Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-09-Speech-4-091-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110609.5.4-091-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, ce n'est pas votre personne qui est attaquée dans cette affaire, Monsieur le Commissaire, mais il faut comprendre que nous sommes extrêmement déçus que la Commission ait aussi facilement cédé à la pression de certains États membres et notamment de la France. Alors oui, nous voulons la sortie du nucléaire parce que nous considérons que c'est la seule façon d'éliminer le risque nucléaire. Mais dans un pays comme la France, nous savons aussi qu'il faudra 20 à 25 ans pour sortir du nucléaire et les dernières études qui montrent les statistiques des accidents graves, en matière nucléaire, prévoient que nous aurons un accident, au niveau mondial, dans les quinze prochaines années. Nous voulons des tests sérieux et nous n'acceptons pas que la France ait réussi à faire passer le choix des risques. Les tests ne prévoient pas la chute d'un avion, ni sur les piscines, ni sur les réacteurs, ils ne prévoient pas les attentats terroristes. Nous refusons que les tests engagés au niveau européen soient devenus un exercice de communication d'une cellule de crise de l'industrie nucléaire dont M. Sarkozy va faire, dans le prochain G8, la vitrine pour vendre encore plus d'EPR. C'est cela que nous n'acceptons pas, Monsieur le Commissaire."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, nejste v této záležitosti napadán osobně, pane komisaři, ale musíte pochopit, že jsme velmi zklamaní, že Komise tak snadno podlehla tlaku ze strany některých členských států, zejména Francie. My skutečně chceme vyřadit jaderné elektrárny z provozu, neboť si myslíme, že je to jediná cesta, jak odstranit jadernou hrozbu. V zemi, jako je Francie, ovšem také víme, že na vyřazení jaderné energie budeme potřebovat 20 až 25 let, a nejnovější studie o vážných jaderných haváriích předpovídají, že v následujících patnácti letech dojde někde ve světě k nehodě. Chceme skutečné testy a nemůžeme akceptovat skutečnost, že Francie umožnila, aby byla odsouhlasena riziková možnost. Testy nepředvídají zřícení letadel ani na palivové nádrže, ani na reaktory. Nepředvídají ani teroristické útoky. Odmítáme akceptovat skutečnost, že testy prováděné na evropské úrovni se staly komunikačním cvičením krizového štábu pro jaderný průmysl, který pan Sarkozy předvede na následujícím setkání G8, aby se prodalo ještě více evropských tlakovodních reaktorů (PWR). Proto to nemůžeme akceptovat, pane komisaři."@cs1
"Fru formand! De bliver angrebet personligt i denne sag, hr. kommissær, men De må forstå, at vi er utroligt skuffede over, at Kommissionen så let har givet efter for pres fra nogle medlemsstater, især Frankrig. Så vi ønsker en gradvis afvikling af kernekraft, fordi vi mener, at dette er den eneste måde at fjerne den nukleare risiko på. I et land som Frankrig ved vi imidlertid også, at vi skal bruge 20 til 25 år til at afvikle kernekraft, og de seneste undersøgelser af statistikker over alvorlige nukleare ulykker viser, at der vil ske en ulykke et eller andet sted i verden inden for de næste 15 år. Vi ønsker, at der skal gennemføres reelle tester, og vi kan ikke acceptere, at det er lykkedes Frankrig at få tilladelse til fortsat at benytte denne risikable mulighed. I testerne tages der ikke højde for flystyrt, enten over brændselslagre eller over reaktorer. De omfatter heller ikke terrorangreb. Vi nægter at acceptere, at de tester, der bruges på europæisk niveau, er blevet en kommunikationsøvelse, der udføres af en kriseenhed for den nukleare industri, som hr. Sarkozy vil vise frem på det næste G8-møde for at kunne sælge endnu flere europæiske trykvandsreaktorer. Det er det, vi kan ikke acceptere, hr. kommissær."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Sie werden in dieser Sache nicht persönlich angegriffen, Herr Kommissar, aber Sie müssen verstehen, dass wir äußerst enttäuscht darüber sind, dass die Kommission dem Druck einiger Mitgliedstaaten und insbesondere Frankreichs so einfach nachgegeben hat. Deshalb sind wir in der Tat dafür, stufenweise aus der Atomenergie auszusteigen, weil wir glauben, dass dies der einzige Weg ist, der nuklearen Gefahr beizukommen. Wir wissen jedoch, dass wir in einem Land wie Frankreich 20 bis 25 Jahre brauchen werden, um stufenweise aus der Atomenergie auszusteigen, und in den neuesten Studien mit Statistiken zu ernsthaften nuklearen Unfällen wird vorausgesagt, dass es in den nächsten fünfzehn Jahren irgendwo auf der Welt zu einem weiteren Unfall kommen wird. Wir wollen richtige Tests und wir können es nicht akzeptieren, dass Frankreich es durchgesetzt hat, dass diese riskante Option weiterbesteht. Die Tests beinhalten nicht das Risiko von Flugzeugabstürzen, weder solchen über Brennstoffbecken noch über Reaktoren; noch beinhalten sie das Risiko von Terroranschlägen. Wir weigern uns, zu akzeptieren, dass die auf europäischer Ebene durchgeführten Tests zu einer Kommunikationsübung einer Kriseneinheit der Atomindustrie verkommen sind, was Herr Sarkozy beim nächsten G8-Gipfel demonstrieren wird, um noch mehr europäische Druckwasserreaktoren (DWR) zu verkaufen. Das können wir nicht akzeptieren, Herr Kommissar."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν δέχεστε προσωπική επίθεση σχετικά με αυτό το θέμα, κύριε Επίτροπε, αλλά πρέπει να κατανοήσετε ότι είμαστε ιδιαίτερα απογοητευμένοι που η Επιτροπή υπέκυψε τόσο εύκολα στις πιέσεις ορισμένων κρατών μελών και συγκεκριμένα της Γαλλίας. Θέλουμε, συνεπώς, πράγματι να καταργηθεί σταδιακά η πυρηνική ενέργεια, επειδή πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος εξάλειψης του πυρηνικού κινδύνου. Σε μια χώρα όπως η Γαλλία, ωστόσο, γνωρίζουμε επίσης ότι θα χρειαστούν 20 έως 25 έτη για να καταργηθεί σταδιακά η πυρηνική ενέργεια, και οι τελευταίες μελέτες που παρέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα προβλέπουν πως θα υπάρξει ατύχημα κάπου στον κόσμο μέσα στα επόμενα δεκαπέντε χρόνια. Θέλουμε να υπάρχουν πραγματικές προσομοιώσεις και δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το γεγονός ότι η Γαλλία πέτυχε να επιτραπεί η προώθηση της επικίνδυνης επιλογής. Οι προσομοιώσεις δεν προβλέπουν πτώσεις αεροπλάνων ούτε σε δεξαμενές καυσίμων ούτε σε αντιδραστήρες. Ούτε προβλέπουν τρομοκρατικές επιθέσεις. Αρνούμαστε να δεχτούμε ότι οι προσομοιώσεις που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν μετατραπεί σε επικοινωνιακές ενέργειες από μια «μονάδα διαχείρισης κρίσεων» της πυρηνικής βιομηχανίας, την οποία ο κ. Sarkozy θα παρουσιάσει στην επόμενη σύνοδο της G8, προκειμένου να πουλήσει ακόμα περισσότερους ευρωπαϊκούς αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος (PWR). Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε, κύριε Επίτροπε."@el10
"Madam President, Commissioner, you are not being attacked personally in this matter, Commissioner, but you must understand that we are extremely disappointed that the Commission has given in so easily to pressure from some Member States, and France in particular. So we do indeed want to phase out nuclear power because we believe that this is the only way to eliminate the nuclear risk. In a country such as France, however, we also know that we will need 20 to 25 years to phase out nuclear power, and the latest studies giving the statistics on serious nuclear accidents predict that there will be an accident somewhere in the world within the next fifteen years. We want to have real tests, and we cannot accept the fact that France has been successful in allowing the risky option to go forward. The tests do not predict airplane crashes, either over fuel ponds or over reactors. Neither do they predict terrorist attacks. We refuse to accept the fact that the tests applied at European level have become a communications exercise by a crisis unit for the nuclear industry, which Mr Sarkozy will showcase at the next G8 in order to sell even more European pressurised water reactors (PWRs). That is what we cannot accept, Commissioner."@en4
"Señora Presidenta, señor Comisario, no se tome este asunto como un ataque personal contra usted, Comisario, pero entienda que estamos profundamente decepcionados por el hecho de que la Comisión haya cedido con tanta facilidad a las presiones de algunos Estados miembros, especialmente de Francia. Por tanto, es cierto que queremos abandonar la energía nuclear, porque creemos que esa es la única manera de eliminar el riesgo nuclear. Sin embargo, en un país como Francia, también sabemos que el abandono de la energía nuclear llevará entre veinte y veinticinco años, y los últimos estudios que ofrecen las estadísticas sobre accidentes nucleares prevén que se producirá un accidente en alguna parte del mundo en los próximos quince años. Queremos que se realicen pruebas reales, y no podemos aceptar el hecho de que Francia haya conseguido seguir adelante con la opción arriesgada. Las pruebas no predicen los accidentes aéreos, ya se trate de caídas en balsas de combustible o en reactores. Tampoco predicen los ataques terroristas. Nos negamos a aceptar el hecho de que las pruebas realizadas a nivel europeo se hayan convertido en un ejercicio de comunicación de una unidad de crisis al servicio de la industria nuclear, y que el señor Sarkozy presentará en el próxima Cumbre del G-8 para vender aún más reactores de agua a presión europeos (PWR). Eso es lo que no podemos aceptar, señor Comisario."@es21
"Austatud juhataja ja volinik! Teid ei rünnata selles küsimuses isiklikult, lugupeetud volinik, kuid te peate mõistma, et me oleme erakordselt pettunud, kuna komisjon andis mõne liikmesriigi, eriti Prantsusmaa survele nii kergesti järele. Me tahame tõepoolest tuumaenergiast järk-järgult loobuda, sest meie arvates on see ainus võimalus tuumaohu likvideerimiseks. Samal ajal teame, et sellises riigis nagu Prantsusmaa kulub tuumaenergiast loobumiseks 20–25 aastat, ja viimastest uuringutest tõsiste tuumaõnnetuste statistika kohta tuleneb prognoos, et kusagil maailmas juhtub järgmise viieteistkümne aasta jooksul mõni õnnetus. Me tahame tõelisi teste ega saa nõustuda sellega, et Prantsusmaal on õnnestunud suruda läbi riskantsem variant. Nendes testides ei arvestata lennuõnnetuste võimalusega kütusebasseinide või reaktorite kohal. Ka ei ole neis ennustatud terrorirünnakuid. Me keeldume nõustumast asjaoluga, et Euroopa tasandil tehtavatest testidest on saanud tuumatööstuse kriisiüksuse suhtekorraldusüritus, mida president Sarkozy kavatseb järgmisel G8 kohtumisel esitleda, et müüa veelgi rohkem Euroopa surveveereaktoreid. Sellega ei saa me leppida, volinik."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tämä ei ole henkilökohtainen hyökkäys teitä vastaan, komission jäsen, mutta teidän on ymmärrettävä, että olemme äärimmäisen pettyneitä siihen, että komissio on antanut niin helposti periksi joidenkin jäsenvaltioiden ja etenkin Ranskan painostukselle. Me todella haluamme luopua ydinvoimasta, koska se on mielestämme ainoa keino poistaa ydinvoiman riski. Ranskan kaltaisessa maassa me kuitenkin tiedämme myös, että tarvitsemme 20–25 vuotta aikaa ydinvoimasta luopumiseen, ja tuoreissa tutkimuksissa, joihin sisältyy vakavia ydinvoimalaonnettomuuksia koskevia tilastoja, ennustetaan, että 15 vuoden kuluessa jossakin päin maailmaa tapahtuu ydinvoimalaonnettomuus. Haluamme kunnon stressitestit emmekä voi hyväksyä, että Ranska on sallinut riskivalinnan tekemisen. Stressitesteissä ei oteta huomioon lentokoneiden törmäämistä polttoainealtaisiin tai reaktoreihin. Niissä ei oteta huomioon myöskään terrori-iskuja. Emme hyväksy, että Euroopassa aloitetuista testeistä on tullut ydinvoimateollisuuden kriisiyksikön viestintätapahtuma, jota Sarkozy hyödyntää seuraavassa G8:n kokouksessa myydäkseen entistä enemmän eurooppalaisia painevesireaktoreita. Tätä emme voi hyväksyä, arvoisa komission jäsen."@fi7
"Elnök asszony, biztos úr! Ön ellen nem személyes támadások irányulnak ebben az ügyben, biztos úr, de meg kell értenie, hogy rendkívül csalódottak vagyunk amiatt, hogy a Bizottság ilyen könnyen engedett egyes tagállamok, különösen Franciaország nyomásának. Tehát valóban ki akarjuk vezetni az atomenergiát, mivel meggyőződésünk, hogy ez az egyetlen módja a nukleáris kockázatok kiküszöbölésének. Azt is tudjuk azonban, hogy egy olyan országban mint Franciaország, 20-25 évre is szükségünk lehet az atomenergia kivezetéséhez, és a legújabb tanulmányok, amelyek statisztikákat közölnek súlyos nukleáris balesetekről azt jelzik, hogy a következő tizenöt éven belül súlyos baleset történik valahol a világon. Valós teszteket akarunk, és nem tudjuk elfogadni azt a tényt, hogy Franciaországban sikerült engedélyeztetni a jelenlegi gyakorlat folytatásának kockázatos lehetőségét. A tesztek nem jeleznek előre repülőgép-baleseteket sem tüzelőanyag-medencék, sem pedig reaktorok felett. Terrorista támadások előrejelzéseit sem tartalmazzák. Nem vagyunk hajlandók elfogadni azt, hogy az európai szinten alkalmazott tesztek a nukleáris ipar válságkezelő egységének kommunikációs gyakorlatává váljanak, amelyet aztán Sárközy úr kiállíthat a vitrinbe a G8 következő ülésén, hogy eladhasson további európai nyomottvizes reaktorokat (PWR). Ezt nem tudjuk elfogadni, biztos úr."@hu11
". Signora Presidente, signor Commissario, non la attacchiamo personalmente sull’argomento, ma deve comprendere che siamo profondamente delusi dal fatto che la Commissione abbia ceduto con tanta facilità alle pressioni di alcuni Stati membri, Francia in particolare. Ciò premesso, è vero che vogliamo abolire progressivamente il nucleare perché riteniamo che sia l’unico modo per eliminare il rischio nucleare. In un paese come la Francia, però, sappiamo anche che ci vorranno 20-25 anni per abolirlo e gli ultimi studi contenenti statistiche sugli incidenti nucleari gravi prevedono che vi sarà un incidente in qualche luogo del mondo nei prossimi quindici anni. Vogliamo test veri e non possiamo accettare il fatto che la Francia sia riuscita a promuovere l’alternativa rischiosa. I test non prevedono che un aeromobile si schianti né contro le piscine di combustibile né contro i reattori. Non prevedono neanche gli attacchi terroristici. Ci rifiutiamo di accettare il fatto che i test applicati a livello europeo siano diventati un esercizio di comunicazione di un’unità di crisi per il settore nucleare che Sarkozy esibirà al prossimo G8 per vendere ancora più reattori europei ad acqua pressurizzata (EPR). Questo non possiamo accettare, signor Commissario."@it12
"Ponia pirmininke, Komisijos nary, niekas asmeniškai jūsų nepuola, bet turite suprasti – smarkiai nusivylėme, kad Komisija taip lengvai pasidavė kai kurių valstybių narių, ypač Prancūzijos, spaudimui. Taigi iš tiesų norėtume laipsniškai atsisakyti branduolinės energetikos, nes tikime – tai vienintelis būdas panaikinti branduolinį pavojų. Tiesa, tokiose šalyse kaip Prancūzija prireiks 20–25 metų, kol tai nutiks, be to, naujausiais duomenimis, sprendžiant iš rimtų branduolinių nelaimių statistikos, kur nors pasaulyje kita nelaimė įvyks per artimiausius penkiolika metų. Norime atlikti rimtą testavimą, negalime susitaikyti su faktu, kad Prancūzijai vis pavyksta praslysti rizikingiausiu keliu. Testais nemėginama nuspėti lėktuvų katastrofų virš kuro saugyklų ar reaktorių. Jie neprognozuoja ir teroristinių išpuolių. Nesutinkame, kad Europos lygmeniu vykdomas testavimas taptų branduolinės pramonės krizių departamento viešųjų ryšių kampanija, kaip tai kitame G8 susitikime mėgins padaryti N. Sarkozy, norėdamas parduoti daugiau europietiškų suslėgto vandens reaktorių. Tam mes, Komisijos nary, negalime pritarti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisār! Šajā jautājumā pret jums tiek vērsti personīgi uzbrukumi, komisār, bet jums jāsaprot, ka mēs esam ārkārtīgi vīlušies par to, ka Komisija ir tik viegli padevusies dažu dalībvalstu, jo īpaši Francijas, spiedienam. Mēs patiešām vēlamies pakāpeniski atteikties no kodolenerģijas, jo uzskatām, ka tas ir vienīgais veids, kā novērst kodolriskus. Tomēr tādā valstī kā Francijā mēs arī zinām, ka mums būs vajadzīgi 20 – 25 gadi, lai pakāpeniski atteiktos no kodolenerģijas, un jaunākajos pētījumos, kas ietver statistikas datus par kodolkatastrofām, prognozē, ka nākamo 15 gadu laikā kādā pasaules vietā būs negadījums. Mēs gribam patiesus testus un nevaram pieņemt, ka Francijai ir izdevies nodrošināt, ka tiks turpināta šī riskantā izvēle. Testos nav ietvertas aviokatastrofas — ne virs degvielas tvertnēm, ne reaktoriem. Nav ietverti arī terora akti. Mēs atsakāmies pieņemt to, ka Eiropas līmenī piemērotie testi kļūst par saziņas pasākumu kodolenerģijas nozares krīzes vienībā, ko kungs prezentēs nākamajā G 8 augstākā līmeņa sanāksmē, lai pārdotu vēl lielāku skaitu Eiropas paaugstināta spiediena ūdens reaktoru ( ). To mēs nevaram pieņemt, komisār. ( )"@lv13
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, ce n'est pas votre personne qui est attaquée dans cette affaire, Monsieur le Commissaire, mais il faut comprendre que nous sommes extrêmement déçus que la Commission ait aussi facilement cédé à la pression de certains États membres et notamment de la France. Alors oui, nous voulons la sortie du nucléaire parce que nous considérons que c'est la seule façon d'éliminer le risque nucléaire. Mais dans un pays comme la France, nous savons aussi qu'il faudra 20 à 25 ans pour sortir du nucléaire et les dernières études qui montrent les statistiques des accidents graves, en matière nucléaire, prévoient que nous aurons un accident, au niveau mondial, dans les quinze prochaines années. Nous voulons des tests sérieux et nous n'acceptons pas que la France ait réussi à faire passer le choix des risques. Les tests ne prévoient pas la chute d'un avion, ni sur les piscines, ni sur les réacteurs, ils ne prévoient pas les attentats terroristes. Nous refusons que les tests engagés au niveau européen soient devenus un exercice de communication d'une cellule de crise de l'industrie nucléaire dont M. Sarkozy va faire, dans le prochain G8, la vitrine pour vendre encore plus d'EPR. C'est cela que nous n'acceptons pas, Monsieur le Commissaire."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, u wordt niet persoonlijk aangevallen in deze zaak, commissaris, maar u moet begrijpen dat wij enorm teleurgesteld zijn dat de Commissie zo gemakkelijk is gezwicht voor de druk van enkele lidstaten en met name Frankrijk. Wij willen dus inderdaad stoppen met kernenergie, omdat wij denken dat dat de enige manier is om een einde te maken aan het nucleaire gevaar. We weten echter ook dat het in een land als Frankrijk 20 tot 25 jaar zal duren om kernenergie af te bouwen en in de laatste onderzoeken op het gebied van statistieken van ernstige nucleaire ongelukken wordt voorspeld dat er in de komende vijftien jaar ergens in de wereld een ongeluk zal plaatsvinden. Wij willen serieuze proeven en wij accepteren niet dat Frankrijk erin is geslaagd om de riskante keuze doorgang te laten vinden. De proeven houden geen rekening met het neerstorten van vliegtuigen, noch op de opslagbassins, noch op de reactoren, en ze houden geen rekening met terroristische aanslagen. Wij accepteren niet dat de proeven op Europees niveau verworden zijn tot een communicatieoefening van een crisisteam van de nucleaire industrie, die de heer Sarkozy tijdens de komende G8 zal etaleren om nog meer Europese drukwaterreactoren te verkopen. Dat accepteren we niet, commissaris."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Nie krytykuje się tu Pana osobiście, ale musi Pan zrozumieć, że jesteśmy bardzo rozczarowani tym, że Komisja tak łatwo poddała się presji niektórych państw członkowskich, a szczególnie Francji. Rzeczywiście chcemy się wycofać z energii jądrowej, ponieważ jest to jedyny sposób na eliminację ryzyka jądrowego. W kraju takim jak Francja trzeba na to jednak 20 do 25 lat, a ostatnie statystyki dotyczące poważnych wypadków w elektrowniach jądrowych pozwalają przewidywać, że w ciągu kolejnych piętnastu lat nastąpi gdzieś na świecie kolejny taki wypadek. Chcemy prawdziwych testów i nie możemy się pogodzić z tym, że Francji pozwala się kontynuować jej ryzykowne posunięcia. Przedmiotowe testy nie przewidują wypadków samolotowych ani nad basenami wypalonego paliwa, ani nad reaktorami. Nie przewidują też ataków terrorystycznych. Nie akceptujemy faktu, że testy stosowane na szczeblu europejskim stały się ćwiczeniem z zakresu komunikacji dla jednostki kryzysowej przemysłu jądrowego, której przykładem prezydent Sarkozy posłuży się na następnym szczycie G-8, by sprzedać jeszcze więcej europejskich reaktorów wodnych ciśnieniowych. Panie Komisarzu! Tego nie możemy zaakceptować."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, não é a sua pessoa que está a ser atacada nesta questão, Senhor Comissário, mas é preciso compreender que estamos extremamente decepcionados com o facto de a Comissão ter tão facilmente cedido à pressão de alguns Estados-Membros, nomeadamente da França. Portanto, sim, queremos o abandono do nuclear por considerarmos que é a única forma de eliminar o risco nuclear. Mas, num país como a França, sabemos também que serão necessários 20 a 25 anos para abandonar a energia nuclear, e os últimos estudos que mostram as estatísticas dos acidentes nucleares graves prevêem que, nos próximos quinze anos, se registará um acidente em algum ponto do mundo. Queremos testes reais e não podemos aceitar que a França tenha conseguido fazer passar a escolha dos riscos. Os testes não prevêem a queda de um avião, seja sobre tanques de armazenagem do combustível, ou sobre reactores. Tão-pouco prevêem ataques terroristas. Recusamo-nos a aceitar que os testes aplicados a nível europeu se tenham tornado um exercício de comunicação de uma unidade de crise da indústria nuclear, que o Senhor Sarkozy irá apresentar, no próximo G8, a fim de vender ainda mais reactores de água pressurizada (PWR). É isso que não podemos aceitar, Senhor Comissário."@pt17
"Dnă președintă, dle comisar, nu ați fost atacat personal în această chestiune, dle comisar, dar trebuie să înțelegeți că suntem foarte dezamăgiți de atitudinea Comisiei care a cedat atât de ușor la presiunile exercitate de unele state membre și de Franța, în special. Deci, ne dorim într-adevăr să renunțăm treptat la energia nucleară deoarece considerăm că aceasta este singura modalitate de a elimina riscul nuclear. Cu toate acestea, într-o țară, precum Franța, știm, de asemenea, că vom avea nevoie de o perioadă cuprinsă între 20 și 25 de ani pentru a renunța treptat la energia nucleară, iar cele mai recente studii oferite de statisticile referitoare la accidentele nucleare grave preconizează că va exista un accident undeva în lume în următorii cincisprezece ani. Dorim să avem teste reale și nu putem accepta faptul că Franța a reușit să permită continuarea opțiunii riscante. Testele nu prevăd accidentele aviatice, nici asupra bazinelor de evacuare, nici asupra reactoarelor. Nu prevăd nici atacurile teroriste. Refuzăm să acceptăm faptul că testele aplicate la nivel european au devenit un exercițiu de comunicații a unei unități de criză pentru industria nucleară, pe care dl Sarkozy o va prezenta la următorul summit G8 pentru a vinde mai multe reactoare europene cu apă sub presiune (de tip PWR). Nu putem accepta acest lucru, dle comisar."@ro18
"Pán komisár, v tejto súvislosti nejde o osobný útok na vás, ale musíte chápať, že sme mimoriadne sklamaní tým, že sa Komisia tak ľahko podvolila tlaku niektorých členských štátov, a to najmä Francúzska. Takže naozaj chceme jadrovú energetiku postupne zrušiť, pretože si myslíme, že je to jediný spôsob, ako eliminovať jadrové riziko. Vieme tiež však, že v krajine, ako je napríklad Francúzsko, budeme potrebovať 20 až 25 rokov na úplné zrušenie jadrovej energetiky, a najnovšie štúdie uvádzajúce štatistiky o vážnych jadrových nehodách predpovedajú, že v priebehu nasledujúcich 15 rokov dôjde niekde na svete k nehode. Chceme skutočné testy a nemôžeme akceptovať to, že Francúzsku sa podarilo presadiť, aby sa pokračovalo v tejto riskantnej ceste. Testy nepredvídajú pády lietadiel, a to ani nad zásobníkmi paliva, ani nad reaktormi. Nepredvídajú ani teroristické útoky. Odmietame akceptovať skutočnosť, že testy uplatňované na európskej úrovni sa stali komunikačným cvičením krízového oddelenia pre jadrový priemysel, ktoré bude pán Sarkozy prezentovať na nasledujúcom stretnutí skupiny G8, aby predal ešte viac európskych tlakovodných reaktorov. To nemôžeme akceptovať, pán komisár."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, pri tej zadevi ne gre za osebni napad na vas, komisar, vendar morate razumeti, da smo zelo razočarani nad tem, da se je Komisija tako zlahka vdala pod pritiskom nekaterih držav članic, zlasti Francije. Zato dejansko želimo postopoma odpraviti jedrsko energijo, saj menimo, da je le tako mogoče odpraviti jedrsko tveganje. Vendar v državi, kot je Francija, vemo tudi, da bomo za postopno odpravljanje jedrske energije potrebovali od 20 do 25 let, najnovejše študije, ki predstavljajo statistične podatke o resnih jedrskih nesrečah, pa napovedujejo, da se bo nekje na svetu zgodila nesreča v naslednjih petnajstih letih. Želimo imeti prave teste in ne moremo sprejeti tega, da je bila Francija uspešna pri sprejetju tvegane možnosti. Testi ne predvidevajo strmoglavljenja letala na vodne bazene za shranjevanje goriva ali na reaktorje. Prav tako ne predvidevajo terorističnih napadov. Nočemo sprejeti dejstva, da so testi, ki se uporabljajo na evropski ravni, postali vaja v komuniciranju za krizno enoto jedrske industrije, ki jo bo gospod Sarkozy predstavil na naslednjem srečanju skupine G8, da bo prodal še več evropskih tlačnovodnih reaktorjev (PWR). Tega ne moremo sprejeti, komisar."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot! Vi angriper dig inte personligen i denna fråga, Günther Oettinger, men du måste förstå att vi är oerhört besvikna över att kommissionen har gett efter så lätt för påtryckningarna från vissa medlemsstater, särskilt Frankrike. Vi vill verkligen fasa ut kärnkraften för vi anser att det är det enda sättet att bli av med kärnkraftsrisken. Vi vet emellertid också att vi i ett land som Frankrike kommer att behöva 20–25 år för att fasa ut kärnkraften, och i de senaste undersökningarna med statistik om allvarliga kärnkraftsolyckor förutsägs det att det kommer att inträffa en olycka någonstans i världen inom de närmaste 15 åren. Vi vill ha grundliga tester och vi kan inte godta att man i Frankrike har lyckats få igenom att det riskabla alternativet får fortsätta. Testerna tar inte hänsyn till flygplansolyckor, varken över bränslebassänger eller över reaktorer. De tar inte heller hänsyn till terroristattentat. Vi vägrar att gå med på att de tester som tillämpas på EU-nivå har blivit en kommunikationsövning för en krisenhet inom kärnkraftsindustrin som Nicolas Sarkozy kommer att visa upp vid nästa G8-möte för att sälja ännu fler europeiska tryckvattenreaktorer (PWR). Det är det vi inte kan godta, Günther Oettinger."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(L'orateur accepte de répondre à une question « carton bleu » (article 149, paragraphe 8, du règlement))"8
"(L'orateur accepte de répondre à une réponse "carton bleu" (article 149, paragraphe 8, du règlement))"15
"PWR"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph