Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-09-Speech-4-199-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110609.16.4-199-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois, dans cette enceinte, que l'on traite du drame de Madagascar. Depuis la résolution de février 2010 jusqu'à ce jour, les choses n'ont guère évolué, sinon en pire, pour le peuple de Madagascar. C'est à lui que je pense, en premier lieu, parce qu'il en est la principale victime. Au-delà de cela, il y a, aujourd'hui, une lutte de pouvoir qui se déroule et qui ne semble pas prendre fin. Le Parlement européen avait clairement exprimé déjà, il y a plus d'un an, son soutien à l'idée d'un processus démocratique qui pourrait conduire à des élections. Cela ne s'est toujours pas produit. Rajoelina est toujours en place. Il ne peut pas se présenter à de nouvelles élections, nous le rappelons dans cette résolution, cela doit être clair. Je voudrais simplement plaider pour que la négociation en cours avec la SADC, qui n'a pas donné de résultat concluant jusqu'à aujourd'hui, ait encore une chance d'aboutir. C'est pour cela que j'opte pour un ton mesuré par rapport à la situation pour laisser encore une chance à une négociation qui devrait se tenir de manière très urgente et, je l'espère, aboutir."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, není to poprvé, co v této sněmovně projednáváme dramatickou situaci na Madagaskaru. Pro madagaskarský lid se věci od posledního usnesení v únoru 2010 změnily leda k horšímu. Mám o ně obavy, protože oni jsou hlavními oběťmi. Kromě toho momentálně sledujeme pravděpodobně nikdy nekončící boj o moc. Již před více než jedním rokem Evropský parlament jasně vyjádřil svou podporu myšlence demokratického procesu, který by mohl vést k volbám. K tomu stále nedošlo. Rajoelina je pořád přítomen. Jak znovu uvádíme v tomto usnesení, nesmí se zúčastnit nových voleb, v tom musí být jasno. Chtěla bych jednoduše požádat o to, aby dostalo šanci probíhající jednání s Jihoafrickým společenstvím pro rozvoj (SADC), z něhož doposud nevzešel konečný výsledek. Proto bych ve vztahu k této situaci volila uměřený tón, abychom ponechali prostor k jednání, k němuž by mělo nutně dojít, a doufám, že by dospělo k závěru."@cs1
"Hr. formand! Det er ikke første gang, vi har diskuteret dramaet i Madagaskar her i salen. Situationen har ikke ændret sig for befolkningen på Madagaskar siden beslutningen fra februar 2010, det skulle da lige være til det værre. Det er dem, jeg er bekymret for, for de er de største ofre. Desuden er vi nu vidner til en åbenbart uendelig magtkamp. Allerede for over et år siden udtalte Parlamentet klart sin støtte til en demokratisk proces, som kan føre til valg. Det er endnu ikke sket. Rajoelina sidder stadig ved magten. Som vi gentager i denne beslutning, må han ikke kunne genopstille til nye valg – det skal gøres helt klart. Jeg ønsker simpelthen, at de igangværende forhandlinger med Det Sydlige Afrikas Udviklingsfællesskab (SADC), som endnu ikke har givet noget endeligt resultat, får en chance for at gøre det. Derfor foretrækker jeg en urban tone i relation til situationen, så vi kan give forhandlingerne en chance. Det haster med disse forhandlinger, og jeg håber, at man når frem til en konklusion."@da2
"Herr Präsident! Dies ist nicht das erste Mal, dass wir in diesem Hause über das Drama in Madagaskar sprechen. Die Lage hat sich für die Menschen in Madagaskar seit der Entschließung vom Februar 2010 kaum geändert, allenfalls zum Schlechteren. Um diese Menschen mache ich mir Sorgen, denn sie sind die Hauptopfer. Darüber hinaus sind wir jetzt Zeugen eines anscheinend nie endenden Machtkampfes, der hier ausgetragen wird. Vor mehr als einem Jahr hat das Europäische Parlament schon einmal deutlich seine Unterstützung für die Idee eines demokratischen Prozesses bekundet, der zu Wahlen führen könnte. In dieser Hinsicht hat sich noch nichts getan. Rajoelina ist immer noch im Amt. Wie wir in dieser Entschließung erneut ausdrücken, darf er bei neuen Wahlen nicht kandidieren – das muss ganz klar sein. Ich möchte einfach darum bitten, dass die laufenden Verhandlungen mit der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrikas (SADC), die noch zu keinem abschließenden Ergebnis geführt haben, die Chance dafür bekommen. Deshalb plädiere ich in dieser Lage für einen gemäßigten Tonfall, der uns noch die Möglichkeit für Verhandlungen offen lässt, die sehr dringend stattfinden sollten und hoffentlich auch zu einem Abschluss kommen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι η πρώτη φορά που το δράμα της Μαδαγασκάρης απασχολεί αυτήν εδώ την αίθουσα. Οι συνθήκες για τον λαό της Μαδαγασκάρης είναι οι ίδιες ή και χειρότερες από το ψήφισμα του Φεβρουαρίου του 2010. Εστιάζω την προσοχή μου στον λαό, διότι είναι τα κύρια θύματα. Πέρα από αυτό, γινόμαστε μάρτυρες μιας φαινομενικά ατέρμονης μάχης για την εξουσία. Ήδη πριν από διάστημα ενός και πλέον έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε ρητά την ιδέα μιας δημοκρατικής διαδικασίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκλογές, κάτι που ακόμα δεν έχει συμβεί. Ο Rajoelina εξακολουθεί να βρίσκεται στη θέση του. Όπως επαναλαμβάνουμε στο παρόν ψήφισμα, είναι απαραίτητο να καταστεί σαφές ότι πρέπει να του στερηθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε νέες εκλογές. Θα ήθελα απλώς να ζητήσω να δοθεί στις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ), που δεν κατέληξαν ακόμα σε τελικό αποτέλεσμα, μια ευκαιρία να το επιτύχουν. Γι’ αυτό θα επέλεγα μετριασμένο ύφος όσον αφορά την κατάσταση, έτσι ώστε να αφήσουμε μια ευκαιρία για διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα και, ελπίζω, να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα."@el10
"Mr President, this is not the first time that we have discussed the drama in Madagascar in this Chamber. Things have hardly changed for the people of Madagascar since the resolution in February 2010, except for the worse. They are the focus of my concerns, as they are the main victims. Beyond that, we are now seeing an apparently never-ending power struggle being played out. More than a year ago already, the European Parliament clearly expressed its support for the idea of a democratic process which could lead to elections. That has still not transpired. Rajoelina is still in place. As we restate in this resolution, he must not be able to stand in new elections – that must be made clear. I would simply like to ask for the negotiations in progress with the Southern African Development Community (SADC), which have not yet produced a conclusive result, to be given a chance to do so. That is why I would opt for a measured tone in relation to the situation so that we leave an opportunity for negotiations, which should take place very urgently and, I hope, reach a conclusion."@en4
"Señor Presidente, no es la primera vez que debatimos en esta Cámara el drama de Madagascar. Las cosas apenas han cambio para el pueblo de Madagascar desde la resolución en febrero de 2010, sino que han ido a peor, y son la causa de mis preocupaciones, ya que son las víctimas principales. Además, ahora observamos que está, aparentemente, teniendo lugar una lucha sin fin por el poder. Hace más de un año, el Parlamento Europeo expresó claramente su apoyo por la idea de un proceso democrático que podría desembocar en elecciones. Esto todavía no ha ocurrido. Rajoelina todavía sigue en el poder. Como reiteramos en la presente resolución, Rajoelina no debería poder presentarse a otras elecciones ―eso debe quedar claro—. Simplemente me gustaría pedir que se diera una oportunidad a las negociaciones en curso con la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC), que aún no han producido ningún resultado concluyente. Por esa razón, yo optaría por un tono moderado respecto a la situación de modo que demos una oportunidad a las negociaciones, que deben tener lugar con carácter de urgencia y espero que alcancen una conclusión."@es21
"Lugupeetud juhataja, see ei ole esimene kord, kui me Madagaskaril toimuvat draamat siin saalis arutame. Madagaskari rahva jaoks ei ole olukord pärast 2010. aasta veebruaris vastu võetud resolutsiooni muutunud – kui, siis ainult halvemuse poole. Sealsete inimeste pärast muretsen ma kõige rohkem, sest nemad on peamised ohvrid. Peale selle näeme praegu võimuvõitlust, millele ei näi lõppu tulevat. Juba rohkem kui aasta tagasi väljendas Euroopa Parlament selgelt toetust demokraatlikule protsessile, mis viiks valimisteni. See idee ei ole ikka veel teoks saanud. Rajoelina on endiselt võimul. Nagu me käesolevas resolutsioonis uuesti kinnitame, ei tohi ta uutel valimistel kandideerida – see peab selge olema. Ma paluksin vaid, et Lõuna-Aafrika Arenguühendusega peetavatele läbirääkimistele, mis ei ole veel otsustavate tulemusteni viinud, antaks võimalus. Seetõttu valiksin mina praeguses olukorras tasakaaluka tooni, et jätta võimalus läbirääkimistele, mis peaksid toimuma väga kiiresti ja loodetavasti andma tulemusi."@et5
". Arvoisa puhemies, emme keskustele Madagaskarin murhenäytelmästä ensimmäistä kertaa tässä parlamentissa. Tilanne ei ole juurikaan muuttunut Madagaskarin asukkaiden kannalta helmikuussa 2010 annetun päätöslauselman jälkeen, paitsi huonompaan suuntaan. Olen huolestunut heistä, koska he ovat pääasiallisia uhreja. Tämän lisäksi meneillään on ilmeisesti päättymätön valtataistelu. Euroopan parlamentti ilmaisi jo yli vuosi sitten selvästi tukevansa ajatusta demokraattisesta prosessista, joka voisi johtaa vaalien järjestämiseen. Näin ei ole vieläkään käynyt. Andry Rajoelina on yhä vallassa. Kuten toteamme uudelleen tässä päätöslauselmassa, hänen ei pidä asettua ehdolle uusissa vaaleissa – se on tehtävä selväksi. Kehottaisin yksinkertaisesti antamaan neuvotteluille, joita käydään eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) kanssa ja jotka eivät vielä ole johtaneet ratkaiseviin tuloksiin, mahdollisuuden tuottaa niitä. Tästä syystä lähestyisin tilannetta harkitusti, jotta suomme tilaisuuden neuvottelujen käymiselle mahdollisimman pian ja saavutamme toivottavasti ratkaisun."@fi7
"Elnök úr, nem először vitatjuk meg a Parlamentben a Madagaszkáron zajló drámát. A 2010. februári állásfoglalás óta Madagaszkáron alig változott a helyzet, inkább csak még rosszabbra fordult. A madagaszkári népet szeretném előtérbe helyezni, mivel leginkább ők a kialakult helyzet áldozatai. Ezenkívül egy látszólag soha véget nem érő hatalmi harc végkimerülésének tanúi vagyunk. Az Európai Parlament már egy évvel ezelőtt világosan hangot adott annak, hogy támogatna egy olyan demokratikus folyamatot, amely választásokhoz vezetne. Ez azonban még mindig nem történt meg. Rajoelina még mindig hatalmon van. Ahogy ebben az állásfoglalásban is hangsúlyozzuk, nem szabad indulnia az új választásokon – ezt teljesen világossá kell tenni. Egyszerűen csak azt szeretném kérni, hogy adjunk esélyt a Dél-Afrikai Fejlesztési Közösséggel folyó (SADC) tárgyalásoknak, amelyek egyelőre még nem hoztak egyértelmű eredményt. Ezért megfontolt hangnemet javasolnék a helyzettel kapcsolatban, mivel csak így adhatunk esélyt a tárgyalásoknak, amelyekre sürgősen sort kell keríteni, és amelyek reményeim szerint eredményesek lesznek majd."@hu11
"Signor Presidente, non è la prima volta che la discussione in quest’Aula verte sul dramma del Madagascar. Dalla risoluzione del febbraio 2010 per i malgasci poco o nulla è cambiato, se non in peggio. La mia preoccupazione si rivolge principalmente ai cittadini, in quanto sono loro ad essere maggiormente colpiti. Contemporaneamente assistiamo ad una lotta per il potere che sembra non avere fine. È già trascorso più di un anno da quando il Parlamento europeo ha espresso chiaramente il proprio appoggio alla proposta di un processo democratico che conduca alle elezioni, processo che non ha ancora avuto luogo. Rajoelina è tuttora al potere. Come ribadiamo nella presente risoluzione, la sua candidatura alle prossime elezioni deve essere impedita – questo deve essere chiaro. Chiedo semplicemente di permettere che i negoziati in corso con la Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (SADC), che ancora non hanno prodotto risultati concreti, possano avere esito. Per questo suggerisco di adottare toni moderati nel gestire la presente situazione, di modo che si possa dare avvio tempestivamente ai negoziati, che, spero, possano concludersi con successo."@it12
"Pone pirmininke, šiame Parlamente jau ne pirmą kartą aptariame Madagaskare vykstančią dramą. Nuo 2010 m. vasario mėn. rezoliucijos Madagaskaro žmonių padėtis pablogėjo. Jiems skiriu daugiausia dėmesio, nes jie daugiausia nukenčia. Be to, dabar vyksta, regis, nesibaigianti kova dėl valdžios. Jau daugiau kaip prieš metus Europos Parlamentas aiškiai parėmė demokratinio proceso, kuris gali lemti rinkimus, idėją. Ji vis dar neįgyvendinta. A. Rajoelina vis dar valdžioje. Kaip pakartotinai tvirtiname šioje rezoliucijoje, jis neturi galėti dalyvauti naujuose rinkimuose – tas turi būti aiškiai pareikšta. Paprasčiausiai norėčiau paprašyti, kad galimybė tai padaryti būtų suteikta per vykstančias derybas su Pietų Afrikos vystymosi bendrija (SADC), kuriose dar nepasiektas galutinis susitarimas. Todėl manyčiau, kad šioje padėtyje reikia elgtis apgalvotai, kad paliktume galimybę deryboms, kurios turėtų būti surengtos nedelsiant ir kurios, tikiuosi, bus užbaigtos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šī nav pirmā reize, kad mēs Parlamentā apspriežam drāmu Madagaskarā. Kopš 2010. gada februāra rezolūcijas Madagaskaras iedzīvotājiem nekas nav mainījies, ja neņem vērā situācijas pasliktināšanos. Viņi ir manu bažu galvenās uzmanības lokā, jo viņi ir galveni upuri. Turklāt mēs tagad redzam, kā tiek izspēlēta šķietami nebeidzamā cīņa par varu. Jau vairāk nekā pirms gada Eiropas Parlaments skaidri pauda savu atbalstu idejai par demokrātisku procesu, kas varētu novest pie vēlēšanām. Tas vēl nav noticis. joprojām ieņem savu amatu. Kā mēs atkārtojam šajā rezolūcijā, viņš nedrīkst kandidēt nākamajās vēlēšanas ― tas ir skaidri jāpasaka. Es vienkārši gribētu lūgt, lai pašreiz notiekošajās sarunās ar Dienvidāfrikas attīstības kopienu ( ), kas joprojām vēl nav devušas pārliecinošu rezultātu, tiktu dota iespēja to izdarīt. Tāpēc es izvēlētos piemērotu toni saistībā ar šo situāciju, lai mēs atstātu iespēju sarunām, kurām būtu jānotiek nevilcinoties un kuras, es ceru, gūs panākumus."@lv13
"Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois, dans cette enceinte, que l'on traite du drame de Madagascar. Depuis la résolution de février 2010 jusqu'à ce jour, les choses n'ont guère évolué, sinon en pire, pour le peuple de Madagascar. C'est à lui que je pense, en premier lieu, parce qu'il en est la principale victime. Au-delà de cela, il y a, aujourd'hui, une lutte de pouvoir qui se déroule et qui ne semble pas prendre fin. Le Parlement européen avait clairement exprimé déjà, il y a plus d'un an, son soutien à l'idée d'un processus démocratique qui pourrait conduire à des élections. Cela ne s'est toujours pas produit. Rajoelina est toujours en place. Il ne peut pas se présenter à de nouvelles élections, nous le rappelons dans cette résolution, cela doit être clair. Je voudrais simplement plaider pour que la négociation en cours avec la SADC, qui n'a pas donné de résultat concluant jusqu'à aujourd'hui, ait encore une chance d'aboutir. C'est pour cela que j'opte pour un ton mesuré par rapport à la situation pour laisser encore une chance à une négociation qui devrait se tenir de manière très urgente et, je l'espère, aboutir."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, het is niet de eerste keer dat wij in dit Parlement over de tragische gebeurtenissen in Madagaskar spreken. Sinds de resolutie van februari 2010 is de situatie van de bevolking van Madagaskar nauwelijks veranderd, zo niet verslechterd. Ik denk in de eerste plaats aan de bevolking, want die is het voornaamste slachtoffer. Daarnaast vindt er momenteel een machtsstrijd plaats waaraan geen einde lijkt te komen. Het Europees Parlement heeft al meer dan een jaar geleden duidelijk zijn steun uitgesproken voor het idee van een democratisch proces dat tot verkiezingen zou kunnen leiden. Dat is nog steeds niet gebeurd. Rajoelina is nog steeds aan de macht. We bevestigen in deze resolutie nogmaals dat hij niet mag deelnemen aan nieuwe verkiezingen. Dat moet duidelijk zijn. Ik zou ervoor willen pleiten dat de huidige onderhandelingen met de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC), die tot op heden nog geen duidelijke resultaten hebben opgeleverd, nog een kans krijgen om tot een goed einde te worden gebracht. Daarom kies ik voor een gematigde toon met betrekking tot de situatie, om nog een kans te geven aan de onderhandelingen, die op zeer korte termijn zouden moeten plaatsvinden en hopelijk tot resultaten zullen leiden."@nl3
"Panie Przewodniczący! Nie pierwszy raz dyskutujemy w tym Parlamencie o dramacie na Madagaskarze. Sytuacja ludzi na Madagaskarze prawie nie uległa zmianie od czasu rezolucji z lutego 2010 roku, a raczej zmieniła się na gorsze. Sprawa tych ludzi leży mi na sercu, gdyż to oni są głównymi ofiarami. Ponadto widzimy obecnie ewidentną, niekończącą się walkę o władzę. Już ponad rok temu Parlament Europejski jasno wyraził swe poparcie dla idei demokratycznego procesu, który mógłby doprowadzić do wyborów. Jak dotąd tak się nie stało. Rajoelina dalej piastuje swój urząd. Jak ponownie stwierdzamy w przedmiotowej rezolucji, nie może on kandydować w nowych wyborach – musi to być jasno powiedziane. Pragnę tylko prosić, aby toczące się negocjacje ze Wspólnotą Rozwoju Afryki Południowej (SADC), które nie dały jeszcze rozstrzygających konkluzji, miały szansę do tego doprowadzić. Dlatego optuję za wyważonym tonem w odniesieniu do sytuacji, bo to umożliwi negocjacje, które powinny odbyć się niezwłocznie i przynieść wyniki, a ja mam nadzieję, że tak się stanie."@pl16
"Senhor Presidente, não é a primeira vez que falamos do drama do Madagáscar nesta Assembleia. Desde a resolução de Fevereiro de 2010, as coisas praticamente não mudaram, a não ser para pior, para os cidadãos do Madagáscar. São eles a minha principal preocupação, pois são eles as principais vítimas. Para além disso, assistimos agora a uma luta pelo poder que parece não ter fim. Já há mais de um ano que o Parlamento Europeu expressou claramente o seu apoio à ideia de um processo democrático que pudesse conduzir a eleições. Isso não aconteceu ainda. Rajoelina continua no poder. Conforme reafirmamos na presente resolução, ele não pode candidatar-se a novas eleições – isso tem de ficar claro. Gostaria simplesmente de pedir que as negociações em curso com a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) tenham ainda uma oportunidade de chegar a um resultado conclusivo, coisa que até hoje não aconteceu. Por essa razão, opto por um tom moderado no que respeita à situação, para que demos ainda uma oportunidade às negociações, que deveriam ter lugar com muita urgência e, assim o espero, chegar a uma conclusão."@pt17
"Dle președinte, nu este pentru prima dată când discutăm despre drama din Madagascar în această Cameră. De la rezoluția din februarie 2010 lucrurile nu s-au prea schimbat pentru poporul malgaș decât în rău. Acești oameni se află în centrul preocupărilor mele, întrucât sunt principalele victime. Dincolo de aceasta, asistăm acum la o luptă pentru putere care nu pare să aibă sfârșit. Cu mai mult de un an în urmă, Parlamentul European și-a exprimat în mod clar sprijinul pentru ideea unui proces democratic care ar putea duce la alegeri. Acest lucru nu s-a întâmplat încă. Rajoelina este încă în funcție. Astfel cum am reamintit în această rezoluție, acesta nu trebuie să poată candida în noile alegeri, acest lucru trebuie să fie clar. Aș dori numai să solicit ca negocierile în curs cu Comunitatea de Dezvoltare a Africii de Sud (SADC), care nu au produs încă un rezultat concludent, să aibă posibilitatea de a face acest lucru. Acesta este motivul pentru care aș opta pentru un ton măsurat în raport cu situația, astfel încât să putem lăsa o posibilitate pentru negocieri, care ar trebui să aibă loc foarte urgent și, sper, să ajungă la o concluzie."@ro18
"O dráme na Madagaskare nerokujeme v tejto sále prvýkrát. Od uznesenia z februára 2010 sa situácia obyvateľov Madagaskaru sotva zmenila. A ak sa zmenila, tak iba k horšiemu. Práve o nich mám najväčšie obavy, pretože oni sú hlavnými obeťami. Okrem toho sme práve svedkami zjavne nikdy nekončiaceho zápasu o moc. Pred vyše rokom Európsky parlament vyjadril jednoznačnú podporu myšlienke demokratického procesu, ktorý by mohol viesť k voľbám. K tomu ešte stále nedošlo. Rajoelina je ešte stále pri moci. Ako opätovne uvádzame v tomto uznesení, v nasledujúcich voľbách nesmie kandidovať, to treba povedať celkom jednoznačne. Chcela by som jednoducho požiadať o to, aby prebiehajúce rokovania s Juhoafrickým spoločenstvom pre rozvoj (SADC), ktoré ešte nedospeli ku konečnému výsledku, mali príležitosť dosiahnuť výsledok. Preto odporúčam používať v tejto situácii mierny tón, aby sme nechali priestor pre rokovania, ktoré by sa mali uskutočniť veľmi rýchlo a ktoré, ako dúfam, dospejú k záveru."@sk19
"Gospod predsednik, ni prvič, da v tej dvorani razpravljamo o drami, ki se odvija na Madagaskarju. Stvari so se za ljudi na Madagaskarju komajda kaj spremenile od sprejetja resolucije februarja 2010, kvečjemu so se poslabšale. Zaradi njih sem najbolj zaskrbljena, saj so prav oni glavne žrtve. Poleg tega smo zdaj priča očitno neskončnemu boju za oblast, ki se odvija. Zdaj že pred več kot letom dni je Evropski parlament jasno izrazil svojo podporo zamisli o demokratičnem procesu, ki bi lahko privedel do volitev. To se še vedno ni zgodilo. Rajoelina je še vedno na oblasti. Ko bomo na novo oblikovali to resolucijo, mu ne sme več uspeti kandidirati na novih volitvah – to mora biti jasno. Rada bi samo prosila, da damo na pogajanjih, ki potekajo s Skupnostjo za razvoj južne Afrike (SADC), ki še niso prinesla nobenega konkretnega rezultata, slednji priložnost, da to stori. Zato bi se v zvezi z razmerami odločila za umirjen ton, tako da si prihranimo to priložnost za pogajanja, do katerih bi moralo priti zelo hitro in na katerih bi morali, upajmo, doseči sklenitev sporazuma."@sl20
"Herr talman! Det är inte första gången vi diskuterar dramat på Madagaskar här i parlamentet. Situationen har knappast förändrats för Madagaskars folk sedan vår resolution från februari 2010, förutom till det värre. Det är folket som jag oroar mig mest över, eftersom människorna är de främsta offren. Förutom detta ser vi nu en ständig maktkamp utspela sig. Redan för över ett år sedan uttryckte Europaparlamentet sitt tydliga stöd för förslaget om en demokratisk process som skulle kunna leda till val. Detta har fortfarande inte inträffat. Andry Rajoelina sitter fortfarande kvar. Precis som vi upprepar i resolutionen får han inte tillåtas att ställa upp i ett nytt val – det måste klargöras. Jag vill bara att man ger de pågående förhandlingarna med Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC), som fortfarande inte har gett några konkreta resultat, en chans. Därför förespråkar jag en försiktig ton i förhållande till situationen så att vi ger förhandlingarna en möjlighet. De bör genomföras mycket snabbt och kommer förhoppningsvis att ge resultat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph