Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-09-Speech-4-069-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110609.5.4-069-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, this is not an internal German issue, but a European issue. It is vital that nuclear facilities across Europe are both safe and seen to be safe. The mistakes of the first banking stress test must therefore not be repeated; we do not need another pointless PR exercise. It is the responsibility of the Commission to make sure that the stress tests are conducted in a solid, transparent and comprehensive manner and that they have real consequences. If a plant fails the test and if the issues raised cannot be remedied, it should be shut down. The proposed stress tests are, however, too weak. The ALDE Group has called for the entire safety culture and the human factor to be included in the test. This is unfortunately not the case. I sincerely hope that the Commission finds another way forward to test the safety culture. For instance, I expect the Commission to put forward proposals as part of the revision of the nuclear safety directive to remedy these problems. This includes the issues that you raised, Commissioner, of security in respect of decommissioning and waste. The stress test also lacks clear wording on the need for the independence and transparency of the tests. There will be a peer review, with representatives from Member States other than the one where the concerned nuclear plant is situated, but they will not necessarily be fully independent. That is a problem. These are all problems for the credibility of the tests, but the stress tests are only the beginning. We need a strategy which goes beyond this and that provides European common standards guaranteeing a high level of nuclear safety and information. The safety of nuclear power plants is a European issue. Looking ahead, we should implement stricter safety standards than the International Atomic Energy Agency recommendations and the rest of the world. If you look at the information and the transparency in the Fukushima accident, there is a real need for a European platform and for European regulation on this issue. European citizens expect and deserve the best possible safety for their nuclear power plants. There is precious little time and there is a heavy responsibility on the European Commission, and certainly more now on the Member States, who are weakening and backing off from what they promised initially after what happened in Japan. We ask the Commission to assume its responsibilities and we ask the Council, which is not here, to meet the expectations of the European citizens when it comes to nuclear safety in Europe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, nejde o interní německou záležitost, ale o záležitost evropskou. Je důležité, aby jaderná zařízení po celé Evropě byla bezpečná a za bezpečná byla také považována Nesmíme proto opakovat chyby, k nimž došlo při prvním zátěžovém testu bank. Nepotřebujeme další zbytečné cvičení v oblasti styku s veřejností. Povinností Komise je, aby zajistila, že zátěžové testy budou provedeny řádným, transparentním a komplexním způsobem a že z nich budou vyplývat skutečné následky. Pokud elektrárna neprojde testem a zjištěné záležitosti nebude možno napravit, měla by být uzavřena. Navrhované zátěžové testy jsou ale příliš mírné. Skupina ALDE chtěla, aby do testů byla zahrnuta celá bezpečnostní kultura a lidský faktor. Bohužel se tak nestalo. Upřímně doufám, že Komise najde jiný způsob, jak testovat bezpečnostní kulturu. Očekávám například, že Komise přijde v rámci revize směrnice o jaderné bezpečnosti s návrhy na nápravu těchto problémů. Patří mezi ně problémy, o nichž jste hovořil, pane komisaři, tedy bezpečnost při vyřazování z provozu a v souvislosti s odpadem. Zátěžové testy také postrádají jasnou formulaci o potřebě nezávislosti a transparentnosti testů. Bude provedeno vzájemné hodnocení za účasti zástupce z jiného členského státu než toho, v němž leží dotyčná jaderná elektrárna, ale nebude nutně úplně nezávislé. To je problém. To všechno působí problémy s důvěryhodností testů, ale zátěžové testy jsou teprve na začátku. Potřebujeme mít širší strategii, která přinese společné evropské normy zaručující vysoký stupeň jaderné bezpečnosti a informovanosti. Bezpečnost jaderných elektráren je evropský problém. Podíváme-li se do budoucnosti, měli bychom zavést přísnější bezpečnostní normy, než doporučuje Mezinárodní agentura pro atomovou energii a než má zbytek světa. Podíváte-li se na informovanost a transparentnost při havárii ve Fukušimě, vidíte v této oblasti jasnou potřebu evropské platformy a evropské regulace. Evropští občané očekávají a zaslouží si nejlepší možnou bezpečnost svých jaderných elektráren. Času je opravdu málo a Evropská komise má velkou zodpovědnost a ještě větší zodpovědnost mají nyní členské státy, které ochabují a ustupují od toho, co původně slibovaly po tom, co se stalo v Japonsku. Žádáme Komisi, aby převzala svou odpovědnost, a žádáme Radu, která zde není, aby naplnila očekávání evropských občanů, pokud jde o jadernou bezpečnost v Evropě."@cs1
"Fru formand! Dette er ikke et internt tysk spørgsmål, men et europæisk spørgsmål. Det er vigtigt, at nukleare anlæg over hele Europa er både sikre og opfattes som sikre. Fejlene ved den første stresstest af bankerne må derfor ikke gentages. Vi har ikke brug for endnu en meningsløs pr-øvelse. Det er Kommissionens ansvar at sørge for, at stresstesterne gennemføres på en robust, gennemsigtig og dækkende måde, og at de får reelle konsekvenser. Hvis et anlæg ikke består testen, og hvis de konstaterede problemer ikke kan afhjælpes, bør det lukkes. De foreslåede stresstester er imidlertid for svage. ALDE-Gruppen har opfordret til, at hele sikkerhedskulturen og den menneskelige faktor medtages i testen. Det er desværre ikke tilfældet. Jeg håber virkelig, at Kommissionen finder en anden udvej til at teste sikkerhedskulturen. Jeg forventer f.eks., at Kommissionen fremsætter forslag som led i revisionen af direktivet om atomsikkerhed for at rette op på disse problemer. Dette omfatter de problemer, De var inde på, hr. kommissær, med sikkerheden vedrørende afvikling og affald. Stresstesten mangler også en klar formulering af behovet for uafhængighed og gennemsigtighed i testerne. Der vil blive foretaget en ekspertvurdering med repræsentanter for andre medlemsstater end den, hvor det pågældende kernekraftværk ligger, men de bliver ikke nødvendigvis helt uafhængige. Det er et problem. Alt dette giver problemer med testernes troværdighed, men stresstesterne er kun begyndelsen. Vi har brug for en strategi, der går videre endnu, og som fører til fælles europæiske standarder, der sikrer et højt niveau af atomsikkerhed og information. Sikkerheden på kernekraftværker er et europæisk anliggende. Når vi kigger fremad, bør vi indføre strengere sikkerhedsstandarder end anbefalingerne fra Det Internationale Atomenergiagentur og resten af verden. Hvis De kigger på oplysningerne om og åbenheden i forbindelse med Fukushima-ulykken, er der virkelig brug for en europæisk platform og for europæisk kontrol af dette område. De europæiske borgere forventer og fortjener den bedst mulige sikkerhed på deres kernekraftværker. Vi har kun kort tid, og der hviler et tungt ansvar på Kommissionen og bestemt endnu mere på medlemsstaterne, som trækker sig fra deres oprindelige løfter efter det, der skete i Japan. Vi beder Kommissionen påtage sig sit ansvar, og vi beder Rådet, som ikke er til stede, om at opfylde de europæiske borgeres forventninger med hensyn til atomsikkerhed i Europa."@da2
"Frau Präsidentin! Dies ist keine ausschließlich deutsche Angelegenheit, sondern eine europäische. Es ist entscheidend, dass die Kernkraftanlagen in ganz Europa sowohl sicher sind als auch als sicher empfunden werden. Daher dürfen sich die Fehler, die beim ersten Bankenstresstest gemacht wurden, nicht wiederholen, wir brauchen keine weitere sinnlose PR-Übung. Es liegt in der Verantwortung der Kommission, sicherzustellen, dass die Stresstests auf gründliche, transparente und umfassende Art und Weise durchgeführt werden und dass sie auch tatsächlich Folgen haben. Wenn eine Anlage den Test nicht besteht und die vorgefundenen Mängel nicht beseitigt werden können, muss sie abgeschaltet werden. Die vorgeschlagenen Stresstests sind jedoch zu schwach. Die ALDE-Fraktion hat gefordert, dass die gesamte Sicherheitskultur und der Faktor Mensch in den Test einbezogen werden. Das wurde leider nicht getan. Ich hoffe wirklich, dass die Kommission einen anderen Weg zur Prüfung der Sicherheitskultur findet. Zum Beispiel erwarte ich von der Kommission, dass sie im Rahmen der Überprüfung der Richtlinie über nukleare Sicherheit Vorschläge zur Lösung dieser Probleme einbringt. Dies beinhaltet auch die Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit Stilllegungen und radioaktivem Abfall, die Sie genannt haben, Herr Kommissar. Dem Stresstest fehlt außerdem eine eindeutige Formulierung bezüglich der notwendigen Unabhängigkeit und Transparenz dieser Tests. Es wird zwar Peer Review-Verfahren mit Vertretern aus anderen Mitgliedstaaten als dem geben, in dem das betreffende Kernkraftwerk liegt, aber diese werden nicht unbedingt vollkommen unabhängig sein. Das ist ein Problem. Dies alles beeinträchtigt die Glaubwürdigkeit der Tests, doch die Stresstests sind erst der Anfang. Wir brauchen eine Strategie, die noch weiter geht, die gemeinsame europäische Standards schafft und somit ein hohes Maß an nuklearer Sicherheit und an Information garantiert. Die Sicherheit von Kernkraftwerken ist eine europäische Angelegenheit. Vorausschauend sollten wir strengere Sicherheitsstandards einführen, als die Internationale Atomenergiebehörde empfiehlt und die in der restlichen Welt vorhanden sind. Wenn man das Maß an Information und Transparenz beim Unfall in Fukushima betrachtet, ergibt sich eindeutig die Notwendigkeit einer europäischen Plattform sowie einer europäischen Verordnung zu diesem Thema. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger erwarten und verdienen die größtmögliche Sicherheit ihrer Kernkraftwerke. Wir haben nur wenig kostbare Zeit und die Europäische Kommission und nun sicherlich auch die Mitgliedstaaten, die jetzt nachlassen und sich von ihren ursprünglichen Versprechen nach den Vorkommnissen in Japan abwenden, tragen eine schwere Verantwortung. Wir fordern die Kommission auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen, und wir ersuchen den Rat, der heute nicht hier ist, die Erwartungen der europäischen Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der nuklearen Sicherheit in Europa zu erfüllen."@de9
"Κύρια Πρόεδρε, αυτό δεν είναι ένα εσωτερικό ζήτημα της Γερμανίας, αλλά ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Είναι ζωτικής σημασίας οι πυρηνικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη να είναι ασφαλείς, αλλά και να θεωρούνται ασφαλείς. Τα σφάλματα της πρώτης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στον τραπεζικό τομέα δεν πρέπει, κατά συνέπεια, να επαναληφθούν· δεν χρειαζόμαστε ακόμα μια άσκοπη διαδικασία δημόσιων σχέσεων. Είναι καθήκον της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων πραγματοποιούνται με σταθερό, διαφανή και ολοκληρωμένο τρόπο και ότι έχουν πραγματικές συνέπειες. Εάν ένας σταθμός αποτύχει στην προσομοίωση και εάν τα ζητήματα που προκύψουν δεν μπορούν να διορθωθούν, αυτός θα πρέπει να κλείσει. Ωστόσο, οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων εμπεριέχουν πάρα πολλές αδυναμίες. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη ζήτησε να συμπεριληφθούν στην προσομοίωση η όλη νοοτροπία ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας. Αυτό δυστυχώς δεν συνέβη. Ελπίζω ειλικρινά να βρει η Επιτροπή μια άλλη λύση για τον έλεγχο της νοοτροπίας ασφάλειας. Για παράδειγμα, αναμένω να υποβάλει η Επιτροπή προτάσεις στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια, ώστε να διορθωθούν τα προβλήματα αυτά. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα ζητήματα που θέσατε, κύριε Επίτροπε, για την ασφάλεια σε σχέση με τον παροπλισμό και τα απόβλητα. Από την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων απουσιάζει, επίσης, η σαφής διατύπωση σχετικά με την ανάγκη για ανεξαρτησία και διαφάνεια των προσομοιώσεων. Θα υπάρξει αξιολόγηση από ομοτίμους, με εκπροσώπους από κράτη μέλη διαφορετικά από εκείνο στο οποίο βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός που εξετάζεται, αλλά αυτοί δεν θα είναι απαραίτητα εντελώς ανεξάρτητοι. Αυτό είναι πρόβλημα. Όλα αυτά αποτελούν προβλήματα όσον αφορά την αξιοπιστία των προσομοιώσεων, αλλά οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων είναι μόνο η αρχή. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική που να προχωρά πέρα από αυτό και να προβλέπει κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία θα εγγυώνται υψηλό επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας και πληροφόρησης. Η ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα. Κοιτάζοντας μπροστά, πρέπει να εφαρμόσουμε πιο αυστηρά πρότυπα ασφάλειας από αυτά που συστήνει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας και ο υπόλοιπος κόσμος. Εάν εξετάσει κανείς την πληροφόρηση και τη διαφάνεια στο ατύχημα της Φουκουσίμα, υπάρχει πραγματική ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα και για έναν ευρωπαϊκό κανονισμό σχετικά με αυτό το θέμα. Οι ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν και αξίζουν την καλύτερη δυνατή ασφάλεια για τους πυρηνικούς σταθμούς τους. Υπάρχει πολύ λίγος χρόνος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεγάλες ευθύνες, και οπωσδήποτε έχουν περισσότερες ευθύνες τώρα τα κράτη μέλη, τα οποία παρουσιάζονται αδύναμα και φαίνεται να αποσύρουν όσα υποσχέθηκαν αρχικά μετά από αυτά που συνέβησαν στην Ιαπωνία. Ζητάμε από την Επιτροπή να αναλάβει τις ευθύνες της και ζητάμε από το Συμβούλιο, το οποίο δεν είναι παρόν, να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη."@el10
"Señora Presidenta, no se trata de una cuestión interna alemana, sino de una cuestión europea. Es esencial que las instalaciones nucleares de toda Europa sean seguras y consideradas como tales. Por consiguiente, no deben repetirse los errores que se cometieron en las primeras pruebas de resistencia de la banca; no necesitamos otro ejercicio vano de relaciones públicas. Incumbe a la Comisión asegurarse de que las pruebas de resistencia se lleven a cabo de forma sólida, transparente y exhaustiva, y que tengan consecuencias reales. Si una central no pasa las pruebas y si los problemas planteados no pueden solucionarse, deberá cerrarse. Sin embargo, las pruebas de resistencia propuestas son demasiado débiles. El Grupo ALDE ha pedido que las pruebas incluyan toda la cultura relacionada con la seguridad y el factor humano. Lamentablemente, no es así. Espero sinceramente que la Comisión encuentre otro camino a seguir para someter a prueba la cultura de seguridad. Por ejemplo, espero que la Comisión presente propuestas en el marco de la revisión de la Directiva relativa a la seguridad nuclear para subsanar estos problemas. Ello incluye las cuestiones de seguridad que ha planteado usted, señor Comisario, en relación con el desmantelamiento y los residuos. Además, las pruebas de resistencia adolecen de una falta de ideas claras sobre la necesidad de independencia y transparencia de las pruebas. Se procederá a una revisión con representantes de Estados miembros distintos de aquel donde se encuentre la central nuclear en cuestión, pero no serán necesariamente del todo independientes. Ese es el problema. Todos estos problemas afectan a la credibilidad de las pruebas, pero las pruebas de resistencia no son más que el principio. Necesitamos una estrategia que vaya más allá y establezca normas comunes europeas que garanticen un alto nivel de seguridad nuclear e información. La seguridad de las centrales nucleares es una cuestión europea. En el futuro, deberíamos aplicar normas de seguridad más estrictas que las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica y del resto de mundo. Si nos fijamos en la información y la transparencia que hubo en el accidente de Fukushima, constataremos que existe una necesidad real de contar con una plataforma europea y con una regulación europea en la materia. Los ciudadanos europeos esperan y merecen la mejor seguridad posible para sus centrales nucleares. En el poco y precioso tiempo que queda, la Comisión Europea tiene un gran deber, y sin duda, más ahora, los Estados miembros, que rebajan y retroceden ante lo que prometieron inicialmente después del desastre de Japón. Pedimos a la Comisión que asuma sus responsabilidades y pedimos al Consejo, que no está aquí, que cumpla las expectativas de los ciudadanos europeos en relación con la seguridad nuclear en Europa."@es21
"Austatud juhataja! See ei ole Saksamaa siseasi, vaid kogu Euroopat puudutav küsimus. On ülioluline, et kõikjal Euroopas oleksid tuumaelektrijaamad ohutud ja et neid ka peetaks ohutuks. Seega ei tohi esimeses pankade stressitestis tehtud vigu korrata – me ei vaja järjekordset kasutut suhtekorraldusüritust. Komisjoni ülesanne on tagada, et stressitestid viiakse läbi usaldusväärselt, läbipaistvalt ja terviklikult ning et neil oleksid reaalsed tagajärjed. Kui mõni tuumaelektrijaam testi ei läbi ja kui esile toodud puudusi ei ole võimalik heastada, tuleks see elektrijaam sulgeda. Kavandatavad stressitestid on aga liiga nõrgad. Fraktsioon ALDE on nõudnud, et test hõlmaks kogu ohutuskultuuri ja inimfaktorit. Kahjuks see nii ei ole. Ma loodan siiralt, et komisjon leiab mingi muu viisi ohutuskultuuri kontrollimiseks. Näiteks ootan ma, et komisjon esitab tuumaohutuse direktiivi läbivaatamise käigus ettepanekud nende probleemide lahendamiseks. Ma pean silmas ka neid küsimusi, mille tõstatasite teie, volinik, s.t tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamise ja jäätmetega seotud ohutust. Samuti ei ole stressitestide puhul selgelt sõnastatud vajadust tagada testide sõltumatus ja läbipaistvus. Eksperdihinnangu annavad teiste liikmesriikide esindajad peale selle liikmesriigi omade, kus tuumaelektrijaam asub, kuid need eksperdid ei pruugi olla täiesti sõltumatud. See on probleem. Need probleemid on seotud testide usaldusväärsusega, kuid stressitestid on alles algus. Meil on vaja kaugemaleulatuvat strateegiat, mille raames töötatakse välja Euroopa ühised normid, mis tagavad kõrgetasemelise tuumaohutuse ja teabe. Tuumaelektrijaamade ohutus on üleeuroopaline küsimus. Tulevikku vaadates peaksime rakendama Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri soovitatuist ja mujal maailmas kohaldatavatest rangemaid ohutusnorme. Kui vaadata teavitust ja läbipaistvust Fukushima õnnetuse puhul, siis ilmneb, et selleteemalise Euroopa platvormi ja regulatsiooni järele on reaalne vajadus. Euroopa kodanikud ootavad ja väärivad oma tuumaelektrijaamade suurimat võimalikku ohutust. Aega on ülimalt vähe ja Euroopa Komisjonil on suur vastutus. Ent kindlasti on nüüd suurem vastutus ka liikmesriikidel, kelle seisukohad on leebumas ja kes on taganemas sellest, mida nad pärast Jaapanis juhtunut alguses lubasid. Me palume, et komisjon täidaks oma kohustusi ja et nõukogu, kes ei ole praegu siin esindatud, vastaks Euroopa kodanike ootustele seoses Euroopa tuumaohutusega."@et5
". Arvoisa puhemies, tämä ei ole Saksan sisäinen asia vaan eurooppalainen asia. On elintärkeää, että Euroopan ydinvoimalat ovat turvallisia ja että niitä myös pidetään turvallisina. Ensimmäisessä pankkien stressitestissä tehtyjä virheitä ei siten pidä toistaa; emme tarvitse toista turhaa PR-tapahtumaa. Komission vastuulla on varmistaa, että stressitestit tehdään luotettavasti, avoimesti ja kattavasti ja että niillä on käytännön seurauksia. Jos ydinvoimala ei läpäise testiä ja jos sen puutteita ei voida korjata, se olisi suljettava. Ehdotetut stressitestit ovat kuitenkin liian puutteelliset. ALDE-ryhmä on vaatinut, että testeihin sisällytetään koko turvallisuuskulttuuri ja inhimilliset tekijät. Näin ei ole valitettavasti tehty. Toivon todella, että komissio löytää toisenlaisen tavan testata turvallisuuskulttuuria. Odotan esimerkiksi, että komissio esittää ydinturvallisuusdirektiivin tarkistamisen yhteydessä ehdotuksia näiden ongelmien ratkaisemisesta. Tämä pitää sisällään, arvoisa komission jäsen, mainitsemanne kysymykset ydinvoimaloiden purkamisen ja ydinjätteiden turvallisuudesta. Stressitesteistä puuttuu myös selkeä sanamuoto testien riippumattomuuden ja avoimuuden tarpeesta. Vertaisarvio tehdään sellaisten edustajien kanssa, jotka tulevat muualta kuin siitä jäsenvaltiosta, jossa kyseinen ydinvoimala sijaitsee, mutta he eivät ole välttämättä täysin riippumattomia. Tämä on ongelma. Nämä kaikki ovat testien luotettavuutta koskevia ongelmia, mutta stressitestit ovat vasta alkusoittoa. Tarvitsemme strategian, jossa mennään tätä pidemmälle ja joka tarjoaa yhteiset eurooppalaiset turvallisuusnormit, joilla varmistetaan ydinturvallisuuden ja tiedotuksen korkea taso. Ydinvoimaloiden turvallisuus on eurooppalainen kysymys. Meidän olisi vastaisuudessa toteutettava tiukempia turvallisuusnormeja kuin Kansainvälinen atomienergiajärjestö on suosittanut ja mitä muualla maailmassa sovelletaan. Tarkastellessamme tiedottamista ja avoimuutta Fukushiman onnettomuuden yhteydessä, huomaamme, että eurooppalaista ohjelmaa ja sääntelyä tarvitaan kipeästi. Euroopan kansalaiset odottavat mahdollisimman turvallisia ydinvoimaloita ja ansaitsevat sellaiset. Aika on kortilla, ja Euroopan komissiolla on raskas vastuu, samoin kuten varmasti yhä enemmän nyt myös niillä jäsenvaltioilla, jotka ovat perääntymässä siitä, mitä ne alun perin lupasivat Japanin onnettomuuden jälkeen. Kehotamme komissiota hoitamaan vastuunsa ja kehotamme neuvostoa, joka ei ole läsnä, vastaamaan Euroopan kansalaisten odotuksiin Euroopan ydinturvallisuusasiassa."@fi7
"Madame la Présidente, ce n’est pas un débat intérieur allemand, mais bien une question européenne. Il est essentiel que, partout en Europe, les installations nucléaires soient sûres et perçues comme telles. Il n’est donc pas question de réitérer les erreurs commises à l’occasion des premiers tests de résistance portant sur le secteur bancaire. Nous n’avons pas besoin d’un nouvel exercice de relations publiques inutile. Il incombe à la Commission de s’assurer du sérieux, de la transparence et de l’exhaustivité des tests de résistance qui seront menés et de veiller à que ces derniers soient réellement suivis d’effets. Si une centrale échoue et s’il ne peut être remédié à ses défaillances, elle doit être fermée. Les tests proposés sont cependant trop peu exigeants. Le groupe ALDE plaide pour l’inclusion au test de la culture de la sécurité dans tous ses aspects et du facteur humain. Malheureusement, ce n’est pas le cas. J’espère sincèrement que la Commission trouvera un autre moyen d’assurer la prise en considération de la culture de la sécurité. J’attends, par exemple, de la part de la Commission qu’elle formule des propositions visant à remédier à ces problèmes dans le cadre de la révision de la directive sur la sûreté nucléaire, notamment en ce qui concerne, comme vous l’avez mentionné, Monsieur le Commissaire, l’arrêt définitif des centrales et les déchets nucléaires. Les tests de résistance manquent également de clarté en ce qui concerne leur indépendance et leur transparence. Certes, il y aura un examen par les pairs, auquel participeront des représentants d’États membres différents de l’État dans lequel est implantée chaque centrale, mais cet examen ne sera pas forcément tout à fait indépendant. C’est un problème. Tout cela menace la crédibilité des tests, qui pourtant ne sont qu’un commencement. Nous devons nous doter d’une stratégie plus ambitieuse comprenant des normes européennes garantissant un niveau élevé de sûreté et d’information dans le domaine nucléaire. La sûreté des centrales nucléaires constitue une question de portée européenne. À l’avenir, nous devons appliquer des normes de sûreté plus sévères que celles recommandées par l’Agence internationale de l’énergie atomique et appliquées dans le reste du monde. Les enseignements de l’accident de Fukushima en matière d’information et de transparence témoignent de la réelle nécessité de mettre en place une plateforme et une structure de régulation européennes dans le domaine de la sûreté nucléaire. Les citoyens européens attendent et méritent la meilleure sûreté possible pour leurs centrales nucléaires. Nous avons peu de temps à perdre et la responsabilité est grande dans le chef de la Commission, mais surtout dans celui des États membres, assurément, maintenant que ceux-ci se replient et reviennent sur les promesses faites directement après les événements du Japon. Nous demandons à la Commission d’assumer ses responsabilités et au Conseil, absent ici, de répondre aux attentes des citoyens européens en ce qui concerne la sûreté nucléaire en Europe."@fr8
"Elnök asszony! Ez a kérdés nem német belügy, hanem európai kérdés. Létfontosságú, hogy a nukleáris létesítmények egész Európában egyrészt biztonságosak legyenek, másrészt biztonságosnak is tekintsék azokat. Ezért nem szabad megismételni az első banki stresszteszt során elkövetett hibákat; nincs szükségünk egy újabb értelmetlen PR-gyakorlatra. A Bizottság köteles gondoskodni arról, hogy a stresszteszteket alaposan, átláthatóan és átfogó módon hajtsák végre, és hogy legyenek valós következményeik. Ha egy erőmű elbukik a teszten, és ha a felmerült kérdéseket nem lehet orvosolni, akkor be kell azt zárni. A javasolt stressztesztek azonban túlságosan gyengék. Az ALDE képviselőcsoport a teljes biztonsági kultúrának és az emberi tényezőnek a tesztelésbe történő beillesztésére szólított fel. Sajnálatos módon ez nem történt meg. Őszintén remélem, hogy a Bizottság talál valami más módot a biztonsági kultúra tesztelésének elérésére. Például elvárom, hogy a Bizottság a nukleáris biztonságról szóló irányelv felülvizsgálatának részeként álljon elő javaslatokkal ezeknek a problémáknak az orvoslása érdekében. Ide tartoznak azok a kérdések is, amelyeket a leszerelés és a hulladékok tekintetében ön felvetett, biztos úr. A stressztesztből hiányzik továbbá annak egyértelmű megfogalmazása, hogy a teszteknek függetlennek és átláthatónak kell lenniük. Lesz egy szakértői értékelés, olyan tagállamok képviselőinek részvételével, akik nem az érintett atomerőművet üzemeltető országból származnak, de ők nem lesznek szükségszerűen teljesen függetlenek. Ez problémát jelent. Mindezek a problémák a tesztek hitelessége szempontjából okoznak gondot, de a stressztesztek csak a kezdetet alkotják. Olyan stratégiára van szükségünk, amely túlmutat mindezeken és közös európai előírásokról gondoskodik, amelyek garantálják a nukleáris biztonság és a tájékoztatás magas szintjét. Az atomerőművek biztonsága európai kérdés. Előretekintve, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ajánlásainál és a világ többi részén alkalmazottaknál szigorúbb biztonsági előírásokat kell végrehajtanunk. Ha megvizsgálják a fukusimai balesettel kapcsolatos információkat és átláthatóságot, akkor láthatjuk, hogy valós szükség van egy európai platformra és európai szabályozásra ebben a kérdésben. Az európai polgárok elvárják és meg is érdemlik atomerőműveik lehető legjobb biztonságát. Kevés áll rendelkezésünkre a drága időből és súlyos felelősség nehezedik az Európai Bizottságra, és most minden bizonnyal egyre növekszik a tagállamok felelőssége, amelyek egyre jobban elgyengülnek és kezdenek kihátrálni azok mögül az ígéretek mögül, amelyeket közvetlenül a Japánban bekövetkezett események után tettek. Felkérjük a Bizottságot, hogy vállalja saját felelősségeit, és felkérjük a távollévő Tanácsot, hogy teljesítse az európai polgároknak az európai nukleáris biztonsággal kapcsolatos elvárásait."@hu11
"Signora Presidente, non si tratta di una questione interna tedesca, bensì di una questione europea. È fondamentale che le strutture nucleari in Europa siano sicure e considerate tali. Gli errori del primo stress test sulle banche non devono pertanto ripetersi; non abbiamo bisogno di un altro inutile esercizio di pubbliche relazioni. È compito della Commissione garantire che gli stress test siano svolti in maniera corretta, trasparente e completa e abbiano conseguenze reali. Se una centrale non dovesse superare il test e non dovesse essere possibile porre rimedio ai problemi riscontrati, la centrale dovrebbe essere chiusa. Gli stress test proposti sono però troppo blandi. Il gruppo ALDE ha chiesto che del test facciano parte l’intera cultura della sicurezza e il fattore umano. Purtroppo non è così. Sinceramente spero che la Commissione trovi un altro modo per procedere e verificare la cultura della sicurezza. Mi aspetto, per esempio, che la Commissione formuli proposte nell’ambito della revisione della direttiva sulla sicurezza nucleare per ovviare a questi problemi, tra cui le questioni da lei poste, signor Commissario, in merito alla sicurezza rispetto alla messa fuori esercizio e alle scorie. Nello stress test manca anche una chiara formulazione della necessità che le prove siano indipendenti e trasparenti. Vi sarà una revisione tra pari con rappresentanti degli Stati membri che non siano quelli del paese in cui è ubicata la centrale nucleare, ma non è detto che siano in realtà completamente indipendenti. Questo è un problema. Sono tutti problemi per la credibilità delle verifiche, ma gli stress test rappresentano soltanto l’inizio. Abbiamo bisogno di una strategia che vada oltre e preveda standard europei comuni in grado di garantire un livello elevato di informazione e sicurezza nucleare. La sicurezza delle centrali nucleari è un tema europeo. Guardando al futuro, dovremmo attuare standard di sicurezza più rigorosi rispetto alle raccomandazioni dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica e al resto del mondo. Se analizziamo l’informazione e la trasparenza nel caso dell’incidente di Fukushima, ci rendiamo conto che esiste un’esigenza reale di una piattaforma europea e un regolamento europeo in tale ambito. I cittadini europei si aspettano e meritano la massima sicurezza possibile per le loro centrali nucleari. Il tempo è poco e prezioso e sulla Commissione europea grava una responsabilità enorme, così come una responsabilità sicuramente maggiore grava ora sugli Stati membri che si stanno indebolendo e retrocedono rispetto a quanto promesso inizialmente, dopo il disastro giapponese. Chiediamo alla Commissione di assumersi le proprie responsabilità e chiediamo al Consiglio, oggi assente, di rispondere alle aspettative dei cittadini europei per quanto concerne la sicurezza nucleare in Europa."@it12
"Ponia pirmininke, tai nėra vien Vokietijos vidaus problema, o vis dėlto visos Europos problema. Gyvybiškai svarbu, kad branduolinės energetikos įrenginiai visoje Europoje būtų saugūs ir būtų laikomi saugiais. Taigi turi būti išvengta klaidų, kurių padaryta pirmo bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu; mums nereikalinga dar viena beprasmiška viešųjų ryšių kampanija. Komisijos privalo užtikrinti, kad testavimas nepalankiausiomis sąlygomis būtų atliekamas laikantis griežtų reikalavimų, skaidriai bei išsamiai ir kad jo rezultatai turėtų realių pasekmių. Jei elektrinės testavimo rezultatai neigiami ir jei trūkumai negali būti pašalinti, ji turėtų būti uždaryta. Vis dėlto siūlomas testavimus nepalankiausiomis sąlygomis per silpnas. ALDE frakcija paragino įtraukti į testavimą visus dalykus, susijusius su saugos kultūra ir žmogiškuoju veiksniu. Deja, tai nepadaryta. Nuoširdžiai tikiuosi, kad Komisija ras kitų būdų saugos kultūrai įvertinti. Pvz., tikiuosi, kad Komisija, atliekant branduolinės saugos direktyvos peržiūrą, pateiks pasiūlymų, kaip ištaisyti šias problemas. Jos apima klausimus dėl eksploatavimo nutraukimo ir atliekų saugumo, kuriuos jūs, pone Komisijos nary, iškėlėte. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis aprašyme taip pat nėra aiškiai pasakyta, kad turi būti užtikrintas bandymų nepriklausomumas ir skaidrumas. Bus atliekamas tarpusavio vertinimas, dalyvaujant atstovams iš kitų valstybių narių, išskyrus tą, kurioje yra atitinkama branduolinė elektrinė; vis dėlto jie nebūtinai bus visiškai nepriklausomi. Tai kebli padėtis. Visa tai yra testavimo nepalankiausiomis sąlygomis patikimumo problemos, tačiau testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – tik pradžia. Mums reikia strategijos, kuria žengtume toliau ir kurioje būtų apibrėžti bendri Europos standartai, užtikrinantys aukšto lygio branduolinę saugą ir informacijos sklaidą. Branduolinių elektrinių saugumas – visos Europos problema. Ateityje turėtume įgyvendinti griežtesnius, nei taikomi pagal Tarptautinės atominės energijos agentūros rekomendacijas ir įgyvendinami visame likusiame pasaulyje, saugos standartus. Jei įvertintume informacijos apie Fukušimos katastrofą sklaidą ir skaidrumą, įsitikintume, kad tikrai reikalinga Europos platforma ir Europos reglamentas šiuo klausimu. Europos piliečiai tikisi ir nusipelno to, kad būtų užtikrintas kuo didesnis branduolinių elektrinių saugumas. Turime labai mažai laiko, be to, didelė atsakomybė tenka Europos Komisijai, o šiuo metu, be abejo, ir valstybėms narėms, kurios silpnina savo pozicijas ir išsižada to, ką iš pradžių žadėjo po nelaimės Japonijoje. Raginame Komisiją prisiimti atsakomybę, be to, raginame Tarybą, kurios atstovų čia nėra, pateisinti Europos piliečių lūkesčius, susijusius su branduoline sauga Europoje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Šis nav Vācijas iekšzemes jautājums, šis ir Eiropas mēroga jautājums. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai kodoliekārtas Eiropā būtu gan drošas, gan tiktu uzskatītas par drošām. Nedrīkst atkārtot pirmā banku noturības testa kļūdas; mums nav vajadzīgs vēl viens bezjēdzīgs sabiedrisko attiecību pasākums. Komisijas pienākums ir nodrošināt, ka noturības testi ir strikti, pārredzami un vispusīgi un ka tiem ir reālas sekas. Ja stacija neiztur testu un ja konstatētās problēmas nevar novērst, tā ir jāslēdz. Tomēr ierosinātie noturības testi ir pārāk vāji. ALDE grupa aicināja testā ietvert visus drošības apsvērumus un cilvēcisko faktoru. Tas tā diemžēl nav noticis. Es patiešām ceru, ka Komisija atradīs citu veidu, kā testēt drošības apstākļus. Piemēram, es gaidu, ka Komisija saistībā ar kodoldrošības direktīvas pārskatīšanu ierosinās priekšlikumus, lai novērstu minētās problēmas. Tas, komisār, ietver jūsu nupat ierosinātos jautājumus par drošību saistībā ar ekspluatācijas pārtraukšanu un atkritumiem. Noturības testā arī nav norādīta nepieciešamība pēc testu neatkarības un pārredzamības. Būs profesionālapskate, kurā piedalīsies pārstāvji no citām dalībvalstīm, nevis tās, kurā atrodas atomelektrostacija, bet nav garantijas, ka tie būs pilnīgi neatkarīgi. Tāda ir problēma. Ir problēmas ar šo testu ticamību, bet noturības testi ir tikai pats sākums. Mums ir vajadzīga plašāka stratēģija, kas paredz kopējus Eiropas standartus, kuri nodrošina augstu kodoldrošības līmeni un informācijas sniegšanu. Atomelektrostaciju drošība ir Eiropas mēroga jautājums. Perspektīvā mums ir jāīsteno drošības standarti, kas ir stingrāki par Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras un pārējo pasaules reģionu ieteikumiem. Ja aplūkojam informācijas plūsmu un pārredzamības aspektus saistībā ar Fukušimas negadījumu, redzam, ka šajā jomā ir nepieciešama Eiropas platforma un Eiropas noteikumi. Eiropas pilsoņi gaida un ir pelnījuši pēc iespējas labāku drošības līmeni savās atomelektrostacijās. Mūsu rīcībā ir maz laika, un uz Eiropas Komisijas pleciem gulst liela atbildība; īpaši atbildīgas ir dalībvalstis, kas novājina savus sākotnējos solījumus pēc notikumiem Japānā un attālinās no tiem. Mēs aicinām Komisiju uzņemties atbildību un aicinām Padomi, kas neatrodas sēžu zālē, īstenot Eiropas pilsoņu cerības attiecībā uz kodoldrošību Eiropā."@lv13
"Madam President, this is not an internal German issue, but a European issue. It is vital that nuclear facilities across Europe are both safe and seen to be safe. The mistakes of the first banking stress test must therefore not be repeated; we do not need another pointless PR exercise. It is the responsibility of the Commission to make sure that the stress tests are conducted in a solid, transparent and comprehensive manner and that they have real consequences. If a plant fails the test and if the issues raised cannot be remedied, it should be shut down. The proposed stress tests are, however, too weak. The ALDE Group has called for the entire safety culture and the human factor to be included in the test. This is unfortunately not the case. I sincerely hope that the Commission finds another way forward to test the safety culture. For instance, I expect the Commission to put forward proposals as part of the revision of the nuclear safety directive to remedy these problems. This includes the issues that you raised, Commissioner, of security in respect of decommissioning and waste. The stress test also lacks clear wording on the need for the independence and transparency of the tests. There will be a peer review, with representatives from Member States other than the one where the concerned nuclear plant is situated, but they will not necessarily be fully independent. That is a problem. These are all problems for the credibility of the tests, but the stress tests are only the beginning. We need a strategy which goes beyond this and that provides European common standards guaranteeing a high level of nuclear safety and information. The safety of nuclear power plants is a European issue. Looking ahead, we should implement stricter safety standards than the International Atomic Energy Agency recommendations and the rest of the world. If you look at the information and the transparency in the Fukushima accident, there is a real need for a European platform and for European regulation on this issue. European citizens expect and deserve the best possible safety for their nuclear power plants. There is precious little time and there is a heavy responsibility on the European Commission, and certainly more now on the Member States, who are weakening and backing off from what they promised initially after what happened in Japan. We ask the Commission to assume its responsibilities and we ask the Council, which is not here, to meet the expectations of the European citizens when it comes to nuclear safety in Europe."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dit is geen interne Duitse kwestie, maar een Europese kwestie. Het is van het grootste belang dat kerninstallaties in Europa veilig zijn én als veilig worden gezien. De fouten die bij de eerste stresstests zijn gemaakt moeten daarom niet opnieuw worden gemaakt, en we hebben geen behoefte aan een nieuwe zinloze pr-oefening. Het is de verantwoordelijkheid van de Commissie om ervoor te zorgen dat de stresstesten op weldoordachte, transparante en uitvoerige wijze worden uitgevoerd en dat ze ook daadwerkelijk gevolgen hebben. Als een fabriek de test niet goed doorloopt en als de problemen die daarbij naar voren komen niet kunnen worden opgelost, moet deze worden gesloten. De voorgestelde testen zijn echter niet grondig genoeg. De ALDE-Fractie heeft verzocht ook menselijke factoren en de veiligheidscultuur als geheel in de test op te nemen. Helaas is dit niet gebeurd. Ik hoop oprecht dat de Commissie een andere manier vindt om de veiligheidscultuur beter te testen. Om deze problemen op te lossen verwacht ik onder andere dat de Commissie voorstellen indient als onderdeel van de herziening van de richtlijn betreffende nucleaire veiligheid. Deze omvat de onderwerpen die door u, commissaris, naar voren zijn gebracht, namelijk veiligheid met betrekking tot ontmanteling en afval. Bij de stresstesten is ook sprake van een gebrek aan heldere formuleringen over de noodzaak van onafhankelijke en transparante testen. Er zal een wederzijdse beoordeling worden uitgevoerd met vertegenwoordigers uit lidstaten waar de betrokken kerncentrale niet zal worden gebouwd, maar dat betekent niet dat deze dan ook volledig onafhankelijk zijn. Dat is een probleem. Al deze zaken vormen een probleem voor de geloofwaardigheid van de testen, maar deze vormen slechts het begin. We hebben een strategie nodig die verder gaat en die voorziet in Europese gemeenschappelijke normen waarmee een hoog niveau van nucleaire veiligheid en informatie wordt gewaarborgd. De veiligheid van kerncentrales is een Europees vraagstuk. Als we naar de toekomst kijken, zouden we nog strengere veiligheidsnormen moeten invoeren dan die welke worden aanbevolen door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie en de rest van de wereld. Wanneer men kijkt naar de informatievoorziening en de transparantie bij het ongeluk in Fukushima is er werkelijk behoefte aan een Europees platform en aan Europese wetgeving over dit onderwerp. Europese burgers verwachten en verdienen de best mogelijke veiligheid voor hun kerncentrales. Er rest ons weinig kostbare tijd, en er rust een zware verantwoordelijkheid op de Europese Commissie en zelfs nog meer op de lidstaten, die na het ongeluk in Japan hun oorspronkelijke beloften gedeeltelijk hebben ingeslikt of teruggenomen. We verzoeken de Commissie om haar verantwoordelijkheid te nemen en we verzoeken de Raad, die hier niet aanwezig is, te voldoen aan de verwachtingen van de Europese burgers als het gaat om nucleaire veiligheid in Europa."@nl3
"Pani Przewodnicząca! To nie jest wewnętrzna kwestia Niemiec. To kwestia europejska. Elektrownie jądrowe w Europie muszą być bezpieczne i muszą być postrzegane jako bezpieczne. Nie możemy więc powtórzyć błędów pierwszego testu warunków skrajnych w bankowości. Niepotrzebne nam kolejne bezcelowe, pijarowe ćwiczenie. Komisja musi zadbać o to, by testy warunków skrajnych prowadzone były rzetelnie, przejrzyście i kompleksowo, a także o to, by ich wyniki prowadziły do konkretnych konsekwencji. Jeżeli elektrownia nie przejdzie testu i jeżeli nie da się poprawić jej stanu, należy ją zamknąć. Proponowane testy warunków skrajnych są jednak zbyt słabe. Grupa ALDE nawoływała do budowania całej kultury bezpieczeństwa i do uwzględnienia w testach czynnika ludzkiego. Tak się jednak nie stało. Mam szczerą nadzieję, że Komisja znajdzie inny sposób na badanie kultury bezpieczeństwa. Oczekuję na przykład, że w ramach zmiany dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego Komisja wysunie wnioski dotyczące rozwiązania tych problemów. Mam tu na myśli także kwestie, które poruszył komisarz, to jest kwestię bezpiecznej likwidacji elektrowni oraz odpadów. Test warunków skrajnych nie zawiera też wyraźnych sformułowań co do potrzeby niezależności i przejrzystości takich testów. Będzie wprawdzie weryfikacja wzajemna z udziałem przedstawicieli państw członkowskich innych niż to, w którym znajduje się dana elektrownia jądrowa, ale niekoniecznie będzie ona w pełni niezależna. W tym problem. Wszystko to są problemy wiarygodności testów, ale testy warunków skrajnych to tylko początek. Potrzebna nam bardziej dalekosiężna strategia, która będzie obejmować wspólne europejskie standardy, gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa jądrowego i dostępność informacji. Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych to problem na skalę europejską. Myśląc o przyszłości, powinniśmy wdrażać bardziej rygorystyczne standardy bezpieczeństwa niż te zawarte w zaleceniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i reszty świata. Analizując informacje i sprawę przejrzystości związanej ze zdarzeniami w elektrowni Fukushima, dostrzegamy realną potrzebę stworzenia europejskiej platformy i wprowadzenia europejskich regulacji w kwestii bezpieczeństwa. Obywatele UE oczekują maksymalnego bezpieczeństwa elektrowni jądrowych i zasługują na nie. Czasu jest mało, a na Komisji Europejskiej, a tym bardziej na państwach członkowskich spoczywa duża odpowiedzialność. Państw członkowskie słabną i wycofują się ze swych obietnic po tym, co stało się w Japonii. Wzywamy Komisję, by wypełniła swe zobowiązania. Wzywamy Radę, która nie jest tu dziś reprezentowana, by sprostała oczekiwaniom obywateli UE w zakresie bezpieczeństwa jądrowego Europy."@pl16
"Senhora Presidente, este não é um problema interno alemão, mas sim um problema europeu. É vital que as centrais nucleares por toda a Europa sejam seguras e consideradas seguras. Os erros do primeiro teste de stress bancário não deverão ser repetidos; não precisamos de outro exercício inútil de relações públicas. Cabe à Comissão certificar-se de que os testes de stress sejam conduzidos de forma sólida, transparente e abrangente e tenham consequências reais. Se uma determinada central não passar no teste e se as questões levantadas não puderem ser sanadas, a central deverá ser encerrada. Os testes de stress propostos são, no entanto, muito fracos. O Grupo ALDE instou a que toda a cultura de segurança e o factor humano fossem incluídos no teste. Infelizmente não é este o caso. Espero sinceramente que a Comissão encontre outro caminho para testar a cultura de segurança. Por exemplo, espero que a Comissão apresente propostas, como parte da revisão da Directiva relativa à segurança nuclear, com vista a remediar esses problemas. Nestes incluem-se as questões que levantou, Senhor Comissário, e que se prendem com a segurança em matéria de desmantelamento e de resíduos. O teste de stress carece também de uma formulação clara quanto à necessidade de independência e transparência dos testes. Haverá uma avaliação pelos pares, com representantes de outros Estados-Membros que não aquele onde se situa a central nuclear, mas não serão necessariamente totalmente independentes. Isso é um problema. Estes são problemas que se colocam à credibilidade dos testes, porém, os testes de stress são apenas o começo. Precisamos de uma estratégia que vá para além deles e que proporcione normas europeias comuns que garantam um elevado nível de segurança nuclear e de informação. A segurança das centrais nucleares é uma questão europeia. Olhando para o futuro, deveremos implementar normas de segurança mais rigorosas do que as recomendações da Agência Internacional de Energia Atómica e do que as praticadas no resto do mundo. Se analisarmos a informação e a transparência no acidente Fukushima, existe uma necessidade real de uma plataforma europeia e de regulamentação europeia nesta matéria. Os cidadãos europeus esperam e merecem a melhor segurança possível nas suas centrais nucleares. O tempo urge, e à Comissão Europeia cabe uma enorme responsabilidade, assim como, certamente, cabe uma responsabilidade ainda maior aos Estados-Membros, que estão a fraquejar e a recuar face às promessas que inicialmente assumiram, na sequência dos acontecimentos no Japão. Exortamos a Comissão a assumir as suas responsabilidades e instamos o Conselho, que não está aqui presente, a satisfazer as expectativas dos cidadãos europeus no que respeita à segurança nuclear na Europa."@pt17
"Dnă președintă, aceasta nu este o chestiune internă a Germaniei, ci o problemă la nivel european. Este esențial ca instalațiile nucleare din întreaga Europă să fie atât sigure, dar și considerate ca fiind sigure. Greșelile de la primele teste de rezistență pentru bănci nu trebuie, prin urmare, repetate; nu avem nevoie de un alt exercițiu inutil de PR. Este responsabilitatea Comisiei să se asigure că testele de rezistență sunt realizate într-o manieră durabilă, transparentă și cuprinzătoare și că au consecințe reale. Dacă o centrală nu promovează testul și dacă problemele apărute nu pot fi remediate, aceasta ar trebui închisă. Cu toate acestea, testele de rezistență propuse sunt prea ușoare. Grupul ALDE a solicitat ca în cadrul testului să se regăsească toate aspectele legate de siguranță, precum și factorul uman. Din nefericire, nu este cazul. Sper cu sinceritate în capacitatea Comisiei de a găsi o altă modalitate de acțiune pentru a testa cultura siguranței. De exemplu, sper că pentru a remedia aceste probleme, Comisia va înainta propuneri, ca parte a revizuirii directivei privind siguranța nucleară. Printre acestea se numără aspectele pe care le-ați ridicat, dle comisar, privind siguranța referitoare la dezafectări și deșeuri. De asemenea, din testul de rezistență lipsește o formulare clară cu privire la necesitatea independenței și a transparenței testelor. Va exista o evaluare inter pares, cu reprezentanți din alte state membre decât cel în care este situată centrala nucleară în cauză, dar aceștia nu vor fi neapărat complet independenți. Aceasta este o problemă. Acestea sunt toate probleme care țin de credibilitatea acestor teste, dar testele de rezistență reprezintă doar începutul. Avem nevoie de o strategie care să meargă mai departe și care să ofere standarde europene comune care să garanteze un nivel înalt de siguranță nucleară și informații. Siguranța centralelor nucleare este o chestiune europeană. În perspectivă, ar trebui să punem în aplicare norme de siguranță mai stricte decât recomandările Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) și decât în restul lumii. Dacă analizăm informațiile și transparența referitoare la accidentul de la Fukushima, există o necesitate reală de a avea o platformă europeană și un regulament european privind acest aspect. Cetățenii europeni speră și merită cea mai bună siguranță posibilă pentru centralele lor nucleare. Există puțin timp prețios la dispoziție și o mare responsabilitate asupra Comisiei Europene și cu siguranță acum mai mult asupra statelor membre, care își diminuează sprijinul și se îndepărtează de ceea ce au promis inițial, ulterior evenimentului din Japonia. Solicităm Comisiei să își asume responsabilitatea și solicităm Consiliului, care nu este prezent aici, să răspundă așteptărilor cetățenilor europeni referitoare la siguranța nucleară în Europa."@ro18
"Toto nie je vnútorná nemecká otázka, ale európska otázka. Je veľmi dôležité, aby jadrové zariadenia v celej Európe boli bezpečné a aby sa tak vnímali. Preto sa nesmú zopakovať chyby prvého záťažového testu bánk. Nepotrebujeme ďalšie nezmyselné cvičenie vo vzťahoch s verejnosťou. Komisia je zodpovedná za to, aby zabezpečila, že záťažové testy sa vykonajú spoľahlivo, transparentne a komplexne a že budú mať skutočné dôsledky. Ak elektráreň neprejde testom a ak nebude možné odstrániť zistené nedostatky, mala by sa zatvoriť. Navrhované záťažové testy sú však príliš slabé. Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE) vyzvala na to, aby boli v teste zohľadnené celá bezpečnostná kultúra a ľudský faktor. To sa, žiaľ, nestalo. Úprimne dúfam, že Komisia nájde iný spôsob, ako otestovať bezpečnostnú kultúru. Očakávam napríklad, že Komisia predloží návrhy ako súčasť revízie smernice o jadrovej bezpečnosti na odstránenie týchto problémov. To sa vzťahuje na otázky bezpečnosti, o ktorých ste hovorili, pán komisár, v súvislosti s vyradením elektrárne z prevádzky a odpadom. Záťažový test nie je formulovaný jasne ani vzhľadom na potrebu nezávislosti a transparentnosti testov. Prebehne partnerské preskúmanie, ktoré uskutočnia zástupcovia z iných členských štátov než je štát, v ktorom sa nachádza príslušná jadrová elektráreň, ale títo nebudú nevyhnutne celkom nezávislí. To je problém. To všetko sú problémy týkajúce sa dôveryhodnosti testov, ale záťažové testy sú len začiatkom. Potrebujeme stratégiu, ktoré presahuje tento rámec a ktorá poskytne spoločné európske normy zaručujúce vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti a informovanosti. Bezpečnosť jadrových elektrární je európskou záležitosťou. V budúcnosti by sme mali zaviesť prísnejšie bezpečnostné normy, než odporúča Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) a než platia vo zvyšku sveta. Ak sa pozriete na informovanosť a transparentnosť vzhľadom na nehodu vo Fukušime, je skutočne potrebné, aby v tejto súvislosti vznikli európska platforma a európska regulácia. Európski občania očakávajú tú najvyššiu možnú bezpečnosť jadrových elektrární a zaslúžia si ju. Čas je momentálne vzácny a Európska komisia má veľkú zodpovednosť – a ešte väčšiu zodpovednosť majú teraz určite členské štáty, ktoré oslabujú svoje sľuby, ktoré pôvodne dali po udalostiach v Japonsku, a odstupujú od nich. Žiadame Komisiu, aby sa ujala svojej zodpovednosti, a žiadame Radu, ktorá tu nie je prítomná, aby splnila očakávania európskych občanov, týkajúce sa jadrovej bezpečnosti v Európe."@sk19
"Gospa predsednica, to ni nemško notranje vprašanje, temveč evropsko vprašanje. Nujno je, da so jedrski objekti v Evropi varni in da veljajo za varne. Zato ne smemo ponoviti napak, narejenih pri prvem testu izjemnih situacij za bančništvo; ne potrebujemo še ene nesmiselne vaje v odnosih z javnostmi. Komisija mora zagotoviti, da se bodo testi izjemnih situacij izvedli na zanesljiv, pregleden in izčrpen način ter da bodo imeli dejanske posledice. Če elektrarna ne opravi testa in če ugotovljenih težav ni mogoče odpraviti, jo je treba ustaviti. Vendar so predlagani testi izjemnih situacij preblagi. Skupina ALDE je pozvala, naj se v test vključita celotna varnostna kultura in človeški dejavnik. Žal nista bila vključena. Iskreno upam, da bo Komisija našla drug način za preskušanje varnostne kulture. Pričakujem na primer, da bo Komisija v okviru revizije direktive o jedrski varnosti predložila predloge za odpravo teh težav. To vključuje vprašanja varnosti v zvezi z razgradnjo in odpadki, ki ste jih omenili, komisar. Pri testu izjemnih situacij prav tako ni jasno izraženo, da morajo biti testi neodvisni in pregledni. Medsebojni pregled bodo izvajali predstavniki iz drugih držav članic, ne iz države članice, v kateri je zadevna jedrska elektrarna, vendar ni nujno, da bodo ti predstavniki popolnoma neodvisni. To je problem. Vse to zmanjšuje verodostojnost testov, vendar so testi izjemnih situacij šele začetek. Potrebujemo strategijo, ki to presega in zagotavlja skupne evropske standarde za zagotavljanje visoke ravni jedrske varnosti in obveščanja. Varnost jedrskih elektrarn je evropsko vprašanje. Če pomislimo na prihodnost, bi morali izvajati varnostne standarde, ki so strožji od priporočil Mednarodne agencije za atomsko energijo in standardov drugod po svetu. Če pogledate obveščanje in preglednost pri nesreči v Fukušimi, ugotovite, da obstaja resnična potreba po evropski platformi in evropski ureditvi tega vprašanja. Evropski državljani pričakujejo in si zaslužijo, da so njihove jedrske elektrarne kar se da varne. Dragocenega časa je malo in odgovornost Evropske komisije je velika, še večjo odgovornost pa imajo zdaj zagotovo države članice, ki popuščajo in se odmikajo od tega, kar so prvotno obljubile po dogodkih na Japonskem. Komisijo pozivamo, naj prevzame svojo odgovornost, Svet, ki ga ni tukaj, pa pozivamo, naj izpolni pričakovanja evropskih državljanov glede jedrske varnosti v Evropi."@sl20
"Fru talman! Det här är inte en intern tysk fråga, utan en fråga för hela Europa. Det är nödvändigt att europeiska kärnkraftsanläggningar både är säkra och att de också betraktas som säkra. Misstagen med de första bankstresstesterna får därför inte upprepas; vi behöver inte fler dåliga pr-aktiviteter. Det är kommissionens ansvar att se till att stresstesterna genomförs på ett grundligt, öppet och fullständigt sätt och att de verkligen leder till något. Om en anläggning inte klarar testet och om de brister som tas upp inte kan åtgärdas ska anläggningen stängas ned. De föreslagna stresstesterna är dock otillräckliga. ALDE-gruppen efterlyste att hela säkerhetskulturen liksom den mänskliga faktorn skulle ingå i testerna, men så blev det tyvärr inte. Jag hoppas innerligt att kommissionen hittar ett annat sätt att testa säkerhetskulturen på. Jag förväntar mig bland annat att kommissionen som en del av översynen av kärnkraftssäkerhetsdirektivet ska lägga fram förslag på hur man kan komma till rätta med dessa problem. Detta gäller bland annat de frågor som Günther Oettinger har tagit upp, det vill säga säkerheten i fråga om nedmontering och avfall. Stresstesterna saknar också tydliga bestämmelser om behovet av oberoende och insyn i testförfarandet. Det kommer att göras en sakkunnigbedömning av representanter från andra medlemsstater än den där den aktuella kärnkraftsanläggningen ligger, men dessa kommer inte nödvändigtvis att vara helt oberoende. Det är ett problem. Allt detta är ett problem för testernas trovärdighet, men stresstesterna är bara början. Vi behöver en strategi som sträcker sig bortom detta och som omfattar gemensamma EU-standarder som garanterar en hög kärnkraftssäkerhet och tydlig information. Säkerheten vid kärnkraftsanläggningarna är en europeisk angelägenhet. Vi bör införa strängare säkerhetsstandarder än rekommendationerna från Internationella atomenergiorganet och den övriga världen. Om man tittar på informationen och insynen när det gäller Fukushima-olyckan, kan man konstatera att det finns ett stort behov av en europeisk plattform och EU-lagstiftning på området. Europeiska medborgare förväntar sig och förtjänar att ha den högsta möjliga säkerheten vid sina kärnkraftsanläggningar. Tiden är knapp och det vilar ett stort ansvar på kommissionens axlar. Samtidigt ligger det nu också ett större ansvar hos medlemsstaterna, som efter händelserna i Japan börjar tveka och backa från sina ursprungliga löften. Vi uppmanar kommissionen att ta sitt ansvar och vi ber rådet, som inte är här, att uppfylla EU-medborgarnas förväntningar när det gäller kärnkraftssäkerheten i Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek,"18,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph