Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-09-Speech-4-038-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110609.4.4-038-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would say to the Commissioner that over the last number of years, I have met many Irish citizens who have been victims of misleading business directory companies. For example, I met a school secretary who paid over EUR 2 000 because the school could not afford to pay it as she felt responsible because she had signed the form. She also felt very foolish. She thought nobody could be so stupid as to do what she had done, not realising of course that this happens to people all the time. I met an elderly lady whose husband was a taxi driver. She received a form on which there were some errors. She merely thought she was correcting the errors, sent the form back and subsequently received threatening letters for two years. She was terrorised by those letters to the extent that she was afraid to open the letter when it arrived at her door. I could not tell her not to pay the money. All I could say was that if I were in her position, I would not pay the money. That was the best advice I could give her. There are lots of other examples, which I know you have heard. The truth is that citizens expect to be protected by European legislation and they cannot understand why European legislation does not protect them in this respect. There is an ambiguity here. As I said, I tell citizens that I believe that they are protected, but I cannot guarantee it. It is my understanding, for example, that one of these companies was convicted in one region of Spain, and yet all it did was simply move to another region and continue its work. One of the matters that concerns citizens is that they are not sure of how legal systems operate in other countries. They may feel that within their own Member State they will be protected, but they are not sure what happens in another Member State. Equally, if these companies move outside the EU, they also have concerns about that. It is good to hear, therefore, that the Commission shares our concern and that it is pushing for cooperation between Member States and again looking at cross-border cases and trying to inform citizens and companies. Commissioner, you said the situation was urgent, but it has been urgent for a very, very long time. Citizens see many areas where EU legislation impacts on their lives, and so they cannot understand why they are not protected from fraudulent companies. I would ask you, Commissioner, to understand that the word ‘urgent’ means ‘now’."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chtěla bych říci panu komisaři, že za posledních několik let jsem se setkala s mnoha irskými občany, kteří se stali oběťmi klamavých katalogových firem. Setkala jsem se například s tajemnicí školy, která zaplatila více než 2 000 EUR, neboť škola si nemohla dovolit to zaplatit a ona se cítila zodpovědná, protože podepsala formulář. Cítila se také velmi hloupě. Myslela si, že nikdo nemůže být takový hlupák, aby udělal to, co udělala ona, a ani se samozřejmě neuměla představit, že se to lidem stává každou chvíli. Setkala jsem se se starší paní, jejíž manžel je taxikář. Dostala formulář, v němž byly nějaké chyby. Myslela si, že jen opravuje chyby, poslala formulář zpět a následně dostávala dva roky výhružné dopisy. Ty dopisy ji děsily tak, že se bála je otevřít, když jí přišly. Nemohla jsem jí říci, aby neplatila. Mohla jsem jí jen říci, že já na jejím místě bych ty peníze neplatila. To byla ta nejlepší rada, jakou jsem jí mohla dát. Je spousta dalších příkladů, o kterých jste jistě slyšeli. Pravdou je, že občané očekávají, že je evropské právní předpisy budou chránit, a nechápou, proč je evropské právní předpisy v tomto ohledu nechrání. Tady je rozpor. Jak jsem uvedla, říkám občanům, že věřím, že jsou chráněni, ale nemohu to zaručit. Chápu to tak, že jedna z těchto společností byla například kdesi v jednom španělském regionu odsouzena, ale jediné, co udělala, bylo, že se jednoduše přesunula do jiného regionu a nadále působí. Jedním z problémů, který se týká občanů, je, že si nejsou jisti, jak pracuje právní systém v jiných zemích. Mohou mít pocit, že ve vlastním členském státě budou chráněni, ale nejsou si jisti, co se stane v jiném členském státě. Mají zároveň obavy i z toho, pokud se tyto společnosti stěhují mimo Evropu. Proto je příjemné, když slyším, že Komise sdílí naše obavy a že tlačí na spolupráci mezi členskými státy, znovu se zabývá příhraničními případy a pokouší se informovat občany i firmy. Pane komisaři, uvedl jste, že situace je naléhavá, ale ta je naléhavá již velmi, velmi dlouho. Občané vidí, že právní předpisy mají vliv na jejich život v mnoha oblastech, takže nechápou, proč nejsou chráněni před podvodnými firmami. Chtěla bych vás požádat, pane komisaři, abyste pochopil, že slovo „naléhavý“ znamená „teď“."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne sige til kommissæren, at i de senere år har jeg mødt mange irske borgere, der er blevet ofre for udgivere af vildledende erhvervsvejvisere. Jeg mødte f.eks. en sekretær på en skole, der betalte over 2 000 EUR, fordi skolen ikke har råd til at betale, fordi hun følte sig ansvarlig for at have underskrevet formularen. Hun følte sig også meget dum. Hun mente ikke, at nogen kunne være så dum at gøre det, hun havde gjort, og hun var naturligvis ikke klar over, at dette sker for folk hele tiden. Jeg mødte en ældre kvinde, hvis mand var taxachauffør. Hun modtog en formular, som der var nogle fejl på. Hun troede bare, at hun rettede fejlene, sendte formularen tilbage, og modtog derefter truende breve i to år. Hun blev så skræmt over disse breve, at hun var bange for at åbne brevene, når de kom. Jeg kan ikke sige, at hun ikke skal betale pengene. Jeg kan kun sige, at hvis jeg var hende, ville jeg ikke betale. Det er mit bedste råd til hende. Der er mange andre eksempler, som jeg ved, at De har hørt. Sandheden er, at borgerne forventer at blive beskyttet af den europæiske lovgivning, og de kan ikke forstå, hvorfor den europæiske lovgivning ikke beskytter dem i denne henseende. Der findes en tvetydighed her. Som sagt siger jeg til borgerne, at jeg mener, at de er beskyttet, men jeg kan ikke garantere det. Jeg har f.eks. forstået, at en af disse virksomheder blev dømt i en region of Spanien, men at den blot behøvede at flytte til en anden region og fortsætte sit arbejde. En af de ting, der bekymrer borgere er, at de er ikke sikre på, hvordan retssystemerne fungerer i andre lande. De føler måske, at de vil være beskyttede i deres egen medlemsstat, men de er ikke sikre på, hvad der sker i andre medlemsstater. Og hvis disse virksomheder flytter uden for EU, bekymrer det dem også. Derfor er det godt at høre, at Kommissionen deler vores bekymring og presser på for et samarbejde mellem medlemsstaterne og igen kigger på grænseoverskridende sager og forsøger at informere borgere og virksomheder. Hr. kommissær, De sagde, at det hastede, men det har hastet meget, meget længe. Borgerne ser mange områder, hvor EU-lovgivningen har indvirkning på deres liv, og derfor kan de ikke forstå, hvorfor de er ikke beskyttet mod svigagtige virksomheder. Jeg vil bede Dem, hr. kommissær, forstå, at ordet "haster" betyder "nu"."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte dem Kommissar sagen, dass ich in den letzten Jahren viele irische Bürgerinnen und Bürger getroffen habe, die irreführender Werbung durch Adressbuchfirmen zum Opfer gefallen sind. Zum Beispiel habe ich eine Schulsekretärin getroffen, die über 2000 EUR bezahlt hat, weil ihre Schule sich diesen Betrag nicht leisten konnte und sie sich verantwortlich fühlte, weil sie das Formular unterschrieben hatte. Außerdem kam sie sich sehr dumm vor. Sie dachte, dass niemand so dumm sein könnte, das zu tun, was sie getan hatte. Ihr war natürlich nicht klar, dass dies dauernd irgendwelchen Leuten passiert. Ich habe eine ältere Frau getroffen, deren Mann Taxifahrer war. Sie erhielt ein Formular mit einigen fehlerhaften Angaben. Sie dachte, dass sie lediglich die Fehler verbessern würde, schickte das Formular zurück und erhielt daraufhin zwei Jahre lang Drohbriefe. Sie war so eingeschüchtert von diesen Briefen, dass sie schon Angst davor hatte, den Brief zu öffnen, wenn er bei ihr zuhause ankam. Ich konnte ihr nicht sagen, sie solle das Geld nicht bezahlen. Alles, was ich ihr sagen konnte, war, dass ich an ihrer Stelle nicht bezahlen würde. Das war der beste Rat, den ich ihr geben konnte. Es gibt noch viele weitere Beispiele, von denen Sie, wie ich weiß, schon gehört haben. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, durch europäische Rechtsvorschriften geschützt zu werden, und sie können nicht verstehen, warum diese Gesetze sie hier nicht schützen. Das ist zweideutig. Wie ich bereits erwähnt habe, sage ich den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie meiner Ansicht nach geschützt sind, doch kann ich das nicht garantieren. Ich habe zum Beispiel gehört, dass eine dieser Firmen in einer spanischen Region verurteilt wurde und daraufhin ganz einfach in eine andere Region umgezogen ist und dort ihre Tätigkeit fortgesetzt hat. Ein Punkt, der die Bürgerinnen und Bürger beunruhigt, ist der, dass sie nicht genau wissen, wie das Rechtssystem in anderen Ländern funktioniert. Sie mögen glauben, dass sie in ihrem eigenen Mitgliedstaat geschützt sind, wissen aber nicht genau, was in einem anderen Mitgliedstaat passiert. Genauso ist es, wenn die Firmen ins außereuropäische Ausland umziehen, auch das beunruhigt sie. Daher ist es gut, zu hören, dass die Kommission unsere Besorgnis teilt, dass sie auf eine Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten dringt und insbesondere auf grenzüberschreitende Fälle achtet und versucht, die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen zu informieren. Herr Kommissar, Sie haben gesagt, dass die Angelegenheit dringend ist, doch das ist sie bereits seit langer, langer Zeit. Die Bürgerinnen und Bürger sehen, dass EU-Rechtsvorschriften in vielen Bereichen Auswirkungen auf ihr Leben haben und können deshalb nicht verstehen, warum sie nicht vor betrügerischen Firmen geschützt werden. Herr Kommissar, ich möchte Sie bitten zu begreifen, dass das Wort „dringend“ „jetzt“ bedeutet."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω στον Επίτροπο ότι τα τελευταία χρόνια συνάντησα πολλούς ιρλανδούς πολίτες που υπήρξαν θύματα παραπλανητικών πρακτικών εταιρειών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, γνώρισα τη γραμματέα ενός σχολείου που πλήρωσε περισσότερα από 2.000 ευρώ γιατί το σχολείο δεν είχε τη δυνατότητα να τα πληρώσει και εκείνη αισθανόταν υπεύθυνη γιατί είχε υπογράψει το έντυπο. Αισθανόταν επίσης πολύ ανόητη. Νόμιζε πως κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να είναι τόσο ανόητος ώστε να κάνει αυτό που είχε κάνει η ίδια, μη καταλαβαίνοντας, φυσικά, πως αυτό συμβαίνει διαρκώς σε κάποιους ανθρώπους. Συνάντησα μια ηλικιωμένη κυρία, σύζυγο οδηγού ταξί. Είχε λάβει ένα έντυπο που είχε κάποια λάθη. Νόμιζε ότι απλώς θα διόρθωνε τα λάθη, έστειλε πίσω το έντυπο και, στη συνέχεια, λάμβανε για δύο χρόνια απειλητικές επιστολές. Είχε τρομοκρατηθεί τόσο πολύ από αυτές τις επιστολές ώστε φοβόταν να τις ανοίξει όταν έφθαναν στην πόρτα της. Δεν μπορούσα να της πω να μην πληρώσει τα χρήματα. Το μόνο που μπορούσα να πω είναι ότι αν ήμουν στη θέση της, δεν θα τα πλήρωνα. Αυτή ήταν η καλύτερη συμβουλή που μπορούσα να της δώσω. Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα, που ξέρω ότι τα έχετε ακούσει. Η αλήθεια είναι πως οι πολίτες περιμένουν να προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν τους προστατεύει εν προκειμένω. Εδώ υπάρχει μια ασάφεια. Όπως είπα, λέω στους πολίτες ότι πιστεύω πως προστατεύονται, αλλά δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Γνωρίζω, για παράδειγμα, ότι μία από αυτές τις εταιρείες καταδικάστηκε σε μία περιφέρεια της Ισπανίας και το μόνο που έκανε είναι να μεταφερθεί απλά σε άλλη περιφέρεια και να συνεχίσει το έργο της. Ένα από τα ζητήματα που απασχολεί τους πολίτες είναι ότι δεν είναι βέβαιοι για το πώς λειτουργούν τα νομικά συστήματα σε άλλες χώρες. Μπορεί να αισθάνονται ότι θα προστατευθούν στο δικό τους κράτος μέλος, δεν είναι όμως βέβαιοι για το τι συμβαίνει σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Επίσης, όταν αυτές οι εταιρείες μεταφέρονται εκτός ΕΕ, αυτό τους ανησυχεί επίσης. Επομένως, είναι καλό να ακούμε ότι η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες μας και ότι πιέζει για συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και επανεξέταση των διασυνοριακών υποθέσεων και προσπαθεί να ενημερώσει πολίτες και εταιρείες. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι η κατάσταση επείγει, όμως επείγει εδώ και πραγματικά πάρα πολύ καιρό. Οι πολίτες βλέπουν πολλούς τομείς στους οποίους η νομοθεσία της ΕΕ έχει αντίκτυπο στη ζωή τους, και έτσι δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν προστατεύονται από παραπλανητικές εταιρείες. Σας ζητώ, κύριε Επίτροπε, να κατανοήσετε ότι η λέξη «επείγει» σημαίνει «τώρα»."@el10
"Señora Presidenta, quiero decir al señor Comisario que en los últimos años he conocido a numerosos ciudadanos irlandeses que han sido víctimas de empresas que elaboran directorios profesionales engañosos. Por ejemplo, conocí a la secretaria de una escuela que pagó más de 2 000 euros porque la escuela no podía pagarlos y ella se sentía responsable por haber firmado el formulario. También se sentía totalmente estúpida, que nadie haría la tontería que ella había hecho, y no se daba cuenta que, por supuesto, esas cosas ocurren constantemente. Conocí a una señora anciana cuyo marido era taxista. Había recibido un formulario en el que había algunos errores. Pensaba que simplemente tenía que corregir los errores, así que envió el formulario y posteriormente estuvo recibiendo cartas amenazadoras durante dos años. Estaba tan aterrorizada que hasta le daba miedo abrir las cartas cuando las recibía. Yo no podía decirle que no pagara el dinero. Lo más que pude decirle fue que, si yo estuviera en su situación, no pagaría. Era el mejor consejo que podría darle. Hay montones de ejemplos como este de los que seguramente ustedes habrán oído hablar. Lo cierto es que los ciudadanos esperan que la legislación europea los proteja y no entienden por qué no los protege en estos casos. Hay una ambigüedad a este respecto. Como ya he dicho, yo les digo a los ciudadanos que creo que están protegidos pero no puedo garantizarlo. Por ejemplo, tengo entendido que en una región española se condenó a una de estas empresas y lo que hizo fue trasladarse a otra región y proseguir sus actividades. Un tema que preocupa a los ciudadanos es que no están seguros de cómo funcionan los sistemas jurídicos de su país. Pueden pensar que están protegidos en su propio Estado miembro, pero no están seguros de lo que ocurre en otro Estado miembro. Asimismo, si las empresas en cuestión se trasladan a un país no perteneciente a la UE, a los ciudadanos también les preocupará lo pueda ocurrir en estos casos. Por ello, me complace oír que la Comisión comparte nuestra preocupación y que está promoviendo la cooperación entre los Estados miembros, examinando de nuevo los casos transfronterizos y tratando de informar a los ciudadanos y las empresas. Señor Comisario, usted ha dicho que la situación es urgente, pero hace muchísimo tiempo que lo es. Los ciudadanos saben que hay muchos ámbitos de la legislación comunitaria que influyen en sus vidas y no entienden por qué no están protegidos contra las empresas fraudulentas. Yo le pediría, señor Comisario, que entienda que la palabra «urgente» significa «ahora»."@es21
"Austatud juhataja, ma ütleksin volinikule, et olen viimastel aastatel kohanud paljusid Iirimaa kodanikke, kes on langenud eksitavate ärikatalooge kirjastavate äriühingute ohvriks. Näiteks kohtusin ma ühe kooli sekretäriga, kes maksis üle kahe tuhande euro, sest kool ei saanud selle summa maksmist endale lubada ja sekretär tundis end vastutavana, kuna tema oli ankeedi allkirjastanud. Ta tundis end ka väga rumalana. Tema arvates ei saanud keegi olla nii tobe, et teha seda, mida tema oli teinud, teadmata muidugi, et selliseid asju juhtub inimestega pidevalt. Ma kohtasin üht vanemat prouat, kelle abikaasa on taksojuht. Ta sai ankeedi, milles oli mõningaid vigu. Ta arvas vaid, et parandab vead ära, saatis ankeedi tagasi ja sai seejärel kahe aasta jooksul ähvardavaid kirju. Teda terroriseeriti nende kirjadega niivõrd, et ta ei julgenud saabunud kirju enam lahtigi teha. Ma ei saanud talle öelda, et ärgu maksku seda raha. Ma sain öelda vaid seda, et mina tema asemel ei maksaks. See oli parim soovitus, mille ma sain talle anda. On palju teisigi näiteid. Ma tean, et te olete neist kuulnud. Kodanikud eeldavad tõepoolest, et Euroopa õigusaktid kaitsevad neid, ja nad ei saa aru, miks Euroopa õigusaktid neid selles valdkonnas ei kaitse. Siin valitseb segadus. Nagu ma märkisin, ütlen kodanikele, et minu arvates on nad kaitstud, kuid ma ei saa seda garanteerida. Minu meelest juhtus näiteks ühe säärase äriühinguga nii, et ta mõisteti Hispaania ühes piirkonnas süüdi, ent seepeale kolis ta lihtsalt teise piirkonda ja jätkas oma tegevust. Üks küsimus, mis kodanikele muret teeb, on see, et nad ei tea, kuidas teiste riikide õigussüsteemid toimivad. Nad võivad arvata, et oma kodumaal on nad kaitstud, ent nad ei tea, mis juhtub teises liikmesriigis. Samuti teeb neile muret võimalus, et sellised äriühingud kolivad EList välja. Seetõttu on meeldiv kuulda, et komisjon jagab meie muret, püüab suurendada koostööd liikmesriikide vahel, uurib taas piiriüleseid juhtumeid ning üritab kodanikke ja äriühinguid teavitada. Volinik, te ütlesite, et asi on pakiline, kuid see on olnud pakiline juba väga-väga kaua. Kodanikud näevad paljusid valdkondi, kus ELi õigusaktid nende elu mõjutavad, ja seetõttu ei saa nad aru, miks nad ei ole kaitstud petistest äriühingute eest. Lugupeetud volinik, ma paluksin teid mõista, et sõna „pakiline” tähendab „nüüd”."@et5
". Arvoisa puhemies, sanoisin komission jäsenelle, että olen viime vuosien kuluessa tavannut monia Irlannin kansalaisia, jotka ovat joutuneet harhaanjohtavien yrityshakemistoyhtiöiden uhreiksi. Tapasin esimerkiksi erään koulusihteerin, joka maksoi yli 2 000 euroa, koska hän koki olevansa vastuussa allekirjoitettuaan lomakkeen ja koska koululla ei ollut varaa maksaa summaa. Hän tunsi itsensä myös hyvin typeräksi. Hän kuvitteli, ettei kukaan muu olisi niin tyhmä, että olisi toiminut kuten hän, mutta hän ei tietenkään tiennyt, että samaa tapahtuu muille jatkuvasti. Tapasin myös erään vanhemman naisen, jonka aviomies toimi taksinkuljettajana. Nainen sai lomakkeen, jossa oli joitakin virheitä. Hän ajatteli vain korjaavansa virheet ja lähetti lomakkeen takaisin, mutta sai myöhemmin uhkaavia kirjeitä kahden vuoden ajan. Kirjeet terrorisoivat häntä siinä määrin, ettei hän uskaltanut avata kirjettä sen tullessa postiluukusta. En voinut kehottaa häntä jättämään maksamatta tuon summan. Saatoin vain sanoa, että jos olisin hänen asemassaan, en maksaisi rahoja. Tämä oli paras neuvo, jonka saatoin hänelle antaa. On myös paljon muita esimerkkejä, joista tiedän teidän kuulleen. Todellisuudessa kansalaiset odottavat, että heidän etujaan suojellaan EU:n lainsäädännöllä, eivätkä he voi ymmärtää, miksi EU:n lainsäädäntö ei tarjoa heille suojaa tältä osin. Tässä on epäselvyyksiä. Kuten totesin, sanon kansalaisille, että uskon heidän saavan suojaa, mutta en voi taata sitä. Käsittääkseni yksi näistä yhtiöistä esimerkiksi on saanut tuomion jossain päin Espanjaa, mutta silti se vain muutti toiselle alueelle jatkaakseen toimintaansa. Kansalaisia huolestuttaa muun muassa epävarmuus siitä, kuinka oikeusjärjestelmät toimivat muissa maissa. He saattavat luulla saavansa suojaa omassa jäsenvaltiossaan, mutta he eivät tiedä varmuudella, mitä muissa jäsenvaltioissa tapahtuu. Kansalaiset ovat huolissaan myös siitä, jos nämä yhtiöt muuttavat EU:n ulkopuolelle. Siksi on hyvä kuulla, että komissio jakaa huolemme ja että se peräänkuuluttaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, ylikansallisten tapausten tutkimista sekä yrittää tiedottaa asiasta kansalaisille ja yrityksille. Arvoisa komission jäsen, totesitte, että tilanne on kiireellinen, mutta se on ollut sitä jo hyvin kauan. Kansalaiset näkevät monia asioita, joissa EU:n lainsäädäntö vaikuttaa heidän elämäänsä, minkä vuoksi he eivät ymmärrä, miksi heitä ei suojella vilpillisten yhtiöiden toiminnalta. Toivoisin teidän ymmärtävän, arvoisa komission jäsen, että "kiireellinen" tarkoittaa "nyt heti"."@fi7
"Madame la Présidente, je souhaiterais dire au commissaire que, ces dernières années, j’ai rencontré de nombreux citoyens irlandais ayant été victimes de «sociétés annuaires» trompeuses. Par exemple, j’ai rencontré une secrétaire d’école qui a payé 2 000 euros de sa poche parce que l’école ne pouvait pas se permettre cette dépense et qu’elle se sentait responsable après avoir signé le formulaire. Elle s’est aussi sentie très bête. Ne réalisant évidemment pas que cela arrivait régulièrement à beaucoup de gens, elle pensait que personne ne pouvait être aussi stupide qu’elle et faire cette erreur. J’ai rencontré une dame âgée dont le mari était chauffeur de taxi. Elle a reçu un formulaire sur lequel figuraient plusieurs erreurs. Elle pensait simplement corriger les erreurs et elle a renvoyé le formulaire. Elle a, ensuite, reçu des lettres de menace pendant deux ans. Elle était tellement effrayée par ces lettres qu’elle n’osait pas les ouvrir. Je ne pouvais pas lui dire de ne pas payer. Tout ce que je pouvais lui dire était que, dans sa situation, je ne paierais pas. C’était le meilleur conseil que je pouvais lui donner. Il existe de nombreux autres exemples dont vous avez assurément entendu parler. La vérité est que les citoyens s’attendent à être protégés par la réglementation européenne et ne comprennent pas pourquoi ce n’est pas le cas à cet égard. Il y a une ambiguïté à ce niveau. Comme je l’ai dit, je dis aux citoyens que je pense qu’ils sont protégés, mais je ne peux pas le garantir. Par exemple, d’après ce que je comprends, une de ces sociétés a été reconnue coupable dans une région d’Espagne et a simplement changé de région pour poursuivre ses activités. Une des questions qui inquiète les citoyens est qu’ils ne sont pas sûrs de la manière dont fonctionnent les systèmes judiciaires des autres pays. Ils peuvent se sentir protégés dans leur propre État membre, mais ne pas être sûrs de ce qu’il se passe dans un autre État membre. De la même manière, si ces sociétés quittent l’UE, la même inquiétude survient. Par conséquent, il est bon d’entendre que la Commission partage notre inquiétude, qu’elle encourage une coopération entre les États membres, qu’elle examine encore les cas transfrontaliers et qu’elle tente d’informer les citoyens et les entreprises. Monsieur le Commissaire, vous avez dit que la situation était urgente, mais elle l’est depuis vraiment très longtemps. Les citoyens constatent que la réglementation européenne influe sur leur vie dans de nombreux domaines et ils ne peuvent donc pas comprendre qu’ils ne soient pas protégés contre ces sociétés frauduleuses. Je voudrais vous demander, Monsieur le Commissaire, de comprendre que le mot «urgent» signifie «maintenant»."@fr8
"Elnök asszony, szeretném tudatni a biztossal, hogy az elmúlt pár év folyamán sok olyan ír polgárral találkoztam, akik a megtévesztő szakmai címjegyzékeket üzemeltető cégek áldozataivá váltak. Például találkoztam egy olyan iskolai titkárral, aki több mint 2 000 eurót fizetett azért, mert az iskola ezt nem engedhette meg magának, és mert felelősnek érezte magát azért, mert aláírta a kérdőívet. Ráadásul emiatt nagyon ostobának érezte magát. Azt gondolta, hogy senki sem olyan botor, hogy olyat tegyen, amilyet ő, miközben persze nem is sejtette, hogy ilyesmi nap mint nap megesik az emberekkel. Azután találkoztam egy idősebb hölggyel, akinek a férje taxizott. Kapott egy kérdőívet, amelyben volt néhány hiba. Azt hitte, hogy csak a hibákat javítja ki, visszaküldte a kérdőívet, mire a következő két évben egyre-másra kapta a fenyegető leveleket. Ezektől annyira megrémült, hogy amikor a postaládából kiszedte, már fel sem merte nyitni őket. Nem mondhattam neki, hogy ne fizessen. Csak annyit mondhattam, hogy én az ő helyében nem fizetnék. Ez volt a legjobb tanács, melyet adhattam neki. Számtalan más példát is hozhatnék, melyekről tudom, hogy már hallottak. Az igazság az, hogy a polgárok védelmet várnak az európai jogszabályoktól, és nem értik, hogy az európai jogszabályok ebben a tekintetben miért nem védik őket. Itt valami kétértelműség lappang. Amint említettem, azt mondom a polgároknak, hiszem, hogy védelemben részesülnek, de ezt nem tudom garantálni. Például, ha jól tudom, az egyik ilyen céget egy spanyol régióban elmarasztalták, mire egyszerűen áttette a székhelyét egy másik régióba, és ott működött tovább. Az egyik dolog, amely aggasztja a polgárokat, az az, hogy bizonytalanok más országok jogrendszerei működésének a mikéntjében. Lehet, hogy úgy érzik, hogy a saját tagállamukon belül meg fogják védeni őket, de abban bizonytalanok, hogy egy másik tagállamban mi fog történni. És az is idegesíti őket, hogy mi van, ha ezek a cégek az EU-n kívülre távoznak. Jó ezért hallani, hogy a Bizottság osztozik a gondjainkban, és a tagállamokat szorosabb együttműködésre ösztökéli, újfent megvizsgálja a határon átnyúló eseteket, s igyekszik tájékoztatni a polgárokat és a vállalkozásokat. Biztos úr, ön úgy fejezte ki magát, hogy sürgető a helyzet, de a helyzet már régóta, nagyon régóta sürgető. A polgárok azt tapasztalják, hogy az uniós jogi szabályozás számos területen hat az életükre, ezért értetlenül állnak az előtt, hogy a csaló cégekkel szemben miért nem kapnak védelmet. Biztos úr, arra kérném, értse meg, hogy a „sürgős” szó azt jelenti: „most”."@hu11
"Signora Presidente, nel corso degli ultimi anni, Commissario, ho incontrato molti cittadini irlandesi vittime delle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari. Tra questi una segretaria scolastica che ha versato oltre 2 000 euro, somma che la scuola non poteva permettersi di pagare e per la quale lei si sentiva responsabile avendo firmato uno di questi formulari. Si è sentita molto sciocca, pensava di essere l’unica a fare una cosa simile, senza rendersi conto che capita a molti ogni giorno. Ho conosciuto un’anziana signora, moglie di un tassista. Ha ricevuto un formulario contenente degli errori e lo ha semplicemente rispedito con i dati corretti. Dopo di che ha ricevuto lettere minatorie per due anni. Era terrorizzata al punto di temere di aprire la posta in arrivo. Non mi sono sentita di consigliarle di non pagare, le ho solo detto che, al suo posto, non avrei pagato. Questo è stato il miglior suggerimento che sono riuscita a darle. Ci sono molti altri esempi che lei conosce bene. La verità è che i cittadini si aspettano protezione dalla legislazione europea e non capiscono il motivo per cui le leggi europee non li tutelino in questo campo. Vi è una certa dose di ambiguità. Ai cittadini dico che penso siano tutelati, ma non posso garantirlo. Per esempio, mi sembra di capire che una di queste società sia stata condannata in una regione della Spagna e che si sia limitata a spostarsi in un’altra regione, continuando con la sua attività. Una delle preoccupazioni dei nostri cittadini è che non conoscono bene il funzionamento del sistema giuridico negli altri paesi. Possono credere di essere tutelati nel loro paese, ma non sanno esattamente ciò che accade in un altro Stato membro o nei paesi terzi, nel caso in cui queste società si spostino fuori dall’UE. Perciò è rassicurante sapere che la Commissione condivide le nostre inquietudini e che si adopera al massimo per una migliore cooperazione fra gli Stati membri, soprattutto nei casi transfrontalieri, e cerca di informare i cittadini e le aziende. Signor Commissario, lei ha definito la situazione urgente, ma l’urgenza dura ormai da troppo tempo. I cittadini percepiscono l’impatto della legislazione comunitaria in molti settori e non capiscono, quindi, perché non possano essere tutelati da tali società fraudolente. La prego di comprendere, Signor Commissario, che “urgente”’ significa “ora”."@it12
"Ponia pirmininke, norėčiau Komisijos nariui pasakyti, kad per pastaruosius keletą metų sutikau daugybę Airijos piliečių, nukentėjusių nuo klaidinančių įmonių žinynų leidėjų veiklos. Pvz., buvau susitikusi su viena mokyklos sekretore, kuri sumokėjo per 2 000 EUR, nes mokykla neįstengė šios sumos sumokėti, o ji jautėsi atsakinga už tai, kad pasirašė šį blanką. Ji taip pat save laikė labai kvaila. Ši sekretorė manė, kad niekas negalėtų būti toks kvailas, kad pasielgtų taip, kaip ji, žinoma, nesuprasdama, kad tokie dalykai žmonėms nutinka nuolat. Sutikau pagyvenusią moterį, kurios vyras buvo taksi vairuotojas. Ši moteris gavo blanką, kuriame buvo keletas klaidų. Ji paprasčiausiai manė taisanti klaidas ir blanką išsiuntė atgal, o vėliau dvejus metus gaudavo grasinamus laiškus. Šie laiškai ją taip įbaugino, kad gavusi laišką, ji bijodavo jį praplėšti. Negalėjau jai nurodyti, kad pinigų nemokėtų. Viskas, ką galėjau pasakyti, buvo tai, kad jos vietoje šių pinigų nemokėčiau. Toks buvo geriausias patarimas, kokį jai galėjau duoti. Yra daug kitų pavyzdžių, apie kuriuos, žinau, esate girdėję. Tiesą sakant, piliečiai tikisi, kad Europos teisės aktai juos apsaugos, ir jie negali suprasti, kodėl Europos teisės aktai jų neapsaugo šiuo atžvilgiu. Čia susiduriame su dviprasmiškumu. Kaip minėjau, piliečiams sakau, kad manau, jog jie yra apsaugoti, tačiau to garantuoti negaliu. Mano žiniomis, pvz., vienas iš šių leidėjų buvo nuteistas viename Ispanijos regione, tačiau po to jis paprasčiausiai persikėlė į kitą regioną ir ten tęsė veiklą. Vienas iš klausimų, kuris kelia nerimą piliečiams, yra tas, kad jie nelabai žino, kaip teisinės sistemos veikia kitose šalyse. Jie gali manyti, kad savo valstybėje narėje jie bus apsaugoti, tačiau nėra tikri dėl to, kas vyksta kitoje valstybėje narėje. Be to, jei šie leidėjai išvyksta už Europos Sąjungos ribų, tai piliečiams taip pat kelia rūpestį. Todėl džiugu girdėti, kad Komisija pritaria mūsų susirūpinimui ir siekia užtikrinti valstybių narių bendradarbiavimą, taip pat vėl nagrinėja tarpvalstybinius atvejus ir bando informuoti piliečius ir įmones. Komisijos nary, sakėte, kad klausimas skubus, tačiau jis skubus buvo labai, labai ilgą laiką. Piliečiai žino, kad ES teisės aktai poveikį daro daugeliui jų gyvenimo sričių, todėl jie negali suprasti, kodėl jie nėra apsaugoti nuo nesąžiningų leidėjų. Prašyčiau jūsų, Komisijos nary, suprasti, kad žodis „skubus“ reiškia „dabar“."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es vēlētos komisāram sacīt, ka daudzu pēdējo gadu laikā es esmu satikusi daudzus Īrijas iedzīvotājus, kas ir kļuvuši par maldinošo uzziņu sabiedrību upuriem. Piemēram, es satiku skolas sekretāri, kura samaksāja vairāk nekā EUR 2000, jo skola nevarēja atļauties samaksāt šo summu, un viņa jutās atbildīga, jo bija parakstījusi veidlapu. Viņa jutās arī ļoti muļķīgi. Viņa padomāja, ka neviens cits viņas vietā nebūtu bijis tik stulbs, lai izdarītu to, ko viņa, uzreiz neaptverot, ka šādi gadījumi ar cilvēkiem, protams, notiek visu laiku. Es satiku kādu vecāku kundzi, kuras vīrs bija taksometra vadītājs. Viņa saņēma veidlapu, kurā bija dažas kļūdas. Viņa domāja, ka ir tikai izlabojusi kļūdas, nosūtīja šo veidlapu atpakaļ un pēc tam divu gadu garumā saņēma draudu vēstules. Viņa ar šīm vēstulēm tika terorizēta tādā mērā, ka baidījās atvērt vēstuli, kad mājās to saņēma. Es nevarēju viņai pateikt, lai viņa naudu nemaksā. Viss, ko es varēju pateikt, bija, ka gadījumā, ja es būtu viņas vietā, es naudu nemaksātu. Tas bija labākais padoms, ko es viņai varēju sniegt. Ir daudz citu piemēru, par kuriem, cik man ir zināms, jūs esat dzirdējuši. Ir taisnība, ka iedzīvotāji gaida, ka Eiropas tiesību akti viņus aizsargās, un viņi nesaprot, kāpēc Eiropas tiesību akti šajā ziņā viņus neaizsargā. Šeit situācija ir divdomīga. Kā es norādīju, es iedzīvotājiem sacīju, ka viņi, manuprāt, ir aizsargāti, bet es to nevaru garantēt. Cik man zināms, viena no šīm sabiedrībām, piemēram, tika atzīta par vainīgu vienā Spānijas reģionā, un tomēr vienīgais, ko tā izdarīja, —vienkārši pārcēlās uz citu reģionu un tur turpina savu darbību. Viena no lietām, kas iedzīvotājus dara bažīgus, ir tā, ka viņi nav pārliecināti par to, kā tiesību sistēmas darbojas citās valstīs. Viņi var uzskatīt, ka viņu pašu dalībvalstī viņi būs aizsargāti, bet viņiem nav pārliecības par to, kas notiek citās dalībvalstīs. Ja šīs firmas pārceļas ārpus ES, viņiem rodas bažas arī šajā sakarā. Tāpēc ir patīkami dzirdēt, ka Komisija pievienojas mūsu bažām, pieprasa attīstīt sadarbību starp dalībvalstīm, atkal pievērš uzmanību pārrobežu gadījumiem un cenšas informēt iedzīvotājus un uzņēmumus. Komisāra kungs, jūs sacījāt, ka situācija ir neatliekama, bet tā ir bijusi neatliekama ļoti, ļoti ilgu laiku. Iedzīvotāji saredz daudzas jomas, kurās ES tiesību akti ietekmē viņu dzīves, un tāpēc viņi nespēj saprast, kāpēc viņi nav aizsargāti no krāpnieciskajām firmām. Es vēlētos aicināt jūs, komisāra kungs, saprast, ka vārds „neatliekams” nozīmē „tagad”."@lv13
"Madam President, I would say to the Commissioner that over the last number of years I have met many Irish citizens who have been victims of misleading business directory companies. For example, I met a school secretary who paid over EUR 2 000 because the school could not afford to pay it as she felt responsible because she had signed the form. She also felt very foolish. She thought nobody could be so stupid as to do what she had done, not realising of course that this happens to people all the time. I met an elderly lady whose husband was a taxi driver. She received a form on which there were some errors. She merely thought she was correcting the errors, sent the form back and subsequently received threatening letters for two years. She was terrorised by those letters to the extent that she was afraid to open the letter when it arrived in her door. I could not tell her not to pay the money. All I could say was that if I were in her position, I would not pay the money. That was the best advice I could give her. There are lots of other examples, which I know you have heard. The truth is that citizens expect to be protected by European legislation and they cannot understand why European legislation does not protect them in this respect. There is an ambiguity here. As I said, I tell citizens that I believe that they are protected, but I cannot guarantee it. It is my understanding, for example, that one of these companies was convicted in one region of Spain, and yet all it did was simply move to another region and continue its work. One of the matters that concerns citizens is that they are not sure of how legal systems operate in other countries. They may feel that within their own Member State they will be protected, but they are not sure what happens in another Member State. Equally, if these companies move outside the EU, they also have concerns about that. It is good to hear, therefore, that the Commission shares our concern and that it is pushing for cooperation between Member States and again looking at cross-border cases and trying to inform citizens and companies. Commissioner, you said the situation was urgent, but it has been urgent for a very, very long time. Citizens see many areas where EU legislation impacts on their lives, and so they cannot understand why they are not protected from fraudulent companies. I would ask you, Commissioner, to understand that the word ‘urgent’ means ‘now’."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil de commissaris vertellen dat ik in de afgelopen jaren vele Ierse burgers heb gesproken die het slachtoffer zijn van bedrijven die misleidende gegevensbankdiensten aanbieden. Zo heb ik een secretaresse van een school ontmoet die meer dan 2 000 euro heeft betaald omdat de school dit niet kon opbrengen, en zij zich verantwoordelijk voelde omdat zij degene was die het formulier had ondertekend. Ze voelde zich ook heel dom. Ze dacht dat ze de enige was die een dergelijke stommiteit had gedaan, en realiseerde zich uiteraard niet dat ook vele anderen in deze val zijn getrapt. Ik heb een oudere dame ontmoet wier echtgenoot taxichauffeur was. Zij ontving een formulier waar een paar fouten in stonden. Zij dacht dat ze alleen de fouten corrigeerde, stuurde het formulier terug en ontving vervolgens twee jaar lang dreigbrieven. Zij voelde zich zo geterroriseerd door die brieven dat ze bang was ze te openen als ze bij haar op de deurmat vielen. Ik kon haar niet zeggen dat ze niet moest betalen. Ik kon haar alleen vertellen dat ik, als ik haar was, het geld niet zou betalen. Dat was het beste advies dat ik haar kon geven. En zo zijn er nog vele andere voorbeelden, u ongetwijfeld bekend. Feit is dat burgers verwachten dat de Europese wetgeving hen beschermt, en ze begrijpen dan ook niet waarom de Europese wetgeving op dit punt tekortschiet. Op dit punt constateer ik een zekere tegenstrijdigheid. Zoals ik al zei vertel ik burgers dat ik geloof dat ze op bescherming kunnen rekenen, maar ik kan het niet garanderen. Zo heb ik begrepen dat een van deze bedrijven is veroordeeld in een regio van Spanje, maar vervolgens simpelweg is verhuisd naar een andere regio om daar zijn praktijken voort te zetten. Een van de zaken die burgers zorgen baren is, dat ze niet precies weten hoe rechtsstelsels in andere landen functioneren. Ze vertrouwen erop dat ze in hun eigen lidstaat zullen worden beschermd, maar weten niet zeker hoe dat is in een andere lidstaat. En ook als deze bedrijven verkassen naar een locatie buiten de EU, is dat voor onze burgers reden tot ongerustheid. Het doet me dan ook deugd dat de Commissie onze zorgen deelt, dat zij aandringt op samenwerking tussen de lidstaten, dat zij zich nogmaals buigt over grensoverschrijdende gevallen en dat ze probeert burgers en bedrijven te informeren. Commissaris, u zei dat de situatie urgent is, maar dat is zij al heel, heel lang. Burgers zien dat de EU-wetgeving op velerlei gebied hun leven beïnvloedt, en ze kunnen dus niet begrijpen waarom ze niet worden beschermd tegen frauduleuze bedrijven. Ik verzoek u, commissaris, tot u door te laten dringen dat met ‘urgent’ ‘nu’ wordt bedoeld."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Chciałbym powiedzieć Panu Komisarzowi, w ciągu ostatnich lat spotkałam wielu obywateli Irlandzkich, którzy stali się ofiarami firm oferujących wprowadzające w błąd katalogi biznesowe Spotkałem na przykład sekretarkę szkolną, która zapłaciła ponad 2 000 euro, ponieważ szkoła nie mogła pozwoli sobie na zapłacenie tej kwoty, a ta pani czuła się za jej zapłacenie odpowiedzialna, ponieważ to ona podpisała formularz. Czuła się też bardzo głupio. Sądziła, że nikt inny nie byłby w stanie zachować się tak głupio jak ona, nie zdając sobie oczywiście sprawy z tego, ze ciągle przytrafia się to innym. Spotkałem pewną starszą panią, której mąż był taksówkarzem. Otrzymała ona formularz, na którym było kilka błędów. Sądząc, że po prostu poprawia błędy, odesłała formularz, a następnie przez dwa lata otrzymywała zastraszające listy. Była tak sterroryzowana przez te listy, że obawiała się otwierać listy przynoszone do jej domu. Nie mogłem jej powiedzieć, żeby nie płaciła tych pieniędzy. Mogłem jedynie powiedzieć, że gdybym to ja był na jej miejscu, to tych pieniędzy bym nie zapłacił. To była najlepsza rada, jakiej mogłem jej udzielić. Jest też mnóstwo innych przykładów, które Państwo znacie. Rzecz wygląda tak, że obywatele oczekują ochrony ze strony europejskiego prawodawstwa i nie mogą zrozumieć, dlaczego prawo europejskie nie chroni ich pod tym względem. Występuje tu pewna dwuznaczność. Jak powiedziałem, mówię obywatelom, że są chronieni, ale nie mogę tego zagwarantować. Dowiedziałem się też, na przykład, że jedna z tych firm otrzymała wyrok sądowy w pewnym regionie Hiszpanii, a mimo to przeniosła się jedynie do innego regionu i tam kontynuowała swoją działalność. Jedną z kwestii, która niepokoi obywateli jest niepewność co do tego jak w ich krajach funkcjonuje system prawny. Mogą oni mieć poczucie, że we własnym kraju członkowskim będą chronieni, ale nie są pewni, co się będzie działo w innym państwie członkowskim. Tak samo, jeśli firmy te przenoszą się poza UE, obywatele również mają podobne obawy. Dobrze jest zatem usłyszeć, że Komisja podziela nasze obawy i wywiera presję na współpracę pomiędzy państwami członkowskimi, a także znowu przygląda się przypadkom transgranicznym i próbuje informować firmy i obywateli. Panie Komisarzu! Powiedział Pan, że sprawa jest pilna, ale ona jest już pilna od bardzo dawna. Obywatele widzą, że jest wiele obszarów, w których prawodawstwo UE ma wpływ na ich życie, więc nie mogą zrozumieć, dlaczego nie są chronieni przed oszukańczymi firmami. Chciałbym poprosi Pana Komisarza o zrozumienie, że słowo „pilnie” oznacza „teraz”."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de dizer ao Senhor Comissário que, nos últimos anos, conheci muitos cidadãos irlandeses que foram vítimas de editores de directórios de empresas que utilizam práticas fraudulentas. Conheci, por exemplo, uma secretária de uma escola que pagou mais de 2 000 euros porque a escola não tinha capacidade para os pagar e porque se sentia responsável por ter sido ela quem assinara o formulário. Sentia igualmente que havia sido muito imprudente. Achava que ninguém poderia ser tão estúpido a ponto de fazer o que ela fizera, não realizando, obviamente, que isso acontece a outras pessoas a toda a hora. Conheci uma senhora idosa cujo marido era taxista. Ela recebeu um formulário que continha alguns erros. Pensando que se limitara a corrigir os erros, enviou o formulário de volta e, a partir daí, recebeu cartas ameaçadoras durante dois anos. Estava aterrorizada com as cartas ao ponto de ter medo de as abrir quando chegavam à sua caixa de correio. Eu não lhe podia dizer para não pagar o dinheiro. Limitava-me a dizer-lhe que, se estivesse no seu lugar, não pagaria. Era o melhor conselho que lhe podia dar. Existem numerosos outros exemplos, de que sei que já ouviram falar. A verdade é que os cidadãos esperam estar protegidos pela legislação Europeia e não conseguem perceber por que razão a legislação Europeia não os protege nestes casos. Existe aqui uma ambiguidade. Como referi, digo aos cidadãos que acredito que eles estão protegidos, mas não o posso garantir. Tanto quanto julgo saber, e a título de exemplo, uma destas empresas foi condenada numa região de Espanha e, no entanto, a única coisa que fez foi simplesmente mudar-se para outra região e continuar a sua actividade. Um dos assuntos que preocupa os cidadãos é não estarem seguros de como funcionam os sistemas jurídicos noutros países. Podem sentir que no seu Estado-Membro estão protegidos, mas não estão seguros quanto à forma como as coisas se passam noutro Estado-Membro. De igual modo, se estas empresas se deslocarem para fora da UE, essa é uma situação que também os preocupa. É bom ouvir, portanto, que a Comissão partilha a nossa preocupação e que está a insistir numa maior cooperação entre os Estados-Membros, bem como a analisar novamente casos transfronteiriços e a procurar informar os cidadãos e as empresas. Senhor Comissário, V. Exa. afirmou que a situação é urgente, mas ela é urgente há muito, muito tempo. Os cidadãos apercebem-se de que há numerosos domínios em que a legislação da UE tem impacto nas suas vidas e, sendo assim, não conseguem compreender por que não estão protegidos das empresas fraudulentas. Pedir-lhe-ia, Senhor Comissário, que entendesse que a palavra "urgente" significa "já"."@pt17
"Dnă președintă, aș dori să îi spun dlui comisar că în ultimii ani am întâlnit mulți cetățeni irlandezi care au fost victimele companiilor editoare de anuare profesionale înșelătoare. De exemplu, am întâlnit o secretară de la o școală care a plătit peste 2 000 de euro, deoarece școala nu își putea permite să le plătească, iar ea se simțea responsabilă pentru că a semnat formularul. De asemenea, aceasta s-a simțit foarte prost. A crezut că nimeni nu ar putea fi atât de naiv încât să facă ceea ce a făcut ea însăși, fără să își dea seama, desigur, că acest lucru li se întâmplă oamenilor tot timpul. Am întâlnit o doamnă mai în vârstă al cărei soț era șofer de taxi. Aceasta a primit un formular care conținea unele erori. A crezut că corecta erorile și a trimis formularul înapoi, iar ulterior a primit scrisori de amenințare timp de doi ani. A fost atât de terorizată de aceste scrisori, încât îi era frică să deschidă o scrisoare atunci când o primea. Nu am putut-o sfătui să nu plătească banii. Tot ce am putut spune a fost că, dacă aș fi fost în locul său, nu aș plăti acei bani. Acesta a fost cel mai bun sfat pe care i l-am putut da. Există multe alte exemple pe care știu că le-ați auzit. Adevărul este că cetățenii se așteaptă să fie protejați de legislația europeană și nu pot înțelege de ce legislația europeană nu îi protejează în acest sens. Există o ambiguitate aici. După cum am spus, eu le spun cetățenilor că cred că sunt protejați, dar nu pot garanta acest lucru. De exemplu, înțeleg că una dintre aceste companii a fost condamnată într-o regiune din Spania și totuși, tot ce a făcut a fost pur și simplu să se mute în altă regiune și să își continue activitatea. Una dintre problemele care se referă la cetățeni este faptul că nu sunt siguri de modul în care sistemele juridice funcționează în alte țări. Aceștia pot simți că în cadrul propriului lor stat membru vor fi protejați, dar nu sunt siguri ce se întâmplă într-un alt stat membru. În același timp, sunt la fel de preocupați dacă aceste companii se mută în afara UE. Prin urmare, este bine să aud că Comisia ne împărtășește îngrijorarea și face presiuni pentru cooperarea între statele membre, că analizează din nou cazurile transfrontaliere și încearcă să informeze cetățenii și companiile. Dle comisar, ați spus că situația este urgentă, dar este urgentă de foarte, foarte multă vreme. Cetățenii constată că există multe domenii în care legislația UE are impact asupra vieții lor și astfel nu pot înțelege de ce nu sunt protejați de companiile frauduloase. Aș dori să vă rog, dle comisar, să înțelegeți că termenul „urgent” înseamnă „acum”."@ro18
"Chcela by som pánovi komisárovi povedať, že v priebehu niekoľkých uplynulých rokov som sa stretla s mnohými írskymi občanmi, ktorí sa stali obeťami klamlivých adresárových spoločností. Stretla som sa napríklad s tajomníčkou školy, ktorá zaplatila vyše 2 000 EUR, pretože škola si to nemohla dovoliť, a tajomníčka pociťovala zodpovednosť, pretože formulár podpísala ona. Cítila sa aj veľmi hlúpo. Domnievala sa, že nikto by nemohol byť taký hlúpy, aby urobil to čo ona, a neuvedomila si, samozrejme, že takéto veci sa ľuďom dejú neustále. Stretla som sa so staršou dámou, ktorej manžel bol taxikár. Dostala formulár, na ktorom sa nachádzalo pár chýb. Napadlo jej, že tie chyby iba opraví, formulár poslala späť a následne dva roky dostávala výhražné listy. Tieto listy jej naháňali takú hrôzu, že sa bála otvárať listy, ktoré jej prišli. Nemohla som jej povedať, aby to neplatila. Mohla som jej povedať iba to, že ak by som bola na jej mieste, neplatila by som to. To bola tá najlepšia rada, akú som jej mohla dať. Viem, že ste počuli o mnohých ďalších prípadoch. Je pravda, že občania očakávajú, že ich európske právne predpisy budú chrániť, a nechápu, prečo ich tieto predpisy v tejto súvislosti nechránia. Je tu istá dvojznačnosť. Ako som povedala, občanom hovorím, že podľa môjho názoru sú chránení, nemôžem im to však zaručiť. Podľa mojich informácií bola napríklad jedna z týchto spoločností v jednom španielskom regióne odsúdená za trestný čin a jediné, čo urobila, bolo, že sa jednoducho presunula do iného regiónu a pokračovala vo svojej činnosti. Jedna z vecí, ktorá sa týka občanov, je, že si nie sú istí, ako funguje právny systém v iných krajinách. Môžu sa domnievať, že v rámci svojho vlastného členského štátu sú chránení, ale nie sú si istí, či to platí v inom členskom štáte. A podobne, ak sa tieto spoločnosti presunú mimo EÚ, bude ich trápiť rovnaká otázka. Je preto dobré počuť, že Komisia sa stotožňuje s našimi obavami a že presadzuje spoluprácu medzi členskými štátmi a znova skúma cezhraničné prípady a snaží sa informovať občanov a spoločnosti. Pán komisár, povedali ste, že situácia je naliehavá, taká je však už veľmi, veľmi dlho. Občania vidia mnohé oblasti, v ktorých právne predpisy EÚ ovplyvňujú ich životy, a tak nedokážu pochopiť, prečo nie sú chránení pred podvodnými spoločnosťami. Chcela by som vás požiadať, pán komisár, aby ste pochopili, že „bezodkladne“ znamená „teraz“."@sk19
"Gospa predsednica, komisarju bi povedala, da sem v zadnjih letih spoznala veliko irskih državljanov, ki so bili žrtve zavajajočih podjetij za imeniške storitve. Spoznala sem na primer tajnico šole, ki je plačala več kot 2000 EUR, ker šola tega ni mogla plačati, sama pa se je počutila odgovorno, ker je podpisala obrazec. Počutila se je tudi zelo trapasto. Mislila je, da nihče ni tako neumen, da bi naredil kaj takega kot ona, ne da bi seveda vedela, da se ljudem to dogaja ves čas. Spoznala sem starejšo žensko, katere mož je bil taksist. Prejela je obrazec, na katerem je bilo nekaj napak. Hotela je samo popraviti napake in je obrazec poslala nazaj, potem pa je dve leti prejemala grozilna pisma. Zaradi teh pisem je bila tako prestrašena, da se je bala odpreti pismo, ko ga je dobila. Nisem ji mogla reči, naj ne plača. Lahko sem rekla le, da jaz na njenem mestu ne bi plačala. Boljšega nasveta ji nisem mogla dati. Vem, da ste slišali za veliko drugih primerov. Državljani namreč pričakujejo, da jih evropska zakonodaja ščiti, in ne razumejo, zakaj jih v zvezi s tem ne ščiti. To področje je nejasno. Kot sem rekla, državljanom pravim, da so po mojem mnenju zaščiteni, vendar tega ne morem zagotoviti. Kolikor vem, je bilo na primer eno od teh podjetij obsojeno v eni od španskih regiji, pa se je zgolj preselilo v drugo regijo in še naprej deluje. Državljani so zaskrbljeni tudi zato, ker ne vedo natančno, kako delujejo pravni sistemi v drugih državah. Morda menijo, da bodo v svoji državi članici zaščiteni, vendar ne vedo natančno, kaj se bo zgodilo v drugi državi članici. Zaradi tega so zaskrbljeni tudi, če se ta podjetja preselijo v državo zunaj EU. Zato je dobro, da se Komisija strinja z našimi pomisleki, da si prizadeva za sodelovanje med državami članicami, da ponovno preučuje čezmejne primere ter poskuša obveščati državljane in podjetja. Komisar, rekli ste, da je položaj nujen, vendar je nujen že zelo, zelo dolgo. Državljani vidijo, da zakonodaja EU vpliva na njihovo življenje na številnih področjih, zato ne razumejo, zakaj niso zaščiteni pred goljufivimi podjetji. Prosila bi vas, komisar, da razumete, da beseda „nujen“ pomeni „zdaj“."@sl20
"Fru talman! Jag vill nämna för kommissionsledamoten att jag under de senaste åren har träffat många irländska medborgare som drabbats av oseriösa katalogföretag. Jag har bland annat träffat en skolsekreterare som ur egen kassa betalat drygt 2 000 euro. Skolan hade inte råd och hon kände sig skyldig eftersom det var hon som hade undertecknat formuläret. Dessutom kände hon sig mycket dum. Hon trodde inte att det fanns någon annan som kunde göra något så dumt som det hon hade gjort. Hon insåg inte att detta händer människor hela tiden. Jag har också träffat en äldre kvinna vars man var taxichaufför. Hon fick ett formulär som innehöll en del fel. Hon rättade till dessa felaktigheter och skickade tillbaka formuläret. Det ledde till att hon under två års tid fick hotfulla brev. Hon blev så terroriserad av dessa brev att hon knappt vågade öppna dem när hon fick dem i brevlådan. Jag kunde inte säga åt henne att inte betala pengarna. Det enda jag kunde säga var att jag själv inte skulle ha betalat om jag hade varit i hennes situation. Det var det bästa rådet jag kunde ge henne. Det finns många andra exempel som jag vet att ni redan känner till. Sanningen är den att medborgarna förväntar sig att EU:s lagstiftning ska ge dem skydd, och de kan inte förstå varför den inte gör det i det här fallet. Det finns en tvetydighet här. Som jag redan nämnt säger jag till medborgarna att de är skyddade, men jag kan inte garantera det. Så vitt jag vet fälldes t.ex. ett av dessa företag i en region i Spanien, men det enda som hände var att företaget flyttade till en annan region och fortsatte sin verksamhet där. En sak som bekymrar medborgarna är att de inte är säkra på hur det juridiska systemet fungerar i andra länder. De kanske känner att de är skyddade i sina egna medlemsstater, men att de är osäkra på vad som gäller i en annan medlemsstat. Och på samma sätt är de bekymrade över vad som skulle hända om dessa företag förflyttade sig utanför EU. Därför är det skönt att höra att kommissionen delar vår oro och går in för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna och att man återigen tittar närmare på gränsöverskridande ärenden och försöker informera medborgare och företag. Günther Oettinger, du sade att läget är akut, men det har det ju varit under mycket, mycket lång tid. Medborgarna ser att EU-lagstiftningen påverkar deras liv på många områden. Därför kan de inte förstå varför den inte kan skydda dem från bedrägliga företag. Jag vill därför understryka för kommissionsledamoten att ”akut” betyder ”nu”."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin,"18,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph