Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-08-Speech-3-634-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110608.25.3-634-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the situation for our group is very clear. We heard on the one hand from the Council that, if a European Arrest Warrant is executed properly and effectively and not in the many trivial cases we have seen, its advantages outweigh those disadvantages. The Commissioner set out what is a credible report – a serious report – which tells us that if we can deal with trivial cases and disproportionality and with the procedural guarantees, then the European Arrest Warrant can still be a valuable way of catching serious, organised criminals. We should not forget the 12 000 figure – I feel very strongly about the fact that in my constituency of London, we caught the attempted bombers of July 2005. When we understand the serious and symbolic effect of these cases, the European Arrest Warrant can and should work. The oral question we have today for our group is very simple. We are now in the area of moving from the reports to the action, and we have a situation where we have two hard cases. One is the lack of proportionality. This will not be solved overnight, and I commend the Commissioner (I am talking about judicial training) for ensuring that we fix the issue of trivial cases dominating and creating a credibility problem for the European Arrest Warrant. But that also requires the Council (I am not referring just to Hungary, I am talking about the Member States) to help us in pushing forward the procedural guarantees, and the issue of unacceptable pre-trial detention periods for many citizens in my own country. These are the situations which create the problems for a tool which could be effective if used properly. But the hardest case is going to be creating an even playing field in relation to procedural defence rights. This is why within my group, which has [called for] the letter of rights, we take seriously both the quality and speed of the legislation which we need to ensure that the European Arrest Warrant can be the effective tool that it should be for catching serious, organised criminals, and that its credibility must not be diminished by the many trivial cases and uneven playing field that we currently see. This is the position we want to see for our group, and we believe the commitment is here. But we must pay close attention, particularly to the Member States when they ask for the European Arrest Warrant to be effective, but, on the other hand, do not carry out the actions to help us get the legislation to create that even playing field."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pro naši skupinu je situace zcela jasná. Na jedné straně jsme od Rady slyšeli, že je-li evropský zatýkací rozkaz řádně a účinně uplatňován, ovšem nikoli jako v řadě triviálních případů, o nichž jsme slyšeli, jeho výhody převažují nad jeho nevýhodami. Komisařka vystoupila s důvěryhodnou zprávou – seriózní zprávou – která nám říká, že můžeme-li vyřešit triviální případy a disproporcionalitu a procesní záruky, může být evropský zatýkací rozkaz důležitým nástrojem pro stíhání nebezpečných, organizovaných zločinců. Nesmíme zapomínat na číslo 12 000 – velmi silně vnímám skutečnost, že jsme v mém volebním obvodu Londýně dopadli osoby, které plánovaly bombové útoky v červenci 2005. Pochopíme-li závažný a symbolický účinek těchto případů, evropský zatýkací rozkaz by mohl a měl fungovat. Ústní dotaz, který dnes jménem své skupiny pokládáme, je velmi jednoduchý. Nyní jsme v období přechodu od zpráv k činům a jsme v situaci, kdy musíme řešit dva naléhavé případy. Jedním je nedostatek proporcionality. To nepůjde vyřešit přes noc a doporučuji paní komisařce (hovořím o vzdělávání soudců), aby se postarala o vyřešení otázky triviálních případů, které převládají a vytvářejí problém důvěryhodnosti pro evropský zatýkací rozkaz. Je však také třeba (mám na mysli nejen Maďarsko, mluvím o členských státech), aby nám Rada pomohla prosadit procesní záruky a otázku pro mnoho občanů v mé zemi nepřijatelných lhůt zadržování podezřelých osob ve vyšetřovací vazbě. To jsou situace, které vytvářejí problémy, ačkoli by byl tento nástroj při správném používání efektivní. Ale nejobtížnějším úkolem bude vytvoření rovných podmínek, pokud jde o procesní práva na obhajobu. Proto moje skupina, která požadovala poučení o vlastních právech, bere vážně kvalitu i rychlost legislativního procesu, od něhož požadujeme, aby byl evropský zatýkací rozkaz účinným nástrojem pro zatýkání nebezpečných, organizovaných zločinců a aby jeho důvěryhodnost nebyla snižována mnoha triviálními případy a nerovnými podmínkami, jichž jsme v současnosti svědky. Tuto pozici chce naše skupina prosadit a věříme, že odhodlání k jejímu prosazení tu je. Ale musíme bedlivě sledovat především členské státy, které žádají efektivitu evropského zatýkacího rozkazu, zatímco na druhé straně nedělají nic pro to, aby nám pomohly s přijetím legislativy, která tyto rovné podmínky vytvoří."@cs1
"Hr. formand! For vores gruppe er situationen meget klar. Vi har på den ene side hørt fra Rådet, at hvis en europæisk arrestordre fuldbyrdes korrekt og effektivt, og ikke i de mange trivielle sager, som vi har set, opvejer fordelene derved disse ulemper. Kommissæren har beskrevet en troværdig rapport – en seriøs rapport, som fortæller os, at hvis vi kan løse det med de trivielle sager og den manglende proportionalitet og de proceduremæssige garantier, kan den europæiske arrestordre stadig være en værdifuld måde at fange hårde, organiserede kriminelle på. Vi bør ikke glemme de 12 000 – jeg glæder mig meget over, at vi i min valgkreds i London fangede bombemændene fra juli 2005. Når vi forstår den alvorlige og symbolske virkning af disse sager, kan og bør den europæiske arrestordre virke. Forespørgslen til mundtlig besvarelse fra vores gruppe er meget enkel. Vi er nu ved at bevæge os fra rapporter til handling, og vi har en situation, hvor vi sidder med to vanskelige spørgsmål. Det ene er den manglende proportionalitet. Dette problem kan ikke løses fra den ene dag til den anden, og jeg roser kommissæren (jeg taler om retslig uddannelse) for at sikre, at vi kan løse problemet med trivielle sager, der dominerer og skaber et troværdighedsproblem for den europæiske arrestordre. Men det kræver også, at Rådet (her taler jeg ikke kun om Ungarn, men om medlemsstaterne) hjælper os med at gennemføre de proceduremæssige garantier og spørgsmålet om uacceptable varetægtsfængslingsperioder for mange borgere i mit eget land. Disse er situationer, som skaber problemer for et værktøj, der kunne være effektivt, hvis det blev brugt rigtigt. Men det vanskeligste vil være at skabe lige vilkår vedrørende proceduremæssige forsvarsrettigheder. Det er derfor, at vi i min gruppe, som har [anmodet om] meddelelsen om rettigheder, tager både lovgivningens kvalitet og effektivitet seriøst, fordi vi skal sikre, at den europæiske arrestordre bliver det effektive værktøj, den skal være for at fange hårde, organiserede kriminelle, og at dens troværdighed ikke må ødelægges af de mange trivielle sager og ulige vilkår, som vi oplever i dag. Dette er den situation vi i vores gruppe ønsker at se, og vi mener, at viljen er til stede. Men vi skal være meget opmærksomme, især på de medlemsstater, der kræver, at den europæiske arrestordre skal være effektiv, men som på den anden side ikke foretager de handlinger, der gør, at vi kan få en lovgivning, der skaber de lige vilkår."@da2
"Herr Präsident, die Lage ist für unsere Fraktion ganz klar. Wir haben einerseits vom Rat gehört, dass die Vorteile eines Europäischen Haftbefehls dessen Nachteile überwiegen, wenn er ordentlich und effizient und nicht in den vielen trivialen Fällen, die wir gesehen haben, durchgeführt wird. Die Kommissarin hat einen glaubwürdigen – einen ernsthaften Bericht – vorgestellt, der uns mitteilt, dass der Europäische Haftbefehl noch immer eine nützliche Möglichkeit dafür sein kann, organisierte Schwerverbrecher zu fangen, wenn wir uns mit trivialen Fällen und Unverhältnismäßigkeit sowie verfahrenstechnischen Garantien auseinandersetzen können. Wir sollten die Ziffer 12 000 nicht vergessen – mir bedeutet es sehr viel, dass wir in meinem Wahlkreis in London die Attentäter von Juli 2005 festgenommen haben. Wenn wir die gravierende und symbolische Wirkung dieser Fälle begreifen, kann und sollte der Europäische Haftbefehl funktionieren. Die mündliche Anfrage unserer Fraktion heute ist sehr einfach. Wir gehen nun von den Berichten zum Handeln über und befinden uns in einer Situation, in der wir zwei schwere Fragen haben. Die eine besteht im Mangel an Verhältnismäßigkeit. Das wird nicht über Nacht gelöst, und ich begrüße es, dass die Kommissarin (ich spreche von Justizfortbildung) dafür sorgt, dass wir das Problem trivialer Fälle, die vorherrschen und für den Europäischen Haftbefehl ein Glaubwürdigkeitsproblem verursachen, beheben können. Aber das setzt auch voraus, dass uns der Rat (ich beziehe mich nicht nur auf Ungarn, sondern spreche von den Mitgliedstaaten) dabei hilft, die verfahrenstechnischen Garantien und das Problem inakzeptabler Dauer der Untersuchungshaft für viele Bürgerinnen und Bürger in meinem eigenen Land voranzubringen. Dies sind Situationen, die zu Problemen für ein Instrument führen, das effektiv sein könnte, wenn es ordentlich angewandt wird. Aber das schwierigste Problem wird darin bestehen, gleiche Bedingungen hinsichtlich der verfahrenstechnischen Verteidigungsrechte zu schaffen. Deswegen nehmen wir in meiner Fraktion, die Informationen über bestehende Rechte gefordert hat, sowohl die Qualität, als auch die Geschwindigkeit der Rechtsvorschriften ernst, die wir brauchen, um dafür zu sorgen, dass der Europäische Haftbefehl das effektive Instrument sein kann, das es sein sollte, um organisierte Schwerverbrecher zu verhaften und dass seine Glaubwürdigkeit nicht von vielen trivialen Fällen und ungleichen Bedingungen gemindert wird, die wir derzeit erleben. Diese Haltung wünschen wir uns für unsere Fraktion, und wir sind davon überzeugt, dass das Engagement vorhanden ist. Aber wir müssen insbesondere die Mitgliedstaaten aufmerksam beachten, wenn sie fordern, dass der Europäische Haftbefehl effektiv sein soll, aber andererseits nicht handeln, um uns dabei zu helfen, die Rechtsvorschriften zu erhalten und diese gleichen Bedingungen zu schaffen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η θέση της πολιτικής μας Ομάδας είναι ιδιαίτερα σαφής. Ακούσαμε αφενός από το Συμβούλιο ότι, εάν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκτελείται σωστά και αποτελεσματικά και όχι στις πολλές ασήμαντες υποθέσεις που είδαμε, τα πλεονεκτήματά του υπερέχουν των μειονεκτημάτων του. Η Επίτροπος όρισε τι θα πει αξιόπιστη αναφορά –μια σοβαρή αναφορά– πράγμα που μας λέει ότι, εάν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ασήμαντες υποθέσεις, την έλλειψη αναλογικότητας και τις δικονομικές εγγυήσεις, τότε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μπορεί τελικά να αποδειχθεί ένας πολύτιμος τρόπος σύλληψης σοβαρών και οργανωμένων εγκληματιών. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το νούμερο των 12.000 –έχω πολύ έντονα συναισθήματα για το γεγονός ότι, στην εκλογική μου περιφέρεια στο Λονδίνο, συλλάβαμε τους παραλίγο βομβιστές του Ιουλίου 2005. Όταν κατανοήσουμε τη σοβαρή και συμβολική συνέπεια των περιστατικών αυτών, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει. Η προφορική ερώτηση που έχουμε σήμερα είναι πολύ απλή για την πολιτική μας Ομάδα. Βρισκόμαστε τώρα στο σημείο που μετακινούμαστε από τις εκθέσεις στη δράση και έχουμε μια κατάσταση, στην οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο δύσκολα σημεία. Το ένα είναι η έλλειψη αναλογικότητας. Το θέμα αυτό δεν θα λυθεί εν μία νυκτί και επαινώ την Επίτροπο (μιλώ για την δικαστική κατάρτιση) για το ότι διαβεβαίωσε ότι θα διορθώσουμε το ζήτημα των ασήμαντων υποθέσεων που κυριαρχούν και δημιουργούν πρόβλημα αξιοπιστίας στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Αυτό όμως προϋποθέτει επίσης ότι το Συμβούλιο (δεν αναφέρομαι απλώς στην Ουγγαρία, αλλά μιλώ για τα κράτη μέλη) θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε τις δικονομικές εγγυήσεις και το ζήτημα των απαράδεκτων χρόνων προφυλάκισης πολλών πολιτών στην ίδια μου τη χώρα. Αυτές είναι οι καταστάσεις που δημιουργούν προβλήματα σε ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό, εάν το χρησιμοποιούσαμε σωστά. Το δυσκολότερο σημείο όμως θα είναι να δημιουργήσουμε ένα ισότιμο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με τα δικονομικά δικαιώματα υπεράσπισης. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, μέσα στην πολιτική μου Ομάδα, η οποία ζήτησε το έγγραφο δικαιωμάτων, παίρνουμε στα σοβαρά τόσο την ποιότητα όσο και την ταχύτητα της νομοθεσίας, την οποία χρειαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μπορεί να είναι το αποτελεσματικό εργαλείο που πρέπει να είναι για τη σύλληψη σοβαρών, οργανωμένων εγκληματιών και ότι η αξιοπιστία του δεν πρέπει να υποβαθμιστεί από τις πολλές ασήμαντες υποθέσεις και το άνισο πεδίο εφαρμογής που βλέπουμε επί του παρόντος. Αυτή είναι η θέση που θέλουμε να δούμε για την πολιτική μας Ομάδα και πιστεύουμε ότι η δέσμευση υπάρχει. Πρέπει όμως να δώσουμε μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα στα κράτη μέλη, όταν ζητούν να είναι αποτελεσματικό το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, από την άλλη πλευρά όμως δεν πραγματοποιούν τις ενέργειες που θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε, μέσω της νομοθεσίας, αυτό το ισότιμο πεδίο εφαρμογής."@el10
"Señor Presidente, para nuestro Grupo la situación es muy clara. Por una parte, el Consejo nos dice que si una orden de detención europea se ejecuta adecuada y efectivamente, y no en los numerosos casos triviales que hemos visto, tiene más ventajas que desventajas. La señora Comisaria esbozó lo que resulta un informe creíble, y serio, que nos dice que si podemos afrontar esos casos triviales y la desproporcionalidad, todo ello con las debidas garantías procesales, entonces la orden europea de detención puede seguir siendo una fórmula valiosa de detener a miembros de la delincuencia peligrosa y organizada. No deberíamos olvidar la cifra de los 12 000, para mí es un hecho revelador que en el distrito electoral de Londres que represento se detuviese a los responsables de los ataques con bombas acaecidos en julio de 2005. Una vez entendemos cuál es el efecto grave y simbólico que suponen estos casos, la orden de detención europea puede y debe funcionar. La pregunta oral que hoy tiene nuestro Grupo es muy sencilla. Nos encontramos en plena fase de transición de los informes a la práctica y hay dos cuestiones que complican la situación. Una es la falta de proporcionalidad, lo que no se va a resolver de la noche a la mañana, y elogio a la señora Comisaria (me refiero a la formación judicial) por garantizar una solución a los casos banales que predominan y crean un problema de credibilidad para la orden de detención europea. Pero eso exige también que el Consejo (no me refiero tan solo a Hungría, hablo de los Estados miembros) nos ayude a impulsar las garantías procesales, y también en la cuestión de los inaceptables períodos de detención previos a la celebración de juicio que sufren muchos ciudadanos de mi propio país. Se trata de situaciones que suponen un problema para una herramienta que podría ser eficaz si se emplease adecuadamente. Pero lo más complicado va a ser lograr que las condiciones sean las mismas con respecto a los derechos de defensa procesal. Por ese motivo, en mi Grupo, que ha pedido una declaración de derechos, nos tomemos en serio tanto la calidad como la premura de la legislación que es necesaria para asegurarnos de que la orden de detención europea pueda ser la herramienta eficaz que hace falta para detener a delincuentes peligrosos y miembros del crimen organizado, y que su credibilidad no se vea disminuida por los muchos casos nimios y las desigualdades que vemos en la actualidad. Esa es la postura que nuestro Grupo desea y creemos que hay compromiso para lograrlo. Pero debemos prestar mucha atención, sobre todo a los Estados miembros que piden una orden de detención europea eficaz pero que, por otra parte, no ponen en marcha las medidas necesarias que nos ayuden a contar con una legislación que garantice esa igualdad de condiciones."@es21
"Austatud juhataja! Meie fraktsiooni jaoks on olukord väga selge. Kuulsime ühelt poolt nõukogult, et kui Euroopa vahistamismäärus nõuetekohaselt ja tõhusalt täitmisele pööratakse ning mitte paljude tühiste juhtumite puhul, mida meie oleme näinud, jäävad selle puudused eelistele alla. Volinik esitas usaldusväärse raporti – põhjaliku raporti –, milles öeldakse meile, et kui suudame toime tulla tühiste juhtumite ja ebaproportsionaalsuse ning menetluslike tagatistega, võib Euroopa vahistamismäärus olla endiselt väärtuslik viis ohtlike organiseeritud kurjategijate kinnipüüdmiseks. Me ei tohiks unustada arvu 12 000 – mul on väga tugevad tunded selle suhtes, et tabasime minu valimispiirkonnas Londonis 2005. aasta juuli pommirünnakute kavandajad. Kui saame aru nende juhtumite tõsisest ja sümboolsest mõjust, võib ja peaks Euroopa vahistamismäärus toimima. Suuline küsimus meie fraktsioonile täna on väga lihtne Oleme praegu liikumas raportite juurest tegude suunas ja meil on olukord, kus on kaks rasket juhtumit. Üks on proportsionaalsuse puudumine. Seda ei saa lahendada üleöö ja ma kiidan volinikku (räägin õiguskoolitusest) tagamise eest, et parandame tühiste juhtumite domineerimise ja Euroopa vahistamismääruse usaldusväärsuse õõnestamise probleemi. See eeldab aga, et ka nõukogu (ma ei viita ainult Ungarile, vaid räägin liikmesriikidest) aitab meil edendada menetluslikke tagatisi ning paljude kodanike vastuvõetamatu kohtueelse kinnipidamisperioodi küsimuse lahendamist minu kodumaal. Need on olukorrad, mis tekitavad probleeme vahendi puhul, mis võiks olla tõhus, kui seda nõuetekohaselt kasutada. Kõige raskem saab aga olema võrdsete tegutsemisvõimaluste loomine seoses menetluslike kaitseõigustega. Seetõttu võtame oma fraktsioonis, kes on [nõudnud] kirjalikku õiguste loetelu, tõsiselt nii kvaliteeti kui ka kiirust õigusaktide puhul, mida vajame selleks, et tagada, et Euroopa vahistamismäärus saaks olla tõhus vahend, milleks ta on ette nähtud ohtlike organiseeritud kurjategijate tabamiseks, ning et selle usaldusväärsust ei õõnestaks paljud tühised juhtumid ja ebavõrdsed tegutsemisvõimalused, mida me praegu näeme. See on seisukoht, mida tahame meie fraktsioonis näha, ning usun, et pühendumus on olemas. Peame aga pöörama erilist tähelepanu eelkõige liikmesriikidele, kui nad paluvad, et Euroopa vahistamismäärus oleks tõhus, aga teisalt ei võta vajalikke meetmeid, mis aitaksid meil kehtestada õigusakte nende võrdsete tegutsemisvõimaluste loomiseks. ( )"@et5
"Arvoisa puhemies, ryhmämme pitää tilannetta hyvin selvänä. Olemme kuulleet neuvostolta, että mikäli eurooppalainen pidätysmääräys pannaan täytäntöön asianmukaisesti ja tehokkaasti, eikä sellaisissa monissa vähäisissä tapauksissa, joita olemme nähneet, sen edut ovat suuremmat kuin sen haitat. Komission jäsen laati uskottavan ja vakavasti otettavan kertomuksen, jossa todetaan, että mikäli pystymme käsittelemään vähäisiä tapauksia ja suhteettomuutta sekä prosessuaalisia takeita, siinä tapauksessa eurooppalainen pidätysmääräys voi edelleen olla hyödyllinen keino saada kiinni todellisia järjestäytyneitä rikollisia. Meidän ei pitäisi unohtaa lukua 12 000. Pidän erittäin merkittävänä asiana sitä, että saimme kiinni pommi-iskua yrittäneet henkilöt vaalipiirissäni Lontoossa heinäkuussa 2005. Kun ymmärrämme näiden tapausten vakavat ja symboliset vaikutukset, eurooppalainen pidätysmääräys voi toimia ja sen olisi toimittava. Ryhmämme tänään esittämä suullinen kysymys on hyvin yksinkertainen. Olemme nyt tilanteessa, jossa siirrymme pois mietinnöistä toimiin, ja tässä tilanteessa meillä on kaksi hankalaa tapausta. Yksi on suhteellisuuden puute. Tätä asiaa ei ratkaista yhdessä yössä. Suosittelen, että komission jäsen varmistaa (puhun nyt oikeusalan koulutuksesta), että selvitämme sellaisten vähäisten oikeustapauksien tilanteen, jotka ovat hallitsevia ja aiheuttavat eurooppalaiseen pidätysmääräykseen liittyvän uskottavuusongelman. Mutta tämä edellyttää myös sitä, että neuvosto (en viittaa pelkästään Unkariin, puhun jäsenvaltioista) auttaa meitä viemään eteenpäin prosessuaalisia takeita sekä ratkaisemaan kysymyksen tuomittavista tutkintavankeusjaksoista, jotka koskevat useita kansalaisia omassa kotimaassani. Nämä ovat sellaisia tilanteita, jotka aiheuttavat ongelmia välineelle, joka voisi olla tehokas asianmukaisesti käytettynä. Mutta kaikkein vaikein tapaus on luoda yhtäläiset edellytykset prosessuaalisia puolustautumisoikeuksia varten. Tämän vuoksi ryhmäni, joka on vedonnut oikeuksia koskevaan ilmoitukseen, suhtautuu vakavasti sellaisen lainsäädännön laatuun ja nopeuteen, jota tarvitsemme varmistaaksemme, että eurooppalainen pidätysmääräys voi olla vakavasti otettava väline. Sen avulla pitäisi voida ottaa kiinni vakavasti otettavia, järjestäytyneitä rikollisia, eikä sen uskottavuutta pidä heikentää monilla vähäisillä oikeustapauksilla ja epätasa-arvoisilla toimintaedellytyksillä, joita nyt on nähtävissä. Tämä on se kanta, jonka ryhmämme haluaa esittää, ja mielestämme sitoudumme tähän. Meidän on kuitenkin oltava tarkkoja ja kiinnitettävä huomiota erityisesti jäsenvaltioihin, kun ne vaativat, että eurooppalainen pidätysmääräys olisi tehokas, mutta toisaalta ne eivät toteuta toimia, joiden avulla voisimme lainsäädännöllä saada aikaan oikeudenmukaiset toimintaedellytykset."@fi7
"Monsieur le Président, pour notre groupe, la situation est très claire. D’une part, le Conseil nous dit que si le mandat d’arrêt européen est exécuté correctement et efficacement, et non dans les nombreux dossiers mineurs dont nous avons entendu parler, ses avantages compensent ses inconvénients. La commissaire a présenté un rapport crédible, un rapport sérieux, qui nous dit que si nous parvenons à gérer les problèmes des cas mineurs, du manque de proportionnalité et des garanties procédurales, le mandat d’arrêt européen peut rester un outil précieux pour mettre la main sur les grands criminels organisés. Nous ne devons pas oublier ce chiffre de 12 000. J’attache une grande importance au fait que, dans ma circonscription de Londres, nous avons arrêté les responsables de la tentative d’attentat de juillet 2005. Quand on comprend l’impact important et symbolique de ces affaires, le mandat d’arrêt européen peut et doit fonctionner. Pour mon groupe, aujourd’hui, la question orale est très simple. Il s’agit maintenant de passer des rapports aux actes, et nous sommes confrontés à deux grandes difficultés. La première est le manque de proportionnalité. Ce problème ne se résoudra pas en un jour, et je félicite la commissaire (je pense à la formation des autorités judiciaires) de faire le nécessaire pour régler le problème de la prépondérance de dossiers mineurs, qui créent un problème de crédibilité pour le mandat d’arrêt européen. Mais pour cela, il faut aussi que le Conseil (et je ne parle pas de la Hongrie, mais des États membres) nous aide à faire avancer les garanties procédurales et à régler le problème des conditions inacceptables de détention provisoire pour de nombreux citoyens dans mon propre pays. Telles sont les situations qui créent des problèmes pour un instrument qui pourrait être efficace s’il était utilisé correctement. Mais la principale difficulté sera de créer des conditions égales en matière de droits procéduraux de la défense. C’est pourquoi dans mon groupe, qui a appelé de ses vœux la déclaration des droits, nous prenons au sérieux aussi bien la qualité que la rapidité de la législation dont nous avons besoin pour faire du mandat d’arrêt européen l’outil efficace qu’il devrait être pour arrêter les grands criminels organisés. Cette crédibilité ne doit pas être sapée par les nombreux dossiers mineurs et les conditions inégales que nous constatons actuellement. Voilà la position que nous souhaitons voir pour notre groupe, et nous pensons que l’engagement est bien présent. Mais nous devons nous garder des États membres qui demandent un mandat d’arrêt européen efficace mais qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour nous aider à adopter la législation requise pour créer des conditions égales."@fr8
"Elnök úr, képviselőcsoportunk helyzete egyértelmű. Egyrészt azt halljuk a Tanácstól, hogy az európai elfogatóparancsot megfelelő módon és eredményesen alkalmazzák, és nem abban a számtalan jelentéktelen esetben, amelyekről itt hallottunk, valamint hogy előnyei meghaladják az említett hátrányokat. A biztos asszony jelentése hiteles és komoly jelentés, amelyből kiderül, hogy amennyiben kezelni tudjuk a jelentéktelen ügyek és az aránytalanság problémáját, valamint eljárási garanciákat vezetünk be, az európai elfogatóparancs még mindig értékes módja lehet a súlyos bűncselekményeket elkövető, vagy szervezett bűnözők elfogásának. Nem szabad megfeledkeznünk a 12 000-es adatról – engem erősen érint érzelmileg, hogy az én londoni választókerületemben 2005 júliusában elkaptuk azokat, akik robbantásos merényletre készültek. Ha megértjük ezen esetek súlyos és szimbolikus hatásait, az európai elfogatóparancs is működhet és működnie is kell. A ma előttünk lévő, szóbeli választ igénylő kérdés nagyon egyszerű. Most tartunk ott, hogy a jelentések birtokában a tettek mezejére lépünk, és jelen helyzetben két nehéz esetet kell kezelnünk. Az egyik az arányosság hiánya. Ezt nem fogjuk egyik napról a másikra megoldani, és szeretném elismerésem kifejezni a biztos asszony iránt annak biztosításáért, hogy – és itt a bírósági képzésre gondolok – rögzítsük azokat a leggyakrabban előforduló jelentéktelen eseteket, amelyek az európai elfogatóparancs hitelvesztéséért felelősek. De ehhez szükség van a Tanács – és itt nem csupán Magyarországra, hanem a tagállamokra gondolok – segítségére is, hogy mellénk álljon az eljárási garanciák megteremtése és a tárgyalást megelőző, elfogadhatatlan fogva tartási időszakok kérdésének rendezése érdekében, amely utóbbi saját hazámban is sokakat érint. Ezek a helyzetek jelentenek problémát azzal az eszközzel kapcsolatban, amely megfelelő alkalmazás mellett eredményes lehetne. A legnehezebb feladat azonban az lesz, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk az eljárások során a védelemhez való jog gyakorlásával kapcsolatban. Ez az oka annak, hogy képviselőcsoportomon belül – amely kiáll a jogokról szóló levél mellett – egyaránt komolyan vesszük az annak biztosításához szükséges jogalkotás minőségét és sebességét, hogy az európai elfogatóparancs az az eredményes eszköz lehessen, amelynek lennie kellene a súlyos bűncselekményeket elkövetők, vagy szervezett bűnözésben részt vevők elfogásában, valamint hogy ne essen csorba az eszköz hitelességén azáltal, hogy számos jelentéktelen esetben és – amint jelenleg látjuk – egyenlőtlen feltételek mellett használják.. Ez képviselőcsoportunk álláspontja és véleményünk szerint az elköteleződéssel nincs gond. De nagyon oda kell figyelnünk, különösen a tagállamokra, hogy bár azt kérik, hogy az európai elfogatóparancs legyen eredményes, nem hajtják végre azokat az intézkedéseket, amelyek az egyenlő körülmények biztosításához szükséges jogszabályok megalkotásában segítenének bennünket."@hu11
"Signor Presidente, per il nostro gruppo la situazione è chiara. Il Consiglio ci ha detto che, se il mandato d’arresto europeo è usato correttamente e in modo efficiente e non per quei casi minori di cui abbiamo sentito parlare, i vantaggi sono di gran lunga superiori rispetto agli svantaggi. La Commissione ha preparato una relazione credibile e seria, secondo cui, se sapremo risolvere il problema del ricorso al mandato per i casi minori, vale a dire della proporzionalità, e quello delle garanzie procedurali, il mandato d’arresto europeo può ancora essere uno strumento utile per combattere i reati gravi e la criminalità organizzata. Non dimentichiamo questa cifra, i 12 000 mandati d’arresto eseguiti. Proprio nella mia circoscrizione elettorale, a Londra, sono stati arrestati gli organizzatori degli attentati del luglio 2005, un fatto che mi sta particolarmente a cuore. Nel momento in cui sapremo comprendere quanto simili casi possano avere un effetto importante e simbolico, allora il mandato d’arresto europeo potrà e dovrà funzionare. Per il nostro gruppo, l’interrogazione orale di cui parliamo quest’oggi è molto semplice. Stiamo per passare dalle parole ai fatti e abbiamo di fronte a noi due problemi spinosi. Il primo, la mancanza di proporzionalità, non potrà essere risolto dal giorno alla notte. A tal proposito, vorrei complimentarmi con il Commissario, e parlo in particolare della formazione giuridica, per aver espresso l’intenzione di risolvere il problema del ricorso al mandato per casi di scarsa rilevanza, che sta andando a intaccare la credibilità del mandato d’arresto europeo. Il Consiglio, e non parlo solo della presidenza ungherese ma degli Stati membri in generale, deve, però, aiutarci a portare avanti anche il fascicolo delle garanzie procedurali e a risolvere il problema dell’eccessivo protrarsi della custodia cautelare nel mio paese. Queste situazioni creano difficoltà a uno strumento che, se applicato correttamente, può rivelarsi efficace. Il problema più difficile da risolvere, però, è quello delle pari condizioni in merito ai diritti procedurali della difesa. Per questo motivo il mio gruppo, che ha chiesto l’introduzione della cosiddetta prende molto seriamente non solo la qualità ma anche i tempi per l’approvazione della legislazione necessaria affinché il mandato d’arresto europeo possa diventare, così come dovrebbe essere, uno strumento efficace nella lotta ai reati gravi e alla criminalità organizzata e la sua credibilità non sia messa a rischio dai numerosi casi minori in cui è impiegato e dalla mancanza di pari condizioni. Questi sono gli auspici del nostro gruppo. A nostro parere, l’impegno per realizzarli non manca. Particolare attenzione, però, va prestata agli Stati membri, che, da un lato, chiedono che il mandato d’arresto europeo sia efficace e, dall’altro, non ci aiutano ad approvare gli atti normativi necessari a creare pari condizioni."@it12
"Pone pirmininke, mūsų frakcijos pozicija labai aiški. Viena vertus, iš Tarybos girdėjome, kad jeigu Europos arešto orderis vykdomas tinkamai ir veiksmingai, o ne dėl daugelio mūsų matytų mažareikšmių bylų, jo pranašumai nusveria trūkumus. Komisijos narė pristatė patikimą ataskaitą, rimtą ataskaitą, kurioje teigiama, kad jeigu išspręsime problemą dėl mažareikšmių bylų ir neproporcingumo, taip pat dėl procesinių teisių gynimo, tuomet Europos arešto orderis ir toliau gali būti vertingas gaudant sunkius ir organizuotus nusikaltėlius. Turėtume nepamiršti skaičiaus 12 tūkst. – mane apima labai stiprūs jausmai pagalvojus, kad savo Londono rinkimų apygardoje 2005 m. liepos mėn. pagavome sprogdinti pasikėsinusius asmenis. Suprasdami tokių bylų rimtumą ir simbolinę reikšmę, manome, kad Europos arešto orderis gali ir turėtų veikti. Šiandien mūsų frakcijos klausimas žodžiu labai paprastas. Šiuo metu nuo ataskaitų pereiname prie veiksmų, tačiau turime išspręsti dvi sudėtingas problemas. Pirma, proporcingumo stoka. Šios problemos per vieną dieną neišspręsime, ir norėčiau pagirti Komisijos narę (turiu omenyje teisėjų mokymus), užtikrinusią, kad turime išspręsti vyraujančių mažareikšmių bylų ir Europos arešto orderio patikimumo problemos sukūrimo klausimą. Tačiau tuo tikslu Taryba (kalbu ne tik apie Vengriją, o apie valstybes nares) turėtų padėti mums užtikrinti procesinių teisių apsaugą ir išspręsti klausimą dėl daugeliui mano šalies piliečių nepriimtinų kardomojo kalinimo terminų. Dėl šių dalykų įgyvendinant priemonę, kuri galėtų būti veiksminga, jeigu būtų tinkamai naudojama, kyla problemų. Vis dėlto sunkiausias uždavinys – sukurti vienodas sąlygas, užtikrinant procesines teises į gynybą. Dėl šios priežasties mūsų frakcija, kuri [pareikalavo] pranešimo apie teises, rimtai sprendžia klausimą dėl laiku priimtų kokybiškų teisės aktų, kurių mums reikia, kad Europos arešto orderis galėtų būti veiksminga priemonė sunkiems, organizuotiems nusikaltėliams pagauti, taip pat kad jo patikimumas nemažėtų dėl daugelio mažareikšmių bylų ir šiuo metu matomų nevienodų sąlygų. Tokią norime matyti savo frakcijos poziciją ir tikime, kad siekti šio tikslo čia įsipareigojama. Vis dėlto visų pirma turime atkreipti dėmesį į valstybes nares, kurios prašo Europos arešto orderio veiksmingumo, tačiau, kita vertus, nieko nedaro, kad padėtų mums suvienodinti sąlygas pagal įstatymus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mūsu grupas nostāja ir ļoti skaidra. No vienas puses, dzirdējām no Padomes, ka, ja Eiropas apcietināšanas orderis tiktu pareizi un efektīvi izpildīts, nevis, kā pieredzēts, daudzos mazsvarīgu pārkāpumu gadījumos, tā priekšrocības lielā mērā atsvērtu šos trūkumus. Komisāre sniedza ticamu ziņojumu — nopietnu ziņojumu, kurā ir pateikts, ka, ja varam novērst ordera izmantošanu mazsvarīgu pārkāpumu gadījumos, kā arī nesamērīgumu un ar procesuālajām garantijām saistītās nepilnības, tādā gadījumā Eiropas apcietināšanas orderis joprojām var kalpot kā noderīgs līdzeklis nopietnu organizēto kriminālnoziedznieku notveršanai. Nedrīkstam aizmirst rādītāju 12 000 — man ļoti svarīgs ir fakts, ka vēlēšanu apgabalā Londonā, kuru es pārstāvu, esam notvēruši 2005. gada spridzinātājus. Ja saprotam, cik nopietni un simboliski ir šādi gadījumi, tad Eiropas apcietināšanas orderis var tikt izmantots, un tas ir jāizmanto. Mūsu grupas uzdotais jautājums, uz kuru šodien ir jāatbild mutiski, ir ļoti vienkāršs. Pašlaik esam ceļā no ziņojumiem uz rīcību un esam situācijā, kad jāizskata divi sarežģīti jautājumi. Viens no tiem ir samērīguma trūkums. To neatrisināsim vienas dienas laikā, un es uzdodu komisārei (runa ir par juridisko apmācību) nodrošināt, lai tiktu novērsts nenozīmīgo pārkāpumu gadījumu pārsvars, kas apdraud uzticību Eiropas apcietināšanas orderim. Tomēr tādā gadījumā arī Padomei (nav runa tikai par Ungāriju, bet par visām dalībvalstīm) mums ir jāpalīdz panākt ātrāku procesuālo garantiju ieviešanu, kā arī nepieņemami ilgā pirmstiesas brīvības atņemšanas perioda jautājuma atrisināšanu daudzu manas valsts pilsoņu labā. Šie aspekti rada problēmas instrumentam, kas varētu būt efektīvs, ja pareizi tiktu izmantots. Tomēr visgrūtāk būs ieviest vienādus noteikumus visiem saistībā ar procesuālajām aizstāvības tiesībām. Tieši tāpēc manā grupā, kas aicināja ieviest paziņojumu par tiesībām, ir nopietna attieksme gan pret kvalitāti, gan pret likumdošanas procesa ātrumu, kāds mums nepieciešams, lai nodrošinātu, ka Eiropas apcietināšanas orderis varētu kļūt par tik efektīvu instrumentu, kādam tam ir jābūt, lai notvertu nopietnus organizētos kriminālnoziedzniekus un lai daudzie mazsvarīgie gadījumi un nevienādie noteikumi neiedragātu tā uzticamību, kā tas pašlaik ir vērojams. Šādu stāvokli vēlas panākt mūsu grupa, un mēs esam apņēmušies to izdarīt. Tomēr cieša uzmanība ir jāpievērš īpaši tām dalībvalstīm, kuras pieprasa, lai Eiropas apcietināšanas orderis būtu efektīvs, bet, no otras puses, neveic pasākumus, lai pieņemtu tādus tiesību aktus, kas radītu visiem vienādus noteikumus."@lv13
"Mr President, the situation for our group is very clear. We heard on the one hand from the Council that, if a European Arrest Warrant is executed properly and effectively and not in the many trivial cases we have seen, its advantages outweigh those disadvantages. The Commissioner set out what is a credible report – a serious report – which tells us that if we can deal with trivial cases and disproportionality and with the procedural guarantees, then the European Arrest Warrant can still be a valuable way of catching serious, organised criminals. We should not forget the 12 000 figure – I feel very strongly about the fact that in my constituency of London we caught the attempted bombers of July 2005. When we understand the serious and symbolic effect of these cases, the European Arrest Warrant can and should work. The oral question we have today for our group is very simple. We are now in the area of moving from the reports to the action, and we have a situation where we have two hard cases. One is the lack of proportionality. This will not be solved overnight, and I commend the Commissioner (I am talking about judicial training) for ensuring that we fix the issue of trivial cases dominating and creating a credibility problem for the European Arrest Warrant. But that also requires the Council (I am not referring just to Hungary, I am talking about the Member States) to help us in pushing forward the procedural guarantees, and the issue of unacceptable pre-trial detention periods for many citizens in my own country. These are the situations which create the problems for a tool which could be effective if used properly. But the hardest case is going to be creating an even playing field in relation to procedural defence rights. This is why within my group, which has [called for] the letter of rights, we take seriously both the quality and speed of the legislation which we need to ensure that the European Arrest Warrant can be the effective tool that it should be for catching serious, organised criminals, and that its credibility must not be diminished by the many trivial cases and uneven playing field that we currently see. This is the position we want to see for our group, and we believe the commitment is here. But we must pay close attention, particularly to the Member States when they ask for the European Arrest Warrant to be effective but on the other hand do not carry out the actions to help us get the legislation to create that even playing field."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, voor onze fractie is de situatie heel helder. We hebben aan de ene kant van de Raad gehoord dat wanneer een Europees aanhoudingsbevel juist en effectief wordt uitgevoerd, en niet in de vele triviale zaken die we hebben gezien, de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen ervan. De commissaris heeft een geloofwaardig verslag toegelicht, een belangrijk verslag, dat ons zegt dat als we met triviale zaken en onevenredigheid kunnen omgaan en met de procedurele waarborgen, het Europees aanhoudingsbevel nog steeds een waardevolle manier kan zijn om zware, georganiseerde misdadigers op te pakken. We moeten het cijfer 12 000 niet vergeten; het doet me erg veel dat we in mijn kiesdistrict in Londen degenen hebben opgepakt die in juli 2005 een bomaanslag probeerden te plegen. Wanneer we het ernstige en symbolische effect van deze zaken begrijpen, dan kan en moet het Europees aanhoudingsbevel werken. De mondelinge vraag die onze fractie vandaag heeft is een heel eenvoudige. We zijn nu zover dat we van de verslagen naar de daden gaan, en we hebben een situatie waarin er sprake is van twee moeilijke kwesties. De ene is het gebrek aan evenredigheid. Dit zal niet zomaar ineens worden opgelost, en ik raad de commissaris aan (ik heb het hier over de opleiding van het gerechtelijk apparaat) ervoor te zorgen dat we de kwestie van de triviale zaken oplossen waaronder het Europees aanhoudingsbevel gebukt gaat en die tot een geloofwaardigheidsprobleem leiden. Maar daarvoor is ook nodig dat de Raad (ik heb het hier niet alleen over Hongarije, ik heb het over de lidstaten) ons helpt om de procedurele waarborgen erdoorheen te krijgen, en de kwestie van onaanvaardbare perioden van voorlopige hechtenis voor veel burgers van mijn eigen land. Dit zijn de situaties die de problemen scheppen voor een instrument dat effectief zou kunnen zijn als het juist werd gebruikt. Maar het moeilijkste zal zijn om een gelijk speelveld tot stand te brengen met betrekking tot de procedurele verdedigingsrechten. Daarom nemen we in mijn fractie, die [om] de verklaring van rechten heeft [gevraagd], zowel de kwaliteit als de snelheid van de wetgeving die we nodig hebben, serieus om ervoor te zorgen dat het Europees aanhoudingsbevel het effectieve instrument kan zijn dat het dient te zijn om zware, georganiseerde misdadigers op te pakken en dat de geloofwaardigheid ervan niet moet worden aangetast door de vele triviale zaken en het ongelijke speelveld dat we momenteel zien. Dit is het standpunt dat wij als fractie willen zien, en wij geloven dat de inzet er is. Maar we moeten zorgvuldig blijven kijken, in het bijzonder naar de lidstaten die om een Europees aanhoudingsbevel vragen, maar aan de andere kant geen maatregelen nemen om de wetgeving te krijgen waarmee we dat gelijke speelveld tot stand kunnen brengen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Sytuacja jest jasna dla naszej grupy. Z jednej strony Rada twierdzi, że europejski nakaz aresztowania ma więcej zalet niż wad, o ile jest właściwie i skutecznie wykonywany oraz nie jest stosowany w sprawach o drobne przestępstwa. Pani komisarz przedstawiła wiarygodne – i poważne – sprawozdanie, w którym stwierdza się, że jeśli poradzimy sobie z problemem wykorzystywania w drobnych sprawach, dysproporcjonalności oraz gwarancji procesowych, europejski nakaz aresztowania może pozostać wartościowym narzędziem ścigania osób zaangażowanych w poważną, zorganizowaną przestępczość. Nie możemy zapominać o liczbie 12 tysięcy – znaczący dla mnie jest fakt, że w moim okręgu wyborczym w Londynie udało się schwytać niedoszłych sprawców zamachów z lipca 2005 roku. Gdy zrozumiemy doniosły i symboliczny wymiar tych kwestii, europejski nakaz aresztowania może – i powinien – się sprawdzać. Pytanie ustne ze strony naszej grupy jest bardzo proste. Obecnie przechodzimy od słów to czynów i musimy zmierzyć się z dwoma trudnymi sprawami. Jedną jest brak proporcjonalności. Problemu tego nie da się rozwiązać od ręki, zatem pochwalam działania pani komisarz (mam tu na myśli szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości) mające na celu rozwiązanie problemu wykorzystywania europejskiego nakazu aresztowania w przypadku drobnych przestępstw, co negatywnie wpływa na jego wiarygodność. Jednak w tym celu również Rada (mam tu na myśli nie tylko Węgry, ale i państwa członkowskie) musi nam pomóc w zakresie gwarancji procesowych oraz niemożliwych do zaakceptowania okresów trwania aresztu tymczasowego dla wielu obywateli w moim własnym kraju. Zjawiska te powodują problemy w odniesieniu do narzędzia, które mogłoby być skuteczne, gdyby było właściwie stosowane. Najtrudniej jednak będzie stworzyć równe szanse w odniesieniu do procesowych praw do obrony. Dlatego też w obrębie mojej grupy, która zaapelowała o wprowadzenie pouczenia o prawach, poważnie traktujemy zarówno jakość, jak i szybkość wprowadzenia przepisów potrzebnych do uczynienia europejskiego nakazu aresztowania skutecznym narzędziem zwalczania poważnej, zorganizowanej przestępczości, którego wiarygodność nie będzie pomniejszana przez fakt jego wykorzystywania do ścigania drobnych przestępstw, jak również przez obecnie występujące nierówności. Takie właśnie stanowisko chcemy zająć. Musimy jednak zwrócić uwagę na przypadki, gdy państwa członkowskie chcą, aby europejski nakaz aresztowania był skuteczny, ale jednocześnie nie robią nic, aby pomóc nam we wprowadzeniu przepisów na rzecz stworzenia równego pola gry. ( )"@pl16
"Senhor Presidente, para o nosso grupo, a situação é muito clara. Ouvimos da parte do Conselho que, se o Mandado de Detenção Europeu for executado devidamente e com eficácia, e não nos casos triviais apresentados, as suas vantagens superam as desvantagens. A senhora Comissária apresentou um relatório credível – um relatório sério – que nos informa de que, se resolvermos os casos triviais, a desproporcionalidade e as garantias processuais, então o Mandado de Detenção Europeu ainda pode constituir uma forma útil de deter criminosos graves e organizados. Devemos ter presente o valor de 12 000 – impressiona-me muito que tenhamos, no meu círculo eleitoral de Londres, detido os bombistas de Julho de 2005. Quando entendermos a gravidade e o efeito simbólico destes casos, o Mandado de Detenção Europeu poderá e deverá funcionar. A pergunta oral que temos hoje é, para o nosso grupo, muito simples. Estamos presentemente em processo de passar dos relatórios para as medidas, e temos uma situação com dois casos difíceis. Um é a falta de proporcionalidade. Não será resolvida de um dia para o outro, e saúdo a senhora Comissária (refiro-me agora à formação judicial) por garantir que impediremos que os casos triviais predominem e criem um problema de credibilidade para o Mandado de Detenção Europeu. Contudo, este facto implica igualmente que o Conselho (e não me refiro apenas à Hungria, mas aos Estados-Membros) nos auxilie na criação de garantias processuais, e na questão de períodos inaceitáveis de prisão preventiva para muitos cidadãos do meu próprio país. São estas as situações que criam problemas a uma ferramenta que poderia ser eficaz quando utilizada devidamente. Porém, o caso mais difícil será a criação de uma igualdade de circunstâncias no domínio dos direitos processuais de defesa. Por conseguinte, no meu grupo, que instou à criação da Carta dos Direitos, levamos muito a sério a qualidade e a celeridade da legislação de que necessitamos para o Mandado de Detenção Europeu poder representar um instrumento útil para a detenção de criminosos graves e organizados, e para a sua credibilidade não ser prejudicada pelos muitos casos triviais e pela desigualdade de circunstâncias que testemunhamos hoje. É esta a posição que pretendemos para o nosso grupo, e consideramos que dispomos do empenho necessário. No entanto, temos de prestar muita atenção, sobretudo aos Estados-Membros que exigem a eficácia do Mandado de Detenção Europeu, mas que não tomam medidas que contribuam para a consecução da legislação que criará essa igualdade de circunstâncias."@pt17
"Dle preşedinte, pentru grupul nostru, situaţia este foarte clară. Pe de o parte, am auzit de la Consiliu că, atunci când un mandat european de arestare este executat corespunzător şi eficient şi nu în multiplele cazuri minore pe care le-am văzut, avantajele acestuia depăşesc acele dezavantaje. Comisarul a prezentat un raport credibil – un raport serios – care ne spune că în momentul în care putem aborda cazurile minore, disproporţionalitatea şi garanţiile procedurale, atunci mandatul european de arestare poate fi în continuare o modalitate valoroasă de a captura infractori importanţi, parte a crimei organizate. Nu trebuie să uităm suma de 12 000 – sunt mulţumit pentru că în circumscripţia mea, în Londra, i-am capturat pe atentatorii cu bombă din iulie 2005. Atunci când înţelegem efectul serios şi simbolic al acestor cazuri, mandatul european de arestare poate şi trebuie să funcţioneze. Întrebarea cu solicitare de răspuns oral de astăzi pentru grupul nostru este foarte simplă. Ne aflăm acum la momentul trecerii de la rapoarte la acţiune şi suntem în situaţia în care avem două cazuri dificile. Unul este lipsa proporţionalităţii. Aceasta nu urmează să fie rezolvată peste noapte şi cer comisarului (mă refer la pregătirea în domeniul judiciar) să se asigure că îndreptăm această problemă a prevalenţei cazurilor minore, care creează o problemă de credibilitate pentru mandatul european de arestare. Dar acest lucru solicită Consiliul (nu mă refer doar la Ungaria, ci la toate statele membre) să ne ajute să progresăm cu privire la garanţiile procedurale şi la problema perioadelor inacceptabil de mari de arestare preventivă în faza premergătoare procesului pentru mulţi cetăţeni din propria mea ţară. Acestea sunt situaţiile care creează probleme unui instrument care ar putea fi utilizat eficient, dacă ar fi folosit în mod adecvat. Dar cel mai dificil caz urmează să fie crearea unor reguli de joc echitabile în legătură cu drepturile procedurale de apărare. De aceea, grupul meu, care a făcut apel la nota referitoare la drepturi, ia în serios atât calitatea, cât şi celeritatea legislaţiei de care avem nevoie pentru a ne asigura că mandatul european de arestare poate fi instrumentul eficient care trebuie să fie destinat prinderii infractorilor importanţi, parte a crimei organizate, şi că credibilitatea sa nu este diminuată de frecventele cazuri minore şi reguli ale jocului neechitabile pe care le observăm în prezent. Aceasta este poziţia pe care grupul nostru doreşte să o vadă şi credem că, aici, angajamentul există. Trebuie însă să acordăm o mai mare atenţie, în special statelor membre, atunci când acestea solicită ca mandatul european de arestare să fie eficient,dar când, pe de altă parte, nu desfăşoară acţiuni care să ne ajute să facem ca legislaţia să creeze reguli echitabile de joc."@ro18
"Naša skupina má k tejto situácii veľmi jasný postoj. Na jednej strane sme sa od Rady dozvedeli, že ak sa európsky zatýkací rozkaz bude vykonávať správne a účinne a nebude sa využívať v mnohých nepodstatných prípadoch, o ktorých sme počuli, jeho výhody prevládnu nad nevýhodami. Pani komisárka nám objasnila dôveryhodnú a dôležitú správu, v ktorej sa uvádza, že ak dokážeme vyriešiť otázku nepodstatných prípadov, neproporcionality a procesných záruk, európsky zatýkací rozkaz môže stále predstavovať hodnotný spôsob zadržiavania nebezpečných a organizovaných zločincov. Nemali by sme zabúdať na číselný údaj o 12 000 vykonaných trestných príkazoch. Som veľmi hrdý na skutočnosť, že v našom volebnom obvode v Londýne sme zadržali osoby, ktoré sa v júli 2005 pokúsili o bombový útok. Keď pochopíme dôležitý a symbolický vplyv týchto prípadov, európsky zatýkací rozkaz môže a mal by fungovať. Otázka na ústne zodpovedanie za našu skupinu je veľmi jednoduchá. V súčasnosti sa presúvame od správ k opatreniam a v tejto situácii máme dva zložité problémy. Jeden spočíva v nedostatku proporcionality. Tento problém nevyriešime zo dňa na deň a chválim pani komisárku (mám na mysli odbornú prípravu v oblasti justície) za zabezpečenie toho, že vyriešime otázku prevládajúcich nepodstatných prípadov a budeme sa venovať problému dôveryhodnosti európskeho zatýkacieho rozkazu. To si však vyžaduje aj pomoc Rady (nemám na mysli iba maďarské predsedníctvo, ale aj členské štáty) pri presadzovaní procesných záruk a v otázke neprijateľnej dĺžky vyšetrovacej väzby v prípade mnohých občanov v našej vlastnej krajine. Tieto situácie spôsobujú ťažkosti v súvislosti s nástrojom, ktorý by mohol byť v prípade správneho využívania účinný. Najzložitejší problém však bude spočívať vo vytvorení rovnakých podmienok v súvislosti s procesnými právami na obhajobu. Preto v našej skupine, ktorá [požadovala] listinu práv, pristupujeme s vážnosťou nielen k otázke kvality, ale aj rýchleho prijatia právnych predpisov, ktorými musíme zabezpečiť, aby európsky zatýkací rozkaz mohol byť takým účinným nástrojom na zadržiavanie nebezpečných a organizovaných zločincov, ako je potrebné, a aby nebolo možné oslabovať jeho dôveryhodnosť mnohými nepodstatnými prípadmi a nerovnakými podmienkami, ktorých sme v súčasnosti svedkami. Toto je stanovisko našej skupiny a sme presvedčení, že odhodlanie tu je. Musíme však venovať veľkú pozornosť najmä tomu, že členské štáty požadujú účinné fungovanie európskeho zatýkacieho rozkazu, ale na druhej strane nevykonávajú opatrenia, ktoré by nám pomohli prijať právne predpisy na vytvorenie rovnakých podmienok."@sk19
"Gospod predsednik, za našo skupino so razmere zelo jasne. Po eni strani nam je Svet povedal, da ni veliko banalnih primerov, če se nalog za prijetje izvaja pravilno in učinkovito, pri čemer njegove prednosti odtehtajo tiste slabosti. Komisarka je opisala verodostojno poročilo – resno poročilo –, ki nam pove, da je lahko evropski nalog za prijetje ob ustrezni obravnavi banalnih primerov in sorazmernosti ter postopkovnih jamstvih še vedno dragocen način za lovljenje hudih, organiziranih kriminalcev. Ne smemo pozabiti številke 12 tisoč – zelo pomembno se mi zdi dejstvo, da smo v mojem volilnem okrožju v Londonu ujeli osumljence za poskus bombnega napada julija 2005. Ko razumemo resne in simbolične učinke teh primerov, potem je evropski nalog za prijetje lahko in mora biti učinkovit. Naše današnje vprašanje za ustni odgovor je zelo preprosto. Zdaj smo na tem, da od poročil preidemo k dejanju, in smo v razmerah, kjer imamo dva težka primera. Eno je pomanjkanje sorazmernosti. To ne bo rešeno čez noč in čestitam komisarki (govorim o pravosodnem usposabljanju) za zagotovilo, da bomo rešili vprašanje prevladovanja obrobnih primerov in s tem ustvarjanja težav glede verodostojnosti evropskega naloga za prijetje. Vendar to zahteva tudi Svet (pri tem nimam v mislih le Madžarske, govorim o državah članicah), da nam bo pomagal v prizadevanjih za postopkovna jamstva in pri vprašanju nesprejemljivo dolgih priporov v predkazenskem postopku za številne državljane v moji državi. To so razmere, ki ustvarjajo težave za orodje, ki bi lahko bilo učinkovito ob pravilni uporabi. Najtrši oreh pa bo vzpostavitev enakih pogojev glede postopkovnih pravic do obrambe. Zato v naši skupini, ki je [zahtevala] obvestilo o pravicah, resno jemljemo kakovost in hitrost zakonodaje, ki jo potrebujemo, da bi bil evropski nalog za prijetje učinkovito orodje, namenjeno hudemu, organiziranemu kriminalu, njegove verodostojnosti pa ne smemo zmanjšati s številnimi banalnimi primeri in neenakimi pogoji, ki jih lahko zdaj opazujemo. To je stališče naše skupine in prepričani smo, da obstaja tudi zavezanost. Vendar moramo biti zelo pozorni, še zlasti na države članice, ki zahtevajo, naj bo evropski nalog za prijetje učinkovit, vendar pa po drugi strani ne izvajajo ukrepov, ki bi nam pomagali pridobiti zakonodajo za vzpostavitev enakih pogojev."@sl20
". Herr talman! Situationen för vår grupp är väldigt tydlig. Å ena sidan har vi hört från rådets sida att fördelarna med en europeisk arresteringsorder som genomförs korrekt och effektivt och inte tillämpas i de många bagatellartade fall som vi har sett uppväger nackdelarna. Kommissionsledamoten har framfört vad som är en trovärdig rapport – en seriös rapport – som visar att den europeiska arresteringsordern fortfarande kan vara ett värdefullt sätt att fånga farliga, organiserade brottslingar om vi kan hantera de bagatellartade fallen, oproportionerliga företeelser och processuella garantier. Vi får inte glömma siffran 12 000 – jag känner väldigt starkt för att vi i min valkrets i London kunde gripa bombmännen från juli 2005. Om vi inser den allvarliga och symboliska effekten av dessa fall kan och bör den europeiska arresteringsordern fungera. Den muntliga fråga vår grupp har i dag är mycket enkel. Vi håller nu på att gå från rapporter till handling, och i två fall är situationen komplicerad. Det råder för det första brist på proportionalitet. Detta kommer inte att gå att lösa över natten, och jag vill berömma kommissionsledamoten (jag talar om rättslig utbildning) för att hon sett till att klara upp frågan om att ringa förseelser dominerar och skapar ett trovärdighetsproblem för den europeiska arresteringsordern. Men detta kräver också att rådet (och nu hänvisar jag inte bara till Ungern, utan till alla medlemsstater) hjälper oss att driva de processuella garantierna och frågan om oacceptabla häktningstider för många invånare i mitt eget land vidare. Dessa situationer skapar problem för ett redskap som skulle kunna vara effektivt om det användes på rätt sätt. Men det svåraste kommer att bli att skapa lika villkor i förhållande till den processuella rätten till försvar. Det är anledningen till att vi i min grupp, som har krävt skriftlig rättighetsinformation, tar både kvaliteten och takten hos den lagstiftning som vi behöver för att se till att den europeiska arresteringsordern blir det effektiva redskap som den borde vara för att fånga tungt belastade, organiserade brottslingar på stort allvar, och att dess trovärdighet inte sjunker på grund av de många bagatellartade fall och de olika villkor vi ser för närvarande. Det är denna ståndpunkt vår grupp vill se, och vi tror att engagemanget finns. Vi måste dock vara uppmärksamma, i synnerhet gentemot medlemsstater som vill att den europeiska arresteringsordern ska tillämpas men som å andra sidan inte vidtar åtgärder för att hjälpa oss skapa en lagstiftning som ger lika villkor."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Claude Moraes,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph