Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-08-Speech-3-701-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110608.26.3-701-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Zunächst einmal war ich erstaunt, von einem historisch gebildeten Mann wie dem Herrn Mölzer zu hören, dass es historische russische Einflusszonen in Europa gebe und dass dazu Teile der Europäischen Union wie Rumänien gehören. Die Zeiten des Hitler-Stalin-Paktes sind lange vorbei, und wir sollten in einer Welt der Demokratie so etwas wie eine europäische Monroe-Doktrin vertreten, nämlich dass über das Schicksal und die Politik Europas die Europäer entscheiden. Das heißt nicht, dass wir nicht eine Politik der guten Nachbarschaft und des Dialoges wollen. Aber hier sollte uns auch der Tagungsort Nischni Nowgorod eine gewisse Lehre sein, denn er erinnert an die berühmte Geschichte von den Kaufleuten von Nischni Nowgorod, die glaubten, sich ihre Freiheit und ihre Sicherheit erkaufen zu können und die dann erst recht gehängt wurden. Wir müssen erkennen, dass wir Sicherheit weder mit Geld erkaufen können noch indem wir die Wirklichkeit schönreden, sondern mit einer ehrlichen Partnerschaft. Wir brauchen eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Wir brauchen Energieunabhängigkeit und Energiesicherheit und weniger Abhängigkeit von der russischen Energiepolitik, die nach wie vor für Zwecke der Außenpolitik eingesetzt wird. Und wir brauchen eine klare Sprache bei den Menschenrechten. Hier dürfen wir keine Kompromisse machen. Gerade was Herrn Chodorkowski und Herrn Lebedev jetzt betrifft, muss ich sagen, dass diese Personen endlich freizulassen sind, denn ansonsten wird der Staatsbesuch des russischen Präsidenten hier im Europäischen Parlament wirklich massiv belastet werden. Wir wollen eine Partnerschaft mit einem sich demokratisierenden Russland, aber dazu muss sich Russland demokratisieren, in der Wirklichkeit und nicht nur in unseren Wunschvorstellungen. Deshalb gebe ich dem Kollegen Swoboda Recht, es wird ganz entscheidend auf die kommenden Wahlen ankommen. Dann werden wir sehen, ob sich unsere Partnerschaft mit dem russischen Volk, dem wir tief zugetan sind, zu einer echten Partnerschaft mit dem russischen Staat erweitern lässt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, především bych chtěl říci, že jsem byl překvapen, když jsem slyšel člověka, jako je pan Mölzer, který má velmi dobré historické vzdělání, říkat, že v Evropě jsou historické zóny ruského vlivu a že k nim patří části Evropské unie jako Rumunsko. Doba Hitlerova a Stalinova paktu je dávnou minulostí. V demokratickém světě bychom měli uplatňovat jistý druh evropské Monroeovy doktríny, jinými slovy, že o osudu a politice Evropy rozhodují Evropané. To neznamená, že bychom nechtěli politiku dobrého sousedství a dialogu. Přesto Nižnij Novgorod – místo konání našeho setkání – by mělo sloužit jako výstraha, protože nám připomíná známou historii obchodníků z Nižného Novgorodu, kteří si mysleli, že si mohou koupit svobodu a bezpečnost, a potom byli oběšeni. Musíme si uvědomit, že si bezpečnost nemůžeme koupit penězi nebo úmyslným přehlížením reality, ale můžeme ji získat pouze díky skutečnému partnerství. Potřebujeme společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Potřebujeme energetickou nezávislost a energetickou bezpečnost a menší závislost na ruské energetické politice, která je dosud využívána k zahraničním politickým účelům. Potřebujeme rovněž otevřeně hovořit o lidských právech. Zde si nemůžeme dovolit kompromis. Pokud jde o Michaila Chodorkovského a Platona Lebeděva, řekl bych, že tyto osoby musí být nakonec osvobozeny – jinak bude návštěva ruského prezidenta v Evropském parlamentu zahalena temným mrakem. Chceme mít partnerství s Ruskem, které je v procesu demokratizace, ale aby se tak stalo, musí Rusko přikročit k demokratizaci– a to ve skutečnosti, a ne jen ve zbožných přáních. Proto si myslím, že má pan Swoboda pravdu: nadcházející volby budou rozhodující. Potom uvidíme, zda lze naše partnerství s ruským lidem – na něž jsme velice hrdi – rozšířit na skutečné partnerství s ruským státem."@cs1
"Fru formand! Først må jeg sige, at jeg var meget forbavset over at høre en mand som hr. Mölzer, som er veluddannet i historie, sige, at der er historiske områder med russisk indflydelse i Europa. og at dette omfatter dele af EU som f.eks. Rumænien. Tiden med Hitler-Stalin-pagten er for længst forbi, og vi bør i en demokratisk verden leve efter en slags europæisk Monroedoktrin. Med andre ord bør Europas skæbne og politikker afgøres af europæere. Det betyder ikke, at vi ikke ønsker et godt naboskab og dialog. Men Nizhny Novgorod – hvor vores møde skal afholdes – bør også tjene som advarsel, for det minder os om den berømte historie om de handlende fra Nizhny Novgorod, som mente, at de kunne købe deres frihed og sikkerhed, og derefter blev hængt. Vi må erkende, at vi ikke kan købe sikkerhed for penge eller ved at dække over virkeligheden, men kun gennem et ærligt partnerskab. Vi har brug for en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi har brug for energiuafhængighed og energisikkerhed og mindre afhængighed af den russiske energipolitik, som stadig udnyttes til udenrigspolitiske formål. Vi skal også være klare i mælet omkring menneskerettighederne. Vi må ikke gå på kompromis her. Med hensyn til Mikhail Khodorkovsky og Platon Lebedev vil jeg sige, at disse personer omsider skal løslades – ellers vil den russisk præsidents statsbesøg i Europa-Parlamentet blive afholdt under en stor sort sky. Vi ønsker et partnerskab med et Rusland, som er i færd med en demokratiseringsproces, men for at gøre dette skal Ruslands demokratisering være reel og ikke blot ønsketænkning. Det er derfor, at jeg mener, at hr. Swoboda har ret. Det kommende valg vil være afgørende. Der vil vi se, om vores partnerskab med det russiske folk – som vi holder meget af – kan udvides til et ægte partnerskab med den russiske stat."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι με κατέπληξε το ότι άκουσα έναν άνθρωπο όπως ο κ. Molzer, ο οποίος διαθέτει μεγάλη γνώση της ιστορίας, να λέει ότι υπάρχουν ιστορικές ζώνες ρωσικής επιρροής στην Ευρώπη και ότι σε αυτές περιλαμβάνονται μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ρουμανία. Οι μέρες της συμφωνίας μεταξύ του Χίτλερ και του Στάλιν έχουν περάσει και σε έναν δημοκρατικό κόσμο, θα έπρεπε να εφαρμόζουμε ένα είδος ευρωπαϊκού δόγματος Μονρόε· με άλλα λόγια, ότι η τύχη και οι πολιτικές της Ευρώπης αποφασίζονται από τους Ευρωπαίους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιθυμούμε μια πολιτική καλής γειτονίας και διαλόγου. Ωστόσο, το Nizhny Novgorod –ο χώρος της συνάντησής μας– θα πρέπει να θεωρηθεί και ως προειδοποίηση, διότι μας υπενθυμίζει τη γνωστή ιστορία των εμπόρων του Nizhny Novgorod που πίστευαν ότι μπορούν να εξαγοράσουν την ελευθερία και την ασφάλειά τους και στη συνέχεια τους κρεμούσαν. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να εξαγοράσουμε την ασφάλεια με χρήματα ή ωραιοποιώντας την πραγματικότητα· αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω μιας ειλικρινούς εταιρικής σχέσης. Χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική εξωτερικών υποθέσεων και ασφάλειας. Χρειαζόμαστε ενεργειακή ανεξαρτησία και ενεργειακή ασφάλεια και λιγότερη εξάρτηση από τη ρωσική ενεργειακή πολιτική, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει επίσης να μιλήσουμε με σαφήνεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς στο σημείο αυτό. Όσον αφορά τον Mikhail Khodorkovsky και τον Platon Lebedev, θα ήθελα να δηλώσω ότι τα δύο αυτά άτομα πρέπει επιτέλους να αφεθούν ελεύθερα – διαφορετικά, η επίσημη επίσκεψη του ρώσου προέδρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επισκιαστεί πολύ από αυτό. Επιθυμούμε να έχουμε μια εταιρική σχέση με τη Ρωσία που βρίσκεται σε διαδικασία εκδημοκρατισμού, όμως για να το κάνουμε αυτό, η Ρωσία πρέπει να εκδημοκρατιστεί –στην πράξη και όχι μόνο στους ευσεβείς πόθους μας. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο κ. Swoboda έχει δίκιο: οι επικείμενες εκλογές θα είναι αποφασιστικές. Τότε θα δούμε εάν η εταιρική μας σχέση με τον ρωσικό λαό –ο οποίος μας είναι πολύ συμπαθής– μπορεί να επεκταθεί και να γίνει μια αυθεντική εταιρική σχέση με το ρωσικό κράτος."@el10
"Madam President, firstly, may I say that I was astonished to hear a man such as Mr Mölzer, who is well educated in history, say that there are historical zones of Russian influence in Europe and that this includes parts of the European Union such as Romania. The days of the Hitler-Stalin pact are long gone and in a democratic world, we should be practising a kind of European Monroe Doctrine; in other words, that the fate and the policies of Europe are decided by Europeans. That does not mean that we do not want a policy of good neighbourliness and dialogue. Yet Nizhny Novgorod – the venue for our meeting – should also serve as a warning, because it reminds us of the famous story of the merchants of Nizhny Novgorod who believed that they could buy their freedom and their security and were then hanged. We have to realise that we cannot buy security with money or by glossing over reality; it is only obtainable through honest partnership. We need a common foreign affairs and security policy. We need energy independence and energy security and less dependence on Russian energy policy, which is still being used for foreign policy purposes. We also need to speak clearly on human rights. We cannot afford to compromise here. Where Mikhail Khodorkovsky and Platon Lebedev are concerned, I would state that these individuals must at last be freed – otherwise the state visit by the Russian President to the European Parliament will take place under a huge cloud. We want to have a partnership with a Russia that is in the process of democratising, but to do that, Russia must democratise – in reality and not just in our wishful thinking. That is why I think Mr Swoboda is right: the forthcoming elections will be decisive. Then we will see whether our partnership with the Russian people – of whom we are very fond – can be expanded into a genuine partnership with the Russian state."@en4
"Señora Presidenta, en primer lugar, me he quedado perplejo al oír al señor Mölzer, un hombre con un profundo conocimiento de la historia, decir que en Europa hay un espacio histórico de influencia rusa que abarca a parte de la Unión Europea como, por ejemplo, a Rumanía. Ha pasado mucho tiempo desde el pacto entre Hitler y Stalin. El mundo democrático debería seguir un enfoque europeo similar al de la doctrina Monroe. Es decir, los europeos deberían decidir el destino y las políticas de Europa. Ello no implica que no queramos una buena política de vecindad basada en el diálogo. Sin embargo, Nizhni Novgorod, el lugar de celebración de la cumbre, también debería servirnos de aviso porque nos recuerda la famosa historia de los mercaderes de Nizhni Novgorod que fueron ahorcados por creer que podían comprar su libertad y su seguridad. Tenemos que reconocer que no podemos comprar la seguridad con dinero ni haciendo oídos sordos a la realidad. Solo podremos conseguirla mediante una asociación sincera. Necesitamos una política común de seguridad y asuntos exteriores. Tenemos que ser independientes desde el punto de vista energético y en materia de seguridad energética. Tenemos que depender menos de la política energética rusa, que se sigue utilizando como herramienta política para conseguir sus propósitos en materia de asuntos exteriores. Además, tenemos que ser claros respecto a los derechos humanos. No podemos ceder en este aspecto. En lo que respecta a Mijaíl Jodorkovski y Platón Lébedev, creo que estos individuos deberían, al menos, ser liberados o de otro modo la visita estatal del Presidente ruso al Parlamento Europeo provocará un gran pesar. Queremos tener una asociación con una Rusia implicada en el proceso de democratización, pero para ello es necesaria la auténtica democratización de Rusia y no solo en nuestra cabeza. Por eso creo que el señor Swoboda está en lo cierto: las próximas elecciones serán decisivas. Después veremos si nuestra asociación con el pueblo ruso, a quien le tengo mucho apego, puede convertirse en una auténtica asociación con el Estado ruso."@es21
"Austatud juhataja! Kas tohin esiteks öelda, et olin väga üllatunud, kui kuulsin, et selline mees nagu Andreas Mölzer, kes on ajaloos hästi haritud, ütles, et Euroopas on olemas ajaloolised Venemaa mõju piirkonnad ja need hõlmavad osa Euroopa Liidust, näiteks Rumeeniat. Hitleri ja Stalini pakti päevad on ammu möödas ja demokraatlikus maailmas peaksime praktiseerima omamoodi Euroopa Monroe doktriini; teisisõnu; Euroopa saatuse ja poliitika üle otsustavad eurooplased. See ei tähenda, et me ei soovi heanaaberlikkuse ja dialoogi poliitikat. Nižni Novgorod, meie kohtumise asukoht, peaks siiski olema ka hoiatuseks, sest see tuletab meile meelde kuulsast lugu Nižni Novgorodi kaupmeestest, kes uskusid, et nad saavad osta vabadust ja turvatunnet, ning kes seejärel üles poodi. Me peame aru saama, et me ei saa osta turvatunnet raha abil või reaalsust ilustades; seda on võimalik saavutada ainult ausa partnerluse abil. Vajame ühist välisasjade ja julgeolekupoliitikat. Vajame energiasõltumatust ja energiajulgeolekut ning vähem sõltuvust Venemaa energiapoliitikast, mida endiselt kasutatakse välispoliitilistel eesmärkidel. Samuti peame selgelt rääkima inimõigustest. Me ei tohi siin kompromisse lubada. Mis puutub Mihhail Hodorkovskisse ja Platon Lebedevi, ütleksin, et need inimesed tuleb lõpuks vabastada – vastasel korral toimub Venemaa presidendi riigivisiit Euroopa Parlamenti suure pilve all. Tahame partnerlust Venemaaga, mis on demokratiseerimise protsessis, aga et seda teha, peab Venemaa demokratiseeruma – tegelikkuses ja mitte ainult meie soovunelmates. Seetõttu arvan, et Hannes Swobodal on õigus: saabuvad valimised on otsustava tähtsusega. Siis näeme, kas meie partnerlust Venemaa inimestega, kes meile väga meeldivad, saab laiendada tõeliseks partnerluseks Venemaa riigiga."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan ensin sanoa, että olin ällistynyt kuullessani jäsen Mölzerin kaltaisen hyvin historiaan perehtyneen miehen toteavan, että Euroopassa on Venäjän vaikutuspiiriin kuuluvia historiallisia alueita ja että niihin lukeutuu osia Euroopan unionista, kuten Romania. Hitlerin ja Stalinin sopimuksen päivät ovat jo kaukana menneisyydessä, ja demokraattisessa maailmassa meidän olisi harjoitettava eräänlaista eurooppalaista Monroen oppia. Tämä ei merkitse sitä, että emme halua hyvää naapuruuspolitiikkaa ja keskustelua. Nižnyj Novgorodin, joka on kokouksemme tapahtumapaikka, olisi kuitenkin toimittava myös tarkoituksena, koska se muistuttaa meille kuuluisasta tarinasta, jossa Nižnyj Novgorodin kauppiaat kuvittelivat voivansa ostaa vapautensa ja turvallisuutensa, mutta heidät hirtettiin. Meidän on ymmärrettävä, että emme voi ostaa turvallisuutta rahalla tai kiillottamalla todellisuutta. Se voidaan saavuttaa ainoastaan rehellisellä kumppanuudella. Tarvitsemme yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tarvitsemme energiariippumattomuutta ja energiaturvallisuutta sekä vähemmän riippuvuutta Venäjän energiapolitiikasta, jota käytetään edelleen ulkopoliittisiin tarkoituksiin. Meidän on myös puhuttava selvästi ihmisoikeuksista. Meillä ei ole varaa tehdä kompromisseja tässä asiassa. Mihail Hodorovski ja Platon Lebedev olisi mielestäni vapautettava, muuten Venäjän presidentin valtiovierailu Euroopan parlamenttiin tapahtuu tummien pilvien varjostamana. Haluamme Venäjän kanssa kumppanuuden, joka on demokratisointiprosessin keskellä, mutta sen toteuttamiseksi Venäjän on demokratisoiduttava todellisuudessa eikä pelkästään toiveajattelussa. Sen vuoksi jäsen Swoboda on mielestäni oikeassa. Tulevat vaalit ovat ratkaisevat. Sitten näemme, voidaanko Venäjän kansan, josta pidämme hyvin paljon, kanssa luomaamme kumppanuutta laajentaa aidoksi kumppanuudeksi Venäjän valtion kanssa."@fi7
"Madame la Présidente, tout d’abord, permettez-moi de dire à quel point j’ai été étonné d’entendre un homme comme M. Mölzer, qui connaît très bien l’histoire, dire qu’il existe des zones d’influence russe historiques en Europe et que celles-ci comprennent des parties de l’Union européenne comme la Roumanie. L’époque du pacte entre Hitler et Staline est révolue depuis longtemps et, dans un monde démocratique, nous devons pratiquer une sorte de doctrine Monroe à l’européenne; autrement dit, que le destin et les politiques de l’Europe soient décidés par les Européens. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas d’une politique de bon voisinage et de dialogue. Cependant, Nizhny Novgorod - la ville choisie pour notre réunion - doit également servir d’avertissement, car elle nous rappelle l’histoire célèbre des marchands de Nizhny Novgorod qui croyaient pouvoir acheter leur liberté et leur sécurité et qui y ont été pendus. Nous devons réaliser que nous ne pouvons pas acheter la sécurité avec de l’argent ou en refusant de voir la réalité; on ne peut l’obtenir qu’au prix d’un partenariat honnête. Nous avons besoin d’une politique commune en matière d’affaires étrangères et de sécurité. Nous avons besoin d’indépendance et de sécurité énergétiques et de moins dépendre de la politique énergétique russe, qui est toujours utilisée à des fins de politique étrangère. Nous devons également parler clairement des droits de l’homme. Nous ne pouvons nous permettre aucune compromission à ce sujet. Concernant Mikhail Khodorkovsky et Platon Lebedev, je dirais que ces personnes doivent enfin être libérées - dans le cas contraire, un énorme nuage planera sur la visite d’État du président russe au Parlement européen. Nous voulons un partenariat avec une Russie qui est sur la voie de la démocratisation mais, pour ce faire, la Russie doit se démocratiser - réellement et pas uniquement dans nos douces illusions. C’est pourquoi je pense que M. Swoboda a raison: les prochaines élections seront décisives. Nous pourrons ensuite voir si notre partenariat avec le peuple russe - dont nous nous sentons très proches - peut se transformer en un véritable partenariat avec l’État russe."@fr8
"Elnök asszony, mindenekelőtt hadd mondjam el, hogy megdöbbentett, hogy a történelmet olyan jól ismerő ember, mint Mölzer úr azt mondja, hogy történelmi alapon Európában orosz befolyási övezetek vannak és ebbe az Európai Unió egyes részei is beletartoznak, mint például Románia. A Hitler–Sztálin paktum ideje már régen lejárt és egy demokratikus világban nekünk egyfajta európai Monroe-doktrínát kellene folytatnunk; nevezetesen, hogy Európa sorsáról és politikájáról maguknak az európaiaknak kell dönteniük. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarunk jószomszédi politikát és párbeszédet. Ugyanakkor Nyizsnij Novgorodnak – a találkozónk színhelyének – figyelmeztetésként is szolgálnia kell, mivel a nyizsnij novgorodi kereskedők híres történetét juttatja eszünkbe, akik úgy gondolták, hogy meg tudják vásárolni a szabadságukat és biztonságukat, de végül mégis felakasztották őket. Fel kell ismernünk, hogy a biztonságot nem vásárolhatjuk meg pénzzel, avagy a valóság elkendőzésével; kizárólag őszinte partnerséggel lehet elérni. Közös külpolitikára és biztonságpolitikára van szükségünk. Energiafüggetlenségre és energiabiztonságra van szükségünk, valamint arra, hogy csökkentsük az orosz energiapolitikától való függőségünket, amit még mindig külpolitikai célokra használnak. Az emberi jogokról is világosan kell beszélnünk. Semmilyen kompromisszumot sem köthetünk ezen a területen. Mihail Hodorkovszkijt és Platon Lebegyevet illetően pedig kijelentem, hogy ezeket a személyeket végre szabadon kell engedni – ellenkező esetben az orosz elnök Európai Parlamentnél tett hivatalos látogatását hatalmas felhő fogja beárnyékolni. Egy olyan Oroszországgal akarunk partnerséget, amely rálépett a demokráciához vezető útra, ehhez azonban Oroszországnak demokratizálódnia kell – és nemcsak a mi vágyálmainkban, de a valóságban is. Ezért gondolom, hogy igaza van Swoboda úrnak: a közelgő választások döntő jelentőségűek lesznek. Ekkor majd meglátjuk, hogy az orosz néppel fenntartott partnerségünkön túlmenően – akiket nagyon kedvelünk – az orosz állammal is sikerül-e valódi partnerséget kialakítanunk."@hu11
"Signora Presidente, mi permetta innanzitutto di esprimere la mia sorpresa nel sentire un uomo così esperto di storia come l’onorevole Mölzer sostenere l’esistenza di zone storiche di influenza russa in Europa, che includono aree dell’UE, come la Romania. I giorni del patto tra Hitler e Stalin sono terminati da tempo e, in un mondo democratico, dovremmo seguire una sorta di dottrina Monroe europea: il destino e le politiche dell’Europa devono essere determinati dagli europei. Ciò non significa che non vogliamo una politica di buon vicinato e di dialogo, ma Nizhny Novgorod, dove si terrà il vertice, dovrebbe servire da monito, dal momento che ricorda la famosa storia dei mercanti di Nizhny Novgorod, che credevano di poter comprare la loro libertà e sicurezza e poi furono impiccati. Dobbiamo capire che non possiamo comprare la sicurezza con il denaro o nascondendo la realtà; possiamo garantirla solo mediante un partenariato onesto. Abbiamo bisogno di una politica estera e di sicurezza comune, di indipendenza e sicurezza energetica e di meno dipendenza dalla politica energetica russa, che continua a essere sfruttata come arma per la politica estera. Dobbiamo anche essere chiari sui diritti umani, non possiamo permetterci di scendere a compromessi su questo punto. Per quanto concerne Mikhail Khodorkovsky e Platon Lebedev, ritengo che debbano essere liberati; in caso contrario il caso getterebbe un’ombra sulla visita di Stato del Presidente russo al Parlamento europeo. Vogliamo un partenariato con una Russia impegnata nel processo di democratizzazione, ma la Russia deve perseguire questo scopo concretamente, non solo nei nostri desideri. Per questo motivo l’onorevole Swoboda ha ragione: le prossime elezioni saranno decisive. Valuteremo in seguito se il nostro partenariato con il popolo russo, di cui siamo molto entusiasti, potrà essere ampliato fino a diventare un partenariato autentico con lo Stato russo."@it12
"Ponia pirmininke, pirmiausia, gal galėčiau pasakyti, kad nustebau išgirdęs A. Mölzerį, kuris gerai išmano istoriją, teigiantį, kad Europos Sąjungoje yra istorinių Rusijos įtakos zonų, kurios apima tokias Europos Sąjungos dalis kaip Rumunija. Hitlerio ir Stalino pakto epocha seniai pasibaigė, ir demokratiniame pasaulyje turėtume įgyvendinti ką nors panašaus į europinę D. Monro doktriną; kitaip tariant, dėl Europos Sąjungos likimo ir dėl jos politikos sprendžia europiečiai. Tai nereiškia, kad nenorime geros kaimynystės politikos ir dialogo. Tačiau Nižnij Novgorodas – kuriame vyks mūsų susitikimas – taip pat turėtų mus įspėti, nes jis mums primena garsią istoriją apie Nižnij Novgorodo pirklius, kurie tikėjo, kad gali nusipirkti laisvę ir saugumą, ir buvo pakarti. Turime suprasti, kad saugumo už pinigus negalime nusipirkti arba klaidingai interpretuodami tikrovę; jį pasiekti galima tik plėtojant sąžiningą partnerystę. Mums reikia bendros užsienio reikalų ir saugumo politikos. Mums reikia energetinės nepriklausomybės ir energetinio saugumo, ir mažiau priklausomybės nuo Rusijos energetikos politikos, kurią Rusija vis dar naudoja užsienio politikos tikslais. Taip pat turime aiškiai kalbėti apie žmogaus teises. Negalime šiuo klausimu eiti į kompromisus. Kalbėdamas apie Michailą Chodorkovskį ir Platoną Lebedevą, norėčiau pasakyti, kad šiuos asmenis reikėtų bent išlaisvinti – priešingu atveju, valstybinį Rusijos prezidento vizitą į Europos Parlamentą temdys didžiulis debesis. Norime partnerystės su Rusija, kuri būtų demokratinama, bet kad tokia partnerystė būtų galima, Rusija turi demokratėti – ne tik mūsų mintyse, bet ir tikrovėje. Todėl manau, kad H. Swoboda yra teisus: artėjantys rinkimai bus lemiami. Tada pamatysime, ar mūsų partnerystę su Rusijos žmonėmis – kuriuos labai mylime – galima išplėtoti iki tikros partnerystės su Rusijos valstybe."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, pirmkārt, ja drīkstu, vēlos teikt, ka biju pārsteigts, kad dzirdēju tādu runātāju kā kungs, kurš ir labi izglītots vēstures jomā, sakām, ka Eiropā pastāv Krievijas ietekmes zonas un ka tajās ietilpst arī atsevišķas Eiropas Savienības vienības, piemēram, Rumānija. Hitlera un Staļina pakta laiks sen ir pagājis, un demokrātiskā pasaulē mums vajadzētu praksē ievērot zināmo Eiropas „ doktrīnu”; citiem vārdiem, ka par Eiropas likteni un politiku lemj eiropieši. Tas nenozīmē, ka mēs nevēlamies uzturēt labu kaimiņattiecību politiku un dialogu. Taču Ņižņijnovgorodai — mūsu tikšanās vietai — jākalpo arī kā brīdinājumam, jo tā mums atgādina slaveno stāstu par Ņižņijnovgorodas tirgotājiem, kuri ticēja, ka var nopirkt savu brīvību un drošību, bet pēc tam tika pakārti. Mums jāsaprot, ka drošību nevar nopirkt par naudu vai pieverot acis uz reālo stāvokli; to ir iespējams panākt, tikai izveidojot godīgu partnerību. Mums vajadzīga kopēja ārējā un drošības politika. Mums ir vajadzīga enerģētiskā neatkarība un energoapgādes drošība, un mazāka atkarība no Krievijas enerģētikas politikas, kas joprojām tiek izmantota ārpolitikas mērķiem. Mums ir arī skaidri jārunā par cilvēktiesībām. Nevaram atļauties slēgt kompromisu šajā jautājumā. Attiecībā uz un vēlos norādīt, ka šīs personas ir beidzot jāatbrīvo — pretējā gadījumā Krievijas prezidenta valsts vizīte Eiropas Parlamentā norisināsies ārkārtīgi nomāktā gaisotnē. Vēlamies izveidot partnerību ar tādu Krieviju, kurā notiek demokratizācijas process, bet lai to panāktu, Krievijai ir jākļūst demokrātiskai — īstenībā, nevis tikai mūsu vēlmēs. Tāpēc kungam ir taisnība — gaidāmās vēlēšanas būs izšķirošas. Tad mēs redzēsim, vai mūsu partnerība ar Krievijas tautu, kuru mēs ļoti cienām, var pāraugt patiesā partnerībā ar Krievijas valsti."@lv13
"Frau Präsidentin! Zunächst einmal war ich erstaunt, von einem historisch gebildeten Mann wie dem Herrn Mölzer zu hören, dass es historische russische Einflusszonen in Europa gebe und dass dazu Teile der Europäischen Union wie Rumänien gehören. Die Zeiten des Hitler-Stalin-Paktes sind lange vorbei, und wir sollten in einer Welt der Demokratie so etwas wie eine europäische Monroe-Doktrin vertreten, nämlich dass über das Schicksal und die Politik Europas die Europäer entscheiden. Das heißt nicht, dass wir nicht eine Politik der guten Nachbarschaft und des Dialoges wollen. Aber hier sollte uns auch der Tagungsort Nischni Nowgorod eine gewisse Lehre sein, denn er erinnert an die berühmte Geschichte von den Kaufleuten von Nischni Nowgorod, die glaubten, sich ihre Freiheit und ihre Sicherheit erkaufen zu können und die dann erst recht gehängt wurden. Wir müssen erkennen, dass wir Sicherheit weder mit Geld erkaufen können noch indem wir die Wirklichkeit schönreden, sondern mit einer ehrlichen Partnerschaft. Wir brauchen eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Wir brauchen Energieunabhängigkeit und Energiesicherheit und weniger Abhängigkeit von der russischen Energiepolitik, die nach wie vor für Zwecke der Außenpolitik eingesetzt wird. Und wir brauchen eine klare Sprache bei den Menschenrechten. Hier dürfen wir keine Kompromisse machen. Gerade was Herrn Chodorkowski und Herrn Lebedev jetzt betrifft, muss ich sagen, dass diese Personen endlich freizulassen sind, denn ansonsten wird der Staatsbesuch des russischen Präsidenten hier im Europäischen Parlament wirklich massiv belastet werden. Wir wollen eine Partnerschaft mit einem sich demokratisierenden Russland, aber dazu muss sich Russland demokratisieren, in der Wirklichkeit und nicht nur in unseren Wunschvorstellungen. Deshalb gebe ich dem Kollegen Swoboda Recht, es wird ganz entscheidend auf die kommenden Wahlen ankommen. Dann werden wir sehen, ob sich unsere Partnerschaft mit dem russischen Volk, dem wir tief zugetan sind, zu einer echten Partnerschaft mit dem russischen Staat erweitern lässt."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, allereerst verbaasde het mij uit de mond van een historisch onderlegd man als de heer Mölzer te vernemen dat er een historische Russische invloedssfeer in Europa zou bestaan en dat delen van de Europese Unie, zoals Roemenië, daartoe behoren. De tijden van het Hitler-Stalin-pact liggen ver achter ons en in een democratisch gezinde wereld zouden we zoiets als een Europese Monroe-doctrine moeten uitdragen, die stelt dat over het lot en de politiek van Europa enkel de Europeanen beslissen. Dat wil niet zeggen dat we geen goed nabuurschap en dialoog willen. Wat dat betreft zou de plaats van de topontmoeting, Nizjni Novgorod, een zekere les voor ons moeten zijn, want die roept herinneringen op aan het beroemde verhaal van de kooplieden van uit deze stad, die dachten vrijheid en veiligheid te kunnen kopen en die na betaling alsnog opgehangen werden. We dienen te beseffen dat we geen veiligheid krijgen door geld op tafel te leggen en evenmin door de werkelijkheid te verbloemen, maar alleen door een eerlijk partnerschap. Daarvoor moet er een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid komen, evenals energiezekerheid en een geringere afhankelijkheid van het Russische energiebeleid, dat nog altijd als instrument voor buitenlandse politiek gebruikt wordt. Daarnaast dienen we over de mensenrechten klare taal te spreken. Op dit punt mogen we ons niet op compromissen inlaten. Toegespitst op de actualiteit betekent dit dat de heren Chodorkovski en Lebedev nu eindelijk vrijgelaten moeten worden, want anders kon het bezoek van de Russische president aan het Europees Parlement wel eens een zwaarbeladen gebeurtenis worden. We willen een partnerschap met een zich democratiserend Rusland. Daarvoor dient Rusland zich in het echt te democratiseren, niet alleen in ons wensdenken. Ik ben het daarom met collega Swoboda eens dat alles van de komende verkiezingen afhangt. Dan zullen we zien of ons partnerschap met het Russische volk, waarmee we ons innig verbonden voelen, zich laat uitbreiden tot een echt partnerschap met de Russische staat."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Po pierwsze, czy mogę powiedzieć, że z głębokim zdumieniem słuchałem kogoś takiego jak pan poseł Mölzer, który ma solidne wykształcenie historyczne i który powiedział, że w Europie istnieją historyczne strefy wpływów rosyjskich i że obejmują one takie części Unii Europejskiej, jak Rumunia. Dni paktu pomiędzy Hitlerem a Stalinem już dawno minęły, a w świecie demokratycznym powinniśmy wprowadzać w życie swego rodzaju europejską doktrynę Monroe’a; czyli, innymi słowy, że o losie i polityce Europy decydują Europejczycy. Nie oznacza to, że nie chcemy dobrosąsiedzkiej polityki i dialogu. Nawet sam Niżny Nowogród, miejsce naszego spotkania, powinien również służyć jako przestroga, ponieważ przypomina nam o znanej historii kupców z Niżnego Nowogrodu, którzy uważali, że mogą sobie kupić wolność i bezpieczeństwo, a później zostali powieszeni. Musimy zdać sobie sprawę, że nie możemy kupić bezpieczeństwa za pieniądze ani poprzez zamykanie oczu na rzeczywistość. Można je uzyskać tylko drogą uczciwego partnerstwa. Potrzebujemy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Potrzebujemy niezależności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego oraz mniejszej zależności od rosyjskiej polityki energetycznej, która wciąż jest wykorzystywana do celów polityki zagranicznej. Musimy też jasno mówić o prawach człowieka. Nie możemy pozwolić sobie na kompromis w tej sprawie. Jeśli zaś chodzi o Michaiła Chodorkowskiego i Płatona Lebiediewa, to powiem, że te osoby muszą wreszcie zostać uwolnione – w przeciwnym razie państwowa wizyta rosyjskiego prezydenta w Parlamencie Europejskim odbędzie się w bardzo trudnej atmosferze. Chcemy partnerstwa z Rosją, która prowadzi proces demokratyzacji, ale aby tak było, Rosja musi się demokratyzować – w rzeczywistości, a nie tylko w naszych pobożnych życzeniach. Dlatego też uważam, że pan poseł Swoboda ma słuszność: nadchodzące wybory będą decydujące. Potem zobaczymy, czy nasze partnerstwo z Rosjanami – których bardzo lubimy – będzie można rozszerzyć na prawdziwe partnerstwo z rosyjskim państwem."@pl16
"Senhora Presidente, em primeiro lugar permita-me que diga que fiquei surpreendido por ouvir um homem como o senhor deputado Mölzer, que tem bons conhecimentos de história, afirmar que há zonas históricas de influência russa na Europa e que isso inclui partes da União Europeia como a Roménia. Os tempos do pacto Hitler-Estaline há muito que acabaram e num mundo democrático devemos aplicar uma espécie de doutrina de Monroe europeia; por outras palavras, o destino e as políticas da Europa devem ser decididos pelos europeus. Isso não significa que não queiramos uma política de boa vizinhança e diálogo. Nizhny Novgorod – o local escolhido para a nossa reunião – deve, porém, servir igualmente de aviso, porque nos lembra da famosa história dos comerciantes de Nizhny Novgorod que julgaram que podiam comprar a liberdade e a segurança e acabaram enforcados. Temos de perceber que não podemos comprar segurança com dinheiro ou ignorando a realidade: a segurança só pode ser conseguida através de uma parceria honesta. Necessitamos de uma política externa e de segurança comum. Necessitamos de independência e segurança energéticas e menos dependência da política energética russa, que ainda é usada para fins de política externa. Temos igualmente de falar claramente sobre direitos humanos. Não podemos permitir compromissos nesta matéria. No que respeita a Mikhail Khodorkovsky e Platon Lebedev, considero que estes indivíduos devem ser finalmente libertados – caso contrário, a visita de Estado do Presidente russo ao Parlamento Europeu decorrerá sob uma grande nuvem. Queremos ter uma parceria com uma Rússia que esteja em processo de democratização, mas para isso acontecer é preciso que a Rússia se democratize – de facto e não apenas nos nossos sonhos. É por isso que julgo que o senhor deputado Swoboda tem razão: as próximas eleições serão determinantes. Veremos então se a nossa parceria com o povo russo – de quem muito gostamos – pode ser alargada a uma parceria genuína com o Estado russo."@pt17
"Dnă preşedintă, în primul rând, permiteţi-mi să spun că am fost uimit să îl ascult pe dl Mölzer, un om cu foarte multă cultură istorică, spunând că în Europa există zone de influenţă istorică a Rusiei şi că acestea includ părţi ale Uniunii Europene cum este România. Era pactului dintre Hitler şi Stalin este de mult apusă şi, într-o lume democratică, ar trebui să practicăm un fel de doctrină Monroe europeană; cu alte cuvinte, destinul şi politicile europene sunt hotărâre de europeni. Acest lucru nu înseamnă că nu dorim o politică de bună vecinătate şi dialog. Cu toate acestea, Nijni Novgorod – locul în care se va desfăşura reuniunea noastră –, ar trebui să fie un semnal de alarmă, pentru că ne reaminteşte de binecunoscuta poveste a comercianţilor din Nijni Novgorod care au crezut că îşi pot cumpăra libertatea şi securitatea, dar au fost spânzuraţi. Trebuie să ne dăm seama că nu putem să cumpărăm securitatea cu bani sau ignorând realitatea; se poate obţine numai prin parteneriate sincere. Avem nevoie de o politică pentru afaceri externe şi de securitate comună. Avem nevoie de independenţă şi de securitate energetică şi de mai puţină dependenţă faţă de politica energetică a Rusiei, care este încă folosită în scopuri de politică externă. De asemenea, trebuie să vorbim foarte clar despre drepturile omului. Nu ne putem permite niciun compromis în acest domeniu. În ceea ce îi priveşte pe Mikhail Khodorkovsky şi Platon Lebedev, aş declara că aceste persoane trebuie eliberate în cele din urmă – în caz contrar, vizita oficială a preşedintelui rus la Parlamentul European va avea loc sub un imens semn de întrebare. Dorim să avem un parteneriat cu o Rusie care se află în proces de democratizare, dar, pentru aceasta, Rusia trebuie să se democratizeze – cu adevărat, nu numai în iluziile noastre. De aceea, cred că dl Svoboda are dreptate: viitoarele alegeri vor fi decisive. Atunci vom vedea dacă parteneriatul nostru cu poporul rus – de care suntem ataşaţi – poate fi prelungit într-un parteneriat veritabil cu statul rus."@ro18
"Predovšetkým by som chcel povedať, že ma udivilo, keď som počul niekoho, ako je pán Mölzer, ktorý je taký vzdelaný v histórii, hovoriť, že v Európe sú historické zóny ruského vplyvu a že zahŕňajú také časti Európskej únie, ako je Rumunsko. Doba paktu medzi Hitlerom a Stalinom dávno skončila a v demokratickom svete by sme mali uplatňovať istý druh európskej Monroeovej doktríny; inými slovami, že o osude a politikách Európy rozhodujú Európania. Neznamená to, že nechceme politiku dobrého susedstva a dialógu. Nižný Novgorod – miesto konania nášho stretnutia – by však tiež mal slúžiť ako varovanie, lebo nám pripomína slávny príbeh nižnonovgorodských obchodníkov, ktorí verili, že si môžu kúpiť slobodu a bezpečnosť, a potom ich obesili. Musíme si uvedomiť, že bezpečnosť si nemôžeme kúpiť za peniaze alebo prehliadaním skutočnosti; dá sa dosiahnuť jedine prostredníctvom poctivého partnerstva. Potrebujeme spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Potrebujeme energetickú nezávislosť a energetickú bezpečnosť a menšiu závislosť od ruskej energetickej politiky, ktorá sa stále používa na účely zahraničnej politiky. Musíme tiež jasne hovoriť o ľudských právach. Nemôžeme si tu dovoliť robiť kompromisy. Čo sa týka Michaila Chodorkovského a Platona Lebedeva, chcem povedať, že tieto osoby musia byť nakoniec oslobodené – inak sa nad oficiálnou návštevou ruského prezidenta v Európskom parlamente bude vznášať veľký mrak. Chceme partnerstvo s Ruskom, ktoré je v procese demokratizácie, ale aby sa to dosiahlo, Rusko musí uskutočniť demokratizáciu – v skutočnosti a nielen v našich zbožných prianiach. Preto si myslím, že pán Swoboda má pravdu: nadchádzajúce voľby budú rozhodujúce. Potom uvidíme, či sa naše partnerstvo s ruským národom – ktoré veľmi podporujeme – môže rozvinúť do skutočného partnerstva s ruským štátom."@sk19
"Gospa predsednica, naj naprej povem, da sem s presenečenjem poslušal gospoda Mölzerja, ki je dobro podkovan v zgodovini, da v Evropi obstajajo območja ruskega vpliva in da to vključuje dele Evropske unije, na primer Romunijo. Dnevi pakta Hitler-Stalin so že zdavnaj mimo in v demokratičnem svetu moramo izvajati neke vrste Monrojevo doktrino; z drugimi besedami, o usodi in politikah Evrope odločajo Evropejci. To ne pomeni, da ne želimo politike dobrega sosedstva in dialoga. Nižni Novgorod – prizorišče našega srečanja – mora služiti tudi kot opozorilo, ker nas spomni na znano zgodbo trgovcev iz Nižnega Novgoroda, ki so mislili, da si lahko kupijo svobodo in varnost, nato pa so jih obesili. Zavedati se moramo, da varnosti ne moremo kupiti z denarjem ali s prikrivanjem resničnosti; doseči jo je mogoče le z iskrenim partnerstvom. Potrebujemo skupno zunanjo in varnostno politiko. Potrebujemo energetsko neodvisnost in varnost preskrbe z energijo ter manj odvisnosti od ruske energetske politike, ki se še vedno uporablja za zunanjepolitične namene. Tudi o človekovih pravicah je treba jasno spregovoriti. Tu si kompromisa ne moremo privoščiti. V zvezi z Mihailom Hodorkovskim in Platonom Lebedevom želim povedati, da ju je treba izpustiti – ali pa bo nad državniškim obiskom ruskega predsednika v Evropskem parlamentu visel velik oblak. Želimo si partnerstva z Rusijo, v kateri poteka postopek demokratizacije, vendar se mora Rusija demokratizirati – zares in ne le v naših pobožnih željah. Zato ima gospod Swoboda prav: naslednje volitve bodo odločilne. Takrat bomo videli, ali je naše partnerstvo z ruskimi ljudmi – ki so nam zelo dragi – mogoče razširiti na resnično partnerstvo z rusko državo."@sl20
"Fru talman! Jag är förvånad över att höra en så historiskt bildad person som Andreas Mölzer säga att det finns historiska zoner av ryskt inflytande i Europa som även omfattar delar av EU som t.ex. Rumänien. Hitler-Stalin-paktens tid är sedan länge förbi och i en demokratisk värld borde vi företräda en sorts europeisk Monroedoktrin, det vill säga att Europas öde och politik beslutas av européerna. Det innebär inte att vi inte vill ha en politik för goda grannförbindelser och dialog. Men Nizjnij Novgorod – platsen där vårt möte kommer att hållas – bör också tjäna som en varning, eftersom den för tankarna till den berömda historien om köpmännen i Nizjnij Novgorod som trodde sig kunna köpa sin frihet och sin säkerhet och som sedan blev hängda. Vi måste inse att vi inte kan köpa säkerhet med pengar eller genom att skönmåla verkligheten. Säkerhet kan enbart uppnås genom ett ärligt partnerskap. Vi behöver en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Vi behöver energioberoende och energitrygghet samt mindre beroende av rysk energipolitik, som fortfarande utnyttjas för utrikespolitiska ändamål. Vi behöver också tala tydligt om de mänskliga rättigheterna. Vi kan inte kosta på oss några kompromisser på detta område. När det gäller Michail Chodorkovskij och Platon Lebedev vill jag säga att dessa individer till slut måste släppas - annars kommer den ryska presidentens statsbesök till Europaparlamentet att skuggas av ett enormt moln. Vi vill ha ett partnerskap med ett Ryssland som är på väg att demokratiseras, men för att uppnå detta måste Ryssland bli demokratiskt – i verkligheten och inte bara i vårt önsketänkande. Just därför anser jag att Hannes Swoboda har rätt: det kommande valet är avgörande. Då kommer vi att se om vårt partnerskap med det ryska folket – som vi så mycket tycker om – kan utvidgas till ett äkta partnerskap med den ryska staten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph