Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-09-Speech-4-200-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110609.16.4-200-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, la GUE/NGL ne peut que regretter la tonalité des résolutions qui nous sont soumises. C'est tout particulièrement vrai de celle qui concerne Madagascar. J'ai déjà eu l'occasion de les dénoncer en février 2010 lors de la précédente résolution d'urgence adoptée sur ce pays. Dans ce pays, comme dans bien d'autres en Afrique, l'Union européenne fait preuve de son impuissance politique et ce n'est pas en demandant l'aggravation des sanctions économiques à l'égard de ce pays que nous allons faire évoluer les choses. La seule victime de cette situation est, et sera encore, le peuple malgache qui n'a pourtant pas besoin de cela. Nous aurions préféré que le Parlement européen envoie un message clair de soutien au médiateur de la communauté de développement d'Afrique centrale, qui n'a pas ménagé ses efforts depuis un an pour essayer de trouver la solution la plus consensuelle possible. Nous aurions préféré un message félicitant le travail de médiation de M. Chissano, qui l'a conduit à présenter une feuille de route à la SADC pour la résolution de la crise politique à Madagascar. Une nouvelle réunion de la SADC doit se tenir samedi à Johannesburg en présence de tous les représentants des différents courants politiques malgaches pour parvenir à entériner cette feuille de route. Nous voulons plaider pour le peuple malgache et redire que c'est à lui, et à lui seul, de décider de ses gouvernants, sans pressions internationales. Le rôle de l'Union européenne est de les y aider. Nous ne nous associerons donc pas à cette résolution partiale, qui risque de mettre de l'huile sur le feu au lieu de soutenir les efforts de la SADC, et nous refusons de soutenir l'aggravation des sanctions économiques."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, tentokrát může Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice jen litovat tónu usnesení, která máme před sebou. To platí zejména o usnesení o Madagaskaru. V únoru 2010 jsem již měla možnost odsoudit toto a další usnesení, když bylo přijato předchozí usnesení o této zemi. V této zemi, stejně jako v mnoha jiných zemích v Africe, ukazuje Evropská unie svou politickou nemohoucnost, a my to nezměníme tím, že budeme volat po uvalení tvrdších hospodářských sankcí na tuto zemi. Jedinými oběťmi této situace jsou a budou lidé na Madagaskaru, kteří to nepotřebují. Dali bychom přednost tomu, kdyby Evropský parlament vyslal jasné poselství zprostředkovateli, Jihoafrickému společenství pro rozvoj (SADC), které po celý rok tvrdě pracovalo na nalezení co nejpřátelštějšího řešení. Byli bychom dali přednost poselství s blahopřáním panu Chissanovi k jeho zprostředkovatelské činnosti, jejímž výsledkem bylo předložení plánu na řešení politické krize na Madagaskaru SADC. Další zasedání SADC se bude konat v sobotu v Johannesburgu za přítomnosti všech zástupců různých politických názorů na Madagaskaru, kteří budou tento plán ratifikovat. Chceme vyslovit naléhavou prosbu směřující k madagaskarskému lidu a chceme zopakovat, že je to jen a jen na něm, aby bez mezinárodního tlaku rozhodl, kdo mu bude vládnout. Úlohou Evropské unie je mu pomoci. Proto nechceme být spojováni s tímto předpojatým usnesením, které by mohlo přilít olej do ohně, místo aby podpořilo úsilí SADC, a odmítáme uvalení tvrdších sankcí."@cs1
"Hr. formand! For en gangs skyld, i dag, kan Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre kun beklage tonen i de beslutninger, der er fremlagt. Dette gælder især beslutningen om Madagaskar. Jeg har allerede haft lejlighed til at beklage denne og andre beslutninger i februar 2010, da den foregående hastebeslutning om dette land blev vedtaget. I dette som i mange andre afrikanske lande viser EU sin politiske uformåen, og vi ændrer ikke på noget ved at opfordre til strammere økonomiske sanktioner over for dette land. De eneste ofre for situationen er og vil fortsat være befolkningen på Madagaskar, som ikke har brug for dette. Jeg ville have foretrukket, at Parlamentet havde sendt et klart budskab om støtte til mægleren fra Det Sydlige Afrikas Udviklingsfællesskab (SADC), som har arbejdet hårdt for at finde den mest mindelige løsning. Jeg ville have foretrukket et budskab med en lykønskning til hr. Chissano med hans mæglervirksomhed, idet han fremlagde en køreplan for SADC vedrørende løsningen på den politiske krise i Madagaskar. Der skal holdes et nyt møde i SADC i Johannesburg på lørdag med deltagelse af alle repræsentanterne for de forskellige grene af den politiske opinion i Madagaskar, som skal ratificere denne køreplan. Vi ønsker at fremsætte en bøn på vegne af befolkningen på Madagaskar og gentage, at det er op til disse borgere og kun dem uden internationalt pres at beslutte, hvem der skal lede dem. EU's rolle er at hjælpe dem. Derfor ønsker vi ikke at blive associeret med denne partiske beslutning, som risikerer at bære ved til bålet i stedet for at støtte SADC's indsats, og vi nægter at støtte indførelse af strengere økonomiske sanktioner."@da2
"Herr Präsident! Dieses eine Mal, nämlich heute, kann die Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke den Tonfall dieser vor uns liegenden Entschließungen nur mit Bedauern zur Kenntnis nehmen. Das gilt insbesondere für die Entschließung zu Madagaskar. Ich hatte schon im Februar 2010 die Gelegenheit, diese und andere Entschließungen zu beklagen, als die vorherige dringende Entschließung zu diesem Land angenommen wurde. In diesem und in vielen anderen Ländern Afrikas demonstriert die Europäische Union ihre politische Unfähigkeit, und wir werden nichts daran ändern, wenn wir zu schärferen Wirtschaftssanktionen gegen dieses Land aufrufen. Die einzigen Opfer dieser Situation sind und werden auch weiterhin die Menschen in Madagaskar sein, die diese Sanktionen nicht brauchen. Wir hätten es vorgezogen, wenn das Europäische Parlament dem Vermittler der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrikas (SADC), der ein Jahr lang hart daran gearbeitet hat, eine möglichst einvernehmliche Lösung zu finden, eine deutliche Botschaft der Unterstützung geschickt hätte. Wir hätten es vorgezogen, wenn Herr Chissano für seine Vermittlungsbemühungen, im Zuge derer er der SADC einen Fahrplan für die Lösung dieser politischen Krise in Madagaskar vorgelegt hat, beglückwünscht worden wäre. Am Samstag soll es in Johannesburg ein neues Treffen der SADC geben, an dem alle Vertreter der unterschiedlichen politischen Lager in Madagaskar teilnehmen, um diesen Fahrplan zu ratifizieren. Wir würden gerne ein Plädoyer für die Menschen von Madagaskar halten und wiederholen, dass es an ihnen und nur an ihnen liegt, ohne internationalen Druck zu entscheiden, wer sie regieren soll. Es ist die Aufgabe der Europäischen Union, sie dabei zu unterstützen. Deshalb möchten wir nicht mit dieser Teillösung in Verbindung gebracht werden, durch die riskiert wird, noch Öl ins Feuer zu gießen, anstatt die Bemühungen der SADC zu unterstützen. Wir verweigern die Unterstützung von schärferen Wirtschaftssanktionen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, έστω και για μία φορά, σήμερα, η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς – Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών δεν μπορεί παρά να αποδοκιμάσει το ύφος των ψηφισμάτων που έχουμε ενώπιόν μας. Αυτό ισχύει ιδίως για το ψήφισμα για τη Μαδαγασκάρη. Είχα ήδη την ευκαιρία να αποδοκιμάσω το παρόν και άλλα ψηφίσματα, τον Φεβρουάριο του 2010, όταν εγκρίθηκε το προηγούμενο ψήφισμα επί επειγόντων θεμάτων για την εν λόγω χώρα. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση άλλων χωρών της Αφρικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει πολιτική ανικανότητα και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με την επιβολή σκληρότερων οικονομικών κυρώσεων στη συγκεκριμένη χώρα. Μοναδικά θύματα της κατάστασης είναι και θα είναι οι κάτοικοι της Μαδαγασκάρης, οι οποίοι ποσώς χρειάζονται τέτοια μέτρα. Θεωρούμε ότι θα ήταν προτιμότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είχε αποστείλει σαφές μήνυμα υποστήριξης προς τον διαμεσολαβητή της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ), ο οποίος επί ένα έτος εργάστηκε σκληρά για την εξεύρεση της κατά το δυνατόν φιλικότερης λύσης. Θεωρούμε ότι θα ήταν προτιμότερο να είχε συγχαρεί τον κ. Chissano για τη διαμεσολάβησή του, χάρη στην οποία κατάφερε να παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη στην ΚΑΜΑ για το ψήφισμα για την πολιτική κρίση στη Μαδαγασκάρη. Το Σάββατο πρόκειται να πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση της ΚΑΜΑ στο Γιοχάνεσμπουργκ παρουσία των εκπροσώπων όλων των διαφορετικών πολιτικών απόψεων στη Μαδαγασκάρη για την επικύρωση του εν λόγω οδικού χάρτη. Επιθυμούμε να συνηγορήσουμε υπέρ του λαού της Μαδαγασκάρης και να επαναλάβουμε ότι εναπόκειται αποκλειστικά στους ίδιους να αποφασίζουν χωρίς διεθνείς πιέσεις ποιος θα τους κυβερνάει. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να τους βοηθήσει. Κατά συνέπεια, δεν επιθυμούμε να συσχετιστούμε με το παρόν μεροληπτικό ψήφισμα που κινδυνεύει να ρίξει λάδι στη φωτιά αντί να υποστηρίξει τις προσπάθειες της ΚΑΜΑ και αρνούμαστε να υποστηρίξουμε μέτρα επιβολής σκληρότερων οικονομικών κυρώσεων."@el10
"Mr President, just for once, today, the Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left can only regret the tone of the resolutions before us. This is particularly true of the resolution on Madagascar. I have already had occasion to deplore this and other resolutions, in February 2010, when the previous urgent resolution on that country was adopted. In that country, as in many others in Africa, the European Union is demonstrating its political impotence, and we are not going to change things by calling for harsher economic sanctions to be imposed on that country. The only victims of the situation are, and will continue to be, the people of Madagascar, who do not need this. We would have preferred it if the European Parliament had sent a clear message of support to the mediator of the Southern African Development Community (SADC), who has worked hard for a year to try to find the most amicable solution possible. We would have preferred a message congratulating Mr Chissano on his mediation work, which led him to present a road map to the SADC for the resolution of the political crisis in Madagascar. A new meeting of the SADC is to be held in Johannesburg on Saturday in the presence of all the representatives of the different strands of political opinion in Madagascar to ratify this road map. We wish to make a plea for the people of Madagascar and to reiterate that it is up to them, and them alone, to decide, without international pressure, who governs them. The role of the European Union is to help them. We do not therefore wish to be associated with this partial resolution, which risks adding fuel to the fire instead of supporting the efforts of the SADC, and we refuse to support the imposition of harsher economic sanctions."@en4
"Señor Presidente, por una vez, hoy, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica solo puede lamentar el tono de las resoluciones que se han presentado. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la resolución sobre Madagascar. Ya he tenido la ocasión de denunciar esta y otras resoluciones, en febrero de 2010, cuando se aprobó la anterior Resolución urgente sobre este país. En dicho país, como en muchos otros en África, la Unión Europea está demostrando su impotencia política, y no vamos a cambiar las cosas pidiendo que se impongan sanciones económicas más severas en Madagascar. La única víctima de esta situación es, y seguirá siendo, el pueblo de Madagascar que no necesita esta resolución. Nosotros hubiéramos preferido que el Parlamento Europeo hubiera enviado un mensaje claro de apoyo al mediador de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC), que ha trabajo mucho durante un año para intentar encontrar la solución más amistosa posible. Hubiéramos preferido un mensaje de enhorabuena al señor Chissano por su labor de mediación, que le hubiera conducido a presentar un plan de trabajo al SADC para la resolución de la crisis política de Madagascar. El sábado se celebrará una nueva reunión del SADC en Johannesburgo que contará con la presencia de todos los representantes de las distintas ramas de la opinión política de Madagascar para ratificar este plan de trabajo. Deseamos hacer una petición para el pueblo de Madagascar y reiterar que depende de ellos, y solo de ellos, decidir, sin la presión internacional, quién los gobierna. El papel de la Unión Europea es ayudarles. Por ello, no queremos que nos asocien con esta resolución parcial, que corre el riesgo de añadir leña al fuego en lugar de apoyar los esfuerzos de la SADC, y nos negamos a apoyar la imposición de sanciones económicas más severas."@es21
"Austatud juhataja! Täna ei jää Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioonil üle muud, kui avaldada kahetsust meile esitatud resolutsioonide tooni pärast. Eriti kehtib see Madagaskarit käsitleva resolutsiooni kohta. Ma taunisin seda ja teisi resolutsioone juba 2010. aasta veebruaris, kui võeti vastu eelmine kiireloomuline resolutsioon selle riigi kohta. Euroopa Liit näitab Madagaskaril, nagu ka mitmes teises Aafrika riigis, oma poliitilist võimetust, ja see ei muutu, kui me nõuame Madagaskari suhtes karmimate majandussanktsioonide kehtestamist. Olukorra ainsad ohvrid on nüüd ja edaspidi Madagaskari elanikud. Nendel ei ole seda vaja. Oleksime eelistanud, et Euroopa Parlament oleks edastanud selge toetussõnumi Lõuna-Aafrika Arenguühenduse vahendajale, kes on võimalikult rahumeelse lahenduse leidmise nimel aasta aega palju vaeva näinud. Oleksime eelistanud tänusõnu Joaquim Chissanole tema vahendustegevuse eest, mille tulemusena ta esitas Lõuna-Aafrika Arenguühendusele tegevuskava Madagaskari poliitilise kriisi lahendamiseks. Laupäeval toimub Johannesburgis selle tegevuskava ratifitseerimiseks Lõuna-Aafrika Arenguühenduse uus kohtumine, millel osalevad kõik Madagaskari eri poliitiliste jõudude esindajad. Me tahame teha üleskutse Madagaskari elanike nimel ja korrata, et oma valitsejate üle otsustamine on ainuüksi nende teha ning selle juures ei tohi avaldada mingit rahvusvahelist survet. Euroopa Liidu ülesanne on neid aidata. Seetõttu ei soovi me olla seotud selle erapooliku resolutsiooniga, mis võib õli tulle lisada, selle asemel et toetada Lõuna-Aafrika Arenguühenduse jõupingutusi, ning me ei toeta karmimate majandussanktsioonide kehtestamist."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto voi nyt, kerrankin, vain pahoitella tarkasteltavina olevien päätöslauselmien sävyä. Tämä pätee erityisesti Madagaskarista laadittuun päätöslauselmaan. Sain jo tilaisuuden pahoitella tätä ja muita päätöslauselmia helmikuussa 2010, kun kyseistä valtiota koskeva edellinen kiireellinen päätöslauselma hyväksyttiin. Euroopan unioni on osoittanut niin Madagaskarissa kuin monissa muissa Afrikan valtioissa olevansa kyvytön toteuttamaan poliittisia toimia. Muutosta ei saada aikaan vaatimalla, että kyseiselle valtiolle määrätään ankarampia taloudellisia pakotteita. Ainoat tilanteesta kärsivät ovat nyt ja jatkossa Madagaskarin asukkaat, jotka eivät ole sen tarpeessa. Olisimme pitäneet parempana, mikäli Euroopan parlamentti olisi tehnyt selväksi, että se tukee eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) välittäjäryhmää, joka on vuoden ajan pyrkinyt kaikin tavoin saavuttamaan mahdollisimman sovinnollisen ratkaisun. Olisimme pitäneet parempana, mikäli olisi lähetetty viesti, jossa presidentti Chissanoa onnitellaan hänen toiminnastaan välittäjänä ja SADC:lle esitetystä etenemissuunnitelmasta Madagaskarin poliittisen kriisin ratkaisemiseksi. Johannesburgissa järjestetään lauantaina SADC:n uusi kokous, johon osallistuvat kaikki Madagaskarin poliittisten ryhmittymien edustajat ja jossa on tarkoitus ratifioida etenemissuunnitelma. Vetoamme Madagaskarin asukkaiden puolesta ja toistamme, että heidän ja yksin heidän on päätettävä, ilman kansainvälistä painostusta, kuka heitä hallitsee. Euroopan unionin tehtävänä on auttaa heitä. Tästä syystä emme halua osallistua tähän puolueelliseen päätöslauselmaan, joka uhkaa kärjistää tilannetta SADC:n toimien tukemisen sijaan, ja kieltäydymme tukemasta ankarampien taloudellisten pakotteiden määräämistä."@fi7
"Elnök asszony, az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja helyteleníti ezeknek az állásfoglalásoknak a hangnemét. Különösen igaz ez a Madagaszkárról szóló állásfoglalásra. Már 2010 februárjában – a Madagaszkárról szóló legutóbbi sürgősségi állásfoglalás elfogadásakor – is hangot adtam egyet nem értésemnek azzal az állásfoglalással és más állásfoglalásokkal kapcsolatban. Az Európai Unió Madagaszkáron, akárcsak más afrikai országokban, politikai gyengeségéről tesz tanúbizonyságot. Azzal, hogy keményebb gazdasági szankciókat követelünk, nem fogjuk megváltoztatni a helyzetet. A helyzet egyetlen áldozata továbbra is a madagaszkári nép, amelynek erre egyáltalán nincs szüksége. Előnyben részesítettük volna azt a megoldást, ha az Európai Parlament világos üzenetet küldött volna támogatásáról a Dél-Afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) közvetítő csoportjának, amely már egy éve dolgozik keményen a lehető legbékésebb megoldás érdekében. Előnyben részesítettük volna azt, ha gratulációnkat fejeztük volna ki Chissano úrnak közvetítői munkájáért, amelynek eredményeképpen rendezési tervet nyújtott be a SADC-nek a madagaszkári politikai válság rendezésére. A SADC szombaton, valamennyi különböző politikai irányzat madagaszkári képviselőjének jelenlétében ismét ülésezik Johannesburgban, hogy ratifikálja ezt a rendezési tervet. A madagaszkári emberekhez kívánunk szólni, és ismét hangsúlyozni szeretnénk, hogy egyedül csak rájuk tartozik az a döntés, hogy ki kormányozza őket, ezért nemzetközi nyomás nélkül kell tudniuk dönteni erről. Az Európai Unió szerepe pedig az, hogy segítse őket ebben. Ezért nem adjuk a nevünket ehhez az elfogult állásfoglaláshoz, amely csak olaj a tűzre, pedig a SADC erőfeszítéseit kellene támogatnia. Elutasítjuk a keményebb gazdasági szankciók alkalmazását."@hu11
"Signor Presidente, il gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica non può che deplorare il tono delle risoluzioni che abbiamo dinanzi. Mi riferisco in particolare alla risoluzione sul Madagascar. Già nel febbraio del 2010, in occasione dell’adozione dell’urgente risoluzione su questo paese, precedente all’ attuale, ho avuto modo di criticare questa e altre risoluzioni. L’Unione europea sta dando dimostrazione in Madagascar, come in molti altri paesi africani, della propria impotenza politica, e non otterremo alcun risultato se continuiamo a richiedere inasprimenti per le sanzioni economiche da imporre al paese. La situazione attuale, infatti, colpisce e continuerà a colpire soltanto i cittadini del Madagascar, che di certo non hanno bisogno di ulteriori sofferenze. Avremmo apprezzato messaggio chiaro da parte del Parlamento europeo a sostegno del mediatore della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe, che ha lavorato duramente per un anno, al fine di trovare un accordo il più possibile pacifico. Avremmo voluto un messaggio di congratulazioni diretto al Presidente Chissano per la sua attività di mediazione, che ha condotto alla presentazione presso la Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (SADC) di una tabella di marcia per risolvere la crisi politica in Madagascar. Sabato si svolgerà un vertice della SADC a Johannesburg, alla presenza di tutti i rappresentanti dei vari schieramenti politici del Madagascar, per ratificare la tabella di marcia in questione. Desideriamo lanciare un appello a favore dei cittadini del Madagascar, per ribadire che loro soltanto hanno il diritto di scegliere il proprio governo, senza alcuna pressione da parte della comunità internazionale. Il compito dell’Unione è di aiutarli. Pertanto non intendiamo avvallare la presente risoluzione, in quanto la sua parzialità rischia di fomentare gli animi anziché sostenere gli sforzi della SADC, e ci rifiutiamo di appoggiare l’imposizione di sanzioni economiche più severe."@it12
"Pone pirmininke, šįkart Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji nepritaria mūsų pateiktų rezoliucijų tonui. Tai ypač taikytina rezoliucijai dėl Madagaskaro. Jau turėjau progą kritikuoti šią ir kitas rezoliucijas 2010 m. vasario mėn., kai buvo priimtos ankstesnės neatidėliotinos rezoliucijos dėl šios šalies. Kaip ir daugelyje Afrikos šalių, šioje šalyje Europos Sąjunga rodo savo politinį bejėgiškumą ir šios padėties nepakeisime reikalaudami šiai šaliai taikyti griežtesnes ekonomines sankcijas. Vieninteliai, kurie dėl šios padėties nukenčia, ir taip bus toliau, yra Madagaskaro žmonės, kuriems to nereikia. Manome, kad geriau būtų buvę Europos Parlamentui aiškiai išreikšti paramą Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (SADC) tarpininkui, kuris metus sunkiai dirbo, bandydamas surasti taikingiausią sprendimą. Mūsų nuomone, geriau būtų buvę J. Chissano nusiųsti žinutę, pasveikinant jį su atliktu tarpininkavimu, po kurio jis pateikė veiksmų planą SADC dėl Madagaskaro politinės krizės sprendimo. Šiam veiksmų planui pritarti šeštadienį Johanesburge bus surengtas naujas SADC susitikimas, kuriame dalyvaus visi įvairių Madagaskaro politinių jėgų atstovai. Norėtume kalbėti Madagaskaro žmonių vardu ir pakartotinai pareikšti, kad tik jie, be tarptautinio sprendimo, gali nuspręsti, kas juos valdys. Europos Sąjungos vaidmuo – padėti jiems. Todėl nenorime būti siejami su šia šališka rezoliucija, kuria rizikuojama dar labiau paaštrinti padėtį užuot rėmus SADC pastangas ir atsisakius dar griežtesnių ekonominių sankcijų taikymo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Tikai vienu reizi, šodien, Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa var tikai izteikt nožēlu par mūsu priekšā esošās rezolūcijas toni. Tas īpaši attiecas uz rezolūciju par Madagaskaru. Man jau 2010. gada februārī, kad tika pieņemta iepriekšējā steidzamā rezolūciju par šo valsti, bija iespēja paust nožēlu par šo un citām rezolūcijām. Šajā valstī tāpat kā daudzās citās Āfrikas valstīs Eiropas Savienība apliecina savu politisko nevarību, un mēs nemainīsim šo situāciju, aicinot šai valstij piemērot bargākas ekonomiskās sankcijas. Vienīgie šīs situācijas upuri ir un joprojām būs Madagaskaras iedzīvotāji, kuriem tas nav vajadzīgs. Mēs labāk gribētu, lai Eiropas Parlaments būtu raidījis skaidru signālu par atbalstu Dienvidāfrikas attīstības kopienas ( ) vidutājam, kurš gadu ir strādājis, tiecoties atrast visdraudzīgāko iespējamo risinājumu. Mēs būtu gribējuši tādu vēsti, lai varētu apsveikt kungu par viņa vidutāja darbu, kas viņam ļāva iepazīstināt ar ceļvedi Madagaskaras politiskās krīzes risinājumam. Sestdien Johannesburgā notiks jauna sanāksme, kurā šā ceļveža ratificēšanai piedalīsies visu dažādo Madagaskaras politisko viedokļu pārstāvji. Mēs vēlamies lūgt Madagaskaras iedzīvotājus atcerēties un atgādināt viņiem, ka tikai viņiem ir jālemj par savu valdību — bez starptautiska spiediena attiecībā uz to, kas valdīs šajā valstī. Eiropas Savienības uzdevums ir viņiem palīdzēt. Tāpēc mēs nevēlamies būt saistīti ar šo nepilnīgo rezolūciju, kura riskē pieliet eļļu ugunij, nevis atbalsta centienus, un mēs atsakāmies atbalstīt bargāku ekonomisko sankciju piemērošanu."@lv13
"Monsieur le Président, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, la GUE/NGL ne peut que regretter la tonalité des résolutions qui nous sont soumises. C'est tout particulièrement vrai de celle qui concerne Madagascar. J'ai déjà eu l'occasion de les dénoncer en février 2010 lors de la précédente résolution d'urgence adoptée sur ce pays. Dans ce pays, comme dans bien d'autres en Afrique, l'Union européenne fait preuve de son impuissance politique et ce n'est pas en demandant l'aggravation des sanctions économiques à l'égard de ce pays que nous allons faire évoluer les choses. La seule victime de cette situation est, et sera encore, le peuple malgache qui n'a pourtant pas besoin de cela. Nous aurions préféré que le Parlement européen envoie un message clair de soutien au médiateur de la communauté de développement d'Afrique centrale, qui n'a pas ménagé ses efforts depuis un an pour essayer de trouver la solution la plus consensuelle possible. Nous aurions préféré un message félicitant le travail de médiation de M. Chissano, qui l'a conduit à présenter une feuille de route à la SADC pour la résolution de la crise politique à Madagascar. Une nouvelle réunion de la SADC doit se tenir samedi à Johannesburg en présence de tous les représentants des différents courants politiques malgaches pour parvenir à entériner cette feuille de route. Nous voulons plaider pour le peuple malgache et redire que c'est à lui, et à lui seul, de décider de ses gouvernants, sans pressions internationales. Le rôle de l'Union européenne est de les y aider. Nous ne nous associerons donc pas à cette résolution partiale, qui risque de mettre de l'huile sur le feu au lieu de soutenir les efforts de la SADC, et nous refusons de soutenir l'aggravation des sanctions économiques."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, voor deze keer kan de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links vandaag de toon van de resoluties die ons worden voorgelegd slechts betreuren. Dat geldt in het bijzonder voor de resolutie over Madagaskar. In februari 2010, bij de aanneming van de vorige spoedresolutie over dit land, ben ik al eens in de gelegenheid geweest om deze en andere resoluties te betreuren. In dit land, zoals in veel andere Afrikaanse landen, geeft de Europese Unie blijk van haar politieke onmacht en door een verzwaring van de economische sancties tegen dit land te eisen zullen we de zaken niet vooruit helpen. De enige slachtoffers van deze situatie zijn en blijven de Malagassische burgers, die daar toch geen behoefte aan hebben. Wij hadden liever gezien dat het Europees Parlement duidelijk zijn steun had uitgesproken voor de bemiddelaar van de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika, die al een jaar lang geen moeite heeft gespaard om een oplossing te vinden die zo breed mogelijk wordt gedragen. We hadden liever een boodschap gezien waarin het bemiddelingswerk van de heer Chissano werd toegejuicht, die een routekaart heeft gepresenteerd aan de SADC voor het oplossen van de politieke crisis in Madagaskar. Zaterdag zal er in Johannesburg een nieuwe bijeenkomst van de SADC plaatsvinden in aanwezigheid van alle vertegenwoordigers van de verschillende Malagassische politieke stromingen, met als doel om deze routekaart te bekrachtigen. We willen het opnemen voor de Malagassische bevolking en hun zeggen dat het uitsluitend aan hen is om te beslissen over hun leiders, zonder internationale druk. Het is de rol van de Europese Unie om hen daarbij te helpen. Wij sluiten ons daarom niet aan bij deze partijdige resolutie, waarmee we olie op het vuur dreigen te gooien in plaats van de inspanningen van de SADC te steunen, en wij weigeren om de verzwaring van de economische sancties te steunen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Przynajmniej jeden raz dzisiaj, Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordyckiej Zielonej Lewicy może jedynie żałować tonu rezolucji, które mamy przed sobą. Szczególnie dotyczy to rezolucji w sprawie Madagaskaru. Miałam już okazję wyrazić ubolewanie w kwestii przedmiotowej rezolucji oraz innych rezolucji w lutym 2010 roku, gdy została przyjęta w trybie pilnym poprzednia rezolucja dotycząca tego kraju. W kraju tym, podobnie jak w wielu innych położonych w Afryce, Unia Europejska okazuje swą polityczną niemoc, a nam nie uda się zmienić tego stanu rzeczy nawoływaniem do nałożenia na kraj ostrzejszych sankcji gospodarczych. Jedyną ofiarą tej sytuacji jest i nadal będzie ludność Madagaskaru, która nie tego potrzebuje. Wolelibyśmy, żeby Parlament Europejski wystosował jasne, mówiące o poparciu, przesłanie do Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (SADC), która przez rok podejmowała intensywne starania na rzecz próby znalezienia możliwie jak najbardziej polubownego rozwiązania. Wolelibyśmy przesłanie zawierające gratulacje dla pana Chissano w związku z jego pracą włożoną w mediacje, dzięki którym przestawił SADC mapę drogową rezolucji w sprawie kryzysu politycznego na Madagaskarze. Kolejne spotkanie SADC, mające na celu ratyfikację przedmiotowej mapy drogowej, ma odbyć się w Johannesburgu, w sobotę, w obecności wszystkich przedstawicieli różnych nurtów politycznych na Madagaskarze. Prosimy w imieniu mieszkańców Madagaskaru i powtarzamy po raz kolejny, że tylko oni sami, bez żadnych międzynarodowych nacisków, mogą zadecydować, kto ma nimi rządzić. Rola Unii Europejskiej polega na udzieleniu im pomocy. Dlatego nie chcemy być kojarzeni z przedmiotową, stronniczą rezolucją, która, zamiast wspierać starania SADC, niesie ryzyko zaostrzenia już zaognionej sytuacji i odmawiamy naszego poparcia dla nałożenia ostrzejszych sankcji gospodarczych."@pl16
"Senhor Presidente, por uma vez apenas, hoje, o Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia - Esquerda Nórdica Verde só pode lamentar os termos das resoluções que temos diante de nós. Isto é particularmente verdade no caso da resolução sobre o Madagáscar. Já tive ocasião de lamentar esta e outras resoluções, em Fevereiro de 2010, quando a anterior resolução de urgência sobre aquele país foi aprovada. No Madagáscar, tal como noutros países de África, a União Europeia está a demonstrar a sua impotência, e não vamos mudar as coisas apelando ao endurecimento das sanções económicas impostas àquele país. A única vítima da situação é, e continuará a ser, o povo malgaxe, que não precisa disso. Teríamos preferido que o Parlamento Europeu tivesse enviado uma mensagem clara de apoio ao mediador da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que trabalhou arduamente durante um ano para tentar encontrar a solução mais amigável possível. Teríamos preferido uma mensagem de felicitações pelo trabalho de mediação desenvolvido por Joaquim Chissano, que o levou a apresentar à SADC um roteiro para a resolução da crise política no Madagáscar. No sábado, em Joanesburgo, terá lugar uma nova reunião da SADC onde estarão presentes todos os representantes das diferentes correntes de opinião política do Madagáscar para ratificar este roteiro. Queremos fazer um apelo em prol do povo malgaxe e reiterar que só a ele, e apenas a ele, cabe decidir, sem pressão internacional, quem o governa. O papel da União Europeia é ajudá-lo. Não queremos, portanto, associar-nos a esta resolução, que corre o risco de deitar achas para a fogueira, em vez de apoiar os esforços da SADC, e recusamo-nos a apoiar a imposição de sanções económicas mais severas."@pt17
"Dle președinte, doar o dată, astăzi, Grupul GUE/NGL nu poate decât să regrete tonul rezoluțiilor aflate în fața noastră. Acest lucru este valabil în special în cazul rezoluției referitoare la Madagascar. Am avut deja ocazia să denunț această rezoluție și altele, în februarie 2010, atunci când a fost adoptată rezoluția de urgență anterioară referitoare la această țară. În această țară, ca și în multe altele din Africa, Uniunea Europeană își demonstrează neputința politică și nu vom schimba lucrurile solicitând impunerea unor sancțiuni economice mai aspre asupra acestei țări. Singurele victime ale situației sunt, și vor continua să fie, cetățenii malgași, care nu au nevoie de acest lucru. Am fi preferat ca Parlamentul European să trimită un mesaj clar de sprijin mediatorului Comunității de Dezvoltare a Africii de Sud (SADC), care timp de un an a depus multe eforturi pentru a încerca să găsească soluția cea mai consensuală posibil. Am fi preferat un mesaj care să felicite activitățile de mediere desfășurate de dl Chissano, în urma cărora a prezentat SADC o foaie de parcurs pentru soluționarea crizei politice din Madagascar. O nouă întâlnire a SADC va avea loc sâmbătă la Johannesburg, în prezența tuturor reprezentanților diferitelor curente politice malgașe, pentru a ratifica această foaie de parcurs. Dorim să facem o pledoarie pentru poporul malgaș și să reiterăm faptul că este la latitudinea sa, și numai a sa, să decidă, fără presiune internațională, care sunt guvernanții săi. Rolul Uniunii Europene este să îl ajute. Nu dorim, prin urmare, să fim asociați cu această rezoluție parțială, care riscă să pună gaz pe foc în loc să sprijine eforturile SADC, și refuzăm să sprijinim impunerea unor sancțiuni economice mai aspre."@ro18
"Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica dnes výnimočne ľutuje tón použitý v predložených uzneseniach. Platí to predovšetkým pre uznesenie o Madagaskare. Už som mala príležitosť oľutovať toto uznesenie a iné uznesenia vo februári 2010, keď bolo prijaté predchádzajúce naliehavé uznesenie o tejto krajine. Rovnako ako v mnohých iných afrických krajinách, aj na Madagaskare prejavuje Európska únia svoju politickú neschopnosť. Veci sa nezmenia tým, že budeme vyzývať na prísnejšie hospodárske sankcie voči tejto krajine. Jedinými obeťami situácie sú a aj naďalej budú obyvatelia Madagaskaru, ktorí takéto niečo nepotrebujú. Skôr by sme boli uvítali, ak by Európsky parlament vyslal jasný signál podpory sprostredkovateľovi Juhoafrického spoločenstva pre rozvoj, ktorý už rok intenzívne pracuje na hľadaní riešenia situácie tou najpokojnejšou formou. Skôr by sme uvítali odkaz obsahujúci uznanie sprostredkovateľskej práce pána Chissana, vďaka ktorej predložil Juhoafrickému spoločenstvu pre rozvoj plán opatrení na riešenie politickej krízy na Madagaskare. Nasledujúce zasadnutie SADC sa bude konať v sobotu v Johannesburgu a zúčastnia sa ho zástupcovia všetkých politických skupín na Madagaskare, ktorí ratifikujú tento plán opatrení. Chcem vyjadriť prosbu za občanov Madagaskaru a zdôrazniť, že iba oni bez medzinárodného tlaku rozhodujú o tom, kto im bude vládnuť. Úlohou Európskej únie je pomôcť im. Preto nechceme byť spájaní s týmto čiastkovým uznesením, ktoré by mohlo priliať olej do ohňa namiesto podporenia úsilia SADC. Odmietame aj zavedenie prísnejších hospodárskych sankcií."@sk19
"Gospod predsednik, enkrat za spremembo lahko danes Konfederalna skupina Evropske združene levice/Zelene nordijske levice obžaluje ton, uporabljen v pričujočih resolucijah. To še zlasti velja za resolucijo o Madagaskarju. Februarja 2010 sem že imela priložnost obžalovati to in druge resolucije, ko je bila sprejeta prejšnja nujna resolucija o tej državi. V tej državi, kot tudi v mnogih drugih v Afriki, Evropska unija kaže svojo politično nemoč, in stvari ne bomo spremenili s pozivanjem k uporabi ostrejših gospodarskih sankcij, ki naj bi jih uvedli proti tej državi. Edine žrtve razmer so in bodo še naprej prebivalci Madagaskarja, ki tega ne potrebujejo. Raje bi videli, če bi Evropski parlament poslal jasno sporočilo podpore posrednici, Skupnosti za razvoj južne Afrike (SADC), ki že leto dni s trdim delom poskuša najti čim bolj sporazumno rešitev. Raje bi bili priča sporočilu, s katerim bi čestitali gospodu Chissanu za njegovo posredovanje, ki ga je privedlo do točke, ko je Skupnosti za razvoj južne Afrike predstavil načrt za razrešitev politične krize na Madagaskarju. Novo zasedanje Skupnosti za razvoj južne Afrike bo potekalo to soboto v Johannesburgu v navzočnosti vseh predstavnikov različnih smeri političnega mnenja na Madagaskarju, da bi ratificirali ta načrt. Prebivalce Madagaskarja bi radi pozvali in jim ponovno zatrdili, da je od njih, in samo od njih, odvisno, ali bodo brez mednarodnega pritiska odločili o tem, kdo jim bo vladal. Vloga Evropske unije je, da jim pri tem pomaga. Zato nočemo, da bi se nas povezovalo s to pristransko resolucijo, ki skriva tveganje, da bomo prilili še več olja na ogenj, namesto da bi podprli prizadevanja Skupnosti za razvoj južne Afrike, prav tako pa nočemo podpreti uvedbe ostrejših gospodarskih sankcij."@sl20
"Herr talman! För en gångs skull kan gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster inte göra annat än att beklaga tonen i de resolutioner vi behandlar i dag. Detta gäller särskilt resolutionen om Madagaskar. Jag har redan haft anledning att beklaga denna och andra resolutioner i februari 2010, när den förra brådskande resolutionen om landet antogs. I fallet Madagaskar, precis som många andra länder i Afrika, visar EU sin politiska maktlöshet, och vi kommer inte att ändra på något genom att kräva hårdare ekonomiska sanktioner mot landet. Madagaskars folk är de enda offren för situationen och så kommer det att förbli, och folket behöver inte det här. Vi skulle ha föredragit att Europaparlamentet hade sänt ett tydligt budskap om stöd för Södra Afrikas utvecklingsgemenskaps (SADC) medlare, som har arbetat hårt i över ett år för att finna den mest vänskapliga lösningen. Vi skulle också ha föredragit ett budskap som välkomnade Joaquim Chissanos medlingsarbete, som gjorde att han kunde lägga fram en färdplan om en lösning på den politiska krisen på Madagaskar för SADC. SADC kommer att hålla ett nytt möte i Johannesburg på lördag, där alla företrädare för de olika politiska grupperingarna på Madagaskar kommer att delta, och då kommer färdplanen att ratificeras. Vi vill vädja för Madagaskars folk och upprepa att det är upp till dem, och endast dem, att besluta om vem som ska styra dem, utan internationella påtryckningar. EU:s roll är att hjälpa folket. Vi vill därför inte kopplas ihop med den här partiska resolutionen, som riskerar att gjuta olja på elden i stället för att stödja insatserna från SADC:s sida, och vi vägrar att stödja införandet av hårdare ekonomiska sanktioner."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Chissano"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph