Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-08-Speech-3-721-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110608.27.3-721-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, Commissioner, Mongolia is rich in mineral resources such as copper, coal, tungsten (wolfram), tin and gold. This makes her an extremely appealing economic partner. But, while pursuing our economic interests, we should also use the opportunity to apply conditionality in order to encourage Mongolia to start with much-needed reforms. There are severe problems in Mongolia, with rampant corruption, lack of good governance and insufficient international cooperation. Furthermore, there are also some pressing issues with the management of her natural resources. At the moment, the mineral reserves of Mongolia are rigorously exploited by many foreign companies with the complicity of the Mongolian Government. This has led to a situation where the people of Mongolia are not benefiting from the country’s resources. They must work in very poor conditions, with some workers, for example, extracting gold with mercury. Mercury fumes are causing irreversible harm to the health of such workers. But that is not all. There are many children born in Mongolia with deformities and incurable diseases as a result of harmful workplace conditions. The Mongolian economy is also facing challenges both because of export duties and import bans that Russia and China have been imposing and owing to technical shortcomings. Livestock constitutes about 80% of Mongolia's agricultural output, but meat cannot be exported as there are insufficient facilities for quality control. If we are committed to pursuing a Partnership and Cooperation Agreement, then we should help Mongolia overcome the problems that the country is facing in order to develop socially, economically and ecologically sustainable relations."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, Mongolsko je bohaté na nerostné zdroje, jako je měď, uhlí, wolfram, cín a zlato. To z něj činí mimořádně zajímavého hospodářského partnera. Ale při sledování vlastních hospodářských zájmů bychom také měli využít příležitosti k uplatnění principu podmíněnosti, abychom Mongolsko podpořili, pokud jde o zahájení potřebných reforem. V Mongolsku jsou velké problémy s přebujelou korupcí, nedostatkem dobré správy a nedostatečnou mezinárodní spoluprací. Dále jsou tu některé naléhavé otázky týkající se správy jeho přírodních zdrojů. V současnosti jsou nerostné zdroje Mongolska bezohledně využívány mnoha zahraničními společnostmi za spoluúčasti mongolské vlády. To vedlo k situaci, kdy lidé v Mongolsku nemají prospěch ze zdrojů své země. Musejí pracovat ve velmi ubohých podmínkách, kdy například někteří pracovníci těží zlato pomocí rtuti. Rtuťové výpary nevratně poškozují zdraví těchto pracovníků. Ale to není všechno. V Mongolsku se rodí mnoho dětí s deformacemi a nevyléčitelnými chorobami v důsledku škodlivých pracovních podmínek. Mongolské hospodářství rovněž čelí problémům kvůli vývozním clům a zákazům dovozu, které na ně uvalily Rusko a Čína, a kvůli technickým závadám. Dobytek představuje zhruba 80 % zemědělské produkce Mongolska, ale maso nelze vyvážet, protože v zemi je nedostatek zařízení pro kontrolu kvality. Chceme-li dodržovat dohodu o partnerství a spolupráci, měli bychom Mongolsku pomoci překonat problémy, kterým země čelí, aby mohlo rozvíjet sociálně, ekonomicky a ekologicky udržitelné vztahy."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær! Mongoliet er rigt på mineralressourcer som kobber, kul, tungsten (wolfram), tin og guld. Dette gør landet til en meget tiltrækkende økonomisk partner. Samtidig med at vi forfølger vores økonomiske interesser, bør vi imidlertid også udnytte muligheden for at sikre konditionalitet for at tilskynde Mongoliet til at påbegynde de meget nødvendige reformer. Der er store problemer i Mongoliet med voldsom korruption, mangel på god regeringsførelse og utilstrækkeligt internationalt samarbejde. Desuden er der også nogle presserende problemer med forvaltningen af naturressourcerne. I øjeblikket udnyttes Mongoliets mineralreserver kraftigt af mange udenlandske virksomheder med den mongolske regerings medvirken. Dette har skabt en situation, hvor Mongoliets befolkning ikke får noget ud af landets ressourcer. De arbejder under meget dårlige forhold, hvor nogle arbejdstagere f.eks. udvinder guld med kviksølv. Kviksølvdampe forårsager uoprettelig skade på arbejdstagernes helbred. Og det er ikke alt. Der fødes mange børn i Mongoliet med deformiteter og uhelbredelige sygdomme som følge af skadelige arbejdsforhold. Den mongolske økonomi står også over for udfordringer som følge af både de eksportafgifter og importforbud, som Rusland og Kina har pålagt, samt tekniske mangler. Kvægbrug udgør omkring 80 % af Mongoliets landbrugsproduktion, men kødet kan ikke eksporteres på grund af de utilstrækkelige kvalitetskontrolfaciliteter. Hvis vi virkelig ønsker at indgå en partnerskabs- og samarbejdsaftale, bør vi hjælpe Mongoliet med at løse de problemer, som landet står over for, for at skabe sociale, økonomiske og miljømæssigt bæredygtige forbindelser."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, die Mongolei ist reich an Ressourcen wie Kupfer, Kohle, Wolfram, Zinn und Gold. Das macht sie zu einem überaus interessanten Wirtschaftspartner. Bei der Verfolgung unserer wirtschaftlichen Interessen sollten wir jedoch auch die Gelegenheit nutzen, Bedingungen für unsere Zusammenarbeit zugrunde zu legen, um die Mongolei zur Einleitung dringend benötigter Reformen zu ermutigen. Es gibt ernste Probleme in der Mongolei, beispielsweise maßlose Korruption, eine mangelhafte Governance und eine unzureichende internationale Zusammenarbeit. Außerdem gibt es dringliche Probleme hinsichtlich der Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen. Momentan werden die Mineralvorkommen der Mongolei mithilfe der mongolischen Regierung rigoros von zahlreichen ausländischen Unternehmen ausgebeutet. Dies hat zu einer Situation geführt, in der das mongolische Volk nicht von den Ressourcen des Landes profitiert. Die Menschen arbeiten unter sehr schlechten Bedingungen. Einige Arbeiter extrahieren beispielsweise Gold mit Quecksilber. Quecksilberdämpfe führen zu irreversiblen Gesundheitsschäden dieser Arbeiter. Das ist jedoch nicht alles. Viele Kinder in der Mongolei werden als Folge schlechter Arbeitsbedingungen mit Missbildungen und unheilbaren Krankheiten geboren. Weitere Herausforderungen, denen sich die mongolische Wirtschaft stellen muss, sind Ausfuhrzölle und von Russland und China verhängte Einfuhrverbote sowie technische Mängel. Die Viehzucht mach etwa 80 % der Agrarproduktion der Mongolei aus. Das Fleisch kann jedoch aufgrund der mangelhaften Einrichtungen zur Qualitätskontrolle nicht exportiert werden. Wenn wir uns im Rahmen eines Partnerschafts- und Kooperationsabkommen verpflichten, dann sollten wir der Mongolei im Hinblick auf die Entwicklung gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiger Beziehungen bei der Lösung der Probleme helfen, mit denen das Land derzeit zu kämpfen hat."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Μογγολία είναι πλούσια σε ορυκτούς πόρους, όπως είναι ο χαλκός, ο άνθρακας, το βολφράμιο, ο κασσίτερος και ο χρυσός. Αυτό την καθιστά έναν εξαιρετικά ελκυστικό οικονομικό εταίρο. Όμως, ενώ προωθούμε τα οικονομικά μας συμφέροντα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία για να εφαρμόσουμε όρους προκειμένου να ενθαρρύνουμε τη Μογγολία να ξεκινήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη Μογγολία με την ανεξέλεγκτη διαφθορά, την έλλειψη χρηστής διακυβέρνησης και την ανεπαρκή διεθνή συνεργασία. Επιπλέον, υπάρχουν επίσης ορισμένα επείγοντα ζητήματα με τη διαχείριση των φυσικών της πόρων. Επί του παρόντος, τα ορυκτά αποθέματα της Μογγολίας τα εκμεταλλεύονται σκληρά πολλές ξένες εταιρείες με τη συνενοχή της κυβέρνησης της Μογγολίας. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου ο λαός της Μογγολίας δεν επωφελείται από τους πόρους της χώρας. Αναγκάζονται να εργάζονται κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες, με ορισμένους εργάτες, για παράδειγμα, να εξάγουν χρυσό με τη βοήθεια υδραργύρου. Οι αναθυμιάσεις από τον υδράργυρο προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία αυτών των εργατών. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν πολλά παιδιά που γεννιούνται στη Μογγολία με δυσμορφίες και ανίατες ασθένειες ως αποτέλεσμα επιβλαβών εργασιακών συνθηκών. Η οικονομία της Μογγολίας αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις λόγω των εξαγωγικών δασμών και των απαγορεύσεων των εισαγωγών που επιβάλλουν η Ρωσία και η Κίνα και λόγω τεχνικών αδυναμιών. Το ζωικό κεφάλαιο συνιστά περίπου το 80% της γεωργικής παραγωγής της Μογγολίας, όμως δεν μπορεί να γίνει εξαγωγή του κρέατος, καθώς οι εγκαταστάσεις για τον έλεγχο της ποιότητας είναι ανεπαρκείς. Εάν έχουμε δεσμευτεί να έχουμε μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, τότε πρέπει να βοηθήσουμε τη Μογγολία να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα προκειμένου να αναπτύξουμε κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά βιώσιμες σχέσεις."@el10
"Señora Presidenta, señor Comisario, Mongolia es un país rico en recursos minerales como el cobre, el carbón, el tungsteno o wolframio, el estaño y el oro. Todo ello le hace un socio económico muy atractivo. Sin embargo, podemos velar por nuestros intereses económicos y, al mismo tiempo, aprovechar la oportunidad de exigir unas ciertas condiciones por las que Mongolia debería empezar a emprender una serie de reformas realmente necesarias. Mongolia tiene graves problemas: hay corrupción por doquier, falta una buena gobernanza y la cooperación internacional es insuficiente. Además, hay algunos problemas urgentes relativos a la gestión de sus recursos naturales. En estos momentos, algunas empresas extranjeras están explotando rigurosamente las reservas de recursos minerales de Mongolia con el beneplácito del Gobierno de Mongolia. Como consecuencia, los ciudadanos de Mongolia no sacan ningún beneficio de los recursos del país. Sus condiciones de trabajo son pésimas. Algunos trabajadores, por ejemplo, utilizan mercurio para extraer oro. La inhalación de mercurio provoca daños irreversibles para la salud de los trabajadores. Pero eso no es todo. En Mongolia, muchos niños han nacido con deformidades o enfermedades incurables debido a las malas condiciones de salud en el trabajo. La economía mongola también está en apuros debido a los derechos de exportación y a la prohibición a las importaciones impuesta por Rusia y China por motivos técnicos. El ganado constituye el 80 % de la producción agrícola mongola, pero la carne no se puede exportar porque no cuentan con suficientes instalaciones donde efectuar los controles de calidad. Si realmente queremos firmar un acuerdo de asociación y cooperación con Mongolia, deberíamos ayudarla a superar los problemas del país para poder entablar relaciones sostenibles desde el punto de vista social, económico y medioambiental."@es21
". – Austatud juhataja, volinik! Mongoolia on rikas selliste maavarade poolest nagu vask, süsi, volfram, tina ja kuld. See muudab riigi äärmiselt külgetõmbavaks majanduspartneriks. Enda majanduslikke huve taga ajades peaksime siiski kasutama võimalust ka tingimuslikkuse kohaldamiseks, et julgustada Mongooliat alustama väga vajalike reformidega. Mongoolias on suuri probleeme, nagu lokkav korruptsioon, hea juhtimistava puudumine ja ebapiisav rahvusvaheline koostöö. Lisaks on mõned pakilised küsimused ka maavarade majandamisega. Hetkel kasutavad Mongoolia maavaravarusid järjepidevalt ära paljud välisettevõtted, tehes koostööd Mongoolia valitsusega. See on viinud olukorrani, kus Mongoolia inimesed ei saa oma riigi ressurssidest kasu. Nad peavad töötama väga kehvades tingimustes ja mõned töölised peavad näiteks ammutama kulda koos elavhõbedaga. Elavhõbeda aurud põhjustavad pöördumatut kahju nende töötajate tervisele. Sellest üksi aga ei piisa. Mongoolias sünnib kahjulike töötingimuste tagajärjel palju väärarengu ja ravimatute haigustega lapsi. Mongoolia majandus seisab samuti silmitsi katsumustega nii ekspordimaksude kui ka impordikeeldude pärast, mille Venemaa ja Hiina on kehtestanud, ja tehniliste puudujääkide tõttu. Loomakarjad moodustavad 80% Mongoolia põllumajandustoodangust, aga liha ei saa eksportida, sest puuduvad piisavad kvaliteedikontrolli rajatised. Kui oleme pühendunud partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimisele, peaksime aitama Mongoolial ületada probleemid, millega riik silmitsi seisab, et arendada sotsiaalselt, majanduslikult ja ökoloogiliselt jätkusuutlikke suhteid."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Mongolialla on runsaasti mineraalivaroja, kuten kuparia, hiiltä, volframia, tinaa ja kultaa. Tämä tekee siitä hyvin houkuttelevan talouskumppanin. Samalla, kun tavoittelemme taloudellisia etujamme, meidän olisi myös käytettävä tilaisuutta soveltaa ehtoja, joilla rohkaistaan Mongoliaa aloittamaan kipeästi kaivatut uudistukset. Mongoliassa on vakavia ongelmia, hillitöntä korruptiota, hyvän hallintotavan puutetta ja riittämätöntä kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi on eräitä kiireellisiä asioita, jotka liittyvät maan luonnonvarojen hallintaan. Useat ulkomaiset yritykset käyttävät nyt perusteellisesti hyväksi Mongolian mineraalivaroja Mongolian hallituksen avulla. Tämä on johtanut sellaiseen tilanteeseen, jossa Mongolian kansalaiset eivät hyödy maan varoista. Heidän on esimerkiksi työskenneltävä hyvin kehnoissa oloissa, ja jotkut työntekijät joutuvat esimerkiksi uuttamaan kultaa elohopean avulla. Elohopeahöyryt aiheuttavat peruuttamatonta vahinkoa tällaisten työntekijöiden terveydelle. Mutta tässä ei ole vielä kaikki. Mongoliassa on syntynyt monia lapsia, joilla on epämuodostumia ja parantumattomia sairauksia työpaikan haitallisten olojen seurauksena. Mongolian talous kohtaa myös haasteita sekä Venäjän ja Kiinan asettamien vientitullien että teknisten puutteiden vuoksi. Karjankasvatus muodostaa noin 80 prosenttia Mongolian maataloustuotannosta, mutta lihaa ei voi viedä muihin maihin, koska laadunvalvontapuitteet ovat riittämättömät. Jos sitoudumme saamaan aikaan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, siinä tapauksessa meidän olisi autettava Mongoliaa selviämään kohtaamistaan ongelmista, jotta voisimme kehittää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävät suhteet."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, la Mongolie est riche en ressources minérales telles que le cuivre, le charbon, le tungstène (wolfram), l’étain et l’or. Cette caractéristique la rend extrêmement attractive pour les partenaires économiques. Cependant, tout en poursuivant nos intérêts économiques, nous devrions également saisir l’occasion d’imposer certaines conditions afin d’encourager la Mongolie à commencer par les réformes les plus nécessaires. La Mongolie rencontre beaucoup de problèmes, avec notamment un niveau élevé de corruption, l’absence de bonne gouvernance et le manque de coopération internationale. De plus, il existe des problèmes urgents dans la gestion de ses ressources naturelles. Pour le moment, les réserves minérales de la Mongolie sont rigoureusement exploitées par plusieurs entreprises étrangères avec la complicité du gouvernement mongol. À cause de cette situation, les Mongols ne tirent aucun bénéfice des ressources de leur pays. Ils doivent travailler dans de très mauvaises conditions, et certains travailleurs, par exemple, extraient de l’or à l’aide de mercure. Les vapeurs de mercure provoquent des dommages irréversibles pour la santé de ces travailleurs. Mais ce n’est pas tout. Beaucoup d’enfants en Mongolie naissent avec des malformations et des maladies incurables à cause de ces conditions de travail. L’économie mongole doit également faire face à des problèmes de droits à l’exportation, mais aussi certaines interdictions d’exportation que la Russie et la Chine lui imposent et qui sont dus à des insuffisances techniques. L’élevage constitue 80 % de la production agricole de la Mongolie, mais la viande ne peut pas être exportée à cause du manque d’installations destinées au contrôle de la qualité. Si nous entendons poursuivre l’accord de partenariat et de coopération, nous devons alors aider la Mongolie à surmonter les problèmes qu’elle rencontre afin de développer des relations socialement, économiquement et écologiquement durables."@fr8
"Elnök asszony, biztos úr, Mongólia gazdag árványi erőforrásokban, idetartozik a réz, a szén, a volfrám, az ón és az arany. Mindez rendkívül vonzó gazdasági partnerré teszi. Ugyanakkor, miközben gazdasági érdekeinket követjük, arra is fel kell használnunk az alkalmat, hogy feltételeket kössünk ki annak érdekében, hogy Mongóliát az égetően szükséges reformok beindítására ösztönözzük. Súlyos problémák vannak Mongóliában a korrupció elburjánzásával, a jó kormányzás hiányával és a nem megfelelő nemzetközi együttműködéssel. Ezen túlmenően, a természeti erőforrásaival való gazdálkodás terén is van néhány sürgősen kezelendő kérdés. Mongólia ásványkincseit jelenleg teljes egészében külföldi vállalatok termelik ki, a mongol kormánnyal összejátszva. Mindez oda vezetett, hogy a mongol nép nem részesül az ország erőforrásaiból fakadó előnyökből. Nagyon rossz körülmények között kell dolgozniuk és vannak olyan munkások, akik például higannyal termelik ki az aranyat. A higanyfüst visszafordíthatatlan egészségkárosodást okoz ezeknél a munkásoknak. Ez azonban még nem minden. Mongóliában sok gyermek születik rendellenességgel és gyógyíthatatlan betegséggel az ártalmas munkakörülmények következtében. A mongol gazdaság további kihívásokkal néz szembe az Oroszország és Kína által kivetett exportvámok és importtilalom, valamint a technikai hiányosságok miatt is. Az állattenyésztés adja a mezőgazdasági végtermékek körülbelül 80%-át, húst azonban mégsem tudnak exportálni, mivel nincsenek meg a minőségellenőrzéshez szükséges megfelelő eszközök. Amennyiben elkötelezettek vagyunk amellett, hogy egy partnerségi és együttműködési megállapodást kössünk Mongóliával, akkor segítenünk kell Mongóliának megoldani az ország előtt álló problémákat annak érdekében, hogy társadalmilag, gazdaságilag és ökológiailag is fenntartható kapcsolatokat tudjunk kialakítani."@hu11
". Signora Presidente, signor Commissario, la Mongolia è un paese ricco di risorse minerarie quali il rame, il carbone, il tungsteno, lo stagno e l’oro, che lo rendono un partner economico estremamente interessante . Ma, oltre a perseguire i nostri interessi economici, dovremmo sfruttare questa opportunità per applicare la condizionalità al fine di incoraggiare la Mongolia ad attuare le riforme tanto necessarie. La Mongolia deve affrontare seri problemi, quali la corruzione dilagante, la mancanza di buona governance e l’insufficiente cooperazione internazionale. Inoltre, ci sono anche delle questioni urgenti riguardanti la gestione delle risorse naturali. Attualmente, con la complicità del governo mongolo, le riserve minerarie della Mongolia sono sfruttate da molte imprese straniere. Ciò ha dato origine a una situazione in cui i cittadini mongoli non traggono beneficio dalle risorse del paese, bensì sono costretti a lavorare in pessime condizioni: alcuni lavoratori, ad esempio, estraggono l’oro usando il mercurio, i cui vapori provocano danni irreversibili alla salute. Ma non è tutto: in Mongolia, molti bambini nascono con deformità e malattie incurabili a causa delle pessime condizioni dei luoghi di lavoro. L’economia mongola sta anche affrontando delle sfide causate sia dai dazi all’esportazione e dai divieti all’importazione imposti da Russia e Cina, che dalle carenze tecniche. Il bestiame rappresenta circa l’80 per cento della produzione agricola della Mongolia, ma la carne non può essere esportata dal momento che le strutture per il controllo qualità sono insufficienti. Se intendiamo davvero perseguire un accordo di partenariato e cooperazione, allora dovremmo aiutare la Mongolia a superare i problemi che sta affrontando per sviluppare relazioni sostenibili dal punto di vista sociale, economico ed ecologico."@it12
"Ponia pirmininke, Komisijos nary, Mongolijoje gausu mineralinių išteklių, pvz., vario, anglių, volframo, alavo ir aukso. Dėl to ji labai patraukli ekonominė partnerė. Bet, siekdami savo ekonominių interesų, taip pat turėtume pasinaudoti proga taikyti tam tikras sąlygas, siekiant paskatinti Mongoliją pradėti reformas, kurių labai reikia. Mongolija turi rimtų problemų – ji nesuvaldo korupcijos, nėra tinkamai valdoma ir nepakankamai bendradarbiauja tarptautiniu lygmeniu. Be to, yra keletas neatidėliotinų klausimų, susijusių su jos gamtos išteklių valdymu. Šiuo metu Mongolijos mineralinių išteklių atsargas negailestingai naudoja daugelis užsienio įmonių, prie to prisideda ir Mongolijos vyriausybė. Dėl to Mongolijos žmonės negauna naudos iš šios šalies gamtos išteklių. Jie turi dirbti labai sudėtingomis sąlygomis, kai kurie darbininkai, pvz., išgauna auksą ir gyvsidabrį. Gyvsidabrio garai daro negrįžtamą žalą darbuotojų sveikatai. Bet tai dar ne viskas. Dėl kenksmingų tėvų darbo sąlygų Mongolijoje gimsta daug išsigimusių ir nepagydomomis ligomis sergančių vaikų. Mongolijos ekonomika taip pat patiria sunkumų dėl Rusijos ir Kinijos taikomo eksporto muito ir importo draudimo ir dėl procedūrinių trūkumų. Gyvulininkystė sudaro apie 80 proc. Mongolijos žemės ūkio produkcijos, bet mėsos negalima eksportuoti, nes nėra pakankamai galimybių tikrinti jos kokybę. Jeigu norime siekti įgyvendinti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, turėtume padėti Mongolijai įveikti problemas, su kuriomis ji susiduria, kad ji galėtų plėtoti socialiniu, ekonominiu ir ekologiniu požiūriu tvarius santykius."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisār! Mongolija ir bagāta ar tādiem derīgajiem izrakteņiem kā varš, akmeņogles, volframs, alva un zelts. Tas Mongoliju padara par īpaši pievilcīgu partneri saimnieciskajā jomā. Taču, īstenojot mūsu ekonomikas intereses, mums arī jāizmanto izdevība piemērot nosacījumu, lai mudinātu Mongoliju uzsākt nepieciešamās reformas. Mongolijā ir nopietnas problēmas ar plašu korupcijas līmeni, labas pārvaldības trūkumu un nepietiekamu starptautisko sadarbību. Turklāt ir arī daži neatliekami jautājumi saistībā ar dabas resursu pārvaldību. Pašlaik Mongolijas derīgo izrakteņu rezerves, līdzdarbojoties Mongolijas valdībai, intensīvi izmanto daudzi ārzemju uzņēmumi. Tas ir izraisījis situāciju, kurā Mongolijas iedzīvotāji negūst labumu no valsts resursiem. Viņiem jāstrādā ļoti sliktos apstākļos, piemēram, daži darba ņēmēji iegūst zeltu ar dzīvsudrabu. Dzīvsudraba dūmi nodara neatgriezenisku kaitējumu šo darba ņēmēju veselībai. Taču tas nav viss. Kaitīgo darba apstākļu dēļ Mongolijā dzimst daudz bērnu ar kroplībām un neārstējamām slimībām. Turklāt Mongolijas ekonomika sastopas ar grūtībām gan tehnisku trūkumu dēļ, gan tāpēc, ka Krievija un Ķīna ir ieviesušas eksporta nodevas un importa aizliegumus. Mājlopi ir 80 % no Mongolijas lauksaimniecības produkcijas, taču gaļu nevar eksportēt, jo trūkst kvalitātes kontroles mehānisma. Ja esam gatavi īstenot Partnerības un sadarbības nolīgumu, mums jāpalīdz Mongolijai pārvarēt problēmas, ar kurām tā saskaras, lai izveidotu sociāli, saimnieciski un ekoloģiski ilgtspējīgas attiecības."@lv13
"Madam President, Commissioner, Mongolia is rich in mineral resources such as copper, coal, tungsten (wolfram), tin and gold. This makes her an extremely appealing economic partner. But, while pursuing our economic interests, we should also use the opportunity to apply conditionality in order to encourage Mongolia to start with much-needed reforms. There are severe problems in Mongolia, with rampant corruption, lack of good governance and insufficient international cooperation. Furthermore, there are also some pressing issues with the management of her natural resources. At the moment, the mineral reserves of Mongolia are rigorously exploited by many foreign companies with the complicity of the Mongolian Government. This has led to a situation where the people of Mongolia are not benefiting from the country’s resources. They must work in very poor conditions, with some workers, for example, extracting gold with mercury. Mercury fumes are causing irreversible harm to the health of such workers. But that is not all. There are many children born in Mongolia with deformities and incurable diseases as a result of harmful workplace conditions. The Mongolian economy is also facing challenges both because of export duties and import bans that Russia and China have been imposing and owing to technical shortcomings. Livestock constitutes about 80% of Mongolia's agricultural output, but meat cannot be exported as there are insufficient facilities for quality control. If we are committed to pursuing a partnership and cooperation agreement, then we should help Mongolia overcome the problems that the country is facing in order to develop socially, economically and ecologically sustainable relations."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, Mongolië is rijk aan delfstoffen zoals koper, steenkool, wolfraam, tin en goud. Dit maakt het land tot een uitermate interessante economische partner. Maar wij moeten, terwijl wij onze economische belangen nastreven, ook de gelegenheid benutten om conditionaliteit te gebruiken die gericht is op het stimuleren van Mongolië om met de noodzakelijke hervormingen te beginnen. Er spelen ernstige problemen in Mongolië, waaronder de algemeen heersende corruptie, het ontbreken van goed bestuur en de onvoldoende internationale samenwerking. Verder is er ook een aantal dringende problemen in verband met het beheer van de natuurlijke rijkdommen. Op dit moment worden de mineraalreserves meedogenloos geëxploiteerd door veel buitenlandse bedrijven met de medeplichtigheid van de regering van Mongolië. Dit heeft ertoe geleid dat de Mongoolse bevolking niet profiteert van de rijkdommen van het land. Zij moeten in erg slechte omstandigheden werken. Sommige arbeiders moeten bijvoorbeeld goud winnen met behulp van kwik. De kwikdampen veroorzaken onherstelbare schade aan de gezondheid van deze arbeiders. Maar dat is nog niet alles. Tengevolge van schadelijke omstandigheden op de werkplek worden er in Mongolië veel kinderen geboren met misvormingen en ongeneeslijke ziekten. Ook de economie van Mongolië heeft te kampen met problemen, zowel door de uitvoerrechten en het invoerverbod van Rusland en China, als door technische tekortkomingen. De veeteelt maakt ongeveer 80 procent uit van de landbouwproductie van Mongolië, maar het vlees kan niet worden geëxporteerd omdat er onvoldoende voorzieningen zijn voor de kwaliteitscontrole. Als wij ons willen blijven inzetten voor een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst, dan moeten wij Mongolië helpen bij het oplossen van de problemen waar het land mee te kampen heeft om sociaal, economisch en ecologisch duurzame betrekkingen te ontwikkelen."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Mongolia jest krajem bogatym w zasoby mineralne, takie jak miedź, węgiel, wolfram, cyna i złoto. To czyni ją niezwykle atrakcyjnym partnerem gospodarczym. Jednak kierując się naszymi interesami gospodarczymi, powinniśmy jednocześnie wykorzystać okazję i postawić pewne warunki, a także zachęcić Mongolię do podjęcia bardzo potrzebnych reform. W kraju tym obserwujemy poważne problemy, takie jak szerząca się korupcja, brak dobrego zarządzania i niewystarczająca współpraca międzynarodowa. Ponadto istnieją również pilne kwestie związane z gospodarowaniem zasobami naturalnymi Mongolii. Obecnie złoża zasobów mineralnych w tym kraju są eksploatowane przez zagraniczne przedsiębiorstwa przy współudziale rządu Mongolii. Doprowadziło to do sytuacji, w której obywatele Mongolii nie czerpią żadnych korzyści z bogactw swojego kraju. Muszą pracować w bardzo ciężkich warunkach, niektórzy z nich pracują przy wydobywaniu złota w procesie polegającym na wykorzystywaniu rtęci. Opary rtęci powodują nieodwracalne szkody dla ich zdrowia. Jednak to nie wszystko. Wiele dzieci w Mongolii rodzi się z deformacjami i nieuleczalnymi chorobami wynikającymi ze szkodliwych warunków pracy rodziców. Gospodarka Mongolii staje również w obliczu wyzwań z powodu ceł eksportowych oraz zakazów importu, które Rosja i Chiny nakładają na ten kraj, oraz z powodu jego ograniczeń technologicznych. Zwierzęta gospodarskie stanowią nadal 80 % produkcji rolnej Mongolii, jednak mięso nie może być eksportowane ze względu na zbyt skromne zaplecze do kontroli jakości. Jeżeli zobowiązujemy się do realizowania umowy o partnerstwie i współpracy, to, - aby rozwijać z Mongolią trwałe stosunki społeczne, gospodarcze i w dziedzinie ochrony środowiska – powinniśmy pomóc temu krajowi w pokonaniu problemów, których doświadcza."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, a Mongólia é rica em recursos minerais como o cobre, o carvão, o tungsténio (volfrâmio), o estanho e o ouro. Esta circunstância faz com que seja um parceiro económico extremamente atractivo. Porém, ao mesmo tempo que prosseguimos os nossos interesses económicos, devemos aproveitar também a oportunidade para aplicar a condicionalidade, de modo a incentivar a Mongólia a iniciar reformas muito necessárias. Há graves problemas na Mongólia, que tem uma corrupção desenfreada, falta de boa governação e uma cooperação internacional insuficiente. Além disso, também se colocam algumas questões prementes relativamente à gestão dos seus recursos naturais. Neste momento, as reservas minerais da Mongólia são severamente exploradas por muitas empresas estrangeiras com a cumplicidade do Governo mongol. Este facto levou a uma situação em que o povo da Mongólia não está a beneficiar dos recursos do país. Tem de trabalhar em muito más condições, com alguns trabalhadores, por exemplo, a extraírem o ouro com mercúrio. Os vapores do mercúrio estão a causar danos irreversíveis para a saúde desses trabalhadores. Mas isso não é tudo. Estão a nascer muitas crianças na Mongólia com deformidades e doenças incuráveis em resultado das condições de trabalho nocivas. A economia mongol também está confrontada com desafios resultantes quer dos direitos sobre as exportações quer das proibições de importação que a Rússia e a China têm vindo a impor, bem como devido a insuficiências técnicas. O gado constitui cerca de 80% da produção agrícola da Mongólia, mas a carne não pode ser exportada por não existirem suficientes instalações de controlo da qualidade. Se estamos empenhados em levar por diante um Acordo de Parceria e Cooperação, devemos ajudar a Mongólia a ultrapassar os problemas que enfrenta para desenvolver relações sustentáveis do ponto de vista social, económico e ecológico."@pt17
"Dnă preşedintă, dle comisar, Mongolia este bogată în resurse minerale, cum ar fi: cupru, cărbune, tungsten (wolfram), cositor şi aur. Acest lucru face din aceasta un partener economic extrem de atrăgător. Dar, în timp ce ne urmărim interesele economice, ar trebui să folosim, de asemenea, posibilitatea de a aplica condiţionalitatea pentru a încuraja Mongolia să înceapă reformele atât de necesare. Există probleme grave în Mongolia, legate de corupţia larg răspândită, de lipsa bunei guvernări şi de cooperarea internaţională insuficientă. În plus, există, de asemenea, unele probleme urgente legate de gestionarea resurselor sale naturale. În momentul de faţă, rezervele minerale ale Mongoliei sunt riguros exploatate de multe companii străine cu complicitatea guvernului mongol. Acest lucru a condus la o situaţie în care oamenii din Mongolia nu beneficiază de pe urma resurselor ţării. Aceştia trebuie să lucreze în condiţii foarte precare, unii muncitori, de exemplu, extrag aurul cu ajutorul mercurului. Vaporii de mercur cauzează daune ireversibile pentru sănătatea acestor muncitori. Dar asta nu este totul. Există mulţi copii născuţi în Mongolia cu malformaţii şi boli incurabile, ca urmare a condiţiilor nocive de la locul de muncă. Economia mongolă se confruntă şi cu provocări atât din cauza taxelor de export şi interdicţiilor de import pe care Rusia şi China le-au instituit, precum şi din cauza unor deficienţe tehnice. Efectivele de animale constituie aproximativ 80 % din producţia agricolă a Mongoliei, dar carnea nu poate fi exportată deoarece nu există facilităţi suficiente pentru controlul calităţii. Dacă ne angajăm să continuăm un acord de parteneriat şi cooperare, atunci ar trebui să ajutăm Mongolia să depăşească problemele cu care se confruntă ţara, în scopul de a dezvolta relaţii durabile din punct de vedere social, economic şi ecologic."@ro18
"Mongolsko je bohaté na nerastné zdroje ako meď, uhlie, volfrám, cín a zlato. To ho robí nesmierne príťažlivým hospodárskym partnerom. Pri presadzovaní našich hospodárskych záujmov by sme si však mali klásť podmienky, aby sme podnietili Mongolsko k začatiu prepotrebných reforiem. Mongolsko má vážne problémy s prebujnenou korupciou, nevyhovujúcou správou vecí verejných a nedostatočnou medzinárodnou spoluprácou. Okrem toho sú tu niektoré naliehavé záležitosti týkajúce sa správy jeho prírodných zdrojov. V súčasnosti je nerastné bohatstvo Mongolska nekompromisne drancované mnohými zahraničnými spoločnosťami s požehnaním mongolskej vlády. To vedie k situácii, že Mongoli nemajú úžitok z prírodného bohatstva krajiny. Musia pracovať vo veľmi zlých pracovných podmienkach, pričom niektorí pracovníci napríklad ťažia zlato pomocou ortuti. Ortuťové výpary týmto pracovníkom spôsobujú nezvratné poškodenie zdravia. Ale to nie je všetko. Mnoho detí sa v Mongolsku rodí s deformáciami a neliečiteľnými chorobami v dôsledku škodlivých podmienok na pracovisku. Mongolské hospodárstvo tiež čelí problémom spôsobeným nielen vývoznými clami a zákazom dovozu, ktoré na krajinu uvalili Rusko a Čína, ale i technickými nedostatkami. Hospodárske zvieratá predstavujú 80 % mongolskej poľnohospodárskej produkcie, ale mäso nemožno vyviesť, pretože krajina nemá dostatočné vybavenie na kontrolu kvality. Ak nám záleží na presadení dohody o partnerstve a spolupráci, mali by sme Mongolsku pomôcť prekonať problémy, s ktorými táto krajina zápasí, s cieľom vybudovať sociálne, ekonomicky a ekologicky udržateľné vzťahy."@sk19
"Gospa predsednica, gospod komisar, Mongolija je bogata z rudninami, kot so baker, premog, volfram, kositer in zlato. Zato je izredno privlačna gospodarska partnerica. Pri uresničevanju naših gospodarskih interesov pa moramo izkoristiti tudi priložnost, da s pogoji spodbudimo Mongolijo, naj začne z zelo potrebnimi reformami. Mongolija se spopada z velikimi težavami, kot so nebrzdana korupcija, pomanjkanje dobrega upravljanja in nezadostno mednarodno sodelovanje. Resne težave ima tudi z upravljanjem svojih naravnih virov. Trenutno mongolske zaloge rudnin izkoriščajo le številne tuje družbe ob sodelovanju mongolske vlade. To je privedlo do stanja, v katerem prebivalci Mongolije nimajo koristi od naravnih virov države. Delati morajo v zelo slabih delovnih pogojih, nekateri delavci pa na primer pridobivajo zlato s pomočjo živega srebra. Živosrebrne pare trajno škodujejo zdravju teh delavcev. Toda to še ni vse. V Mongoliji se veliko otrok rodi z deformacijami in neozdravljivimi boleznimi zaradi škodljivih delovnih pogojev. Tudi mongolsko gospodarstvo se spopada z izzivi tako zaradi izvoznih dajatev kot prepovedi uvoza, ki jih uvajata Rusija in Kitajska ter zaradi tehnološke zaostalosti. Živinoreja predstavlja približno 80 % mongolske kmetijske proizvodnje, vendar pa mesa ni mogoče izvažati, ker ni dovolj obratov za kontrolo kakovosti. Če se bomo zavezali, da bomo izvajali sporazum o partnerstvu in sodelovanju, moramo Mongoliji pomagati, da premega težave, s katerimi se država spopada, tako da bomo razvili družbeno, gospodarsko in ekološko trajnostne odnose."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot! Mongoliet är rikt på mineralresurser såsom koppar, kol, tungsten (volfram), tenn och guld. Det gör landet till en ytterst tilltalande ekonomisk partner. Samtidigt som vi eftersträvar våra ekonomiska intressen, bör vi också utnyttja tillfället till att tillämpa villkorlighet för att uppmuntra Mongoliet att inleda välbehövda reformer. Det förekommer allvarliga problem i Mongoliet med hejdlös korruption, brist på god förvaltning och otillräckligt internationellt samarbete. Andra brådskande frågor gäller också hanteringen av landets naturresurser. Mongoliets mineralreserver exploateras för närvarande hårt av flera utländska företag, med den mongoliska regeringens delaktighet. Detta har lett till en situation som innebär att den mongoliska befolkningen inte kan dra nytta av landets resurser. De är tvungna att arbeta under mycket svåra förhållanden, och vissa arbetstagare utvinner till exempel guld med hjälp av kvicksilver. Kvicksilverånga orsakar oåterkalleliga skador på hälsan hos dessa arbetare. Och inte bara det. Det föds många barn i Mongoliet med missbildningar och obotliga sjukdomar som en följd av skadliga arbetsplatsförhållanden. Den mongoliska ekonomin står också inför utmaningar, till följd av både exporttullar och importförbud som Ryssland och Kina har infört, samt på grund av tekniska brister. Kreatursbesättningar står för omkring 80 procent av Mongoliets jordbruksproduktion, men kött kan inte exporteras eftersom det saknas möjligheter att genomföra kvalitetskontroller. Om vi åtagit oss att fullfölja ett partnerskaps- och samarbetsavtal bör vi också hjälpa Mongoliet att övervinna de problem som landet står inför för att utveckla socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara förbindelser."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kristiina Ojuland,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph