przyszłych pokoleń i prowadzi do ekologicznej katastrofy. Potępiamy bezprawne eksploatowanie zasobów mineralnych oraz grabieże cennego drewna, szczególnie palisandru. Przywrócenie rządów prawa na Madagaskarze jest bezwzględnym priorytetem i wymaga zorganizowania wolnych, przejrzystych i demokratycznych wyborów, przy międzynarodowej pomocy, przede wszystkim ze strony Unii Europejskiej."@pl16
"Senhor Presidente, o Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia deplora uma vez mais as condições em que o Sr. Rajoelina assumiu o poder no Madagáscar. A situação política daquele país, particularmente instável, é extremamente preocupante. Tem havido numerosas violações dos direitos humanos: violência contra manifestantes, detenções ilegais e arbitrárias, assim como actos de abuso contra jornalistas e opositores políticos. As forças de segurança gozam de uma total impunidade. Os líderes dos movimentos políticos da oposição foram presos. Exigimos a sua libertação. Além disso, a gestão incontrolada dos recursos naturais do país ameaça as perspectivas de desenvolvimento das gerações futuras e abre o caminho a um desastre ecológico. Condenamos a exploração ilegal dos recursos minerais, bem como a pilhagem de madeiras preciosas, especialmente pau-rosa. O restabelecimento do Estado de direito no Madagáscar é uma prioridade absoluta e exige a organização de eleições livres, transparentes e democráticas apoiadas pela ajuda internacional e, antes de mais, pela União Europeia."@pt17
"Dle președinte, Grupul Verts/ALE regretă încă o dată condițiile în care dl Rajoelina a venit la putere în Madagascar. Situația politică din această țară, care este foarte instabilă, este extrem de îngrijorătoare. Au existat numeroase încălcări ale drepturilor omului: violență împotriva manifestanților, arestări ilegale, detenții arbitrare, precum și abuzuri împotriva jurnaliștilor și a opozanților politici. Forțele de securitate se bucură de impunitate totală. Liderii mișcărilor de opoziție politică au fost închiși. Solicităm eliberarea acestora. În plus, gestionarea necontrolată a resurselor naturale ale țării amenință perspectivele de dezvoltare a generațiilor viitoare și deschide calea pentru un dezastru ecologic. Condamnăm exploatarea ilegală a resurselor minerale, precum și jaful de lemn prețios, în special lemn de trandafir. Restabilirea statului de drept în Madagascar este o prioritate absolută și necesită organizarea de alegeri libere, transparente și democratice sprijinite de un ajutor internațional și, în primul rând, de Uniunea Europeană."@ro18
". Skupina zelených/Európska slobodná aliancia opätovne odsudzuje okolnosti, za ktorých sa pán Rajoelina dostal k moci na Madagaskare. Politická situácia v krajine, ktorá je veľmi nestabilná, vyvoláva mimoriadne znepokojenie. Došlo k mnohým prípadom porušenia ľudských práv: násilie proti demonštrantom, nezákonné zatýkanie, svojvoľné zadržiavanie osôb a neprávosti páchané na novinároch a politických oponentoch. Bezpečnostné zložky sa tešia úplnej beztrestnosti. Vodcovia opozičných politických hnutí boli uväznení. Žiadame ich prepustenie. Nekontrolované využívanie prírodných zdrojov krajiny navyše ohrozuje vyhliadky budúcich generácií na rozvoj a vedie k ekologickej katastrofe. Odsudzujeme nelegálnu ťažbu nerastných zdrojov a bezohľadnú ťažbu dreva, najmä palisandra. Obnovenie uplatňovania zásad právneho štátu na Madagaskare je absolútnou prioritou a je podmienené zorganizovaním slobodných, transparentných a demokratických volieb za medzinárodnej pomoci, ktorú by mala poskytnúť predovšetkým Európska únia."@sk19
"Gospod predsednik, Skupina zelenih/Evropske svobodne zveze še enkrat obsoja pogoje, pod katerimi je gospod Rajoelina v Madagaskarju prišel na oblast. Politične razmere te države, ki je zelo nestabilna, so zelo zaskrbljujoče. Prišlo je do številnih kršitev človekovih pravic: nasilje do protestnikov, nezakonita prijetja, samovoljna pridržanja, pa tudi zlorabe novinarjev in političnih nasprotnikov. Varnostne sile uživajo popolno imuniteto. Voditelji opozicijskih političnih gibanj so v zaporu. Zahtevamo, da se jih izpusti. Poleg tega nenadzorovano upravljanje naravnih virov države ogroža obete za razvoj prihodnjih generacij in tlakuje pot ekološki katastrofi. Obsojamo nezakonito izkoriščanje mineralnih virov, pa tudi plenjenje dragocenega lesa, zlasti rožnega lesa. Ponovna vzpostavitev pravne države na Madagaskarju je nesporno prednostna naloga in zahteva organizacijo svobodnih, preglednih in demokratičnih volitev, ki jih podpirata mednarodna pomoč in predvsem Evropska unija."@sl20
"Herr talman! Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen beklagar återigen de förhållanden som ledde till att Andry Rajoelina kom till makten på Madagaskar. Den politiska situationen i landet är mycket instabil, vilket är oerhört oroande. Det har förekommit ett stort antal människorättskränkningar: våld mot demonstranter, olagliga arresteringar, godtyckliga kvarhållanden och övergrepp mot journalister och politiska motståndare. Säkerhetsstyrkorna kan agera fullständigt ostraffat. Ledarna för politiska oppositionsrörelser har fängslats. Vi kräver att de friges. Dessutom hotar den okontrollerade förvaltningen av landets naturresurser utsikterna för framtida generationers utveckling och banar väg för en ekologisk katastrof. Vi fördömer den olagliga utvinningen av mineralresurser och skövlingen av värdefulla träslag, särskilt rosenträ. Återupprättandet av rättstaten på Madagaskar är en absolut prioritering, vilket kräver anordnande av fria, öppna och demokratiska val som stöds av internationellt bistånd, först och främst av EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph