Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-09-Speech-4-085-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110609.5.4-085-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, señor Comisario, hay que tener cuidado con cómo se desarrollan los debates, porque cuando se está interrumpiendo permanentemente al Comisario, ocurre que hay una avalancha, luego, de preguntas de otros miembros de la Cámara y es muy difícil que el debate discurra sobre el tema que se está examinando y con relación a lo que ha planteado el Comisario, no a los deseos de otros diputados. Lo primero que quiero decir es que hay que tener, por parte de algunos diputados de esta Cámara, un poco de humildad y un poco de sentido común, porque parece que fueran los únicos que hubieran pensado alguna vez en la seguridad nuclear y los únicos a quienes les preocupara el futuro de sus hijos y de la Humanidad. Los 58 reactores que hay en Francia o los que hay en el Reino Unido o los que hay en muchos otros países no indican ni que los franceses y otros sean más tontos, menos inteligentes, ni que no les preocupe el futuro de sus hijos, ni que no hayan pensado nunca en la seguridad nuclear. Señorías, la seguridad nuclear es algo en lo que constantemente se está trabajando en todas las plantas nucleares, en relación con todos los reactores nucleares. Son muchos los profesionales de elevadísimo nivel, no gente que está sentada aquí con el «bla, bla, bla, bla, bla», sino gente que está trabajando día a día y desde el inicio en estos temas. ¿Que ahora hace falta una revisión conjunta de pruebas de esfuerzo? Yo estoy completamente de acuerdo, y tengo que decir que algunas de esas personas que están hablando ahora de estos temas se negaron a suscribir una resolución conjunta de este Parlamento que apoyaban la mayoría de los grupos de la Cámara en relación con este tema. A partir de ahí hay que distinguir: estamos hablando de las pruebas de esfuerzo, no de abolir la energía nuclear. Estos serán debates nacionales y se tendrán que desarrollar allí. Así es que, hablando de las pruebas de esfuerzo —porque algunos no quieren hablar de eso, solo están con el transfondo de eliminar la energía nuclear en uno y otro debate, o debatir sobre eso—, tengo que decir que el Comisario Oettinger ha hecho en poquísimo tiempo un trabajo extraordinario, poniendo de acuerdo y desarrollando ya, en la práctica, un conjunto de medidas, un conjunto de pruebas que nos van a dar la medida de la situación en la que estamos. Así es que, Comisario, enhorabuena; no podemos tener más que agradecimiento para usted por cómo ha actuado."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, musíme dávat pozor na to, jak se rozprava vyvíjí. Pokud budeme komisaře neustále přerušovat, strhne se poté lavina dotazů dalších poslanců, a je velmi těžké držet se projednávaného tématu rozpravy a bodů, které zmínil komisař, a ne přání dalších poslanců. První věc, o níž jsem se chtěla zmínit, je, že někteří poslanci této sněmovny projevují málo skromnosti a málo zdravého rozumu, neboť chtějí, aby to vypadalo, že jsou jediní, kdo někdy přemýšlel o jaderné bezpečnosti, a jediní, kdo si dělá starosti o budoucnost svých dětí a lidstva. 58 reaktorů ve Francii nebo reaktory ve Spojeném království a v mnoha dalších zemích neznamenají, že by Francouzi nebo někdo jiný byli hloupější nebo méně inteligentní, nebo že budoucnost jejich dětí jim neleží na srdci nebo že nikdy nepřemýšleli o jaderné bezpečnosti. Dámy a pánové, jaderná bezpečnost je něco, na čem se u každého jaderného reaktoru neustále pracuje ve všech jaderných elektrárnách. Je tam mnoho špičkových odborníků, ne nic nedělající žvanilové, ale lidé, kteří na těchto záležitostech od začátku dennodenně pracují. Vyžaduje se nyní společné posouzení zátěžových testů? Naprosto souhlasím a musím říci, že někteří lidé, kteří nyní o těchto věcech hovoří, odmítli podpořit společné usnesení tohoto Parlamentu k této problematice, jež podpořila většina skupin této sněmovny. Na základě toho je třeba rozlišovat: hovoříme o zátěžových testech, nikoli o zrušení jaderné energie. K tomu budou vnitrostátní rozpravy a ty tam musí proběhnout. Proto, hovoříme-li o zátěžových testech, neboť někteří lidé o tom nechtějí mluvit, hovoří nebo diskutují o tom jen v jedné nebo v druhé rozpravě s podtónem vyjadřujícím odstranění jaderné energie, musím říci, že komisař Oettinger odvedl za krátkou dobu mimořádnou práci. V praxi již dohodl a uplatnil řadu opatření a testů, které nám ukáží závažnost situace, v níž se nyní nacházíme. Proto vám, pane komisaři, blahopřeji, můžeme vám vyslovit jen uznání za to, jak jste jednal."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær! Vi skal være forsigtige med, hvordan forhandlingerne udvikler sig. Når kommissæren konstant afbrydes, kommer der så en lavine af spørgsmål fra andre medlemmer af Parlamentet, og det er meget vanskeligt at holde forhandlingen til det emne, der diskuteres, og de punkter, som kommissæren har taget op, frem for andre medlemmers ønsker. Først vil jeg gerne sige, at nogle medlemmer af Parlamentet er nødt til at være lidt mere ydmyge og udvise lidt sund fornuft, fordi de får det til at se ud, som om de er de eneste, der nogensinde har tænkt på atomsikkerhed, og de eneste, der bekymrer sig om deres børns og menneskehedens fremtid. De 58 reaktorer i Frankrig eller i Det Forenede Kongerige eller i mange andre lande betyder ikke, at franskmændene eller andre er dummere eller mindre intelligente, eller at de ikke bekymrer sig om deres børns fremtid, eller at de aldrig har tænkt på atomsikkerhed. Mine damer og herrer, atomsikkerhed er noget, man konstant arbejder med på alle kernekraftværker for de enkelte atomreaktorer. Der findes mange topprofessionelle fagfolk, ikke folk, der sidder og lukker varm luft ud, men snarere mennesker, der har arbejdet med disse spørgsmål hver eneste dag siden begyndelsen. Er der nu behov for en fælles revision af stresstester? Jeg er helt enig, og jeg må sige, at nogle af de personer, der nu taler om disse emner, nægtede at støtte Parlamentets fælles beslutningsforslag om dette emne, som fik støtte fra et flertal af Parlamentets grupper. Derfor skal vi foretage en sondring: Vi taler om stresstester og ikke om afskaffelse af kerneenergi. Der bliver tale om nationale diskussioner, og de skal gennemføres i medlemsstaterne. Derfor må jeg sige i forbindelse med stresstester, fordi nogen ikke ønsker at tale om det, men kun kan tale om det eller diskutere det ved en forhandling med en undertone af at ville afskaffe kerneenergi, at kommissær Oettinger har gjort et fremragende stykke arbejde på meget kort tid. Han har allerede aftalt og gennemført en række foranstaltninger og tester, som vil vise os, hvilken situation vi nu står i. Derfor vil jeg ønske Dem tillykke, hr. kommissær, vi kan ikke være andet end tilfredse med den måde, De har handlet på."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Wir müssen vorsichtig sein, wie sich unsere Debatten entwickeln. Wenn der Kommissar ständig unterbrochen wird, gibt es danach eine Unmenge von Fragen von anderen Abgeordneten und es ist sehr schwierig, in der Debatte beim eigentlichen Thema und bei den vom Kommissar vorgebrachten Punkten zu bleiben, anstatt über die Wünsche anderer Abgeordneter zu diskutieren. Das Erste, was ich ansprechen möchte, ist, dass einige Abgeordnete dieses Parlaments ein wenig Bescheidenheit und gesunden Menschenverstand zeigen sollten, denn sie geben sich den Anschein, als seien sie die einzigen, die jemals über nukleare Sicherheit nachgedacht haben, und die einzigen, die sich um die Zukunft ihrer Kinder und der Menschheit sorgen. Die Tatsache, dass in Frankreich 58 Reaktoren, weitere im Vereinigten Königreich und noch weitere in vielen anderen Ländern stehen, bedeutet nicht, dass die Franzosen oder andere dümmer oder weniger intelligent sind oder dass sie sich nicht um die Zukunft ihrer Kinder sorgen oder nie über nukleare Sicherheit nachgedacht haben. Meine Damen und Herren, an der nuklearen Sicherheit wird in allen Kernkraftwerken und in Bezug auf jeden Kernreaktor ständig gearbeitet. Es gibt viele hochqualifizierte Fachleute, die nicht hier sitzen und heiße Luft hervorbringen, sondern Menschen, die seit den Anfängen tagaus, tagein an diesen Problemen arbeiten. Ist nun eine gemeinsame Überprüfung dieser Stresstests erforderlich? Ich stimme voll und ganz zu, und ich muss sagen, dass einige Leute, die jetzt über diese Probleme diskutieren, es abgelehnt haben, sich der gemeinsamen Entschließung des Parlaments zu diesem Thema, die von der Mehrheit der Fraktionen in diesem Parlament unterstützt wurde, anzuschließen. Auf dieser Grundlage muss unterschieden werden: Wir sprechen über die Stresstests und nicht über den Ausstieg aus der Kernenergie. Dies wird Thema nationaler Debatten sein, die in den einzelnen Ländern abgehalten werden müssen. Deshalb muss ich in Bezug auf die Stresstests sagen – denn einige Leute wollen gar nicht darüber reden, sie wollen nur in jeder Debatte nebenbei auf den Ausstieg aus der Kernenergie hinweisen oder darüber diskutieren –, dass Kommissar Oettinger in kürzester Zeit großartige Arbeit geleistet hat. Er hat bereits eine Reihe von Maßnahmen und Tests vereinbart und praktisch durchgeführt, die uns das Ausmaß der Situation, in der wir uns befinden, aufzeigen werden. Deshalb, Herr Kommissar, meinen Glückwunsch, wir können Ihnen für die Maßnahmen, die Sie ergriffen haben, nur danken."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά το πώς εξελίσσονται οι συζητήσεις. Όταν ο Επίτροπος συνεχώς διακόπτεται, σχηματίζεται τότε μια χιονοστιβάδα από ερωτήσεις από άλλους βουλευτές αυτού του Σώματος και είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει η συζήτηση στο ζήτημα που εξετάζεται και κοντά στα σημεία τα οποία έθιξε ο Επίτροπος, παρά στις επιθυμίες άλλων βουλευτών. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι ορισμένοι βουλευτές αυτού του Σώματος πρέπει να επιδείξουν λίγη ταπεινοφροσύνη και λίγη κοινή λογική, επειδή παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως τους μοναδικούς που σκέφτηκαν ποτέ την πυρηνική ασφάλεια και τους μοναδικούς που ανησυχούν για το μέλλον των παιδιών τους και για την ανθρωπότητα. Οι 58 αντιδραστήρες στη Γαλλία ή εκείνοι στο Ηνωμένο Βασίλειο ή εκείνοι σε πολλές άλλες χώρες δεν σημαίνουν ότι οι Γάλλοι ή οι άλλοι μπορεί να είναι περισσότερο ανόητοι ή λιγότερο έξυπνοι ή ότι το μέλλον των παιδιών τους δεν τους ανησυχεί ή ότι δεν σκέφτηκαν ποτέ την πυρηνική ασφάλεια. Κυρίες και κύριοι, η πυρηνική ασφάλεια είναι κάτι το οποίο αποτελεί αντικείμενο συνεχούς μελέτης σε όλους τους πυρηνικούς σταθμούς σε σχέση με κάθε πυρηνικό αντιδραστήρα. Υπάρχουν πολλοί εξαιρετικοί επαγγελματίες, όχι άτομα που κάθονται εδώ ξεστομίζοντας λόγια του αέρα, αλλά άτομα τα οποία εργάζονται εξαρχής γι’ αυτά τα ζητήματα καθημερινά. Απαιτείται τώρα κοινή αξιολόγηση των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων; Συμφωνώ απολύτως και πρέπει να πω ότι ορισμένα από τα άτομα τα οποία τώρα μιλάνε γι’ αυτά τα θέματα αρνήθηκαν να εγκρίνουν το κοινό ψήφισμα αυτού του Κοινοβουλίου σχετικά με το εν λόγω θέμα, το οποίο υποστηρίχτηκε από την πλειοψηφία των Ομάδων του Σώματος. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να γίνει μια διάκριση: συζητάμε για τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων και όχι για την κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας. Πρόκειται για συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο και σε αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Γι’ αυτόν τον λόγο, όσον αφορά τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, επειδή ορισμένα άτομα δεν θέλουν να συζητήσουν γι’ αυτό, μιλούν μόνο γι’ αυτό ή το συζητούν στη μία ή την άλλη συζήτηση που θίγεται το ζήτημα της κατάργησης της πυρηνικής ενέργειας, πρέπει να πω ότι ο Επίτροπος Oettinger έκανε εξαιρετική δουλειά σε πολύ μικρό διάστημα. Έχει ήδη συμφωνήσει και εφαρμόσει στην πράξη μια σειρά μέτρων και προσομοιώσεων που θα μας δείξουν το επίπεδο της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Επομένως, κύριε Επίτροπε, συγχαρητήρια, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για τον τρόπο με τον οποίο δράσατε."@el10
"Madam President, Commissioner, we have to be careful how debates develop. When the Commissioner is constantly being interrupted, there is then an avalanche of questions from other Members of the House, and it is very difficult for the debate to remain on the subject that is being examined and in relation to the points the Commissioner has raised, rather than other Members’ wishes. The first thing I want to say is that some Members of this House need to show a little humility and a little common sense, because they make it appear that they are the only ones that have ever thought about nuclear safety and the only ones who are worried about the future of their children and humanity. The 58 reactors in France or those in the United Kingdom or those in many other countries do not mean that the French or others may be more stupid or less intelligent, or that the future of their children does not worry them, or that they have never thought about nuclear safety. Ladies and gentlemen, nuclear safety is something that is being continually worked on in all nuclear plants in relation to every nuclear reactor. There are many top-quality professionals, not people sitting here spouting hot air, but rather people that have been working on these issues day in day out since the beginning. Is a joint review of stress tests now required? I am completely in agreement, and I have to say that some of the people that are now talking about these issues refused to endorse this Parliament’s joint resolution on this subject, which was supported by the majority of the groups in the House. On that basis, a distinction must be made: we are talking about stress tests and not the abolition of nuclear energy. Those will be national debates and they will have to be carried out there. This is why, speaking of stress tests, because some people do not want to talk about it, they only speak or discuss this in one debate or another with an undertone of eliminating nuclear energy, I have to say that Commissioner Oettinger has done an extraordinary job in a very short time. He has already agreed and carried out, in practice, a series of measures and tests that will show us the extent of the situation we are now in. Therefore, Commissioner, congratulations, we cannot have anything other than appreciation for you in how you have acted."@en4
"Austatud juhataja ja volinik! Me peame arutelude pidamisel hoolikad olema. Kui volinikku pidevalt katkestatakse ja tekib teiste parlamendiliikmete küsimuste laviin, on väga keeruline hoida arutelu käsitletava teema juures ja arutada teiste parlamendiliikmete soovitud küsimuste asemel voliniku tõstatatud küsimusi. Kõigepealt tahan ma öelda, et mõned Euroopa Parlamendi liikmed peavad ilmutama veidi tagasihoidlikkust ja kainet mõistust, sest nad jätavad mulje, nagu oleksid nad ainsad, kes kunagi üldse tuumaohutusele mõelnud on, ning ainsad, kes on mures oma laste ja kogu inimkonna tuleviku pärast. Prantsusmaa 58 reaktorit, Ühendkuningriigis olevad reaktorid ja paljudes teistes riikides asuvad reaktorid ei tähenda seda, et prantslased või teised rahvad on rumalamad või vähem intelligentsed, et nende laste tulevik ei tee neile muret või et nad ei ole kunagi mõelnud tuumaohutusele. Lugupeetud kolleegid, tuumaohutuse tagamisega tegeldakse järjepidevalt kõigis tuumaelektrijaamades ja iga tuumareaktori puhul. On palju tippspetsialiste – mitte selliseid inimesi, kes siin istuvad ja lobisevad –, vaid inimesi, kes on nende küsimustega päevast päeva algusest peale tegelnud. Kas me vajame nüüd stressitestide ühist läbivaatamist? Mina olen sellega täiesti nõus ja ma pean ütlema, et mõned inimesed, kes praegu neist küsimustest räägivad, keeldusid toetamast Euroopa Parlamendi selleteemalist ühisresolutsiooni, mida toetas parlamendi fraktsioonide enamik. Tuleb teha vahet: me räägime stressitestidest, mitte tuumaenergiast loobumisest. Tegemist on riigisiseste vaidlustega ja need peavad toimuma liikmesriikides. Seetõttu pean ma seoses stressitestidega ütlema – sest mõned inimesed ei taha neist rääkida ning mainivad neid selles arutelus ja muudes aruteludes ainult koos viitega tuumaenergia kaotamisele –, et volinik Oettinger on väga lühikese aja jooksul teinud ära erakordse töö. Ta on viinud ellu mitu meedet ja leppinud kokku testides, mis näitavad meile, millises olukorras me oleme. Niisiis, austatud volinik, õnnitlen teid. Arvestades teie tegevust, ei saa me tunda teie suhtes midagi peale tänulikkuse."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, meidän on oltava varovaisia siinä, miten keskustelut etenevät. Kun komission jäsen keskeytetään jatkuvasti, muut parlamentin jäsenet aloittavat kysymysten ryöpyn, ja keskustelua on hyvin vaikea pitää käsiteltävässä aiheessa ja komission jäsenen esille ottamissa kysymyksissä tai muiden jäsenten toivomissa aiheissa. Ensinnäkin haluan sanoa, että joidenkin parlamentin jäsenten olisi syytä osoittaa hieman nöyryyttä ja hieman tervettä järkeä, sillä he antavat ymmärtää olevansa ainoita, jotka ovat koskaan ajatelleet ydinturvallisuutta tai ovat huolissaan lastensa ja ihmiskunnan tulevaisuudesta. Ranskassa olevat 58 reaktoria tai Yhdistyneen kuningaskunnan ja monen muun maan reaktorit eivät tarkoita sitä, että ranskalaiset tai muunmaalaiset olisivat muita tyhmempiä tai vähemmän älykkäitä tai ettei heidän lastensa tulevaisuus huolestuta heitä tai etteivät he ole koskaan ajatelleet ydinturvallisuutta. Hyvät kuulijat, ydinturvallisuuden eteen on tehty jatkuvasti työtä kaikissa ydinvoimaloissa kunkin ydinreaktorin parissa. Huippuammattilaisia on paljon, he eivät puhu asiasta tyhjänpäiväisyyksiä vaan ovat työskennelleet näiden asioiden parissa jatkuvasti alusta asti. Vaaditaanko nyt stressitestien tarkistamista? Olen täysin samaa mieltä ja minun on sanottava, että jotkut näistä ongelmista puhuvat henkilöt eivät suostuneet hyväksymään aiheesta annettua parlamentin päätöslauselmaa, joka sai parlamenttiryhmien enemmistön tuen. Tältä pohjalta on teroitettava, että kyse on stressitesteistä eikä ydinenergian lakkauttamisesta. Nuo keskustelut ovat kansallisia ja niitä on käytävä kansallisesti. Tämän vuoksi puhuessaan stressitesteistä jotkut puhuvat tai väittelevät aiheesta puhumalla peitellysti ydinenergian lakkauttamisesta (koska eivät halua muuten puhua aiheesta), ja minun on sanottava, että komission jäsen Oettinger on tehnyt erinomaista työtä hyvin lyhyessä ajassa. Hän on jo hyväksynyt ja toteuttanut käytännössä joukon toimenpiteitä ja testejä, joista selviää tilanteemme laajuus. Siksi voimme vain onnitella teitä, arvoisa komission jäsen, ja kiittää teitä tavasta, jolla olette toiminut."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, nous devons faire attention à la manière dont se déroulent nos débats, parce que les interruptions constantes du commissaire entraînant une avalanche de questions de la part d’autres députés de cette Assemblée, il devient très difficile de ne pas dévier, au gré des souhaits des députés, du sujet abordé et des éléments soulevés par le commissaire. En premier lieu, je tiens à inviter certains députés de cette Assemblée à faire preuve d’un peu d’humilité et de bon sens plutôt que de donner l’impression d’être les seuls à jamais avoir réfléchi à la sûreté nucléaire et les seuls à se préoccuper de l’avenir de leurs enfants et de l’humanité. Certes, la France compte 58 réacteurs. Le Royaume-Uni et de nombreux autres pays en possèdent également. Ce n'est pas pour cela que les Français, ou d'autres, sont plus stupides ou moins intelligents, que l'avenir de leurs enfants ne les préoccupe pas ou qu'ils n'ont jamais pris le temps de réfléchir à la sûreté nucléaire. Mesdames et Messieurs, la sûreté nucléaire est un sujet de préoccupation permanent pour toutes les centrales nucléaires, pour tous les réacteurs. Depuis le début du nucléaire, ce sujet occupe, jour après jour, de nombreux professionnels de haut niveau, loin des beaux parleurs que l'on trouve ici. Maintenant, est-il nécessaire de procéder à un examen conjoint des résultats des tests de résistance? Oui, tout à fait; et je me vois dans l'obligation de rappeler que certains de ceux qui prennent la parole aujourd'hui ont refusé de soutenir la résolution commune de ce Parlement sur ce sujet, pourtant soutenue par la majorité des groupes politiques. Cela étant dit, il y a lieu de préciser que le débat d’aujourd’hui porte sur les tests de résistance et pas sur l’abandon de l’énergie nucléaire. Ce dernier est un débat national qui devra être mené à ce niveau. Je vais donc évoquer le sujet des tests de résistance, au contraire de certains qui ne veulent pas en parler mais prennent pour prétexte l'un ou l'autre débat pour porter à l'attention leur objectif sous-jacent de sortie du nucléaire ou en débattre. À ce sujet, je tiens à souligner la qualité exceptionnelle du travail accompli par le commissaire Oettinger en très peu de temps. Celui-ci a fait adopter et a lancé l’application, en pratique, d’une série de mesures et de tests qui nous permettront de prendre la mesure de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je tiens donc, Monsieur le Commissaire, à vous adresser nos félicitations. Nous ne pouvons que vous remercier pour votre action."@fr8
"Elnök asszony, biztos úr! Vigyáznunk kell a vita alakulására. Amikor a biztos urat folyamatosan félbeszakítják, majd más parlamenti képviselők a kérdések özönét zúdítják rá, a vita csak nagyon nehezen maradhat meg a mellett a tárgy mellett, amelyet vizsgálunk és a biztos úr által felvetett szempontok mellett, más képviselői kívánságok helyett. Először is azt szeretném mondani, hogy egyes parlamenti képviselőknek valamivel több alázatot és józan észt kellene tanúsítaniuk, mert így olyan színben tűnhetnek fel, mintha ők lennének az egyetlenek, akik valaha is elgondolkodtak a nukleáris biztonság kérdésén és az egyetlenek, akik aggódnak gyermekeik és az emberiség jövője miatt. Az 58 franciaországi reaktor, az Egyesült Királyságban működő reaktorok vagy a sok más országban felépített reaktorok nem azt jelentik, hogy a franciák vagy mások ostobábbak vagy kevésbé intelligensek, vagy hogy ők nem aggódnak gyermekeik jövője miatt, illetve hogy soha nem gondolkodtak el a nukleáris biztonság kérdésén. Hölgyeim és uraim! A nukleáris biztonságért folyamatosan tenni kell az összes atomerőmű összes reaktora tekintetében. Sok magasan képzett szakember van itt közöttünk, ők nem értelmetlenül fecsegő hétköznapi emberek, hanem olyan emberek, akik már kezdettől fogva nap mint nap foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Szükség van-e most a stressztesztek közös felülvizsgálatára? Teljes mértékben egyetértek ezzel és azt kell mondanom, hogy egyes emberek, akik most ezekről a kérdésekről beszélnek, megtagadták a Parlament ezzel kapcsolatos közös állásfoglalásának aláírását, amelyet a parlamenti képviselőcsoportok többsége támogatott. Ennek alapján valamit ki kell hangsúlyoznunk: stressztesztekről beszélünk, nem az atomenergia eltörléséről. Ez utóbbi kérdésről nemzeti vitákat kell lefolytatnunk és a végrehajtásra is ott fog sor kerülni. Ezért a stressztesztekről szólva – mert egyesek nem akarnak erről beszélni, csak alig hallható hangon beszélnek vagy vitatkoznak az atomenergia kiküszöböléséről valamelyik vitán –, azt kell mondanom, hogy Oettinger biztos úr nagyon rövid idő alatt kiváló munkát végzett. Máris elfogadott és a gyakorlatban végrehajtott egy egész sor intézkedést és tesztet, amely meg fogja nekünk mutatni a jelenlegi helyzetünk súlyosságát. Ezért gratulálok önnek, biztos úr, csak elismerés illeti önt mindazért, amit tett."@hu11
". Signora Presidente, signor Commissario, dobbiamo prestare attenzione al modo in cui si sviluppano le discussioni. Se si interrompe continuamente il Commissario, se vi è poi una raffica di domande da parte di altri membri della Camera, è estremamente difficile che la discussione resti incentrata sul tema esaminato e sui punti sollevati dal Commissario anziché sugli auspici di altri colleghi. La prima osservazione che vorrei formulare è la seguente: alcuni parlamentari devono dimostrare un po’ di umiltà e buon senso, perché lasciano intendere che sono gli unici ad essersi mai occupati di sicurezza nucleare, gli unici preoccupati per il futuro dei loro figli e dell’umanità. I 58 reattori in Francia e quelli nel Regno Unito o in molti altri paesi non significano che i francesi o gli altri siano più stupidi o meno intelligenti, né che non si preoccupino per il futuro dei propri figli, né che non abbiano mai pensato alla sicurezza nucleare. Onorevoli colleghi, la sicurezza nucleare è un tema sul quale si è sempre lavorato in tutte le centrali nucleari per ogni reattore nucleare. Molti sono i professionisti di grande caratura, non persone sedute in un’aula a dar fiato alla bocca, che lavorano quotidianamente su tali temi sin dall’inizio. Adesso serve una revisione comune degli stress test? Sono assolutamente d’accordo e non posso esimermi dall’aggiungere che alcuni di quelli che ora parlano di questi argomenti si sono rifiutati di avallare la risoluzione comune del Parlamento al riguardo, appoggiata dalla maggioranza dei gruppi in Parlamento. Su tale base, occorre operare una distinzione: stiamo parlando di stress test, non dell’abolizione del nucleare. Quelli sono dibattiti nazionali e devono essere condotti a livello nazionale. Per questo, parlando di stress test, visto che alcuni non vogliono parlarne e intervengono o discutono soltanto l’argomento nell’ambito di un dibattito o un altro con l’intento recondito di eliminare il nucleare, devo dire che il Commissario Oettinger ha svolto un lavoro straordinario in brevissimo tempo. Ha sempre concordato e concretamente attuato una serie di misure e test che ci dimostreranno la portata della situazione nella quale ora ci troviamo. Pertanto, signor Commissario, complimenti, non possiamo che dimostrare apprezzamento nei suoi confronti per il modo in cui ha agito."@it12
"Ponia pirmininke, Komisijos nary, atidžiai sekime, kur kryps diskusija. Kai Komisijos narys nuolat pertraukiamas, pasipila kitų Parlamento narių klausimų lavina, todėl, priešingai, nei norėtų nariai, labai sunku išlaikyti diskusijų temą ir aptarti Komisijos nario iškeltas problemas. Pirmiausia norėčiau pasakyti, kad kai kurie Parlamento nariai turėtų būti šiek tiek kuklesni, parodyti sveiką protą, nes atrodo, lyg jie vieninteliai galvotų apie branduolinę saugą, vieninteliai jaudintųsi dėl savo vaikų ir žmonijos ateities. 58 Prancūzijos, Jungtinės Karalystės ir daugelio kitų šalių reaktorių eksploatavimas nereiškia, kad Prancūzija ar kitos valstybės kvailesnės, ne tokios protingos, kad jų nejaudina vaikų ateities ar kad jos niekada negalvojo apie branduolinę saugą. Ponios ir ponai, visose branduolinėse elektrinėse, kiekviename reaktoriuje nuolatos dirbama branduolinio saugumo klausimais. Turime daug pačių geriausių profesionalų: tai tie žmonės, kurie nuo pat pradžių, diena iš dienos, dirba šiais klausimais, o ne tie, kurie čia sėdi ir tuščiai gražbyliauja. Ar dabar reikia bendros testavimo nepalankiausiomis sąlygomis peržiūros? Visiškai su tuo sutinku; turiu pasakyti, kad kai kurie dabar šiais klausimais kalbėjusieji žmonės nepritarė Parlamento bendrai rezoliucijai, kurią palaikė didžioji dauguma frakcijų. Tokiu atveju turime sutarti, kad kalbame apie testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, o ne apie laipsnišką branduolinės energijos naudojimo nutraukimą. Tai jau nacionalinės diskusijos, kurios ir turės vykti šiuo lygmeniu. Štai kodėl noriu pasakyti, kad Komisijos narys G. Oettinger per labai trumpą laiką nuveikė didžiulį darbą, nes kai kurie žmonės nenori kalbėti apie testavimą nepalankiausiomis sąlygomis; jie sutinka kalbėti ar diskutuoti šiuo klausimu tik jei vienaip ar kitaip tai susiję su laipsnišku branduolinės energijos naudojimo nutraukimu. Jis jau susitarė ir praktiškai įgyvendino daugybę priemonių ir testų, kurie parodys mums dabartinę padėtį. Taigi, Komisijos nary, sveikinu. Negaliu pridurti nieko daugiau, tik padėkoti už tai, ką nuveikėte."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisār! Mums jābūt uzmanīgiem saistībā ar to, kā attīstās debates. Ja komisāra runa tiek nemitīgi pārtraukta un pēc tam tiek uzdots lērums jautājumu no pārējiem Parlamenta deputātiem, tad ir ļoti grūti nodrošināt, lai debates turpinātos par apspriežamo tematu un par komisāra ierosinātajiem jautājumiem, nevis citu deputātu vēlmēm. Vispirms vēlos sacīt, ka dažiem šā Parlamenta deputātiem ir jāizrāda neliela pazemība un nedaudz veselā saprāta, jo viņi izturas tā, it kā būtu vienīgie, kas domā par kodoldrošību un kam uztrauc viņu bērnu un cilvēces nākotne. Piecdesmit astoņi reaktori Francijā vai Apvienotajā Karalistē, vai citās daudzajās valstīs, nenozīmē, ka francūži vai citas valstis ir muļķi vai mazāk inteliģenti vai ka viņiem neuztrauc savu bērnu nākotne, vai ka viņi nekad nav domājuši par kodoldrošību. Dāmas un kungi! Kodoldrošība ir jautājums, pie kā nemitīgi notiek darbs visās atomelektrostacijās saistībā ar visiem kodolreaktoriem. Ir liels skaits ļoti profesionālu speciālistu, nevis kā cilvēki šeit, kas sēž un maļ tukšus salmus, bet drīzāk cilvēki, kuri ir strādājuši pie šiem jautājumiem dienu no dienas jau no paša sākuma. Vai tagad ir vajadzīga noturības testu kopēja pārbaude? Es pilnīgi piekrītu, un man jāsaka, ka daži no cilvēkiem, kas tagad runā par šiem jautājumiem, atteicās apstiprināt Parlamenta kopējo rezolūciju par šo tematu, lai gan to atbalstīja lielākā daļa grupu šajā Parlamentā. Pamatojoties uz iepriekš sacīto, ir skaidri jānorāda, ka mēs runājam par noturības testiem, nevis par atteikšanos no kodolenerģijas. Par atteikšanos no kodolenerģijas šeit notiks valstu debates. Tāpēc saistībā ar noturības testiem daži cilvēki nevēlas par tiem runāt un runā vai diskutē tikai par atteikšanos no kodolenerģijas, un man jāsaka, ka komisārs ir paveicis ārkārtēju darbu ļoti īsā laikā. Viņš jau ir vienojies par un praksē īstenojis vairākus pasākumus un testus, kas mums parādīs, kāda ir pašreizējā situācija. Tāpēc, komisār, es jūs apsveicu. Mēs varam tikai apbrīnot jūs un jūsu rīcību."@lv13
"Señora Presidenta, señor Comisario, hay que tener cuidado con cómo se desarrollan los debates, porque cuando se está interrumpiendo permanentemente al Comisario, ocurre que hay una avalancha, luego, de preguntas de otros miembros de la Cámara y es muy difícil que el debate discurra sobre el tema que se está examinando y con relación a lo que ha planteado el Comisario, no a los deseos de otros diputados. Lo primero que quiero decir es que hay que tener, por parte de algunos diputados de esta Cámara, un poco de humildad y un poco de sentido común, porque parece que fueran los únicos que hubieran pensado alguna vez en la seguridad nuclear y los únicos a quienes les preocupara el futuro de sus hijos y de la Humanidad. Los 58 reactores que hay en Francia o los que hay en el Reino Unido o los que hay en muchos otros países no indican ni que los franceses y otros sean más tontos, menos inteligentes, ni que no les preocupe el futuro de sus hijos, ni que no hayan pensado nunca en la seguridad nuclear. Señorías, la seguridad nuclear es algo en lo que constantemente se está trabajando en todas las plantas nucleares, en relación con todos los reactores nucleares. Son muchos los profesionales de elevadísimo nivel, no gente que está sentada aquí con el «bla, bla, bla, bla, bla», sino gente que está trabajando día a día y desde el inicio en estos temas. ¿Que ahora hace falta una revisión conjunta de pruebas de esfuerzo? Yo estoy completamente de acuerdo, y tengo que decir que algunas de esas personas que están hablando ahora de estos temas se negaron a suscribir una resolución conjunta de este Parlamento que apoyaban la mayoría de los grupos de la Cámara en relación con este tema. A partir de ahí hay que distinguir: estamos hablando de las pruebas de esfuerzo, no de abolir la energía nuclear. Estos serán debates nacionales y se tendrán que desarrollar allí. Así es que, hablando de las pruebas de esfuerzo —porque algunos no quieren hablar de eso, solo están con el transfondo de eliminar la energía nuclear en uno y otro debate, o debatir sobre eso—, tengo que decir que el Comisario Oettinger ha hecho en poquísimo tiempo un trabajo extraordinario, poniendo de acuerdo y desarrollando ya, en la práctica, un conjunto de medidas, un conjunto de pruebas que nos van a dar la medida de la situación en la que estamos. Así es que, Comisario, enhorabuena; no podemos tener más que agradecimiento para usted por cómo ha actuado."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, we moeten een kritische blik werpen op de manier waarop de debatten verlopen. Als de commissaris voortdurend wordt onderbroken, krijgen we een lawine vragen van andere leden van dit Huis over ons heen, en wordt het heel moeilijk om ervoor te zorgen dat het debat nog langer gaat over het onderwerp dat behandeld wordt en over de punten die de commissaris aan de orde gesteld heeft, in plaats van over de wensen van andere afgevaardigden. Het eerste wat ik wil zeggen, is dat sommige afgevaardigden in dit Huis blijk moeten geven van wat meer bescheidenheid en gezond verstand, want zij doen het voorkomen alsof ze de enige mensen zijn die ooit aan nucleaire veiligheid gedacht hebben, en de enige mensen die zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen en de mensheid op aarde. De 58 reactoren in Frankrijk of die in het Verenigd Koninkrijk of in allerlei andere landen betekenen niet de Fransen en die anderen stommer of minder intelligent zijn, noch dat de toekomst van hun kinderen hun koud laat, of dat ze nooit nagedacht over nucleaire veiligheid. Dames en heren, de nucleaire veiligheid is iets waaraan continu gewerkt wordt in alle kerncentrales, in verband met alle kernreactoren. Er zijn vele deskundigen van topniveau, het zijn geen mensen die maar wat uit hun nek zitten te kletsen maar mensen die zich van het begin af aan dag in dat uit met deze vraagstukken hebben beziggehouden. Is een breed onderzoek naar de stresstests nu nodig? Ik ben het daar volkomen mee eens, en ik moet zeggen dat een aantal mensen dat zich nu uitlaat over deze kwesties geweigerd heeft om zich achter een gezamenlijke parlementaire resolutie te scharen die door de meeste fracties van het Huis ondersteund werd. Op grond daarvan moet een onderscheid worden gemaakt: we hebben het over stresstests en niet over de afschaffing van kernenergie. Ze zullen het onderwerp zijn van nationale discussies, en dat is ook het niveau waarop ze zullen moeten worden uitgevoerd. Daarom, als we het over stresstests hebben – want sommige mensen willen daar niet over praten, ze praten of discussiëren hier alleen over in het een of andere debat met op de achtergrond de gedachte dat kernenergie moet worden afgeschaft - moet ik zeggen dat commissaris Oettinger geweldig werk heeft gedaan in bijzonder korte tijd. Hij heeft al ingestemd met en praktische uitvoering gegeven aan een reeks maatregelen en tests die ons zullen laten zien hoe het gesteld is met de situatie waarin we nu zitten. Mijn gelukwensen dus, commissaris, we kunnen enkel waardering hebben voor de manier waarop u de zaken heeft aangepakt."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Musimy uważać na to, jak rozwijają się nasze debaty. Kiedy komisarzowi ciągle się przerywa, następuje lawina pytań od wszystkich posłów i bardzo trudno trzymać się tematu, który jest przedmiotem debaty oraz kwestii poruszonych przez komisarza, bowiem spełnia się życzenia posłów. W pierwszej kolejności pragnę powiedzieć, że niektórzy posłowie do PE muszą okazać trochę pokory i rozsądku, jako że sprawiają wrażenie, jakby byli jedynymi osobami, które kiedykolwiek pomyślały o bezpieczeństwie jądrowym i które martwią się o przyszłość swych dzieci i ludzkości. Fakt istnienia 58 reaktorów we Francji czy reaktorów w Wielkiej Brytanii i w wielu innych krajach nie świadczy o tym, że Francuzi czy inni są głupsi lub mniej inteligentni albo że nie obchodzi ich przyszłość ich dzieci, albo że nigdy nie pomyśleli o bezpieczeństwie jądrowym. Panie i Panowie! Bezpieczeństwo jądrowe w odniesieniu do każdego reaktora jest przedmiotem ciągłych prac we wszystkich elektrowniach jądrowych. Od początku wielu najlepszych fachowców, nie teoretyków, lecz doświadczonych ekspertów, zajmuje się tymi sprawami na co dzień. Czy jest dziś potrzebna wspólna weryfikacja testów warunków skrajnych? Zgadzam się, choć muszę powiedzieć, że pewne osoby, które teraz o tym wspominają, odmówiły przyjęcia wspólnej rezolucji w tej sprawie, którą poparła większość grup w tym Parlamencie. Trzeba tu zatem dokonać pewnego rozróżnienia. Rozmawiamy o testach warunków skrajnych, a nie o odejściu od energii jądrowej. To będą debaty krajowe, prowadzone w państwach członkowskich. Dlatego, mówiąc o testach warunków skrajnych, osoby, które o nich mówić nie chcą, odnoszą się do nich tylko w jednej czy drugiej debacie z podtekstem eliminacji energii jądrowej. Muszę powiedzieć, że komisarz Oettinger w bardzo krótkim czasie wykonał niesamowitą pracę. Uzgodnił on już i przeprowadził w praktyce szereg działań i testów, które pokażą nam obraz obecnej sytuacji. Panie Komisarzu, gratuluję! Podziwiamy Pana za to, co Pan zdziałał."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, temos que ter cuidado com a forma como evoluem os debates. Quando o Senhor Comissário é constantemente interrompido, segue-se depois uma avalanche de perguntas de outros deputados desta Câmara, e é muito difícil que o debate se mantenha no assunto que está a ser analisado e nos aspectos suscitados pelo Senhor Comissário, e não siga, ao invés, os desejos de outros deputados. A primeira observação que quero fazer é a seguinte: é preciso que alguns deputados desta Assembleia mostrem um pouco de humildade e um pouco de bom senso, porque fazem parecer que são os únicos que alguma vez pensaram sobre segurança nuclear e os únicos preocupados com o futuro dos seus filhos e da humanidade. Os 58 reactores em França, aqueles que existem no Reino Unido, ou aqueles instalados em muitos outros países não significam que os franceses ou outros possam ser mais estúpidos ou menos inteligentes, que o futuro dos seus filhos não os preocupe, ou que nunca tenham pensado sobre a segurança nuclear. Senhoras e Senhores Deputados, a segurança nuclear é objecto de um trabalho contínuo em todas as centrais nucleares relativamente a cada um dos reactores nucleares. Dispomos de numerosos profissionais de elevada qualidade, não as pessoas aqui sentadas que vão deitado palavras ao vento, mas sim pessoas que têm vindo a trabalhar nessas matérias desde o início e diariamente. Será actualmente necessária uma avaliação conjunta dos testes de stress? Concordo totalmente, e devo que dizer que algumas das pessoas que agora intervêm sobre estas questões se recusaram a assinar a resolução comum deste Parlamento sobre esta matéria e que foi apoiada pela maioria dos Grupos nesta Câmara. Com base nisso, é preciso estabelecer uma distinção: estamos a falar de testes de stress e não do abandono da energia nuclear. Este último será o tema de debates nacionais, que terão de ser realizados nos Estados-Membros. É por isso que, falando dos testes de stress, porque algumas pessoas não querem falar do assunto, apenas o fazem num debate ou noutro debate que vise o abandono da energia nuclear, devo dizer que o Senhor Comissário Günther Oettinger fez um trabalho extraordinário num muito curto espaço de tempo. Já acordou e concretizou, na prática, uma série de medidas e testes que nos mostrarão a dimensão da situação em que nos encontramos. Portanto, Senhor Comissário, parabéns. Não nos resta se não mostrar apreço pela forma como tem actuado."@pt17
"Dnă președintă, dle comisar, trebuie să fim foarte atenți la modul în care evoluează dezbaterile. În momentul în care comisarul este întrerupt în mod constant, există apoi o avalanșă de întrebări din partea altor deputați din Cameră și este foarte dificil ca dezbaterea să rămână la subiectul care este analizat și în raport cu problemele ridicate de dl comisar, spre deosebire de dorințele altor deputați. În primul rând, doresc să afirm că unii deputați din această Cameră trebuie să demonstreze puțină atitudine umilă și puțin bun simț, deoarece încearcă să pară că ei sunt singurii care s-au gândit vreodată la siguranța nucleară și care sunt îngrijorați de viitorul copiilor lor și al umanității. Cele 58 de reactoare din Franța sau cele din Regatul Unit sau cele din multe alte țări nu trebuie să însemne că francezii sau alții sunt mai proști ori mai puțin inteligenți sau că nu își fac griji pentru viitorul copiilor lor sau că nu s-au gândit niciodată la siguranța nucleară. Doamnelor și domnilor, siguranța nucleară este un aspect pentru care se întreprind eforturi în mod continuu în toate centralele nucleare, în ceea ce privește fiecare reactor nuclear. Există mulți profesioniști de înaltă calitate, nu persoane care stau aici și aruncă vorbe goale, ci oameni care lucrează cu aceste chestiuni zi de zi, de la început. Este necesară acum o reexaminare comună a testelor de rezistență? Sunt complet de acord și trebuie să afirm că o parte dintre persoanele care discută acum despre aceste aspecte au refuzat să aprobe rezoluția comună a Parlamentului privind acest subiect, care a fost susținută de majoritatea grupurilor din această Cameră. Din acest punct de vedere, trebuie realizată o distincție: discutăm despre testele de rezistență, și nu despre eliminarea energiei nucleare. Acestea vor fi dezbateri naționale și vor trebui efectuate acolo. De aceea, referitor la testele de rezistență, unele persoane nu doresc să discute despre acestea, ele doar vorbesc sau discută în șoaptă într-o dezbatere sau alta despre eliminarea energiei nucleare și trebuie să afirm că într-un timp foarte scurt comisarul Oettinger a desfășurat o activitate extraordinară. Acesta a fost deja de acord și a aplicat, în practică, o serie de măsuri și de teste care ne vor demonstra gradul de extindere a situației în care ne aflăm. Prin urmare, dle comisar, felicitări, nu putem avea decât aprecieri la adresa dvs. pentru modul în care ați acționat."@ro18
"Musíme si dávať pozor na to, ako sa vyvíjajú rozpravy. Keď pána komisára neustále prerušujú, potom prichádza lavína otázok od iných poslancov Parlamentu a je veľmi ťažké, aby sa rozprava držala témy, ktorá je jej predmetom, a týkala sa vyjadrení, ktoré predniesol pán komisár, a nie želaní iných poslancov. Najprv chcem povedať, že niektorí poslanci tohto Parlamentu musia prejaviť trocha pokory a trocha zdravého rozumu, pretože podľa ich prejavov by sa zdalo, že sú jediní, ktorí sa zamýšľali nad jadrovou bezpečnosťou, a jediní, ktorí majú obavy o budúcnosť svojich detí a ľudstva. Päťdesiatosem reaktorov vo Francúzsku alebo reaktory v Spojenom kráľovstve, alebo reaktory v mnohých ďalších krajinách neznamenajú, že Francúzi alebo tí ostatní sú hlúpejší alebo menej inteligentní, alebo že sa nestarajú o budúcnosť svojich detí, alebo že sa nikdy nezamýšľali nad jadrovou bezpečnosťou. Dámy a páni, na jadrovej bezpečnosti sa neprestajne pracuje vo všetkých jadrových elektrárňach vo vzťahu ku každému jadrovému reaktoru. Je tam veľa špičkových odborníkov, nie sú to ľudia, čo sedia tu a mlátia prázdnu slamu, sú to ľudia, ktorí na týchto záležitostiach pracujú deň čo deň už od začiatku. Vyžaduje sa teraz spoločné preskúmanie záťažových testov? Zastávam úplne rovnaký názor a musím povedať, že niektorí ľudia, ktorí teraz hovoria o týchto veciach, odmietli schváliť spoločné uznesenie tohto Parlamentu o tejto veci, ktoré podporila väčšina skupín Parlamentu. Na základe toho je potrebné robiť rozdiel: hovoríme o záťažových testoch a nie o zrušení jadrovej energetiky. O to pôjde vo vnútroštátnych diskusiách a tie sa budú musieť uskutočniť tam. Ak teda hovoríme o záťažových testoch, lebo niektorí ľudia nechcú o tom hovoriť, hovoria alebo diskutujú o tom len v tejto či inej rozprave s podtónom zrušenia jadrovej energetiky, tak potom musím povedať, že pán komisár Oettinger vykonal mimoriadnu prácu za veľmi krátky čas. Už dohodol a prakticky uskutočnil súbor opatrení a testov, ktoré nám ukážu, v akej situácii sa teraz nachádzame. Preto vám blahoželám, pán komisár. Nemôžeme vyjadriť nič iné, len uznanie za to, čo ste vykonali."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, paziti moramo na to, kako se razvijajo razprave. Če se komisarja ves čas prekinja, se usuje plaz vprašanj drugih poslancev Parlamenta, razprava pa se zelo težko nadaljuje v okviru obravnavane teme in v povezavi s tem, kar je izpostavil komisar, temveč prej poteka v skladu z željami drugih poslancev. Najprej bi rada povedala, da morajo nekateri poslanci tega parlamenta pokazati malo skromnosti in malo zdrave pameti, saj ustvarjajo vtis, kot da so edini, ki so kdaj razmišljali o jedrski varnosti, in edini, ki jih skrbi za prihodnost njihovih otrok in človeštva. Oseminpetdeset reaktorjev v Franciji ali reaktorji v Združenem kraljestvu ali reaktorji v številnih drugih državah ne pomenijo, da so Francozi ali drugi morda neumnejši ali manj inteligentni ali da jih ne skrbi za prihodnost njihovih otrok ali da nikoli niso razmišljali o jedrski varnosti. Gospe in gospodje, jedrska varnost je nekaj, s čimer se nenehno ukvarjajo v vseh jedrskih elektrarnah v povezavi z vsemi jedrskimi reaktorji. Veliko je vrhunskih strokovnjakov, ne ljudi, ki sedijo tukaj in govorijo puhlice, temveč ljudi, ki se s temi vprašanji ukvarjajo iz dneva v dan že od začetka. Je zdaj potreben skupni pregled testov izjemnih situacij? S tem se popolnoma strinjam in moram reči, da nekateri izmed teh, ki zdaj govorijo o teh vprašanjih, niso hoteli podpreti skupne resolucije tega parlamenta o tej temi, ki jo je podprla večina skupin v Parlamentu. Na podlagi tega je treba ločiti: razpravljamo o testih izjemnih situacij in ne o odpravi jedrske energije. Tisto bodo nacionalne razprave in bodo morale potekati tam. Zato moram v zvezi s testi izjemnih situacij – ker nekateri ljudje nočejo govoriti o tem, temveč o tem govorijo ali razpravljajo v tej ali oni razpravi le ob prikritem namigovanju na odpravo jedrske energije – reči, da je komisar Oettinger v zelo kratkem času opravil odlično delo. Do zdaj je že dosegel dogovor o vrsti ukrepov in testov, ki nam bodo pokazali razsežnost položaja, v katerem smo zdaj, in jih izvedel v praksi. Zato vam, komisar, čestitam, saj vam moramo biti hvaležni za to, kako ste ukrepali."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot! Vi måste se upp med hur debatterna utvecklas. När kommissionsledamoten ständigt blir avbruten kommer det sedan en störtskur av frågor från andra parlamentsledamöter, och det är mycket svårt att hålla kvar debatten vid det ämne som avhandlas och vid de punkter som kommissionsledamoten har tagit upp och inte låta den styras av andra ledamöters önskemål. Det första jag vill säga är att vissa ledamöter här i parlamentet behöver visa lite ödmjukhet och lite sunt förnuft, för de får det att framstå som att de är de enda som någonsin har tänkt på kärnsäkerhet och de enda som bekymrar sig för sina barns och mänsklighetens framtid. De 58 reaktorerna i Frankrike eller de i Storbritannien eller i många andra länder innebär inte att fransmännen eller andra kanske skulle vara dummare eller mindre intelligenta, eller att de inte oroar sig för sina barns framtid eller att de aldrig har tänkt på kärnsäkerhet. Mina damer och herrar! Kärnsäkerhet är något som man ständigt arbetar med vid alla kärnkraftverk i samband med alla kärnreaktorer. Det finns många högkvalificerade fackmän, inte människor som sitter här och pratar strunt, utan människor som har arbetat med dessa frågor dag ut och dag in sedan början. Behövs det en gemensam utvärdering av stresstesterna? Jag delar helt och fullt den uppfattningen, och jag måste säga att vissa av dem som nu talar om dessa frågor vägrade att stödja parlamentets gemensamma resolution om detta, vilken stöddes av de flesta av grupperna i parlamentet. På grundval av detta måste man göra en distinktion – vi talar om stresstester och inte om att avveckla kärnkraften. Det är nationella debatter och de måste genomföras i respektive land. På tal om stresstester, och eftersom vissa människor inte vill tala om detta utan endast talar om eller diskuterar det i den ena eller andra debatten med en underton av att avveckla kärnkraften, måste jag därför säga att kommissionsledamot Günther Oettinger har gjort ett utomordentligt arbete på mycket kort tid. Han har redan beslutat om och i praktiken genomfört ett antal åtgärder och tester som kommer att visa oss vidden av den situation som vi nu befinner oss i. Därför lyckönskar jag dig, Günther Oettinger. Vi kan bara visa vår uppskattning för ditt agerande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Pilar del Castillo Vera (PPE )"12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph